„0F KIEIKF W1NST' ZWARTEHEEKEN COSTUMES RIJTUIGEN IGELDBELEGGING BOOZEN POSTPAPIER Abie's Irish Rose aan Ziet Etalage HUIDCREME'S FOTOGRAFIE j Voetbal- Schoenen Concert *en Bioscoopgebouw De vrouw, die zich wreekte! H. v. RAEMDONCK-SEGERS. jjjr Noordstraat 58 - Ter Nauzen 1 Automatische Rugsproeiers Bouwgrond te koop SCHEURKALENDERS A, M. MOGGRE, mm Op CORSETTEN 40 °/o korting. COUPONS - EFFECTEN Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS Zaterdag 8 Februari Maandag 10 Februari Dinsdag 11 Februari GPRUIMING Zaterdag 8 en Zondag 9 Februari „De Bannelingen van Marokkc een WOONHUIS Acht Aandeelen een Leerjongen. Atelier Vendu-Huis KINDER EN FAMIL1EV00RSTELLING Zaterdag 8 en Zondag 9 Februari FENKOLINE Loge f\ Parket 80 cent, Eerste Rang 60 cent, Tweede Rang 40 cent, Derde Rang 20 cent. NOORDSTRAAT 83 TER NEUZEN BERICHT DE 0NTVANG3T van een groote sorteering R. J. DE KRAKER - AXEL, Kostelooze controleering van Uitlotingen Inlichtingen en Adviezen voor Geldbelegging mmmtmmmmammmamm Fa P. J. VAN DE SANDE De groote Paramount Super Sound-film Sprekende, zingende, muciseerende geluidsfiim in 12 acten. Ruim twee uur vertooningsduur. Nog nooit hr eft U zoo iets moois gehoord. Schitterende pers-recencie's. „ABI E'S IRISH ROSE" is een fiimwerk dat iedereen moet komen zien en hooren. Evenmin als Singing Fool moogt U thans „A BI E'S IRISH ROSE" niet verzuiman. Onged. Verpleegster TE KOOP T E KOOP GEVRAAGD: Fruittelers en Tuinders! G. P. VLAANDER In- en verkoop 2de hands Meubelen Maandag en Dinsdag a.s. GESLOTEN. OPRUIMING van a 30 cent. Firma P. J. VAN DE SANDE. GA NAAR SCHAAR Noordstr. 20,TerNeuzen MODERN PORTRETWERK J. R. ELZINGA ZONOAGNIIDDAG 4 uur: Speciale DE GEHEIIVIEN VAN HET OOSTEN. Als EXTRA-nummer Sporthandel. AANVANG 8 UUR. Wij bieden onze bezoekers weder een zeer mooi programma aan, dat een ieder een hoogst genotvolle ontspanning ver- zekert. Beide hoofdnummers zijn zeer verschillend en voort- durend wordt zeer spannend en mooi spel te zien gegeven. ALS EERSTE HOOFDNUf¥JIV!ER Het bekende fiimwerk Groot spannend en sterk fiimwerk Spelende in de hooge en lage kringen der Maatschappi). In de hoofdrollen ELEANOR BOARDMAN, CONRAD NAGEL en LAURENCE GRAY Hoest Fa A van Overbeeke—Leunis TEEKEN 80R0EN TEEKENHAKEN TEEKENMALLEN DRIEHOEKEN Fa P. J. VAN DE SANDE Hieraan gaat vooraf het TWEEDE HOOFDNUMMER Boeiend en aangrijpend fiimwerk uit den hedendaagschen tijd. In de hoofdrollen: HELENE CHADWICK en KENNETH HARLAN. Plaatsbespreking van 6 tot 7 uur. Toegankelijk voor personen boven 18 jaar. in verschillende kwaliteiten, tegen de laagste prijzen. Zwarte Japonnen en Zwarte Mantels in alle maten voor Dames en Kindeten. Overal aan huis te ontbieden zonder verplichting. Nog op te ruimen eenige Heeren- en Jongens Overjassen, Jekkers en Bonkers, Dames- en Kinderwintermantels. Beleefd Aanbevelend, Vo NIEUWE en GEBRUIKTE Ai) >eparaties aan Legge i van Gummibanden aan Bek-ieden en schilderen van £dn adres: rrr Firma J. L. Jurrij restanten AAN ZEER LAGE PRIJZEN BOEKHANDEL TER NEUZEN AAN VANG 8 UUR. Deze fUm boekte over de geheele wereld een ongekend succes. Het is een filmvverk zooals Dimmer te voren is gemaakt, die U pakt en aangrypt, U doet iachen en huilen van onweer- staanbare humor, door de simpele tragiek van een ceuwenoud conflict. .ABIE'S IRISH ROSE" EEN DER KOST- BAARSTE SUPER PRODUCTEN DER PARA MOUNT, KOST ONS EEN ItAPITAAL BE- DRAG, WIJ HEBBEN ECHTER DE GROOTE RISICO OP ONS GENOMEN EN VERTROU- WEN DAT HET GEACHTE PURLIEU ONS STREVEN OM DE GROOTSTE VVERELD- SCHLAGERS ZOO VLUG MOGELIJK IN TER NEUZEN TE VERTOONEN, ZAL WAARDEE- REN DOOR EEN FLINKE OPKOMST. DENKT AAN DE FLAATSBESPREKING!! itssi Tweede Hooldfilm in de hoofdrollen MADGE BELLAMY, DON TERRV en EARLE FOXE. Deze mooie Fox-Film laat ons zien hoe een schot uit een onbekende hand een menschenleven kan vernietigen en welke verstrekkende gevolgen een rechterlijke dwaling kan hebben. Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespreldng van 6-7 uur. Prijzen: Balcon 1.25, Iste 1.—, 2de 0.75, 3de 0.50. spotpriizen zag zich gaarne geplaalst bij zieke of hulpbehoevende dame of kinderen ge- negen lichte huishoudelijke bezigheden te verrichlen. Ook bij geestesziekte. Brieven ondef No. 369, bureau van dit blad. Te bevragen hij J. v. DOORN, Visch- handel, Axelschestraat, Zaamslap, van Mej. Wed. J Woutersen,'sGravenp. Eerste Ned. Coop. Beetwortelsuikerfabrlek te Sas van Gent. Brieven te richten aan den heer A. P. WOUTERSEN te Krabhendijke. Drukkerij „De Schelde" D. VAN AKEN. UIT VOORRAAD LEVERBAAR Aanbevelend, IJzerhandel, Tel. 58, AXEL voor moderne DAMES- en HBBMENKLEEDI1MG naar maat. Uitsluitend le klas maatwerk Onberispelijke pasvorm. Aanbevelend, i. SCHUMACHER, Kazernestraat 16 in het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragen: Bureau van dit blad. zooals Kasten, Stoelen, Kachels, nieuwe Ledikanten enz. Gramafoonplaten 60 en 70 cent. gW Wij koopen Inboedelsof gedeelten daarvan, ongeregeld goed enz. „ONS HUIS" MARKT. G. v. d. Berge - L. v. d. Mo'en. Onze productie blijft onovertrefbaar. NOORDSTRAAT14 Voor deze voorstelling hebben wij een schitterend Hootdnummer gekozen, n.m Een pracht Fiimwerk, vol schitterende gekleurde opnamen en komisch van begin tot einde. Een fiim werk voor jong en oud. NICOLAI COLIN, de groote komiek, welke de hoofdrol hierln speelt, zal U doen schokken van het Iachen. De gekleurde opnamen zljn een streeling voor het oog. EEN PRACHTVOL ZANG- EN MUZIEKFILM, n.m. HET GROOTE FLORENTIJNSCHE KOOR ONDER LEIDING VAN SANDRO BENELLI ZINGT VOOR U NINA NANA EN SANTO LUTIA LUNTANNA. WIJ BEW'EREN DAT IETS DERGELIJKS EEN DER GROOTSTE ZELDZAAMHEDEN ZIJN. DEZE FILM WORDT ENKEL IN ONZE MIG- DAGVOORSTELLING VERTOOND EN DUS NIET IN AVONDVOORSTELLINGEN Verder hebben wij nog een oerkomische geluidsfilm en een paar dolkomische kluchten in twee acten. PRIJZEN VOOR DE MIDDAGVOORSTELLING Balcon 0,40 - Beneden alle rangen 0,25. in alle maten vanaf f 3.95, f 4.75 enz. Aanbevelend, De gevloekte Diamant in vieik. fl. 75 ct. geen beter middel tegen den bij Dit is de geschiedenis van een grooten, zeldzamen diamant van het oogenblik af, waarop hij in een Zuid-Afrikaansche mijn werd gevonden tot en met het moment van zijn vemietdging, waarbij in groote trekken, doch met scherpen blik, den noodlottigen invloed geschetst wordt," welken hij uitoefende op hen, die zwak genoeg waren zich tot slachtoffer te verlagen van zijn verderfelrjke bekoring In het begin van het eerste deel worden wij verplaatst naar een diamantmijn in Zuid- Afrika (werkelijk ter plaatse opgenomen zijn deze interessante tafereelen), waar wij zien, hoe een half-bloed negerin Musa geheeten, ten koste van alles in het bezit wil geraken van een grooten diamant. Zij vuurt een der vele kaffers, die naar de kostbare s teen en delven, aan om er een voor haar achter te houden. Dit nu, is niet gemakkelijk. Toch wordt zijn opzet ontdekt en wordt hrj neer- geschoten. oorsprong af dus een vloek rust, zijn nood lottigen gang door de levens van velen, die hem begeerden, overal de lagere hartstochten opwekkend der zwakkelingen, die aan zijn geheimzinnige schoonheid verslaafd geraak- ten. In het tweede deel van de film wonen wij bij, hoe een dame er alles op zet om den diamant, die thans onder den naam van den Zuid-Afrikaanschen „Shah"-steen, „den fraai- sten blauwen diamant ter wereld", in een der fijnste juwelierswinkels van de New-York- sche Fith-Avenue in de uitstalkast prijkt, in haar bezit te krijgen. Zij raakt den steen wederom kwijt. Hij wordt haar ontrold en vervolgt zijn noodlottigen weg, achtereen- volgens in het bezit gerakend van een zakken- roller, een heler en een deeme. In het derde deel is het de apachenmeid Tillie, die door den steen betooverd wordt. Zij leeft in een der nachtkroegen van de New-Yorksche voorstad Tarlen en de ruwe en wreede Ier Spike is haar heer en meester. Zij heeft den „Shah"-diamant ge- zien en vraagt Spike dezen voor haar te koopen. De Ier voelt daar niets voor, doch zijn handlangers weten den steen te rooven en bieden hem Tillie voor twee duizend dollar te koop aan. Spike ontdekt het opzet en wil Larry in zijn jaloerschheid vermoorden. Dit zou ook ongetwijfeld zijn geschied, indien niet de politie een inval had gedaan om de roovers van den ,,Shah"-diamant te arrestee- ren. Een verschrikkelijk gevecht ontstaat, waarbij Spike gedood wordt. Maar nog is de slechte invloed van de ge- vaarlijke diamant niet geeindigd, doch dit zal deze zeer spannende geschiedenis U verder doen zien. enz. enz. Boekhandel - Ter Neuzen 4 *m»f -ftSS

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 8