Groote Familie- en Kindervoorstelling Een avontuurlijke opdracht Hoogwatergetij BELANGRIJK NIEUWS III ENORME PRIJSVERLAGING I Albert Heijn Verkooping te Aardenburg. HUISMOEDERS! Heeft U al eens proef genomen met Laatste Berichten. BURGERLIJKEN STAND, Voetbalv. „Terneuzen" TERNEUZEN 3-AXEL 2 OVOM ALTINE CONCERT- EN BI0SC00PGEB0UW L J" Zondagmiddag. Aanvang 4 uur. Verder ons bekend vroolijk Bijprogramma den geheelen Inventaris in het Burger Gasthuis: Den inventaris van de Operatiekamer, Firma P. J. van de Sande MAELSAEKE'S NIEUWE ONTBIJTBESCHUIT Dames-, Heeren- en Kinderschoenen A. M. MOGGRE, A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN SCHEEP V AARTBE WEGIN G. Z0N0AG a. s., 2,15 uur. Fa A. van Overbeeke - Leunis. Zuid-Kats, St. Anna en Sparks Bonte Vlooswijkpolder Zeven Triniteit Beoosten- en Bewestenblij N.V. A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij Terneuzen. Buitengewone Algemeene Vergadering N.V. Zuid-Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij Terneuzen. Buitengewone Algemeene Vergadering N.V. A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij Terneuzen. TER NEUZEN. Spannende film uit den opstand der Indianen. In de hoofdrolTIM MAC COY. Loge en Parket 35 cent, overige rangen 20 cent. Jaarlijksche Algemeene Vergadering N.V. Zuid-Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij Terneuzen. Jaarlijksche Algemeene Vergadering Maandag 17 Februari a.s., Brancard en Ziekenwagen. van Ter Neuzen voor 1930 Q| Prijs 20 cent B838 ERT HEIJN BRENGT WEDEROM EEN VAN LEVENSMIDDELEN TER NEUZEN - Noordstr. 63 - Telef. 245 Reeds een pracht-collectie Nieuwste Modellen. Noordstraat 4. Mrs. Daniels, die moeder van twee kinderen is, hield het het langst uit van alien en bleef vjjf dagen en vier nachten zitten luisteren! Intusschen hebben zich reeds andere raclio- fanatic'i aangemeld, die het record van mrs. Daniels willen breken! EEN ZEVENXIEN-JABIG VLIEGER KRIJGT ZIJN PATENT. T. A. Browning, een jongen van zeventien jaar uit Liverpool, heeft na slechts drie uur ▼liegonderwijs gehad te hebben, dat hij op dagen waarop hij ook op school was, nam, patent als vlieger gehaald. Hij heeft reeds deelgenomen aan een wed- strijd die op het vliegveld te Lympne door de vliegclub der Cinque Ports was uitgeschre- ven. Elk deelnemer moest van een hoogte van 500 voet af een noodlanding doen nadat de motor afgezet was, en alles liep zonder cmgelukken af. De jonge vlieger deed kranig mee. DIENSTMEISJES EN MILLION AIRS. Bill Wilcocks, de jonge erfgenaam van de Amerikaansche dynastie der Wilcocks, dat wil dus zeggen eerlang de bezitter van ettelijke millioenen, wat op zich zelf nog wel geen ver- dienste behoeft te zijn, maar in Amerika des- ondanks zeer in tel is, deze jongeman heeft onlangs de hooge New-Yorksche wereld in op- schudding gebracht door het tweede dienst- meisje van zijn ouders te trouwen. Stel je voor, Bill Wilcocks, een der rijkste, knapste en sportliefste jongelui van New-York. De trouwpartjj had zeer in het geheim plaats, an- ders zou papa in de gelegenheid zijn geweest om in te grijpen, want voor een dringend ver- zoek van een millionnair heeft de politie altijd wel een bevel tot gevangenneming over en dan zou 't romantisch einde van deze liefdeshisto- rie onmogelijk zijn geworden. Deze jonge vrouw is een Zweedsche, Ingeborg Soenssen, die ongeveer 5 maanden geleden naar Ame rika is gekomen om haar geluk te beproeven in het land van den dollar, een streven waarin ze ongetwijfeld geslaagd is. De mesalliance is echter niet zoo groot als ze op het eerste oogenblik ljjkt. De mooie Ingeborg heeft toch de betrekking als dienstmeisje slechts aange- nomen omdat ze er geen als leerares kon lcrij- gen. Want Ingeborg heeft gestudeerd, haar universiteitsstudie zelfs uitstekend beeindigd ook. In Amerika, waar arbeid heelemaal geen schande is, had ze toen ze zonder betrekking was, het goed betaalde baantje van dienst meisje in het paleis van den millionnair Wil cocks aangenomen. Toen de jonge Bill haar daar eens zag, terwijl ze stof afnam in den salon, werd hij zoo door haar lieftalligheid ge- imponeerd, dat hjj haar niet alleen zijn liefde verklaarde maar haar tevens vroeg zoo gauw mogelijk met hem te trouwen. Eenige dagen geleden zette het verliefde paar zich in de Rolls Royce van den bruidegom en reed met 100 K.M. snelheid het huwelijksbootje in. Toen het jong getrouwde paar weer in het million- nairshuis was teruggekeerd, wilde Ingeborg, om het gebeurde te verbergen, weer aan het werk gaan, maar de jonge echtgenoot nam haar bij de hand en leidde haar de eetkamer binnen, waar de ouders juist aan het diner naten. In de eerste oogenblikken leek het of de ouders in de brokken zouden stikken, maar spoedig maakten ze er van wat er onder deze omstandigheden van te maken was en dat viel achteraf bezien nog al mee. AVONTUURLIJKE MISDADIGER. De 36jarige zeeman Herbert Sandowski, eCn der avontuurljjkste en grootste misda- dlgers van onzen tijd is uit het tuchthuis van Tegel ontvlucht. Naar de „Tempo" meldt, heeft hij een oogenblik van onachtzaamheid van den ge- vangenbewaarder benut, om over den muur van de binnenplaats te springen en te vluch- ten. Een half uur later verscheen hjj in gevan- genkleeding bij den portier van een fabriek in Wittenau en wilde in opdracht van zijn broer geld halen. De portier kreeg verdenkingen en stelde het bestuur van het tuchthuis hiervan in ken- nis. Intusschen echter was Sandowski spoor- loos verdwenen. Sandowski werd in Augustus 1926, daar men vernroedde, dat hij typhus had, naar het Virchowziekenhuis gebracht, waar hij zich voor zeeman uitgaf. Na enkele weken vond men in zijn zee- manskist toevallig juweelen ter waarde van een millioen mark. Het bleek, dat de juweelen van groote rooftochten en hoteldiefstallen in New-York en Amerikaansche luxe baden afkomstig war en. Toen Sandowski gevangen zou worden ge nomen, was hij reeds uit het ziekenhuis ont vlucht. Hij brak daama verschillende malen in te Berlin, werd tenslotte echter gearresteerd en tot twee jaar en vier maanden gevangenis- straf veroordeeld. In Februari 1927 brak hij uit de gevange- nis te Kottbus, werd in October weer gegre- pen, trachtte daarop In de gevangemis een aanslag te doen op een bewaarder en werd daarom opnieuw veroordeeld en opgesloten in het tuchthuis te Tegel. LEVENSLANGEN EEN FIETS OP AFBETALING. Het Schotsche, socialistische parlementslid Buchanan heeft het Lagerhuis deze week een merkwaardig verhaal verteld. Een zijner kie- zers had een fiets gekocht op afbetaling. Het j contract liep goed en wel toen het rijwiel ver- dween; klaarblijkelijk was het gestolen. De huurkooper werd voor verdere betaling ge- rechtelijk vervolgd en aangezien hij niet kon betalen noch het rijwiel teruggeven werd hij overeenkomstig de Schotsche wet in de ge- vangenis gestopt. De man zat daar nu al drie maanden in en het zag er naar uit, dat hij er voor de rest van zijn leven zou bljjven. Buchanan had gehoord, dat deze ongeluks- vogel inderdaad gevangen gehouden kan wor den totdat hjj de-^iets terug geeft; wat niet mogelijk is. En de firma, die het rijwiel leverde, behoeft het gevangenisbestuur slechts een klein bedrag voor zjjn onderhoud te be- talen om te bewerken, dat de man gevangen j bljjft. De Minister voor Schotland, die het geval j had laten onderzoeken, antwoordde, dat de j man gevangen is gezet, omdat hij in gebreke was gebleven een lastgeving van het gerechts- hof te Glasgow tot terugbezorging van de j „goederen" en betaling van acht gulden kos- ten van het geding op te volgen. De man had slechts f 3,30 betaald en de fiets kostte tach- j tig gulden Hij kocht haar voor ztjn zoon in Juni vorig jaar en werd in November gedag- vaard Daar hjj niet verscheen, werd hij ge arresteerd. De Minister moest verklaren dat hjj machteloos stond tegenover het geval, maar zou zien of een petitie aan het hof of een hooger hof kon bewerken, dat de man vrjj wordt gelaten. Het geval is een treffend voorbeeld van de ellende die de strafwet over argelooze of zor- gelooze menschen kan brengen DE MINNAAR IN DEN ZAK. De Simbacher Ztg. vertelt: Een boer merk- te, dat zijn stalmeid bezoek in den stal kreeg, doch bij gebrek aan een passenden weg zich steeds van den hooizolder door het voederluik in den stal liet zakken. De boer spijkerde nu stilletjes een vrjj nauwen meelzak onder het gat en wachtte het verloop der dingen af. En jawel, opeens vulde zich de zak, een vloek klonk en de minnaar was als een kat in den zak gevangen. Hjj moest bjj het omlaag- glijden de armen strak langs het lijf drukken om door het luik te kunnen glippen en even eng zat hij in zijn hulsel. De boer stelde zich tevreden met een boetpredicatie tegen den minnaar en bevrjjdde hem onder spot en hoon van het toegestroomde personeel uit zijn miserabele positie. In een oogwenk was de man uit den stal verdwenen ZWART VAN LIEFDE. In verschillende streken van Oostenrijk be- staat nog het ,,fenstern". Verliefde boeren- jongens spelen en zingen des avonds laat voor het venster van hun aangebedene een liedje en is het meisje hem goed gezind, dan opent zjj het venster van haar kamertje en klautert de verliefde jongeling naar binnen. Soms echter laat men het liedje en de muziek maar achterwege, om niet de aandacht van de an dere bewoners te trekken, en klimt de jonge man stilletjes naar binnen. Nu woont er in de buurt Aurolzmunster een jonge boerin, op wie de zoon van een rjjken boer een oogje geworpen had. Hij vervolgde haar onophou- deljjk met zjjn liefdesverklaringen en de vrouw wist maar niet, wat zjj daartegen kon doen! Zij sprak met haar man af, dat zjj den lastigen minnaar zou zeggen, dat hjj op een bepaald uur in den stal moest komen. Hjj verscheen prompt doch in plaats van daar een paar teedere vrouwenarmen te vinden, die hem om den hals zouden vallen, sprongen op eens uit de hoeken van den stal de boer en een paar andere jonge kerels op hem toe die hem een geducht pak slaag gaven en hem van beneden tot boven met zwarte schoensmeer inwreven. Vervolgens werd hjj door het heele dorp naar de boerderjj van zijn ouders ge- sleept. DRAMA TE HENGELO. In de Beetsstraat te Hengelo heeft zich hedenmorgen omstreeks 11 uur een vreeselijk drama afgespeeld. De 30jarige mej. Ketel, echtgenoote van den heer Noback, die met hun 8jarig doch- tertje sedert eenige maanden bij den vader van den man inwoonden, is vermoord gewor den. Toen het dochtertje uit school kwam, vond ze haar moeder in een groote plas bloed liggen. Terstond werd geneeskundige hulp ge haald, die na aankomst slechts de dood van het slachtoffer koq constateeren. Naast h£t lijk lag een harner, waarmede de moord ver- moedelijk is gepleegd. De schoonvader heeft zich in het verloop van den morgen naar het politiebureau be- geven. Vermoed wordt, dat hij den daad heeft gepleegd. De hamer, die naast het lijk werd aangetroffen, is in beslag genomen. Zooals kon worden nagegaan, heeft geen worsteling plaats gehad, en moet mej. K., slechts weinige oogenblikken, nadat de slag was toegebracht, overleden zijn. Ofschoon de oorzaak tot de handeling nog niet bekend is, wordt verondersteld, dat een woordenwisseling over een erfeniskwestie, in- zake de betaling van successierechten, de aan- leiding is geweest tot dit droevige drama. PHILIPPINE. Huwelijks-voltrekking. 16 Jan. Johannes Gerardus Frederikus Havaux, oud 28 j., jm. en Marie Alice Mussche, oud 26 j., jd. SAS VAN GENT. Huwelijks-aangiften. 8 Jan. Frangois Cor nells Faas, oud 25 j., jm. en Hilda Valentina Geernaert, oud 17 j., jd. Huwelijks-'voltrekkingen. 23 Jan. Frangois Cornells Faas, oud 25 j., jm. en Hilda Valen tina Geernaert, oud 17 j., jd. Geboorten. 20 Jan. Josephus Augustus, z. van August Louis van de Bilt en van Maria Josephina Coone. 21 Jan. Eduard Henri, z. van Pieter Adrianus de Fever en van Maria Vermeersch. Overlijden. 10 Jan. Carel Albert Bos, oud 61 j., echtg. van Sophia Taleman. 17 Jan. Polidor Jacobus Verplanken, oud 85 j., wedn. van Johanna Snabel. ZAAMSLAG. Huweljjks-aangiften. 9 Jan. Jacobus de Fejjter (van Axel), oud 21 j., jm. en Poulina Dees, oud 18 j., jd. 10 Jan. Marinus Cornelis Wisse (van Bruinisse), oud 25 j., jm. en Johanna Anna de Blaejj, oud 24 j., jd. 16 Jan. Jan Scheele (van Ter Neuzen), oud 21 j., jm. en Elizabeth Klaassen, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen, 23 Jan. Marinus Cornelis Wisse (van Bruinisse), oud 25 j., jm. en Johanna Anna de Blaejj, oud 24 j., jd. Jacobus de Fejjter (van Axel), oud 21 jm. en Poulina Dees, oud 18 j., jd. 30 Jan. Jan Scheele (van Ter Neuzen), oud 21 j., jm. en Elizabeth Klaassen, oud 20 j., jd. Geboorten. 3 Jan. Pieter, z. van Hendrik Maas en van Francoise Meertens.. 8 Jan. Eli zabeth, d. van Jan Frederik de Jonge en van Elizabeth de Vos. 19 Jan. Jacobus Pieter, z. van Jan Hofman en van Helena van Doeze- laar. 20 Jan. Frangois, z. van Frederik Ze- gers en van Leuntje Scheele. 21 Jan. Jacobus Andries, z. van Jozias Jan Dieleman en van Friederike Rosa Romisch. 23 Jan. Catharina Pieternella Tanneke, d. van Hendrik Cornelia Wissel en van Tanneke Maria Jozina Willem- sen. 29 Jan. Martina, d. van Martinus Bene den en van Krina Schieman. Geertruida, d. van Jan Pieter van Maelsaecke en van Cor nelia Johanna Steutel. Pieter Willem, z. van Jan van de Velde en van Jozina Janneke Wil- helm. Overljjden. 13 Jan. Cornelia Bujjtler, oud 56 j., echtg. van Cornelis de Putter. 14 Jan. I Francina de Kok, oud 44 j., d .van Cornelis i en van Neeltje Jansen (beiden overl.). Andries IJsebaert, oud 74 j., wedn. van Sara Maas. 16 Jan. Isaac Wisse, oud 77 j., wedn. van Jo hanna v. Pienbroek. 17 Jan. Johannes Gerard van Driel, oud 73 j., z. van Gerard en van Lijntje Dees. 22 Jan. Johannes Absalon de Jonge, oud 64 j., echtg. van Magdalena Bak- ker. 24 Jan. Jan de Footer, oud 69 j., wedn. van Sara Hamelink. s.s. HELENA vertrok 7 dezer van Penarth naar Sulina. s.s. MAGDALENA van Bordeaux naar Barry lag 6 dezer te Verdon geankerd. s.s. TERNEUZEN in lading te Bilbao voor Rotterdam. Voor Ter Neuzen: 5 Febr. Eng. s.s. SARA- STONE, 1491, kolen, New-Castle. 6 Febr. Letl. s.s. SPIDOLA, 1754, hout en vlas, Riga. Van Ter Neuzen: -5 Febr. Fransch s.s. TRISTAN VTELJEUX, 1804, ledig, R'dam. Van GentTer Neuzen: 5 Febr. Eng. s.s. MERANNIO, 563, stukg., Londen. Van Sluiskil: 5 Febr. Nederl. s.s. SINT JANSLAND, 1194, ledig, Tyne. Voor Sas van Gent: 5 Febr. Belg. s.s. COCCINELLE, 238, ledig, Londen. 6 Febr. Eng. s.s. LYMNEACK, 443, stukg., Antwerp en. Van Sas van Gent: 5 Febr. Deensch s.s. SIGRUN, 799, gem., Korsor. Voor Gent: 5 Febr. Eng. s.s. HUBBA- STONE, 431, kolen, Boston; Eng. s.s. LONG- HIRST, 1042, kolen, New-Castle; Letl. s.s. KOKNESS, 1044, kolen, Swansea; Eng. s.s. GALA, 605, ledig, Londen; Noorsch s.s. LYS- LAND, 727, kunstmest, Odda; Eng. s.s. E ROSE, 106, ledig, Yarmouth; Noorsch s.s. SNYG, 757, pyriet, Thamshavn; Eng. s.s. OAKFORD, 259, pekkolen, Londen. 6 Febr. Eng. s.s. MICKLETON, 364, ledig, Londen; Eng. s.s. ENSIGN, 1261, ledig, Rouaan; Eng. s.s. STANTON, 682, kolen, Goole; Duitsch s.s. QUINT A, 945, pyriet, Pomoron; Letl. s.s. KLINTS, 776, hout, Win- dau; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Eng. s.s. CHELWOOD, 1563, kolen, New-Castle; Eng. s.s. SHEAF BROOK, 887, kolen, New-Castle; Noorsch s.s. BORG, 539, kolen, Methil; Fransch s.s. HYREANIA, 2696, benzine, New Orleans; Letl. s.s. TU- RAIDA, 1475, hout en vlas, Riga; Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen; Deensch e.s. NIVAA, 1047, hout, Geffle. Van Gent: 5 Febr. Eng. s.s. ELEVEEN, 969, ledig, Tyne; Fransch s.s. HEB6, 884, ledig, R'dam; Eng. s.s. CHARLWOOD, 600, ijzer, Newport; Eng. s.s. DEARNE, 427, 427, stukg., Goole; Duitsch s.s. ERNST, 338, fosfaat, Stralsund; Eng. s.s. SORCERER, 283, jjzer, New-Castle. 6 Febr. Duitsch s.s. KURLAND, 770, ledig, Boston; Deensch s.s. HADSUND, 1163, ledig, Fredrikshavn; Eng. s.s. E. ROSE, 106, fos faat, Wisbeck; Deensch s.s. BRYNHILD, 1345, gem., Esberg; Eng. s.s. GALA, 605, ijzer, Grangemouth. Ds en Mevr. CAZEMIER—Boersema geven, met dank aan God, kennis van de geboorte van hun Zoon DIRK ARNOLD. Ter Neuzen, 6 Februari 1930. Eenigste kennisgeving voor Ter Neuzen- Ondergeteekende maakt be- ke d, dat a. s. MAANDAG10 en DINSDAG 11 FEBR., des avonds 7 uur, in „OnsHuis"opdeMarkt,hooptopte treden Ds. L. BOONE van St. Philipsl. J. A. GEBRAAD, TER NEUZEN. Entrde 20 ct. Kinderen tot 16 jaar 10 ct. HET BESTUUR. is uitnemend bij zwakte en gebrek aan eetlust. Bussen vanaf 80 ct. Het Bestuur van het waterschap maakt bekend, dat de ljjst der stem- gerechtigde ingelanden is herzien en van 10 tot en met 24 Februari 1930 voor ingelanden ter inzage zal liggen ten woonhuize van den Ontvanger- Griffler, Noordstraat 21. Ter Neuzen, den 8 Februari 1930. JAC. HUIJSSEN Sr., Djjkgraaf. J. SCHEELE, Qntv.-Griffier. Het Bestuur van den polder maakt bekend, dat de ljjst der stem- gerechtigde ingelanden is herzien en van 10 tot en met 24 Februari 1930 voor ingelanden ter inzage zal liggen ten woonhuize van den Ontvanger- Griffier, Noordstraat 21. Ter Neuzen, den 8 Februari 1930. M. VERHELST, Djjkgraaf. J. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den polder maakt bekend, dat de ljjst der stem- gerechtigde ingelanden is herzien en van 10 tot en met 24 Februari 1930 voor ingelanden ter inzage zal liggen ten woonhuize van den Ontvanger- Griffier, Noordstraat 21. Ter Neuzen, den 8 Februari 1930. R. J. SCHEELE, Djjkgraaf. J. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den polder maakt bekend, dat de ljjst der stem- gerechtigde ingelanden is herzien en van 10 tot en met 24 Februari 1930 voor ingelanden ter inzage zal liggen ten woonhuize van den Ontvanger- Griffier, Noordstraat 21. Ter Neuzen, den 8 Februari 1930. As. DE BRUIJNE, Djjkgraaf. J. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van den polder maakt bekend: dat de ljjst van ingelanden inge- volge art. 35 4 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Water- schappen in Zeeland, gedurende veer- tien dagen van 10 tot en met 24 Februari 1930 ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Hulst, ter in zage is nedergelegd. Aandeelhouders worden opgeroepen tot bijwoning eener te houden op Donderdag 27 Februari e. k., des namiddags te 3 30 uur, ten kantore van den Notaris Callenfels te Terneuzen. Punten van behandelingWijziging Statuten. DE DIRECTEUR. Terneuzen, 7 Feb uari 1930. Aandeelhouders worden opgeroepen tot bijwoning der te houden op Donderdag 27 Februari e. kM des namiddags ten 3 ure, ten kantore van den Notaris Callenfels te Terneuzen. Punten van behandeling: Wijziging Statuten. DE DIRECTEUR. Terneuzen, 7 Februari 1930. ALS HOOFDNUMMER Aandeelhouders worden opgeroepen tot bijwoning der te houden op Maandag 3 Maarte.k., te 11.30 uur v.m., ten kantore der Ven- nootschap te Terneuzen. DE DIRECTEUR. Terneuzen, 7 Februari 1930. Aandeelhouders worden opgeroepen tot bijwoning der te houden op Maandag 3 Maart e. k., ten 11 uur v.m., ten kantore der Ven- nootschap te Terneuzen. DE DIRECTEUR. Terneuzen, 7 Februari 1930. Notaris P. J. G. v. D. SCHRIECK te Aardenburg, zal ten verzoeke van H.H. Regenten van het Burgergasthuis te Aardenburg, in het openbaar verkoopen, tegen contante betaling, op des voormiddags 10 uur, en Dinsdag 18 Februari a.s., des namiddags 2 uur Kasten, waterfilters, gasstellen, thee- servies, borden, glazen, lepels, droog- rekken, kleerhanger, paraplustan- daard, penanttafeitje, schilderijen, blauwe oorden, barometer, 1 klok, planten, matten, stoelen, tafel, 3 oud- Hoil. Stoeltjes. armstoelen, divan met kleed en kussen, 'n buffet, schrijf- fafel, pendule, coupes, gordijnen, overgordijnen, kastje met marmeren blad, gascomfoor,theeservies, groote ruime tafel met zes mooie stoelen, karpet, rookstel, 'n kamerthermo- meter, spiegel, brandkast merk Lip's, buffet, ledikanten, matrassen, kus- sens, nachtkastjes, waschtafels, waschkommen, stoelen, kamerscher- men, baden, woilen dekens, bad- thermometers, 'nweegschaal met gewichten, eetserviezen,koffiemolen, groote bussen, messen, boter- en inmaakpotten, vleeschmolen, teilen, kannen, kasten voor linnengoed, strijkplank, strijkijzers, mangel, naai- machine, trapje, handdoeken, tafel- lakens en theedoeken, sloopen, ser- vetten en vingerdoekjes, badhand- doeken en droogdoeken,stofdoeken, kleeren, onder- en bovenkleeren, schorten, kruikenzakken, kousen, babykleertjes, zakdoeken. Een grooten voorraad verbandar- tikelen alswatten, hydrophielgaas, zwachtels, joodgaas. waarvan een staat, bevattende de aanwezige voorwerpen, die desver- langd door genoemden Notaris wordt toegezonden. Boekhandpl Ter Neuzen Witte Kristalsuiker Idem per pond in origineele linnen zakjes van 5 pond 19 102'/2 Schijfjes Appelen Stukjes Sultana Rozijnen Abrikozen Versch Gebrande Pinda's SPECIALE AANBIEDING Ali( Heerlijk Rookvleesch 29 cent A. H. Bak- en Braadvet Zuiver Rundvet per Prima Bruidsuikers Sterke Pepermunt Zwarte Balletjes Choc. Hagel Witte Hagel, (diverse smaken) Reuze Ontbijtkoeken Biscuit „ZAANSCHE MOLEN" voor 25 per pond 29 n n 45 n n 18 n n 39 n n 16 deze week !/2 pond per pondspak 38 n 37 per '/a pond 17'/a n '/a 22'/, n '/a - 14 per V2 pond 29 n '/a 17'/a stuk 227a '/a pond 16 I R 44 Het fabriceeren in eigen fabrieken alsmede onze groote omzet, met daarmede gepaard gaande enorme en buitengewoon voor- deelige inkoopen, stellen ons in staat, onze cliSnten st» eds met dergelijke prijs- verlagingen te verrassen. Behoort U ook reeds tot onze vaste afnemers? Heerlijk van smaak en iicht verteerbaar. Prijs 12V2 cent per pakje. VRAAGT UWEN WINKELIER EENS EEN PaKJE! Aanbevelend, J- VAN MAELSAEKE. Mr* Winkeliers waar niet verkrijgbaar vraagt eens prijs. ontvangen. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 7