9KMEHGDE BERICHTEV. V A K1 A. BIJ EEN VELDEOOP DOODGEBLEVEN. DE VERKOOP VAN EEN GROOTEN INBOEDEL. »p groeien zouw! Laggen de sloten, lag de Mavk stijf bevroren tot d'n bojem toe, mee fa dat er uitzag as zaand zoo vuil, om-da-d-et jhhj mid wier. Scheurde de eerde van drogte, zoc nitgemeergeld lag ze daar. Hsongen de ijspinnekes maanden aan 'n stuk aan de goten en de venstenkoezijnen. Zatten to» romkes van de schiuren en de stallen en van t achterhuis weken en. weken lang onder "h tatrst ijs da-ge'r gaten in moes boren. Ja, dat werschil is groot! Die velden zijn nog nie zonder blommekes genriest. N6g staat er ier en daar 'n botter- Mommeke en 'n madelieveke tusschen 't gras itWi ft i-i"l d'n winter gruun gebleven is. JSa? as 's aves de zon ondergaat, dan is 't domax en dan of er twee groote gouwen poor- ten geruizeioos worren opengedraaid en is t biter op d'n buiten of ge de natuur bekekt dear **n brilleke mee geklenrde gloskes. Dan wordt de eerde, dan worren de boomen cs die waterkaanten, den toren en d'n meulen mmjgpven mee peerse, rose en gouwige raand- je* iof 't allemaal betooverd is. Dan leet er *Ben gloed over de wereld, of beter gezeed: *D jglofiding, da-d-et allemaal schemert veur -mm? oogen van d'n rijkdom aan kleuren. Tk Was Zundagnadenmiddags in 't bosch Ead wnderwege 'nen stok gesnejen waarmee St oaiwe blaaikes opsloeg, teugen de stammen nan de boomen tikte en ier en daar 'n dooi tatake af jaste. 't Was 'n weer om gekke dingskes te doen. Om in 'nen hoogen spar te Manxmen naar de eekhoomtjes en zoo te be- ■MBtderen 't pannerama van de hei en de bos- ,die daar overgoten leggen te baaien in pi as van gouwen licht en rooien gloed. i mee da'k daar zoo aandocht en naar keek zag ik hoe de hooge kruinen grmin-purperig in mekare overliepen en deur de ,„gaten" d'n braand deurlekte in grillige ptedtkaten van de gloeiende locht die er boven being in laaiende wolkskes. Keb staan turen tot m'nen nek d'r pijn van Toen ben 'k deurgemarsjeerd, lustig 'n fliuitend, da verstierf in de oneindigheid "t bosch, waar de stilte as 't ware deur dreef. En as ik op de hei kwam, die diep, achter de bosschen leet, dan stapte-n-ik in d'n dag van die groote rood- Jtasperige vlakte die in 't Oosten verblaauwde vsas 'nen opkomenden nevel die as sluiers van dr locht afhong. Maar teugen't westen, waar de zon as 'nen peui te zwaren vurigen bal deur't zwd&rk was gea»nken achter d'eerde, daar hongen n6g de gkse'iende wolkskes laag op de hooge kruinen van 't bosch, of't bosch aan 't braanden Den dag hong te smeulen. En achter me kwam d'n nacht aangolven at hlaauw gesluierte en zoo veraanderde en *crwdsselde de natuur d'r eigen as 'n schoone JOBtticvrouw die onder 'nen zonbeschenen boom staat, waar deur de zonneplekken spulden op ffr schoone gestalte. 1 Was 'n wisselink van kleuren, 'n kleuren- xpcA da laankzaam doofde as 'n geweldig vuur. En gong de dag weg in 'n apooteejose van .lichtende kleuren om daar in oew dooje -eHtttje op die groote he; 't gevuul te krijgen of d'r deuren sloten en jouw buiten lieten staan. Mee schokskes dook d'n dag achter de bos schen en daar heurde-n-ik ineens, heel, heel kteintjes, as zulveren klokskes, 't Ulvenhout- ache kerktorentje kleppen veur't Lof. 't Was net, of Krist Stoffels, onzen kuster, pertier spulde in deus grotsche Schep- om d'n schoonen Zondag uit te luien «n mee zag ik d'n Krist mee z'n lange «hmne lijf en z'nen uitgedroogden, grauwen tap, aan't klokketouw hangen dat'm tellekes efftskes van d'n vloer opwipt mee 'n snukske, omdat ie zoo uitgedroogd is as 'nen hollen wilg. Maar hij riep me mee z'n gelui, da deur die heimelijke stilte kwam gedreven, toch weer trug naar m'n durpke en kreeg ik 'nen trek in 'n borreltje en wa gezelligheid in de „Gouwe", da'k mee 'nen ruk weer verom gang d'n steenweg zuukend, om flinker te tanmem stappen deur de dusterde die dikker en dikker wier. Op d 'n weg Motsten m'n'stappen teugen d'n xwarten muur aan van 't bosch, waarin de nai4it al rondspokte. De tanteertjes laanks de kaanten doken in m lange rechte rij naar benejen as 'n streep van licht-kriiskes, zoo sprongen 'r vier stralen schgnsel in d'n daamp die dichter en dichter aan de 66rde gong kleeven. TJi*en hd'k geloopen, amioo. Uren! Maar 1 was of de harsen uit de duuzenden dennen m m'n correpus waren gaan zitten, z66 stevig, raulde-n ik m'n eigen gaan. Gloeiing sprong ran m'n wangen en kad 't gevuul of ik d'n zeifden avond nog mee alle jonge wijven van Uivenhout 'nen waals zou kunnen maken, da w jjinnen grond onder d'r vuten zouwen Vtmlen. Kad m'nen jekker aan, m'nen billentikkert, •■«s»anee zo'nen jas lopte vanzelvers ee. Ixi <le.,Gouwe" he 'k 'n paar steuvige piere- serscmikkers gekocht en 'k kwam thuis mee "tea> kop as 'n vuurklompke. En mee 'n maag "men leegen zak. nviii had sjuust de biesten afgevoeierd, zooda 'k *t goed had afgemikt. „Geddet bestig aitg'ouwen", pruilde Trui zo'n bietje. „Gr/ lot 'nen mensch maar olleen zitten koeke- toeren en as ie honger krijgt denkt ie om tfnen stal" „Trui" zee ik, „Trui, 't was zoo machttg' goed buiten en as ge nie oppast zet ik oew "boven op de kast want't kriebelt hier ran'diinnen am iets geks te doen". Trui gig gin ruzie DTedeskonf erentie IJ&a.'s ok weer gedaan ee, de Haagsche kon- taransie. En mee veul suukzes, as ge ze ge- tenven mag. Zemmen tot 't allerleste ketier- to-n-"! wei nie eens kunnen worren hoe ze 't (win mossen worren, maar de pampieren zijn geteekend en d'n Dutsch kan gaan betalen veur de stukken die z'allemaal emmen ge- ■BBokt, maar omdat ie't eerste teugen de tafel aan had gestooten zeggen ze. 't Is nie lollig, anes betalen, maar ge kun 't altij nog beter doen dan van dremoei d'r op motten zitten te ,-wachten. Wagjj? Jicruw krijgen me weer vlootkonferenties, ee Oe vrede ga-d-al maar z'nen gaank. X>e Moes ee trouwens al gezeed en geschre- ven, dat ie evenveul oorlogsschepen emmen mot as Frankrijk en, as 't effekes lijen kan, net zooveul as Engeland; nie om oorlog te woeren, maar om z'n eigen te wapenen teugen de aanderen die ok mee alle geweld vrede wil ier, houwen. En daar schijn-d-eel veul oor- logStuig veur noodig te zijn! Da's zoo op de manier as oewen kelder droog te pompjen mee d'r allemaal emmers water in te kieperen. Maar ollee, 't is allemaal hooge politiek en diepelmassie en da-d-is zoo maar een, twee, drie mee wa gezond verstaand nie op te los- sen. Toch hee dieen Moes zoo maar aarige stre- ken onder z'nen stfcfcrt, amico. In d'n Brus- selschen gazet ,,Le Swaar" da's zooveul as ,,d'n Avend" emmen ze 'n aarig notje ge- krokt over'm. Ge wit wel dat er d'n lesten tijd zooveul keplotjes zijn ontdekt die allemaal maar aan- alagen wouwen plegen op die twee konings- kinders die pas getrouwd zijn. Nouw, da schijnt allemaal poppekast, gesjachel te zijn gewiest. De Bellegen hadden d'n Moes gevraagd om ter eere van die Italjaansch-Belze trouwpartij, 'nen zwik zoogenomde aanti-fasisten los te laten. „Hamnestie" te geven, noemen ze datte. En omdat er d'n Moes gin bal plezier in had om lui los te laten die 't zuur aan 'm emmen, hee-te-ie die kemeedie van keplotjes in mekaar gezet. Toen hoefde-n-ie de Belle gen nie veur d'r hoofd te stooten mee 'n wei- gerink en toch hiew ie de vijf van d'n lesten slag. Nouw, aoimo, gaat er mee zoo eenen maar pandoeren of kruisjassen. As hij de kaarten schudt krijgde tellekes drie azen of drie boeren, maar troefboer houdt ie zelvers! En dan magde gij troefkoning houwen, koning Umberto, waar ge nikske mee uit- richten kiunt as bijgooien Over koningen gesproken, wil ik de wefkes ok nie achter te stellen en denk ik ineens aan ons nuuwbakken Schoonheidskoninginneke. Amico, wa zegde van die mop? 't Eerste had heel 't laand te grazen. De pottegraven en de kraantenmannen waren nie bij d'r van de deur te slaan. 't Kind wier iedere vijf menuutjes beroemder en beroemder en ineens liep 't in de gaten da ze boven de jaren was. 't Is eigenlijk te gek. Me wiesten allemaal da ze 'nen Rubens had, da ze kunst- geschiedenis studeerde, da ze waschechte pijpekrulekes had, die ze veur de kraanten mannen uit-en-inkamde, da ze nog gixmen vrijer had en hoe ze lachte en hoe ze smoeste en hoe ze naar Parijs zouw gaan en naar Amerika, me wiesten alles en alles (b'alleve da z'al gescheien was en 'n hrak van 8 jaren had, waar ze nie over sprak...) en nouw ineens is 'r 'n aander Koninginneke en nog wel uit onze kontrijen, uit 'tGinneken. 't Moes nie ma£ge! Z66 zetten z'oew op 'nen troon, en z66 zagen ze de pooten d'r onder uit, da ge mee oew koninginnebeenen in de locht legt. Maar ollee, ze kan d'r eigen troosten dat 'r teugeswoorig m66r vorsten naast d'ren troon leggen dan d'r op en dat de onstarfelijk- heid van d'ren Rubens altij nog dugdelrjker is, dan van d'n keizer van Japan. En wa mijn betreft: veur mijn is de schoonheidskoningin 't zonneke da'k giesteren zoo prachtig ter ruste zag gaan da'k van die glinsterende schoonheid tranen in m'n oogen kreeg. Qnver- gaankelijke. schoonheid, zander poeier, zonder verf, zonder barbierskunst, zonder... leugens! Amico, ik schei d'r af. 'k Ben staampvol. Veul groeten van Trui en as altij, gin horke minder van oewen toet a voe DRA MIST. De tramboot ZijpeNumansdorp, Dinsdag- morgen 7 uur van Zijpe vertrokken, is ten ge- volge van den zwaren mist eerst Woensdag- ochtend 5 uur in de haven van Numansdorp aangekomen. ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Op den onbewaakten overweg bij wachtpost 4 bij het cadettenkamp onder de gemeente Teteringen, bij Breda, is Woensdagochtend een op een fiets gezeten man gegrepen door den trein, die om 8.12 te Breda moest aan- komen. Hij werd geheel vermorzeld. Het was de 55jarige M. Evers, gehuwd en vader van zeven kinderen, uit Ginneken, werkzaam in de boomkweekerij van den heer Akkermans onder Teteringen. EEN BIJTENDE ZIGEUNERIN. Dezer dagen is op den Kandelaarsweg te Kethel, mejuffrouw C. v. M., die daar op een fiets reed, aangerand door een zigeunerin, die haar een geldbeursje ontnam en het rjj- wiel beschadigde. Mej. Van M. werd door de zigeunersvrouw bovendien in den arm ge- beten. Een onbekend gebleven fietsrijder heeft mej. Van M. geholpen, waama de zigeimerin de beurs terugwierp. Ook bij verschillende bewoners van den Kandelaarsweg en den Schieweg trad de zwerfster zeer brutaal op en wierp zij met steenen naar de ramen. Toen Zondagmiddag te Maastricht de vier K.M.-veldloop, uitgeschreven door de tweede divisie der Koninklijke marechauss£es, plaats had, zakte een der deelnemers, de marechaus- s^e H. J. Hendriks Franssen plotseiing in el- kander en bleef dood liggen, op 500 meter afstand van de eindstreep. Er heerschte begrijpelijkerwijze groote ver- slagenheid onder het deelnemend corps. Het lijk werd naar het hospitaal Calvarie- berg vervoerd. OPLICHTER VAN KLOOSTERS AAN GEHOTJDEN. Aan meerdere kloosters in Oostelijk Noord- Brabant vervoegde zich in den loop der laatste weken een persoon, wiens komst te voren schriftelijk was aangekondigd. Dit schrijven was onderteekend met den naam van den rec tor van het Missiehuis te Malmedie. De per soon in kwestie werd daarin aangediend als een postulant van het Missiehuis te Tongeren in Belgie, en te zijn gezonden om giften voor de missien in ontvangst te nemen. Terwijl de man zijn tochten van dorp tot dorp voort- zette, bleek inmiddels, dat men met een op- lichter te doen had. Te Beek en Donk wist de rijksveldwachter dezen persoon, aldus meldt de „Msb.", juist toen hij zijn opwach- ting maakte bij de zusters van het klooster te Dieshout, aan te houden. Het bleek te zijn de 24jarige student J. F., afkomstig uit Kar- ken (Duitschland), Een groot gedeelte van het in verschillende kloosters ontvangen geld was nog in zijn bezit. Hij werd ter beschik- king van de justitie te Roermond gesteld. EEN STELENDE RECHERCHEMAN. Zaterdagavond omstreeks kwart over zeven ging juffrouw St. uit de P. Borstraat te Amersfoort een boodschap doen in de buurt. Toen zij om half acht weer terug kwam, brandde het licht in een kamer boven. Ze deed de huisdeur open en riep, in de veronder- stelling, dat haar man inmiddels thuisgeko- men was: „Zeg, Willem, ben jij daar boven?" Zij hoorde iemand de trap afkomen, maar Willem bleek het niet te zijn! Een haar totaal onbekend manspersoon liep de deur uit, terwijl hij zeide: „Ik ben van de recherche, straks komt de politie, je zult er meer van hooren". Danrop sprong de man op een damesrijwiel en verdween. Nu de politie kwam ook inder- daad, maar op verzoek van de juffrouw. Na onderzoek bleek een schrijfbureau openge- broken te zijn, maar er was niets vermist. De „rechercheur" scheen echter wat bijziende te zijn, daar er beneden een tweetal dames- tasschen lagen met nog aardig wat geld erin, ook lag er nog een gouden horloge onaange- roerd. De man is voortvluchtig. DE VISSCHEN VAN DE THEEMS. Door een epidemie ziya de vissehen van de Theems bij massa s gestorvuii. Men heeil uaarom nieuwe visschen uitgezet, voorloopig voor een bedrag van 360.000 gulden. ERNSTIG AUTO-ONGELUIi. Bij Oberammergau is een auto bij een berg- tocht plotseiing achteruit gereden, waarbij het steeds snelier omiaag ging. 1'enslotte sloeg de auto om en werd geheel vernield. De chauf feur en een passagier hebben ernstige ver- wondingen opgeloopen. Een dame werd ge- dood. CANDIDAAT TEGEN ZIJN ZIN. De winkelier Sanos Sulyck-Csoma heeft een eisch tot schadeloosstelling tegen de Hon- gaarsche sociaal-democratische partij inge- steld, omdat deze hem zonder zijn toestem- ming had candidaat gesteld. Aangezien de klanten van Sulyok in hoofdzaak tot de christelijk-sociale partij behoorden, had hij daardoor veel schade geleden. EEN ONBESUISD RUDER. Tusschen Ambrock en Dahl bij Hagen in Westfalen heeft een chauffeur die met razen- de snelheid reed, een 20jarig meisje overreden dat met zware verwondingen aan hoofd en rug bleef liggen. De man vergrootte de snel heid zonder zich om het slachtoffer te bekom- meren. Op een gegeven oogenblik verloor de chauffeur de controle over de stuurinrichting en stortte de auto van het wegtalud. De wa- gen werd nagenoeg vernield en de man kreeg zware verwondingen. HIT EEN INGESTORTE MIJN GERED. Bij het bergingswerk in de ingestorte Hoy- nitzmijn te Bfeuthen (Silezie) is nog een ar- beider levend gevonden onder het ingestorte gesteente. Hij is niet ernstig gewond. De bei- de laatste slachtoffers zijn nog niet gevonden. Hoewel men de hoop heeft opgegeven, hen nog levend terug te vinden, wordt het ber gingswerk voortgezet. EEN RADICAAL MIDDEL. In de porcelein-fabriek Karsten te Reiche'n- berg in Thuringen, heeft een controle aan het licht gebracht, dat de productie grooter is ge- weest dan de door het porcelein-cartel toe- gestane hoeveelheid. Het overschot mocht dus niet in den handel worden gebracht. Men heeft nu een radicalen maatregel genomen en 180 centenaars mooi porselein aan gruzelmen- ten geslagen. DE ONRUST ONDER DE INBOORLINGEN. Te Johannesburg zijn Maandagnacht bij on- geregeldheden als gevolg van een vendetta tusschen Pondo's en Sjangaren twaalf inlan ders gedood en 29 gewond. Het gebeurde op het erf van de Kroonmjjnen, waar drie Pon do's met steenen doodgegooid en een hoofd- man vermoord zjjn. Spoedig werd het een al- gemeene vechtpartij en de politie kon de in- boorlingen slechts langzaam aan onder be- dwang krijgen. Groote hoeveelheden wapenen zijn in beslag genomen. Den volgenden avond werd er opnieuw gevochten, maar thans was het van korten duur. Men verwacht dat de verkoop van den in- houd van het bekende hotel Cecil te Londen, die binnenkort zal geschieden, wel een maand zal duren. Het hotel is verkocht voor 1.510.000 pond sterling, maar de koopsom omvat niet de meubelen en installaties van de meer dan 1000 kamers. DOOR ZIJN HOND UIT DE SNEEUW GERED. Bij Moserboden is een werktuigkundige uit Misbach in Beieren door een sneeuwlawine bedolven. De hem begeieidende hond trachtte hem te bevrijden en toen hem dit niet gelukte, waarschuwde het dier een collega van zijn baas, die erin slaagde hem nog bijtijds te redden. EEN ECHTE WEDItEN MET HINDERNISSEN. Dezer dagen werd in Haydock Park bij Londen een wedren met hindernissen gehou- den, welke een inderdaad spannend verloop had. In het begip van den wedren kwam een der favorieten te vallen. De jockey sprong echter weer op het paard en bereikte bij de laatste hindernis de tweede favoriet. Nu wierp deze echter zijn jockey af. Doch onmiddellijk sprong tot algemeene verbazing een jonge dame uit het publiek over het hek de renbaan in, besteeg het paard en spoorde dit tot verder rennen aan. Zij bereikte als tweede het doel. En nu bleek zij bij naweging juist het ver- eischte gewicht te hebben. Volgens het regle- ment moet haar nu inderdaad de tweede plaats worden toegekend, daar de desbetreffende paragraaf letterlijk luidt, dat iedereen de rit op het ruiterloos geworden paard kan ten einde brengen, mits het juiste gewicht in het zadel wordt gebracht. GOED WERR OP HET TERREIN VAN JEUGDCRIMINALITEIT. Het „Maandblad van reclasseering en be- rechting" schrijft: In drie Engelsche steden (Norwich, Ips wich en Hyde) hebben politiebeambten jon- gensclubs georganiseerd. Het is vrijwillig werk der politie, gefinancierd door eigen con tributies en geld, dfet van derden verzameld wordt. Het succes van deze clubs, waarin jongens van de straat worden opgenomen, is zoo groot, dat reeds een merkbare vermindering in de jeugdmisdadigheid in die drie steden is te constateeren. In Chicago werden in de armelijkste wijken de politiebureaux mee ingericht als arbeids- beurzen voor werklooze jongens. Vele werk- gevers helpen mee. Zoo werden in het eerste jaar van deze nieuwe politiewerkzaamheid meer dan 20.000 jongens aan werk geholpen, bij een aanvraag van 22.000. Het resultaat was een vermindering met 24 pet. van het aantal aanhoudingen van minderjarige jongens. De Chicago Boys Club tracht de jeugd- criminaliteit te bestrgden door oprichting van jongenstehuizen met turnzalen, zwembassins en sportterreinen. Het plan voorziet in de oprichting van niet minder dan 25 van dergelijke jongenstehuizen in den tijd van 5 jaren. De uitvoering zal in totaal 12 y2 millioen gulden komen te kosten. KOSTBARE MUNTEN. Een boer uit de omstreken van Lorient vond bij het ploegen een pot met munten, waaraan hij weinig waarde hechtte. Een toerist ver- klaarde ook, dat deze vuile munten, waarop zoo goed als onleesbare woorden stonden, van weinig waarde waren. Als verzamelaar van souvenirs wilde hij voor een twintigtal wel 100 frs. geven. Na lang beraad met de buren be- sloot de boer op het aanbod In te gaan en de toerist deed zijn keuze. Toen een kenner van munten de overgebleven stukken in handen kreeg, verklaarde hij, dat ze uit de eerste eeuw der Christelijke jaartelling waren en zeer kostbaar, hetgeen den boer hevigen spijt deed' bezorgen, dat hij er zooveel voor 100 frs. had afgestaan. GOUD UIT AFVAL. De stad Barmen heeft een inrichting tot vuilverbranding en benutting van bruikbaren afval, die thans in het bezit van de vereenigde Wupperstad is overgegaan. In het laatste jaar van de zelfstandigheid van Barmen is uit 28 millioen K.G. straat- en huisvuilnis door het verbrandingsproces 2.8 millioen kilowatt elec- trische stroom gewonnen, waarvan 1.8 mil lioen aan het stedelijk electriciteitsbedrijf en de rest aan andere instellingen werd geleverd, terwijl bovendien nog twee stedelijke zwem- inrichtingen van warm water werden voor- zien. Voorts werden uit de afvallen 3,3 millioen slakkensteenen, groote hoeveelheden cement en dakpannen verkregen. Deze werden groo- tendeels voor den stedelijken woningbouw ge- bruikt. In het geheel heeft men tot de ver- eeniging der beide Wuppersteden te Barmen alleen aan bouwsteenen 17.4 millioen uit het vuil gewonnen. Er is dus inderdaad hier goud uit afval gehaald. TEIGEN DE LANGE ROKKEN. Leidende persoonlijkheden uit de aanzien- lrjke kringen te New York hebben een soort comity gevormd met het doel, in te gaan tegen de verbreiding van de lange rokken in de damesmode. Lange rokken willen de leden van het comit6 en derzelver aanhangers hoogstens toelaten voor avondjaponnen, maar in geen geval voor kleederen, die op straat worden gedragen. Deze anti-langerokkenbeweging wordt ge- leid door mevrouw Muriel Vanderbilt-Church, een nicht van de hertogin van Marlborough. Twintig toonaangevende persoonlijkheden uit de aanzienlijke kringen te New-York zjjn voomemens iedere maand bijeen te komen en, na advies te hebben ingewonnen van schilders en eerste klasse dameskleermakers, een be- slissing te nemen ten aanzien van de modellen, die zullen worden aanbevolen als te zijn in overeenstemming met de behoeften en den geest des tijds. Film-sterren zullen vervol- gens in de door haar gespeelde stukken pro paganda maken voor de door de New-York- sche dames goedgekeurde nieuwe modes. De voorvechtsters van de korte rokken heb ben zich tegenover vertegenwoordigers van de pers uiterst verontwaardigd uitgelaten over den aanval op de vrouwen-emancipatie, waar- mede, naar haar meening, de poging tot in- voering van den langen rok gelijk staat. EEN INTERNATIONAAL MISDADIGER. Dezer dagen is te Parijs een gevaarlijke in- temationale misdadiger aangehouden, die tal van delicten heeft gepleegd in Frankrijk, En geland, Italie, Belgie, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Nederland en Portugal. Het is een zekere William Lewis, iemand van Britsche nationaliteit, ook bekend onder de namen O'Neill en Malcolm. In April van verleden jaar was hij met eenige andere misdadigers, Australiers, naar Parijs gekomen, om bij een belangrijke bui- tenlandsche bank in te breken. Daar echter twee leden der bende voor andere misdrijven waren aangehouden, kwam er niets van het plan en namen de medeplichtigen de vlucht. De aangehoudenen werden over de grens gezet. De recherche volgde het spoor van Lewis en vond hem eenigen tijd later terug aan de COte d'Azur. Hij werd in den loop van 1929 op heeterdaad betrapt op zakkenrollerrj op een renbaan in het departement der Monden van de RhOne; een aantal gestolen portefeuil- les werd in zijn bezit gevonden. Hij is tot 15 maanden gevangenisstraf en 5 jaar verbod van verblijf veroordeeld. Inmiddels bleek, dat hij zich ook had schuldig gemaakt aan dief- stal van een koffer, inhoudende voor een waarde van 600.000 francs aan juweelen uit den trein ParijsCherbourg, ten nadeele van een Amerikaansche. Bij zijn overbrenging van de gevangenis van Aix-en-Provence naar die van Nimes wist hij, de vorige maand, in Iaatstgenoemde stad uit den celwagen te ont- snappen, samen met een Italiaanschen gede- tineerde. Deze laatste werd den volgenden dag te Marseille aangehouden. Onlangs veraam de recherche, dat Lewis zich zijn brieven paar Nimes liet sturen onder den naam O'Neill. Dit leidde dezer dagen tot zijn arrestatie. EEN ONSLIJTBARE GRAMOFOONPLAAT. De Berlijnsche uitvinder dr. Stille, bekend door zijn werken voor de geluidfilm (Stille Band) werkt op het oogenbilk ami een nieuwe gramofoonplaat die met den naam van den uitvinder min of meer een contrast schijnt te vormen. De nieuwe plaat heeft namelijk het voordeel, dat zij niet aan slijtage onderhevig is, de toon wordt steeds onveranderd weerge- geven. Echter heeft men met de uitvinding van dr. Stille niet te doen met een plaat in den gewonen zin, de opneming moet ook vol gens een ander proc6d6 geschieden dan tegen- woordig wordt toegepast. Zij berust op het principe van electromagnetische opteekening van geluiden. De stemmen worden niet op matrjjzen gedrukt; de toon wordt door een stalen band opgenomen. Deze band slechte plekken kunnen ten alien tijde weggenomen en aangevuld worden. wordt op een spoel gerold en draait, in beweging gebracht auto- matisch langs de plaat. De gramofoon zal niet duurder zijn dan die van andere systemen. En ziedaar de tegenstrijdigheid met den stillen naam des uitvinders de nieuwe gra mofoon kan onafgebroken spelen, de platen behoeven niet verwisseld te worden; automa- tisch schakelt de eene rol na de andere in. Voor de muziekbegeleiding van films, voegt de uitvinder er geruststellend aan toe, is de uitvinding van groote beteekenis. EEN NIEUW FRANSCH REUZENSCHIP. Van de scheepswerven te Saint Nazaire zal binnenkort het grootste Fransche schip te wa ter worden gelaten. De afmetingen van dit schip zijn; lengte 1010 voet, breedte 114, diepte 34 en tonnemaat 60.000. De machines zullen 120.000 P.K. ontwikkelen, waardoor het schip met de zeer snelle vaart van 30 knoopen per uur den Oceaan zal doorklieven. Deze snelheid kan worden opgevoerd en bjj normaal weer zal het schip gemakkelijk 31 knoopen loopen. Ter vergelijking deelen wij mede, dat de .Majestic" 56.551 ton meet en de .Bremen" 49.864 ton, welke schepen resp. machines heb ben van 66.000 en 90.000 P.K. en een vaart van 25 en 27 y2 knoopen. De diepgang van deze reuzenschepen bedraagt 39 voet, dus vijf voet meer dan van het Fransche schip. EEN OUDE KAMER IN DEN ST. PIETERSBERG GEVONDEN. De Kalkmergel Maatschappij, die bezig is, een tunnel te graven van den Cannerweg tot aan den weg bij de kerk te St. Pieter, dus dwars door den St. Pietersberg, heeft een in- teiressante ontdekking gedaan. Bij het graven vond men een gang, die gedeeltelijk was in- gestort. Bij bet opruimen van het puin kwam men in een lang, aan den achterkant afge- sloten vertrek, met op twee muren levens- groote teekeningen in zwart en rood krjjt, voorstellende een rechtzitting. Onderaan stond het jaartal 1806. Men vermoedt, dat door het instorten van een gang die kamer meer dan een eeuw afgesloten is geweest. Op de muren en bij de teekeningen vond men namen, over- eenkomende met thans nog bestaande familie- namem te Maastricht. Ook was er nog een gedicht, op de rechtzitting betrekking hebben- de. Door de zorgen der Maatschappij zal dit vertrek behouden blijven. OUD GRAF BLOOTGELEGD. Dezer dagen heeft op het Enge-bergje op het hoogste punt van de Soester Eng een op- graving plaats gehad, waarbij een zeer oud graf is blootgelegd. Genoemd graf ligt op op oerlaag 50 c.M. onder het tegenwoordig oppervlak, terwijl de heuvel, waarin het graf was gelgen, is opgebouwd uit rood-leemachtig zand, met kiezel. In het graf, hetwelk gevon den werd in een strekking, West ten Noord- Oost ten Zuiden, en 40 h 50 c.M. in den oer- bodem was gezonken, werd een silhouet van een lijk, in een z.g. hurkendfe houding en iig- gend op de rechterzijde, aangetroffen.In het graf werden geen bijgraven gevonden. Waarschijnljjk dateert het graf uit het neo- lithicum of latere steenen tjjdperk of in jaren uitgedrukt, ongeveer 2000 voor onze tijd- rekening. DIeET BIJ TUBERCULOSE. In den laatsten tijd is in Duitschland gewag gemaakt van een speciaal dieet ter behande- ling van klier- en beentuberculose en van lupus, dat reeds op verschillende plaatsen goede resultaten heeft opgeleverd Het stamt van dr. Gerson uit Bielefeld in Westfalen. Het dieet bestaat uit een aantal veranderin- gen van de gewone spjjslijst der sanatoria; de patienten krijgen een normale hoeveelheid eiwit en veel vet, heel weinig koolhydraten, en in het geheel geen keukenzout, dat ver- vangen wordt door een niet precies bekend zoutmengsel, in hoofdzaak bestaande uit kal- cium en magnesium. Verder krijgen de pa tienten rauwe salade en rauwe groenten; wei nig vleeseh en bovendien zeer groote hoeveel heden phosphor-levertraan. De verklaring van de werking van het dieet is minder eenvoudig; sommigen schrijven het toe aan het ontbreken van het keukenzout in het voedsel, anderen aan de zeer groote hoe veelheden vitaminen A en D, die in de lever- traan aanwezig zijn. Of het dieet ook bij longtuberculose helpt, is onzeker; naast goede worden ook slechte resultaten gemeld. MET EEN TOONFILM-INSTALLATIE DOOR AFRIKA. Een vertegenwoordiger van de Metro-Gold- wyn-Mayer Film Company, de heer W. S. van Dyke, is na 7 maanden in de groote Afrikaan- sche wildemis te hebben gefilmd, naar Ame rika teruggekeerd. Hij heeft een maximum- prestatie volbracht doordat hjj met een Wes tern electro-installatie voor toonfilmopnamen van 90 tons gewicht meer dan 8000 mijlen tot in de binnenlanden van Afrika heeft afgelegd. De expeditie bestond uit 35 blanken en 128 inlanders. Sedert „Ben Hur" moet deze film der wildemis de belangrijkste ondememing zijn, welke door de Metro Goldwyn werd vol bracht. Gedurende deze onderzoekingsreis werden van 42 verschillende soorten van dieren film- en toonopnamen gemaakt, waaronder een groot aantal van de gevaarlijkste soort, zooals rhinocerossen, olifanten, leeuwen, buffels, wilde honden en hyena's. Hierbij komen nog buitengewoon goede toonfilmopnamen van ge- 5)angen van inlanders van in het geheel 15 verschillende stammen. De film getiteld .Trader Hor" handelt over de hindernissen en gevaren, waaraan de han del in Afrika is blootgesteld. BIJGELOOF EN M1SDAAD. Het bijgeloof, in velerlei vorm, beheerscht in groote mate het leven van den Balier en dikwijls voert dit bijgeloof, evenals op Java, tot excessen, die op krachtige wijze door het bestuur worden tegengegaan en waarvan de daders op voorbeeldige wijze gestraft worden, tenminste wanneer men klaarheid in deze ex cessen kan krfgen en dit laatste is maar zel- den het geval. Het zijn vooral de geheimzinnige moorden en verdwgningen van Inlanders uit de dessa's, die na eenigen tijd soms komen vast te staan, doch waarvan men den dader of de daders slechts met groote moeite kan opspeuren, daar het algemeene bijgeloof en vrees voor wraak de oorzaak zjjn, dat dergelijke misda- den onopgehelderd blijven. Plotselinge sterfgevallen, zware ziekten, epi- demieen, het niet gedijen van den oogst, het zijn alle teekenen voor den Balier, dat er booze geesten in de desa huizen en dienover- eenkomstig worden maatregelen getroffen om deze geesten te verdrijven. Zij schuilen meest- al in het liohaam van personen, die door een afwijking van den gewonen lichaamsbouw van andere desagenooten zijn te onderscheiden of waarvan de geestesgesteldheid aan die van an deren minderwaardig is en de ongelukkigen, die van deze geesten bevrijd moeten worden, brengen het er slechts zelden levend af en mo- gen blijde zijn, indien zij slechts uit de kam- pong verdreven worden en geen verdere ge- nezing brengende middelen worden toegepast. Dat door dit bijgeloof ook dikwijls personen worden getroffen, waarvan men zich op de een of andere wijze wenscht te ontdoen, is vanzelfsprekend en het zijn vooral de onder- afdeelingen Kloengkoeng, Gianjar, Tabana- nan en Karang-Asem, waar dergelijke exces sen het meest voorkomen en welke slechts in enkele gevallen opgelost kunnen worden. Een zoodanig geval van bijgeloof en massa- moord, is sedert kort voor den Raad van Kerta's in Zuid-Bali berecht, doch waar de misdaden verjaard waren, moesten de daders op vrije voeten gesteld worden, meldt de Loc. Het eiland Noesa Penlda (Zuidkust van Bali) werd onder de vroegere vorsten van Ball, v66r de vestiging van ons bestuur, al- daar, als verbanningsoord gebezigd voor alle personen, die iets op hun geweten hadden, doch 66k en vooral, voor personen, die als 16jaks werden aangezien. Ook Djembrana (West-Bali) was voor deze menschen het ver banningsoord en nog heden ten dage zijn voor den Balier de tijgers, die in deze onderafdee- ling rondsluipen, de 16jaks van vroeger ver- bannen personen. De I6jaks in de gedaanteverwisseling van een persoon, die zich, in welken vorm ook kan uiten en waarbij men zich in een voorwerp of dier kan metamorphoseeren. Het bijgeloof wil, dat deze macht voor sommige personen erfelijk is, voor anderen weer niet, doch de 16jak moet verdreven of gedood worden, want deze brengt vele onheilen teweeg. Activiteit en speurzin van een Inlandsch bestuursamb- tenaar, n.l. den Poenggawa (districtshoofd) van Noesa Penida, heeft het mogelijk gemaakt dat een twaalftal personen kon worden ge vonden, die hun mededesagenooten, in totaal een veertiental personen, hadden vermoord, omdat deze 16jaks waren. Helaas konden de schuldigen aan dit misdrijf niet gestraft wor den, daar de feit^n verjaard waren, aange zien de moorden reeds een veertiental jare» geleden hadden plaats gehad, waarbij de be- drijvers met familierelaties zelfs geen reke- ning hadden gehouden, omdat hij het onder zoek bleek, dat onder de slachtoffers de nauw- ste bloedverwanten van de moordenaars aan getroffen werden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 6