QanaDiHn- IPaROL STER-TABAK STEP Bij Gevatte Koude PUROL £j§ I I r tabletten aSadSiaDiS BE&ICHTEH. Vele menschen vragen al- tijd weer „iets nieu ws", om dat het oude geen bevredi- ging schenkt. Dezerookers denken hier anders over. Zij blijven bij omdat ze er van overtuigd zijn, dat bestaat. er niets beters TABAK MAAKT VRIENDEN TERNEUZEN, 12 FEBRUARI 1930. Influenza, Griep en Koorts; Rheumatiek Hoofdpijn en Kiespijn RECHTSZAKEN. REEKS ONGELUKKEN DOOR EEN DRONKEN AUTORIJDER. DES INBREKERS AFSCHEID. Winterteenen Winterhielen land's welvaartbronnen als zijn cordeel uit- sprak dat Stalin met zijn uitzinnige polities bezig is, het land naar den diepsten afgrond te sleuren. Onder hongersnood en geloofsvervolging speelt zich dit sombere drama af. HET BOSCHBEZIT IN ZWEDEN. De Zweedsche commissie voor de boschtaxa- tie is gereed gekomen met haar arbeid. 2 deelt in haar rapport o.a. mede, dat het land 1400 millioen kubieke meter hout of 40 m<56r bezit, dan vroeger op grond van schat- ting werd aangenomen. De boschproducten (inbegrepen papier, celstof e.d.) maken onge- veer de helft uit van den Zweedschen export. Ruim 50 van de totale oppervlakte, nl. 23 2 millioen H.A., zijn bedekt met productief bosch. De jaarlijksehe aanwas bedraagt 57 millioen kubieke meter. De kosten van het zeer nauwkeurige onder- zoek hebben bedragen 1.2 millioen kfonen of wel 0.3 millioen gulden. ZENDINGSTENTOONSTEELING. Gisteren namiddag werd in het Vereeni- gingsgebouw in de Donze-Visserstraat alhier, in tegeniwoordigheid van vele belangstellen- den, door Ds. Ruys van Dugteren, van Axel, de alhier georganiseerde Zendingstentoon- stelling gehouden Hjj liet allereerst zingen Gezang 3 3, om vervolgens een uiteenzetting te geven van het doel dezer tentoonstelling. Er is hier bijeengebracht een verzameling voorwerpen betreffende land en volk van Java, Nieuw-Guinea en Suriname, benevens een uitgebreide boekentafel, alles met be- trekking tot de zending in Indie. Door eenige zendelingen zullen mededeelingen worden ge- daan omtrent den zendingsarbeid en verkla- ringen of mededeelingen omtrent de ten toon gestelde voorwerpen. Het doel is om belangstelling te kweeken voor Indie en de bevolking dier kolonien, Door tusschenkomst van dit kantoor werd ter Directie op sraatsschuldboekjes afgeschre- ven nominaal 100. Tot aankoop van Nationale Schuld ten be- hoeve van inleggers werd uitgevoerd 1 order, tot een nominaal bedrag van 200. 1IOOFD DEK OPENBARE SCHOOL TE SLUISKIL. Op de voordracht ter benoeming van een hoofd der openbare school te Sluiskil zijn ge- plaatst de heeren G. J. Douwes, hoofd der school te Terschelling, A. J. Platteeuw, hoofd der school te Poortvliet, en F. van Spiegel, onderwijzer te Harlingen. DOODELIJK ONGEVAL. Gisteren geraakte op de hofstede van den landbouwer C. Thomaes, te Hoofdplaat, de 19-jarige knecht W. Leenhouts met een zijner beenen tusschen de in werking zijnde dorsch- machine, waardoor dat lichaamsdeel tot boven de knie werd afgeknepen. De ongelukkige werd overgebracht naar het ziekenhuis te Oostburg, waar het been werd geamputeerd. L. is echter in den afgeloopen nacht overleden. COoP. SUIKERFABRIEK „ZEELAND". Naar gemeld wordt heeft de Coop. Suiker- fabriek Roosendaal zich teruggetrokken uit de combinatie, die een bod heeft -gedaan voor aankoop van de Cooperatieve Suikerfabriek „Zeeland". DE GEBOUWEN EN GRONDEN VAN GAST- EN WEESHUIS TE AARDENBURG. Onder enorme belangstelling had Maandag ten overstaan van notaris P. G. J. van der Schrieck de verkooping plaats van de gebou- wen van het voormalige Burgergasthuis. Voor koop a, de dokterswoning met tuin, ter grootte totaal van 2530 c.A., werd kooper de bewoner, Dr. J. de Hullu voor 10.000; voor koop b, het oude mannenhuis met schuur en erfpachtsperceel, totaal groot 1036 c.A., H. Jolivet voor /3250; voor koop c, het gasthuis met er achter gelegen erfpachtsperceel, totaal groot 4020 c.A., de vereeniging St. Jan, com missie van beheer der goederen van gast- en weehuis afkomstig en toebedeeld aan het R. K. armbestuur, en ten slotte van koopen d, e en f, in cumulatie, kjjnde de tuin met een deel van laatstgenoemd erfpachtsperceel. totaal groot 2090 c.A., de Geref. Kerk voor 1350. SAS VAN GENT. Gemeenteraadsvergadering. Donderdag 13 Februari e.k. ten 5 uur n.m. is de raad bijeengeroepen tot het behandelen van de volgende belangrrjke punten: Voorstel tot aanleg van een park en sluiten eener geldleening voor dien aanleg. Verzoekschrift van het R. K. Kerkbestuur te Sas van Gent om beschikbaarstelling van gelden voor school'bouw in de Zandstraat of overdracht der openbare lagere school B aldaar. Voorstel tot aansluiting oostelijk deel der gemeente op het electrisch net. Voorstel tot het aangaan eener geldleening groot 4000 voor aanleg straten, stoepen en riolen. Verzoekschrift van A. C. H. Kieboom om gemeentegrond in erfpacht en vergunning tot afwjjking der bepalingen vervat in art. 7 der Bouwverordening. Voorstel tot intrekking van landpacht. Als slot van de agenda het gebruikelijke voorstel tot wijziging der gemeentebegroo- ting over 1930. Wettlg beschermd tegen Vervalschlngen Prt), 40 en 75 ct Apolh. n Drogl.t.o (Ingez. Med.) eenige weken geleden in het notarishuis te Rotterdam werd gehouden, heeft, zooals be- kend, een van de heeren S. een ander peper in het gezicht geworpen. Achter den getroffene stond een employe van de ondernemingen. Deze heeft peper in den mond gekregen, waar door later een keel- en een oorontsteking is ontstaan, welke een emstig karakter hebben aangenomen, tengevolge waarvan deze heer, die op de vergadering tot tijdelijk directeur is benoemd, dezer dagen moest worden geope- reerd. OP EEN KNAAP GESCHOTEN. Een lljarige scholier uit de Bestevaerstraat te Amsterdam heeft spelenderwijs met een speelgoedbuks op een lOjarigen knaap ge- schoten, waardoor deze een bloedende, doch niet ernstige wonde aan het voorhoofd heeft gekregen. IJS BLIJFT IJS. Te Durgerdam, waar Maandagmiddag uit het vliegtuig van de regenmakers een hagel- bui ijsgruis neerdaalde, werden Dinsdagmor- gen nog stukken ijs terug gevonden, zoo groot als een kippenei. KOLEND AMP VERGIFTIGING. Twee metselaars, M. de Geer en N. van Schijndel, wonende te Nistelrode (N. Br.) wa- ren Woensdag begonnen met het verbouwen van een boerenhofstede te Lieshout. Zij bleven des nachts in de hofstede slapen en hadden bij hun slaapplaats een geimproviseerde kachel een bak met gloeiende kolen -- laten branden. Donderdagmorgen ongeveer 9 uur ontdekt.e men, dat beide mannen door den kolendamp waren gestikt. Zoowel de G. als S waren getrouwd. Elk was vader van drie kinderen. OVERTREDING ZEGELWET. De ontvanger der registratie te Dokkum vorderde van eene finma aldaar wegens over- treding der Zegelwet een boete van 7200. De firma had namelijk 72 rekeningen boven de /10 van een client in betaling ontvangen zonder dat deze door een plakzegel waren voldaan. EEN NEDERLANDSCHE OPLICHTER TE BRUSSEL. Dezer dagen werd door de Amsterdamsche politie gewaarschuwd tegen een te Brussel gevestigde uitgeversfirma, waarvan de be- welke voor Nederland en zijn "bestaan van zoo J stuurder, een Nederlander, reeds met hetge- recht yan zijn land had af te rekenen, aldus i meldt de Brusselsche „Standaard". I Deze bestuurder zou op 1 April aanstaande groote beteekenis zjjn. Ons volk is daaraan veel verschuldigd, en daarom hebben de Christenen van Nederland ook groote ver- plichting jegens die bevolking, die daar in duistemis voortleeft, of aan wie de bescha- ving niet wordt bijgebracht met als grond- slag de leer van het Christendom. Hij hoopt, dat deze tentoonstelling en het werk der zendelingen zal strekken tot hoogere belang stelling voor Indie en dat men ook in ruime- ren kring zal worden doordrongen van. de be teekenis van het werk der zending en dat dit aanleiding zal zijn voor het verleenen van ruimen steun. Hij bracht een bijzonder woord van hulde aan Ds. Cazemier, sedert kort alhier als pre- een weekblad uitgeven, waarvan het eerste nummer reeds op duizenden exemplaren ge- drukt was. Ook-had de man een kantoor ge- huurd en personeel aangeworven, waarbij hij, een borgtocht vergde, die voor sommigen 20.000 francs en voor een secretaris zelfs 35.000 francs bedroeg. Toen de bestuurder vernam, dat de Amster damsche politie zijn handel en wandel liet na- gaan, maakte hij zich ijlings uit de voeten. Op het kantoor trof het personeel een brief aan, waarin de bestuurder uiteenzette, dat de Nederlandsche overheden het op de uitgevers- j zaak gemunt hadden, omdat hij vroeger, in dikant werkzaam, die, ondanks de beslomme- Nederland moeilijkheden op handelsgebied on- ringen van bijzondere familieaangelegenheden zich zooveel moeite had getroost voor het in- richten der tentoonstelling, en aan Ds. Maas, van Kloosterzande, die de boekentafel heeft verzorgd, en ook voorts aan de zendelingen, die herwaarts gekomen zijn. Hij eindigde met gebed voor het welslagen der tentoonstelling en verklaarde deze daar- op geopend. De aanwezigen werden uitge- noodigd tot het nemen van een kijkje, terwijl ook de gelegenheid bestond tot het nuttigen van een kopje thee of koffie, in een gezellig zitje, gratis besdhikbaar gesteld door de firma Van Nelle. Medegedeeld werd voorts nog, dat de ten toonstelling over dag in hoofdzaak is geopend met het oog op het bezoek van schoolkinde- ren, doch in de avonduren voor de grooteren, kinderen alleen onder geleide. De tentoonstelling is nog hedenavond, Don derdag en Vrijdag geopend. DIEFSTAL. Gisterenmiddag deed een caf£houder alhier aangifte, dat in zijn zaak door drie hem on- bekende personen genever, sigaren, sigaret- ten en chocolade waren ontvreemd. De politie stelde direct een onderzoek in en hield terzake aan C. de B. van Rotterdam, H. M. den H. van Haarlem en E. L. van Mid- delburg, op wie een en ander werd inbeslag genomen. Na verhoor werden zij op last van de Justitie in vrijheid gesteld. RUKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor alhier werd gedurende de maand Januari op spaarbankboekjes inge- legd 34.438,63 en terugbetaald 20.334,33; derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 14.104,30. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 38. dervond. Hij kondigde zijn vertrek per vlieg tuig naar Engeland aan en zou daar trachten een naamlooze vennootschap op te richten, om de zaak voort te zetten. Ten einde de onderhandelingen niet in de war te sturen, raadde hij het personeel aan, geduldig af te wachten en in ieder geval geen klacht in te dienen bij het gerecht. Deze in gebrekkig Fransch geschreven brief kon het personeel evenwel niet overtuigen, zoodat Dinsdag te Brussel een klacht bij het gerecht werd ingediend. Naar verluidt, hebben zich reeds slachtof- fers voor een bedrag van 250.000 francs aan- gemeld, doch men vermoedt, dat de bestuur der nog meer personen voor belangrjjke som- men heeft opgelicht. BRUTALE OVERVAL. In de Abcoudestraat te Rotterdam is de bode J. J. S., wonende Aleidisstraat aldaar, terwijl hij met een tasch, inhoudende 540, onder den arm liep, aangevallen door een on- bekenden man. Deze slaagde er in de tasch te bemachtigen en daarmede de vlucht te nemen. Op het hulpgeroep van den bode begon D. W. V., uit de Hillestraat, die toevallig pas- seerde, de achtervolging en spoedig had hij den vluchteling te pakken. S. kreeg zijn tasch terug en zeide: „ik heb mijn geld terug, laat hem nu maar loopen." Dit was evenwel niet naar den zin van een agent van politie in burgerkleeding, die ge- tuige van den straatroof was geweest. Hij hield den roover, die de los-werkman M. S., zonder vaste woonplaats bleek te zijn, aan en bracht hem over naar het bureau aan de Nas- saukade, waar hij in bewaring is gesteld. GEVOLGEN VAN PEPERGOOIERIJ. Op een vergadering van aandeelhouders in Frank Riisdiik's Industrieele Ondernemingen te Hendrik Ido Ambacht, welke bijeenkomst EEN HANDIGE OPLICHTER. Een schier ongelooflijk staaltje van oplich- ting, dat tevens weer eens het licht werpt op de goedgeloovigheid der plattelandsbevolking, heeft zich dezer dagen te Weerselo voorge- daan. Bij een landbouwer aldaar vervoegde zich een als heer gekleed vreemdeling, die be- weerde opdracht te hebben de electrische in- stallatie te controleeren. Daar de man zich zeer correct gedroeg en een alleszins betrouw- baren indruk maakte, koesterde men niet den minsten argwaan en toen hjj, na eenigen tijd ,,gewerkt" te hebben, om een glas water ver- zocht, meende de vrouw des huizes hem toch minstens een kop koffie te moeten offreeren. Hetgeen de inspecteur dankbaar aanvaard- de, want, naar hij zeide, had hij dien dag reeds 40 installaties geinspecteerd. Toen openbaarde zich bij den boer en zijn vrouw de Twentsche gastvrijheid. Er was juist geslacht, dus als meneer hun de eer wou aandoen mee aan tafel te zitten. Meneer deed hun die eer, zij het niet zon der protest, en had slechts te kiezen uit al het fijns dat op de gebruikelijke manier aan de zoldering hing. Na den maaltijd zag de inspecteur zich zeer tot zijn spijt, genoodzaakt afscheid te nemen Hij had, zoo vertelde hij, zijn wagens ergens bij een cafe in de buurt, wegens gebrek aan benzine moeten achterlaten, zoodat hij zich genoodzaakt zag naar de stad te loopen, tenzij hij zich in een reisdeken wikkelde en den nacht in de wagen doorbracht. Maar tegen dit voornemen kwamen de boer en zijn vrouw ernstig in verzet. Weliswaar bezat men slechts <§£n bed, maar als meneer dat voor dezen nacht tot het zijne zou willen maken, zou het echtpaar wel een andere slaap- gelegenheid vinden. Meneer protesteerde opnieuw, maar maakte nochtans geen aanstalten om te vertrekken Hij bleek een aangenaam causeur, vertelde dat zijn vader Kamerlid was en hij zelf reserve- kapitein en toonde zijn bekwaamheid als acro- baat door op zijn hoofd te gaan staan en met de lippen een geldstuk van den grond te rapen. Het gastvrije echtpaar genoot, drong den inspecteur-reservekapitein in offervaardige naastenliefde zijn bed op, dat deze nu niet meer weigeren kon en begaf zich met het vol daan gevoel, een goede daad te hebben ver richt, ter ruste. Den volgenden morgen wachtte den gast een stevig ontbijt en daarna maakte hij aan stalten naar zijn wagen te gaan. Hij moest dien dag echter nog vele land bouwers, die hij slechts bij name kende, be zoeken en verzocht daarom den zoon van den boer hem als gids behulpzaam te willen zijn Deze voelde zich zeer gevleid door dit verzoek en beloofde zich in zijn Zondagsche pak te zullen steken, terwijl de inspecteur den wagen zou gaan halen. Onder vele plichtsplegingen bedankte hij voorloopig voor de guile bejegening, waarbij zijn oog getroffen werd door een offerbusje dat de brave lieden voor de missie bij de deur hadden opgehangen. Met een grootsch gebaar verrijkte meneer den inhoud van het busje met het bedrag van £Sn cent. Doch dat was slechts als een grap bedoeld. Lachend tastte hij naar de plaats, waar vele menschen geld plegen te dragen, maar die lach verkeerde plotseling in groote ontsteltenis, toen meneer ontdekte dat hij zijn portemonnaie met f 40 verloren was. De ontsteltenis bij het gastvrije echtpaar was zoo mogelijk nog grooter. Gul boden zij hun gast aan hem met dit bedrag voorloopig uit den nood te helpen, zoodat hij tenminste in staat zou zijn zich van benzine te voorzien. De inspecteur accepteerde onder vele dank betuigingen ook dit allervriendelijkste aanbod en vertrok met de belofte, dat hij straks, wan- neer hij den zoon zou komen halen, flink met zijn claxon zou werken. Bovendien zou hij bij de Electriciteitsmaatschappij pleiten voor een verlaging der tarieven voor dit gastvrije echt paar. Nu de politie een onderzoek instelt naar het verblijf van den pseudo-inspecteur, op wier, de zoon in zijn Zondagsche pak vergeefs heeft zitten wachten, hebben de boer en z'n vrouw echter alle hoop op een verwezenlijking van deze belofte opgegeven... UIT DEN GEMEENTERAAD VAN AMEIDE. Wij lezen in het Volk: De gemeenteraad van Ameide en zijn voor- zitter, de burgemeester, kunnen het niet altijd even goed vinden en zoo gebeurt het meer- malen, dat de gemeentebelangen in een min der rustige sfeer worden behartigd. Eenige maanden geleden, toen de gemoederen hevig in beroering geweest waren, tracteerde de voorzitter in de pauze den raad op drop. Voor loopig scheen toen de vrede gesloten, maar mi >s in de laatste vergaderingen van den raad een besluit genomen, waaruit bliikt. dat hot vertrouwen van de vroede vaderen in den bur gemeester toch niet bijster groot is. De raad was bezig met de vaststelling van een reglement van orde. In dat reglement kwam een artikel voor, dat als volgt luidde: Indien een lid zich beleedigende uitdrukkingen veroorlooft, roept de voorzitter hem tot de orde. Bij herhaling kan hij door den voorzit ter worden verwijderd. De raadsleden hadden tegen die bepaling geen bezwaar. Gewend echter als zij zijn om verder te kijken dan hun neus laug is, rede- neerden zij„Hoe moet het, als niet een lid, maar de burgemeester in overtreding is? Ge durende de vijf jaar, dat de tegenwoordige voorzitter de leiding heeft, was hij het altijd, die de oorzaak der ordeverstoring was." In den geest van het artikel van het regle ment van orde doorredeneerende, kwamen zij tot de conclusie, dat ook de raad de bevoegd- heid moest hebben, den voorzitter te verwijde- ren, als zulks noodig mocht zijn. En zij be- sloten, het artikel aldus aan te vullen. Dit besluit geeft blijk van den democrati- schen zin van Ameide's gemeenteraad! Jam mer, dat het in strgd is met de Gemeentewet. Overigens valt ook te vreezen, dat de toe- passing er van wel eens op moeilijkheden zou kunnen stuiten. TWEE GEVAARLIJKE HOOVERS GESIGNALEERD. In een buitengewoon „Politieblad" van 6 Febr. verzocht de commissaris van Rijks- en Gemeente-politi-e te Heerlen, grenscommis- saris van Rijkspolitie, de opsporing, aanhou- ding en voor hen geleiding van Heinrich Ran- denrath, geboren te Bochum (D.), 28 Januari 1900, letterzetter, wonende te Dortmund, Oestermaerstrasse; signalement: lengte 1.60 M., slank postuur, kastanjebruin haar, grjjze oogen, eenigszins gebogen neus, middelmatige ooren en bijzonder opvallend roode wangen. Hij draagt een rood-bruine overjas en een hoed van ongeveer gelijke kleur; en van Johan Czechanowski, geboren te Grandenz (thans Polen), 25 Juni 1899, arbeider, wo nende te Dortmund, Poolsche nationaliteit. Bezit den bijnaam van „Hans". (Signalement lengte 1.76 M., slank postuur, donkerblond haar, donkerbruine oogen, breede kin, neus en ooren middelmatig, volledig gebit. Op den rechterarm is hij getatoueerd met een doods- hoofd, waaronder de woorden „Memento Mori"-, 'n vrouwenfiguur, een meisjeshoofd met de letters ,,A. J.", een hart met dolk en twee handen en een opgaande zon. Het derde wijsvingerlid aan de rechterhand is lam. Op den linkerarm is getatoueerd een Indianenvrouw, een vrouwenhoofd met dolk, een hart met de letters „H. G." en een arm band met een hart. Hij draagt zeer waar- schijnlijk een grijze overjas. Beiden worden verdacht samen en in ver eeniging op 18 Januari j.l. te Essen met ge- weld en wapenen roofovervallen te hebben gepleegd. Bij eventueele arrestatie wordt gewaar schuwd tegen laastgenoemde, die tot alles in staat is en onmiddellijk van zijn revolver ge- bruik maakt. Zeer waarschijnlijk vertoeven beiden in Nederland en zijn zij in de buurt van Haan- rade de Nederlandsch-Dtiitsche grens gepas- seerd, terwijl zij niet in het bezit zjjn van papieren die hun verblijf hier wettigen. Zij zijn een gevaar voor het land. lag, nog vo6r de pont was aangehouden. Het bleek te zjjn de 50-jarige vracbtrjjder G. V. uit Beverwijk. De man had nog meer aan- rijdingen veroorzaakt. Onder Santpoort had hij een auto aangereden, en ook nog een motor- rijder met duorijdster. Laatstgenoemde werd aan beide beenen gewond. Een der agentem van de motorbrigade heeft auto met bestuui- der naar Haarlem getransporteerd, alwaar d« woeste rijder ter ontnuchtering werd opge- sloten. LEUNING VAN BALCON GEBROKEN. Te'utrecht is Donderdag 'n ernstig ongeluk gebeurd aan de Vondelkade. De familie va* D. zou gaan verhuizen en werd bjj deze bezig- heden geholpen door de vijftigjarige juffrouw S. en den twee-en-twintigjarigen knecht va» den N. Toen de heer v. D. met beide laatst- genoemden een buffet, dat getakeld werd naar binnen wilde halen, over de leuning vam het balcon, brak deze af, met het noodlottig gevolg, dat alle drie omlaag stortten. Juf frouw S. kwam met het hoofd op een beto»- nen vloer terecht; de heer van D. had inwen- dige kneuzingen en was buiten kennis, terwijl de knecht aan de polsen werd gewond en eve*- eens het bewustzijn verloor. De drie slachtoffers, die alien buiten kennis waren, zijn overgebracht naar de rijkskliniek. De toestand van juffrouw S. is zeer zorgwek- kend, evenals die van de beide andere gewom- den. VALSCIIHEID IN GESCHRIFTE. De Geldersche Credietvereeniging te Gr«- DE DIEFSTAL IN HET POSTKANTOOR TE HAARLEM. Met betrekking tot den brutalen diefstal van 1000 in het postkantoor te Haarlem ver- nemen wij dat zich naar aanleiding van de op- roep in de bladen twee dames op het bureau aangemeld hebben, die een vrij nauwkeurig signalement van den vermoedelijken dader hebben kunnen geven. Des te meer waarde hebben deze aanwijzingen omdat het signa lement, dat de eerste getuige gaf, klopt met dat van de tweede getuige. Het houten bakje waarin zich het geld be- vonden had is inmiddels teruggevonden. Men ontdekte het in een handwagen, staande op een erf in de Nobelstraat, toebehoorende aan v. T., maar de buit van 500 zilveren guldens en 200 zilveren rijksdaalders was en bleef on- vindbaar. Dat de politie erin slaagde het houten bakje op te sporen, dankt zij aan het vrij goede signalement dat men van den ver moedelijken dader heeft. HET OP DE THEEMS GEZONKEN NEDERLANDSCHE SCHIP. De „Oranje", die Zaterdag met zware averij naar Londen werd gesleept en op de Theems is gezonken, waarbij de kapitein en de kok verdronken zijn, was niet een schoener, maar een motortjalk, vroeger „Broedertrouw" ge- heeten. De heer Tulp, die 27 jaar oud was, deed zijn eerste reis met dit schip met een lading cement. Na zijn terugkeer te Groningen zou hij trouwen, waarvoor alles in gereedheid was gebracht. De heer Tulp heeft vele jaren als stuurman gevaren. De tjalk was- v6or deze noodlottige reis op de helling geweest; alles was zorgvuldig na- gezien en hersteld. EEN VERVUILDEN KAPITAAL BEZITTER. De politie te Den Helder heeft een bekende straatfiguur, Lange Gerrit bijgenaamd, die als venter van thee, koffie en andere verpakte artikelen zijn kostje ophaalde, van de straat verwijderd. De man, die ontzettend vervuild was, zal in een gemeentelijke instelling onder dak worden gebracht. Bij inspectie van zijn woning vond men, verpakt en opgeborgen in allerlei doosjes, busjes, trommeltjes enz. aan- zienlijke geldsommen. Tot onder den vloer waren ze verborgen. Hoe groot het bedrag is, is nog niet bekend, maar het loopt in de dui zenden. Lange Gerrit, die een stumperigen in druk maakte en zeer het medeljjden wist op te wekken, is eenige jaren geleden voor een paar honderd gulden bestolen. Hij wist toen z66 zeer indruk te maken, dat een comity uit de burgerjj een actie voor hem opzette om hem een nieuwen wagen en wat nieuw be- drijfskapitaal te bezorgen. Omstreeks kwart voor acht werd Vrijdag- avond op den rijksstraatweg te Haarlem even voorbjj de Jan Gijzenbrug een 18jarig meisje dat in de richting Santpoort fietste, van ach ter aangereden door een auto, die in wilde vaart doorreed. Het meisje, dat op den grond geworpen werd, klaagde over pijn in het ach- terhoofd. Haar fiets was gedeeltelijk vernield. De inmiddels verwittigde politie stelde zich in verbinding met de politie te Velsen en den pontwachter aldaar. Bovendien trok de moj torbrigade op onderzoek uit. Even later kwam het bericht binnen. dat de roekelooze auto- mobilist, die smoordronken achter het stuur ningen is het slachtoffer geworden van ee» brutalen oplichter. Dinsdag 28 Januari ver voegde zich aan de bank een man, die eem kwitantie aanbood ten laste van de zuivel- fabriek Roden, afgegeven door de firma Wo»- denberg, fabriek van zuivelmachines te Am sterdam, op de achterzijde voor een bedrag van 5430 betaalbaar gesteld bjj de Geldersche Credietvereeniging en voorzien van een stem- pelafdruk van de zuivelfabriek Roden, waar onder een handteekening stond. Aangezien deze handteekening veel geleek op die van den directeur der zuivelfabriek, dem heer Anema, die bij de bank wel bekend ie, en het betaalbaar stellen met handteekening en stempel op deze wijze wel meer plaats vond, maakte de onderdirecteur van de bank, dien den man te woord stond, geen oogenblik bezwaar, het geld uit te betalen, wat dan ook gebeurde. Doch Vrijdag 31 Januari, bjj de afrekening, bleek, dat de zuivelfabriek geen zaken had gedaan met een firma Woudenberg te Am sterdam en deze firma in het geheel niet be kend is; voorts, dat stempel en handteekening van den directeur valsch waren. Zaterdagmorgen 1 Februari werd de Gro- ningsche recherche met dit feit in kennis ge steld. Na een paar dagen van energiek wer ken is het haar gelukt, den vermoedeljjkea dader op te sporen. Haar eerste werk was, den drukker van de valsche kwitantie en den fabrikant van het valsche stempel op te spo ren. Dezen werden gevonden te Leeuwarden. Van daar leidde een spoor naar Drachten, en toen bleek dat de te Drachten wonende ver- dachte in briefwisseling had gestaan met d« zuivelfabriek te Roden. Woensdag werd te Drachten de 46-jarige J. M. gearresteerd als verdacht bovenbedoelde valschheid in ge- schrifte te hebben gepleegd. Hoewel hij ont- kent, meent de recherche voldoende bewijs- materiaal te hebben verzameld. Hjj is via Leeuwarden naar het hoofdbureau te Gronin gen vervoerd. Gebleken is, dat M., die den laatsten tijd in financieele moeilijkheden was, de afgeloopen week groote betalingen heeft gedaan en o.a. twee bankbiljetten van 1000 heeft gewisseld. Winterhanden Wintervoeten (Ingez. Med.) PAPEGAAIENZIEKTE TE AMSTERDAM. Drie leden van een gezin wonende aan den overkant van het IJ te Amsterdam zijn, ver dacht van lijdende te zjjn aan papegaaien- ziekte, in het Wilhelmina Gasthuis opgeno- men. Eenige dagen geleden is in dit gezin een papegaai gestorven, die afkomstig wan uit Zuid-Amerika. j DE ONTSN A PTE GEVELTOERIST. Men meldt uit Berljjn. Sandowski, de beruchte geveltoerist, die nit de gevangenis van Berljjn-Tegel is ontsnapt, is te Ziehlsdorf in het district Barnim door verschillende lieden herkend. Toen men tot zijn arrestatie wilde overgaan slaagde h$ er echter in te ontkomen. Men vermoedt dat hij zich in de bosschen van de omgeving schuil houdt. Een klopjacht, die met politiehonden in de bosschen werd gehouden, leverde echter geen resultaat op. In den omtrek van de bos schen zijn thans overal agenten geplaatst om Sandowski te beletten opnieuw te ontsnappen. Alle wagens eh rijtuigen op de wegen der omgeving worden door de agenten doorzocht. Vrijdag werd een berucht inbreker door een gedarme naar het station van Miskolez geleid. Daar aangekomen wendde hij zich tot zijn begeleider en zeide: ,,Tot ziens ouwe, ik moet je hier verlaten". Dit zeggend, rukte hij zich de boeien af, wierp die den gendarme in het gezicht en verdween met groote sprom- gen uit het gezicht. EEN MACHINIST IN ELKAAR GEZAKT. Een opzienbarend voorval heeft zich naar Wolff meldt, afgespeeld op den buurt-spoor- weg BerlijnWannsee. Tusschen de stations Grossgoerschenstrasse en Postdamer Bahnhof kreeg de machinist van een passagierstrein een beroerte en zakte in elkaar. De stoker bracht dadelijk den trein tot staan. Hierop deelde hjj den machinist van een rangeertrein het voorgevallene mede, waarop deze dea trein naar het Potsdammer Bahnhof reed. De in elkaar gezakte machinist werd van daar naar een ziekenhuis overgebracht, doch bleek bij aankomst aldaar reeds overleden. SAMEN UIT, SAMEN DOOD. In een caf<§ te Riga zaten onlangs 2 vriee- den aan een tafeltje en vielen geljjktijdig dood omver, toen zrj koffie dronken. Men dacht aan een hevige vergiftiging, het nauw keurig onderzoek heeft echter aan het licht gebracht, dat beiden, wonderlijk genoeg, op hetzelfde oogenblik een hartverlamming heb ben gehad.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2