ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOB ZEEUWSCH-VLAANDEREN. HEERENBAAI Tweede Blad. No. 8484 VRIJDAG 7 FEBRnARI 1930. 70e JAARGANG. BINNENLAND. BUITENLAND. GAAT DE PKiNSES ZICH VERLOVEN A. B. KEEEREKOPER. DE VREDES- EN VOLKENBONDS- TENTOONSTELLING TE 's GRAVENHAGE. en. peurup ECHTE FRIESCHE 20-50ct. per ons l/mapf Uur Wutke£tes 'n paJye lbff TER NEUZEN, 7 FEBRUARI 1938- i DIENSTPLICif Uitspraken inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt. ter algemeene kennis, dat eenige uitspraken op aauvragen om vrijstelling van den dienst- plieht, welke uitspraken zijn gedagteekend 3 Febr. 1930, ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Tegen elke uitspraak kan uiterlijk den tien- ien dag na den dag van deze bekendmaking to beroep worden gekomen: a. door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoordiger b. door elk der overige voor deze ge meente ingeschreven personen of door diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift, waarbij beroep wordt ingesteld, moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet wor den ingediend bij den Burgemeester, ter se- eretarie van deze gemeente. De burgemeester sorgt voor de doorzending van het verzoek- ■chrift aan de Koningin, die op het beroep be- alist, na advies van den Raad van State, af- deeling voor de geschillen van bestuur. Xndien de ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, in het huitenland woonplaats heeft, kan voor zoover het door dezen in te stellen be roep betreft, met overschrijding van den ter- mijn van 10 dagen genoegen worden geno- men. Zoolang omtrent zoodanige overschrij ding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van den termijn vat: 10 dagen als onherroepelijk beschouwd. Ter Neuzen, 6 Februari 1930. De Burgemeester, J. HUTZINGA. De „Daily News" van Woensdagavcnd publi- eeert een sensationeel bericht, waarboven in vette letters over enkele kolommen: Huwelijk van kroonprinses Juliana met een Duitscher. Een Alpen-idylle. Verloving met een jongen prins spoedig tc verwarhten. Het bericht, dat wij geheel laten voor reke- ning van den Berlijnschen correspondent van de ,,Daily News", laten wij hieronder volgen: De volgende koninklijke verloving wordt pu- pliek gemaakt na den terugkeer van Konin gin Wilhelmina en Kroonprinses Juliana van de wintersporten in de Beicrsche Alpen te Oberstdorf, de meest modieuse en tegelijker- tijd de schoonste wintersportpiaats van Duitschland. De jonge Prinses, aan wie eenige dagen tevoren door de Leidsche academie het eere- doctoraat in de letteren en wQsbegeerte is aangeboden, beoefent de wintersporten met een aantal jonge Duitsohe prinsen, waaruit naar zeggen reeds candidaten zijn gekozen, die in aanmerking komen als toekomstig Prins- gemaal. De Koningin-Moeder, wier bezoek aan Lon- den verleden jaar men zich zal herinneren, moet invloed hebben uitgeoefend op de keuzo van haar dochter en kleindochter ten gunste ran een harer achterneven uit de familie Wal de^k Pyrmont. Naar het Volk meldt, gaat de toestand van den heer A. B. Kleerekooper langzaam voor- uit. Het laat zich echter aanzien, dat de patient voorloopig nog het bed zal moeten houden. Heden werd te 's Gravenhage geopend een tentoonstelling, die voor Nederland schijn- baar overbodig, en toch zoo in hooge mate nuttig is. Aan den vooravond van de Vredes- en Volkenbondstentoonstelling, die op 7 Fe bruari in de daartoe door de Regeering ter beschikking gestelde Grafelijke Zalen zal worden geopend, en die tot 6 Maart d. a. v. zal voortduren. Tentoonstelling, schijnbaar overbodig, omdat, zooals tal van malen is op- gemerkt. het Nederlandsche volk een bij uit stek vredelievend volk is. Nu valt te twisten over de vraag of een dergelijk vredelievend karakter evenwijdig gaat met het werkelijk, diep gefundeerd pacifisme, doch deze vraag doet bier niet ter zake. Den gemiddelden Nederlander behoeft men niet te leeren, dat oorlogvoeren uit den booze is, en niet te doen beseffen, dat intemationale samenwerking tusschen de volken voor alle deze volken het meeste voordeel, het meeste geluk brengt. In Nederland weten wij dat sedert tal van eeuwen en hebben er ons naar gedragen. Maar dat wij daarbij ook in dezen, tijd een taak te vervullen hebben, is niet een ieder in Nederland duidelijk. Toch is dit zoo, en hebben de omstandig- heden ons daarin den weg gewezen. In den loop der negentiende eeuw was er van de vroegere intemationale belangrijkheid van Nederland weinig of niets overgebleven; in groote Europeesche vraagstukken werden wij niet of nauwelijks gekend Belangrijke be- sprekingen hadden op ons Departement van Buitelandsche Zake'n alleen dan plaats, wan- neer het ging om zuiver Nederlandsche be- langen. Totdat op 28 Augustus 1898 de Russische keizer met zijn bekend manifest de wereld verraste, en een Conference bij- eenriep, aan welke Belgie niet dadelijk gast- vrijheid wilde verleenen, en die dientenge- volge te 's Gravenhage werd gehouden. De eer, Nederland daardoor aangedaan, werd aanvaard, en op 18 Mei 1899 kwam de Con- ferentie, dig men gewoon is de eerste Vredes- conferentie te noemen, te 's Gravenhage bjj- een. Zij opende een nieuw tijdperk voor Nederland's intemationale betrekkingen en zij scbiep een nieuwe intemationale taak voor ons kleine land. Uit de eerste Vredesconfe- rentie ontstond het Permanente Hof van Arbitrage, waarvoor Carnegie zijn Vredes- paleis schonk; uit de tweede Vredesconfe- rentie kwam een Academie voor Volkenrecht voort, eerst na den oorlog inwerking getre- den; uit den Volkenbond rees op het eerste lnternationaal Gerechtshof, dat alsmede in het Vredespaleis werd gevestigd. Duitsche geleerden en met hen tal van anderen kon- den spreken van ,,das Werk vom Haag", dat, als zoo straks, op 13 Maart, de eerste Codi- ficatieconferentie van den Volkenbond samen- - komt, zal worden voortgezet. Werk van in- j temationalen aard, werk, bij uitstek aan een kleinen Staat toe te vertrouwen en aan welke Staat beter dan aan Holland, dat nu niet toevallig Grotius, den grondlegger van bet volkenrecht, onder zijn zonen telt? Nu kan een tentoonstelling als deze er in zoo sterke mate toe bijdragen om den gemiddelden on- verschilligen Nederlander te doen zien hoe hoe nuttig en noodig dit pacifistisch werk in ale landen is, en hoe nuttig en noodig bet ook is, dat Nederland, hetwelk voor de ellen- de van den krijg bleef gespaard, daaraan zijn steentje bijdraagt. De tentoonstelling is, in aanmerking ge nomen de plaatsruimte en de geldmiddelen, waarover men beschikt, breed opgezet. Zij is verdeeld in een vrjftal afdeelingen, die deels chronologisch, deels systematisch op elkan- der volgen. De eerste dezer afdeelingen is van historischen aard; zij omvat eenerzijds de ontwerpen, die sedert bet begin der veer- tiende eeuw zijn in het licht gegeven voor een Statenorganisatie of een Volkenbond; ont werpen waaraan namen als die van Pierre Dubois, Henri IV, den Abb6 de St. Pierre, William Peim e.a. onverbrekelijk zijn verbon- den. Zij omvat Met zeer bijzondere werk, dat een Hugo Grotius eenerzijds, een Immanuel Kant anderzijds, ten bate van de vredesge- dachte verrichtten. Maar zij omvat ook een reeks van prenten en documenten, die betrek- king hebben op intemationale vredes, in Nederland gesloten. Dat zijn die van Nij- megen (1678), van Rijswrjk (1697), van Utrecht (1715), aan welke echter het voor Nederland zoo belangrijke tractaat van Munster voorafging. Dit tractaat, Neder land's geboorteacte, wordt ter tentoonstel ling in levende lijve den volke getoond. En evenzeer de andere tractaten, omgeven door zinnebeeldige platen en andere voorstellingen, verkregen dank zij de vrijgevigheid van het Prentenkabinet, de Atlas van Stolk, de Al- bertina te Weenen e.a. Waarbij zich dan aansluit een belangrijke, door het Koninklijk Penningkabinet afgestane verzameling van penningen en munten, die niet slechts op deze oude trjden, maar oak op nieuwe tijden en daarin levende personen betrekking heeft. Zoo naderen wij ongemerkt de tweede af- deeling, die der georganiseerde vredesbewe- ging. Want ziet men in de eerste afdeeling slechts de geschriften van de enkelingen, die individueel een poging deden tot versterking van den wereldvrede hier zijn het, de in 1815 opgerichte New York Peace Society en haar navolgsters, die getuigen van een steeds sterker wordende beweging, welke zich ge- drongen gevoelt den oorlog te bestrijden. Hier zijn uitingen in de richting van arbi trage en ontwapening. Hier vindt men de portretten van de groote Amerikaansche voorgangers, maar ook van een Bertha von Suttner, een Frederic Passy en tal van an deren, die pacifist zijn geweest in de jaren, toen het nog uitermate moeilijk was om paci fist te zijn en te blijven. Hier zijn inzendin- gen van de belangrijke intemationale licha- men op pacifistisch gebied of aanverwant ge- bied; het Bureau International de la Paix, de Union Interparlementaire, het Carnegie En dowment, het Nobel Instituut, bet Institut de Droit International, de International Law Association en wat al niet meer. Hier vinden wij ook het Roode Kruis, zoowel de Neder landsche vereeniging als de League en het lnternationaal ComitA, welk laatste belang rijke brieven van Henri Dunant doet zien. Terwijl daanSbvens, dank zij de medewerking van de Geneefsche autoriteiten, zijn ver kregen belangrijke documenten en curiosa, die zoowel op de Roode Kruis Conferentie van 1864 als op de niet minder belangrijke Alabama-arbitrage, in 1873 te Geneve ge houden, betrekking hebben. En dan is er in deze afdeeling een rijke verzameling van in zendingen van Nederlandsche en buitenland- sche vredesvereenigingen; vereenigingen met, vooral na den oorlog, sterk afwijkend begin- sel en strekking; vereenigingen echter alle strevend naar eenzelfde doel. Een afzonder- lijk hoekje is gewijd aan onderwijs en vredes- beweging en Volkenbond; een ander aan vredesbeweging en film, en weer een ander aan vredesbeweging en tooneel of literatuur. Het verleden van het Nederlandsche pacifis me, ouder dan men in den regel denkt, rijst hier uit oude papieren en grijs geworden boekjes op! Over de derde en vierde afdeelmg been gaan wij aanstonds naar de vijfde afdeeling, in de Weeskamer, waar slechts een paar eens in het bijzonder afschuw te wekken i den hem afgeslagen. Hij werd op 's rijkskos- jegens den oorlog, maar wel om nog eens te ten in verschillende ziekenhuizen verplec;;o doen zien, dat de oorlog als verschijnsel in de modeme samenleving niet te aanvaarden is; dat hij slechts afbreekt en vernietigt. Lnzen- dingen zijn er van de bekende collecties van den heer M. Frankenbuis te Enschede met mooie collecties platen en penningen; en van het oorlogsmuseum van den beer Wilton van Reede te Goes met niet minder belangwek- kende herinneringen aan den grooten strijd. Inzendingen zijn er van de Belgische oorlogs- archieven; van Oost-Pruisen; van het Musee de la Grande Guerre te Parijs en van het Imperial War Museum te Landen. Inzendin gen zijn er betreffende de bulp aan vluchte- lingen, maar ook aangaande het nobele vredeswerk van Paus Benedictus XV en van de wijze, waarop Spanje's koning Alfons XIII naar zijn vermogen den slachtoffers van den oorlog tegemoet kwam. En de derde afdeeling is, als tegenstelling met dsn oorlog, die van het opbouwend in- temationalisme. Die ons doet zien, dat, on- gezien en wellicht ongewild, de mensch zich in den loop der negentiende eeuw op econo- misch, op sociaal, op geestelijk, op zedelijk, ja op letterlijk elk gebied banden weefde, die door den oorlog ruw werden verstoord. Het Staatsbedrijf der P. T. T. werkt mede om de intemationale ontwikkeling van deze belang- rijken tak te doen zien; de interationale ontwikkeling van het spoorwegwezen wordt er getoond naast die van de scbeepvaart. Er zijn inzendingen van het Suez-kanaal en van groote intemationale lichamen als bet lnternationaal Koloniaal Instituut, het Landbouw-Instituut te Rome, om van de tal van intemationale bureaux te Bern en de particuliere Vereenigingen, over geheel de wereld verspreid, niet te spreken. Zoowel de derde als de vierde afdeelmg wordt verlucht door statistische en grafische voorstellingen, welke naar nieuwen opzet zijn vervaardigd door bet Gesellschatliches und Soziales Museum te Weenen, van hetwelk zij gedeeltelijk door het tentoonstellingscomit<5 werden aangekocht, gedeeltelijk in bruikleen werden ontvangen. Deze enkele aanteekeningen en er is nog wel iets meer ter tentoonstelling dan het- geen wij vermeldden leeren ons zien, dat deze tentoonstelling er een is van nuttige en leerrijke strekking Een tentoonstelling, die dit groote voprdeel heeft, dat men zich eens emstig de vraag kan stellen of niet te Den Haag, stad van intemfitionaal karakter bij uitnemendheid, behoort. een Vredesmuseum van populair-wetenschaipelijken aard. Een tentoonstelling, die, wa de entreeprijzen en den openingsduur betreft, nu letterlijk door iedereen kan worden bezocht. Want zij is open elken dag van tien uur des ochtends tot zes uur des middags en van acbt tot tien uur des avonds, en om te voldoen aan den wenscb dergenen, die slechts des Zondags vrfj zijn, i3 zij in de Zondagmiddaguren van een tot vijf eveneens geopend. Zijn de entreeprijzen, overigens matig gesteld, te hoog, dan is er de mogelijkheid van collectieve bezoeken, uitgaande van scholen, vereenigingen, ge- wone gezelschappen van welken aard ook, die niet alleen een reductie op den entreeprijs, doch ook een deskundig geleide, op een ten toonstelling als deze van onschatbare waarde, ontvangen. Een ieder, die te Den Haag of omgevmg woont, zal wel doen om deze tentoonstelling te gaan bezichtigen, en een ieder, die door den verren afstand van zijn woonplaats tot Den Haag verhinderd is dit te doen, zal goed doen te overwegen of niet een of andere nood- zakelijkheid hem in die dagen naar Den Haag voert teneinde dan toch zulk een bezoek te kunnen brengen. De tentoonstelling is open tot 6 Maart, maar, dit dient reeds tevoren nadrukkelijk te worden gezegd, geen dag langer. ERGERLIJKE BALDADIGHEID. Sinds eenige jaren zijn van gemeentewege aan de bruggen te Amsterdam lange stokker; met ijzeren naken aangebracht, welke het rnogeiijk maken drenkelingen spoedig hulp te vrschaff en. Deze baken worden echter voortdurend vernield of gestolen, in 1928 12. in het a geloopen jaar zelfs 41 stuks. Het gemeentebestuur ziet zich dan ook ge- noodza: :t om de onbruikbaar gemaakte of ontvree ide reddingstokken voortaan niet meer door nieuwe te vervangen. NEDERLAND EN BELGIE. In de Donaeruag gehouden Kamer-eergado- ring, beeit liymaas, de minister van buiten- lan^sche zaken, de hem door bet Vlaamsch- nationaie Kamerlid Vos gestelde vraag betref fende den stand der Nederlandscb-Belgische betrekkingen beantwoord. De minister ver- kiaarde, uat de Belgische regeering den op- recbten wensch koestert tot een overeenkomst met Nedenand te geraken, welke voor beide landen voordeelig zou zijn. De Nederlandsche regeering denkt er eveneens aldus over, i/ij z„ju in contact gebleven met Den Haag, maar tastbare resultaien hebben wjj daarbij niet be en is thans naar huis gezonden. De Staat heeft zi"h het lot van dezen ongelukkigen jongeman ook verder aangetrokken en hem een pensioen van 77 's weeks of 4000 per jaar toegekend. ANTWERPEN TIJDENS DE WERELD- TENTOONSTELLING. De speciale commissie, door het Antwerp- sche stadsbestuur belast met bet voorbereiden van een plan tot intensieve verlichting van de voornaamste, pleinen, straten en boulevards der Scheldestad, tijdens de van April tot Oc tober a.s. te houden wereldtentoonstelling, blijkt thans bare werkzaamheden grootendeels te hebben beeindigd. Vooral tusschen de sta tions en het expositieterrein zullen een groot aantal lampen van 1000 tot 2000 bougies de huidige onvoldoende geachte straatverlichting moeten versterken. Verder zullen, in den ex- positietijd, dertig openbare gebouwen en mo- numenten worden geillumineerd. Dit zal gel- den o.m. voor de Vlaamsche Opera, den Neder- landschen Schouwburg, twee gebouwen in de Leysstraat, de Sint Jacobs-, Sint Karel-, Sint Paulus-, Sint Andries- en Sint Willebrordus- kerken, bet raadhuis en enkele oude huizen op de Groote Markt, de hoofdkerk van O. L. Vrouw, het Steen, aan den oever der Schelde, het Atheneum, bet loodswezen en de monu- menten van Leopold I en Hendrik Conscience. De ,,clou" van dit plan zal bestaan uit de tooveracbtige illuminatie van het stadspark en, natuurlijk ook, van de omgeving van het expositieterrein. zyrt de fceeunerkeetde (ooktaftoMttn.ftpondenfln ponta) SEDERT 1753 (Ingez, EEN AANSLAG OP DEN NIEUWEN MEXICAANSCHEN PRESIDENT. Aan het bekleeden van het presidentschap in Mexico is nog altijd scbrijft de N. R. Crt. een groot beroepsrisico verbonden. In 1928 werd de verkozen, maar nog niet gein- stalleerde president Obregon door een dweper vermoord. President Calles verklaarde in het Mexikaansche congres dat hij bij zijn besluit bleef om zijn ambt neer te leggen en daarop verkoos dit Portes Gil, minister van binnen- landsche zaken, tot tijdelijk president Bij de laatste verkiezing werd Ortez Rubio als nieuw president gekozen en bij zijn plechtige instal- latie is er een moordaanslag op hem gepleegd, waarvan hij denkelijk het leven zal afbrengen, indien de officieele bulletins zijn toestand niet al te gunstig voorstellen. De dader schijnt zich voor een aanhanger van Rubio's tegen- candidaat Vesconcellos uit te geven db over diens fiasco bij de verkiezing gewrokt te heb ben. Vesconcellos en de zijnen hebben weinig kans gehad bij de stembus, omdat het duide lijk was (Jat de partij van Calles, welke oud- president nog altijd de macht achter den pre- sidenteelen stoel vormt, zijn tegencandidatuur met de in Mexico gebruikelijke middelen tegenwerkte. Het eind was dat Vesconcellos zich door een vrucht aan de gevaren van een al te heeten verkiezingsstrijd onttrok, toen de bodem onder zijn voeten al warm begon te worden. Het is nog niet te beoordeelen, of de aaaslag werkelijk de onafhankelijke daad van een enkel man is. De nieuwe Mexicaan- sche regeering, die bij den strijd tegen tegen- standers de tadities van Calles voortzet, zal moeite hebben, om dit aan te nemen. In den verkiezingsstrijd zijn er reeds volgelingen van Vesconcellos tegen den muur geplaatst en er is alle kans dat na dezen aanslag opnieuw de methoden van vreesaanjaging toegepast zullen worden. De nieuwe president heeft zijn ambt aan vaard met de beste vooruitzicbten voor de bestendiging van de goede betrekkingen met de Vereenigde Staten. Deze betrekkingen zijn nu zelfs zoo goed geworden dat er reden is om aan te nemen, gelrjk Moskou argwaant, dat Mexico alleen op aandringen van Was hington de diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie pas verbroken heeft. Litwinof, de waarnemende volkscommissaris van buiten- landsche zaken, is er verbluft van dat de Mexi- caansche zaakgelastigde uit Moskou terugge- roepen is, en ontkent dat de Sowjet-Unie com- i munistische intrigues, die de Mexi;.aansche regeering als reden voor de breuk opgeeft, CHR. WINTERLEZING. Gisteravond had in de Geref Kerk aibiea weder eene winterlezing plaats. Ditmaal trad als spreker op Ds. Ringnalda, Geref. predifossA te Middelburg, met het onderwerpToovenaancs en Waarzeggers in de Heilige Schrift. Nadat de heer J. de Bruijne Mz. de bijeoa- komst op de gebruikelijke wijze had geopend.. hield Ds. Ringnalda zijne rede, waarin hij *c op wees, dat de Bijbel alle tooverij en waar- zeggerij veroordeeld, hetgeen spreker met ver schillende Schriftgedeelten bewees. Hij verwierp voorts de stelling der heden- daagsche evolutieleer, als zouden de in dras Bijbel voorkomende profetien synoniem zips aan de heidensche tooverij en waarzeggerij. De eerste wijzen heen naar Christus en het Kruis. terwijl de laatste er op gericht zijn de men- schelijke zinnen in verrukking te brengen. De opkornst was bevredigend. MUZIEKGEZELSCHAP. Het muziekgezelschap ,,De vereenigde werfc- lieden", dat, uitgelokt door het milde weei tegen gisteravond een muzikale wandeling door de stad had voorbereid, moest daarvan afzien, omdat op het laatste oogenblik eeo groot aantal leden door werkzaamheden in het havenbedrijf verhinderd waren tijdig tegen- woordig te zijn. Besloten werd, de optocht te verdagen tot as. Maandagavond, doch het wordt twijfelachtig of de inmddels ongunsti- ger wordende weersomstandigheden daarvoot niet een beletsel zullen zijn. BAKKERS-CURSUS. In de laatste jaren werden in verschillentle plaatsen van Zeeland reeds bakkers-cursusseit gehouden. Deze maakten ook meermalen een onderwerp van bespreking bij de afdeeling Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van den Prov Zeeuwschen Bakkersbond. Zij ltreeg in den laatsten tijd een voldoend aantal aangiften van adspirant-cursisten, waarna besloteti werd ook te Ter Neuzen een cursus, welke valt onder het Nijverheidsonderwijs, in te richten. Op het tot haar gericht verzoek stelde het bestuur van de Ambachtsschool een theorie-lokaal beschikbaar, terwijl de beer- Eckhardt zijn bakkerij beschikbaar stelde voor het practisch onderwijs. Jl. Woensdag werd in een der lokalen van de Ambachtsschool in tegenwoordigheid van het bestuur van de afdeeling Oostelijk Z.- tegen Mexico gesmeed zou hebben. Wee den i viaanderen van den Bakkersbond, enkele be- weken tevoren geheel het complex der inter- j rcjkt;. Het ligt voor de hand, dat geene her- vatting der onderhandelingen mogehjk is, zoo lang er geen nieuwe basis zal zijn gevonden, waarop ueze onderhauaeiingen kunnen steu- nen. Wij trachten ons, in afwachting, zelf te behelpen en zullen dan ook de uitvoering der werken van de directe kanaalverbinding Ant- i werpenLuik bespoedigen nationale journalisten was ondergebracht, over. Hier vindt men den Volkenbond, zijn arbeid en zijn beteekenis. De Volkenbond vertegenwoardigt het modeme pacifisme, dat tot de oude id4e der Statenorganisatie is teruggekeerd. Men ziet er de tafel, waarop op 28 Juni 1919 in de Spiegelzaal te Versail les het Grondverdrag van den Volkenbond, zijnde de eerste 26 artikelen van bet Verdrag van Versailles werd geteekend. Men ziet er, in dikke boeken bijeengebracht, wat de Vol kenbond op bijkans elk gebied der mensche- lijke samenleving sedertdien heeft gepres- teerd. Men vindt er inzendingen betref fende het Saargebied en Danzig, be- De minister zeide nog met voldoening te constateeren, dat de Belgische openbare opinie eensgezind achter de regeering staat. De rede- voeringen van pater Ri^Iten en van den oud- minister Poullet in Nederland, het interview van den socialistischen oud-minister Anseele, alsook de bekende redevoering van diens col- lega Huysmans, alle in Nederland uitgespro- de minderhedeu en de man- ken of gepubliceerd, hebben indruk gemaakt daatlanden, welke laats: e vooral karakte- i op het Nederiandscb publiek. Ik heb^ertrou- treffende rtsUek^jn venegenwTordigd.' Men vindt'er 1 wen in het werk van den t(jd en hoop, d?t men J S 6 - in Nederland geleidelijk tot een beter inzicht zal komen, dat tenslotte een overeenkomst tusschen de beide landen rnogeiijk moet de tal van intemationale verschijnaelen, niet rechtstireeks uit den Volkenbond voortge- komen, maar met hem verband houdend als het Kellogg-pact en de Loeamo-conferentie, gehouden in de Zwitsersche plaats van dien naam, welker gemeenteraad aan de tentoon stelling afstond de klok, die werd stilgezet toen men in 1925 met onderteekenen begon. Eenigszins buiten deze systematische volg- orde staan de derde en de vierde afdeeling. De laatste omvat den oorlog, den grooten oorlog in het bijzonder. Niet om nu nog maken. DE STAAT VERLEENT EEN VERMINKT SOLDAAT 4000 PENSIOEN. Bij de schietoefeningen te Oldebroek op 26 Juli 1928 ontplofte ontijdig een granaat, waar- door o.a. de milicien H. Barfelo uit Enschede, ie voor herhalingsoefeningen was opgeicomen, zeer ernstig werd verwond. Zijn beide oogen moest hij missen en ook de beide handen wer wolf die in een kwaad gerucht staat! De Mexicaansche regeering heeft zeker door dure ervaring geleerd dat haar land het meest gebaat is bij goede betrekkingen met den machtigen noordelijken buurman. In het nieuwe kabinet, dat Rubio bij de aanvaarding van het bewind heeft gevormd, is zijn thans afgetreden voorganger Portes Gil minister van binnenlandsche zaken geworden. Evenzoo was Rubio zelf vroeger minister van binnen landsche zaken geweest. Estrada, de nieuwe minister van buitenlandsche zaken, had dit ambt al een tijd voorloopig bekleed en is nu voorgoed benoemd, een aanwijzing, dat er in de buitenlandsche staatkunde geen veiandering te verwachten is. DE NIJ5UWSTE OPZET VAN PIERRE NOTHOMB. In de Action Nationale" van deze week beweert Pierre Nothomb, dat hij, hoewel de leiding hebbende van dit blad, het veertien dagen geleden verschenen stuk van den zoo- genaamden Maastrichtschen correspondent, waarin tot de vertooning in Juli a.s., op Bel- gisch grondgebied nabij de Nederlandsch- Limburgsche grens van het anti-Nederland- sche en annexionistische stuk „Een Eeuw geleden", werd aangespoord, vooruit niet te hebben gelezen. Hrj tracht zich aldus te ver- ontschuldigen na de schrobbeering, welke hem van hooggeplaatste Belgische zijde werd toegediend. In hetzelfde nummer van de Action Na tionale" komt de zoogenaamde Maastricht- sche correspondent echter weer aan het woord, meldt de „N. R. Ct.", ditmaal om te vertellen, dat het revolutionnaire stuk „Een Eeuw geleden" te Luik wordt gerepeteerd. „De Maastrichtsche jeugd", zegt de ..Action Nationale", gaat er heen (naar Luik) om zich te amuseeren enom de aanstaande voorstelling van een andere „Muette de Por- tici" voor te bereiden, die onder den naam van „Een Eeuw geleden", in Holland zooveel aiarm zal verwekken, als bet honderd jaar geleden te Brussel gespeelde beroemde stuk." stuursleden en directeur der ambachtsschool, den heer S. Caljouw te Middelburg, algemeen leider der cursussen in Zeeland, en de cur- sisten, de cursus aangevangen. Zij werd geopend met een inleidend woord van den voorzitter der afdeeling, den heer A. Jansen, te Ter Neuzen, die er op wees, dat, zooals in de laatste jaren aan alles hoogere eischen worden gesteld, dit ook ter deeg het geval is bij de bakkers. Niet alleen worden hoogere eischen gesteld voor de practischc uitoefening van hun vak, doch als bedrijfslei- der behooreh zij van velerlei zaken op de hoogte te zijn, van taal, van boekhouden. van kennis van verschillende wetten op bet be- drijf van toepassing, enz. enz., waarvoor het volgen van een cursus een dringende behoefte is geworden. Het doet hem dan ook genoegen I dat de afdeeling er, dank zij de hiervoor door den heer P. M. Maat aangewendde ijverige po- gingen ten slotte in geslaagd is, dezen cursus te kunnen inrichten. Hij betuigde zijn dank aan het bestuur der Ambachtsschool voor de beschkbaarstelling van het leslokaal en sprak zijn beste wenschen uit voor het welslagen van den cursus. j Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer Caljouw, algemeen leider van de bakkerscursussen in Zeeland, die in het bij zonder de cursisten toesprak. Hij wees er op dat de cursus een jaar duurt, dat er aan hen die deze met vrucht hebben gevolgd een di ploma wordt uitgereikt, doch dat men, om dat te verwerven, en omdat een jaar kort is, de lessen steeds behoort bij te wonen en de op- gaven te verwerken. Ten slotte verkreeg het woord de voorzitter van het bestuur der ambachtsschool, de heer J. Huizinga, burgemeester, die zijn voldoening j uitsprak dat in deze gemeente dergelijke cur sus is gevestigd, de hoop uitsprekend dat de cursisten deze met vrucht zullen kunnen vol gen en daarvan in hun volgend leven goede resultaten zullen mogen ondervinden. Nadat de voorzitter nog met een kort woord dank had gezegd voor de betoonde be- langstelling, werd met de werkzaamheden aangevangen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 5