Reserveer Uw avond Viijdag a.s. ASTHMA ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK Een heerlijke krachtige drank Dl een. HARDERWIIKERS E PILLEii Achter het Clownsmasker Kerkboeken en Bijbels .F Een avontuurlijke opdracht een Woonhuis met Sclmur, zaaigrawewT 1 R.K. DIENSTBODE I Landbouwersknecht Vendu-Huis SCHEURKALENDERS Bedkruiken en Warmwaterstoven CONCERT- EN BI0SC00PGEB0UW Deuren, muren, gelakte meubelen en alle soorten schilderwerk kunnen in een oog- wenk helder en glanzend gemaakt worden. Gebrui!: Vim overal in huis. Aanbesfeding. voor IVIevr. Wed. Dr. AKKERIMGA Aanbestedmg. BOUWLAND een Woonhuis, Boawqrond te koop G. P. VLAANDER INBOEOEL, een WOONHUIS 47, 7o PAND8RIEVEN a 98 een nette WERKVR0UW B0ERENDIENSTB0DE P.6. een flinke DfENSTBODE, een Dienstbode een Leerjongen H.H. LandDouwers Gsbakken BOKKING, Moten HARING, DIELEMAN-VAN UK, bij G. P. VLAANDER Firma GEBRs TAZELAAR HEDENAV0ND. Aanvang 8 uur. Flrma P. 1. IAN DE SANDE. op Maandag 17 Febr. a s., 37500 K.G. Superphosphaat 14 °/0. 15800 Amm. Super 7X9. 34500 Chili-Salpeter 15^2 °/o- 32000 Zw. Ammoniak 2U1 2 °/0. 4700 Kalksaipeter 15l/2 X 28. 156 Rozendaalsch rood Klaverzaad. 47 Lucernzaad Provence. Het bouwen van Iste perceelGrond- en Metselwerk 2de Timmer- en IJzerwerk 3de Lood- en Zinkwerk 4de Glas- en Verfwerk of kombinaties van perceelen, P§ dige, Definitieve oprichting „Melk- veehoudersbond". Vaststelling Meikprijs. Bij inschrijving te pachten 6 H.A. 96 A. 21 c.A. of 15 Semsten 186 Roeden H. V. WOLFERT H. P. DIELEMAN KOOLE Axel uiny* en verouderde Bronchitis Professor VON WANBERGEN Het maken van klinker- bestrating in den Lageweg. ZATER0AG 15 FEBRUARI 1930, Patent Dr. VUN WANBERGEH en SIMONS UTRECHT, Postbox 81 Nog in voorraad hii D0NDERDAG 20 FEBRUARI 1930, ZAK-AGENDA'S Dir.Mr. S. J. VAN ZIJST, Mr. J. F. VERSTEEVEN. *0. Pioeg- en Vierbalks-Eg, Rolblok- en Aard-Ploeg. Terstond gevraagd Gevraagd met Mei GEVRAAGD Verl. v. Stsenbergenlaan 2. Gevraagd voor direct Gevraagd met 1 Maart een EERSTE en een TWEEDE bij G. WEIJN3, TERSTOND GEVRAAGD voor de zetterij. D. VAN AKEN, Ter Neuzen. RUITER THIALF VOORDEELIG TE KOOP P. PLATTELUW, ONTVANGEN cent. GOGDKOOH en LERKER. MOSSELENhROLMQPS. NOORDSTRAAT 84. In- en verkoop 2de hands Meubelen OPRUIMING van a 30 cent TER NEUZEN M.K. ADR. VAN WIJCK Azn, G. P. VLAANDER. TER NEUZEN. WILLIAM V. MONG. STILLER DikDELYK- ter neuzbn -* Sensationeel en ontroerend Circusdrama. DOROTHY REVIER en Zeer spannende avonturenfilm. In de hoofdrolTIM M c. COY. Loge 80 ct, Parket 60 ct, Eerste Rang 45 ct, Tweede Rang 30 ct, Oerfle Rang 20 ct. piaatsbespreking van 3 tot 7 uur. Toegankelijk voor personen boven 14 jaar. otBWERK VEREISCHT VIM N.V. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ. VLAARDINGEN vook hp EN POLUS1 VAH LMSTtf V 9-022©H Het Bestuur der Landbouwvereeniging .ONDERLINGE SAMENWERKING" te Hoofdplaat, wenscht aan te besteden des nam. 4 uur, bij de Wed. C. Dierikx ie Hoofdplaat, de levering van (neilen met monster inschrijven onder opgave K K. en W G De levering moet p'aats hebben v66r 3 Maart 1930, in goede balen. Voorwaarden van inschrij ving te ver- krijgen bij den Secretaiis. Het Bestuur voornocmd, H. J. CAMMAERT, Voorzitter. E. A. j. PA TEER, Secretaris. Hoofdplaat, 31 Januari 1930. Ondergeteekende, zal namers zijn lastgever op Maanday 24 Februari a.s., des middags te 2 uur, in het Hotel van den heer H P. DIELEMAN—KoOLE.aan de Markt te Axel, trachten aan te be steden op een teirein gelegen nabij de Kanaal- weg te Axel, in massa of perceelen Bestek met teekeringen vanaf 14 Fe bruari a, s. h f 1,50 te verkrijgen Nieuwstraat G 62 te A*el, fel 52). P LE FEBER Jr. ledere MelXveehouder wordt tlrin send verzocht om op 13 FEBRUAKI om 5 uur ter ver- gadering te komen bij H. P. DIELEMAN— Koole te Axel. Punten van behandeling: Het voorl. Bestuur. (in 4 kavels) gelegen in den Van Wuijckhuisepolder, Hoek, eigendom van L J en EBRa. 1 DIELEMAN, Hoek. Nadere in ichtingen ie hekomen en briefjes in te leveren hii Notaris DREG- MANS te Axel voor 18 Februari a. s. Besttliingen van Z a;gtanen worden thans we.r gaarne ingewacht bij Hoofdvertegenwoordipers N.V. DUVEKOT'S GRaANHANDEL, GOES v or5, Radicale genezing door deOostenrijksche Geneesmethode In geheel het land zijn de met.! j schitterende genezingsgevallen bekend. Wij kunnen U adressen opgeven van menschen uit Uw eigtn omgeving, die I geheel door dit systeem genezen zijn. Inlichtingeti geheel kosteloos. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente OS3ENISSE, zullen op j Dinsdag 25 Februari 1930, des namiddags te drie uur bij den heer L G HERMANS te OSSEN1SSE trachten aan te besteden Het bestek is van af 10 Februari 1930 verkrijgbaar ten Gemeentenhuize te •ssenisse tegen betaling van /1,50 Burgemeester en Wethouders voornoemd, j A ROSSEEL, Burgemeester. R HERMANS, Secretaris. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van Me), j. V. VERPLANKEN te S33 van Gent, op namiddags 3 uur, in het Hotel „Rotter- dani", bij den Heer Wijne te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen-: met Inrljpoort en vender aanbe- hooren, geschikt voor alie bedrijveti, op en met 3 20 aren erfpachtsgrond i aan het Schulpenpad te Sas van Gent, kadaster sectie C no 2082. Aanvaarding direct. j koopsom een maand na de ■BetamiK, - In het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragen: Bureau van dit blad. lAerhandel Telet. 58 AXEL Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzeri.is voornemens ten" verzoeke van de Erven 1 WISSE— VAN PiENBROEK, puhliek te verkoopen, op A. des namiddags te efen uur, aan het woonhuis, bewoond geweest door den heer I WiSSE te Zaamslag (buurt de Griete), tegen contante betaling als Tafels.Stoelen, Kasten, Bedden, KacheN, Klokken, Glas- en Aarde- werk, Statenbijbel, Kanarie met K001, Radiotoestel enz. B Des namiddags hall vier, in het caf£ van den heer E. Frederiksen te Zaamslag (buurt de Griete), met het erfpachtsrecht van den grond te Zaamslag (buurt de Griete), groot 3 Aren, 22 centiaren. Aanvaarding bij de betaling Betaling der koopsom binnen 30 dagen en der onkosten binnen 6 dagen na de t0lMich"ingen ten kantore van genoem- den Notaris. Flrma P. J. van de Sande. ^at is Blooker's inderdaad! A1 sinds m£6r dan 100 jaren. Blooker heeft een reputatie op te houden! Blooker's Daalders Cacao is het beste wat U krijgen kuntZoo'n volheid van smaak, zoo pittig en krachtig! En bovendien zoo buitengewoon voordeelig U moet Blooker's eens drinken s morgens om half elf, als de maag wat begint te rammelen. Een weldaadl Wegens aanschaffing van AUTO uit de hand te koop C. GEEN8GN, Koninginnepolder, BIERVL1ET. voor twee dagen in de week. AdresBureau van dit blad. Te bevragen Bureau van dit Blad. 11 mpn Mevr. STOEL-HUIJSSEN Bloemendaal, VRAAGT loon35,— perrraand. Brieven onder No 37 2!, bureau van dit blad. voor dag of voor dag eu nacfit, zelfst. werken en g. kunnende kokerc I en v.g.g.v. op buitenplaats. (5 min. p, j tram v. Gent) in kiein gezin. Hoog loon, intern. Schriftelijke aanb. aan W. v. d. EERDEN, „Torenhof", Drongen, O.-Vlaanderen. SPUI, Axel Zij, die de Ned. Taal goed machtig zijn, genieten de voorkeur en hooger loon. (Qebluschie). Aanbevelend, TER NEUZEN Scheldekade. EN PER GROOTE FLESCH Kwil HEM gra.oq wol geven W&armee hij is verre.aH" Horn geef hem tochnBIC BEN pijpv Wan! die bevoJl hem vast zooals: Kachels, Spiegels, Tafels, Stoelen, 1000 Gramofoonplaten 60 en 70 cent, eiken Kabinet, nieuwe Ledikanten rechtstreeks van fabriek. Wij koopen Inboedelsof gedeelten daarvan. „ONS HUIS" - MARKT. G. v. d. Berge - L. v, d. Molen. IJZERHANDEL - AXEL. Firma P. VAN DE SANDE. &TRIJD iGtcS-tslSiN de veste,en ttlooiste pijp VOOf Iwoih 'fjtiiden. VerkrugbaS1" h.'i Fa A. VAN" OVERBEF.KELEUN1S. p. f. Van den ouden. 3. DIELEMAN. Wij hebben mofflenteel voordeelig af te geven WITTE KOEKZAKKEN 40 Ct. Rollen 30 X 50 c.M. Wit Papier 24 ct. Prima Vellen ERZATTZ papier f 3,60 per 10 K.G. VETVRIJ 40 ct. per K.G. WtNKELZAKKEN - ZALMKLEUR 47 ct. 10 K.G. f 4 50. Beleefd aanbevelend, Zandstraat 14, Ter Neuzen. Elken dag geopend van 912 en van 1.30—5 uur Aanbevelend, ALS EERSTE HOOFDNUMMER DE XWAARSTE VE8KOUOHEDEM PrlJ*: 33 cent. Te koop by alle voorTverkoopsrs der Poedera van het W8T KBUIS. IN DE HOOFDROLLEN ALS TWEEDE HOOFDNUMMER PRIJZEN DER PLAATSENr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 4