Mwk, fyemuk huid »CS.'a: PUROL Voor alien die Sukkelen LANDBOUWBERICHTEM. GSMRNGDE BERICHTEH. Mijnhardt's Laxeertabletten Dam- en Sehaakrubriek* HE VERZONKEN SCHEPEN IN HEX MEER VAN NEMI. KRACHTTOER VAN EEN HYPNOTISEUR VERHINDERD. Alle ruwheid en roodheid, pukkeltjes en uitslag, worden weggenomen door# (.ingez. ftied.) accoord geteekend hebben, hetzij tusschen een «f meerdere harer en de Internationale Her- stetbank omtrent de uitlegging en de aan- waarding van het plan zal worden gebracht under voorbehoud van de speciale bepalingen voor zekere bijzondere gevallen voor een aobeidsgerecht van 5 leden, voor 5 jaren be- noernd en samengesteld uit een Amerikaan- schtc president, twee neutralen, een Duitscher «n een vertegenwoordiger der crediteurmo gendheden. Voor de eerste periode van 5 jaar zal dit scheidsgerecht bestaan uit de 5 leden, die op het oogenblik het scheidsgerecht wurmen, ingesteld door het accoord van Lon den van 30 Augustus 1924. De inwerkingtreding. D>e slotbepaling van het accoord houdt in, -dat het nieuwe plan in werking zal treden, wanneer de herstelcommissie en de president van de Kriegslasten Kommission zullen heb- tttra vastgesteld: lo. de ratificatie van het accoord door JOnitschland en de uitvaardiging der Duitsche wetlen: 2e. de ratificatie van het accoord door 4 wan de crediteurmogendheden, t.w. Belgie, Groot-Brittannie, Italie en Japan; 3a. de instelling van de Internationale Her- atelbank en de aanvaarding door deze van de vftrbintenissen, haar betreffende, alsmede de vntvangst van het certificaat van de Duitsche regeering en van het certificaat van de Reich sbahn. Het nieuwe plan zal met terugwerkende kracht in de plaats treden van het Dawes- plan van 1 September 1929 af. Het zal in werking treden ten aanzien van de andere crediteurmogendheden buiten de vier hierboven genoemde van den datum van aajn ratificatie door die andere mogendheden Aan het accoord zijn 12 annexen toege- voegd -'tinder de bevolking heerschte sinds langen igd de overtuiging, dat in het meer van Nemi diet twee, doch drie schepen verzonken lagen, welke overtuiging nog versterkt werd doer- dat visschers vaak schade opliepen aan hunne joetten op een plaats tegenover de ligplaats van de beide thans gevonden schepen. Prof. Ugx> Antonielli, die de leiding heeft bij de werkzaamheden op het meer, heeft nu in het Institute di studi romani meegedeeld, dat er inderdaad drie schepen in het meer verzonken liggen. Het derde schip ligt in het diepst van het meer, recht tegenover het kerkhof van •Genzano. DE FRANCTIREURSLEGENDE. Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, is te Dinant een belangrijke betooging gehouden, waaraan ook Fransche oud-strijdersvereenigingen deelnamen en die bedoeld was als een protest tegen de van Duitsche zijde geuite beweringen als zou de bevolking van het Maasstadje, in Augustus 1914, als franctireurs, aan den strijd tusschen Duitsche en Fransche troepen hebben deelge- nomen. De optocht begaf zich naar het monument der 647 gefusileerde inwoners: mannen, vrou- wen en kinderen en vervolgens naar de Sasi- no-zaal, waar de burgemeester, Sasserath, en een oud-strijder het woord voerden en ook jiater Nieuwland, om zijn geschriften over den inval der Duitschers, tot eereburger der stad uitgeroepen, de menigte toesprak. Dom Nieuwland zeide dat de taak van hen, die de eer van Dinant verdedigen, niet geeindigd is. »Wij eischen", riep hij uit, „dat alien, die gis- teren onze vijanden waren, hunne misdaden zouden erkennen." Ook spoorde hij het ge- meentebestuur van Dinant aan, in het open- baar hulde te brengen aan zekere Duitschers als dr. Foerster, Moemius en Bender, die den moed hadden de waarheid te verkondigen en •de Jegende der franctireurs te bestrijden. MISDAAD EN RADIO. De „draadlooze brigade" van Scotland Yard heeft, zoo vertelt de Daily News, een samen- spanning ontdekt die de technische deskundi- gen bezig houdt en geen geringe consternatie veroorzaakt in hooge politiekringen. Het staat thans vast dat een bende misdadigers, gebruik makend van de radio evenals de politie den draadloozen berichtendienst van Scotland Yard in de war stuurt en aldus het werk der politie emstig belemmert. A1 eenigen tijd be- snerkten de marconisten van Scotland Yard jgebeimzinnige geluiden en trillingen, waar- door vaak de ontvangst der berichten in de auto's der mobiele brigade in verschillende deelen van Londen ernstig werd belemmerd. Eerst dacht men aan een toeval aan het werk bijv. van een knoeienden nieuweling <naar de deskundigen zijn thans tot de slotsom gekomen, dat de storing opzettelijk wordt te- weeggebracht. Men is er nog niet in geslaagd le ontdekken waar deze zender zich bevindt. Hloewel de golflengte van de Yard geheim is, kan ieder met het noodige verstand van radio en een voldoend toestel die golf vinden. Birjkbaar heeft iemand met misdadige neigin- gen, die tevens radio-deskundige is, de golf- tangle van Scotland Yard (die tusschen twee buitenlandsche stations ligt) ontdekt. Terwijl de Yard aan het uitzenden was, heeft dit ge- heimy.innige personage zijn zender op de golf lengte van de Yard ingesteld en seinen uitgez- zunden van voldoende sterkte om dringende berichten uit het hoofdbureau naar de in de buitenwijken patrouilleerende auto's te ver- knoeien. De bedoeling schijnt te zijn aldus het pptreden der mobiele brigade tegen autoban- dSeten tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan heeft zich dezer dagen te Londen voorgedaan. BESTRIJDING VAN DE RUNDER- HORZELLARVE. De heer't Hoen schrijft aan de N. R. Crt.: Nog een paar maanden en de eerste behan- deling van de met wormbulten bezette runde- ren zal op stal reeds begonnen worden, dus voordat de dieren de weide ingaan. De werk- zaamheden in het landbouwbedrijf nemen dan nog niet zooveel tijd in beslag en des te meer kan aandacht geschonken worden aan het on- schadelijk maken van de horzellarve door mid- del van de horzelzalf. Het behoeft nauwelijk herhaald te worden dat uitsluitend open wormbulten hiermede in- gesmeerd dienen te worden, zoodat het mid- del ten eerste de huidopening afsluit en ten •weede voldoende naar binnen dringt om ver volgens de larve te dooden. Het afrasteren van weilanden met glad draad in plaats van met prikkeldraad is even- eens een zaak van groot belang voor streken, .die hiervoor in aanmerking komen. KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKSCH BESTUUR DER Z. L. M., op 13 Januari 1930. Onder leiding van den Voorzitter Mr. P. Diele- man hield het Dagelijksch Bestuur zijn gewone maandelijksche vergadering. Aanwezig waren de heeren W. Kakebeeke, C. H. A. Stoutjesdijk, D. J. Dees, A. I. Leenhouts, C. Zwagerman, Ir. C. Stevens, A. W. v. d. Plassche, Ir. J. Siebenga, Secretaris, en A. Cappon Ambtenaar. De notulen van de vorige vergadering werden na een kleine wijziging goedgekeurd. Hoofdbestuur. Van den Kring Schouwen en Duiveland was bericht ingekomen, dat tot lid van het Hoofdbestuur (vacature C. Blom) is be- noemd, de heer J C. van Langeraad te Dreischor, dat herbenoemd is tot plaatsvervangend Hoofd- bestuurslid, de heer W. G. Boot, verder tot plaats vervangend Hoofdbestuurslid is benoemd (vaca ture H. C. v. d. Zande), de heer P. L. Krepel te Bruinisse, idem (vacature J. C. v. Langeraad), de heer J. Klompe te Serooskerke (Sch.) Aardappelafzet. Naar aanleiding van een ver- zoek van den Flakkeeschen Boerenbond om een bespreking over afzet aardappelen naar weide- streken brj te wonen, werd de Secretaris gemach- tigd deze bespreking brj te wonen Algemeen verwachtte men hiervan niet veel. Alleen wan neer er mogelijkheid is om een kwantum te dro- gen of te vermalen zal een deel der groote voor- raden kunnen worden opgeruimd. Herhalen 7e leerjaar. Bij het K. N. L. C. zal worden aangedrongen, pogingen in het werk te stellen, dat ten aanzien van leerlingen, die de lagere landbouwscholen wenschen te bezoeken, deze van het dubbel volgen van het 7e leerjaar worden vrrjgesteld. Bouwverbod. Aan Gedeputeerde Staten zal geadviseerd worden om gemeentelyke verorde- ningen, welke bepaalde soorten aardappelen van verbouw willen uitsluiten, niet goed te keuren. Nederlandsche Landbouw Handelskamer. Op het verzoek van de Nederlandsche Landbouw- Handelskamer om voor 50 lid te blijven werd voorloopig gunstig beschikt. Voor kennisgeving werd aangenomen: le. de mededeeling van Ged. Staten, dat de heeren H. J. Aernaudts te Sluis en V. M. Krepel te Zierikzee Ms lid der Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerrj zyn herbenoemd. 2e. van de Kamer van Koophandel te Middel- burg over Duitsche wetsontwerp tot ver- hooging van invoerrechten en invoer van Poolsche eieren; 3e. van de Nederlandsche Landbouw-Han dvls- kamer over het nationale merk in Engeland; 4e. dat er nog geen sollicitatie voor de betrek- king van landbouwhuishoudleerares zyn in gekomen. Besloten werd nogmaals na te gaan of het ge- wenscht is om een Zeeuwsche landbouwflim te maken. Velligheid van verkeer. Bij den Minister van Waterstaat zal worden aangedrongen om brj de nieuwe verkeerswegen zooveel mogelijk de on- derbeplantingen weg te laten, althans om ter weerszijden van zijwegen, opritten e.d. de be- planting 50 M vrij te laten. Brandgevaar in veestallen. Naar aanleiding van de actie van de Ver. voor Dierenbescherming bij de gemeentebesturen om te komen tot ge- meentelijke verordeningen zal worden geadvi seerd daartoe niet over te gaan. Rassenstatistiek. Besloten werd te trachten om nog gegevens te verzamelen over in Zeeland gebruikje rassen. Studiefonds. In principe werd instemming be- tuigd met de versterking van het studiefonds van het K.N.L.C. Landbouwexportbureau. Aangedrongen zal worden om bepaalde onderwerpen door afgestu- deerden aan de Landbouw Hoogeschool in studie te doen nemen. Normalisatie Landbouwwerktuigen. Den heer A. C. de Oude zal worden gevraagd om een ver gadering bij te wonen waarbij de normalisatie wordt besproken. Schattingen vermogensbelasting. Het antwoord van den Minister van Financien op het schrijven van de drie centrale organisaties over schattin gen van complexen landerrjen, zal gepubliceerd worden. Tevens zal gewezen worden op de ongewenscht- heid dat de schattingen door kommiezen ge- schieden. Gewicht balen kunstmest. Op het schrijven van de Friesche Mij. van Landbouw om te komen tot levering van kunstmest in balen van 75 KG, zal worden geantwoord, dat dit niet wenschelijk wordt geaclit. in verband met de hoogere kosten en mindere gebruikswaarde van de zakken. Wei wordt gewenscht geacht, dat levering in balen van 50 KG mogelijk wordt gemaakt ten behoeve van den tuinbouw. Mond- en klauwzeer. Met het idee om bedrijf- schadevergoeding te verleenen bij directe aan- gifte, kon niet worden ingestemd, aangezien men daardoor toch niet zou voorkomen, dat alle aan- giften tijdig zouden geschieden. Kalenderhervorming. Aangezien dit voor den landbouw niet van praotisch belang is, werd het schrijven voor kennisgeving aangenomen. Wettelijke regeling Binnenvaartrecht. Met het ontwerp-adres van het K.N.L.C. kon de verga dering zich vereenigen. Uitvoering Paardenwet. Het rapport van het K.N.L.C. werd aangehouden. Provinciale landbouwtentoonstelling 1931. Be sloten werd schriftelijk aan de leden van het Hoofdbestuur te vragen hun meening omtrent het advies van het Dag. Bestuur in 1931 geen provinciale landbouwtentoonstelling te houden. Afschrijving onkosten. Met instemming werd kennis genomen van het schrijven van den Mi nister van Financien, dat er geen bezwaar be- hoort gemaakt te worden, indien landbouwers bij berekening van hun inkomen, de kosten vallende op den aankoop van voor hun bedrijf benoodigde gebouwen en gronden (notariskosten, hypotheek- kosten, e.d.) af schrijven in een trjdsverloop van 5 jaren. In dezen behoort dus de leiddraad, op- gemaakt door de drie centrale organisaties, ge- volgd. De Hooge Raad had indertijd anders be- slist. Accijns op vleesch. Het K.N.L.C. zal worden verzocht nogmaals op aanschaffing aan te dringen. Vimpol. Verslag werd uitgebracht omtrent de besprekingen met de Vimpol omtrent deelname aan tentoonstellingen en demonstrates. De Vimpol wenscht slechts op twee tentoon stellingen per jaar uit te komen en eischt, dat alleen Vimpolleden zullen inzenden. Wat de de monstrates betreft is gebleken, dat er een de- monstratiebesluit bestaat. Hier eischt de Vimpol overlegging der voorwaarden en uitsluitend deel name van Vimpolleden. Algemeen was men van meening, dat de land- bouworganisatie aan de voorwaarden niet kan voldoen. Na eenige huishoudelijke zaken te hebben af- gedaan werd de vergadering gesloten. TELEURSTELLING VOOR DEN EERLIJKEN VINDER Te Berlijn heeft een kassier van de admini strate der rijksschulden op weg naar de rijks- bank een rijksschatkistwissel van 2.500.000 mark verloren, die spoedig daama door den werkman Rudolf Hennig op den hoek van de Lindenstrasse en Schutzenstrasse werd ge vonden en bij het politie-bureau gedeponeerd Hennig, die in betrekkelijk benarde omstan- digheden leeft, verwachtte, dat hem een be- looning van minstens een procent, dus circa 20.000 mark toekwam, doch de directe der administrate is volgens de „Tempo" van mee ning, dat van een dergelijke belooning geen sprake kan zijn, omdat de wissel nooit ver- zilverd had kunnen worden. De kassier, die den wissel heeft verloren, moet den eerlijken vinder daarop een belooning van 50 mark hebben aangeboden. DE ROMANTISCHE DOODGRAVER. Meer dan veertig jaar lang had de dood- graver Johann Denk in het dorp Kossen in het Zwarte Woud het ambt van doodgraver uitgeoefend. Voor twee generates had hij de graven gedolven. Plotseling was de oude man verdwenen en geen spoor van hem werd gevonden. Men verdiepte zich in allerlei ver- moedens en gissingen, maar de oplossing van het raadselachtig verdwijnen van den dood graver werd pas gevonden, toen na eenigen tijd een brief werd ontdekt, dien hij had ach- tergelaten. Hij vertelde daarin, dat hij zijn einde voelde naderen en daarom de bergen in zou gaan. Hij wilde niet hebben, dat zijn graf door een ander zou worden gegraven, en zou zich een eenzame plek in de bergen uitzoeken, om te sterven. En werkelijk heeft hij die plek zoo goed weten te vinden, dat ondanks alle pogingen, om zijn stoffelijk overschot te ont dekken, alle uitgezonden expedites onver- richterzake uit het gebergte terug zijn ge- keerd. De doodgraver wilde zelf geen gedol ven graf en rust nu in vrede ergens op een eenzame plek onder de hooge dennen van de Wurtembergsche heuvels. TE MEISSEN IS VOOR DIEVEN NIETS TE HALEN. Te Meissen dat wegens zijn ongunstige financieele positie onder staatstoezicht moest worden gesteld, zijn, naar het Berliner Tage- blatt" meldt, dieven het bureau der afdeeling financien binnengedrongen. Zij braken de brandkast open, waarin zich slechts zes mark 55 pfennige bevond. Dit bedrag lieten zij lig gen, waama zij zich weer door een der ramen uit de voeten maakten. EEN MERKWAARDIGE STRIJD. Oe „D.F.Z." vermeldt een jachtverhaal van den poolreiziger Knud Rasmussen, van een strijd tusschen een ijsbeer en een walrus. In een winter was de koude zoo snel inge- treden, dat de zee in korten tijd met ijs be- dekt was. De menschen wisten niet, waar ze op jacht konden gaan om zich van levens- middelen te voorzien. Een oude jager had den ganschen dag zuid- waarts geloopen, totdat hij eindelijk walrussen gewaar werd. Er waren er echter zooveel, dat het hem onmogelijk bleek ze aan te vallen. Op een kleinen afstand zag de jager een jongen walrus, die hij gemakkelijk zou hebben kunnen vangen, zonder de bpmerkzaamheid der an dere dieren op zich te doen richten. De jager lag met het gezicht in de sneeuw en probeerde de harpoenen klaar te maken, toen hij plotseling een gekraak waarnam. Het was een oude ijsbeer, die zoo stil mogelijk zijn buit naderde. Eenige stappen voor den slapen- den walrus bleef Jiij staan en verborg zich achter een ijsblok. Wat de jager toen zag, bracht hem in de grootste verwondering. ue ijsbeer nam een groot ijsblok in zijn klauwen, liep op zijn achterpooten stil naar de niets vermoedenden walrus en gooide het blok met ongehoorde kracht tegen den kop van den walrus. Op hetzelfde oogenblik stortte de beer zich op het bezwijmde dier. De strijd duurde niet lang, doch bleef niet onopgemerkt. De overige dieren ontwaakten en het geheele eiland dreunde van het gebrul der walrussen, die zich in het daar aanwezige ijsvrije water stortten. Slechts een oude vrouwelijke walrus, ver- moedelijk de moeder van het jonge dier, wierp zich op den ijsbeer en scheurde hem met de slagtanden het vel open. De beer viel zonder eenig geluid te geven, dood in de sneeuw en de oude walrus zocht haar natuurgenooten weer op. Op gemakkelijke manier kon de jager zich nu van twee kostbare dieren meester maken. EEN HEKSENPROCES IN DE 20ste EEUW. Een Mecklenburgsch boertje had den dorps- slager een proces wegens beleediging aange- daan, daar deze de vrouw van het boertje een heks had genoemd niet alleen, doch haar had beschuldigd van het vee te hebben behekst. Het gevolg was, dat het gansche dorp ge- loofde, dat de boerin het vee van haar vijanden door bezweringen en tooverformules kon doodmaken en niet slechts zijzelf en haar man, doch de geheele familie werd in de ban ge- daan. Niemand groette hen meer of wilde in zaken, in de kerk of in de kroeg ook maar iets met hen te doen h^ljJjen. De andere boeren haddeh zelfs een „heksenmeester" uit Rostok laten komen en voor een honorarium van 50 mark aan baargeld en ettelijke hammen en worsten verscheen deze op een Octobernacht en ging te middernacht aan een kruisweg staan, maakte gebaren en prevelde bezwerin gen, om het dorp te bevrijden van den nood- lottigen invloed der van den duivel bezeten heks. Op een afstand stonden alle boeren en boerinnen eerbiedig en angstig toe te krjken, hoe de booze geest van de heks werd bezwo- ren, toen plotseling een in wit gewaad gehulde vrouwengestalte uit den nachtelijken neVel opdook en zich voor den grooten heksen- meester op den grond wierp De boeren sto- ven in wilde angst uit elkaar, maar waren ervan overtuigd dat de ,,heks" zich aan den heksenmeester had onderworpen. In het proces werd ook de heksenmeester als getuige gedagvaard. Maar de rechter stelde de toeschouwers, die in scharen uit de omgeving naar de stad waren gekomen, teleur. Hij bepaalde zich slechts tot enkele vragen over de beleediging en veroordeelde den slager tot een geldboete. Aldus geschied in het jaar 1930 n. Chr. te Kropelin in Mecklenburg. TRAGEDIE IN DE SPIEGELKAMER. De Londensche zangeres Rosy Bernard is het slachtoffer van een emstig auto-ongeluk geworden. Ze is zenuwlijdend en pas kort ge- leden uit een zenuwinrichting ontslagen, waar ze langen tijd verpleegd was. Een paar dagen later is het ongeluk haar overkomen. Rosy Bernard was twee jaar geleden de heldin van een sensatiezaak, welke de Londen sche society maandenlang heeft bezig gehou den. Ze had in 1927 kennis gemaakt met een jongen aristocraat, die op het meisje verliefd werd. Hij had het plan haar te trouwen, maar dit stiet op hevigen tegenstand van zijn fa milie, die van een mesalliance niet wilde weten en alles deed om hem van zijn voomemen af te brengen. Men trachtte hem te overtuigen, dat de zangeres het slechts op zijn vermogen voorzien had en aan een ingenieur boven hem de voorkeur gaf. De aristocraat liet Rosy na gaan en kwam spoedig tot de overtuiging, dat zijn verwanten, ten minste ten deele, de waar heid hadden gesproken. Zoo kwam het tus schen de twee tot stormachtige tooneelen, tijdens welke hij de mededeeling deed den raad van zijn familie te willen opvolgen en niet meer aan een huwelijk te denken. Ze be- zwoer hem haar een proeftijd toe te staan en alles te zullen doen om zich zijn liefde waar- dig te maken. Hij ging op dit voorstel in op voorwaarde dat Rosy tien dagen lang de kamer, welke hij voor haar zou huren, niet zou verlaten. Nu nam de zaak een verrassende wending, welke tot het tragische einde van dezen roman zou leiden. De zangeres moest beloo- ven tijdens deze tien dagen geen bezoek te ontvangen noch een krant of een boek te lezen, maar een soort boete te doen. Toen ze het vertrek, waar ze tien dagen lang moest doorbrengen, betrad moest ze tot haar verba- zing vaststellen, dat de wanden van de groote kamer uit spiegels bestonden. Het vertrek was prachtig ingericht, maar zonder vensters. Midden in het plafond brandde dag en nacht een groote electrische lamp van bijzondere lichtsterkte. Het contact van deze lamp was buiten de kamer, zoodat het meisje het licht ook niet een oogenblik kon uitdraaien. In deze met verblindend licht gevulde spiegelkamer was Rosy zeven dagen en nachten, slechts zelden kon ze slapen, ze zag niets anders dan haar eigen gestalte, die de spiegelende wanden on- telbare malen weerkaatsten. Dit oefende een ellendigen invloed op haar gemoed. Ze werd melancholiek, zat druilig in een hoek en staar- de urenlang voor zich uit. Den achtsten dag kreeg ze plotseling een aanval van vemie- lingswaanzin en gooide een zware vaas tegen een spiegelwand. Toen rende ze met het hoofd tegen een andere wand om dezen te vemielen. Ze moest in een ziekenauto naar een sanato rium worden gebracht en vertoonde z66 dui- delijk symptonen van razemij, dat ze in een eel ge'isoleerd moest worden. Het was gees- telijk totaal nacht om haar en eerst kort ge leden, na twee jaar, mocht ze het sanatorium verlaten. Daarmede wa!L.de tragedie evenwel niet afgeloopen, want aaAde gevolgen van het auto-ongeluk is ze overleden. De jonge aristocraat is er destjjds afge- komen met een geldboete wegens de beper- king van de persoonlijke vrtjheid der zangeres. KUNSTMATIGE GOLVEN. De Duitsche maatschappij zeebad Norder- ney kondigt den bouw van een kunstmatig golvenbad aan. Men staat eerst versteld en vraagt, of de golfslag van de Noordzee, die het eiland Norderney met de beroemde bad- plaats langzamerhand afbrokkelt en pas weer ettelijke honderden kubieke meters rotsen in het zilte nat heeft doen verdwijnen, niet sterk genoeg is. Maar het gaat hier niet over een zomer-, doch over een winterbad. Er wordt een overdekte en centraal verwarmde bad- en zweminrichting met kunstmatige golven ge- bouwd en ook in den winter kunnen de bezoe- kers van Norderney bjj strengste vorst een warm bad in golvend zeewater nemen. Aldus de directie van de maatschappij. Deze badinrichting wordt a.s. zomer ge- opend. STRIJD IN DEN AETHER. De Wireless World maakt gewag van een vinnigen strijd in den aether tusschen een Zweedsch omroepstation en een zender in Centraal Europa. De Zwdedsche regeering heeft te Eskilstuna een o'oservatiepost opge- richt, die constateerde, dat een niet nader te noemen station in Centraal Europa de uitzen- dingen van een Zweedsch station stoorde. Verder bleek, dat het storende station de hem toegewezen golflengte verlaten had. Het verzoek van de Zweedsche autoriteiten om op de toegewezen golflengte terug te keeren, heeft niet geholpen. Thans hebben de Zweed sche autoriteiten aan hun luisteraars medege- deeld, dat zoodra de nieuwste en krachtigste zender gereed is, deze op de gestoofde golf lengte zal gaan werken, teneinde den stoor- der „weg te blazen. Een soortgelijk storingsgeval heeft zich on- langs voorgedaan tusschen een Engelsch en een Spaansch station. Dit geschil werd echter op vriendschappelijke wijze opgelost. Jammer, zegt het blad, dat Zweden deze vriendschappe lijke tactiek niet kan volgen. HONGERSNOOD ONDER RENDIEREN. Tengevolge van de ongunstige weersom- standigheden in Noordelijk Lapland dreigen er duizenden rendieren van gebrek om te komen. Het rendiermos, het* voornaamste voedsel voor de rendieren, is op vele plaatsen door sneeuw bedekt, welke zoo vast gevroren is, dat de rendieren er niet bij kunnen komen. Dienten- gevolge trekken groote kudden rendieren naar het Zuiden, niettegenstaande de Laplanders trachten de dieren tegen te houden. Er zijn thans kudden verschenen in districten, waar sedert 25 jaar geen rendieren zijn gezien. Het gevolg hiervan is, dat thans de hooischelven van de boeren in het desbetreffende gebied groot gevaar loopen door de rendieren opge- geten te worden, zoodat de overheid de boeren gewaarschuwd heeft, dat zij hun hooi zoo spoedig mogelijk op een veilige plaats moeten brengen. De plaatselijke overheden stellen alle:: in het werk om voor de hongerende ren dieren nieuwe weidegronden in andere dis tricten te vinden, waar zij minder schade kun nen aanrichten. DE NESTOR DER ACTIEVE TIPPELAARS. Op het „congres" van het gilde der ,,tippe- laars" verleden jaar, zoo herinnert de Frankf. Ztg., werd er o.a. op gewezen, dat onder de actieve ,,Wanderburschen" in Duitschland vele krasse oude heertjes waren. Den nestor van de Duitsche tippelaars heeft men thans ontdekt in het dorpje Nordorf in N.-Duitschland. De man, Peter Kahlke, is 85 jaar, gedurende 70 jaar „Wanderbruder" en trekt er ieder voorjaar nog op uit om groote wandeltochten, naar Midden-Duitschland en Nederland bijv. te maken. Onmiddellijk na de „proclamatie" van Kahlke tot nestor heeft zich een tweede senior gemeld, n.l. een 81jarige. Bij onderzoek is gebleken, dat ook deze krasse tippelaar nog tot de ,,actieven" behoort. Een aan een plaatselijk theater te Bilston in Engeland verbonden hypnotiseur zou dezer dagen een geweldige „krachttoer" uitvoeren. De man had namelrjk aangekondigd dat hij in staat zou zijn een meisje onder hypnose te brengen en haar een half uur lang zeven voet diep onder den grond te laten slapen. Hiertoe zou het ,,proefkonijn" in een metalen kist worden gelegd. Indien het experiment niet met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 ct. (lngez. Med-) zou verloopen, zooals de hypnotiseur dit had voorgesteld, zou deze een bedrag van 200 pond sterling voor liefdadige doeleinden be- schikbaar stellen. Op het afgesproken uur verschenen duizen den menschen op de plek, waar de ongewone begrafenis zou worden voltrokken. Reeds was alles gereed en kwamen gedienistigen van den hypnotiseur onder ongekende spanning van de duizenden daar verzameld, met de metalen kist aandragen, toen plotseling een inspecteur van politie met een aantal agenten verscheen teneinde dit bedrijf te verhinderen. De inspec teur deelde mede, dat hetgeen hier gebeurde, een overtreding van de begrafeniswet was en dat hij, als de vertooning doorging, den hyp notiseur zou moeten arresteeren. Eenige theaterautoriteiten, die ter plaatse aanwezig waren, trachtten de politie nog te bewegen het nummer ineen anderen vorm toe te staan, door n.l. de kist niet te begraven, doch deze eenige meters diep in het water te laten zakken, doch ook dit werd door de politie verboden. DAMMEN. CLVII. De simultaan-seance in „Bethel". Zooals de secretaris van de C. J. M. V. in zijn verslagje in de courant van j.l. Maandag reeds vermeldde, hadden in totaal 20 spelers en spelertjes aan den oproep van het bestuur en van schrrjver dezes gehoor gegeven. De meesten van hen zaten reeds achter hun bor- den verschanst, toen wjj circa 8 uur Zaterdag- avond het lokaal „Bethel" betraden. De be- langstelling van de zijde van het publiek had wel iets beter gekund. Namens het bestuur van de C. J. M. V. sprak de voorzitter, de heer J. P. Klaaijssen, een woord van welkom tot belangstellenden, spelers en meer speciaal tot den simultaan- speler. Een kort wederwoord.een hartelijk applausje... en het spel nam een aanvang. Om de naast elkaar zittende spelers te beletten, eventueel hun linker- of rechterbuurman na te spelen, brachten wij wat ,,oogenverblinden- de" variatie in de openingszetten, zoodat 3228, 3328, 3429, 3430 en een enkelen keer zelfs 3227 elkaar afwisselden. Het tegenspel was de eerste 10 a 15 zetten niet bar lastig met het gevolg, dat er in den aanvang razend vlug gespeeld werd. Overigens met succes, d.w.z. voor ons. De volslagen onbekendheid met damtheorie toch speelde sommigen leelijke partem en het waren deze schuivers, die reeds na 10 a 12 zetten uitgeschakeld konden worden, daar ze' met twee en drie schjjven achterstand verder een kanslooze partij speelden. Maar daar waren er ook, die partij gaven op een wijze, dat we af en toe verwonderd stonden. Wel ontbrak ook meerendeels bij hen de methodische spel- opbouw, de geroutineerde lijn in het spel, waardoor enkele miraculeuze standen ont- stonden, maar niet zelden was de tegenstand, dien we ondervonden, groot en waren de val- letjes, die hier en daar gelegd werden, legio! Van een dezer listigheden werden we op een gegeven oogenblik de dupe; een vrij eenvou- dig, maar verrassend slagzetje dwong ons tot opgeven. Hierbij bleef het echter, alleen ver- zuimden wij in een tweetal partijen op het laatst de winstvoortzetting, waardoor we in beide gevallen met remise genoegen moesten nemen. Er werd, zooals meestal bij dergelijke ge- legenheden het geval is, druk geconfereerd, geadviseerd en gediscussieerd, nu en dan wel eens een ietsje te luidruchtig, maar voor den eens een ietsjes te luidruchtig, maar voor den simultaanspeler leverden de meeste adviezen geen nadeel op, daar de raadgevers over't ge- heel de in benauwdheid zittende spelers niet veel wijzer vermochten te maken. Zoo hoor- den wij, na aan een bepaald bord een damzet te hebben uitgevoerd, een toeschouwer hardop denken; ,,Ja, dat had ik toch ook niet gezien", Blijkbaar had deze gedienstige geest dus zulk een doeltreffenden zet aangeraden, die den betrokken speler onmiddellijk verlies bracht, Om 8 uur begonnen, was het al over half elf, eer de laatste party beeindigd was. Het resultaat van den avond was, dat de simultaanspeler van de 20 partijen er 16 won. Drie spelers behaalden remise, n.l. de jonge- heeren J. van Sprang, J. de Nooyer en J. Kaan Dz., terwijl slechts den deelnemer, n.l. de heer A. de Vriendt te Ter Neuzen, het genoegen mocht smaken zijn partij te winnen. Ter aan- moediging hebben we gemeend, dezen eenigen winnaar een prijs te moeten toekennen, en wel de uitstekend verzorgde en leerzame hand- leiding ,,Zwart-Wit" door A. K. W. Damme, waaruit hij de dieper verborgen geheimenis- sen van het in wezen toch zoo moeiljjke dam- spel kan opsporen en doorgronden. Het bestuur van de C. J. M. V. kan op dezen avond met voldoening terugzien. Deze welgeslaagde simultaan-seance, die Ms een proefneming te beschouwen viel, moge een aansporing zijn, op den ingeslagen weg voort te gaan. Ten slotte enkele partijgedeelten en eind- spelen, in deze seance voorgekomen. Hierbij diene, dat wy in dezen op ons geheugen moe ten afgaan, zoodat een of andere schyf wel eens niet *op de juiste plaats kan staan, wat natuurlijk niets verandert aan het interes- sante van den spelgang. 1. Tegen den jongenheer J. de Ridder kre- gen wij het volgende eindspel (de simultaan speler had aan alle borden Wit). Zwart (J. de Ridder); 1 schijf op 36, 1 dam op 16. Wit: 2 schijven op 9 en 30. Dam op 46. Zwart aan zet speelde 1643?, Wit 93! dam, (zw. 43X25); 4614 (25X9) en wit 3X14 wint. 2. In de partij tegen J. Kaan Dz. kwam de volgende positie voor: Zwart (J. Kaan Dz.)9, 10, 12, 14, 24, 26, 27. Wit: 25, 28, 33, 34, 35, 42, 47. Wit speelde hier 28—23 (dreigt 3430). Zwart antwoordde 2731, waama er volgde 33—29 (24X33); 23—19 (14X23); 42—37 (31X42) en 47X7. Nu speelde zwart 2631 (het eenige); wit 71 dam, (zw. 3137); 1—23! (37—42); 23X5 (4247); 5—10 (4736); 2520, enz., totdat na weinige zet ten de stand als volgt was: Zwart dam op 8 en een schijf op 13. Wit 3 schijven op 15, 30, 25 en dam op 10. Wit zou hier door 30-24 enz, met 4 tegen 1 gewonnen hebben, maar hij speelde 105, en 1319 van zwart gaf toen eenvoudig remise. 3. In twee partijen wonnen we op dezelfde wijze in de opening reeds 2 stukken. Men spele dit openingsspel vooral na. Alle schijven in de aanvangspositie.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2