IS I POSTER f 3.75 Vioollessen Steenkolen. Duitsche Stuk- en Kachelkolen. ^§P!. ^|pp ^lf|| J. P. A. SPAAS Belgisch en Roosendaatsch Klaverzaad. Onbreekbare Horlogeglazen EENE H0FSTEDE, a# HET IS LOONEND KIPPEN TE HOUDEN Dam- en Schaakrnbriek. W aarschuwingen JL RugpijnNierenPillen Aanbesteding, Aanbesteding. Rheum at iek Kloosterhalsem Aanbesteding. Aanbesteding. Openbare Verkooping. Het Huis met Erf G. P. VLAANDER - Axel DE HEV1GSTE H0EST, BALSEM PILLEN. een Woonhuis, DE HOFSTEDE, FIJN VAN DRAAT AUGUST VERSTRAETEN, DAMMEN. m SCHAKEN. ft! i WW k Ww. m Mm. HOOGWATER TE TER NELFLEN. Zaterdag 22 Februari 1930, 100 ton Macadam maatl-3 c.M. 25 ton Macadam maat 4 6 c.M. 100 M. Fijne Grint van 1-3 c.M. Dinsdag 25 Februari 1930, Het maken van klinker- bestrating in den Lageweg. list Comite tot Aankoop van Meststoffen te Axel-Kijkuit boopt op II Februari n.a., pi.m. 25000 K.G. Zwavelzura Ammoniak, 30000 K.G. Chilisalpeter (gemalen). 20000 K.G. Kalksalpeter. J. SCHEELE Wz., Axel M 8. ,,Geen goud zoo goed TANOARTS Woensdag 12 Februari 1930, Het Bouwen van 8 Woningen, op een perceel gelegen aan den Provincialen Weg, gemeente Ter Neuzen. Dinsdag 18 Februari e. k., te 1 uur, nam. in „De Graanbeurs" aanbesteden Het afbreken van gebou- wen en muren en het bouwen van een Kerk met toren en consistorie- kamer aan het Koningin Wilhelminaplein C 153 te Hulst. Weder op bestelling verkrijgbaar Dinsdag 25 Februari 1930, IJzerhandel - Tel. 58 - Kerkstr. B 78 Grond-bascules. Toonbank-bascules. Familie-weegschalen. IJzeren gewichten. Koperen gewichten. Lucerne Hopperups en Witte Klaver voor Groenbemesting. Ook Gras- en Klaverzadeti niet van glas te onderschelden IS. ADRIAANSENS - Korte Kerkstraat 8 ZATERDAG 15 FEBRAURI1930, 6.97.20 H.A. (15 gem. 194 roeden] BOUWLAND 7.76.40 H.A. (17 gem. 127 roeden] BOUWLAND 3.12.50 H-A. (7 gem. 4 roeden) BOUWLAND INSTEL op Donderdag 20 Februari 1930, VERBLIJF op Donderdag 27 Februari 1930, ALBERT HEIJN'S Extra Zwaar GEMENGD KIPPENVOER Alleen deze week speciale aanbieding ZAKKEN, INHOUDENDE 70 POND TER NEUZEN - Noordstraat 63 - Tel. 245 gfM Mevr. 't GILOE-VAN SfAVEREN SPREEKUUR voor minvermogenden IN LOSSING aan de Schuttershofweg te Ter Neuzen tot 12 Februari, het Rijnschip „HOMEWARD BOUND", met een lading PRIMA Tevens verkrijgbaar aan mijn Magazijnen De beste Duitsche Eierkolen, Duitsche-, Belgische- en Engelsche Noten, Smeekolen, Cokes, Bruinkoolbriketten, alsmede prima Anthraciet, in diverse afmetingen. Alles aan sterk concurreerende prijzen. Beleefd Aanbevelend, Stationsweg 35-37-39. Telefoon 74. .V BESTRIJDING VAN RANKER. Het Rockefeller-instituut heeft besloten een millioen kronen te geven voor het in 1931 te Kopenhagen te openen Carlsberg-instituut voor het onderzoek naar ontstaan en bestrij- ding van kanker. Het instituut zal komen te staan onder leiding van den bekenden Deen- schen kanker-specialist Dr. Albert Fischer, die thans is verbonden aan het Kaiser Wil- helm-instituut te Berlin. Uit het Carlsberg- fonds zullen de kosten voor het gebouw en de inrichting van het instituut worden bestre- den; men hoopt dat de staat den benoodigden grond ervoor ter beschikking zal stellen. A KM E HONDEN. Aan de Daily Mail is uit Wiesbaden gemeld dat de commandant van de Britsche troepen bij de ontruiming van het Rijnland kostbaar materiaal in den Rijn heeft laten werpen, aan- gezien bij de ontruiming geen militair mate riaal aan Duitschland mocht worden verkocht indien niet vooraf de voorgeschreven invoer- rechten waren betaald. De corresp. van de Vossische Zeitung te Fankfurt verzekert, dat dlt bericht geheel in strijd is met de waarheid. De Engelsche auto- riteiten hebben alleen alle honden, die zich in het bezit bevonden van officieren en man- schappen, laten ombrengen en him lflken in den Rijn laten werpen. Dit staat in verband met de strenge quarantaine-bepalingen die Engeland voor het invoeren van honden bezit. CLIX. Onderstaande partrj is gespeeld tijdens de simultaan-s6ance op den 18en Januari j.l. werd genoteerd door den zwartspeler, daar Wit, die tegelijkertijd nog 19 andere partrjen af te werken had, geen tijd had voor notaties. Wit: J. J. K. Zwart: J. Kaan Dz. 1. 32—28, 20—24, 2. 37—32, 15—20. 3. 41—37, 10—15. 4. 4641, 18—23. Zwart wil terecht de gecompliceerde klassieke par ti). die van den simultaanspeler te veel aan- dacht zou vragen. Vandaar afruil: 5. 34 29, 23X34. 6. 39X30, 510? Zwak ge speeld, zooals blrjkt uit den volgenden zet van Wit. Juist was hier 2025! Wit komt na den tekstzet in het voordeel. 7. 30—25, 12 18. 8. 44—39, 7—12. 9. 50—44, 1—7. 10. 3127, 1721. Misschien was 1823 ster- Iser. Nu kan Wit het spel vereenvoudigen, hetgeen voor een simultaanspeler steeds gun- stig is, vooral als deze daarmede, geljjk hier, de Hollandsche party met haar beperkte aettenreeks uit den weg kan gaan. 11. 27 22, 18 X 27 12. 28—23, 19 X 28. 13. 33 X 31, 12—18. 14. 39—33, 21—26. 15. 31—27, 7— 12. 16. 44—39, 2—7. 17. 49—44, 11—17. 18. 27—21, 16X27. 19. 32X21, 7—11. 20. 21—16, 1319. De zwarte lange vleugel ondervindt veel last van schijf 25. Men zal gemakkeljjk ■ten, dat de gesloten witte stand nu domi- meert. 21. 16X7, 12X1. 22. 37—32, 9—13. 23. 41—37, 4—9. 24. 33—28, 6—11. 25. 39— 33, 1—6. 26. 44—39, 8—12. Zwart heeft moeilijk spel, zoodat de tekstzet geen ver- wondering wekt. Veel beter achten wij evenwel 18—23. 27. 37—31, 26X37. 28. 42X31, 38? Zie de opmerking na den 26en zet. Weer was 18—23 aan te bevelen Het opspelen van de kroonschrjf is niet sterk, speciaal met het oog op de witte schijf op 25. 29. 47—42, 18—23. 30. 31—27, 11—16. 31. 36—31, 17—21. 32. 31—26! Dwingt tot 2429 Ook 1217 is speelbaar, maar dan ontkomt Zwart o.i. niet aan materieel op den langen vleugel. 32. 2429. 33. 26X 17. 12X21. 34. 33X24, 20X29. Dreigt nu 29—34 en 13X44. 35. 39—33, 29—34. 36. 40X18, 13X31. Met dezen toevalligen afruil ontkomt Zwart dus vrjj gelukkig aan schijf- verlies. 37. 42—37, 31X42. 38. 38X47, 21— 27. 39. 32X27, 16X27. 40. 48—42, 6—11. 41. 4540, 8—12. 42. 40—34, 11—16. 43. 34—29, 19—24. 44. 29X20, 15X24. 45. 43—39, 16—21. 46. 3934, 2126. Wit's aanval gaat tegen schijf 24. In plaats van 2126 had Zwart hier 1419 moeten spelen. 47. 2823, 27 31? Aangewezen was 913. Na 2731 voert Wit een winnend slagzetje uit, dat van het diagram gemakkelijk te vtnden en te volgen is. Stand na den 47en zet van Zwart: ZWART 1 2 3 4 16 spelen, waarna op 2112 dan 3430 volgt. 61. 34—30, 12—8 62. 1046? De remise is er. Dit is een blunder De zet was 3024 en op Zwart 8-2 volgt 2420, wat tenslotte winst geeft, nadat de witte schijven dam ge- haald hebben. Zwart speelde nu eenvoudig: 62. 1319. 63. 46X5, 8X35 remise. Overigens een interessante partij. De zwart speler zond nog een analyse na den 54en zet van Zwart. De stand was toen: De stand was toen: Zwart: 1 schijf op 9 en een dam op 47. Wit: 3 schrjven op 25, 34, 35, en dam op 5. Vast staat dus na de bovengegeven be- schouwingen, dat dit eindspel voor Wit ge- wonnen is. Zwart meent dat het volgende spel echter remise meebrengt: 55. 546, 47 —38. 56. 46—10, 38—27. 57. 25—20, 9—13. 58. 2015, 27—43. 59. 35—30, 43—16. 60. 3025? Nu was 3024 noodig! 60. 167. 61. 3430, 72 met remise. Zeker, als er een schijf op 25 staat, maar nu de voortzetting, als Wit bij den 60en zet 3024 speelt. Daartoe brenge men eenvoudig schijf 25 naar 24. Dan speelt Wit: 62. 1019!, 28. 63. 19—23, 8—3. 64. 30—25, 3—8. 65. 1510, 82. 66. 2420, en wint spoedig. 15 25 35 45 WIT 47 48 49 50 Ieder 7 schijven. Er volgde48. 33—29, 24X33. 49. 23—19, 14X23. 50. 42—37, 31X42. 51. 47X7, 26— 31. Dit is natuurljjk gedwongen. Het restee- rende eindspel is gewonnen b(j gewoon spel, daar er een theoretisch gewonnen stand van 4 tegen 1 ontstaat. In een simultaan-partjj is het tot winst leiden van een dergeljjk eindspel echter wat anders. De simultaan speler heeft zjjn aandacht op meerdere, op vele partijen te concentreeren, waardoor het voor de hand ligt, dat het minste positie- foutje in het onderhavige geval aan Zwart remise oplevert. 52. 71 dam, 3137, weer gedwongen. 53. 1—23, 37—42. 54. 23 X 5, 42— 47, 55. 546, 47—38. 56. 46—10, 38—27. 57. 2520. Beter is 3430 en daarna 3024, waama de drie schijven „en bloc" naar dam gaan. 57. 9—13. 58. 20—15, 2743. 59. 35—30, 43—21. 60. 30—25, 21—12! Juist gespeeld. Als 60e zet had Wit 3024 moeten Oplossing probleem No. 7, van Dr. J. J. O. Keefe, Sydney. De stand was: Wit: Kc5, Dc3, Ld5 en Pf4. Zwart: Kdl, Pgl, pi a3, a4, b3, f3, h4. Mat in drie zetten. 1. Pd3, f2. 2. Dclt, Ke2. 3. Pf4 mat. 1. Pd3, b2. 2. Delt, Kc2. 3. Pb4 mat. 1. Pd3, Ke2. 2. Del't, KXd3. 3. Le4 mat. 1. Pd3, a2. 2. Lc4, alD. 3. Pf2 mat. Een fraai economisch probleem. 1. Ph3 faalt, wat gemakkelijk te zien is. Probleem No. 8, van H. Bernard, Monaco. Grantham Journal"). abcdef g h Mat in twee zetten. De diagramstand moet zijn: Wit: Ka8, Db2, Td4, Lh4, Lh5, Pc5, Pd7, pi d5 en e4. Zwart: Kf4, Da6, Pa5, pi a7, b3, b7, c2, e3, f6. Oplossing binnen veertien dagen. Partij, gespeeld den 28en Januari 1930 voor de com- petitie der Ter Neuzensche Schaakclub. Wit: Mr. Tichelman. Zwart: Galle. Siclliaansch. i 1. e4, c5. 2. Pf3, Pc6. 3. d4, cXd4. 4. PXd4, PXd4? Deze afruil is in ieder ge val foutief. Hrj bevordert de ontwikkeling van Wit, terwijl Zwartzelf achter geraakt. Aangewezen was Pf6. 5. DXd4, e6, 6. Pc3, Le7? Hier moest eerst a6 gespeeld worden. Wit profiteert keurig van Zwart's foutzetten en komt nu door schitterend aanvalsspel be- duidend in het voordeel. 7. Pb5!, Da5. Tjjd- verlies! De dame wordt eenvoudig verjaagd enWit's ontwikkeling gaat door. 8. Ld2. Dd8. 9. Lc3, Lf6? Zwart is er blijkbaar ge heel uit. Ook de looper belandt weer, van- waar 'hij gekomen is. 10. e5, Le7. 11. Pd6f, LXd6. 12. eXd6, Pf6. 13. Le2, 0—0. 14. 0—0, Te8. 15. De5!, b6. 16. Lf3, Tb8. Wit heeft reeds winnend voordeel. Men zie ech ter, hoe de aanval wordt doorgezet. 17. g4! La6. 18. Tfel, h6. Inderdaad het eenige! Het mag echter niet baten. 19. g5, Tc8. De inleiding tot een tegenactie. 20. gXf6, Tc5. 21. De3, Tg5f. 22. Khl, gXf6? Wei was de positie reeds totaal verloren maar dit verhaast het verlies. 23. Tgl, Db8. 24. LXf6, Tg6. Aan mat is niet te ontko- men. Wit kiest de meest elegante manier, die tevens buitengewoon verrassend is. 25. DXh6! en Zwart gaf op. Een fraaie aan- valspartij, die door Wit zeer sterk en conse quent behandeld is. Het tornooi te San Remo. Aljechin kwam, zag en overwon! Hjj speelt sterker dan ooit en er is na San Remo niemand, die welken grootmeester ook in staat acht, hem bihnen afzienbaren tijd zijn wereldtitel afhandig te maken. De ongenaakbare score van 14 punten uit 15 partrjen spreekt bibliotheken. Slechts Spielmann en Bogoljubow haalden remise tegen Aljechin, waarvan de eerste nog met een gelukje. Opvallend is het succes van Yates, die ten overvloede nog wanbofte, toen hij in tijdnood een winstvoortzetting tegen Rubinstein overzag. Colle heeft nog wat opgehaald, door zijn twee laatste partijen te winnen. Overigens zal ieder toegeven, dat de Belgische kampioen beter kan. Tegen Romi en Araiza moest hij in gewonnen stand met remise genoegen nemen, tegen Rubin stein won h(j de kwaliteit enverloor de partrj. Zulke tegenslagen werken depri- meerend, en zijn nederlagen tegen Grau en Kmoch bijv. zijn dan ook geen normale uit- slagen te noemen. HIJ won van Bogoljubow, Yates, Tartakower, Monticelli en Ahues, wat wel bewijst, dat hrj met 6% punt beneden zijn kunnen is gebleven. Hij kan zich echter troosten, want Vidmar, Spielmann en Tarta kower brachten er niet veel meer van terecht. De eindstand luidt: 1. Aljechin 14 punten; 2. Nimzowitsch 10%; 3. Rubinstein 10; 4. Bogoljubow 9%6. Ahues 8%7. en 8. Vid mar en Spielmann 8; 9. en 10. Maroczy en Let er op of uw urine te donker of te licht van kleur is, of gij zeer vaak of zeer weinig aandrang tot loozing hebt, of uw water bewolkt is, bezinksel of zand bevat, en een branderige pijn veroorzaakt. Ook rug- pijn, hoofdpijn, duizeligheid, rheuma- tische pijnen en een gejaagd, vermoeid gevoel kunnen u waarschuwen. Het zijn waarschuwingen der na- tuur, dat er iets niet in orde is, en dat uw nieren en blaas verzwakt kunnen zijn. Beproef zonder uitstel Foster's Rugpijn Nieren Pillen, die uw verzwakte organen blijkens de ervaring van zoovelen weder kunnen versterken en uw leven weder tot een lust kunnen maken. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon Te Ter Neuzen bij Firma Van Overbeeke Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 56 (Ingez. Med.) Tartakower 7%; 11. en 12. Colle en Kmoch 6%; 13. Araiza 4%; 14. Monticelli 4; 1#. Grau 3%; 16. Romi 2% punt. voorm. nam. Zaterdag 8 Febr. 8.08 8.46 Zondag 9 9.30 10.13 Maandag 10 10.55 11.33 Dinsdag 11 12.07 Woensdag* 12 ft 0.37 1.05 Donderdag 13 1.30 1.54 Vrij dag 14 M 2.18 2.40 Het Qemeentebestuur van BORSSELE zal op ten 10 uur, in het Gemeentehuis bij inschrijving trachten aan te besteden Het leveren van en voor de Fietspaden. Leveren en keuren vrij op de haven te Borssele voor 1 Juli a s. J. L. R1CHEL, Burgemeester. J. BRU1NOOGE, Wethouder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente OSSENISSE, zullen op des namiddags te drie uur bij den heer L. G HERMANS te OSSENISSE trachten aan te besteden Het bestek is van af 10 Februari 1930 verkrijgbaar ten Gemeentenhuize te Ossenisse tegen betaling van /1,50 Burgemeester en Wethouders voornoemd, A ROSSEEL, Burgemeester. R. HERMANS, Secretaris. des n m. I uur, bij Mej. Wed. Gilijamse te Axel, aan te besteden Alles franco te leveren le helftMaart 1930, ged. Station Kijkuit en ged tram Wiilem III polder, in balen van 100 K.G. volgens A.H.V. Inlichtingen en voorwaarden te be- komen bij den Secretaris, De ware oorzaak van die ellendige pijnen, die ongeschikt maken voor elken arbeid, is nog weinig bekend. Maar de ervaring heeft geleerd, dat masseeren met Akker's Klooster- balsem in staat is, de pijn aanmer- kelijk te verzachten. Gij behoeft niet oud te worden, voordat ge oud zijt I 1 I J Heerengracht 13. Telef. no. 105. Ondergeteekende zal namens zijn lastgever, op des namiddags te 3 ure, in het hotel ^Rotterdam" aan de Westkolkstraat te Ter Neuzen, trachten aan te besteden De besteding geschledt in perceelen, in combinatle van perceelen en in massa. Bestek met teekening vanaf heden verkrijgbaar ad 2,per stel. J. DEIJ C Lzn., Bouwkundige, Nieuwediepstraat 11, Ter Neuzen. Telef. 252. De KERKVOOGDIJ DER NED. HERV. GEMEENTE te Hulst, zal op Bestek en 3 teekeningen zijn verkrijg baar voor inschrijvers van Protestantsche Godsdienst, bij ondergeteekende tegen betaling van f 12,50 per stel. Restitutie f 5,— per stel mits onbeschadigd, tot 2 dagen na de besteding. Aanwijzing ter plaatse op Dinsdag 11 Februari, des nam. 1 uur, inlichtingen dagelijks ten kantore van den architect. De Architect, A. P. WISSE. Zaamslag, Januari 1930. Echt vertrouwd zuiver Notaris CALLENFELS te Ter Neuzep' zal ten verzoeke van de Erfgenamen van Mej. S. L. RIJNBERG, op des nam. 3 uur, bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen en TU1N aan de Grenulaan 34 te Ter Neuzen, kad. Sectie L nos. 1227 en 2095, samen groot 1 Are 69 centiaren. Verhuurd voor 35,per maand. Betaling koopsom 25 Maart 1930. Onkosten 6 dagen. Lasten vanaf 1 Januari 1930. De kooper komt in het genot der huur na de betaling van koop som en kosten. Nadere inlichtingen geeft de Notaris voornoemd. Aanbevelend, ALS BOVEN. voor aanleg van tijdelijk en blijvende Weide, met opgaaf van grondsoorten, de Weidezaden worden geleverd onder voorwaarde betaling 1 October. Aanbevelend, FRANS DE BRUIJN, Zaadteler :-: HULST - Verkrijgbaar bij Concurreerend adres voor Goud- en Zilverwerken en voor alle voorkomende Reparaties. benauwdheid, pjjn op de borst. keelpijn, heeschheid, prikkelingen, catarrha, ontsteking der lucht- pjjpen, gevolgen van Griep en influenza, slijmhoest, verdwijnen en worden spoedig genezen door het gebruik van Apotheker VAN AKEN'S Deze Balsempillen bestaan uit een mengsel van kalmeerende, bederfwerende balsems, waaraan toegevoegd verzachtende en borst- genezende uittreksels van planten. De kalmeerende working is niet toe te schrjjven aan de toevoe- ging van veelal schadelijke be- dwelmende middelen, maar ont staat door de verzachtende en balsemende working van plant- aardige stoffen. Na het gebruik van enkele pillen voelt men reeds verlichting. De hardnekkigste hoest bedaart, de brand in de keel verdwijnt, het sljjm komt los en vermindert spoedig, de ademhaling wordt regelmatig, de slaap rustig, de stem helder. Apotheker VAN AKEN'S Bal sempillen zjjn het zekerste ge- neesmiddel. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten in doosjes van 1,gld. Hoofddepot voor Holland SCHULTE EN THIEME, post- box 55, Middelburg. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van Mej. J. V. VERPLANKEN te Sas van Gent, op namiddags 3 uur, in het Hotel „Rotter- dam", bij den Heer Wijne te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen met Inrljpoort en verder aanbe- hooren, geschikt voor alle bedrijven, op en met 3 20 aren erfpachtsgrond aan het Schulpenpad te Sas van Gent, kadaster sectie C no 2082. Aanvaarding direct. Betaling koopsom een maand na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse zal, ten verzoeke van de HoogWelGeh. Familie COLLOT d'FSCURY en QUARLES VAN UFFORD, in het openbaar ver koopen: bestaande in Woonhuis, schuur, erf, bouwlanden, eenig weiland en weg, gunstig gelegen in den Koningin Emmapolder, gemeente Clinge, ter grootte van 25 46 05 H.A. (57 gem. 41 roeden), verdeeld in vier koopen als volgt: KOOP 1: op en met 7 59-95 H.A. (17 gem. 16 roeden) erf, wei- en bouwland en ged. weg aldaar. kadaster sectie C nos. 1075, 1193, 1225, 1227 en 1287. KOOP 2: en ged. weg aldaar, kadaster sectie C nos. 1194 en 1196, palende Zuide- lijk koop 3. KOOP 3: en ged. weg aldaar, kadaster sectie C nos. 1071 en 1072, palende den havenweg en den weg naar Van Alstein. KOOP 4: en ged. weg aldaar, kadaster Clinge sectie C nos. 1070 en 1190, groot 3.06.15 H.A. en Graauw, sectie C nos. 296 en 298, groot 6.35 aren, palende Oostelijk koopen 2 en 3, en Westelijk Baron Stratenus. Aanvaarding: Bouwlanden direct, Woonhuis uiterlijk 1 Mei en overige gebouwen op 1 Maart a.s. Betaling koopsom 15 April 1930. Grondlasten van 1 Januari j.l. en polderlasten van 1 Mei a.s. Instelpremie Vv telkens des namiddags 2 uur, in het Hotel „Verbist" bij den heer A. H. VAN Leuven te Kloosterzande. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris, bij wien kaarten op aanvraag gratis verkrijgbaar zijn. fPF~ MitstoestemmingvanEigenaarkan in pacht volgen 9.17 04 H.A (20 gem. 174 roeden) prima bouwland in den i Koningin Emmapolder. *1 WANNEER U ZE VOEDERT MET PRACHTMELANGE, machinaal GEREINIGD EN VAN ALLE STOP GEZU1VERD 1NCLUSIEF ZAK OCHTENDVOER per 10 pond 70 et. HAVER 10 55 II HENNEPZAAD 10 87 II 10 78 11 I ALBERT HEIJN VERL. v. STEENBERGENLAAN 8 TANDABTS Noordstraat 72, Ter Nenzen, TeL 204 Zaterdags van 2%unr. P.S. Bestellingen worden ook aangenomen bij de Wed. P. MEERTENS, Zandstraat 10.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3