W. U. SGHUURMAN Pekelvleesch. MOTEN- Groote Kinder- en Familievoorstelling RICHARD TALMADGE. ALS ERFGENAAM Verwacht FOX FOLLIES" Belgisch en Roosendaalsch Klaverzaad. Bekend making. Opberg Ordeners ADVERTENTIEN a. een Heerenhuis 1 Een 4-persoons gesloten Auto, binnenkort Financieele Berichten. Groote Paling (ievend) Prijskamp HERVAT 27 Januari alleSpreekuren. Mooi mager A. A. MARSILJE Jz., AARDENBURG. Het Gasthuis en het Oudemannenhuis Bouwterrein, H. Pluimveehouders DIELEMAN-VAN UK, Groote Opruiming. CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW Zondagmiddag. Aanvang 4 uur. Vendu-Huis INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. SCHEEP V AARTBE WEG1N G. JOHANNES A. DE JONGE, Op ZONDAG 26 JANUARI bij M. J. ADRIAANSEN, Zenuwarts te Middelburg TER NEUZEN. Telef. 223. VERKOOPING te B. C. Neemt proef HARING, lekker en goedkoop HARDERWIJKERS SARDIENSPROT Gerookte SPIERING ANSJOVIS in flacons Ingelegde PALING BAKHARINGenROLMOPS N00RDSTRAAT 84 Weder op bestelling verkrijgbaar Lucerne Hopperups en Witte Klaver voor Groenbemesting. Ook Bras- en Klaverzaden FRANS DE BRUIJN, ZAK-AGENDA'S Zoolang de voorraad strekt, Chevrolet- en Fordonder- deelen, Indian- en Harley Motorbenoodigdheden. Groote sorteering Auto- en fiffotorbenoodigdheden, o.a. Schijnwerpers, Hoorns, Batterijen, Radiateur en Bandenhoezen, Remvoering enz Aanbevelend, A. A. DEES, Luxe Auto Autobussenverhuurinrichting, Axelschestraat la, TER NEUZEN, Telf. 178. TER NEUZEN. J SPANNENDE SENSATIONEELE KRACHTFILM. Verder ons bekend groot en vroolijk Bijprogramma, waarbij zeer mooie kluchten. Loge an Parket 35 cent, overige rangen 20 cent. TE KOOP Tevens een Ford Vrachtauto A. A. DEES, Winkelzakken - Vetvrijpapier In- en verkoop 2de hands Meubelen TE KOOP WOONHUIZEN DE GROOTE SPREKENDE, ZINGENDE MUSICEERENDE FILM 33 GROOTE REVUE FILM MET SCHITTERENDE GEKLEURDE OPNAMEN. VAN vVEJiSJfONGEN TOT MILLION AIR. op een moreen oni/wuttKie ae vierja-rige Gan-Uonan m euu gTOot zauiu ueu, aac ni oe^i groote witte Kamer 30011a. n.en vnenueajAe verzorgster troK nem mooie meuwe Kieeren aan, ny speeiue in uen luiii van net oat aan een goeae lee oenoorae. ne goeae xec, die aen Kieinen oan jonan uit net atociaioim- scne weesnuis tot zicn nau genomen, wus weauwe vau Kolonei askoiui op nei. Kasi-eei horsey in uinland, eigeiiares van giuuu: iuu- derijeu, oossenen en zaagmoiens. nu uoen ze kora daarna stieri, ilet. ze aan ueu naeinen aaoptieizoon al haar nave en goea ter waarut van loO miiiioen unsche iviarK, d.w.z. y mn- Jioen ±^euenanasche guldens, na. In haar testament is Carl Johans opvoeding tot in Kieinigneoen geregelu. Aiie tot ousvei in funetie zijnde verzorgsteis van uen Knaap moeten in her begin van zyn schooitijd by hem bnjven en ook later, ais hij net wenscnt. Die, welken hij het lietst heeit, moet zijn heele ieven by hem blijven. Dfe geneesheer moet tot het begin van aen schooiujd op het kasteel wonen. Bij ziekte worat de knaap thuis be- handeid; na begin van aen schooitijd in irtei- singtors moet ae eigen verzorgster den knaap ook in het ziekenhuis verplegen. Het onder- wrjs mag eerst beginnen als hij V jaar is en moet eerst thuis door een absoluut betrouw- baren van kinderen houdenden, jongen onder- wijzer gegeven worden tot de 4e oi 5e klasse der nieuwe Zweedsche school in Helsingfors De onderwijzer moet onder controle der voogden ook daarna de opvoeding van den knaap leiden en moet 's nachts in zijn kamer slapen. Zoo blgkt, dat de jongen hem niet mag moet dadelyk een ander aangesteld worden. Dat de jongen in Helsingfors een eigen groote woning met betrouwbaar personeel moet heb- ben, spreekt vanzelf; ook een auto en een rij- paard zullen tot zijn beschikking staan. Als schooljongen krijgt Carl Johan 600 F. Mk. (f 35) zakgeld in de maand, als student J 300. Als hij atgestudeerd is moet de jonge man een jaar op het kantoor van den zaag- molen Forsby werken en zyn bezittingen in- specteeren; daarna moet hij minstens een jaar in Engeland doorbrengen bij den vertegen- woordiger der firma. Dan staan hem eenige jaren ter beschikking waarin hij doen kan wat brj wil en vervolgens de leiding der firma Joh. Askolin op zich te nemen. HONDERD JAAR HONDENBELASTING. In dit voorjaar zullen de Berlijners het jubileum van de invoering der hondenbelas- ting herdenken, die een zeer eigenaardigen oorsprong heeft. In het jaar 1824 hadden de wijnhandelaren Lutter en Wegner voor hun huis in de Markgrafenstraat een breed ver- hard voetpad laten aanleggen, dat zoozeer in den smaak viel, dat koning Friedrich Wilhelm II den wensch uitte, dat alle rijks en stede- lijkelijke gebouwen dergelijke trottoirs zouden aanleggen. De gemeenteraad besloot boven- dien alien particuliere huiseigenaren, die voor hun eigendom een dergelijk trottoir zouden laten maken, twee-derde der gemaakte kosten te vergoeden. Maar het geld te Berlin was in die dagen evenals nu, schaarsch in de stedelijke kassen en de magistraat besloot in het jaar 1830, tot heperking van het aantal honden en tot ver- mindering van het gevaar voor hondsdolheid een belasting van drie talers op de luxe hon den in te voeren en uit de opbrengst den aan- leg van trottoirs in alle voorname straten te bestrijden. In de eerste jaren was de nieuwe belasting een fiasco, want de helft der Berlijners schaf- ten de honden af (in 1830 waren er 5900, in 1835 nog slechts 3300). Maar geleidelijk nam het aantal honden weer toe en de liefhebberij der dierenvrienden zegevierde over de betrek- kelfjk hooge belasting, aldus de N. R. Crt. Met de invoering der macadam- en asfaltwegen heeft de opbrengst der hondenbelasting na- tuurlijk haar oorspronkelijke bestemming ver- loren. 4% ROTTERDAM. Leening geslaagd. Naar wij vernemen is bij de d.d. 20 dezer ge- houden inschrijving op 21.110.000 4% eblig. Rotterdam voor zoodanige bedragen in- geschreven, dat op de vrije inschrijvingen een fcelangrijke reductie zal worden toegepast. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie.) DE AGITATIE VAN „ARGUS" VOOR DE WATERLEIDING. Axel, 23-1-1930. Mijnheer de Redacteur, Mijn vriend Argus" is toch een wonderlijke kwant! Een „penneheld" voorwaar, die zeer bedreven is in het uitdeelen van parlementaire en journalistieke zedelessen. Jammer, dat deze paedagogiek gemaskerd wordt ten beste gegeven! Het sehijmt in den jare 1930 meer dan ooit compromitteerend zich aan het publiek voor te doen als rjveraar voor de zaak der Zeeuwsch-Vl. Waterl. Mij. Onverklaarbaar blijft de vrees en de schaamte van onzen vriend met de scherp- ziende oogen! Ik zal mijn hersens niet pijni- gen echter met mij er in te verdiepen of hij hamdeit uit een oogpimt van ,,kruideniers- politiek", dan wel of hij gedreven wordt door een zucht tot intrige's om daardoor zijn 66n- maal voor oogen gesteld doel te bereiken. Geloof mjj, waarde Argus, door intrigeeren verzwakt gij de ,,zwakke" zaak der waterlei ding meer dan gij vermoedt! 't Is bedroevend dat de Red. van de Tern. Ct. „Argus" onophoudelijk steunt en met hem in hetzelfde schuitje schtjnt te varen. Omwil- lekeurig kwamen mij de „kok en de koetsier van Harpagon" in de gedachten die in 1925 in verband met de hier toen hangende elec- triciteitskwestie wel eens zijn genoemd met het oog op de rol die Ged. Staten toen in onzen Raad kwamen spelen als kooplieden in electriciteit. Deze Redactie trekt in nauwe combinatie met Argus" hard van leer tegen die van de Axelsche Courant. De splinter in 's naasten oog blijkt voor beiden gemakkelijker te be- speuren dan de balk in het eigen! Een staaltje daarvan was wel de bericht- geving in het blad van vorige week Zaterdag uit Sluiakil. Een zich onder het motto „neutraliteit" aandienend provinciaal blad geeft hier aan 6dn harer meest heetggbakerde corresponden- ten vrije gelegenheid frisch van den lever te schelden op ondergeteekende en mij voor „leugenaar" te zetten, op hetzelfde moment als ook die Redactie dit doet een paar kolom- men verder. Was het wonder, dat ik impulsief naar de pen greep, om U meer dan gewone plaats- ruimte te vragen tot het weerleggen van de nonsens van ,,Arugus",, die den moed mist, met mij over de waterleiding een avond van gedachten te wisselen? Waartoe dient dit echter en welk nut zal het opleveren zoo heb ik mij naderhand weer afgevraagd. Hoon, spot en minachting van een opgebla- zen, maar laffe criticus die in het donker in- trigeert en mij sarcastisch een raadslid van standing" noemt! Deze Argus" blijkt in sommige opzichten wonderlijk wel ingelicht overigens! Als ,,zij- delingsch" bij de Waterleiding betrokken persoon weet hij o.a., dat de laatste dagen als eisch der waarheid zekere verklaring van mij werd verwacht! Het is voor ingewijden duidelijk, dat hij hiermede doelt op de weerlegging van Dr. Jenny Weyermans' berekeningen door de daartoe ingestelde Commissie onder voorzit- terschap van oud-Minister Aalberse. En mijn antwoord hierop is het volgende: „Op 11 October j.l. is Dr. J. W. naar Paramaribo ge- stichting eener waterleiding daar in opdracht van het Ministerie van Kolonien te volvoeren. Dr. J. W. heeft destijds gezegd als man voor de degelijkheid dezer berekeningen te staan! Ik heb dit zwart op wit! Welnu, er is geen enkele aanleiding om mij van een oordeel te onthouden voordat deze (ajs terzake kundige) zelf in staat zl zijn deze gegevens nader te verdedigen". Is U dit duidelijk, Argus! Maar, daar loopt het bij U niet in de eerste plaats over en daarop strandt deze Water leiding ook niet. Dat weet U drommels goed. Uw doel is in hoofdzaak door kuiperij en misbruik making van eenige U ten dienste staande gegevens te trachten het raadslid 't Gilde onmogelijk en onbetrouwbaar te maken. Getuige de kwestie De Bel, die op een ver- gissing mijnerzijds berustte. Het was een andere industrieel (-lid der C. v. O.) die heeft verklaard voor zijn Industrie geen behoefte i aan de Waterleiding te hebben! Ik geef U voile gelegenheid Uw taktiek m(j onmogelijk te willen maken in een openbare vergadering voort te zetten. Liever vandaag dan morgen! Mijn uit den duim gezogen bewering die Uw Ter Neuzensch hart heeft doen zwellen van ergernis is een op feiten berustende veronder- stelling. Zie de door mij in onze laatste Raadsvergadering geciteerde kantteekeningen van den Raad van Commissarissen van 15 Januari 1929. De goede trouw der daar gedane toezeg- ging met veler handteekening bekrachtigd, noopt mij mijn vertrouwen uit te spreken, dat eerlang deze belofte zal worden ingelost. Hoe spreekt U van „nit den duim zuigen?" U beaamt: „er zou over die kwestie heel wat te zeggen zijn!" De kwade trouw bestaat dus bij U en geen enkel lid van den Raad van Ter Neuzen zal het voor de oogen hebben geschemerd en zeker niet de drie leden der fractie van den Ter Neuzenschen raad tot wier geestelijke vaders de inspireerende geest van Argus" behoort. Ik kom binnenkort naar wij hopen in een openbare vergadering in Ter Neuzen wel nader op die zaak terug en wacht U daar in debat. Over het tarief-Harte ben ik nog eenige gegevens wachtende. Maar, dit kan ik wel zeggen, dat dit tarief ten zeerste den midden- stand zal drukken. Tevens echter dat dit tarief de toch zoo twijfelachtige rentabilitedt nog meer in gevaar zou brengen. Troaiwens omtrent de tarieven is nog niets definitiefs te zeggen, is ons op het Rijks- bureau indertijd gezegd. Het zou toch voor de heeren van het Rijks- bureau ook niet verheffend zijn, door een Zeeuwsch-Vlaamsch journalist te zien voor- gerekend hoe het wel en beter kan! Vindt U dat ook niet? Ik beloof U dus hierop zoo spoedig mogel(jk terug te komen en teeken mij minzaam groetend, Uw dw. dn., A. TH. 't GILDE. P.S. Ik wacht U vast op de vergadering! EEN ANTWOORD AAN „ARGUS". Mijnheer, Naar aanleiding van de door U aan mij ge- stelde vraag in Uw ingezonden stuk van 13 Januari betreffende de kwestie Dr. Weyerman wil ik een en ander opmerken. Om objectief te kunnen oordeelen zouden we volledigheidshalve moeten hebben de rap- porten van Dr. Weyerman, het uitvoerig rap port van de subcommissie Aalberse, het uit voerig rapport van het Rijksbureau en het antwoord van Dr. Weyerman. Ik stel me ten- minste voor dat Dr. Weyerman toch zeker in de gelegenheid gesteld is op de diverse rap- porten te antwoorden. Aan het door Z. Ex. Minister Verschuur gezonden rapport hebben we totaal niets. Met dank voor plaatsing. Hoogachtend, CH. CLAESSENS. Axel, 22 - 1 - '30. v Mijnheer de Redacteur, Naar aanleiding Uwer ontkenning over den bewusten brief van den heer N. Harte voel ik mij verplicht U te berichten dat de heer N. Harte de door het raadslid 't Gilde besproken brief werkelijk aan een wethouder van Axel geschreven heeft. Dit is aan meerdere raads- leden bekend. Het raadslid 't Gilde heeft dus niet gelogen. U dankend voor de plaatsruimte. Hoogachtend, CH. CLAESSENS. Axel, 22 - 1 - '30. Noot der Redactie. De heer N. J. Harte, die we met boven- staand schrijven in kennis stelden, merkt op, dat de inzender goed moet onderscheiden, dat hij niet heeft on mend „een brief" aan leden van Axelsch ge—eentebestuur te hebben ge schreven, (waarvoor zou dat trouwens noo- dig zijn doch aileen heeft ontkend dat deze, zooals de heer 't Gilde te kennen gal, zou in- gehouden hebben een pieidooi vdor verplichte aansluiting en dat daarin zou meegedeeld zijn dat bij het vervallen der verplichting in Ter Neuzen siechts 10 zou aansiuiten. Het gaat dus niet over „de brief" maar over strekking en inhoud. Ter toeiichting diene, dat na het verschijnen van het rapport der Commissie van Onder- zoek voor verplichte aansluiting geen pieidooi meer behoefde geleverd te worden. Vast staat, dat, indien men eene waterleiding wenscht met dragelijke, betaalbare tarieven, in verband met rentabiliteitszekerheid, ver plichte aansluiting niet kan gemist worden, tenzij men daar een gelijkwaardige garantie tegenoverstelt. Bij verschillende gelegenheden was door mij met leden van Axelsch gemeentebestuur de waterleidingszaak besproken. Toen ik daar- om kennis kreeg van het prea-advies door Burg, en Weth. van Axel uitgebracht voor de vergaaering van 23 Mei 1929, waarin zij voor- stelden het rapport der Commissie van On- derzoek te aanvaarden, met de restrictie van den wethouder Oggel, om verplichte aanslui ting te laten vervallen, daartegenover de tarie ven met 10 te verhoogen, hetgeen volgens den Directeur van het Rijkswaterleidingbu- reau mogelijk zou zijn, heb ik er bij schrijven d.d. 20 M'ei 1929 de aandacht op gevestigd dat dit op een misverstand moest berusten. Ik heb er daarbij op gewezen dat, als zulks in- derdaad het geval was, het de moeite niet waard was geweest, om over verplichte aan sluiting zooveel drukte te maken. Ik wees er op, dat thans voor het eerste jaar, met verplichting gerekend wordt op 60 aansluitingen, doch dat dit, gezien den volksaard, bij vrijlating aanzienlijk minder zou zijn en met het voorbeeld der gasaanslui- tingen in Ter Neuzen voor oogen in plaats van 60 wellicht maar twintig procent zou bedragen. Dat een tariefsverhooging met tien procent dus onmogelijk een equivalent daar- voor kon vormen en men de aansluiting alledn zou kunnen vrijlaten indien men die verving door een daarvoor in de plaats komende ge- meentelijke garantie. 1 De eenige strekking van het schijven was dus aan te toonen dat dit op een onjuistefi grond of vergissing moest berusten en dat dit voorstel aileen aanvaardbaar was voor hen, die de waterleiding niet wenschen. Ik hoop hiermede voldoende licht te hebben geworpen op dit schrijven, waaraan m.i. meer aandacht schijnt te worden geschonken dan het inderdaad verdient, aangezien het aileen bestemd was voor persoonlijke kennisneming door de leden van het betrokken college, al kan het best den toets doorstaan om in het voile licht te worden geplaatst. TER NEUZEN. Woensdag werd in het Hotel De Arend alhier aanbesteed door de landbouwvereeni- ging „Landbouwbelang" te Hoek: de levering van meststoffen, waarvoor als volgt werd in- geschreven a. 53.000 K.G. Superfosfaat. Firm^ D. J. Oggel te Axel voor /2,89; P. J. van Aardenne te Dordrecht voor j 2,87De Mbor-Vlaeminck te Hulst voor 2,86 '/i>Firma De Ruijter en Co. te Axel voor 2,85; D. Scheele te Ter Neuzen voor 2,83; J. Kostense te Kruiningen voor 2,82; Kooman te Dirks- land voor 2,82 en M. van der Gouwe te Ter Neuzen voor f 2,80, gegund. b. 34.700 K.G. Ammoniak-Superfosfaat. J. Kostense voor /5,60; D. Scheele voor 5,56, Firma Oggel voor /5,54; Firma de Ruijter en Co. voor 5,54; M. van der Gouwe voor f 5,52, P. J. van Aardenne voor f 5,48 en Kooman voor 5,43, gegund. c. 34.700 K.G. Chilisalpeter. De Moor-Vlaeminck voor f 10,90; D. Scheele voor 10,85; Kooman voor 10,84; Firma Oggel voor f 10,84; J. Kostense voor 10,83; Firma de Ruijter en Co. voor 10,83; Firma Hulshof en Co. te Utrecht voor 10,82 en M. van der Gouwe voor f 10,78, gegund. d. 33.600 K.G. Zwavelzure-Ammoniak. J. Kostense voor f 10,50; Kooman voor 10.46; P. J. van Aardenne voor 10,42; Ba- taafsche Import Maatschappij te Ter Neuzen voor 10,32%; Firma De Ruijter en Co. voor 9,90; De MoorVlaeminck voor 9,89, D. Scheele voor 9,84 en Firma Oggel voor f 9,82, gegund. e. 3000 K.G. Kalksalpeter. Firma Oggel voor 10,Firma De Rug- ter en Co. voor f 9,99 en Kooman voor f 9,99. Bij loting aan laatstgenoemde gegund. IJZENDIJKE. Maandag j.l. had alhier door notaris Beu- ningh te Groede de definitieve veiling plaats van een blok Bouwland te Biervliet ten ver- zoeke van de fam. Lievens. De koopen werden toegewezen als volgt: Koop I aan den heer Cyriel Baecke te Bier vliet, voor 5825. Koop II en III aan den heer G. A. Wijffels te Waspik voor f 14.825. Koop IV aan den heer Van de Vijver te Watervliet, voor 6430. Koop V aan den heer I. de Kramer te Bier vliet, voor 3211. Koop VI en VII aan de Command. Vennoot- schap van Waesberghe-Janssens te Hulst, voor 14.456. Koop VIII en IX aan den heer F. van den Hemel te Biervliet voor f 20.275. Koop X aan den heer Looten te Middelburtr, voor 12.000. s.s. HELENA in lossing te Ardrossan. s.s. MAGDALENA vertrok 23 dezer van Nan tes naar Bordeaux, s.s. TERNEUZEN vertrok heden van Rotter dam naar Rouaan. Voor Ter Neuzen: 22 Jan. Noorsch s.s. KUL, 753, kunstmest, Odda. Van Ter Neuzen: 22 Jan. Duitsch s.s. CON SUL SUCKAU, 212, ledig, R'dam. 23 Jan. Eng. s.s. SHEAF CREST, 1617, ledig, New-Castle. Voor Ter NeuzenGent: 22 Jan. Eng. s.s. THE VICEROY, 405, jjzer, Millom. Voor Gent: 22 Jan. Eng. s.s. WAYPARK, 857, kolen, Tmmingham; Duitsch s.s. ELLEN LARSEN, 1160, ledig, Rouaan; Eng. s.s. BO- NAWE, 139, ledig, Whitestabel; Eng. sjb. MARCHIONESS OF BUTE, 2745, fosfaat, Sfax; Noorsch s.s. DORAVORE, 659, ledig, Rouaan; Belg. s.s. ROSA, 828, ledig, R'dam; Eng. s.s. KINGSBOROUGH, 2030, pyriet, Huelva; Eng. s.s. GALA, 605, pekkolen. Lou den. 23 Jan. Eng. s.s. TEESWOOD, 416, ledig, Rouaan; Zweedsch s.s. TORFRID, 404, ledig, St. Malo; Noorsch ss. GUNNAR, 714, pyriet, Balange; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Eng. s.s. NINA, 672, kolen, Goole; Eng. s.s. REDSTART, 553, stukg., Londen; Belg. s.s. COCCINELLE, 154, ledig, Antwer- pen; Duitsch s.s. WESER, 571, hout, Stolp- munde; Amerik. s.s. LIBERTY GLO, 3060, stukg., R'dam; Eng. s.s. WYNDING, 667, kolen, Boston; Noorsch s.s. KARMT, 925, pyriet, Thamshavn; Deensch s.s. MARGRETE, 731, kolen, Swansea; Eng. s.s. GYDON, 1023^ kolen, New-Castle; Eng. s.s. NIDD, 457, stukg., Goole; Eng. s.s. CHATWOOD, 159o! kolen, New-Castle. Van Gent: 22 Jan. Zweedsch s.s. IWAR, 714, ledigj', Lulea; Eng. s.s. CROXDALE, 806, ijzer, Londen; Eng. s.s. FIRECREST, 259, ijzer, Londen; Eng. s.s. DRYBURGH, 676, ijzer, Grangemouth; Eng. s.s. TARNWATER, 262, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. HETTON, 1541, ledig, Tyne; Duitsch s.s. BOLLAN, 838, ijzer, Port Talbot; Eng. s.s. MERANNIO, 563, stukg., Londen; Eng. s.s. CHELWOOD, 1543, ledig, Hull; Letl. s.s. DUNDAGE, 705, ledig, R'dam; Duitsch s.s. ERUCA SCHUNNEMAN, 722, ijzer, Gdynia; Belg. s.s. LESTRIS, 839, tjzer, Boness; Noorsch s.s. LIGUR, 800, ledig, Immingham; Noorsch s.s. ERLING LINDOE, 751, ledig, R'dam; Zweedsch s.s. YMER, 777, fosfaat, Stettin. 23 Jan. Letl. s.s. JOHANNE. 1685, ledig, R'dam; Eng. s.s. DONA FLORA, 292, ijzer, Middlesbo rough; Eng. s.s. BON AWE, 139, cement, New-Castle. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven, dat heden, na een langdurig doch geduldig lijden is overleden, onze geliefde Echtgenoot, Vader en Broeder, in den ouderdom van bijna 65 jaren. Wed. J. A. DE JONGE. M. M. DE JONGE en Verloofde. Zaamslag, 22 Januari 1930. HIERMEDE BETUIGT ONDERGETEE KENDE ZIJN BESTEN DANK VOOR DE VELE ONTVANGEN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING EN MEDELEVEN TER GELEGENHEID VAN HET HON- DERDJARIG BESTAAN DER FIRMA DE KOSTER Co. J. E. J. JURRY. Cafd „'s LANDS WELVAREN", met de JASKAART. lste, 2de, 3e, 4e Prijs en een Extra-Prijs. Begin 6 uur's avonds. Inleg /0.50. HET BESTUUR. Notaris P. G. J. VAN DER SCHRIECK te Aardenburg zal in het openbaar ver- koopen BIJ INSTEL, op Maandag 3 Fetor. 1930, in het Caf(5 „Het Hof van Holland" te Aardenburg, en BIJ TOESLAG, op Maandag lO Fetor, d.a.v., inhetCafdvan den heer S. G. CUELENAERE aan de Kaai te Aardenburg, telkens des nam. 2 uur met tuin, gelegen te Aardenburg in de Weststraat, kadaster sectie E nummers 975 en 1096, groot 25,30 aren. Het huis is bewoond door den WeiEd. Zeer Gel Heer Dr. J. DE HULLU. Betaling koopsom v66r 20 Febr. 1930. Het perceel kan in gebruik worden aanvaard op 1 Mei 1931. Lasten vanaf 1 Maart a.s. voor rekening kooper. te Aardenburg, kadastraal bekend Gemeente Aardenburg, Sectie E deel van nummers 1440 en 1667, benevens het recht van erfpacht op een perceel tuingrond deel van Sectie E nummers 1615 en 1616, te veilen in 2 koopen. Groot ongeveer 59,46 aren. 3 perceelen zeer gunstig gelegen aan den straat- weg, zijnde deelen van perceel Ge meente Aardenburg, Sectie E no. 1440 en het recht van erfpacht op een perceel tuingrond deel van Sectie E nummers 1615 en 1616, groot onge veer te samen 18 aren. Aanvaarding van het Gasthuis en het Oudemannenhuis op 15 Maart a.s., de per ceelen bouwterrein terstond na betaling. Betaling v66r 20 Februari 1930. Lasten voor rekening kooper vanaf 1 Maart a.s. Instelpremie voor sub A, B en C 1/2°/o- Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris, alsmede bij den Secretaris der Commissie van Verdeeling den heer A. I. CATSMAN, Markt te Aardenburg. Thans weer in voorraad het Ziekte- poeder SALUBERTE, dat Snot, Cholera, Levertering, Diarrhde, Diphtheritis ge- neest bij Uw Kippen en Duiven. Enkele malen gebruiken bij Uw Kippen is het ook een voorbehoedmiddel, het werkt inwendig en zuivert het bloed. FECOND T£ POEDER prikkelt en rijpt de eierstok aan. Gebruikt ddn doosje aan Uw leggende Kippen door het voeder en U staat versteld dat ze binnen enkele dagen enorm eieren gaan leggen. Niet eieren leggende kippen worden gedreven naar het nest om het ei kwijt te raken: Adres R. PLATTEEUW, Drogist, Ter Neuzen. Op ieder dorp een verkooper gevraagd. Echt vertrouwd zuiver voor aanleg van tijdelijk en blijvende Weide, met opgaaf van grondsoorten, de Weidezaden worden geleverd onder voorwaarde betaling 1 October. Aanbevelend, Zaadteler HULST Firma P. J. van de Sande. ALS HOOFDNUMMER: ook geschikt voor iemand die de baan opgaat. en een Benz, voor alle doeleinden geschikt. Opruimingsprljzen. Axelschestraat la. TER NEUZEN. Telel. 178. Apparaatrollen Kasboeken, Zakagenda's, Schrijfblocs, Notablocs, Notitieboekjes, Inkt, Gluton, enz. Speciaal adres voor het inbin- den van Boeken en Tijdschriften, evenals voor het omlijsten van Platen en Foto's. Boekbinderij en Lijstenhandel, 3. VAN DONK, Donze-Visserstr. 18, TER NEUZEN Vakkundig werk. Concurreerend adres zooals Spiegels, Kasten,Tafeis, Stoelen, Kachels, eiken Kabinet, nieuwe Ledi- kanten, Klokken, enz. in en buiten de Gemeente. IV Inkoop van Inboedels of gedeeltea daarvan, ongeregeld goed enz. „ONS HUIS" - MARKT. G. v. d. Berge - L. v. d. Molen. voor den Glrodlenst Voorhanden Fa P. J. VAN DE SANDE,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 7