ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Tweede Blad. b IFhe N L A N D. Mo. 8481/ VRIJDAG 24 JANUARI 1930. 70e JAARGANG., U I T S L A G VERKOOP AFFUITLOODS. BUITEHLAND, LANDBOUWBERICHTEN. PREDIKBETTBTEH. Feuilleton-vertellingeu, van onzen IMieuwjaarswedstrijd. De houten Affuitloods, lang 80 Meter, breed 13,85 M., DE EERSTE VERGADERING DER VLOOTCONFERENTIE. TER NEUZEN, 24 JANUARI 1930. RECHTSZAKEN. BRABANTSCHE BRIEVEN. NSCHE De uitslag is als volgt: le prijs. de heer A. VAN DEN BRUELE te Ter Neuzen. 2e prijs: de heer P. FAAS te Eindhoven. 3e prijs: de heer D. VAN KOEVERINGEN te Ter Neuzen. Aan de volgende inzenders, wier biljet het meest overeenstemde met den uitslag, zal een boekwerk of een gratis abonnement op ons blad, gedurende een half jaar, worden uitge- reikt J. J. DeesHaak, Catsweg, Groede. F. M. van Kerkvoort, Val, Zaamslag. D. Dekker, Capellepolder, Axel. W. P. de Ridder, Ter Neuzen. Chr. Weststrate, Zaamslag, en Jan de Bree, Boeregat, Hoek. De prijzen liggen aan ons Bureau ter be- schikking of worden, op verzoek, toegezonden. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN wenschen bij enkele inschrijving te verkoopen: staande aan de Burgemeester Geillstraat te Ter Neuzen. lnschrijvingsbiljetten in te zenden vodr den 4 Maart 1930. Ter Neuzen, den 23 Januari 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Na aaneming van eenige kleine ontwerpen is aan de orde het ontwerp betreffende af schaffing verdedigingsbelasting II en opcen- ten op de suikeraccijns. De heer De Gijzelaar (c.-h.) betoogt, dat af- schaffing van de opcenten op den suikerac cijns weinig verlichting brengt voor groote ge- zinnen en acht dit voor de schatkist wegge- worpen geld. Rij critiseert voorts de verhoogde progres- sie en wenscht bij verdere afschaffing van de Verdedigingsbelasting terug te komen tot het oude tarief. Hij pleit voor afschaffing van de opcenten op de grondbelasting en zegt, met dit voorstel niet te kunnen meegaan. De heer Slingenberg (v.-d.) zou aan extra- atlossing de voorkeur hebben gegeven en meent, dat de vleeschaccijns kan worden af- geschaft door het accres van de gewone mid- delen. Hij gaat overigens met het ontwerp mee. De heer Gelderman (lib.) had liever de op centen op de grondbelasting zien afgeschaft en acht het vastkoppelen van de verdedigings belasting aan de inkcmstenbelasting onjuist. De heer Van Citters (a.-r.) zegt, dat het systeem dat toegepast is, een schaduw werpt over het ontwerp. Afschaffing van de opcen ten op de grondbelasting acht hij zeer urgent. De heer Wibaut (s.-d.) zegt, dat hij voor het ontwerp wil stemmen, maar zijn blijmoe- digheid in dit opzicht wordt sterk getempera door het feit, dat niet het geheele bedrag voor verlaging bestemd, ten dienste kcmt van de indireete belastingen. De heer Van Lanschot (r.-k.) bepleit de noodzakelijkheid, de crisis-inkomsten geschei- den te houden van de gewone inkom- sten en betreurt" het daarom, dat bij deze gelegenheid de progressie van de inkomsten- belasting is gewijzigd. Minister De Geer betoogt, dat de regeering beide verlagingen tegelijk wenscht of geen enkele, zoodat het ontwerp niet te splitsen is. De opcenten op de inkomstenbelasting zal men in 1933 waarschijnlijk kunnen halveeren. Wan- neer de opcenten op de grondbelasting gemist kunnen worden, kan spreker niet zeggen. De verlaging van den suikeraccijns zal neer- komen op ongeveer f 1,24 per hoofd der be- volking. Ter wille van de opruiming van de verdedigingsbelasting moet men aanvaarden het wijzigingstarief der inkomstenbelasting. De samensmelting geeft groote administra- tieve vereenvoudiging. GEDENKPLAAT G. S. VLIEGER. Maandag a.s. te kwart voor een wordt aan de sluis te Weurt in het Maas-Waalkanaal in de nabijheid van Nijmegen, in tegenwoordig- heid van autoriteiten en leden van de vereeii- ging ..Schuttevaer" een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van den in 1923 overleden secretaris van „Schuttevaer", den heer G. S. Vlieger. De gedelegeerden van de vijf zeemogend- heden die aan de Londensche conferentie deel- nemen, hebben, schrijft de N. R. Crt., den dag van Woensdag nuttig besteed met het zoeken van persoonlijke aanraking, en Don- derdagochtend heeft de conferentie haar eerste algemeene vergadering gehouden, waar- van men niets opzienbarends behoeft te ver- wachten, of het moest zijn dat Grandi werke- lijk, zooals de Daily Herald voorspeld heeft, zijn voorstel ter tafel heeft gebnacht tot alge- heele afschaffing der strijdkrachten ter zee, met behoiud natuurlijk van de noodige politie- vaartuiigen voor toezicht op roofvisscherij en sluikhandel (hoe zou de drankweervloot van de Amerikanen nog iets tegen rumrunners uitrichten, als zij er niet meer in het wilde weg op losschieten kan De eerste taak van de conferentie bestond in het benoemen van haren secretaris-generaal en daama zou- den de gedelegeerden het standpunt van hun landen tegenover de problemen die aan de orde zijn, uiteenzetten. De vergadering was besloten, maar daarna zouden de perschefs der verschillende delegaties aan de buiten de zaal wachtende joumalisten mededeelingen doen. De uiteenzettingen der gedelegeerden zijn in hun eigen oogen natuurlijk belangrijk, maar niet aan elkaar te passen. De conferentie moet onder buitengewone moedlijkheden werken, omdat zij, zachtjes ge- zegd, slecht voorbereid is. Men heeft er dit- maal de marine-deskundigen voorloopig bui ten willen laten en de zaak door de politici op gang willen laten brengen. Maar al zijn de deskundigen op den achtergrond gedrongen, zij zullen spoedig een gewichtig woord als raadgevers voor hun delegaties mee gaan spreken, want zij zullen moeten uitmaken, of de toekomstiige vloten, die de politici samen- stellen, bruikbare instrumenten voor ieders behoeften zijn. Engelsche marine-deskundigen roepen reeds ach en wee over het onmogelijke minimum van vijftig kruisers, waarmee Mac- Donald het zou willen doen Zij hebben op- gemerkt dat een groot deel ervan de linie- vloot moet steunen en dat wat er daama overbleef geheel onvoldoende zou zijn, om En- geland's toevoeraders en verbindingslijnen te beschermen. Het gerucht wil (de Daily Tele graph heeft het althans in emst verteld), dat MacDonald daarna op het denkbeeld is ge- komen, om de linie-schepen geheel af te schaf- fen, in welk geval echter de groote kruisers j als overgebleven vechteenheden nog meer waarde zouden krijgen. De onvoldoende voorbereiding is gelijk van zelf spreekt een gevolg van het streven om de al te militair denkende deskundigen er buiten te houden. De herstel-conferentie van Den Haag kreeg een plan voor zich dat door het puikje der financieele deskundigen met einde- looze moeite uitgewerkt en goed bevonden was. Dit was een stevige basis. Maar wat heeft de vlootconferentie, in vergelijking daarmee, voor basis Een nog zeer voorloopig accoord tusschen Engeland en Amerika, dat uit politieke motieven is voortgekomen en in technisch opzicht nog niet getoetst is. Nieuwe politieke factoren kunnen zich bovendien elk oogenblik laten gelden. De op- zienbarende doorvaart van Russische oorlogs- schepen naar de Dardanellen beteeftent dat de Sowjet-Unde, behalve een kruiser, e<5n derde van haar linie-schepen (want zij heeft er maar drie die slagvaardig zijn, een vierde. de „Frunse", wordt nog uitgerust) plotseling naar de Zwarte Zee heeft overgebracht, waar- door de vlootmachtsverhouding in de Devant en de Middellandsche Zee aan den Britschen zeeweg naar Indie gewijzigd is. Hiertegen- over kan Engeland niet onverschillig blrjven; vooral niet omdat er de goede verstandhou- ding tusschen Moskou en Angora door aan den dag kwam. De Sowjet-Unie en Turkije ontbreken op de conferentie met nog eenige andere zeemogendheden, met name Spanje, om van Zuid-Amerika niet te reppen. Hun gemis zal ook gevoeld kunnen worden, als men het bijvoorbeeld over de afschaffing van duikbooten heeft. Kan Engeland het em- stig met zijn daartoe strekkend voorstel meenen, als het niet zeker kan zijn wat de Sowjet-Unie en Turkije zullen doen De eerste heeft zestien duikbooten (onder welke een vroegere Engelsche, die in 1919 door Russi sche kanonnen bij Kroonstad in den grond is geboord, maar door de Russen weer opge- haald is, om hersteld te worden) en drie in aanbouw. Turkije heeft van de werf Feije- noord twee splintemieuwe onderzeeers ge- kregen en er nog twee in Italie in aanbouw. Z66 algemeene maatregelen als afschaffing van duikbooten en linie-schepen behooren niet op een vijf-mogendheden-conferentie thuis en daarom zullen zij, als zij nog emstig ter sprake mochten komen, wel van de agenda afgevoerd worden. Over het algemeen zou het niet verrassend zijn, als menig groot plan dat vaag in de luclit heeft gehangen, tot bescheiden afmeting slonk en men tot het inzicht -kwam, dat eenige afspraken tot beteugeling van den wedstrrjd in wapening reeds het ,,zweet der edelen" waard zijn. OPENBARE SCHOOL TE SLUISKIL. Voor de vacantkomende betrekking van hoofd dezer school hebben zich 6 sollieitanten aangemeld. NUTS-MUZIEKAVOND. Wij vestigen er de aandacht der lezers op, dat a.s. Dinsdagavond in het ..Concert- en Bioscoopgebouw" alhier de reeds bij den aan- vang van het seizoen van wege het Departe- ment Ter Neuzen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aangekondigde muziek-avond zal worden gegeven. Di6n avond zullen alhier optreden de heer A. Bleekrode, viool, en Carolien Lankhout aan de vleugel, bij de „luistervinken" zonder twij- fel zeer goed bekend, daar zij reeds menig- maal werden aangezocht om hun gevoelvol spel door het luchtruim te zenden. Ook thans is een zeer afwisselend programma samenge- steld, dat aan de bezoekers veel belooft. Waar het Nut zooals de voorzitter bij den aanvang van het seizoen mededeelde avonden tracht te geven, die kunnen strekken tot verhooging der cultuur op verschillend ge- bied, en het bestuur dit thans ook wil trach- ten te doen op muzikaal gebied, door het laten geven van een avond van goede muziek, wekken wij de ingezetenen op juist omdat het muzikaal leven wel een opwekking noodig heeft door ruime opkomst het doel van het bestuur te steunen en zichzelf een avond van kunstgenot te bezorgen. „DRAAGT ELKANDERS LASTEN". In de gehouden jaarvergadering der ver- eeniging „Draagt elkanders lasten" (Baan- dijk), werden de aftredende bestuursleden bij acclamatie herbenoemd. Uit het verslag van den penningmeester aleek, dat was ingeka- men aan contributie 156,30 en buitengewone inkomsten 28,35 eh dat was uitgegeven f 177,35, alzoo een batfg slot van f 7,60, het- geen, gevoegd bij het vorig saldo, het bezit bracht op 827,56. De uitkeering werd be- paald op 65 cent per kilo voor groote en kleine varkens en de contributie op 40 cent per maand. HULST 750 JAAR. Het bestuur van den Oudheidkundigen Kring ,,De Vier Ambachten" te Hulst verzond een rondschrijven, waarin het bij den aanvang van 1930 een beroep doet op alle Zeeuwsch- Vlamingen en Zeeuwen, op alle Nederlanders en die tot onzen taalstam behooren, om door hun lidmaatschap met zoo mogelijk verhoog de jaarbijdrage, den Kring geldelijk te steu nen en daarbij, door antieke of ouderwetsche voorwerpen aan de Oudheidkamer te schen- ken of in bruikleen af te staan, de belang- stelling der talrijke bezoeksters en bezoekers van de Kringlokalen te verhoogen. Aanleiding daartoe is mede het feit, dat men in Augustus a.s. het 750jarig bestaan van Hulst als stad gaat vieren. Zeeuwsch-Vlaanderen zoo lezen wij nog in dien oproep is afgelegen, maar door en door gehecht aan het Vaderland en de Hooge Landsvrouwe. Vandaar dat de Kring, steunend op het verleden van dit gewest, zich dank- baar herinriert, dat de Vier Ambachten altijd tot het Bisdom Utrecht hebben behoord en de bewoners voor en na den Franschen tijd door- slaande bewijzen hebben gegeven van hun trouw aan Nederland en het Oranjehuis. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING, ENZ. De minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld), bij den ontvanger der directe belastingen te Ter Neuzen 228,52. NEDERLAND EN BELGIE. De wisseling van gedachten tusschen de Ministers Beelaerts van Blokland en Hymans. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: Naar ik uit de beste bron verneem, hebben, tijdens de conferentie te 's-Gravfenhage, tus schen de Nederlandsche en Belgische Minis ters van Buitenlandsche Zaken, wisselingen van gedachten plaats gehad betreffende den stand der tusschen de beide landen hangend gebleven vraagstukken. Op enkele detailpun- ten na biykt men het terrein der algemeen- heden niet te hebber verlaten. Een dezer detailpunten gold de kwestie der door den Gentschen .handel verlangde nieuwe zeesluis te Ter Neuzen en de daarmede verband hou- dende gelijkstelling dezer Nederlandsche haven met de Belgische havens, voor wat de Belgi sche spoorwegtarieven betreft. Van beide zijden werd deze kwestie met welwillendheid onder het oog genomen, maar van eenig tast- baar resultaat is alhier, te bevoegder plaatse, niets bekend. Ook in de Woensdag gehouden vergadering van de Kamercommissie voor buitenlandsche zaken kwamen de Nederlandsch-Belgische be- trekkingen, bij de voorlezing van het verslag van den rapporteur, oud-minister-president prof. Poullet, over de begrooting voor 1930, even te berde. In dit verslag werd o.m. met voldoening nota genomen van de verklaring, door minister Hijmans onlangs geda'an, be treffende een geleidelijke verbetering der be- trekkingen met Nederland. Op de sociaal- democratische leden na dig zich, om oppositio- neele redenen, van stemmen onthielden, werd het verslag door de commissie goedgekeurd. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 12 tot 18 Januari kwamen in ZeelajJd voor: 4 gevallen van roodvonk, n.l. 2 te Axel, 1 te Schoondijke en 1 te Vlissingen. HOEK. Op de voordracht voor onderwijzeres te St. Philipsland komt o.a. ook voor mej. J. van Dixhoom, alhier. SLUISKIL. Een benoeming. Tot onderwijzeres aan de Hervormde school te Ovezande is benoemd mej. A. de Bokx, thans als kweekelinge met akte werkzaam aan de brj-zondere school alhier. Nog niet gevonden. De vorige maand werd op de Nieuwe Maas bij Rotterdam een roeiboot door een motor overvaren. De twee inzittenden kwamen om het leven. Een der lijken is dezer dagen op- gevischt, maar van het andere slachtoffer. de van Sluiskil afkomstige E. Nott6, is nog geen spoor ontdekt. Nu bracht deze week een krant het bericht, dat het te Nieuw Lekker- land aan de Lek aangespoelde lijk, dat van Notts zou zijn, doch 's anderen daags werd dat bericht reeds tegengesproken en bij nader onderzoek bleek het ook niet juist te zijn. SAS VAN GENT. Toekomstproblemen. Als inleidimg van dit entrefilet zij het mij veroorloofd er reeds bij voorbaat de aandacht op te vestigen, dat dit artikel eigenlijk als een vervolg moet beschouwd worden van de in het Maandagnummer verschenen beschouwin- gen over den stand en het verloop van de Sassche bevolkingswereld. Wie derhalve geen interesse zou hebben voor, of geen belang mocht stellen in ons plaatselijik economisch en intellectueel leven, zij reeds bij voorbaat gewaarschuwd en erop voorbereid, dat hem ook ditmaal geen sensa- tienieuws zal worden opgediend. Maar al zjj dit ook niet het geval, toch hoop ik, dat zoowel de oer-Sassenaar als de vreemdeling, die het Sas tot zijn blijvende residentie heeft uitgekozen, zooveel belang- stelling hiervoor over zullen hebben, dat zij enkele oogenblikken van hun tjjd aan den inhoud van deze overwegimgen willen wijden. Zooals bekend werd met ingang van 1 Januari 1930 voor Sas van Gent een nieuwe aera ingeluid. De indertyd zoo sensationeel gevoerde, doch eindelijk met succes bekroonde grensregelingskwestie tusschen twee gemeen- ten heeft haar beslag gekregen. De „West- dorpsche corridor", waarover het Sas vodr dezen slechts het twijfelachtige recht van „voet- en klauwengang" kon doen gelden, zoo als indertijd in de officieele stukken tot uiting kwam, is eindelijk opgeheven. Het geheele gebied ten Westen van den kapitalen water- weg tot Driekwart toe werd daarmede, zooals in een niet-gesteunde motie belicbaamd werd, onder de Sassche ,,jurisdictie" gebracht. Deze indeeling onder dezelfde rechts- bevoegdheid heeft natuurlijk in de eerste plaats hare practisohe voordeelen, waarop we, voorloopig althans, niet verder zullen ingaan, ons evenwel voorstellende, daar bij tijd en ge legenheid nader op terug te komen. Door het wegvallen van den corridor is de gemeente Sas van Gent met een aanzienlijk stuk gebied vergroot. Andere gemeenten, die onder gelijke omstandigheden haar grond- en stadsgebied zagen toenemen, hebben zich ver- stout om het woord .Groot" met hoofdletter a. u. b. voor haar naam te accepteeren. Zoo hooren we tegenwoordig in Belgie van Groot- Brussel, Groot-Gent, in Nederland van Groot- Haarlem, Groot-Maastrieht en andere .groote mogendheden" spreken. Een dergelijke bevlieging van grootheids- waanzin komt echter by ons, in het geheel niet op, al ware het dan ook maar om den schijn te vermijden, dat we ons op deze ge- biedsuitbreiding ook het minste op de zuster- gemeente, te wier koste deze heeft plaats ge had, zouden iets wilden laten voorstaan. Trouwens we hebben .zooals men" het met een gemeenplaats wel eens uitdrukt, niet ge- stolen, maar betalen er eerlijik een halve ton voor, plus hetgeen daar aan interesten en onvoorziene uitgaven nog bykomt. En 50.000 gulden als vergoeding voor het geannexeerde gebied met al wat daaraan grond- en nagelvast is, mag toch ook geen peulschilletje genoemd worden, ook al hebben we gedurende tien jaar den tijd ons van onze schuld te kwijten. Met dat al staan we ech ter op het oogenblik voor groote financieele problemen, welker regaling binnen korter of langer tijd ,,een aanhoudende zorg van onze stedelijke regeering" zullen uitmaken. Welke deze urgente of in de naaste toe- komst opdagende regelingen zijn, aan welker verplichtingen we te voldoen zullen hebben, zulks willen we gaarne als punt van een nader onderhoud met onze geachte lezers op de rol p^aatsen. ArrondjssemCMts-Rechtbauk te Middeilurg. Zitting van 24 Januari 1930. De volgende vonnissen werden uitgesproken Diefstal A. K., oud 50 j., arbeider te Zuiddorpe, f 25 boete of 25 dagen hecht. K. v. G., oud 43 j., werkman, zonder vaste woonplaats, 6 maanden gevang., met aftrek van het voorarrest. Overtreding motor- en rijwielwet: A. de P., oud 46 j., landbouwer te Biervliet, bevestiging van het vonnis van den kanton- rechter, f 8 boete of 8 dagen hecht. Opruiing E. E. M. oud 18 j., schilder te Sas van Gent, vrijgesproken. Gevaar doen ontstaan op een spoorweg: W. d. N., oud 39 j., opzichter te Westdorpe, f 25 boete of 25 dagen hecht. Overtreding van het verbod tot samenscho- lingen E. M. B., oud 28 j., fabrieksarbeiders te Sas van Gent, oproeping nietig verklaard. P. A. d. F., oud 25 j., fabrieksarbeider te Sas van Gent, vernietiging van het vonnis van S den kantonrechter en vrijspraak. H. E. S., oud 51 j., bierbottelaar te Sas van Gent, oproeping nietig verklaard. C. N., metselaar, Sas van Gent, vernietiging van het vonnis Van den kantonrechter en vrij- spraak. M. J. v. d. A., oud 22 j., arbeider te Sas van Gent, oproeping nietig verklaard. P. S., oud 26 j., werkman te Sas van Gent, oproeping nietig verklaard. Miet een kanongeweer in het jachtveld aan- wezig zijn: F. S., oud 58 j., en A. A. S., oud 29 j., jagers te Antwerpen, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter en vrijspraak. OVERTREDING VEILIGHEIDSWET. Voor den kantonrechter te A'dam stond te- recht de directeur van een betonfabriek, ter- - zake van overtreding der veiligheidswet. Op I 6 December van het vorig jaar zouden door hem geen voldoende voorzorgen zijn toegepast tegen het gevaar van omvallen of instorten van opgestapelde zakken cement in de bij de fabriek behoorende opslagplaats. Tengevolge van het slechte opstapelen was er een onge- val gebeurd bij een arbeider, die onder een neerploffenden stapel bedolven werd gevon den. Daarom was door de arbeidsinspectie pro- ces-verbaal opgemaakt. In overeenstemming hiermede werd verdachte tot de maximum- straf veroordeeld van f 100. AFZET VAN AARDAPPELEN VOOR VEEVOEDER. Naar aan de N. R. Crt. wordt meegedeeld, heeft Dinsdag te Rotterdam een bespreking tusschen vertegenwoordigers van diverse land- bouw-organisaties plaats gehad, over het or- ganiseeren en propageeren van den afzet van aardappelen, inzonderheid naar de weidestre- ken. Bij de tegenwoordige marktprijzen vormen de aardappelen een goedkoop voeder, zoowel I voor rundvee als voor varkens. Het is dus in het voordeel van de veehouders van deze gelegenheid gebruik te maken, ter- wijl de aardappelenverbouwers er belang bij hebben een gedeelte hunner voorraden op te kunnen ruimen. De bespreking werd bijgewoond door ver tegenwoordigers van den Flakkeeschen BGe- renbond, de Zeeuwsche Landbouw Mij., de NT. Brab. Mij. v. Landbouw, de Holl. Mij. vsns I*, en van de afdeelingen Hoekscherwaard, Pisflt- ten en Voorne der H. H. v. L., dus organisaities, uit gebieden met veel aardappelverbouw. Tevens waren namens de H. H. v. L. xmi- wezig de leden van het veevoederbureau meerendeels uit de weidestreek van Zuid-Boi- land afkomstig (voorzitter de heer A_ 5S. Vaandrager te Rotterdam en secretaris ue heer ir. P. Verhoeven, ryksveeteeltconsulent te 's Gravenhage). Na uitvoerige bespreking, waarby ook mogelijke levering aan aardappelfabrieken Xiet sprake kwam, bleek de meest eenvoudige «iv meest gewenschte weg te worden geacSrt eenerzijds de aardappelverbouwers op te wek ken gezamenlijk flinke hoeveelheden te be stellen. Men zal trachten in de verschillende gebie den hoeveelheden beschikbare aardappefien aan bepaalde en nader bekend te maken ad rest- sen op te geven, tot welke adressen zich de veehouders zullen kunnen wenden, terwijl best hoofdbestuur der H. M. v. L. zich met de «nr- eenigingen en inzonderheid de cooperatSeswe aankoopvereenigingen in de weidestreken ia verbinding zal stellen ter bevordering van ge- centraliseerde bestellingen. Men achtte niet doenbaar vooraf prijzeii' te bepalen daar deze met de geldende pripESBE rekening zullen moeten houden. Het veevoederbureau der H. M. v. L. nauu op zich in de landbouw en plaatselijke pers artikelen te publiceeren, waarin de voedier- waarde van aardappelen, zoowel rauw als ra- gekuild, en verdere bijzonderheden die voor de veehouders van belang zijn, te publiceeren. Oe Flakkeeschen Boerenbond achtte het vkit haar gebied mogelijk zeer vlug groote hoeveel heden voor directe levering besehikbaar tie krijgen. De andere organisaties zullen nog in eigen kring besprekingen moeten ren. KOE BOVEN KOE. Een bericht uit Ottawa had hoog opgegeveti van een Canadeesche koe, van Holsteinaefe slag, die Teakewaldorf heet en die tot record- melkgeefster van de wereld werd verklaansL In 1928 heeft zij 15.450 Engelsch pond (70«3Q K.G.) melk en 769 Eng. pond (350 K.G. I bo ter en in 1929 17.365 Eng. pond melk en 887 Ezzg pond boter gegeven. Zuid-Afrika heeft dit niet op zich Ia£e& zitten en geantwoord dat de Vrijstaatsche tare Butterfly in een jaar 30.004 Eng. pond imefk en 1254 Eng. pond boter heeft gegeven en ftaa een aantal koeien in Zuid-Afrika de records van Teakewaldorf hebben beslagen. ZONDAG 26 JANUARI 1929. Ned. Herv. Kerk. fer Neuzen. 9y2 u. en 2 u., Ds. L. J. Cazem*ec. Sluiskil. 9y2 u. en 2 u., de heer L. Dek. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9% u., Ds. G. van Dis, bedietung H. Avondmaal en 2 u., Ds. G. van Dis. Sas van Gent. 9% u., Ds. H. Akersloot Turn Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houtas 1 Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9% u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. A. B. W. M. K-.ik Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., Ds. B vaar Neerbos. Axel. 9 u. en 2 u., leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. fer Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., leesdienbt Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen Nam. 5V2 u., Evangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H.H. Diensten om 7, 8'4 en 10 uur. 's Namiddags om 2 V2 uur Lof. Ulvenhout, 21 Januari 1939- Menier, Me schieten al- weer aarig op. D'n kortste dag is vandaag, da'k dit briefke schrijf, alweer 'n maand veurbij en ge kun 't veral zoo 's aves, al best merkan ok dat de dagen weer 'n bietje langer aan 't worren zijn. Zatten me-'n maand gelejen om vier uren in d'n pikkedonkerte, nouw plefct er op da-d-uur nog 'n zomnestraaltje rood ten- gen de gloeiendrbruine stammen aan van ons dennenbosschen. Lyken de bosschen dpar- snejen van vloeiend goud, lijk 't late zonne- licht in de diepe donkere sloten klatst, waatiii de takskes as fijn kaantwerk te apiegelen staan van da koele, heldere water. 'n Groot verschil mee verlejen jaar op deu- zen tyd, amico. 'n Groot verschil! Toen zat 'r 'nen meter vorst in d'n grand die zoo haard was as 'nen bikkel. Leek de &drde op 'n stuk rots waar nooit meer ietske

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 5