Wit Kvui* x&: D E KOSTER Co. SUIKERIIETENZAAI „HILLESHOGZAAD" N.V. Hollanitsch-Zweedsche Zaad-M' VAN DEN BOSCH Co. HOFlnDEN ..Sanitas" St. Jacobstraat 1, Vlissingen. N.v. UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK Apothsek H. VAN AKEN, frans Wittoucklaan, SELZAETE GELDLEENING Union Minieio du Haut-Katanga te Elisabsttivillo Kuishoudster of Dienstbode. CH. P. SE8RARENS 99 Varr Darnme's een nieuwen BQERENMENWA6EN 15 Canadaboomen Draag geen Breukband! HEEREN LANDBOUWERS! Firma D. J. OGGEL te AXEL. ORTHOP/EDISCHE INRICHTING 4.500.0005- °/o Obligation Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. eo 0ev««ii?Ie©a5e w&ehina vj ANNO 3830 ZAAIGRANEN. DE STAM MET DE HOOGSTE SUIKEROPBRENGST PER HECTARE en met het KLEINSTE AANTAL SCHIETERS Sarphatistraat 9 Amsterdam ZAADHANDEL - Telef, no. 89 - GOES FABRIEKEN te BARENDRECHT a CONTANT ELECTRISCHE- EN HAND- WASCHMACHINES IN HUUR Gemeenten en Polders 50 a 60.000 Uienplanten WOONHUIS, een WOONHUIS WiTBLOEl ZAAILIJNZAAD 8 Appeiboomen Pootaardappelen, Industrie ZAAIERWTEN te koop Wilt U dure Wintereieren Voor de levering Uwer KUNSTMESTSTOFFEN, onder gewaarborgd gehalte, houdt zich beleefd aanbevolen K. H. BOUVAiN 4'/2 °/0 PANDBRIEVEN a 98'/2 °/o heeft steeds in voorraad ■Jp J. E. I. jURRr NEMEN EN GEVEN GELD OP PROLONGATIE INCASSEEREN OP BINNEN BUITENLAND AAN- EN VERKOOP VAN WISSELS, CHEQUE'S, VREEMDE MUNT FELEGRAFISCHE EN SCHRIFTELIIKE UITBETALINGEN OP BINNEN- EN BUITENLAND. VERSTREKKEN HYPOTHEKEN OP PANDEN, LANDERIJEN, EN BOERDERI JEN LIPS' KLUISINRICHTING H. P. WOLFERT H. P. DiELEfVl&M KOOLE Axel GOES ZAADTEELT ZAAOHANDEL Groentenzaden Landbouwzaden Gras- en Klaverzaden Zaaigranen Zaailijnzaad Winkelzakken - Vetvrijpapier Van origineel Zweedsch stamzaad ge- teeld in Nederland. Op alle proefvelden en in de practijk is het bewezen, dat dit zaad, in vergelijking met de andere hier bekende soorten, is Verlang van Uw fabriek of Inkoopvereeniging VOOR INLICHTINGEN vraagt gratis catalogus en prys stemmerr reparwrerr vcrhuren omnuilen piano-en orgelbandel Vli&bingen Middelbup,c Walstpaot74 it tiL LlioordstpLi87 uWe kindenerr piano-of orgelspelen DE GOEDKOOPSTE het vepboocrt de heid in BESTE TER NEUZEN DIJKSTRAAT 83 OOSTBURG BROUWERIJSTRAAT 21 Ingenieurs- en Architectenbureau lr I. A. VAN CRUIJNINGEN Cewapund Beton en IJzRrconstrocties Hangaars in alle afmetingen GEVRAAGD VOOR DIRECT T E KOOP TE KOOP EN TE PACHTEN ARBEIDERSWONINGEN. UIT DE HAND TE KOOP TE HUUR GEVRAAGD T E KOOP Te koop aangeboden T E KOOP A. DE KRAKER Kzn te Zaamslag. TE KOOP STRUBE'S HAVER GLADIOLUS Bloembollen, A. VAN HOEVE. Mansholt kortstroo kleine groene H. DE REGT-HUIJSSEN, Ter Neuzen. Ik zend het op proef! BEIVEDENWBG Q 21-22. Te*. 24 SLLJISKiL LEVERING van Kunslarmen en -beenen, Corsetten, Buik- en Breukbanden, Platvoetenbehandcling, Drogis- terljen, vervaardigen van ALLE APPARATEN en CHIRUR- GISCHE 1NSTRUMENTEN. Alles eigen handwerk met 1 jaar garantie of meer. Vraagt prijsopgsaf. Vakkundige afwerking. AANBEVELEND. Eenlg adres voor Speciale Geneesmiddetan. Spuiten voor alle doelelnden, concur reerende prflzen. Onze Gummlwamn zmi onovertrefbaar. Urle plllen gene zen bedwateren radicaal. prjjs f 2.50. Botkbanden, Breukbanden en Elastic ke Kousen In de beste kwaliteiten en dt aagate prQzen, alle lnllcbtlngen gratis. Brief adres: W. VTJFWINKEL. PANDBRIEVEN f 50.000.000,— DE BANK STELT BESCHIKBAAR: in stukken van flOOO,—t 1500,— en f100,— De Directie Mr. A. J. S. VAN LIER. Mr. P. R. HOORWEG. BREUKBANDEN met en zonder veeren, eenvoudige en luxe uitvoering. BUIKBANDEN voor vrouwen, welke in positle zijn. BUIKGORDELS voor zwa arlrjvigen, ruime sorteerlng. ELASTIEKE KOUSEN, alle soorten. Eventueele nlet voorradlge maten kunnen binnen 48 uren geleverd worden. IJSZAKKEN, L.UCHTKUSSE NS, IRRIGATORS, SPUITEN en alle GUMMI -ARTIKFLEN. Alles aan voordeelige prtjzen, op maat zonder verhooging van prfjs. in stukken van f IOOO,— elk ten laste van de (Katanga, Belgiscli Congo) tot den koers van 97'/2 Inschrijvingen op deze Ieening worden kosteloos aange- nomen tot Dinsdag 11 Februari 1930, 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. u.u.- I u» I emit J-II .J'HA,1 'u t ifu tie wenderiiare poeaers ~etn bet eeniq firmant VLISSINGEN Wilhelminastr. 19 AXEL Kerkstr B 73 TER NEUZEN Nieuwstraat 14 Restellingen van Z a'granen worden thans weer gaarne ingewacht bij Hoofd vertegenwoordigers N.V. DUVEKOT'S GRAANHANDEL, GOES Apparaatrollen Kasboeken, Zakagenda's, Schrijfblocs, Notablocs, Notitieboekjes, Inkt, Gluten, enz Speciaal adres voor het inbin- den van Boeken en Tijdschriften, evenals voor het omlijsten van Platen en Foto's. Boekbinderij en Lijstenhandel, •J. VAN I>ONK, Donze-Visserstr. 18 TER NEUZEN Vakkundig werk. Concurreerend adres ..HILLESHOG •v-.J-X*-: - CIviel-Ingenieur OOSTBURG Tel. 44 Alle werkzaamheden voor Speciale afdeeli ng Grenulaan 11, Ter Neuzen. (oik in gedeelten). Te bevragcn bij A. C. HOOGSTRATE, Buitenweg H 27, Axel. en verschillende Hypotheek beschikbaar. Alle inlichtingen te hekomen bij F. STOFFELS, Makelaa; te Zaamslag. een nieuw gebouwd van alle gemakken voorzien, staande te Sluiskil. Adres: Bureau v. d. Biad. tegen April of Mei in de lcom van Ter Neuzen, voor klein gezin. Adres: Bureau van dit Blad. goedgekeurd Z.L.Mgegroeid in Helle- gatpolder. Prljs f 21 per 100 K.G. Adres: W. DEES Pi-, ZtAMSLAG, Eendragtpolder. Draagvermogen 4000 K G. Te bevragen bij JOH. BOGAERT, Mr. Wagenmaker, Groenendijk. voor Werkhoyt, en voor Brandhout, bij echt zuiver, uit Friesland, 1 maal ver- bouwd, S Gulden. gekeurd met hooge cijfers, A IO Gulden, tevens A 1 cent per stuk. Nieuw Neuzenpolder. Ter Neuzen. goedgekeurd KIZ met SF/j. Prljs I 14,per 100 K.G. Neemt dan Broedeieren van prima Barnevelders. Bekroond op de Prov. Tentoonstelling te Axel, k 10 cent per stuk, bij P. VAN ALTEN, Axel, (Sasslng) Na dertigjarige ondervinding heb ik een Breukverband-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen ge- maakt hetwelk een breuk geneest. Indien U btjna alles beproefd hebt. kom da« tot mi|. Waar anderen getaald hebben. daar het. ik mijn grootste succes gehad Zend onderstaande coupon heden en ik zal LI gratis mijn geill. boei over breuken en hare genexing toezenden. waaria ook tnijn Bre ikverband-Apparaat is afgebedd met de prtjzen. ook de namen van vele personea, die het beproefd hebben en hoogst dankbaax zijn. Het geeft directe verlichting. wanneer at het andere mets hielp- Denk er wel aan. dat geen zalvan. geen haroaasen en geen leug«ns ge- Dit is C. E. BROOKS, die reeds meer dan 70 jftren bre-k n geneest. Indien breuklijderide f: hem dan nog heden. bruik. Ik maaic het volgens Uw maat en zend het U toe met absoluten waarborg. dat het U voidoen zal. of ik zend U het geld terug. Ik heb den prijs zoo iaag mogelijk gesteld, zoodat rijk of arm het koopen kan. Ik zend het op proef ten bewijze dat het waar is wat ik zeg. U allcen oordeelt en indien U eens mijn ge'dl- boek gezien en gelezen zult hebben, dan zult U even verruk* zijn als mijn duizenden patienten, wier brieven op mijn kantoor zijn opgeborgen. Vul onder staande gratis coupon in en post die nog heden. Gratis informatie Coupon C. E BROOKS 2060 L Slngel 25 Amsterd«m Zend mij per post in onbedrukte enveioppe Uw geill boek en volledige inlichtingen betreffende Uw Breukverband-Apparaat voor de genexing van breuken. Naam Adres 6t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 4