Re^veus en Overspannen Onrustig en Slapeloos Mijnhardt's Zenuwtabletten dSKESfODE BEEIG9TEI. ONDERZEEBOOT VASTGELOOPEN. BIJ HET OPEREEREN OVERLEDEN. EEN HOOGLEERAAR DOOR GAS GEDOOD. TREIN DOOR ROOVERS OVERVALLEN. EEN WILDE JACHT OP AUTODIEVEN TEMMER DOOR EEN LEEUW aan ge v Allen GROOTE BRAND TE LONDEN. ONDER POTASCH BEDOLVEN. "Waar de Regeering deze richting niet uit wil heeft het geen zin om hierop thans dieper in 8c gaan. "Wanneer men echter de vraag opwerpt of door het onderhavige ontwerp de mis- standen in het pachtwezen voor de toekomst ■worden ondervangen, dan kan het niet anders of deze vraag moet ontkennend wor sen heantwoordt. De twee zaken, welke het meest in het j ontwerp naar voren komen namelijk de vergoeding voor aangebrachte verbeteringen en het continuatierecht voor den zittenden pachter, zullen practisch weinig resultaat hebben. Zoolang de verpachter zich tegen de verbeteringen kan verzetten, heeft de pach ter aan het recht niets. Wordt het recht om ■verbeteringen aan te brengen zonder meer aan den pachter gegeven, dan zal hij daar- toe niet durven overgaan, wanneer hem niet de zekerheid wordt gegeven om bij beeindi- gmg van den pachttermijn, het recht van continuatie te kunnen doen gelden. Een recht op continuatie zal geen effect sortee- ren, zoolang de verpachter het recht be- houdt om de pacht vast te stellen. Hiermede wordt voldoende gedemon- sireerd, dat wanneer men een algemeene xegeling wil treffen ten gunste van den pach ter, dit alleen bereikt kan worden door ■oachtsombepaling op grond van wettelijke bepalingen. Dit sluit ook het gevaar in, dat wanneer het onderhavige ontwerp tot wet wordt verheven het geen bevrediging zal schenken, waardoor aan het streven om steeds verder op wettelijk ingrijpen aan te drmgen, zal blijven bestaan. Hoewel wij ons dan ook in het algemeen scharen aan de zijde van de Regeering, dat als algemeen principe niet dusdanig mag worden ingegrepen in de verhouding tus- schen verpachter en pachter, om de gevolaen zooals boven reeds is omschreven, hebben wij ons de vraag voorgelegd of er geen mid- dd zou zijn de bestaande misstanden in het pachtwezen te bestrijden. Deze spruiten een- deels voort uit de wijze van verpachten (z.g. publieke verpachtingen)anderdeels uit de hotiding van een deel van de verpachters, alsook uit de bepalingen van de pachtcon- tracten zelve. Naar onze meening, zijn er grond- eigenaren, die een dusdanig misbruik maken van de maatschappelijke en economische omstandigheden, dat het algemeen belang daardoor wordt geschaad. In dit verband kan er op gewezen worden, dat er gevallen voorkomen, dat de grond- eigendom, die op de bezitters toch ook maat schappelijke plichten legt, ontaardt in grond- specuiatie. Er komen gevallen voor, dat de grondeigenaar, bij iedere pachttermnn de grond verpacht aan den hoogstbiedende, zonder zich de vraag voor te leggen, of de pachter ooit aan zijn verplichtingen kan vol- doen en of het in het belang van den te ver pachten grond is. Deze handelingen, die oorzaak zijn van abnormale opdrijving der pachten en onrede- lijke opzegging. zrijn maatschappelijk niet te verdedigen en hier ligt o.i. een taak voor de Regeering om in te grijpen. Daarmede zou het kwaad in de pachtverhoudingen, n.l. onredelijke pachtopdrijving en al of niet ge- paard met onredelijke pachtopzegging in den wortel worden aangetast. Deze aantasting van het grondbezit ach- ten wij sociaal-economisch te verdedigen. Daar wordt een begrenzing aan het ingrijpen van hooger hand aangegeven, die niet zal nalaten op de pachtverhoudingen invloed uit te oefenen, maar dan in gunstigen zin. Immers de goede verhoudingen blijven ©naangetast, in de contractueele verhoudin- 3en wordt niet ingegrepen, doch daar waar e verhoudingen ontaarden, roept de wet een gebiedend halt toe. Dit denkbeeld is uitvoerig besproken en verder uitgewerkt evenwel geheel losge- maakr van het ontwerp De gedach- fenqang laat zich als volgt uitstippelen. Wanneer een pachter meent, dat een ge- val van onredelijke pachtopdrijving plaats vindt of w&l een onredelijke pachtopzegging hem geschiedt, wendt hij zich tot den reenter (kan ook zijn den voorzitter van de Pacht- commissie indien deze wettelijke bevoegd- heden zouden verkrijgen). De rechter laat *ie zaak onderzoeken door een deskundige commissie, waarbij gedacht is aan de pacht- commissie, die rapporteert over het geval, waarbij vier vragen op den voorgrond komen, n.l.: 1e. Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuvvsterkende G.azen Buisje 75 cent. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) 2e. is 3e. •4e. heeft de pachter aan zijn verplichtingen voldaan; inderdaad de pacht onredelijk hoog of de opzegging onredelijk: zijn de pachtvoorwaarden normaal; welke is onder deze omstandigheden een redelijke pacht. De rechter of de pachtcommissie geeft op grond van dit rapport een uitspraak die bin- dend is voor een pachttermijn bearensd door de ter plaatse gebruikelijke pachttermijnen, dan wel zooveel jaren als gewenscht mocht worden aeoordeeld. Een dergelijke maatregel zou naar onze meening zeer preventief werken en als stok achter de deur het overleg tusschen pachter en verpachter bevorderen en als gevolg daarvan meer dan tot nog toe een beroep worden gedaan op de vrijwillige pachtcom- missies. Indien een dergelijke wettelijke maatregel zou worden getroffen zou er, naar onze meening, verder weinig aanleiding bestaan om het pachtwezen te reglementeeren. .Slechts in uitzonderingsgevallen zou in de pachtverhoudingen worden ingegrepen, ter- wijl de taak der pachtcommissies om tot betere pachtverhoudingen te geraken, zou worden ondersteund. Er zou voortgebouwd worden op het werk der landbouworganisa- ties, die door het instellen van pachtcommis- sies hebben getracht langs vrijwilligen weg bemiddelend tusschen pachter en verpachter op te treden. Dit streven is niet geslaagd en daarom rest niet anders dan in de slechte verhoudingen wettelijk in te grijpen. Wel is waar wordt hierdoor niet bereikt, dat bij de eerste verpachting hooge pacht- sommen worden geboden, doch wij zijn van oordeel, dat de personen, die dit doen daar van zelve de gevolaen moeten dragen. 'Het kan nimmer de bedoeling van den wetgever zijn om alle verantwoordelijkheid van de pachters weg tc nc: - n. LOOP DER BEVOLKING. SAS VAN GENT. In de afgeloopen maand hebben zich in deze gemeente gevestigd: M. Hoffman en gezin, electricien, van Oolen (B.). P. A. van Renterghem en gezin, fabrieks- arbeider, van D6nain (F.). P. L. van Dam en gezin, smid, van St. Jan- steen. P. F. Hendriks, rdligieuse, van Breda. Vertrokken: I. M. J. van Nieulande, dienstbode, naar Zuiddorpe. H. van der Veen en gezin, schipper, naar Lemsterland. Th. J. Overmeer en gezin, zonder, naar Amsterdam. H. Fr. Overmeer, zonder, naar Amsterdam. A. M. A. de Smet, zonder, naar Assenede. E. Marzotto, metselaar, naar Porcia (It.). M. M. Goethals, dienstbode, naar West- dorpe. P. J. van Puijvelde, schippersknecht, naar Hontenisse. P. Vermaas en gezin, kommies Dir. Bel, naar Rotterdam. G. F. Holvoet, nachtwaker, naar Gent. A. C. D. M. Heestermans, rdligieuse, naar Roosendaal. J. S. de Pauw, dienstbode, naar Axel. L. J. Poignaert, zonder, naar Rotterdam. M. Gaakeer, zonder, naar Zaandam. E. Gaakeer, zonder, naar Zaandam. L. Dhaeze, zonder, naar Halle bij Sant- hoven (B.). E. M. Caelens, dienstbode, naar Gent. L. M. Goossens, zonder, naar Breda. E. M. D'hondt, dienstbode, naar Zuiddorpe. EEN FLAl'WE AARDIGHEID. Een Haagsche bloemenmagazijn aan het Range Voorhout is de dupe geworden van een misplaatste grap, en met hem tal van win- keliers en zeker in de residentie. Zaterdag- namiddag en Zondag den geheelen dag werd een 25tal bestellingen uit alle deelen der stad bij den eigenaar den heer Doppenberg be- zorgd, die evenwel van niets afwist. De leveranciers waren opgebeld door een jong- mensch, die zeide dat de bestelling gToote haast had. De heer Doppenberg heeft de politie gewaarschuwd, maar tot dusver is men er niet in kunnen slagen, de identiteit van het jongmensch vast te stellen. ZIJN WEIGERACHTIGEN MOTOR IN EEN SLOOT GEGOOID. Op eigenaardige wijze deed dezer dagen de bakkersknecht Van W., uit Zan-Rommel, af- stand van zijn motorrijwiel. Zeer laat in den avond, terwijl alle bewoners in ruste waren, passeerde hij den Wadenoijenschen Dijk. On- derweg weigerde de motor herhaaldeljjk zijn diensten en ten slotte wierp Van W. hem uit baloorigheid in een sloot langs den dijk, na eerst de nummerplaten verwijderd te hebben. Daar wandelen hem te vermoeiend scheen, verschafte hij zich toegang tot het achter- huis van den landbouwer Van T. en koos het beste van drie aanwezige rijwielen uit. Op zijn nieuwe karretje zette hij vervolgens den onderbroken tocht naar huis voort. Rijks- en gemeentepolitie, die wel vermoedden, dat de eigenaar van den motor en de inbreker 6dn en dezelfde persoon waren, wist door eenige kleine aanwrjzingen het spoor te vin- den. Een dag later reeds werd Van W. bjj zijn baas te Zalt-Bommel gearresteerd, ter wijl daar tevens het ontvreemde rijwiel in be- slag werd genomen. Voor den rechter-com- missaris te Tiel legde hij een volledige be- kentenis af. WINKELDIEVEGGEN. In het Warenhuis te 's Gravenhage zag e€n der verkoopers dat een jonge dame een coupon stof wegnam. Zij was in gezelschap van een andere dame. Beiden werden door den verkooper, die zich van den domme hield, aan de praat gehouden, maar intussehen werd de politie gewaarschuwd, die hen over- bracht naar het hoofdbureau. Daar gaven z(j op, zusters te zijn en beiden in betrekking De politie stelde vervolgens een onderzoek in op de kamer, waar de zusters woonden. Daar werd een groote collectie van winkelgoederen aangetroffen ter waarde van honderden gul dens, japonnen, sjaals, allerlei sieraden, fles- schen eau de cologne enz. Deze voorwerpen blijken in verschillende groote magazijnen daar ter stede ontvreemd te zijn. De aange- houdenen hebben van de meeste voorwerpen bekend, die gestolen te hebben. De diefach- tige zusters worden dezer dagen in het Huis van Bewaring ingesloten. DIEFSTAL OP HET CENTBAAL STATION. In den nacht van Zondag op Maandag heeft een tot nu toe onbekende man diefstal gepleegd op het Centraal Station te Amster dam. Hij werd betrapt door eenige leden van het spoorwegpersoneel. Deze zetten den man na doch op de spoorbrug van het westelijk viaduct is de man naar beneden gesprongen en in het water terecht gekomen. Daama heeft men niets meer van hem gezien, zoodat men vreest, dat hij is verdronken. Het signalement luidt: 25 a 30 jaar, schraal figuur, pl.m 1.70 M. lang, gekleed met lichte gabardine jas, blauw zwarte zeilpet, deze laatste dreef op het water en is in beslag genomen. VAN TWEE WEGGELOOPEN ANNA'S. Twee Amsterdamsche meisjes, dertien en elf jaar oud, beiden luisterende naar den naam Anna, lieten zich door hun blijkbaar avontuurlrjken aanleg z66 meeslepen, dat zij het besluit namen, niet naar school te gaan, doch de wrjde wereld in te trekken. De wereld eindigde echter voor beide Anna's in Haarlem, waar een familielid zich over hen ontfermde en hen naar het gesticht, waar zij verpleegd werden, liet terugbrengen. Te Portsmouth is bericht ontvangen, dat de Amerikaansche onderzeeboot O 3 nabij het vuurschip Mhaceback, aan den grond is geloopen en gezonken. Verschillende schepen zijn ter hulp gevaren. Spoedig kon de plaats, waar de onderzeeer lag gevonden worden, en daar het schip in ondiep water was gezon ken, kon het spoedig worden gelicht. De O 3 had slechts lichte schade bekomen. Prof. Zangemeister, directeur van de vrou- wenkliniek aan de universiteit te Konings- bergen, is terwijl hij een patient opereerde door een beroerte getroffen en weinige oogen- blikken later overleden. Hij is 59 jaar oud geworden. TEGEN DE DRANKSMOKKELARIJ. Het Canadeesche departement van buiten- landsche zaken te Ottawa heeft de zaak in onderzoek van 'n jongen Canadees uit Wind sor in Ontario, die, om een vriend te helpen, een bootje gevuld met sterken drank over het ijs van de Detroit-rivier sleepte. De jonge man beweert, dat ofschoon hij aan den Cana- deeschen kant van rivier, die de grens tus schen de Vereenigde Staten en Canada vormt, gebleven is, een Amerikaansch drank- wetrechercheur op hem geschoten en hem tweemaal hoewel niet emstig geraakt heeft. Prof. Dr." Joseph Marquart, hoogleeraar in de psychologie van Iran en Armenie aan de universiteit te Berlijn, is Dinsdagmorgen in zijn woning te Lichterfelde door zijn huls- houdster dood gevonden. Uit het onderzoek is gebleken, dat hij door uitstroomend gas is gedood. Zeer waarschijnlijk is de professor het slachtoffer van een ongeluk geworden; vermoedelijk heeft hij bij vergissing den gas- kraan geopend en is hij door het uitstroo mend gas bewusteloos geworden en ten siot- te gedood. Maandag is een overval gepleegd op den personentrein BoekarestTemesvar. Toen de trein het station Calesti uitreed, werd aan de noodrem getrokken. De trein stopte en eeni ge personen riepen de passagiers toe uit te stappen, aangezien er gevaar bestond voor een botsing met een goederentrein. Onder de reizigers brak hierop een paniek uit. Eenigen sprongen uit de ramen en bekwamen verwon- dingen. Intussehen maakten de bandieten zich van de bagage meester. Zij hielden het per- soneel van den trein met revolvers in be- dwaug en slaagden er in ongehinderd te ont- komen. Volgens een Wolfbericht deelt de spoorweg- directie mede, dat het aantal roovers vijf be- droeg, van wie er 66n door de passagiers kon worden gevat. MIJNGASONTPLOFFING IN HET DONETZ-BEKKEN. Uit Moskou wordt gemeld, dat op de mijn ,,Karl Marx" in het Donetz-bekken een ern- stige mijngasontploffing heeft plaats gehad, waarbij een vrij jgroot aantal mijnwerkers om het leven is gekomen. Tot nog toe zijn acht lijken geborgen; terwjjl twee arbeiders zwaar gewond werden. DE VIJF ONTVOERDE KINDEREN. Uit Maagdenburg wordt gemeld dat de vijf kinderen van den landeigenaar Komaschka uit Hohenboddenstedt in het district Salzwedel zich in het communistische jeugdhuis Kuh- muhle in het district Wittstock moeten bevin- den. Aan de ontvoering, die inderdaad door de moeder van de kinderen op touw is gezet, moet een communist uit Salzwedel hebben deelgenomen. KRANIGE REDSTER. Te Raitenhasslach in Opper-Beieren zak- ten 3 kinderen door het jjs. Op hun hulpge- roep snelde hun 17jarige zuster toe, die zon der aarzelen in het water sprong en er onder eigen levensgevaar in slaagde, alle drie kinde ren te redden. STUDENT VERMOOKDT DE VROUW VAN ZIJN PROFESSOR. Te Brussel heeft een student, die voor zijn examen was gezakt, de vrouw van een zijner professoren vermoord. De student was oor- spronkelijk onderofficier geweest en studeerde thans in de koloniale wetenschappen, daar hij zich voor een koloniale loopbaan wilde voor- bereiden. Voor den moord schreef hij een brief waarin hij van zijn voomemen kennis gaf en ook mededeelde, dat hij na het plegen van zijn daad zichzelf het leven zou benemen. Het is de politie tot nu toe niet gelukt den moor- denaar te vinden, zoodat men aanneemt dat hij zijn zijn voornemen ten uitvoer heeft ge- bracht. MOORD DOOR EEN KRANKZINNIGE. Dinsdagmiddag schoot te Kirchenlamitz de 29jarige krankzinnige zoon van den geeste- lijke Gunther oj> dr. Klauss, toen deze hem een bezoek bracht. Hij bruikte een infanteriege- weer en wondde den geneesheer doodelrjk, zoo dat deze na een uur stierf. Na de daad sloot Gunther zich op en stak zijn kamer in brand. De ijlings toegesnelde brandweer wist te voorkomen, dat het ge- heele huis een prooi der vlammen werd. De ongelukkige heeft tenslotte zichzelf een kogel door het hoofd gejaagd. Gunther was tijdelijk in een gesticht te Baa- reuth geweest, waar men echter een onder zoek en een andere inrichting noodig vond. Voor korten tijd thuis gekomen, heeft de krankzinnige de noodlottige schoten gelost. DE INTERNATIONLE OPLICHTERS. Inzake de vermeldde arrestatie van de twee Zuid-Amerikaansche oplichters, verae- men wjj nog, dat de aan de banken gezonden Spaansche brievenuit Mexico City afkom- stig waren De afzenders hadden er op ge- rekend, dat de brieven via New-York zouden gaan en slechts kort voor de aankomst van de „heeren" de geadresseerden zouden berei- ken, zoodat er geen tijd voor het inwinnen van nadere informaties overbleef. Doch de brieven reisden per Fransche mail en kwa- men hier zoodoende eenige dagen vroeger aan. Hetgeen tot de ontdekking van het complot leidde. De Bank of Montreal in Mexico heeft mede- gedeeld, dat een intemationale oplichters- bende aan het werk is en van haar papier gebruik maakt. Deze bende tracht haar werkzaamheden van Amerika naar Europa over te brengen. Vermoedelijk vormde het Amsterdamsche geval den eersten slag, wel- ken deze bende in Europa zou slaan. De beide mannen zijn in Amsterdam aangeko- men. Zij vonden de banken toen gesloten en zouden alleen bij de firma Cook terecht heb ben gekund om hun wissel te incasseeren. Daar ook echter andere slachtoffers op de lijst stonden werd gewacht. De beide oplich ters zijn nog jong. Him juiste namen zijn Vigil en Ernandes, hun leeftijden 31 en 28 jaar. OM EEN VOOR-HISTORISCH GEBEENTE. In 18851886 kregen twee Luiksche ge- leerden, Max Lohest en Marcel de Puydt, toestemming van markies Albert de Beau fort, om opgravingen te doen in een grot, gelegen op hem toebehoorenden grond te Spy. Als voorwaarde was evenwel gesteld, dat de opgravingen een uitsluitend wetenschappe- lijk doel zouden hebben en dat het opgegra- vene zou komen aan de Luiksche Hooge- school. De geleerden ontdekten een geraam- te, dat sindsdien heet het ,,geraamte van den man van Spy". Tot 1914 bevond de voorhistorische schat zich in de Luiksche Hoogeschool. Tijdens den oorlog werd de Hoogeschool door Duit- sche troepen bezet. Een laboratoriumbedien- de, die de waarde van ,,den man van Spy" kende, wist het geraamte in zekere bewaring te brengen. Het werd eerst toevertrouwd aan prof. Charles Fraipont, tenslotte aan prof. Lohest Sindsdien is de wetenschappe- lijke schat in het bezit gebleven van dezen geleerde en van zijn erfgenamen. De Belgische staat evenwel beweert eenig eigenaar van de voorhistorische vondst te zijn. De erfgenamen van prof. Lohest weige- ren evenwel er afstand van te doen. Gevolg een proces. De Staat heeft de weduwe van prof. Lohest, zijn drie zonen en twee dochters gedagvaard om teruggave te bekomen van „den man van Spy". Daar ingenieur Maximilien Lohest langen tijd in Kongo vertoefde werd de zaak totdus- ver uitgesteld. Thans evenwel verschijnt zij voor de tweede kamer van de Luiksche rechtbank. Voor den Staat treedt op Mr. Neujean. De erfgenamen van prof. Lohest betwistem het eigendomsrecht van den Staat en eischen 100.000 fr. schadevergoeding wegens het aandoen van een krenkend proces. DE MOORDENAAR VAN DEN ANTWERPSCHEN REEDER STEINMANN. De straf van L4on van de Wouver, voor enkele jaren tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld wegens moord op den Antwerp- schen reeder Steinnmann, is Maandag door den Koning tot 20 jaar dwangarbeid terugge- bracht. Ingevolge de wetsbepaling, welke mogelijke invrijheidstelling voorziet, nadat de veroordeelde een derde van zijn straf heeft uitgezeten, zal Van de Wouwer nu spoedig voorwaardelijk op vrije voeten kunnen worden gesteld. Mevrouw Steinnmann, die tot 20 jaar dwangarbeid was veroordeeld, heeft reeds on- geveer een jaar geleden de gevangenis ver- laten en bevindt zich thans met hare kinderen in Zuid-Amerika. ZUID-SLAVISCH SCHIP MET 25 MAN VERGAAN. Het Zuid-Slavische htoomschip ,,Daksa" dat van Lagoulette op weg was naar Rotterdam met een lading erts, is vermoedelijk op de Por- tugeesche kust vergaan. Het schip was 22 Januari Gibraltar gepasseerd, werd in de laat ste dagen van de vorige maand te Rotterdam verwacht. Dinsdag is bij de cargadoors de firma Krupp telegrafisch bericht ingekomen, dat op 28 Januari op de Portugeesche kust ter hoogte van de plaatsen Vienna do Castello en Castello de Neiva wrakstukken zijn aan gespoeld van een brug en een boot, waarin reddinggordels met den naam ,,Daksa". Aan- genomen wordt, dat het schip is vergaan en dat de geheele bemanning, die minstens op 25 koppen kail worden geschat, daarbij is om- gekomen. Het schip (4260 ton) was in 1911 gebouwd en behoorde toe aan de Zuid-Slavi sche scheepvaartmaatschappij ,,Dubrovnik". ONVEILIG CHICAGO. De misdadigers te Chicago ontwikkelen, nu de actie der politie, die sedert eenige weken geen loon uitbetaald heeft gekregen, niet meer voldoende is, grootere activiteit dan ooit tevo- ren. Binnen den tijd van 10 uur zijn Zondag niet minder dan 40 roofovervallen op voorbij- gangers gepleegd. Voorts hadden in dien tijd nog verschillende inbraken en diefstallen plaats. Verder werd nog een bomaanslag ge pleegd in een bioscoop, waarbij verscheidene personen gewond werden, terwijl onder de toe- schouwers, meest vrouwen en kinderen, een paniek uitbrak. Een nieuwe bomaanslag, waardoor 3 win- kels nagenoeg geheel verwoest werden, had Dinsdag plaats. Dit was de ergste bomaan slag, tot nu toe in Chicago beleefd. Alle ver- eenigingen en bonden te Chicago eischen krachtige maatregelen tegen het misdadigers- wezen en van verschillende zijden wordt de af- kondiging van den staat van beleg verlangd. Teneinde de in de war geloopen gemeente- financien te herstellen, zal te Chicago een financieele dictator" worden aangesteld. HEVIGE BOMONTPLOFFING TE CHICAGO. Een vreeselijke bomexplosie heeft Maandag- morgen te Chicago plaats gehad, waardoor een gebouw van drie verdiepingen werd ver- nield en de omgeving tot in wijden omtrek werd opgeschrikt. Duizenden bewoners van de straten, waarin de huizen door de ont- ploffing schudden, ijlden naar buiten; vele mannen, vrouwen en kinderen hadden zich zelfs in nachtgewaad op straat begeven. In tal van huizen in de omgeving zijn de ruiten vernield, doch persoonlqke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De ontploffing had plaats in een kruidenierszaak, gedreven door Samuel Donia. De politie wqdt de misdaad aan terroristen, die verbolgen zijn over Donia's aanwezigheid in de betrokken buurt. WANHOOPSDAAD VAN EEN VEROORDEELDE. In de gevangenis Wandsworth is een 37jarige Londenaar, Spiss, die tot 10 jaar dwangarbeid en 15 slagen met de „cat" was veroordeeld voor een pogtng tot berooving van twee kassiers in de City, op 25 voet hoogte over de leuning van een steenen trap gesprongen toen hjj naar de plaats werd ge- bracht waar hq de geeseling moest ont vangen. Hij werd dood opgenomen. Londensche rechercheurs, die Maandag- morgen een beschrijving hadden gekregen van een in Londen gestolen luxe auto zagen Maandagmiddag de betrokken auto reeds in de wijk Hammersmith in het Zuid-Westen van Londen. Zij volgden den wagen en de inzittenden, die later bleken drie in getale te zijn, zagen spoedig dat ze gevolgd werden en begonnen als razenden door de drukke stra ten te rijden. De rechercheurs, die aanvan- kelijk te voet waren geweest en een passee- renden luxe auto gerequireerd hadden, had den een grooten achterstand in te halen, die er niet op verminderde. Hun bleek, dat de dieven op geen enkel stopsignaal letten en hun vaart steeds vergrootten. Daardoor namen echter andere wagens ten slotte aan de vervolging deel en eindelijk gelukte het op Notting Hill ten Noorden van Hyde Park den gestolen wagen van drie kanten te blok- keeren en tot stilstand te nopen. De drie mannen werden opgesloten en de politie denkt een goed vangst te hebben gedaan. EEN MISLUKTE DRANK SMOKKELARIJ. Een gruwelijk verhaai van uranKsmokkeiarij wordt in de AmeriKaaiische blaaen meege- deeld. Een sneiie motorboot, de Gray Gnost, die als „rumrunner" veel succes had op het Erie-Meer, werd door de feile vorsi verrast en vroor vast op zoo wat acht myl van ae itust. Men heeit tnans van den kani met verrexg- kers de boot zien zitten met een doode aan het stuur. Er moeten nog twee menschen aan boord zijn of geweest zyn. STORM AAN" DE FRANSCHE KUST. Sedert Vrijdag heerscht er aan de Fransche kust van aen Atiantischen uceaan een or- kaanachtige storm, die vergezeld gaat vaa zwaren hageisiag. De visscnersschepen heb- hen in auenji nun havens opgezocnt. De scheepvaart is zoo goed als stiigeiegd, aange zien ae hevige hagemuien het zicht ontneiue». Uok in het Eanaai woedt ae storm met groote heitigheia. De sieepooot Nancy, op weg naar Brest, heeft deze haven nog met Kunnen be- remen, terwijl een ander stoomscnlp reeds eenige uren S.O.S.-semen uitzendt. Een jonge leeuwentemmer, Jean Fischer, die optrad in een circus, aat te LimOges arriveer- ae, werd heuenmorgen door een van zijn leeu- wen aangevallen en zoo emstig gewond, dat men alle hoop op zijn behoud heeft op gegeven. Fischer was bezig met de generale repetitie voor de openingsvoorstelling, toen ploiseling een der verscheurende dieren hem besprong. Na een verwoed gevecht, dat meer aan 1# minuten duurde, slaagde men er in den leeuw terug te drijven; tischer bleek zwaar ge wond te zgn en werd bewusteloos naar het ziekenhuis overgebracht. ROET ALS DELICATESSE. Op uitnoodiging van het Noorsch Genoot- schap voor Volkenkunde heeft een kleine stam Laplandsche nomaden zich dezen winter nab| Drontheim gevestigd om het Genootschap is staat te stellen, de zeden van deze zwervere uit het hooge Noorden te bestudeeren. Veel bijzonders heeft men tot dusver nog niet aan hen gemerkt. Zjj gedragen zich over het alge meen net als andere menschen en vallen hoog- stens op door hun rustige, bedaarde manier van doen. Alleen af en toe doen z(j iets, dat veler ver- bazing gaande maakt. Zoo ging het jongste zoontje van het stamhoofd bij een bezoek in de stad zielsvergenoegd bij den schoorsteen staan, krabde er met zijn fraai versierd mes het vettige roet uit en verorberde dit met vel# teekenen van welbehagen. EEN HARDLOOPER. Vrijdagavond is een 23jarige Duitsche ma- troos, die bij een vrouw op den Schiedam- schen dijk te Rotterdam op bezoek was ge weest er vandoor gegaan met een horloge met ketting. De vrouw zette hem schreeuweod na, weldra geassisteerd door 'n groote menig- te. De matroos kon vrij hard loopen en kreeg een grooten voorsprong. Bij het. publiek voeg- de zich evenwel ook een jongeman, die ala hardlooper al aardige successen heeft geboekt en vooral op de 400 meter een matador is. Deze slaagde erin den vluchteling te achter- halen. Hij is opgesloten. EEN SNELTREIN VERONGELUKT. Uit Gibraltar wordt gemeld, dat de snel- trein MadridAlgeciras Donderdag in de na- bijheid van het station Las Barricas, ten W. van Gibraltar, bij het passeeren van een brug van de helling stortte. Eenige wagens vielen om. De oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld. Het meerendeel der reizigers had reeds op een vorig station den trein verlaten. Tot nog toe wordt melding gemaakt van twee dooden. Het aantal gewonden kon nog niet precies worden vastgesteld. Op het marktplein te Trotting, een voor- stadje van Londen, brak Vrjjdagmiddag een reusachtige brand uit, waardoor 30 huizen in de meeste waarvan winkels waren gevestigd, geheel uitbrandden," terwijl 20 huizen emstig door het vuur werden beschadigd. Het vuur was ontstaan in een gordynen- winkel en breidde zich met angstwekkendn snelheid uit en tastte de belendende perceeien aan. Er zijn geen menschen omgekomen. De schade bedraagt meer dan 75.000 pend sterling. In een pakhuis te Antwerpen waren arbei ders bezig met dynamiet groote klompen pot- asch te laten springen. Na een ontploffing werden 2 arbeiders onder potasch bedolven. Toen anderen arbeiders te hulp snelden was een der bedolvenen reeds overleden, de andere levensgevaarlijk gewond. EEN UITGEBREIDE NAKOMELING- SCHAP. In een voorstad van Belgrado stierf onlange een 92-jarige man, die op zijn 20-ste jaar in het huwelijk was getreden en 65 jaren ge- trouwd is geweest. Van zijn 17 kinderen waren er nog 4 in leven. Behalve dezen, stonden aan zijn graf 32 kleinkinderen, 51 achterkleinkinderen en 1 achter-achterkleinkind. DE WIEG IN DE KERK. In de kerk bij Blidworth (Nottinghamn- hire) bij Mansfield is de gemeente Zondag getuige geweest van een traditioneele plech- tigheid die daar sedert de dertiende eeuw ge- handhaafd wordt. De laatste doopeling in d* parochie werd door den predikant voor het altaar gewiegd, ter verzinnebeelding van d« presentatie van het Christuskind in den Tem- pel, bij Maria's eersten tempelgang. De moe der kwam met het kindje in de arm en tijdene de godsdienstoefening de kerk binnen, en gaf het kindje aan den predikant over. Deze presenteerde het bij zijn naam voor het altaar en wjjdde het aan den dienst van God. Daar- na werd het in een wieg gelegd en door den predikant eenige malen gewiegd v66r hjj het aan de moeder teruggaf. De ouderwetsche houten wieg is door een familie te Biidworth asm de kerk geschtxn- ken en was vele geslachten lang door haar gebruikt. Zij was met wit omhangen, met sneeuwklokjes en klimop versierd en aan hoofd- en voeteneinde brandden kaarsen. Het kindje was de eerst-geborene van een mijn- werker. De predikant zeide, dat hij brieven van - modeme verpleegsters had gekregen, zoowel uit Engeland als uit Amerika, die hem vertelden, dat wiegen schadelijk voor de kleinen is, maar dat hij van plan was, de plechtigheid in eere te houden, omdat er een innige wij ding van uitging.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2