Feuilleton-vertellingen. PREDIKBETTETEH, GtEMEffGDE BEKICHTEV. RECHTSZAKEN. VERSTORING OPENBARE ORDE DOOR EEN RAADSLID. BRABANTSCHE BRIEVEN. CHR. NAT. WERKMAj'iBOND. JL Woensdag hield de afdeeling Ter .yuzen -wan den C. N. W. B. haar 24e jaarvergadering. Ka op gebruikeltjke wijze geopend te ziju door den Voorzitter, den heer P. A. Leunis, werd .door den secretaris verslag uitgebracht, waar- iril bleek, dat de afdeeling een gestadigen groei heeft. Ook de penningm'eester list cij- fers hooren, die voor de afdeeling net bewijs leveren van vooruitgang. Dat deze afdeeling tot grooten steun harer zieke leden is, ge- Urigde het flinke bedrag, dat voor die leden was uitgegeven, ook was er in het afgeloopen jaar bij 2 zieke leden een luidspreker voor radio-ontvangst geplaatst. Het bestuur kan aach verheugen met deze gehouden jaarver gadering', door de goede opkomst der leden en begunstigers en het rijke feestprogramma wan dezen avond. Er heerschte een gezellig stemming en toen het uur van scheiden kwam, hleek bij alien dat er nog een prettigen geest was. Met een pittig woord van den vice- voorzitter werd deze genotvolle vergadering gesloten. TE WEINIG BETAALDE BELASTINGEN. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont- vangen: wegens over vorige jaren te weinig be- taalde belastingen naar inkomen en/of vermo- gen (gewetensgeld) bij: den ontvanger der dtrecte belastingen te Ter Neuzen f 654,87. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 26 Januari tot en met 1 Febru ari zijn in onze provincie voorgekomen S gevallen van roodvonk, nl. 2 te Vlissingen en j In ieder der gemeenten Duivendijke, Krui- ningen, St. Maartensdijk, Noordgouwe, St. Pbilipsland en Westdorpe. Verder 1 geval van febris typhoidea te Sas van Gent en 1 geval -wan diptherie te Goes en te Zierikzee. nistisch raadslid H. Hottink te Hoogkerk, wegens verstoring van de openbare orde i dens een raadsvergadering en wegens verzet tegen de politie, 4 maanden gevaagenisstraf geeischt. EEN VI.JAND VAN DE LEERPLICHTWET. Wederom stond voor den Krijgsraad te 's Hertogenbosch terecht S. Z., uit Frane- keradeel, adjudant-onderofficier bij de le schoolbatterij van het 6e reg. veldartillerie te Leiden. Reeds meerdere malen was hij wegens overtreding der Leerplichtwet ver- oordeeld en opnieuw was hem ten laste ge- legd, dat hij zijn drie zoontjes van 8 tot 11 jaar het verplicht lager onderwijs heeft ont- houden. Verd. stond nog altijd op hetzelfde stand- punt, dat God alleen de kinderen onderwijst en zij geen onderricht van menschen noodig hebben. De president vermaande verdachte emstig, er nu eens mee op te houden. De Krijgsraad heeft vemomen, dat verdachte in verband met deze aangelegenheid binnenkort voor goed uit den dienst zal worden ontslagen. De aud.-militair wees er op, dat verdachte zich telkens bij zijn beroep op de H. Schrift op andere gronden verdedigt en dat de door hem verkondigde stellingen onhoudbaar zijn. Ook het Hoog Militair Gerechtshof heeft zijn verdediging niet kunnen aanvaarden. Nu verdachte voortgaat de wet te overtreden, kan spreker niet langer een geldboete eischen, doch vroeg driemaal een dag hechtenis. Verd. zei daarop tegen den auditeur: ,,U hebt een eed gedaan, dat u rechtvaardig zult oordeelen. Als de Leerplichtwet rechtvaar dig is, dan moet u mij tot de doodstraf ver- oordeelen!" Hevig protesteerend en onder den uitroep „Godvergeten rechters!" verliet verd. de rechtszaal. De Krijgsraad veroordeelde hem tot driemaal drie dagen hechtenis. SAS VAN GENT. Een kanjer. Bij een publieke verkooping op het Staakje werd o.a. een zeug met acht biggen in veiling gebracht, welke na opgewekt bieden eindelijk mti den hoogsten bieder werd toegewezen ■woox de niet onaardige som van 6800 fran- Jren. Voeg daar nu nog bij de som van fr. 850 wegens onkosten, zoo komt men tot den be- langrijken prijs van fr. 7650, waarvoor deze waTkensfamilie van eigenaar verwisselde. AXEL. In de op Dinsdag a.s., des voormiddags 10 .ire, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pun- ten in behandeling. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Verzoek van J. Meeusen, F. M. den Engelsman en M. van Doeselaar, om twee perceelen grond te koopen in het verlengde van de Wilhelminastraat. A. Voorstel van B. en W. om het College te machtigen tot samenwerking met de gemeente Ter Neuzen, bij eventueele brand door wederkeerig hulp te ver- leenen. 5. Schrijven van den in oprichting zijnde Brandweerbond, houdende verzoek om als lid van dien bond toe te treden. 6. Voorstel tot vaststelling van een ver- ordening op de heffing van gelden voor het gebruik van de Gemeentelijke plaats van afslag op de Kaaiwal in deze Gemeente. 7. Adres van den Keuringsveearts, Hoofd van den Vleeschkeuringsdienst, Kring Axel, om eene vergoeding over de maanden Januari en iTebruari 1929 wegens extra diensten. 8. Verzoeken van de Bijz. Lagere Scholen om uitkeering van het voorschot, als bedoeld bij art. 101 der L. O. Wet 1920. t». Verzoek van de bewoners van de Kijk- uit en omgeving om te trachten in dat gedeelte der gemeente electriciteit te verkrijgen. 30. Verzoek van het R.K. Kerkbestuur om medewerking te mogen ontvangen voor den bouw van een nieuwe school met vijf lokalen en eerste inrichting daar- van, voor zoover het bestaande niet kan worden gebruikt. SELZAETE. Hedenmorgen kwam de personentrein uit •Gent, die om 7.30 uur moest aankomen, met een uur vertraging binnen. De reden hiervan was, dat de locomotief aan het station Terdonck niet meer verder wilde. De geleider P. Roegiest, wonende al hier, ging onder de machine kijken om de oorzaak op te sporen. Plotseling zette de trein zich in beweging, met het ongelukkig ge- volg dat het rechterbeen van Roegiest werd verbrgzeKl. Hij werd direct naar het Gast- fauis te Gent vervoerd. Een andere locomotief moest uit Selzaete komen om den trein ver der te rijden. ZONDAG 9 FEBRUARI 1930. Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 9 y2 u., Ds. Cazemier en 2 u., zendeling Blinde. Sluiskil. 9V2 u., zendeling Blinde en 2 u., de heer Dek. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. G. van Dis. Sas van Gent. 9V2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9y2 u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Zaamslag. 9V2 u. en 2 u., Dr. C. Veltenaar. van Tholen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9y2 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., Ds. B. van Neerbos. Axel. 9 u. en 2 u., leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., leesdienst. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen. TNam. 5% u., Evangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H.H. Diensten om 7, 8 y2 en TO uur. 's Namiddags om 2% uur Lof. De procureur-generaal bij het gerechtshof ie Leeuwarden heeft tegen het commu- ■'•aigikb Ulvenhout, 4 Februari 1930. Menier, 't Is nat, kol- lesaal nat op d'n buiten, amico. Wa ge noemt: echt Februaria- wirke. M'n stal- len zijn as Arre- ken van Nowag. Ze drijven in d'n natten bojem! En kan 'k 't strooi maar nie genogt aangeslept krijgen om de biesten zoo droog meugelijk te laten leggen op d'n deurgeweekten grond. Weken leggen de laanderijen verdoken onder d'n blaauwen daamp die dik as vette smoor ieve- raans aan d'66rde plakt. 't Kerketorentje h6 'k nouw al dagen laank in de locht zien hangen. Dikke, daampige wolleken die laag op de w6reld krullen, verbergen de daken en de boomstammen veur ons gezicht en is't dus of alles los van d'66rde in de locht te zweven hangt. De wereld ziet er uit as 'n heele groote goudvisschenkom, as 'n akwariejum, waarin ge de 16vende wezens nouw en dan veruit ziet reppen, vlak laanks oew henen, om dan weer gaauw te verschieten achter 't ondeur- dringbaar gesluierte van 't vochtige blaauw. 'k Mot dan ok zoo kolossaal uitkijken as ik mee d'n gruuntenwagel laanks d'n weg ben, ee! Waant ge zit onderwege teugen mekare- n-op as twee vechthaantjes veur da ge nog ziet wie oew teugenpartij is! Waant diee miest dempt alle lawijd of er pakken watten om de wielen gedraaid zitten. 't Is dan ok zoo-maar stillekes ieveraans. Op d'n akker krijgde 't gevuul of g'olleen op de wCreld bent. Gin veugeltje heurde 'r en gin wiel heurde botsen op d'n steenweg laanks de bosschen. En as ge daar enkelde uren gewerkt h6t in die heimelijke stilte en da-d-oew oogen pieken van 't turen wa g'on- willekeurig doet om oew laand te overzien, as dan de vocht op oewen rug plakken gaat en 't kiepevCl laanks oew beenen trekt, dan doe-g-t-oew allemaal goed as ge weer thuis- komt waar 't plattebuske grommend teugen de vochtige kouw tekeer gaat; waar de lek- kere koffiegeuren deur 't vertrek zwadderen en Trui mee d'r emmers of mee de pook hardhaandig de stilte aan flarren scheurt. Maar groeizaam, groeizaam, amico! 't Jonge 16ven wordt ievers uitgew66kt! De vruchtbaarheid krupt bekaanst in de straatkeien, zoo werkt 't vocht d'r alle maal in. 't Hout is sappig as kersemvleesch, deurnat as 't is van al 't nat uit d'n hemel en uit de 6erde, da tegelijk naar veuren schijnt te komen. 't Djjt er uit, in 66n woord. De taks- kes van 't struikgewas en de boomen staan dik zooas ze volgedronken zijn. En in de okseltjes zijn de gruune knopkes al best te bespeuren. En as 't wirke wa zochter, wa milder worren wil over ennigte weken, as dan 't zonneke z'n partij mee gaat blazen in d'h66rmenie van de Schepping, dan zulde wonderen bel6ven! Dan zulde de vruchtbaarheid om oew henen zien tieren da-ge 'r van lachen mot. Dan zulde 't zien groeien. Dan ziede 't laand open- scheuren om er de kitsige gruune puntjes deur te laten, die uit de 66rde-donkerte d'r eigen naar boven, naar 't licht, naar 't zonne ke worstelen da ze koestert mee de zochte wermte van 'n poesemoederke En as ge da-d-allemaal veruit wit en ge staat dan over 't stille laand te peinzen waar de wonders, onzichtbaar nog, aan 't gebeuren zijn, dan is 't of de natuur stillekes leet en te rusten om d'r bukske goed te doen veur de verwachting van 't nuuwe 16ven da-d-om- hoog dringt naar 't zonnelicht. En as dan om twaalf uren 't Angelusklokje over d'akkers klept, dan stikte oew pepke efkes weg, zet oew pet af en bulgt oew hoofd in deus groote stilte waar g'efkes de diep- klinkende bel heurt gaan van d'n heme! gong, die over de Schepping ruischtEn dan amico dan vuulde 'n rillingske van groot ontzag deur oew nekharen. Maar ok van plazier, waant alles zal weer goedkomen! Maar ollee, 'k zal oew nle laanger over 't jaargetij aan oew hoofd leggen te kawaau- welen, waant veur d'n stadschen mensch is 't op z'n hogst maar vuil p6replujeweer. Voor him is-t-er in de Natuur nog nikske te be speuren, omdat er nouw eenmaal gin gruune knopkes losbarsten in 't bosch van de rade- joowknuppels, die ieveraans op de daken staan. Maar over de radejoowknuppels gesproken nouw schiet me-n-ineens in m'n hoofd de pre- moosie van ons prinseske die 'k deur onzen luidspiekert eb heuren gebeuren. „Och6rm", zuchtte Trui, toen 't allemaal weer afgeloo pen en Julejaantje doctor geworren was. ,,och6rm, waar bleft d'n tijd. As d'n dag van giesteren weet ik nog da-d-et koningskinneke geboren wier en nouw is 't al 'n geleerde vrouw, die dr' eigen dokter noemen mag!" En toen knikte-n-ik 's naar Truie, zee nikske, maar docht zoo: as ge 't nie geleuven kunt motte maar 's in d'n spiegel kijken, Trui. Ik zee dus maar niks en knikte maar 's laank en diepzinnig van ja en daar was Trui heel tevrejen mee En terwijl ik in gepeinzen „ja"-knikte, zat Trui op die manier ,,neee" te schudden; op 'n teugengestelde manier 't gloeiend 66ns zijnde zooas da-d-in d'n trouw de gewonte is. Allebei beweren da-d-iets grijs is, maar d'n eene mee de vust op tafel zeet: ,,'t is nie heelemaal wit" en d'aandere mee 't kepot gooien van 'n kommeke bewijst: ,,'t is nie heelemaal zwart". Om 't dan later nog 's dunnekes over te doen over de vraag wie nouw eigentlijk gelijk had! Da's zoo de gaank van zaken in 't alge- meen in elk goei huwelijk waar ze 't van te veuren al laank 66ns zijn! Waant as er 'nen derde in 't gedink komen zouw en 6en van de twee partijen gelijk geven, dan kreeg ie van allebei naar z'n hoofd, dat ie kleurenblind was en z'n eigen maar mee z'n eigen bemoei- sels moes bemoeien. Ja amico, as ge naar 't fiest lopt van de vijf-en-dartig-jarige bruiloft, dan leerde zo'n bietje 't klappen van de zweep! Dan rokte mee 'n paar kepotte kommekes en bordjes niemeer van de wijs. Dan hedde d'n vuur- doop achter oewen rug en ziede koelbloedig de gevaren onder 't oog. Dan gade maar 's naar buiten en ge fluit 'n liedeke van „houdt er d'n moed maar in" en ge lot oew eigen d'eerste uren nie meer zien. 't Schonste-n-is as ge dan weer binnenkomt en d'n oorlog glad verge ten bent, om de doodeenvoudige reden da-g-alles nie in oew hoofd kunt houwen en Trui 't om de sapperdemallemosterdpot nie vergeeten is. (Da's gin koppigheid, amico! Maar zukke meeningsverschillen dat de scherfkens om oew ooren vliegen, scherven is geluk! maken op Trui altijd meer in- druk as op mijn. Ik wen makkelijker?) Maar as ge dan binnen komt en ge zegt: Ollee wa ga-g-et daarbuien da g'oew dan in- eens verslikt omdat Trui oew aankekt mee 'n paar oogen onder d'r kaanten muts van- daan, zoo van de teuten van oew klompen laankzaam aan naar boven tot 't klepke van oew peten mee d'ren mond omlaag ge- trokken as 'n v6rken, kek, wa ge dan deur- mokt, da's mee gin pennen te beschrijven. Na- tuurlrjk wilde dan ok zoo gemeen meugelijk kijken doen of oew goeie bui 'n hapselute vergissing was, en as ik dan-begin bij Trui d'r afgezakte kousen die in breeje rimpels boven d'r klompen hangen, dan koom ik ge- woonlijk nie verder as aan d'ren baajen on- derrok, die mee rooie pimtjes onder d'ren schort uithaangt en dan schiet ik -in 'nen lach da-d-et in m'nen buik stikt. Dan draai Trui d'r eigen om en zeg ze mee 'n lage stem: „K6ffie?" Amico, 't is gebeurd da'k's avonds nie dalek slapen kon en da me zo'n geval van dieen dag in m'n hoofd schoot terwijl ik onder de dekens dag en eb ik gelachen, gelachen, dat de onderlagen uit de bedstee schudden en wij op den grond lagen. Amico, dan mokte wa mee! En zoo kwam er dan's 'nen buur bij me, 'k wil gin namen noemen, mee 'n gezicht zoo vastberajen en z66 wittekes da'k goed moes kijken of ie 't wel was. ,,Dr6, zee-t-ie, 'k verstaamp 't langer!" „Of ge gelijk het!" zee ik ,,as ge maar zegt wa ge verstaampen gaat. ,,'k Trek er uit!" En hij wees mee z'n hoofd d'n kaant uit van z'n woning en stak z'n vusten mee 'n geweld in z'n broekzakken da z'n broek afzakte en z'n galgen krokten. Z'nen mond zakte nog erger af en z'n kiske (tabakspruim) vloog van d'n een en naar d'n anderen kant. ,,Zoo", zee ik", ,,zoozoo, zoow. Ja wa motte aanders zeggen in zo'n geval, amico. As ik had gezegd: „oew wjjf is 'n serpent, g'ad 'm al veul langer motten smeren," dan ha'k de grotste keet gekregen. En... 't is ok nie zoo! Z'is niks broerder as d'aandere levensgezellinnen. ,,Ga zitten" zee ik toen weer, „waant as ge weg gaat trekken dan vunde 'n bietje rust best gebruiken veur d'n tijd!" Toen ben 'k effe weggegaan om uit te lachen. ,,Joep", zee ik toen- 'k terugkwam, „ge mot 'm nog nie smeren", en toen stak ie z'n vusten nog dieper in z'n zakken, zooda 'k 't ergste al aan zag komen, waant d'r vloog weer 'nen knoop weg! ,,Kalm", suste-n-ik, ,,'k zal oew zeggen wa ge doen mot. Hedde centen in oewen zak?" „Eh neee," bromde-n-ie onwillig. ,,Da's stom", gong ik emstig deur, ,gaat die dan eerst halen". Toen keek ie 'n bietje benepen 't raam uit en d'n lachduvel zat me mee 'n strooike in m'nen nek te kiedelen, dat 'k er benaauwd van wier. Da snapte. ,,En en en as 'k m'n centen eb, wa dan?" vroeg ie nrjdig. Dan gade gij veur 'nen dag of acht veur oew lol op reis," zee ik weer. „Ge ga naar d'n Haag, je zet daar de blommekes buiten ollee 'k wouw da'k in jouw schoenen sting, Joep, 'k krijg plazier in 't idee!" Joep lachte-n-al 'n bietje. ,,En dan?" gong ie verder. „As ge dan veul leut gemokt het, dan kom- de verom om nuuw geld te halen, net zoo- laank tot oew wijf oew op d'r kniekes smeekt: „och Joepke blijft toch b(j ons!" De Joep gierde van d'n lach en sloeg mijn op m'n schouwers yan gezelligheid. ,,Maarze-t-ife toen, „maarwitte wel da'k gin acht dagen achter mekare weg kan blrjven; 't is sjuust Srpel-rooien en daar mot ik bij zijn!" Amico, hij m66nde-n-et! Eerlijk, hij meen- de-n-et ,,En ge wil nog wel veur altij weg?" zee ik mee de grotste, geveinsde verwonderink! ,,Ja," zee-t-ie, ,,ja-jaja gij het lekker klet- sen!" Toen he 'k maar openlijk gelachen, 'm bij z'n schouders gepakt en gezeed: „011ee jonk, schiet op, keb meer te doen en gij ok en ropt die knoopen op en lot ze eerst deur oew wijf aan oew broek zetten, aanders komen d'r ongelukken van en komt dan nog maar 's trug!" Hij mot n6g komen, amico. En alle komekes en bordekes van Ulvenhout zijn nie opgewassen teugen zuilie'r huwelijks- geluk. 'k Docht zoo aan hum, omdat ie 'n paar dagen gelejen aan me-n-is komen vragen om mee 'm naar 't gemeentehuis te gaan as getuige om z'n tweelinck aan te geven. Keb niks gezeed; alleen: ,,Joep eigenlijk is er 66ne van mijn bij", en veur d'n ambtenaar gaf Joep dieen een d'n naam vanDr6! As 'n pinneke zoo zat zijn me 's avonds thuis ge- komen, da snapte! En toen Joep g6ef 'n stuk in z'n pellerien had, toen zee-t-ie: ,,Verdraaid Dr6, wa-d-edde gij me lest te pakken gehad. Maar't is goed zoo, me zullen nog's vol-laten- doen!" En mee heel dieen Joep, vergeet ik ons Juuljaantje. En daar ha'k toch 't mijne ok nog efkes van te zeggen, amico. Om daar dan op trug te komen: Trui had gelijk, wa-ga-g-et toch allemaal gauw! Ok ik herinner me-n- eigen nog as d'n dag vangiesteren hoe 'k op 't laand op 'nen gouwen veurjaarsdag te spaaien sting, toen er ineens 'nen dreun over Ulvenhout kwam driven, da'k effen ver- schrok. Da'k de schup zaand van m'n spaai liet vallen van d'n schrik. Waant amico toen, op da mement, zo'n twintig jaren gelejen waren wij aan 't dreun en van zwaar geschut nog nie zoo gewendDa zouwen me later nog wel 's gewaar worren! Maar goed, in eens riep een van de knechts: „011ee baas, 't koningskinneke is geboren". En jawel, amico, wij aan 't tellen of 't 'n jongske of 'n meske zou zijn. In de kraant had gestaan: as 't er een-en-veftig keer geschoten wordt is 't 'n prinseke; as-t-'r honderd-en-eenen keer gevuurd wordt, 'n prinske. En toen de een-en-veftig schoten machtig deur onze dreven hadden gedreund, toen vloog ieder de straat op. Toen wier't ineenen Zundag, in 66n menuut. De scholen sloten, de febrieken en kantoren ok; ik gooide m'n spaai weg zoover as ze vliegen wouw en in 'n oogenblikske hongen ievers de vlaggen uit in't feestelijike licht van t' schoone veurjaars- zunneke. Trui was er van ontdaan. „Och" zee ze, „wa zouw ik da borelingske toch 's g6re zien," en t' zouw me niks verwonderen, of ze hee geprakkizeerd naar 'n smoesje om op d'een of aandere menier op kraamvisiete te kunnen gaan. Waant of 't 'n Konings kinneke is of eentje van d'n buur ja as 't maar biggekes zijn, dan veraandert Trui op slag en bestaat er veur heur ginnen hof, gin huishouwen en ginnen Dr6 meer, maar dan is ze mee al d'r gedachten bij 't nuuwe 16ven dat er weer ontbolsterd is. Maar genogt. Gij zuld-oew eigen da-d-ok nog wel allemaal herinneren en evengoed as wij, oew eigen afvragen: waar is d'n tijd gebleven En toen Juuljaantje studente wier, ok toen emmen wij aan 't rekenen gewiest hoe laank t' al gelejen was van dieen schoonen veurs- jaarsdag. En Trui zee toen al: ,,ja, 't khn!" 't Zal wel motten kannen", zee ik en nouw, nouw emmen werendig deur d'n radejoow de jonge, koninklijke doctores d'r eerste rede al uit heuren spreken. En toen 't jonge docto- reske efkes gewaagde van d'ren plazierigen studietrjd, en ok van d'r toekomstige plichten, toen was Trui efkes aangedaan en zee ze: „Och6rme!" Ja, amico, ok ik wier efkes koud bij 't ge- dacht dat de jonge koningskinneke al uit d'r eerste jeugd gong stappen en bij dieen stap over dieen gewichtigen durpel, in d'r fiest al sprak van d'r zware plichten, die op 'r wach- ten. Waant da was, ondaanks d'r schoone fiest, 't trieste schaduwke van d'r hooge geboorte: zoo jonk al uit 't leutige, vlotte en onmis- bare jongemeskesleven te motten stappen naar. de emst die veral 't koningsleven van- daag eischt! En daar emmen wij bij ons thuis efkes aan gedocht toen Juuljaantje zoo fier en w66rdig d'r afscheidsspietske sprak veur de geleerde perfesters en de hogsten in 't Laand. En emmen me, ieder veur z'n eigen, Haar Koninklijke Hooghedd Doctor Juliana, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklen burg, mee de beste gedachten vergezeld naar d'r toekomstige roeping van Koningin over ons goeie, fiere Laandje! En vin ik, da'k deuzen spiets zoo schoon afgestoken eb, da'k er gaauw 'nen punt aan- draai veur ik't weer bedarf en er dus af gaa' scheien. Amico, as altij, de hartelijke groeten van Trui en gin horke minder van oewen toet a voe DR6. STORMACHTIGE OVERTOCHT. De ,,Ass. Press" meldde Woensdagavond uit Halifax, dat het Nederlandsche s.s. Veendam aldaar na een buitengewoon stormachtigen overtocht met drie dagen vertraging is aan- gekomen. De kapitein deelde mede, dat de golven tot dertig meter hoog over het schip heen sloegen en het ruim van de derde klas geheel hebben overstroomd. De luiken wer- den door het geweld van de golven ingedrukt. In de eetzaal stond het water vier voet hoog. Alle losstaande voorwerpen werden meege- sleurd, ook de vleugel stond geheel onder water. Eenige reddingsbooten werden zwaar be- schadigd. Veertig ruiten werden ingedrukt. De kaartzaal, die zich twintig meter boven den waterspiegel bevindt, werd geheel ver- woest. Onder de vrouwen en kinderen, die zich be- nedendeks bevonden, heerschte een onbeschrij- felijke opwinding. BRUTALE DIEFSTAL IN HET POSTKANTOQR TE HAARLEM. Een buitengewoon brutale diefstal is Woensdagmiddag in het postkantoor te Haar lem gepleegd. Omstreeks half zes heeft een onbekende man kans gezien, vermoedelijk door zich over de afrastering by een der loketten heen te buigen, een houten bakje met 1000 te ont- vreemden. Het goud bestond uit 500 zilveren guldens en 200 zilveren rijksdaalders. De diefstal is gebeurd In de buurt van de loketten voor ouderdomsrente aan de zuidzrjde van het postkantoor, grenzende aan de Raaks. Op deze plek heeft men bordpapier aangebracht, teneinde de werkzaamheden van de juffrouw, die belast is met het incasseeren van alle binnengekomen gelden, aan het oog van het publiek te onttrekken. De juffrouw was omstreeks half zes uit haar afdeeling gegaan om trommels met bankpapier in de brandkast te bergen. Het bakje met f 1000 stond toen nog op het steenen muurtje onder de ijzeren afrastering. Toen zij vier minuten later terugkwam, ontdekte zij dat het bakje met geld verdwenen was". Dadelijk heeft zij hiervan aangifte gedaan bij haar chef. Op het oogenblik, dat de diefstal werd ge pleegd, was er in het postkantoor geen zaal- wachter; deze heeft van 4 tot 6 uur schafttijd. De dief zal hiervan op de hoogte geweest zijn; men neemt aan, dat men te doen heeft met een listig, weloverwogen plan. Het is niet onmogelijk, dat er een hand- langster in het spel is. Een besteller heeft omstreeks 5 uur voor het bewuste loket een man met een juffrouw gezien; een uitvoerige beschrijving van den man kon hij echter niet geven. In verband met dezen diefstal verzoekt de commissaris van politie te Haarlem dengenen, die zich omstreeks dien tijd in de zaal hebben bevonden en inlichtingen kunnen geven, zich ten spoedigste te melden aan zijn bureau, Smedestraat 9. BEL AN GRIJKE ARRESTATIES. Woensdagmiddag hebben de marechauss6es te Nieuwenhagen een gouden slag geslagen. In verband met herhaaldelijk gepleegde groote diefstallen was verdenking gerezen egen vrouw S. Haar gangen werden nage- gaan en het bleek, dat men niet alleen met vrouw S. te doen zou krijgen, maar met nog vijf anderen. Woensdagmiddag is de mare- ?hauss6e tot arrestatie overgegaan. Aange- houden zijn vrouw S., een minderjarig meisje R. uit Terwinselen en vier mannen: H., G., B. en B. Allen zijn naar de marechauss6e- kazeme overgebracht. In de woning van vrouw S. is een groote voorraad gestolen artikelen, voomamelijk kolen, sigaren ex sigaretten aangetroffen, gestolen te Heerlen, Eygelshoven, Nieuwenhagen en andere plaat- sen in de buurt. Een en ander is in beslag igenomen. De bende, die omstreeks drie maanden is de buurt van Nieuwenhagen moet hebben ge werkt, zal naar Maastricht worden over gebracht. EEN AGENT BESTOLEN. Een politie-agent te Amsterdam, rappor- teert, dat, terwijl hij een 7-jarigen jongen, die in het water van het IJ was geraakt, met hulp van een onbekend gebleven burger redde, zijn lederen handschoenen, welke hij op den walkant had gelegd, zijn ontvreemd. DE BRIJID, DIE SPIJT GEKREGEN HAD. Te Someren (N.-Br.) heeft nog eens een ouderwetsche ,,tafelpartrj" plaats gehad, welke gebruiken als minder mooi onderdeel onzer folklore gelukkig gaandeweg meer verdwijnen, schrijft de ,,Eindh. Ct.". Daags voordat een paar jongelui zich in ondertrouw zouden be- geven, kreeg de bruid spijt en zag van het voorgenomen huwelijk af. De jongelieden uit de buurt vonden hierin een gereede aanleiding, om te ,,tafelen". Alle mogelijke karren e* voertuigen werden in den avond voor 't huis der ouderlijke woning van het meisje bijeen- gebracht, terwijl op lampeglazen, ketels ens. een helsch lawaai werd gemaakt. De politie was echter op haar hoede en maakte door het verbaliseeren van eenige rustverstoorders een einde aan de tafelpartij. HET GOUDEN JUBILEUM VAN HET BEVROREN VLEESCH. Het was Zondag vijftig jaar geleden dat het eerste stoomschip in Engeland aankwam met een lading bevroren vleesch uit Australie, en Donderdag zal dit feit met een feestmaal van- wege de Britisch Association of Refrigera tion in het Savoy-hotel gevierd worden. Staatslieden en gezanten uit alle landen die nu bevroren of in koelkamers versch gehou den vleesch naar Engeland zenden, zullen aan- zitten. Het eerste stoomschip met bevroren vleesch was de ,,Strathleven" en op 6 Februari 1880 werd een noenmaal aangericht om de men schen het vleesch uit de vrieskamers te laten proeven v66r het naar de Londensche vleesch- markt in Smithfield ging. De proef viel naar tevredenheid uit. De importeurs hadden een probleem opge- lost dat tusschen 1691 en 1865 alleen aan 110 patenten het aanzrjn had gegeven en dat men daama nog ernstiger ging bestudeeren wegens de toeneming van de bevolking. Eerst heeft men het geprobeerd met pekel- vleesch dat leelijk zout smaakte, toen met ge- droogd vleesch en vleeschextract Daama heeft men allerlei chemische middelen voor de verduurzaming toegepast: kalksulfiet, een laag paraffine, inspuiting van een stof in het hart van het geslachte dier. Geen van deze proced6's bleek voor den handel geschikt en in 1868 kwam eindelijk bericht uit AustraliS dat een veefokker daar het mogelijk achtte, bevroren vleesch naar Engeland te sturen en op reis goed te houden. De man verdeed ech ter 70.000 aan proefnemingen zonder dat het hem gelukte een lading vleesch naar Enge land te zenden. Maar zijn pionierswerk droeg ten slotte toch vrucht. De ,,Strathleven" had een geisoleerde kamer met dubbele wanden, waartusschen de ruimte met houtskool in poedervorm was opgevuld, de kamer was van de lucht afgesloten en een vries-machine hield het vleesch op de ge- wenschte lage temperatuur. De lading be stond uit 562 geslachte schapen, 60 jonge runderen en twee lammeren Toen men goed en wel door de Roode Zee heen was zonder dat het vleesch geleden bleek te hebben, was men pas gerust. Zoodra het stoomschip te Louden aangekomen was, zond de importeurs- firma een uitnoodiging aan den hoofdredac- teur van de Times om het vleesch te komen proeven. De eerste lading bevroren vleesch woog 40 ton In 1928 is er in Engeland voor een hoe- veelheid van 890.334 ton aan bevroren of af- gekoeld vleesch ingevoerd of 44.3 pet. van het totale verbrulk van het land. EEN STILLE RIJKAARD. Dezer dagen stierf te B6kes in Hongarije op 90jarigen leeftijd een keuterboertje, dat voor het oog in armelijke omstandigheden ver- keerde. Des te grooter was de verrassing, toen men bij zijn dood laden vol met zilveren kronen vond. De Hongaarsche nationale bank stuurde een paar ambtenaren om het vele zil- vergeld in ontvangst te nemen, die nadat zij een paar uur met tellen van de buiten om- loop gebrachte munten waren bezig geweest, de erfgename 40.000 pengo ervoor uitbetaal- den. 2.000.000.000 MENSCHEN OP AARDE, Het bureau van het internationale statisti- sche instituut heeft in zijn laatste publicaties vastgesteld, dat er tegenwoordig op onze aarde 2 milliard menschen wonen. In 1910 schatte met het aantal menschen nog slechfea op 1600 millioen. SCHOTSCH GRAPJE. Een oude Schot zat voor zjjn houten hutje in het hartje van de bergen, toen er een Rolls Royce aankwam. Een knappe jongeman sprong eruit en zeide op den ouden man toe- snellend: ,,Vader, lieve vader, kent u mij niet meer? Ik ben Edgar. Vijftien jaar geleden hebt u mij naar de stad gestuurd om een pakje tabak te halen, maar ik liep door, be- landde in Wallstreet, waar ik hard gewerkt heb en geluk heb gehad. Nu ben ik een heel rijk man." De oude zag zijn zoon eens van opzij aan en vroeg niets anders dan: „Zoo, en waar is nou de tabak?" HET LI J CRATIE VE, MAAR GEV AARLIJKB BEDRIJF. Over de Hollandsch-Duitsclje grens bij Kerkrade wordt nog steeds 'n levendigen smokkelhandel gedreven. Nabij Haanrade is thans weer een Duitscher gearresteerd, die een groote hoeveelheid koffie en tabak over de grens had gebracht. Bij het douane-kantoor Strasz werd n.l. een auto aangehouden, die speciaal was ingericht voor het smokkelen. Verschillende geheime ruimten onder de zitting en in den vloer waren aangebracht, die gevuld waren met al lerlei frauduleus uit ons land ingevoerde waren. De chauffeur en de begeleider waren beroepssmokkelaars. Alle contrabande werd in beslag genomen. OOK EEN RECORD! In Louisville, in de Staat Kentucky heeft de 22jarige mrs. Mildred Daniels den moed ge had om 106 uur achtereen naar radiomuziek te luisteren. Het ging om een wedstrijd, waaraan een nrijs van 220 dollar verbonden was en waar aan niet minder dan 60 personen deelnamen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 6