I De voorzitter kan zich niet herinneren, dat het college van Burgemeester en Wethou ders van den heer Harte een brief ontvangen heeft. <to woorden van den Voorzitter, behelzende wenschen voor onze gemeentenaren in het b:j- zonder en die van het Nederlandsche volk in het algemeen. 1. Notulen. Burgemeester en Wethouders stellen voor, I de notulen der vergadering van 24 December 1929 vast te stellen, zooals die in druk zijn verschenen. De heer VAN DE BILT heeft geen aanmer- J king op de notulen, doch wel naar aanleiding van het genotuleerde, in verband met het- geen hij ondervonden heeft als vertegenwoor- diger der gemeente bij de N.V. Zeeuwsch- Vlaamsche Waterleidingsmaatschappij Door den heer Oggel is, ook blijkens de notulen, ge- zegd, dat de verplichte aansluiting bij de wa- terleiding is vervallen en de aansluiting vrij- willig zal zijn. Spreker heeft geen reden om aan die mededeeling van den heer Oggel te twijfelen. Hij is echter op de aandeelhouders- vai'gadering gekomen en daar is hem door den voorzitter gezegd dat dit niet waar is. Hij is met het vaste idee naar de vergadering ge- gaan, dat dit w<51 het geval is. Hij zou graag eens hooren, hoe dit nu eigenlijk toch wel staat. De heer OGGEL deelt mede, een dergelijke vraag te hebben verwacht. Hij heeft hier bij zich de aanteekeningen door hem gemaakt in de aandeelhoudersvergadering van 13 Juni 1923. In die vergadering is besproken en behandeld het rapport der Commissie van Onderzoek. Toen is over verschillende punten gestemd, ook o.m. over de ver plichte aansluiting, die de commissie nood- zakelijk acht voor de rentabiliteit der water- leiding. Daar hebben zich 44 stemmen tegen (van 11 gemeenten) verklaard en 32 (van 5 gemeenten) voor. Daaruit blijkt dan toch wel degelijk, dat de aandeelhoudersvergade ring verplichte aansluiting heeft verworpen. Daaruit sproot echter voort het was een voorstel van spreker dat een nieuwe tariefregeling zou moeten worden ontworpen. Evenzoo is het gegaan met een voorstel, dat de meerdere kosten voor aansluiting van het Westen zouden worden gedragen door den Staat en/of de Provincie. Dit voorstel werd aangenomen met 45 tegen 31 stemmen. Het spijt spreker, dat hij niet heeft aange- .teekend welke gemeenten tegen en voor ver- pUcKtB aansluiting stemden. Eerst bij latere stemmingen heeft hij de gemeenten geno- teerd, De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat hij gelooft, dat de heer Oggel zieh vergist. Ook -hij heeft die vergadering meegemaakt, maar hij kan zich dit niet herinneren. Hij heeft er ook nog naar gevraagd aan den voorzitter en aan den directeur van het Rijks- bureau voor Drinkwatervoorziening, en die hebben het ook ontkend. Hij neemt dus aan, dat de heer Oggel zich heeft vergist. De heer OGGEL: En ik heb het zelf voor- gesteld! De heer DIELEMAN: Dat zal toch ge- makkelijk genoeg zijn uit te zoeken, dat zal toch wel in de notulen staan? De heer VAN DE BILT: In de notulen kwara er niets van voor. De VOORZITTER vermeent, dat, indien dat besluit werkelijk zou zijn genomen, daar- van toch zeker wel iets in de notulen zou hebben gestaan. Zoo'n belangrijk punt zou toch wel genotuleerd worden? Wanneer het aan den dag van vandaag mogelijk bleek de waterleiding te maken zonder verplichte aan- •luiting, zou, naar hij vermeent, wel geheel Zeeuwsch-Vlaanderen er geen bezwaar tegen hebben dat die er komen zou. De heer DIELEMAN veronderstelt, dat de motulen van die vergadering misschien in een vorige vergadering zijn voorgelezen. De heer OGGEL deelt mede, dat geen aotulen worden voorgelezen. De vertegen- woordigers van 3 gemeenten worden aange- wezen om de notulen der vergadering te con- troleeren. De heer 't GILDE en CLAESSENS achten dat geen goede methodd; De VOORZITTER! D&ar gaat het nu niet over; die regeling is getroffen om tijdverlies door voorlezing ter vergadering te voor- komen. De heer DIELEMAN merkt op, dat op deze wijze misschien de heer Van de Bilt en de heer Oggel beide gelijk hebben. Hij meent, dat de nieuwe vertegenwoordiger der gemeente toch omtrent de vroegere gebeurtenissen zou be- hooren te wordpn ingelicht. De VOORZITTER antwoordt, dat de heer Van de Bilt, indien hij daarnaar vraagt, zeker inlichtingen zal krijgen, welke hij ver- langt. t 'wShneer de raad er echter prijs op stelt om te weten hoe het met deze kwestie staat, zal het 't beste zijn het officieel aan het be- stuur te vragen; dan krijgen we antwoord en dan weet men het definitief. De heer VAN DIXHOORN vraagt, welk nut dit nog kan hebben, gezien het standpunt dat de raad tegenover de waterleiding heeft aangenomen. De heer VAN DE BILT acht het wel dege lijk van belang; indien de verplichte aanslui ting vervallen was, zou dat op de stemming nopens deze zaak een andere wending kun- nen geven. De heer OGGEL betuigt zijn spijt, na de stemming de gemeenten die zich voor en tegen verklaarden niet te hebben aangeteekend. De heer CLAESSENS verwacht, dat de ge meenten die tegen verplichte aansluiting stemden wel dezelfde zullen geweest zijn, die thans v66r ontbinding hebben gestemd. Hij vindt het na de mededeelingen van den heer Oggel wel eigenaardig, dat het bestuur be- weert, dat dit nooit behandeld is. De VOORZITTER merkt op, dat het be stuur dit niet zegt, doch de algemeene verga dering. Er kan zich echter omtrent een zaak een misverstand voordoen en dat gelooft spreker dat hier inderdaad aanwezig is. Spre ker die ook op de vergadering geweest is, kan er zich ook niets van herinneren. De heer OGGEL:- Maar. het staat toch in mijn aanteekeningen! Die kan ik toch niet zonder aanleiding genoteerd hebben? De VOORZITTER: Ik kan er verder niets van zeggen, de voorzitter en de directeur van het Rijksdrinkwaterleidingbureau hebben mi] bevestigd, dat dit niet besloten is. De heer OGGEL houdt zijn standpunt vol en voegt er aan toe, dat in verband daarmede ook aan den Directeur van het Rijksdrink waterleidingbureau is verzocht het ontwer- pen van nieuwe tarieven. De heer CLAESSENS: Als er niet over gestemd was, hoe zou de heer Oggel dan kunnen zeggen, dat er zddveel v66r en zddveel tegen waren De heer OGGEL: Het waren de kleme ge meenten, waarvan de meeste met een gering aantal stemmen, die er voor stemden, daar- om waren er maar 44 stemmen uit de 11 ge meenten, en 5 met 32 stemmen voor. Later, toen de kwestie der meer-kosten voor het Westen aan de orde kwamen, stem den die gemeenten er ook voor en stemden alleen de gemeenten uit het Westen, met Hulst, tegen, toen was het 45 tegen 31 stemmen. De VOORZITTER: Om de kwestie op te lossen zullen we het officieel vragen. De heer 't GILDE deelt mede, dat hij bij de redactie der Ter Neuzensche Courant heeft ingezonden een rectificatie van de notulen der vorige vergadering. Nadat deze bij hem had geSnformeerd, of hij die ook in de cou rant wenschte opgenomen te zien, en hij daarop bevestigend had geantwoord, is die in het nummer van 17 Januari 1.1. geplaatst, \loch niet aangebracht in de notulen. De woorden die op bladzijde 6, tweede kolom onderaan, ten name van spreker zijn vermeld, behooren te worden vervangen als volgt: „De heer 't Gilde wijst met het oog op de in het midden gebrachte verplichte aanslui ting nog op een door den heer N. J. Harte aan e£n der wethouders gericht vertrouwelijk schrijven, waarin deze met klem tegen een eventueel vervallen van de verplichting waar- schuwde, daar, indien zulks b.v. in Ter Neu- zen zou geschieden, ten hoogste 10 procent van de bevolking bij de waterleiding zou aan- sluiten." Hij zou gaarne zien, dat deze rectificatie alsnog werd opgenomen. Spreker wenscht er echter nog iets aan toe te voegen. De redactie van de Ter Neuzensche Courant liet op deze verbetering nog een com- mentaar volgen, waarin zij, zich tolk makende van een mededeeling van den heer Harte, bet schrijven van dergelijken brief ontkende, en eindigde met de woorden ,,de lezers weten dan meteen waaraan zij zich te houden hebben Dit ging er dan over, om den indruk te ves- tigen. dat onjuist was geweest de mededeeling, dat in Ter Neuzen maar 10 zou aansluiten. Maar daar gaat het niet om. Acht dagen later echter kwam in de Ter Neuzensche Cou rant opnieuw een mededeeling van de redactie voor, waaruit bleek, dat de heer Harte wel degelijk een brief heeft gericht, niet aan een wethouder, doch aan het college dezer ge meente, waarin wordt te kennen gegeven dat bij het vervallen der verplichte aansluiting de aansluitingen op slechts 20 waren te schat- ten. Het gaat nu niet om de strekking of in- houd, maar er blijkt wel degelijk een brief te zijn geschreven, en het ergste is, dat spreker, ook naar aanleiding der ontkenning door den Wethouder in hetzelfde blad als leugenaar werd gebrandmerkt. Geholpen door haar cor respondent van Sluiskil, werd spreker in een bericht in dat blad als leugenaar aangemerkt, terwijl nu blijkt dat wel degelijk een brief ge schreven is, en de redactie dus zelf liegt. i De lleer 't GILDE: Maar dat staat toch in de mededeeling van de redactie der Ter Neu- zensehe Courant. De VOORZITTER kan met zekerheid ver- klaren, dat het college geen brief ontvangen heeft. lets anders is, indien misschien par- ticulieren een particulieren brief ontvangen hebben. De heer CLAESSENSHoe komt de redac tie van de Ter Neuzensche Courant dan aan die mededeeling, indien er geen brief gezonden De heer OGGEL wijst er op, da,t men moet onderscheiden hetgeen verklaard is. De heer 't Gilde deed mededeelingen omtrent mhoud en strekking van een brief. Als men nu zegt zoo'n brief is niet gezonden, dan ontkent men daarmede niet dat er een brief bestaat. De in- houd was anders dan hier is meegedeeld. De VOORZITTER: En de brief is niet ont vangen in kwaliteit als college van Burge meester en Wethouders. De heer 't GILDE geeft te kennen dat hij door een medelid, het doet er niet toe wie dat was, gemachtigd was op het bestaan van den brief te wijzen, en dat hij uit de hem ver- strekte inlichting den indruk had gekregen dat die van een inhoud en strekking was zoo als hij dit mededeelde. Hij acht zich echter door de verklaring van de redactie der Ter Neuzensche Courant zelf, waaruit blijkt dat een brief bestaat, voldoende gerehabiliteerd. De notulen worden alsnu met algemeene gtemmen vastgesteld. jj. Ingekomen stukken. a bericht vail Dcdeputeerde Staten van Zeeland, d.d. 20 December 1929, waarbjj zij berichten hun beslissing op de ter goedkeuring ingezonden gemeentebegrooting voor den dienst 1930 te hebben verdaagd tot 1 April a.a, Aangenomen voor kennisgeving. b. De faadsbesluiten van 24 December 1929, tot wijziging der gemeentebegrooting en die voor het gemeentelijk grondbedrijf, voor den dienst 1929, voorzien van het bewijs der -goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrtfven van het bestuur der Ko- niin- en Pluimveevereeniging „Ter Verbete ring", d.d. 20 December 1929, waarbij oader dankzegging voor het op haftf Vferzoek ge- nomen gunstig besluit Wordt bericht, dat, wegens voldoende ruinate in het Zondagschool- lokaal, vrtor de te houden tentoonstelling kan wcrdeii afgezien van het gebruik van het gymnastieklokaal der openbare school. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een schrijven van den gemeente-ontvan- ger luidende als volgt: In uw vergadering van 5 November 1.1. heeft Uw Raad door vermindering der bedra- gen van te verhalen posten wegens schoolgeld de niet-verhaalbaarheid vastgesteld van de bedragen die door mjj als oninbaar werden voorgesteld. Ik was steeds van oordeel dat alleen de Raad tot vermindering bevoegd was. Dit is thans door den Raad op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders geschied. Zoowel het College van Burgemees ter en Wethouders als de Raad hebben dus ten slotte mijn zienswijze als de juiste erkend. Voor het overige deel ik U beleefd mede, dat de bedragen, der nog te verhalen posten zooals die in de rekening zijn veranderd, met slag, Polderstraat, welk geval niet verschoon- baar. Het grootste gedeelte van het aantal niet verschoonbaar verklaarde gevallen vindt zijn oorzaak in het niet verschijnen voor de com missie; dit bedroeg resp. 7 11 12 1 1 0. Be oorzaak van het groote aantal gevallen in vergelijking met het vorige jaar is het per 1 April j.l. in werking treden van het 7e leer- jaar. De meeste ouders van die kinderen veron- derstelde, dat de kinderen van bijna 14 jaar, de school „wel eens" mochten verzuimen, aangespoord door het groote gebrek aan ar- beidskrachten gedurende dezen zomer in het land- en tuinbouwbedrijf. Het toegezegde in het vorig verslag omtrent de wijziging van de najaarsvacantie is, na correspondentie en medewerking van den heei Inspecteur van het Lager Onderwijs en de Hoofden der Scholen, niet verwezenlijkt kun nen worden, als gevolg van de afhankelijkheid van de weersinvloeden op den oogst, enz. Overigens heeft in den loop van het jaai 1929 zich niets voorgedaan wat reden geeft tot het doen van op- of aanmerkingen in het belang van het schoolgaande kind. De commissie deelt nog mede, dat tot voor zitter is benoemd de heer D. A. van Houte en tot secretaris de heer J. L. J. Maris. Aangenomen voor kennisgeving. f. Het verslag van den correspondent der Arbeidsbemiddeling over het jaar 1929, lui dende als volgt: Gelijk ik in mijn vorig jaarverslag opmerkte, was het op het einde van het vorig jaar in de maand December nog tot groote werkloos- heid gekomen, zoodat in Januari 1929 er dage- lijks 70 5. 80 bij uw correspondent stonden in geschreven. Door de strenge vorst stond bui- ten alle werk ook stil, ook zij die op het nieuwe fabrieksterrein als grondwerkers waren aangenomen (ongeveer een 30-tal) konden niet langer aan het werk blijven toen sneeuw en vorst hun intrede gedaan hadden. De buitengewoon strenge winter was oor zaak dat het eerste kwartaal gemiddeld tach- tig tot honderd personen als werkloos dage- lrjks werden ingeboekt. Uit bijgaande bijlage moge bljjken, welke bedragen door de respectieve werkloosheids- kassen aan de georganiseerde arbeiders voor werklQOzenstenn werd uitgekeerd, \vaar nog bij komt de steun die bet plaatselijk steun- comite aan ongeorganiseerde en sommige uit- sretrokken georganiseerde arbeiders deed toe- komen. Zoodra echter de vorstperiode voorbij was werden de werkzaamheden aan de nieuwe in aanbouw komende Phosfaatfabriek te Slui&i il met ijver aangevat. Waar de arbeiders uit deze en andere gemeenten zich dagelijks bij tientallen op de fabrieksterreinen aanmeldden, was er van de zijde der aannemers van de uit te voeren werken geen aanvraag bij de ar- beidsbeurs. Een paar maal ter plaatse aan- gewende poging van uw correspondent bij de aannemers. was oorzaak dat ten slotte nog een tiental werden aangenomen. Overigens was het aanbod zoo groot, zelfs beneden het vastgestelde loon, dat de aannemers zooveel konden tewerkstellen, als zij noodig vonden. Een gelijktijdlge oproep voor de Philips- fabrieken te Eindhoven vond ook in Axel ge- hoor, zoodat door bemiddeling van uw corres pondent een drietal groote gezinnen bestaande tezamen uit 29 personen uit onze gemeente in Eindhoven geplaatst werden, benevens een 12-tal jonge mannen, die meenden (in verband met de plannen die sommige hunner hadden om weldra een eigen gezin te vormen) be ter in Eindhoven de toekomst tegemoet gaan dan in Axel. Toch heeft de uitkomst bij meerde- ren hunner bewezen, dat een terugkeer naar hun geboorteplaats een korter of langer ge- koesterde begeerte om te huwen en alleen te gaan wonen, eer in vervulling zou kunnen doen gaan, dan een blijven in Eindhoven waar de eerste jaren althans, het huren of gewone vergaderingen. Uit de verslagen k. Naar aanleiding van het schrijven van bleek dat de toestand van het onderwijs in j J. A. van Hoeve, dd. 28 October 1.1., waarin hij Uw gemeente goed mag genoemd worden. De bericht de Frobelschool niet langer meer onder koopen van een eigen woning, aan zeer groote j ^est vervallen kan. onderwijzers en onderwijzeressen aan de ver schillende scholen verrichten hun werk met ijver, de vorderingen der leerlingen mogen goed genoemd worden; de leermiddelen waren voldoende aanwezig en verkeerden in goeden staat. De gebouwen gaven'geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Uwe Commissie vernam, dat eerlang verbetering zal worden aange bracht in die school, waarop ze in vorige jaar- verslagen meermalen heeft gewezen. Het is uw. Commissie een aangename taak, U wederom een gunstig verslag te mogen aanbieden over den toestand van het Lager Onderwijs in Uw gemeente. In het jaar 1929 werden Uw Commissie geen adviezen gevraagd of bijzondere vragen voorgelegd. Aangenomen voor kennisgeving. i. Een schrijven van P. Scheele, autobus- ondernemer te Sluiskil, die daarin te kennen geeft, dat Geduputeerde Staten van Zeeland hem bij brief van 20 December 1.1. hebben meegedeeld, dat de Zondagsdienst, zooals die voorkomt in de dienstregeling, niet in de hem verleende vergunning is begrepen, zoodat die dienst door hem niet mag uitgevoerd worden; dat z(j evenwel in beginsel geen bezwaar hebben tegen een eventueele wijziging der vergunning, in dien zin, zoo daarop prijs mocht worden gesteld en de wijziging zou worden aangevraagd; dat hij daarom het gemeentebestuur beleefd verzoekt, hem ten spoedigste te willen mede- deelen, of op het voortzetten van den Zon dagsdienst prijs wordt gesteld. (Zondag rijdt de autobus: Van garage te Sluiskil 8.05 u., Axel 8.40 u„ aankomst Hulst 10.10 u.; van Hulst 10.30 u., aankomst te Axel 12 u., aankomst te Sluiskil 12.20 u.). Burgemeester en Wethouders geven te ken nen, dat zij, aangezien dit een van gemeente- wege gesubsidieerde dienst betreft, zij deze vraag aan den raad ter beantwoording meen den te moeten voorleggen. Zij voegen hieraan toe dat de meerderheid van hun college op een dienst des Zondags geen prijs stelt. De heer VAN DIXHOORN vraagt, of van particuliere zjjde geen verzoeken tot het be- houden van tjen dienst zijn ingekomen. Het komt hem voor, dat deze dienst toch betee- kenis heeft voor hen die op Zondag een be- zoek willen brengen te Zuiddorpe of Koe- wacht. De VOORZITTER antwoordt dat geen ver zoeken zijn ingekomen. Hij gelooft, dat de dienst op Zondag al van zeer geringe betee- kenis is en uit de stukken krijgt men ook niet de indruk dat de ondernemer zelf op behoud prijs stelt. De heer VAN DIXHOORN wijst er op, dat er hier zooals ook bij andere gelegen- tieden wel geschermd wordt met een klein aantal personen dat er gebruik van maakt, doch dat die weinige personen dan toch aan het verkeersmiddel behoefte hebben. Hij kan zich met het voorstel van Burgemeester en Wethouders niet vereenigen. De heer CLAESSENS gelooft, dat de men- schen die naar de kerk willen naar Zuiddorpe of Koewaoht en ook naar hier, van den dienst gebruik kunnen maken. De VOORZITTER gelooft niet, dat d&dr- voor met het inrichten van den dienst reke ning is gehouden. De heer CLAESSENS is van meening, dat er voor dat doel van de bus nogal gebruik werd gemaakt. De heer DIELEMAN meent, dat er op Zon dag verscheiden ritten gemaakt zijn, dat de ondernemer alleen reed. De heer P. DE FEIJTER heeft er ook eens naar ge'informeerd en kwam tot de ontdek- king, dat de dienst geen nut aflegt, in vele gevallen rijden er maar twee of drie personen mee en hij gelooft, dat die Zondagsdienst bezwaren onderhevig was. Zoodat binnen het jaar reeds meer dan 50 der laudverhuizers uit Axel weer terug in hun Heimat waren. Dat gunstiger arbeidsvoorwaarden die in- middels waren ingetreden in onze gemeente daar ook toe bijdroegen, ligt voor de hand. Immers, zoodra was men niet terug uit Eind hoven of men kon op Sluiskil aan de nieuwe fabriek geplaatst worden. Onder die omstandigheden was de werke- loosheid in het 2de kwartaal tot enkele per sonen herleid, gelijk ook de cijfers van de werkloosheidskassen duidelijk uitwijzen. Dat de buitengewone groote vraag naar arbeids- i Het voorstel van Burgemeester en Wethou ders wordt met algemeene stemmen aange nomen. De heer VAN DIXHOORN wenscht echter aanteekening dat hij er tegen is. j. Een schrijven van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbij wordt teruggezonden de in de raadszitting van 5 November 1.1. vastge stelde Algemeene Politieverordening, met ver- zoek eenige artikels uit deze verordening te laten vervallen, aangezien deze bepalingen reeds zijn geregeld in het Motor- en Rij"17"'1 reglement. Naar aanleiding daarvan stellen Burge- zijne zorgen te willen doen voortbestaan, dat in hunne handen is gesteld om bericht en raad, geven Burgemeester en Wethouders te kennen, dat zij deze zaak nader onder de oogen hebben gezien, doch dat zij het meer wenschelijk achten, alvorens hieromtrent met een voorstel bij den raad te komen, dit in een besloten vergadering te bespreken. De VOORZITTER stelt zich voor die be- spreking na afloop der openbare zitting te houden. 3. Verkoop van gemeentegrond. Van J. Meesen, F. M. den Engelsman en M. van Doeselaar is een verzoek ingekomen opi twee perceelen grond te koopen in het Ver- lengde van de Wilhelminastraat. Burgemeester en Wethouders achten, al vorens wordt overgegaan tot het verkoopen van dezen grond, het oogenblik aangebroken, dat door den raad een beslissing wordt ge nomen over het al of niet aanleggen van een plein in dat gedeelte der gemeente, zooals dit reeds besproken is. Wanneer de raad daartoe mocht besluiten, zouden aan dezen verkoop waartegen zij overigens geen bezwaar hebben voorwaar- den moeten worden verbonden, ten opzichte van het plaatsen van de voorgevels dier woningen. Zij achten het evenwel, in verband met de kosten verbonden aan het stichten van een plein, niet wenschelijk hiertoe over te gaan, en stellen voor, te besluiten tot verkoop van grond aan genoemde personen, op de bekende voorwaarden. De heer VAN DE BILT vraagt, of door de leden van den gemeenteraad wel veel notitie is genomen van de teekeningen voor het maken van een plein. De VOORZITTER antwoordt, dat die bjj de stukken lagen en het toch een gewoonte van de leden is, kennis te komen nemen van de stukken. De heer VAN DE BILT erkent dat, hij heeft echter toch den indruk gekregen, dat de belangstelling om de plannen te bestudee- ren niet groot is geweest, en er weinig aan- dacht aan geschonken is. Dat er echter hooge kosten aan verbonden zijn, is een kwade kwestie, De VOORZITTER deelt mede, dat da bouwgrond bij het aanleggen van een pleht daar f 1 per M2. duurder moet verkocht wor- den. Hij vermoedt, dat dan dezelfde men- schen die nu grond aanvragen, daar dan niet zullen bouwen. De heer VAN DE BILT vraagt wat het verschil dan op een woning zal uitmaken. De VOORZITTER schat dit op drie a vier honderd gulden, naar gelang der grootte van de perceelen. De menschen zoeken echter zoo goedkoop mogelijk te bouwen. De betrok- ken aanvragers hebben er herhaaldelijk over onderhandeld, en hebben nu het oog geves- tigd op de kleinste perceeltjes, en willen er dan 2 koopen, om er 3 woningen op te zetten. Komt er een plein, dan worden al die per- ceeltjes grond duurder. De heer VAN DE BILT kan de er aatt verbonden kosten niet wegredeneeren, maar meent toch, dat het maken van een plein feitelijk ook een behoefte Is. Het breidt maar steeds uit met blokken woningen en straten i en open ruimte blijft er niet. 1 De VOORZITTER: De uitbreiding gaat nu zeer langzaam. De heer OGGEL: Er wordt nu op andere punten gebouwd. De heer VAN DIXHOORN weet niet, wat de heer Van de Bilt met zijn vraag naar het inrichten bedoelde, of hij op het oog had een speelterrein, een parkeerterrein voor auto's of iets anders. Als dat niet in 't midden der plaats gelegen is, heeft het voor 't algemeen belang weinig te beteekenen. Wat hebben I de bewoners van het Oosten aan een plei* gelegen in het Westen? lets anders is dit, r als het een terrein voor het houden van voet- bal- of korfbalwedstrijden, maar voor een dagelijksche speelplaats ziet hij er weinig nut in, als die zoo in een buitenwijk gelegen 1 is. Ook aan een parkeerterrein vobr auto's bestaat z.i. geen behoefte. Als men in an dere plaatsen, in de groote steden komt, ziet I men ook overal in de straten auto's staan. Bii r^velingen yaX toezicht, dat b.v. ue 6'""" y, j. i Naar aanleiding aaarvau krachten aan de nieuwe fabriek zich in de t en Wethouders voor het volgende be- landbouw sterk liet gevoelen, zoodat in de geheel juist zijn. Voor het Openbaar Lager Onderwijs is het 157,40, en voor het Bijzonder Lager Onder wijs 994,08. Aangenomen voor kennisgeving. e. Het verslag der commissie tot weriag van schoolverzuim, over het jaar 1929, lui dende als volgt: Als Voorzitter en Secretaris werden m de eerste vergadering wederom benoemd de hee- ren D. A. van Houte Maris. In de maand Maart werd, wegens het bedanken van den heer P. Koole als lid, door den Gemeenteraad de heer A. Coumou in diens plaats benoemd De werkzaamheden waren meer dan in 1928; er waren thans 76 gevallen te behandelen, vorig jaar 51, en hadden betrekking op 22 leerlingen van de Openbare .Lagere School, waarvan 10 gevallen verschoonbaar en 12 niet; 33 leerlingen van de Bijzondere School Nieuwstraat, waarvan 7 gevallen verschoon- baar en 26 niet; 16 leerlingen van de R.K. School Walstraat, waarvan 1 geval verschoonbaar, 15 niet; 3 leerlingen van de Bijzondere School .->pui, waarvan 2 gevallen verschoonbaar, 1 niet 1 leerling van de R.K. School Sluiskil, welk geval niet verschoonbaar; 1 leerling van de Bijzondere School Zaam- Dit is een onjuiste voorstelling der zaak. In dit blad is nimmer ontkend dat een brief geschreven is, doch wel dat hetgeen de heer t Gilde over de strekking en de inhoud mededeelde onjuist was. drukste periode van den landbouw, voor zeer hooge loonen de noodige werkkrachten niet of nauwelijks voorhanden waren, ligt voor de hand. Een gelukkige samenloop van omstandig heden was het, dat de gunstige weersgesteld- heid een geheelen zomer onafgebrolten aan- hield, zoodat geen enkel product wegens te lang op het veld blijven schade beliep. Zoo is bet jaar 1929 dat zich op het gebied der werkloosheid zoo ongunstig liet aanzien in het begin, voor de arbeiders een gunstig jaar geworden, waarbij van onvrijwillig werk loos zijn geen sprake meer was, zoodra het zomer was. Er bleef volop werk, op de fabrieksterreinen of in den landbouw tot de laatste helft van December, toen, een paar dagen vorst het grondwerk aan de fabriek te Sluiskil op eens stil deed staan, zij het dan ook slechts voor die enkele dagen die ons nog voor Nieuwjaar resten. Een 30-tal fabrieks- en bouwvakarbeiders werden de laatste week van December ingeschreven, om bij gunstig weer op 2 Januari 1930 weer te hervatten, waama ik dit jaarverslag wensch te besluiten. Blijkens een bijlage omtrent de uitkeeringen der werkloosheidskassen werd over de maan- den Januari tot en met Mei uitgekeerd door Ned. Chr. Bouwvakarbeiders in Januari 377,90, Februari 313,70, Maart 239,70, totaal 931,30; Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders in Mei 26; v 1 Ned RK. Bouwvakarbeiders in Januari f 44,40, Februari f 13,60, Maart 20,40, totaal 78,4o'; J Ned. Bond van arbeiders in het land-, tiun- bouw- en zuivelbedrijf Januari ,f 368, Februari 378,60, Maart 357,20, April 91 en Mei 6,80, totaal 1201,60; Vereeniging ,,Zelfstandigheid in Januan f 274,40, Februari 397,60, Maart 350, April f 71,40, totaal f 1093,40. Aangenomen voor kennisgeving. g. Een missive van het bestuur van den Nederlandsche Bond tot bescherming van zui- gelingen. die daarbij ter kennisneming door de leden van den raad toezendt een brochure „Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevre- digende zuigelingensterfte." Aangenomen voor kennisgeving. h. Het verslag der Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs in deze gemeente over het jaar 1929, luidende als volgt: De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs in Uw gemeente heeft de eer U, volgens art. 184 al. 3 der Wet op het Lagei Onderwijs, aan te bieden onderstaand verslag van den toestand van het Onderwijs in Uw ge meente over het jaar 1929 en van de door Uw commissie verrichtte werkzaamheden. Door de leden der Commissie werden in het afgeloopen jaar alle lagere scholen bezocht en van deze bezoeken werd gerapporteerd op de •Sluit te nemen: Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders om eenige bepalingen te wijzigeii van de Algemeene Politie-Veroruening, zooals deze is vastgesteld door den Raad in zijne ver- gadering van 5 November 1929, zulks in ver band met eenige opmerkingen van heeren Gedeputeerde Staten van Zeeiand, Overwegende, dat enkele dezer bepalingen reeds geregeld zijn in het Motor- en Rijwiel- reglement, of in het Reglement op de wegen en voetpaden der Provincie, zoodat deze kun- nen vervallen en het noodig wordt geacht en- kele artikelen nog aan te vullen of te wijzi- Sen; besluiten Art. 25 aan te vullen met ,,Binnen veertien dagen na ontvangst eener aanschrijving als hierboven bedoeld, kan belanghebbende in be- roep komen brj het College van Gedeputeer de Staten". Art. 45 eerste zinsnede te lezen als volgt. „Het is niet aan ingezetenen dezer Gemeente verboden, voorwerpen van welken aard ook, behalve gedrukte of geschreven stukken, het- zij aan den openbaren weg, hetzij aan of in de deuringangen der huizen te verkoopen, te koop aan te bieoen of daarmede te venten, tenzij met vergunning van Burgemeester en Wet houders en dan uitsluitend op door hen te be- palen dagen." Art. 77, alinea B te laten vervallen. Art. 78 sub 3 te laten vervallen. Art. 78 sub 5 te laten vervallen. Art. 78 sub 7 te laten vervallen. Art. 78 sub 10 te lezen als volgt: „trekdie- ren te besturen voor rij- of voertuigen, waar aan andere rij- of voertuigen of handkarren verbonden zijn, tenzij elk afzonderlijk is voor zien van een geleider, die den leeftijd van 14 jaren heeft bereikt". Art. 79, le zinsnede: „Het is aan bestuur- ders verboden op een openbaren weg, wanneer die tengevolge van vorst of sneeuw glad is' Art. 79 sub b te laten vervallen. Art. 85 sub 1 aan te vullen met een nieuwe zinsnede: „Wanneer het een optocht betreft, geldt deze verplichting uitsluitend voor wegen ot weggedeelten van minder dan vijt Melei breedte. Art. 86 door een nieuw artikel te doen ver vangen, luidende: „De bestuurder van een ro of voertuig is op een openbaren weg verpixht gevolg te geven aan de door de in artikel i genoemde ambtenaren en beambten in het be lang tan de vrijheid of de veiligheid van het verkeer gegeven bevelen en aanwijzingen. Art. 87 en 89 te laten vervallen. Art. 125 en 126 te laten vervallen. Deze wyzigingen gelijktijdig met de Ver ordening in werking te doen treden alzoo op den achtsten dag na hare afkondiging. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. voor den ingang van een wo. 5Mc.den dat men er niet uit- of kunnen hier ook in de straten best auto's worden neergezet. Men moet bij het inrichten van een plein ook letten op de financieele zijde. Ziet eens naar Sas van Gent, daar heeft men ook in beginsel tot parkaanleg besloten en liet er een plan voor opmaken, dat terstond op een 10 a 12 duizend gulden kwam te staan. Men moet zich dan tooh ook afvragen, of dat voldoende nut zal afwerpen. Er moge v66r die uitbreiding van het com plex der gemeente iets te zeggen zijn, er is volgens sprekers meening ook iets tegen, en wel dit, dat daardoor maar steeds, in toe- nemende mate cultuurgrond aan de bestem- ming. het teelen van voedsel, wordt onttrok- ken Dat doet spreker steeds zeer, als hij dat waarneemt. Dat betreft niet alleen Axel, maar voomamelijk als men komt bij de groote steden. Daar gaat men maar steeds voort om groote oppervlakten cultuurgrond onder het zand te spuiten, teneinde daarop weer maar nieuwe pakhuizen voor menschen te stichten. En dat, terwijl men in de oor- logsjaren van regeerlngswege wel zou ge- wenscht hebben, dat men de steenen mt z(jn stoep zou gebroken hebben, om op den daar door vrij komenden grond voedsel te teelen. De VOORZITTER: Dat was een nood- ^DeTheer VAN DIXHOORNDie kan terug- keeren lets anders zou het zijn als men daarvoor waardelooze, voor de cultuur onge- schikte gronden gebruikte. Maar ik z steeds met leedwezen voor dat doel vrucht- baren grond aangewend. De heer VAN DE BILT merkt, naar aan leiding der aanhaling van Sas van Gent op, dat dit er van komt, als men daarvoor plan nen laat maken door groote mannen en die daarvoor uit Den Haag of dergelijke plaatsen haalt om een bloementuin te laten aanleggen. Maar voor het overige kan er op gewezen worden, dat men toch bij de uitbreiding der gemeenten overal zorgt ^oor wat ruimen bouw en pleinen, opdat met alles zoo dicht opeen komt te staan. Maar kan dat hier, van wege de financien niet, dan moet er van afgezien worden. Overigens gaat het met het maken van zulke zaken als met het bou wen van een huis. Als men dat volgens zijn eigen denkbeeld doet, gaat het voor een tame- liiken prijs, haalt men er een architect bij dan wordt heVal duurder, en gaat men voor het maken van een plan nog hooger, dan kost hpt noer oens zoo duur. De VOORZITTER iherkaalt, dat Burge- meester en Wethouders met het oog op de financieele gevolgen het aanleggen van een plein ontraden en voorstellen over te gaan tot den verkoop van de twee perceelen grond aan de aanvragers. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 6