ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD YOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. De doiende Juweelen No. 8487. VRIJDAG 7 FEBRUARI 1930. 70e Jaargang Aanbesteding. BINN E N L A N D. BUITENLA AD. FEU IH B T 0 N. LANDBOUWBERICHTBW. Dinsdag 18 Februari 1930, AANBESTEDEN Het onderhouden van de werken der gemeentehaven gedurende 1930. nieuwe spoorboekjes. ABONNEMENTSKAARTEN B1J DE SPOORWEGEN. AARDENBURG. npGMNFWKNTttPKlJS: Binnen Ter Neuze', t 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen :1 i/f» -ipr 3 roawiden - Bil voor fr. per po«t /6,60 per jaar 'ir K*igie en Aroerika 2,25. overige Ian .5en 12.60 per 3 maanden fr. per post *teutsm«iten voor het toultenland alleen og vonruitbetallng. Fircna I*. 4. VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ABVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20: Grootere letters en dicky's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfj regelabonnement te gen vermtnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrlgbaar Is. Inzending van advertentien liefst feen dag voor de nitgavc. BIT BLAD VERSCHIJNT 1EDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAG A VOND Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE, Mllen op dss middags 12 uur, Aanwijzing op den dag der aanbest^|"f „te- 10 uur. Bestekken verkrijgbaar ten gemeente tiize tegen betaling van f 1,25, alsmede bidden rchitect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen door wien nadere inlichtingen worden verstrekt. p A RAMMELOO, Burgemeester, P*. J. L. VAN HOEK, Secretaris. Philippine, 3 Februari 1930. De Nederlandsche Spoorwegen zullen in- gaande 15 Met inplaats van een twee reis- gidsen uitgeven, teneinde tegemoet te komen aan de door het publiek geuite wenschen, om to den thans bestaanden reisgids enkele bui- tenlandsche aansluitingen en de voornaamste buitenlandsche verbindingen op te nemen, deelt Spoor- en Tramwegen" mede. Het eerste boekje wordt een beknopte bm- nenlandsche reisgids met een beperkt aantal aansluitingen. Het formaat wordt kleiner en belangrijk dunner dan het thans bestaande. Het tweede boekje wordt voor het binnen- land getfjk aan het tegenwoordige, doch onder de aansluitingen worden enkele buitenland- ache stations opgenomen. terwijl daarin bo- vendien wordt opgenomen bet thans bestaande boekje „Voornaamste buitenlandsche verbin dingen". Het formaat blijft gelijk aan het oude apoorboekje, doch het wordt belangrijk dikker. Naar aanleiding van het door verscheidene Kair.ers van Koophandel en industrieele krin- gen gedane verzoek om de prijzen van de al gemeene abonnementskaarten op de spoor wegen te verlagen, heeft de directle van de Nederlandsche Spoorwegen in October van het vorige jaar een voorstel bij den Minister van Waterstaat ingediend, waarbij de prijzen van deze abonnementskaarten teruggebracht wer- den tot de prijzen van de groepskaarten, zoo- dat deze abonnementskaarten afgeschaft zou den kunnen worden. De directie verklaarde zich daarbij tevens bereid gevolg te geven aan het van zeer vele zijden met aandrang kenbaar gemaakte ver- langen om, evenals ten aanzien van de traject- kaarten te bepalen, dat de geldigheidsduur van een algemeene abonnementskaart elken dag zou kunnen ingaan, en om den langen termjjn, welke thans voor het aanvragen van een kaart in acht genomen moet worden, te laten vervallen of althans aanzienlijk te tae- korten. Bovendien stelde de directie voor, de acht- daagsche abonnementskaarten blijvend gedu rende het geheele jaar verkrijgbaar te stellen. Deze voorstellen werden door den Minister van Waterstaat om advies overgelegd aan den Spoorwegraad, in welk college ze een punt van breedvoerige besprekingen hebben uitge- maakt, sommige leden van den Spoorwegraad hadden tegen de voorstellen der directie ern- stige bezwaren, hetgeen leidde tot het indie- nen van nieuwe voorstellen. Onder meer werd opgemerkt, dat de minder draagkrach- tigen niet alleen niet zouden profiteeren van de voorgestelde verlaging, doch voor hen de wijziging een verhooging zou beteekenen. In de op 15 November gehouden plenaire zitting van den Spoorwegraad werd de zaak behandeld, met het resultaat, dat verdere be sprekingen met de spoorwegdirectie zouden worden gevoerd. Tot een oplossing is de zaak evenwel niet gekomen. De directie van de Nederlandsche Spoor wegen, heeft thans, naar de N. R. Crt. meldt, aan derr Minister van Waterstaat meegedeeld, dat zij haar ingediende voorstellen terug- neemt, DE RADIO-OMROEP. De Vereeniging van liberale radio-amateurs (voorzitter mr. D. Fock) heeft zich opnieuw met een adres gewend tot den Minister van Waterstaat, ditmaal naar aanleiding van de door dezen in 1930 voorloopig getroffen rege- ling van de uitzendingen en de toekenning van zendtijd aan een nieuwe zendorganisatie. De V. L. R. A. protesteert er zeer ernstig tegen, dat sedert haar oprichting in 1928 al haar ver- zoeken om zendtijd met een teleurstellende regelmaat worden afgewezeu, te meer daar, tegen het advies der staatscommissie in, in- dertijd wel zendvergunning werd verleend aan andere zendorganisaties. Betoogd wordt, dat op deze wjjze het poli- tiek-vrijzinnige vblksdeel bij voortduring ver- stoken blijft van de verbreiding van zijn cul- tureele beginselen door middel van de radio; hierbij wordt aangeteekend, dat de zendtijd, aan andere omroeporganisaties toegekend, vaak gebruikt wordt voor uitzendingen, die beter achterwege konden blijven. De Liberale omroepvereeniging verklaart ten slotte, dat zij er niet in kan en mag be- rusten, dat aan haar wordt geweigerd de zendvergunning, welke aan anderen is ver leend, welke weigering zrj in strijd acht met de Nederlandsche wet, die gelijkheid voor alle staatsburgers tot grondslag heeft. Mitsdien verzoekt zij den Minister, thans ook ten spoe- digste den aan het Liberale omroep-instituut rechtmatig toekomenden zendtijd toe te ken- nen. door K. R. G. BROWNE. o 41) Vervolg. HiOOFDSTUK Xfill. Nemesis in uniform. iDen morgen na den nacht, waarin George's mislukte personificatie van Mr. Chanes Peace had plaats gehad. om on- geveer negen uur, stond veldwachter Turtle met zijn pijp in zijn hand en zijn geborduurde pantolfels aan zijn voeten en een uitdrukking van de grootste verba- zing op zijn gezicht, in zijn voortuin. En juist, toen hij zich voor den Jienden keer achter zijn ooren krabde en zijn snor tot een kwart-cirkel op'blies en zijn gemom- pelend monoloog van voren af begon, hoorde hij een stem, die zei: ..Merrege, Zeke." Veldwachter Turtle draaide zich lang- zaam om en keek den spreker, een man met een mager, gegroefd gezicht, gekleed in een Manchester pak met putties na- denkend aan. Merrege, Bob", gaf hij dan ten ant- woord en even daarna: ,,Kaik is naar me sla?" iDe meneer met het melancholieke ge zicht, die dank zij de bemoeiingen van een sarcastisch gestemd noodlot ge- doemd was om onder den naam Hopjoy door het leven te gaan, keek naar de sla, of liever naar wat er van de sla over was. ..Gisteren stingen ze nog zoo mooizei DE ENGELSCHE REGEERING EN DE OPPOSITIE. MacDonald's regeering over wier moeiljjk- heden wij reeds schreven, heeft schrijft de N. R. Crt. snel doorgetast om zich een uitweg uit de impasse te bereiden, waarin zjj met haar nieuwe wetten op de verzeke- ring tegen werkloosheid en de steenkool- nijverheid was geraakt. Ten opzichte van de eerste is zij den conservatieven Lords tege- moetgekomen door nu een termjjn van drie jaar voor te stellen, gedurende welken de nieuwe regeling voor uitkeering wegens werkloosheid een nieuwe verdeeling van de bijdragen voor het verzekerings- fonds zullen gelden. Men weet dat het Hoogerhuis den termijn op slechts 6&n jaar had willen bepalen. In werkelijk- heid zou het er dan echter op neerkomen dat de wet, zooals MacDonald in het Lagerhuis uiteengezet heeft, slechts acht maanden in werking bleef. Het Lagerhuis heeft het voor stel van de regeering betreffende den termijn van drie jaar met algemeene stemmen goed- gekeurd, wat beteekent dat ook de conser vatieven nu geen bezwaar meer maken. Hun geestverwanten in het Hoogerhuis zullen er waarschijnlijk ook wel vrede mee hebben, want zij hebben in elk geval bereikt dat de wet metterdaad een tijdeljjk karakter be- houdt. Wat de kolenwet betreft, heeft de regee ring naar den zin van de liberalen gehandeld en het eerste gedeelte van haar ontwerp dat weder in behandeling mocgt komen, aange- houden. De wet bestaat UA drie deelen: 1°. de nieuwe bemarktingsplannen; 2°. de ver- korting van den werkdag beneden den grond tot TV2 uur en 3°. de instelling van een na- tionalen loonraad. Het eerste deel droeg de goedkeuring van den Bond der jnijneigenaars weg, maar de liberalen vreezen dat de be- langen der verbruikers tusschen concessies der regeering aan de eigenaars aan den eenen en de concessies aan de delvers aan den ande ren kant in de knel komen en dat de prijs van kolen voor de huishouding met mogelijk 4 sh. per ton zal stijgen. De concessies die de re geering hun reeds gedaan had, leken den li beralen niet voldoende en nu zal het overleg met deze partjj voortgezet worden, waama zelfs als de liberalen het met de regeering op een accoordje gooien, nieuwe moeilrjk- heden kunnen rijzen met de ontevreden ge- worden eigenaars, die in de conservatieven hun pleitbezorgers hebben. Maar de meer- derheid, die arbeiderspartij en liberalen samen in het Lagerhuis hebben, is voldoende om het ontwerp daar wet te laten worden. Zoo zien wjj MacDonald's regeering in haar conflicten met het conservatieve Hoogerhuis en met de liberalen in het Lagerhuis beurte- lings de gevangene van een der twee opposi- tie-partijen. In het Lagerhuis heeft haar woordvoerder, toen hierop gezinspeeld werd, niets anders kunnen antwoorden dan dat dit nu eenmaal uit de positie van een minder- heidsregeering te verklaren is. De tegemoet- komende houding van de regeering bewijst ten overvloede dat zij geen lust heeft, het vooralsnog op een ontbinding van het Lager huis en een nieuwe verkiezing aan te laten komen. MASSA-EXECUTIES. Reuter meldt uit Riga; Uit Rusland wordt gemeld, dat de Gpoe alle voormalige marine- officieren, die in het land waren gebleven, maar niet in dienst van de Sovjet waren overgegaan, heeft doen terechtstellen. Uit- voerige bizonderheden zijn-" nog niet bekend, maar er wordt melding gemaakt van vele bonderden personen. Hun families in Rus land hebben zich tot hun geloofsgenooten te Riga gericht met het verzoek, daar herden- kingsdiensten te doen houden voor de dooden, daar dit in het Sovjetland verboden is. De orthodoxe Russen te Riga hebben besloten een dergelijken dienst te doen houden. DE SCHEPEN VAN CALIGULA IN HET MEER VAN NEMI. Naar de corespondent van de Morning Post te Rome aan zijn blad meldt, is thans het peil van het meer van Nemi zoo verlaagd, dat men ook het tweede schip van Caligula heeft kunnen bezichtigen. Daarbij kwa.j men tot de teleurstellende ontdekKing, dai. ook dit. schip in de oudheid geplunderd is. Midden in het schip vond men een hoop steenen, die er op schijnt te wijzen, dat men het schip met opzet tot zinken heeft gebracht. Tot dusver heeft men nog niets anders dan wat terra cotta en wat bronzen spijkers gevonden, maar men moet het sljjk, dat zich op en om het wrak heeft opgehoopt nog onderzoeken. veldwachter Turtle. ,,En kijk nou! Kijk nou!" Het was ontegenzeggelijk de moeite waard om naar de sla te kiiken. Z*e zag eruit, of een olifant, die toevalligerwijs dien nacht door Quantock Royal heenge- trokken was, door den voortuin van veld wachter Turtle aan het wandelen geweest was, de plaats waar zij groeide als de meest geschikte plek om een dutje te doen uitgezocht had en daarna voor en aleer hij verder trok, nog aan het rollen ge- gaan was. Van het heele bed, de trots van Quantock Royal, waren nog hoog- stens twee of drie kropjes over. ,,Wie heb dat daan?" informeerde Mr. Hopjoy deelnemend. ,,'ik Mag gehangen worre ask dat weet! 'k Heb vennacht wel zoo'n leve gehoord, maar ik hew der niet op elet, om reden da k te veel maf had. Zeker weer de hond van Tom Rumbelow 'eweest." "Mr. Hbpjoy was geneHd om deze be- wering te be-disputeeren. ,,iDat ken geen hond edaan hebben verklaarde hij met overtuiging. ,,Een compenie soldate eerder. as je t mijn vraagt." ,,Der benne hier geen soldate in de buurt", wierp veldwachter Turtle, die van logica hield, daartegen in. ,,En al ware ze der, dan zoue ze nog niks in me tuin te make hebbe... Mhar wie of wat of 't 'edaan heb", ging hij met een bezorg- den blik naar de huisdeur voort. we zulle wat te hoore krijge as de oude vrouw 't ziet..." Mr. Hopjoy. die „over huis" bij de Turtles kwam, knikte begrijpend. Dan, waarschgnlijk om den storm, die elk oogenblik los kon barsten als het moge lijk was te ontwijken, begon hij over het doel van z'n komst. ,,'k Heb wark voor je, Zeke." TER NEUZEN, 7 FEBRUARI 1930. REGISTRATIE EN DOMEINEN. Bjj Kon. besluit is de ontvanger der regi- SLi-acie en domeinen J. A. Pieterse te Oost- burg, met ingang van 1 Maart 1930, benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen te 's-Gravenhage. ARBEIDSBEMIDDELING. Dinsdag werd te Tilburg onder leiding van den directeur der Tilburgsche Districts Ar- beidsbeurs, den heer A. van Delft, eene ge- westelijke directeureil-vergadering gehouden, waarop tegenwoordig waren, de directeuren der Arbeidsbeurzen te Maastricht, Helmond, Middelburg, Breda, Eindhoven, Vlissingen, Sit- tard, Ter Neuzen, Venlo, Venraay en Roosendaal, benevens de heeren mr. v. d. Feen en S. Martini, van den rijksdienst der werk- loosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling. Het eerst werd behandeld de stand der be- middeling voor de binnenscheepvaart in het Zuiden. Hiertoe was vooral nagegaan hoe het daarmede in elk der districten stond;' terwijl de heer v. d. Feen deze gegevens nader lan- delijk besprak. Als tweede punt werd van gedachte ge- wisseld over de bemiddeling voor het hotel- koffiehuis- en restaurantbedrijf in het Zuiden in verband met de nieuwe regeling. De heer v. Rijswijk, als districtsbemiddelaar gaf een overzicht van hetgeen sinds de totstandkoming der nieuwe regeling (1 October 1929) bereikt was, waaruit bleek, dat in deze korte periode al reeds 73 vakgenooten werden ingeschreven, om 54 personen gevraagd werd en aan 35 aan vragen voldaan kon worden. Algemeen werd tevredenheid geuit over het bereikte resultaat en de wijze waarop deze speciaal-bemiddeling door de districtsvakaf- deeling behartigd wordt. De verdeeling der roerende en onroerende goederen van de beide in deze gemeente reeds meerdere eeuwen bestaande instellingen, met name het Burger-Gasthuis en het Burger- Weeshuis, is bijna afgeloopen. Over verdee ling van de meeste der bezittingen is door de deelende partijen reeds overeenstemming be reikt. De goederen waarvoor geen belang- stelling bestond, of wel men niet tot overeen stemming kon komen, n.l. de dokterswoning en de gebouwen van het Gast- en Oude man- nen- en vrouwenhuis met den geheelen inven- taris komen 3-10-17 en 18 dezer in openbare ■veiling- De bezittingen worden verdeeld onder de 5 verschillende armbesturen, waarvan het Ned. Herv., het Doopsgez. en het R. Kath. met de besturen van de gemeente en de beide instel lingen tot de opheffing en verdeeling besloot. Met goedkeuring van Ged. Staten heeft de verdeeling volgens een door mr. Blaupot ten Cate te Kootwijk samengesteld reglement plaats gehad en hoopt men nog voor 24 dezer de slotacte voor den notaris te passeeren. Voor zijn bemoeiigen diende mr. Blaupot ten Cate een nota in van f 12.000 waarvan 10.800 voor eigen honorarium. Over dit hoog bedrag is blijkbaar gereclameerd, want in een schrijven aan een der corporaties komt o.a. voor, dat slechts Vs deel is gerekend van het honorarium dat voor dergelijke zaken, waar- aan weinig arbeid te verrichten is, had mogen berekend worden. Verder heet het in dat schrijven, dat de armbesturen tevreden kun nen wezen, dat ze het geld gekregen hebben, daar ze absoluut geen recht op de bezittingen konden doen gelden. De on- en minvermogenden, voor wie de gel den uitsluitend mogen besteed worden, kun nen dus dankbaar wezen dat ze voor zoo'n koopje behandeld zijn. Als men zoo'n antwoord hoort, moet men zich niet verwonderen dat die verdeeling in de grootste geheimzinnigheid is geschied en dat de publieke opinie gevreesd werd. Een eerlijke zaak behoeft het licht niet te schuwen, en nu is het te begrijpen, dat de armbesturen als 6en man v6<Jr die verdeeling waren, en al- les even geheimzinnig uitvoerden. Overigens, nu 't kapitaal van 5 ton zoo versnipperd is zullen laat ons hopen, de on- en minvermogen den er misschien financieel iets op verbeterei?, doch de zieken, die in een inrichting verpleegd moeten worden, gaan er zeer zeker niet op vooruit. Afgezien nog van het transport naar een- andere gemeente in een niet voor ziekenver— voer ingerichten auto, wat voor operatic patienten vooral ernstige gevolgen kan heb ben, moeten we dan rekenen op een tijdroo- vend en voor de meesten kostbaar ziekenbe- zoek, dat uit den aard der zaak niet zoo veel- vuldig zal wezen als wanneer de patient in de eigen gemeeifte verpleegd wordt. In menige gemeente zou men een eigen cle- kenhuis op prijs stellen, al is het niet naai- de allerlaatste eischen des tijds ingericbt. Hier is dat anders. Om der wille van den vrede Ct geld?) wordt hier iets bestaands opgeD heven. Buiten de armbesturen zijn eehte voorstanders van de verdeeling met een Ian- taarntje, zelfs al is die van vuurtorenlicht- sterkte, niet gemakkelijk te vinden. (Bres. Crt. RAPPORT betreffende de ontwerpen van wet houdende nieuwe regeling van de pacht en regeling van de pachtcommis- sies, ingediend bij Kon. boodschap van 29 Juni 1929; uitgebracht door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veetedt in Zeeland. IL Het ingediende wetsontwerp berust op het principe „dat de ontworpen regeling zonder meer dan strikt noodzakelijk is in te grijpen in de contractvrijheid van partijen, de ontwikkeling van het pachtwezen zoo zal kunnen leiden, dat de bezwaren die daaraan thans kleven, zooveel doenlijk weggenomen kunnen worden. Alvorens tot de bespreking dezer reg lingen nader in te gaan, wijzen wij er op. het vraagstuk van de pacht voor een belang rijk deel, ook in de kringen van de pachfets zelve, beheerscht wordt door de hoogte aan de pachtsom en dat de andere zaken van secundaire beteekenis zijn te achten, Unaniem zijn wij van oordeel, dat wan neer de Regeering in de hoogte van de pachten bij eerste verpachting zou willen ingrijpen het noodzakelijk is, dat zoowel de pachtsom als ook de pachter van overheads- wege zou moeten worden aangewezen. Immers indien alleen werd volstaan met het vaststellen van de pachtsom zou dit velerlei misbruiken in de hand werken als sleutelgeld, benefice, e.d., waardoor de pach ter toch meer zou betalen, dan wettehjlc werd vastgesteld. Door een dergelijk ingrijpen zouden de grondslagen van het pachtstelsel, zooals dit met den loop der tijden zich heeft ontwdc- keld geheel worden weggenomen en zou een grove aantasting van het eigendomsrecht m een ingrijpen in contractueele verhoudingea plaats vinden. Dergelijke maatregelen zouden op de maatschappelijke verhoudingen en den ecr>- nomischen toestand op het platteland vex- strekkende en zeer zeker nadeelige gevolgen hebben. „He", zei veldwachter Turtle, ineens op z'n qui vive. Benne de jonges weer an t steene gooie 'eweest/ Mr. Hopjoy scnudde het hoofd. „Nee... stroopers", legde hij in tele- gramstijl uit. Veldwachter Turtle "•ing stram staan, z'n snor wapperde ais een wimpel in een lichten bries. ,,Zoo! bam Jagger weer an de gang 'eweest." ,,Nee... da-wil zegge... ik 'em niet ezien. Zal je vertellehoe t egaanis. Mr. Hopjoy boog zich voorover en ontlastte z'n oezwaard gemoed in het groot en gre- tig toeluisterend oor van den vertegen- woordiger der Wet. Het bieek nu, dat Mr. Hopjoy, toen hij even ria middernacht in de strook hak- hout langs het buiten van Sir |ohn op z n gemak aan 't patrouilleeren geweest was, aan zekere geheimzinnige geluiden ge- merkt had, dat er onraad was. Tot z'n spijt had hij de kans, om er achter te komen wie de boosdoeners waren, ver- knoeid door over een boomwortel te strui- Icelen en met een smak languit op de com- binatie van mos en dorre takken, die den grond vormden, te vallen. Natuurlijk waren de schuldigen ontsnapt, maar toch niet voor en aleer de scherpziende oogen der heeren Hopjoy hen ontdekt en eenige wetenswaardigheden over hun uiterlijk opgenomen hadden. En daar'bij waren ze door hun overhaaste vlucht genoodzaakt geweest, om hun 'buit achter te laten. ,,D'r ware der twee. iKorte dikke kerel- tjes, precies eender. Nooit van me leve eerder 'ezien." (Zooals hieruit blijkt had de heer Jag ger, ondanks het quantum bier, dat hij ge- const meerd had, zich bij het eerste alarm in veiligheid weten te stellen. Zijn gas- ten waren minder vlug geweest.) ,,Drie dozijn van me mooiste vogels ging Mt. Hopjoy een en al verontwaardi- ging voort. ,,Maar een ding hebbe ze vergete, de ezels Uit een van zijn bodemlooze zakken diepte hij een kleuri- gen lap op, die hij voor de qeinteresseerd- kijkende oogen van veldwachter Turtle heen en weer liet wapperen. „Wat he'j daar 1" vroeg deze. „Een zaddoek Dat was het inderdaad Een zakdoek. Een reusachtige rood-zijden lap met een grasgroenen rand. ,,Ja, een zakdoek", zei Mr. Hopjoy. „Hadden ze de poote van de vogels mee vast 'ebonde, zie-je 1 t Mooiste is dat hun letters d'rop staan". Hij liet z'n col- lega een klein bandje in een van de hoe- ken zien, een wit bandje met in t rood de letters: ,,G. M. A. C." Veldwachter Turtle dacht diepzinnig na. ,,Ken geen mensch hier in de buurt die zoo hiet", kondigde hij na een poosje aan. ,,Maar 't is een spoor... 't Is in elk geval een spoor. Bob... geef op t ding Mr. Hopjoy gaf het ding op en zei ,,|Miskien z'n t kerels van den kant van Yeobury op, 'k heb ze nooit eerder 'zien d'r zou'k een eed op durreve doen... Mis- kien dattet de laatste paar keere Sam Jag ger niet 'eweest is... je ken nooit weten. (Een opinie, die, als de heer Jagger haar had kunnen hooren, hem veel vreugde bereid zou hebben, want juist dat was het doel van zijn uitnoodiging geweest. Zoo ziet men alweer, dat ook dorps-schavuiten een behoorlijke dosis hersenen kunnen hebben.) ,,In orde, Bob", zei veldwachter Turtle, terwijl hij z'n snor met z'n officieelste air in een kwart-cirkel blies, ,,ik zal 'et ter hand neme... Laattet maar aan mijn over!" ,,Neturelik," gaf Mr. Hopjoy ten ant woord. ,,'t Is jouw werk, niewaar Non. ik ga der v'ndoor. Merrege, Zeke Hij knikte, keerde zich om en stapte in de richting van Croyde Park weg- Met den bewusten zakdoek in z'n hand; bleef veldwachter Turtle een poos op de- zelfde plek van waar hij de grafrede op z'n bed slakropjes gehouden had, staan mediteeren. Hier deed zich nu een ge- legenheid voor om zich te onderscheiden, mits de zaak goed aangepakt werd 1 Sir John Croyde ging zich al maandenlanq te buiten aan minder vleiende qualificaties aan het adres van den man, die in Quan tock Royal de Wet vertegenwoordigde. alleen, omdat de man in kwestie tot dus ver niet gelukt was om de hand te leggen op de personen, die voor de telkens teruq- keerende raids op de Croyde-terreinen verantwoordelijk waren. Maar hoe kon de Wet dat, als genoemde booswichten hardnekkig vernreden om behoorlijke be- wijzen achter te laten Maar nu was het anders geworden. Voor het eerst was veldwachter Turtle in het bezit van een positief, een onmiskenbaar bewijs. Een bewijs, dat den man, die volgens de pu blieke openie de schuldige was, weliswaar vrijsprak, maar dat ondanks dat een be wijs was en bleef. En daar veldwachter Turtle's geloof in zijn eigen capaciteiten slechts geevenaard werd door Sir John's ongeloot te dien opzichte, leek het hem nu nog slechts een kwestie van enkele uren en het stroopers-probleem was op- gelost, de schuldigen zaten achter slot en grendel, het dorp zou hem bevlaggen en bewimpelen en Sir John zou hem nederig z'n excuses komen aanbieden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1