AIGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. No. 8490. VRIJDAG 14 FEBRUARI 1930. 70e JAARGANG. BI5NENLASD. LAKSBOUWBEBICHTKI. TER NEUZEN, 14 FEBRUARI 1930. RECHTSZAKEN. m. CO U RANT TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. De behandeling van de Indlsche begrooting wordt voortgezet. De heer Van Kempen (lib.) betoogt dat los- making van den band met het moederland voor Indie sehromehjke gevolgen zou hebben. Aan uitbreiding van de politieke rechten rooet volksontwikkeling voorafgaan. In geestelijke en economische weerbaarmaking liggen alle elementen voor een verderen bloei. De Inland- sche beweging is in excessen vervallen door communistisch gestook. Spr. meent, dat de regeering nog strenger moet optreden, omdat zij het kwaad te ver laat voortwoekeren, en bestrrjdt de moties-Cramer. Den economischen toestand besprekend zegt spr. dat ondanks de ongunstige conjunctuur hij groot vertrouwen heeft in de toekomst van Indie. De ellende waarin een groot deel der be- volking van Indie verkeert, schrijft spr. toe aan absolute zorgeloosheidT Het Indisch bud get is aan de grens van zijn inkomen geraakt. Een zuiniger beleid schijnt daarom geboden. Spr. verwacht over 1930 een tekort, aangezien verscheidene ramingen te hoog zullen blijken. De heer Colijn (a.r.) wijst op de groote zorg die besteed moet worden aan de Indische fi- nancien, waarin het zwakke punt is de af- hankelijkheid van de prijzen der producten. Met betrekking tot de ontvoogdingspolitiek zrjn er groote tegenstellingen die tegenwoor- dig aan het licht treden ten aanzien van het einddoel. Het doen vervallen van den band mag geen einddoel zijn en het spijt spreker, dat de S. D. A. P. de zieke geesten in Indie aanspoort tot voortgaan op een weg, die tot niets goeds leidt. Onze koloniale politiek kan de vergelijking met die van ieder land door- staan. DE COMMISSIE INZAKE HET DANS- VRAAGSTUK. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Ruys de Beerenbrouck, heeft Don- derdagochtend de door hem en den Minister van Justitie ingestelde Commissie inzake het Dansvraagstuk geinstalleerd met een rede, waarin hij op grond van de bedreiging der volkszedelijkheid een onderzoek gewettigd ver- klaarde naar de vraag of het volksvermaak van den dans geen groote zorgwekkende uit- wassen vertoont. De Commissie zal zich moe- ten beraden over de moeilijke vraag, hoe de bestaande en erkende dansexcessen het vei- ligst kunnen worden bestreden en gekeerd en daarbij moeten nagaan in hoeverre de ver- zwakking van het ouderlijk gezag hier een rol speelt, en of, indien van overheidswege be- hoort te worden ingegrepen, met gemeente- ljjke maatregelen kan worden volstaan. Wellicht zal de Commissie daarbij verband tusschen drank- en dans-exces moeten onder- zoeken. Tenslotte verklaarde de minister, dat naar zijn oordeel, verkeerd begrepen, vrijheids- beginselen op dit terrein voorkeur gaven aan zorgeloosheid eh verwaarloozing van den meest kustbsren Jchat, dien ons volk moet be- waren. ,:<'.0en,onze gw. ""■—v- De voorzitter de. r.rootmoer'vr,Bie' deed in zijn antwoord u..,. -A—'-- - het niet de bedoeling is dansen als zooaanig te ver- bieden, maar alleen om na te gaan of over- heidsmaatregelen noodig zijn om excessen te keeren. DE DRANKWET. Het Tweede Kamerlid Boon heeft den mi nister van Arbeid, Handel en Nijverheid de volgende vragen gesteld. Is de minister niet van oordeel, dat het nu door de plaats gevonden regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer vrijwel met zekerheid is komen vast te staan, dat een zoo tijdige behandeling van het wetsontwerp- Drankwet door de beide Kamers van de Sta- j ten-Generaal, dat dit ontwerp met 1 Mei 1930 als wet in het Staatsblad zal kunnen vSr- schijnen, niet mogelijk is dringend noodig is een voorloopige regeling te treffen ten aan zien van de vergunningen, verleend aan ven- nootschappen, zedelijke lichamen of aan de besturen van deze, die volgens de Overgangs- bepalingen van de bestaande Drankwet op 1 Mei a.s. automatisch zullen vervallen? Is het den minister bekend, dat hiermede 1 groote economische belangen voor alle dee- len van het land gemoeid zijn, daar hierdoor alleen in de drie grootste steden reeds 531 ver gunningen worden getroffen? Is de minister bereid de zeer spoedige in- diening te bevorderen van een wetsontwerp waarbij de termijn, genoemd in de Overgangs- bepaling van de bestaande Drankwet, met een redelijken tyd wordt verlengd? HET TWEEDE KAMERLID FLORIS VOS. Bij de Tweede Kamer is een adres inge- komen van het bestuur der Middenparty voor Stad en Land (Middenstandspartij) van den volgenden inihoud: De algemeene vergadering van de Midden partij voor Stad en Lande (Middenstands partij), in vergadering op 15 Januari 1930 te Amsterdam bijeen, spreekt haar emstig leed- wezen uit over de houding van den heer Flo- ris Vos, afgevaardigde dier partij in de Tweede Kamer, bij verschillende gelegenheden In strijd met het programma der partij aan- genomen en verzoekt het bestuur van deze motie kennis te geven aan de leden der Tweede Kamer. TELEFOON TE TER NEUZEN. In verband met herstellingen aan een tele- foonkabel, zullen de abonne's: 2, 23, 44, 54, 55, 57, 68, 71, 90, 91, 94, 95, 104, 113, U5, 138, 151, 153, 156, 162, 166, 180, 181, 18'i; "l94, 196, 213, 217, 222, 234, 237, en 248, gestoord zijn vanaf 14/2 21 uur 's avonds tot .in den loop van Zaterdagmor- gen 15/2. jiXAMEN PITMANSCHOOL. Woensdag jl. werd in Hotel Centraal te Goes het examen gehouden vanwege de Fede- ratie van Ned. Stenografie Leeraren systeem I. Pitman, hoofdzetel te Arnhem, en slaagden de volgende leerlingen voor het diploma A Stenografie I. Pitman: mej. E. C. Feij en mej. M. S. J. v. d. Plassche, beiden te Ter Neuzen en de heer J. A. van Dixhoorn te Zaamslag. Voor het vaardigheidsdiploma Machine- schrijven 10-vingersysteemslaagden o.m. de heeren Joz. de Zeeuw, Joh. Jac. Kaan, J. J. Bliek en Th. F. de Doelder en de dames E. C. A. G. Koevoets en A. van Aken, alien te Ter Neuzen. Voor het Snelheidscertificaat (50 w. p. m.) slaagden met lofde heer J. A. van Dixhoorn te Zaamslag en mej. M. S. J. v. d. Plassche te Ter Neuzen. Aan 66n candidaat kon het diploma niet uit- gereikt worden wegens her-examen. Allen zijn leerlingen van de Pitmanschool, directrice N. Crucq, Wilhelminastraat te Goes. Voor de nieuwe cursussen wordt verwezen naar de advertentie in dit blad. LEGATEN. Wijlen mej. M. P. Breeman te Middelburg heeft gelegateerd aan de diaconie der Ned. Herv kerk f 3000, aan de kerkvoogdij 2000, aan de stichting Kinderzorg f 1000, aan de Zeeuwsche Hervormde Diaconessen-inrichting 1000, aan het Militair Tehuis 1000 en aan de vereeniging tot werkverschaffing aan Zeeuwsche blinden 1000. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be- smettelifke ziekten over de week van 2 tot en met 8 Februari in de provincie Zeeland be- droeg: Roodvonk: Hontenisse 2, St. Maar- tensdijk 2. Diphtherie: Sint Maartensdrjk 1. Meningitis: Nisse 1. Poliomyelitis (kinder- verlamming)Hulst 1. In genoemde week werden-geen gevallen van encephalitis na in- enting ter kennis van het staatstoezicht op de volksgezondheid gebracht. SLUISKIL. Na de staking. In den loop van de volgende maand worden de 3e en 4e battery oude ovens weer in ge- bruik genomen, ziedaar een verblijdende ty- ding, die, eenmaal feit geworden, er niet weinig toe bijdragen zal, aan Sluiskil den nor- malen toestand te hergeven. De drie ploegen toch, welke die twee batterijen als voorheen zullen bedienen, bestaan in totaal uit onge- veer 120 arbeiders. Dit aantal gevoegd by de circa 200, die sinds de opheffing der sta king weer aan het werk zqn gegaan, zal het totaal getal der arbeiders binnen afzienbaren tijd de 300 aanmerkelijk overschrijden. Neemt men daarbij in aanmerking, dat er ruw ge- schat een kleine 100 ex-stakers op de „nieuwe fabriek" werk hebben gevonden, dan ligt het voor de hand, dat de laatste sporen van de staking in den vorm van momenteele werk- j loosheid spoedig vrijwel geheel verdwenen zullen zijn. Weinige dagen na de opheffing schreven we indertijd, dat er o.i. niet veel reden voor pessimisme behoefde te bestaan en in het bovenstaande wordt die meening al bewaar- heid. i In een nabije toekomst zijn er trouwens nog meer lichtpunten. Men is onlangs op de cokesfabriek n.l. begonnen met de voorberei- dede werkzaamheden tot den aanbouw van niet minder dan 69 nieuwe ovens, die naar we vemamen, in December van dit jaar klaar moeten zijn. Ook dan zal een beduidend kwantum arbeiders weer blijvend tewerk ge steld kunnen worden. Hoeveel er dat zullen zyn 200), is thans nog op geen dozijn na te zeggen, maar in ieder geval kunnen we met gerechtvaardigd optimisme het eind van 1930 tegemoet zien. Van funeste gevolgen der staking, door zwartgalligen voorspeld, blijft dus niet veel over. Ten overvloede ver- wijzen we naar onderstaand bericht. Loonsverhooging op de Cokesfabriek. Men zal zic'h herinneren, dat de directie van de cokesfabriek bij de opheffing der staking zich bereid verklaarde te overwegen, in welken geest de loonen herzien zouden worden. Daartoe moesten de weer geplaat- ste arbeiders eerst drie weken werken op de oude voorwaarden, waama in een bespreking met de organisaties de nieuiwe loonregeling, enz. onder de oogen gezien zou worden. Deze conference heeft gisteren (Donderdag) plaats gehad, strikt genomen alzoo wel wat te laat, maar met de hieronder aangegeven loonsver- hoogingen voor oogen zullen de arbeiders daar wel niet meer over vallen. Gisteravond waren als gevolg van die con ference by de Krijger en in het Patronaats- gebouw vergaderingen uitgeschreven, waar respectievelijk de modeme en de R. K. Fabrieksarbeiders bijeenkwamen en waar door de Hoofdbestuursleden mededeeling werd gedaan van de bereikte resultaten. Deze komen hierop neer: 1. De z.g. cour-arbeiders komen van 40 op 44 ct. per uur, terwtjl ze voortaan 48 uur tegen vroeger 45 uur betaald krijgen, wat per week 3,12 verhooging beteekent. 2. Het productie-personeel komt van 40 op 45 ct. per uur, evenals de afdeeling „by- productie". 3. Het ovenpersoneel, dat voorheen een uurloon van 40 en 45 ct. verdiende, is resp. gebracht op 45 en 50 ct. 4. De smeerders komen van 45 op 50. 5. De z.g. booten-ploegen (lossersperso- neel) krygen 3 ct. verhooging en komen daar- mee op 48 ct. per uur, terwijl de kraan- machinisten hun uurloon bepaald zagen op 65 ct. plus premie. 6. Voor Zondagsarbeid wordt 50 toe- slag betaald. Deze nieuwe loonregeling treedt in werking op Maandag 17 Februari 1930. Wat de extra-betaling op Chr. feestdagen en voorts de vacantiedagen betreft, hiefom- trent zal nader overlegd worden in een con ference, welke is vastgesteld op 28 Febr. a.s. Verder kan verwacht worden, dat de Italiaansche „onderkruipers" zeer spoedig zullen vertrekken en him werk door de ge- wone arbeiders zal worden overgenomen. Resumeerend mogen de na 16 weken stakens bereikte resultaten voor de arbeiders dus zeer gunstig heeten. Een oppervlakkige becijfering wijst uit, dat deze nieuwe loon regeling de directie tusschen de f 30.000 en de 40.000 per jaar zal kosten. Het verbod, dat geen ex-stakers op de na- burige nieuwe bedrijven mochten werken, is nu definitief ingetrokken, zoodat elke arbei- der weer ten voile vrijheid bezit, te gaan werken waar hij wil. Op het laatste oogenblik vernamen wij nog, dat niet alleen de 3e en 4e batterij oude ovens weer in dienst worden gesteld, maar dat -ook plannen bestaan, om de le en 2e batterij te modemiseeren. SAS VAN GMJrT. Gemeenteraad. Donderdag om 5 uur n.m. vergaderde onze raad met als hospitant de heer De Wilde, tuinarchitect te Gent. De heer IJsebaert was met kennisgeving afwezig. Na een paar opmerkingen van den heer Neeteson, naar aanleiding van eenige onjuist- heden, voorkomende in de gedrukte notulen, en het uitgesproken verzoek, deze te willen rectificeeren, worden de notulen goedgekeurd, nadat door den voorzitter de toezegging ge daan is voor rectificatie en aanvulling te zullen zorgdragen. Daama wordt de heer De Wilde door den voorzitter ter vergadering verwelkomd, waama enkele ingekomen stukken door den secretaris worden voorgeiezen, o.a. het proces-verbaal van kasopname by den ont- vanger en bij den administrates van het electriciteitsbedryf, welke stukken voor ken nisgeving worden aangenomen. Door het Wit-Gele Kruis is een verzoek- schrift ingediend tot het bekomen van een subsidie groot 700, ter bes.rijding van t.b.c. Aangezien Burg, en Weth. aan deze zaak nog niet de noodige aandacht hebben kunnen schenken, wordt voorgesteld deze missive te renvoyeeren aan het college van Burg, en Weth. ter nadere orientatie en advies, met welk voorstel de raad zich kan vereenigen. Een verzoekschrift, ingediend door Bram Ranschaert, verzoekende hem tot 1 April tijd te willen geven tot ontruiming van de door hem in gebruik gelhouden woning aangezien hij nog niet is kunnen slagen in het vinden van een geschikte gelegenheid wordt geamen- deerd aangenomen, zoodat de datum van ontruiming op 15 April uiterlijk gesteld wordt. Daama richt de voorzitter zich weer tot den heer De Wilde, de ontwerper van het park in spe. De heer De Wilde gee t na welgekozen inleiding en na de verzekerihg te hebben af- gelegd, dat hy geheel kosteloos zyne mede- werking aan de totstandkoming van het park wil verleenen een overzicht van de te maken kosten en komt, na optelling van alle details tot de som van f 3980, in welke som begrepen is een som van f 1000 voor het uitvoeren van grondwerken door 12 man gedurende 4 weken. Na lange uiteenzettingen en breed- vorige discussies worden Burg, en Weth. eindelijk door den raad ge'machtigd een geld- leening voor aanleg van dat park te sluiten, groot 4000. Nadat de heer De Wilde de vergadering heeft verlaten, komt het verzoekschrift van het R K. Kerkbestuur ter tafel, waarin dit lichaam verzoekt beschikbaarstelling van gelden voor het bouwen van een bizondere school in de Zandstraat of overdracht der bestaande openbare school B. Na een langdurig debat, waaraan alle leden een yverig aandeel nemen, wordt eindelijk in deze kwestie uitspraak gedaan in dier voege, dat de raad aan het R. K. Kerkbestuur ge legenheid wil geven tot het verstrekken van bizonder onderwijs en een gedeelte van de openbare school met bijbouwing van een lokaal aan het Kerkbestuur wil in gebruik geven, evenwel met behoud van de openbare school. Hiema wordt besloten het Oostelijk deel der gemeente aan te sluiten aan bet electrische net, voor welks aanleg aan kabels en werk zaamheden ongeveer 5500 benoodigd zijn. Voorts wordt aangenomen een voorstel 4000 te leenen voor het aanleggen van stra- ten, stoepen en riolen. Aar den heer A. Kieboom te Westdorpe wordt vergunning gegeven tot het in erfpacht nemen van een perceel gemeentegrond naast de wed. Cortvriendt. Tevens wordt vergunning verleend tot ar- wyking van art. 7 der Bouwverordening In verband met dit besluit wordt het voorstel de landpacht van dit perceel, ten name staan- de van J. Schauwvlieghe, in te trekken aan genomen. De voorgestelde wijzigingen m de ge- meentebegrooting van 1930 worden goedge- keurd. Bij de rondvraag houdt de heer De Leux een pleidooi tot verbetering van de loonen der stadsreinigers. Nadat door den voorzitter toegezegd is, deze zaak by Burg, en Weth. in overweging te nemen, wordt de vergadering ten 8 uur gesloten. De wolwevenj. De aan het spoorstation opgerichte wevery welke als naam N.V. Textielfabriek „De Schelde" gekozen heeft, is Maandag jl. voor het eerst gedeelteUjk in werking gegaan. thans de betonpalen voor electrischen stroom aangevoerd en zullen binnenkort geplaatst worden; zoodat weldra Hollandsch Overslag rondom van electriciteit voorzien zal zijn, be- halve de gemeente zelf, die nog steeds op be richt van de P.Z.E.M. wacht. Reeds een jaar geleden berichte de directeur der P.Z E M. c;a. zeer waarschynlijk in 1929 stroom geleverd zou worden en dat toen de resultaten over 1928 nog moesten afgewacht worden en voorts dat genoemden directeur het project in nadere studie zou laten nemen en dat voorts de gemeente zoodra mogelijk op de hoogte gehouden zou worden. Tot heden is ei echter nog niets naders vernomen. Groot stroovervoer. Met de tram aan de Roode Sluis zijn er den laatsten tijd wederom heel wat ladingen stroo gepasseerd voor de suikerfabriek te Moerbeke, Aldaar wordt het stroo fijn gemaakt en dan geplet en in de melasse gedrenkt, waardoor het geschikt gemaakt wdrdt voor paardenvoer en aldaar veel afname vindt. Doordat de sui kerfabriek van Moerbeke iets meer dan de geldenden marktprijs van het stroo kan be- steden trekt het ook veel Zeeuwsch-Vlaamsch stroo tot zich. Raadsvergadering. Dinsdag kwam de raad onder voorzitter- schap van burgemeester Stevens bijeen. Door dat wegens de teerdag van het H. Sacrament alle leden in de kom der gemeente aanwezig waren, ontbrak ditmaal geen enkel raadslid. Bij de opening van de eerste zitting van dit jaar sprak de voorzitter de beste wenschen uit voor de goede gang van zaken in onze ge meente. Spreker memoreerde enkele der be- langrijkste gebeurtenissen van het afgeloopen jaar. De toestand der gemeente was gunstig en zal door de uitstekende verstandhouding van B. en W. en raad ook wel in de toekomst zoo blijven. Notulen aangehouden tot de vol gende zitting. Op de bekende binnengekomen Brandweercirculaire werd besloten dat de ge meente voorloopig niet zal toetreden, omdat de raad van meening is dat door de eigenaar- dige ligging der gemeente een brandend per ceel toch reeds afgebrand zal zijn eer de hulp ter plaatse kan zijn. Een gunstige omstandig- heid is, dat bijna al de huizen alleenstaande woningen zijn. Bovendien was men eenparig van oordeel, dat de gewestelijke brandweer momenteel over te weinig gegevens aangaan- de hare werking beschikt. Men kon zoodus de kosten nog niet eens globaal schatten. Vastgesteld werd een verordening volgens de wet op de besmetteiyke ziekten. Den ge- meentebode zal opgedragen worden ingezete- nen te verzoeken de rupsennesten uit de boo- men te doen en te verbranden. De voorzitter brengt verslag uit van den stand van zaken bij de laatst gehouden waterleidingsvergade- ring. Hierop volgde een uitgebreide bespre king; het bleek dat de waterleiding in Over- slag nog steeds weinig voorstanders had. Bij de rondvraag stelde wethouder Verdurmen voor nog enkele kleine verbeteringen aan den weg te doen opdat deze weg in goede condi- tie zou blijven. Hiema sluiting. OSSENISSE. Dinsdagavond j.l. bevond zekere De K. zich in staat van dronkensdhap op den openbaren weg. De politie die ter plaatse surveilleerde, wilde De K., die alleen zijn weg niet kon vervolgen, arresteeren en ter ontnuchtering overbrengen naar een arrestantenlokaal, waartegen de man zich verzette en bovendien de politie mishandelde, waarna hij op den grond ging liggen. Met behulp van burgers is De K. alstoen naar het arrestantenlokaal gedragen. De gemeente-veldwachter bekwam dusdanige verwondingen, door De K. toege- bracht, dat hij zich onder geneeskundige be handeling moest stellen De K. is ter be- schikking van de justitie gesteld. (M. Crt.) BIERVLIET. Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan school A te Biervliet, mej. Hoek. Van Dixhoorn te OVERSLAG. Tol. De gemeentetol heeft over de maand Jan. 62,66 opgebracht. Groote plannen. Naar wij uit goede bron vernemen bestaat in Belgie het plan om zoodra de weg Axel— Roode Sluis—Moerbeke tot stand mocht ko men, een groote breede weg van Moerbeke naar Saffelaere aan te leggen; men spreekt zelfs van een weg van 15 meters breed. Te- vens zou aan de Z. V. T. M. verzocht worden de lijn Drie SchouwenMoerbeke door te trek ken van Moerbeke naar Saffelaere om aldaar aan te sluiten op de bestaande, thans nog stoomtram, naar Gent, welke stoomtram men op het oogenblik reeds in een electrische tram omzet. Electriciteit. Aan de naburige Belgische wijk de Oude Brugsche Sluis, gemeente Wachtebeke, zijn GOES. Door den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Goes werd aan de orgelbouwers firma A. S. J. Dekker te Goes de opdracht verstrekt tot den bouw van het nieuwe orgel voor de in aanbouw zijnde kerk. Dit orgel belooft in ieder opzicht een sie- raad te zullen zijn in de nieuwe kerk. SELZAETE. Auto in het kanaal. Woensdag reed een platte auto, bestuurd door den heer Oolvenaere voorbij Suivenberg. Met hem zat op den wagen zijn schoonvader, den heer Pierets, en een ingenieur der cokes fabriek. Vermoedelijk raakte de chauffeur het bestuur van de auto kwijt, waardoor hy de ijzeren leaning omver smeet en de auto in het kanaal plofte, dat daar 8 M. diep is. Van daar gemeerd liggende schepen kon men spoedig hulp verleenen om de drie mannen te redden. Vrouw overleden. De vrouw van den brievenbesteller te As- senede, wien dezer dagen in het station te Selzaete de beide beenen werden afgereden, is in de kliniek van Dr. Vercauteren over leden. De eerste geneesheer, die voor haar te hulp geroepen werd, was Dr. Overbeke, een familielid, die zich aldus plotseling voor zijn verminkte bloedverwante bevond. Machinist beterend. De machinist die bij het spoorwegongeluk te Terdonck een been verloor, is aan de beterhand. Destijds is door zijn tegenwoor- digheid van geest een groot ongeluk voor- komen. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 14 Februari 1930 de volgende vonnissen uitge sproken: P. J. H., oud 23 j., meubelmaker te Ant- werpen en J. F. H., oud 41 j., meubelmaker, te Rotterdam (beiden vroeger wonende te Stoppeldijkverdacht van het onttrekken van goederen aan een faillissement, zijn vrij- gesproken.^ A. d. K., oud 23 j., en P. L., oud 33 landbouwers te Hulst, zijn wegens huia- vredebreuk veroordeeld ieder tot f 25 boete of 25 dagen hechtenis. Door de Belgische regeering is de uitleve- ring gevraagd van V. A. D., landarbeicler, geboren te Kortrij.k (Belgie), wonende te Oostburg, thans verblijvende in het Huis van Bewaring te Middelburg, op grond van een bevel van aanhouding verleend door den <m- derzoeksrechter te Kortrijk, ter zake van zedenmisdryven, gepleegd in Belgie. KRING AXEL DER Z. L. M. Dinsdag jl. vergaderde de kring-Axel van de Z. L. M. bij mej. wed. G. Gilijartise te AxeL Bij de opening sprak de voorzitter, de heei Ph. J. van Dixhoorn, blijkens het verslag der M. Crt., den gebruikelijken Nieuwjaarswenscb uit. In het bijzonder heette hij den heer Sie- benga, den algemeen secretaris van de Z. I- M„ hartelijk welkobi. Tevens wees hij op de algemeene malaise in het landbouwbedrijf en sprak den wensch uit, dat ook daar verbete ring in moge komen. De notulen van de vorige vergadering wer den onveranderd vastgesteld. Aan het jaarverslag van den secretaris ont- leenen wij het volgende: Het aantal leden bleef vrijwel gelijk. Het bestuur onderging eenige verandering door het aantal bestuursleden terug te brengen van 15 op 13. Er werden 11 bestuursvergaderingen gehouden en 1 alg. vergadering. Een tweede vergadering die was uitgeschreven kon niet doorgaan wegens ziekte van den heer Siebenga. Uitgezonderd de cursus in hoefbeslag werden geen cursus sen gegeven, wegens gebrek aan deelname. Verder wees de seer, er op, dat de landbou wers thans midden in de misere zitten, zoo- wel de prijzen alsmede de uitvoer en loonen. Over de opbrengst viel niet te klagen, in- tegendeel deze waren buitengewoon hoog; b.v. 24.000 K.G. suikerbieten, 50.000 K.G. voeder- bieten, 23.000 K.G. uien, 2100 K.G. tarwe, 2000 K.G. gerst en haver benevens prima vlas. Intensieve bewerking van het land, bemes- ting en een prachtig voorjaar waren factoren die daar in hooge mate toe bijdroegen. De paardenfokkerij was slecht te noemen, alles was bijna voor de slachtbank. De rundveefok- kerij ging beter omdat het meer in verbantf stond met de vleeschprijzen. De varkensfokke- rij was prima, van de biggen werd 30 per stuk gemaakt en ook de vette varkens waren zeer goed. De pluimveefokkerij ging goed en er werd hoe langer hoe meer door de veiling; verkocht. De tuinbouw was druk, doch de uit- slag valt nog niet te zeggen. Om het bedrijf rendabel te kunnen maken, zijn de koop- en pachtprgzen te hoog. Aan het verslag van het aardappelproef- veld ontleenen wij het volgende: Dit jaar werd een nieuw soort op proefvekf gekweekt, n.l. Populair. Op de kwaliteit vfet niets aan te merken. De bemesting was 10 K.G. superfosfaat, 8 K.G. zwavelzure ammo- niak en 7 K.G. kali 40 pet. De planten kwu- men ongelijk op, doch slechts 2 bleven ach- ter. De aardappel lijkt geheel op Roode Stair, alleen forscheren groei en grooter blad, ove- rigens dezelfde kleur doch grooter zij Stengels op den hoofdstengel. Bloei lilakleur, duurt korter en levert geen vruchten op. Op 21 Oct. werd de plant gerooid. De planten stonden toen nog geheel groen en waren op zich nog niets verstorven. De opbrengst was goed, 276 K.G. groote, 254 K.G. planters en 31 K.Gb kriel, per gemet omgerekend was deze 16.800 K.G. De groote middelmaat is niet extra groot, terwijl de knollen rond zijn met veel oogen op den kop, kleur rond, ook wel bont. Het vleesch is geel, de smaak is goed en na het koken bloemig. Evenals de Jubileum, die het vorig jaar werd gepoot is de aardappel, hoe- wel goed van kwaliteit, veel te laat om goede. rooiing mogelijk te maken. Het financieel verslag gaf als uitkomsteu aan in ontvangsten 1642, en als uitgaven f 1518. Bij monde van den heer M. Dieleman adviseerde de financieele commissie tot goed- keuring van de rekening. De begrooting voor het nieuwe jaar gaf een bedrag van ,f 2024. Op de vraag of men ook iemand candidaat wenschte te stellen, wegens periodiek aftreden van den heer mr. P. Dieleman, als alg. voorzt der Z.L.M. werd bij acclamatie besloten om de herbenoeming van mr. Dieleman te steu- nen. Wegens periodieke aftreding van de heeren H. Bonte, A. Haak en J. K. de Putter kwam aan de orde de bestuursverkiezing. Boven- genoemde heeren werden met overgroote meerderheid herkozen en namen hunne func- ties onder dank aan. Na het officieele gedeelte, hield de lieer Sie benga een lezing over het onderwerp: be las ting en belastingmoeilijkheden. RAPPORT betreffende de ontwerpen van wet houdende nieuwe regeling van dc pacht en regeling van de pachtcomxnis- sies, ingediend bij Kon. boodschap van 29 Juni 1929; uitgebracht door het Hoofdbestuur van de MaatschappiJ rot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Ten aanzien van den inhoud van het wets ontwerp merken wij ten aanzien van ee» viertal punten het navolgende op: a. Continuatie van de pacht. Het beeindigen van den pachttermijn is vooral onder de tegenwoordige omstamffc|- heden voor den pachter een kritieke tijd, om dat hij bij het opnieuw vaststellen van dc voorwaarden en 't bepalen van de pachtsons, een sprong in het duister doet en vaak,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1