ALGEMEEN NIEUWS- IN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. \W STER-TABAK STER 70e Jaargang De dolende Juweelen Spirosal oplossing, No. 8483. WOENSD G 29 JANUARI 1930. BINNENLAHD. FEUILLETON. BXHTEHLA ND. Aspirirmableften, NA DE ONGEVALLEN BIJ DE HOOGOVENS. Twee schoo makkers twee sportbroeders vrienden in vreugde en leed, bij nederlaag en overwinning! Een van gedachte en beiden ge- nietend van bun geliefde lnhetgenotvandezeheer- lijke tabak ligt de krach- tigste bezegeling van hun hechte vriendschap- TABAK MAAKT VRIENDEN TER NEUZEN, 29 JANUARI 1930. Een goede raad voor alien abONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzel 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden - Bfl voor uitbetaling fr. per post /6,60 per Jaar - Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alleen otj vooruitbetaling. Cltgeefster: FIrma P. J. VAN DB SAUDIS. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20 Grootere letters en clichd's wor den naar plaatsrutmte berekend. Handelsadvertentlen bij regelabonnement te gen vermtnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar la Inzending van advertentien liefst 6£n dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHUNT IEDEREN MA ANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND VERDELGING NESTEN VAN DEN BASTAARD SATIJNVLINDER IN BOOMGAAKDEN. De Plantenziektenkundigen Dienst te Goes deelt mij mede, dat de boomgaarden dit jaar zeer veel te lijden zullen hebben van den bastaard-satijnvlinder Om deze schade te voorkomen is bet nood- zakelijk v66r den 1 Maart de nesten uit de boomen te verwijderen. Volgens den Plantenziektenkundigen Dienst gaat dit het beste, door ze uit te knippen en te verbranden. Waar ze echter aan scheuten zitten, die men wenscht te behouden, b.v. bij jonge boomen, daar kan men ze met de -hand afstroopen. Ze doen zich op 't oogenblik aan het oog voor als dotjes en bestaan uit dor b-lad met een taai spinsel brjeengespannen tot een nest, waarin de rupsen overwinteren. Ze komen voor in allerlei vruchtboomen, echter ook in diverse andere boomen, o.a. in hagen. Deze dienen dus ook te worden nagezien. Een carbolineumbespuiting doodt deze rup sen met. De schade die ze veroorzaken is zeer belangrijk; -kaalvraat met verlies van den oogst is meestal het gevolg. Ze zijn in den winter gemakkelijk te be- strijden. Ze zijn dan van verre zichtbaar; in den zomer echter zeer moeilijk. Met klem wordt er in verband met boven- staande op aangedrongen tijdig tot vemieti- ging der nesten over te gaan. Ter Neuzen, den 29 Januari 1930. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. EEGERPREDIKANT. Naar het „N. H. Crt." vemeemt, zal Ds. G. H. Kersten, lid van de Tweede Kamer, binnenkort benoemd worden tot reserve-leger- predikant. RUPSENPI.AAG IN LIMBURG. In de gehouden gemeenteraadsvergadering van Maastricht hebben verscheidene leden er op gewezein, dat de rupsenplaag enorme af- metdngen heeft aangenomen en gevraagd, of er geen strengere verordeningen kunnen wor den vastgesteld. Een der leden wenschte samenwerking van alle gemeenten, omdat anders de kwaal niet ver-holpen wordt. Een ander wenschte op de scholen gewaarschuwd te hebben tegen het uithalen van vogelnestjes en het ui'troeien van vogels. De voorzitter gaf toe, dat er maatregelen moestee worden genomen. Het eikenslag- hout en de eikenboomen zitten vol en vormen een broedplaats voor de besmetting. Vanwege den Rijkswaterstaat is getracht, de groote wegen in de buurt van Roermond te zuiveren. Deze maatregel heeft echter geen resultaat gehad. Er moet maar getracht worden, dat ieder op eigen erf op straffe van boete de nesten verbrandt. In verband met een in de laatste vergade- ring van den raad van Velsen tot hem ge- richte vraag, heeft burgemeester Rijkens zich gewend tot den hoofd-inspecteur van den Arbeid te Haarlem, die in een uitvoerig ant woord zijn meening over de stikstoffabriek der Mekog mededeelt. door K. R. G. BROWNE. 37) (Vervolg.) ,,Heel vriendelijik van jullie, maar dat aaat niet. We kunnen niet en masse op ciat stulpje daar aftrekken. Een moet het doen, nu evengoed als een uur geleden. Jullie kunnen voor mijnpart hier blijven zitten, tot de operatie gebeurd is en ik ge- boeid wegqebracht word, maar jullie moe ten 't me alleen laten doen. Te veel in brokers maken den plu'k dun ,,Je hebt gelijk," zei Carmencita. ..Maar..." ,,Kijk... Mrs. Turtle komt thuis... dat 's weer een stapje verder. Nu is het maar een quaestie van afwachten... Zullen we een tweede vaatje aan laten slaan, Mr. Todd ,,Ja," gaif Mr. Todd met overtuiginq ten antwoord. Daarna werd het langer dan anderhalf uur wachten. Met nu en dan een paar woorden als de stilte hun te lanq viel bleven ze op de kleine open ruimte voor de uitapanning zitten, terwijl de scheme- ring in nacht overginq en de lichtjes van de dor-psstraat een voor een qedoofd wer- den. Teqen elven kwam Mr. Bolitho. nadat hij den laatsten inboorling de straat opgewerkt had, hun vragen of ze het ver der buiten zijn hulp konden stellen en na een bevestigend antwoord hunnerzijds. hun verzoeken om den grendel voor te schuiven, als ze binnenkwamen. Hetgeen Allereerst geeft de hoofd-inspecteur een uit- eenzetting van de wijze, waarop het product verkregen wordt. In de fabriek wordt am- momiak bereid door stikstof en waterstof in gasvormigen toesfcanid onder hoogen druk en temperatuur samen te brengen. De benoodig- de waterstof (explosief bij aanwezigheid van zuurstofwordt afgesdheiden uit cokesoven- gas, dat wat gevaarlijkheid betreft, op e£n lijn te stellen is met lichtgas. De bijmeng- selen van cokesovengas vormen bij de fabri- cage van ammoniak eveneens een bron van gevaren. Er zijn dus ruimschoots factoren aanwezig om het bedrijf eener z.g.n. stikstof- bindingsfabriek onder de brand- en explosie- gevaarlijke te rangschikken, gevaar opleve- rende zoowel voor de arbeiders, als voor de omgeving. In het schrijven wordt er op ge- wezen, dat bij den bouw der fabriek met deze eigenschappen rekening gehouden is en de onderneming beschikt over een wetenschap- pelijk gevormde bedrijfslei-ding en een uitge- breid speciaal geschoold personeel. De ver- eisohte voorzorgsmaatregelen in het belang van de veiligheid zijn menschelijkerwijs ge- sproken, zoo ver mogelijk doongevoerd. Een vergissing of verkeerde man-ipulatie hij de behandeling der onder hoogen druk en tempe ratuur verkeerende toestellen, waarin de reac- ties der gassen plaats vinden kan, aldus het rapport, gelijk onlangs gebleken is, noodlot- tige gevolgen hebben, zonder dat de oorzaak te wijten is aan een onvoldoende zorg voor de naleving der veiligheidsmaatregelen. Van een juaste gevolgtrekking uit het bovenstaande acht de hoofd-inspecteur het van belang, hieraan toe te voegen, dat, het karakter van het bedrijf in aanmerking ge nomen, de stikstoffabriek der Mekog naar zrjn oordeel, voor de daar werkzame arbeiders en voor de omgeving geen buitengewoon ge vaar oplevert, mits de noodige voorzorgs maatregelen worden in acht genomen. Alleen blijft de voortdurende waakzaamheid ge- boden. ding tusschen het Hindoesche en Muzelman- sche element op den duur zal blijven bestaan. Op dit oogenblik uiten de Muzelmansche lei- ders de vrees dat de rechten van hun geloofs- en rasgenooten onder een nationalistisch be- stuur niet voldoemde gewaarborgd zijn. Met verstandig in-ziaht kunnen de nationalistische leiders misschien een program tot verzoening van de Muzelmannen met de beweging ont- werpen, maar dan dient degelijk rekening ge houden te worden met godsdienstige tegen- stellingen. In de oogen der Hindoes met hun vereering van de heilige koe een eeredienst diea Gandhi b.v. omverzwakt wil handhaven - is "het slachten van runderen door Mohamme- danen een gruwel, die tal-looze malen oorzaak van botsingen tusschen hen is geweest. Maar dit terloops. Te constateeren valt dat de verwezenlijking der nationalistische doeleinden bij een Engel- sche regeering, welke ook, nog in geen jaren te bereiken zal zijn. Naar de Daily Express Zaterdag verzekerde, zal ook .de meerderheid van de commissie-Simon tot de slotsom komen dat een onverwijlde verleening van zelfbe- stuur onmogelijk is en de dominion-status slechts langzaam en geleidelrjk benaderd zal kunnen worden. Tot die meerderheid behoo- ren ook leden van de Engelscthe arbeiders- partij. De nationalistische beweging wil ech ter niet wachten en zou alleen aan de Londen- sche conferentie willen deelnemen, als zij het ontwerpen van een grondwet voor een onaf- DE NATIONALISTISCHE BEWEGING IN BRITSCH-INDIe. Zondag is in heel Britsch-Lndie, van Noord tot Zuid, een „onafhankelijkheidsdag" ge- vierd, die men als krachtproef van de snei gegroeide nationalistische beweging kan be- schouwen. Er waren, schrijft de N. R. Crt., overal vergaderingen bedegd waarin de be- sluiten van het Nationale Congres strekkende tot verbreking van den band met Engeland, maar zonder toepassing van gewelddadige methoden, natuurlijk geestdriftig zijn aan- vaard, omdat inlandsche volksmassa's zich gemakkelijk door hun leiders laten voor- schrijven wat zij doen moeten, al mag men er een hard hoofd in hebben, of zij wel goed be- grijpen, wat er in die moties over den ,,poli- tieken, oeconomsichen, cultureelen en geeste- Ijjken ondergang" van Britsch-Indie door den snooden toeleg van het Engelsche wanbestuur staat. Sprekender is voor hen het symbool van de nieuwe driekleur (rood wit en groen) van een onafhankelijk Britsch-Indie, die voor de opening der bijeenkomsten geheschen werd. Het schijnt, op een paar onbelangrijke inci- denten na, alles in orde te zijn afgeloopen, al hoorde men overal telkens oproerige kreten. Van Engelsche zijde wordt niet zonder vol- doening opgemerkt, dat de Muzelmannen zich als gezindte van de betoogingen afzijdig hebben gehouden, al liepen er ook Mohamme- danen in verschillende steden in de optochten mede. Het is niet te voorzien, of die schei- ze beloofden te doen. Daarna daalde een weidsche en vredige stilte, de alleen ver- bro-ken werd door de onvermijdelijke nachtgeluiden, op het gehuchtje tusschen de h-eurvels neer. Na een half uur, toen de maan het landsc-hap met haar zilveren licht overgoot, rekte George zich uit, keek naar de lucht, keek op zijn horloge, gaapte en stond op. ,,.Nu of nooitWat nu nog niet slaapt, slaapt den heelen nacht niet. Tot straks." ,,Tot straks...'' mompelde Mr. Todd slaperig. ,,As er ies gebeurt geef je maar een gil, dan kom ik je te hulp." Carmencita stond op en kwam om het tafeltje naar George toe. De uitdrukking van haar gezicht was niet te zien, maar haar stem had een ongewoon bezorgden klank. George, ^al je asjet-blieft voorzichtiq zijn Ik zou 't heel vervelend vinden als er iets..." Moedig door de duisternis c-m hem been greep George haar hand en beklopte die kalmeerend. ,,Flink zijn, Carmencita Inbreken is een van de weinige dr'ngen, die ik werke- lijk goed doe. Met tien minuten ben ik terug." Op dat oogenblik was hij vast over- tuigd, dat hij slagen zou. dank zij de be- zorgdheid van Carmencita, die van een kwal e'en energiek, doe'bewust wezen ge- maakt zou hebben. Maar toen hij twee m-inuten later voor het -bewuste witte hekje stond, begonnen zijn heroische gevoelens danig te bekoelen. In Carmencita's teqen- woordigheid was het gemakkelijk aenoeo geweest om over inbreken te praten, alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. om minachting voor de wet e~ ?en komen vertrouwen in zijn eigen crimineele begaafdheid voor te wen-den maar het (Ingez. Med.) was verwonderlijk, hoe moeilijk het leek om zijn theorien in praktijk te brengen nu het op ,,doen" aan.swam. Miaar het was te laat om teruq te kra-bbelen. Hij had Carmencita zijn woord van eer gegeven. Hij had gezworen om deze tour de force ter wille van haar te ondernemen, dus moest hij het doen of zichizelf als een windbuil en een aarte-opsnijder te schan- de maken. En dus wierp hij nog een laat sten verlangenden blik naar de uitspan- ning, deed voorzichtiq het hek open, wrong zich naar binnen en sloop langs het smalle pad naar de qroene deur. En de maan, die tot dusver on'bescheiden nieuwsgierig had qeschenen, wenschte. hem met zijn gevaarlijke onderneming succes, door achter een wolkenbank te verdiwijnen. HOOFDSTUK XII. Een nacht buiten. Over het algemeen loopen de opinies over de beste man-ier waarop men ergens kan in-brdcen, uiteen. Dit is nu eenmaal een onderwerp dat niet voor krantenpole- mieken geschikt is en evenmin bestaan er handleidingen om adspiranten voor het in'bre'kersvak op den goeden weg te bren- gen. ISommige zweren bij een breekijzer in den kier van een deur, maar George had geen breekijzer. Anderen -prefereeren het uitsnijden van een ruit met behulp van een stuk papier besmeer-d met stroop. maar George had -qeen stroop. Weer an deren houden vol, dat niets zoo goed is als een looper, maar George had geen looper. Dan zijn er nog enkelen, die op de co-operatie van een helper in huis ver- loopcr. Dan zijn er nog enkelen, die op de cooperatie van een helper in huis vertrou wen. Maar George had geen helper in huis. han-kelij-k Indie op haar program wilde zetten. Het geweld dat Gandhi en zijn onmiddellijke geestverwanten niet wenschen, zal alleen te verhinderen zijn, als zij de even gemakkelijk te misleiden als te leiden massa in hun eigen hand kunnen houden. De jongere elementen beginnen ongeduld te toonen. Een poging die de communisten te Bombay deden, om de nieiuwe Indische vlag met geweld door de roode vlag te vervangen en hun beschimping van Gandhi, moge een incident zonder belang lijken, maar het was toch de eerste recht- streeksche vijandige betooging in het open- baar van extremistische elementen tegen Gandhi's leiding. De revolutionaire aans-lagen uit den laatsten tijd zijn een aanwijzing dat deze roode minderhei-d zeer roeri-g wordt. BELASTIN G-CONSULENT Geslaagd te Leiden voor taelasting-consulent de heer H. A. Lyppens, alhier. PROPAGANDA VOOR SPIRITISilE. De propaganda-commissie d'er Ned. ver- eeniging van Spiritisten „Harmonia" vervolg- de hare propaganda te dezer plaatse jl. Maau- dag met eene lezing over spiritisme, door mevr. J. K. Alblas- Rutel uit Utrecht. De bovenzaal van het Hotel de Commerce' was bij deze gelegenheid matig bezet. Na de inleiding werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, aan welke uit- noodiging door verschillende aanwezigen werd voldaan, en welke vragen aanleiding waren tot interessante besprekingen. WEER EEN TYPOGRAFEN-JUBILe. Dinsdag woei van het gebouw waarin de drukkerij van dit blad ds gevestigd de drie kleur. Dit geschiedde ter eere van den zetter Jac. J. Pauiw, die den dag herdacht waarop hij voor 25 jaar bij de firma Van de Sande in dienst is getreden. Hij had den avond te voren de boodschap meegekregen, dat hem voor dezen dag vacantie was toegedacht, doch tevens de uitnoodiging om te half 12 met zijn echtgenoote te verschijnen in de huiskamer van den patroon. In den loop van den voor- middag werden de werkzaamheden stop ge- zet, en na zich in feestkleedij te hebben ge- tooid waren patroon en gezellen met hunne vrouwen bij-een, toen de zilveren jubdlaris met zijn vrouw ter plajatse verscheen, en hem een welkomstlied werd toegezongen. Hij werd vervolgens toegesproken door den patroon, den heer I. van de Sande, die hem met dezen ook voor zijn familde heuglijken dag feli- citeerde, hulde bracht aan de werkzaamheid van den jubilaris en zijn toewijding aan de zaak zijner familie, en hem als blijk van waardeering een waschtafel aanbood. Daarna werd namens het personeel het woord gevoerd door den heer N. J. Harte, die verklaarde, dat ook de gezellen hun kameraad hulde wilden brengen, nu bij de lange rei van hen die reeds het zilver, zelfs ook het goud siert, komt aan- vullen, hetgeen voor den jubilaris van een bij- zondere beteekenis is, omdat in de verloopen jaren een ongesteldheid deed duchten, dat dit tijdstip niet zou worden bereikt. Hij wees op het voorrecht van een vasten werkkring, zonder zorg van het zoeken naar werk, het geen wijst up een bloeiend 'bedrijf, terwijl de dag van heden weer een nieuw bewijs is voor de goede verhouding tusschen de familie Van de Sande en haar personeel. De gezellen, oor- deelende, dat na het werk ook rust noodig ds en men het zich bij het klimmen der jaren liefst zoo gemakkelijk mogelijk maakt bood den jubilaris met hun beste wenschen een ge- makkelrjken zetel aan. Hij was, met andere woorden, absoluut onvoldoende uitgerust voor een dergelijke onderneming, een feit, dat hij, toen eenmaal met zijn voeten tusschen de sla- kropjes van Mr. Turtler en met het raam van de slaapkamer van F. S. geen halven meter boven zijn hoofd stond te aarzelen, niet alleen besefte, maar ten op- zichte waarvan hij zich verbaasd afvroeg hoe hij zoo deksels stom had kunnen zijn1. Daar teruggaan om een looper of stroob te halen echter tot de onmogelijkheden beftoorde, besloot hij naar andere hulp- mid-delen om tot zijn doel te geraken om te zien. Het eerste, waar zijn blik op viel, was een regenton. Een solide, dik-buikiqe regenton, tegen den muur schuin onder het raam van de bewuste slaapka-mer. George bekeek het geheel met een ken- nersoog en kwam tot de conclusie dat, als hij op den rand ginq staan en een sprong nam, hij dan zijn doel tamelijk ge makkelijk zou kunnen bereiken Dus wandelde hij op de regenton af en heesch zich met behulp van een afvoerpijp in zijn start-positie. Voorzichtiq tastend vond hij het raamkozijn en greep het vast; dan mobiliseerde hij al zijn durf en kalmte en sprong. Een seconde daarna stond hij met een gezicht, dat zijn gevoelens volkpmen uit- drukte, tot aan zijn middel in het water. De regenton was als regenton solide gc- noeg, maar zij was er niet op gecon- strueerd om zoo nu en dan als spring- plank voor amateur-unbrekers dienst te moeten doen. Door zijn forsch afzetten had George een gedeelte van den rand gedwongen de rest vooruoed vaarwel te zegqen, maar uit w'raak daarover had de rand hem meegenomen. Het ongeval maakte geen leven er was niets te hcoren geweest dan een doffe -plons, maar Geor- Hiema werden door mevrouw Van de Sande op guile wijze ververschingen rondgediend, werden onder gezelligen kout herinneringen uit het verleden opgediept, en eenige toepas- selijke feestliederen gezongen, tot de tijd van scheiden, om zich gereed te maken voor de hervatting van het werk weer was aange- broken. Ten zijnen huize vielen den jubilaris in den loop van den dag nog vele bewijzen van belangstelling ten deel en werd de feest- viering nog wat dunnetjes over gedaan. die van rheumatiek, pijn in de ledematen en spier- pijn te lijden hebben: .Neemt U eenige in water opgelost, en wrijft bovendien nog de pijnlijke plaatsen in met het in de huid dringen- de inwrijfmiddel." U zult spoedig bemerken, dat de pijnen verdwij (Ingez. Med.) NUTSAVOND. Indien men zich herinnert de belangstelling die aan de van tijd tot tijd alhier gegeven con- certen van instrumentale muziek ten deel viel, welke in den regel matig, soms gering moest genoemd worden, al was het dan ook dat bij verschillende gelegenheden zulke avonden, waarop toch ook eerste klasse artisten optra- den, nog werden aangevuld met andere aan- trekkeljjkheden, moet geconstateerd worden dat, al was het ..Concert- en Bioscoopgebouw" gisteravond op verre na niet bezet, de op- komst voor het bijwonen van den muziek avond die van wege het Departement Ter Neuzen der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen zeer bevredigend was. Alvorens met de uitvoering van het pro- gramma aan te vangen, hield de violist, de heer A. Bleekrode, een causerie over muziek, daarin te kennen gevende, dat deze over het algemeen niet bedoelt iets uit te beelden, doch gevoelsstemmingen weergeeft. De uitvoering van het programma werd met onverminderde belangstelling beluisterd. De heer Bleekrode bleek te beschikken over een klankrijke, meesleepende streek en artistieke vaardigheid op zijn instrument, waarmede hij zijn gehoor wist te boeien. Hij werd bij de ge's ijver plus het onderste gedeelte van zijn lichaam waren er lichtelijk door be en afgekoeld. En daarbij had zijn rech- tebhand het geluk gehad op haar tocht naar lagere regioen een ontnroetinq met een splinter te hebben, waarvan een on- beteekenende, maar zeer pijnlijke wond het gevolg was. ,,Verroest zei George, diep on eluk- kig, terwijl hij aan wal kralbbelde. Onder het verbinden van ziin hand met een niet schoonen zakdoek en het zoo goed mogelij'k uitwringen van zijn broek besloop de verleiding hem om de juwee len te laten en naar huis en naar bed te gaan, nu hij er de gelegenheid noq voor had. Maar de overweging, dat Carmen cita op ze zat te wachten, dat -haar ziele- rust, de positie van haar vader, de toe- komst van heel Guayacuador van hem afh-ing, staalde zijn enerqie, deed hem be- sluiten niet op te oeven voor en aleer zijn doel bereikt was. En dus goot hij zijn schoenen leeg en beklom ten tweede male nu wel wat voorzichtiger de regen ton. Dezen keer ging alles naar wensch. Hij kreeg het raamkozijn goed beet, trok zich na een protest-gekraak van de regen ton op en slaagde erin na een reeks acrc-b-atische toeren waa, bij hij zijn broek van knie tot onderkant aan een spijker op-haalde en zijn scheenbeen openschaaf- de. met zijn eene been binnen en zrn an dere buiten op het bewuste kozijn te komen. Het raam stond toevalligerwijs open. Voor de komst van Fanshawe- Smith was het dank zij de aversie van de nfeeste mensclfen tegen frissche lucht in elf jaar niet open geweest maar de nieuwe huurder had het met behulp van een laarzentrekker en een kleerborstel tot het breken met de gewoonte van dicht te zijn gedwongen en daardoor George's in- klimmen zeer vergemEkkelijkt. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1