ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Ae geheele wereld Eerste Blad. 60.000 K.G. SINTELS, De dolende Juweelen No. 8477. WOENSDAG 15 JANUARI 1930. 70e Jaargang. BIKHENLAHP. FRUILLETON. BUITEHLAHD. Burgemeester en Wethouders van Z A A M S L A G, vragen prijsopgaal V0uf de leverantie vail to leveren franco station Z. V. T. M. Zaamslag. Aanbiedingen worden ingewacht io6r of j op 20 Januarl a.s., des voor- I middags IO ure Zaamslag, den 13 Januari 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn Secretaris. Aspirin eenig op de wereld. TER NEUZEN, 15 JANUARI 1930. TER URANT BONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzer, /1,40 per 3 maamien Buiten Ter Neuzen fv per post 1.80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per Jaar Voor Selgie en Amerlka f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abounementen voor het tmttenland alleen bp vooruitbetaling. Cltgeef sterFlrma P. J. VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 TELEFOON Vo. 25. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 Grootere letters en clic.Ws worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadverteatien bij regelabonnement te gen vermlnderd tariefhetwelk op aanvraag irerkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave, DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA 4NDAG-. WOENSDAG- en VRI.TDAGAVOND DE ELFDE VOLKSTELLING. Te middemacht, tusschen den 31sten Dec. 1930 en lsten Januari 1931, zal voor de elfde maai in ons land de algemeene tienjaarlijk- sohe volkstelling worden gehouden. De hoofd- regelen daarvoor zijn gegeven bij Koninklijk Besluit van 18 December 1929 (Staatsblad no. 535). Aan het doel der volkstelling, t.w. telling van alien, die op dat tijdstip binnen de lands- grenzen aanwezig zijn, onverschillig of dat verblijf van blijvenden dan wel van tijdelijken aard is, is nog wat toegevoegd. Men zal nl. ten behoeve van de bevolkingsregisters zui- vere gegevens trachten te verkrijgen omtrent familienaam, enz., alsmede de in die registeis voorkomende gegevens met betrekking tot burgerlijken staat, kerkelijke gezindte, enz. toetsen aan de op de telkaarten vermelde ge gevens. De door de inwoners te verstrekken op- gaven met betrekking tot de wijze, waarop ze gehuisvest zijn, alsmede tot de door hen ui.t- geoefende beroepen zjjn, met het oog op een nadere bewerking daarvan, eenigszins uitvoe- riger. Niettemin is, in vergelijking met 1920, de vraagstelling met betrekking tot de be roepen vereenvoudigd. Trouwens zulks ligt geheel in de lijn van de beperking, welke men zich bij de te verkrijgen gegevens heeft op- gelegd. Ook wordt niet gevraagd naar het al of niet blind of doofstof zijn en naar afwij- kingen aan romp of ledematen. Vooral het achterwege laten van deze laatste vraag, die in 1920 voor het eerst was opgenomen, achten wij juist. Het is ons in het licht dier beperking met duidelijk, waarom thans op de telkaart de te voren nimmer gestelde vraag zal verschijnen, of betrokkene aan een inrichting van hooger onderwijs een graad of een diploma heeft ver- worven, en zoo ja, welke. Geslaagde examens inbegrepen. Welk belang kan er zijn te weten, hoeveel inwoners korter of langer tijd geleden geslaagd zijn voor een of meer ge- deelten van een candidaatsexamen Wil men nagaan in welke soort betrekkingen de aan een universiteit verworven kennis dienstbaar wordt gemaakt? Nieuw is, dat ter secretarie de volkstel- lingskaarten' ditmaal v6or de uitreiking voor een groot gedeelte zullen worden ingevuld met behulp van de in het bevolkingsregister voorkomende gegevens. Wij achten dit uit meer dan 66n oogpunt een niet te onderschat- ten verbetering. Bij deze werkwijze zullen de door K. R. G. BROWNE. 31) Vervolq.) „AJs... u 'em rweqqaif'herhaalde George stompizinnig. ,„Ja", zei tante Helen opgewekt. ,,Aan Mirs. Turtle.de vrouw van onzen poli- tieagent... 't Arme schepsel heeft ge- woonweg geen bloedsomloop, en altijd wintervoeten.Ik wist, dat ze t met een heetgemaakten baksteen deed en dat leek me nou toch zoo'n ongemakkelijke metho- de... Ik was overtuigd, dat jij t niet erg zou vinden, en t goeie menschje was zoo dankbaar!... Ja, wat is er dit tegen den chauffeur, die eerst op behoor- lijken afstanid, onrustig had staan rond- draaien, maar die zich op dat ooqenblik verstout had am maar ap haar toe te komen, en haar, van achter zijn hand, iets toe te fluisteren. „0, ja", zei tante Helen. ,,Hoor eens, George, ik moet weg. Ik moet uit eten, bij Sir John, en die raa'kt uit zijn humeur als je hem daarmee laat wachten. Ik trou wens ook, als je 't mij vraagt. ]e blijft vannadht zeker, he Goed, kom dan na 't eten naar Croyde Park en breng je ken- nissen mee. Sir John houdt van visite. En nou vendwijn ik, hoor I'k hoop, dat je 't me niet kwalijk neemt. Tot ziens dan, tot straks, zullen we maar zeggen iZe qlimlachte tegen hen drieen tegelijk en staple vhig in. De chauffeur sloeg een kostbare plaid om haar heen en gleed op 1 namen, geboorteplaatsen en geboortedata, als mede de nationaliteit der inwoners juister op de telkaarten vermeld worden dan indien dit alleen door het publiek geschiedt. Zijn be- moeiingen worden beteekenend minder, en het werk van het telierspersoneel, dat zijn taak van controle op een juiste invulling niet altijd juist weet op te vatten, wordt vereenvoudigd. Het spreekt vartzelf, dat de inwoners de van overheidswege op de telkaarten vermelde ge- I gevens kunnen verbeteren, wat zij, als daar voor aanleiding is, gaarne plegen te doen. Voor de gemeenten vooral voor de groot- ste wordt de voorbereiding zeer verzwaard. Men denke in de groote gemeenten alleen maar aan het bijhouden van de mutaties ten gevolge van vestiging, geboorte, vertrek, overladen, verhuizing binnen de gemeente, huwelijk enz. Daartegenover zal de afwerking van da telling minder omvangrijk worden. Ter tegemoetkoming in de kosten der volks telling, waarvan door evengenoemde vooraf- gaande invulling van de telkaarten het totaal wel niet veel verandering zal ondergaan, wordt aan elke gemeente uit 's rijks kas een bedrag vetstrekt, waarvan het bedrag door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw wordt vastgesteld. Dit bedrag be- droeg in 1920 12 cent per getelden persoon. DE VERFLICHTE ZIEKTEWET. Naar vemomen wordt, zal binnenkort in het Staatsblad verschijnen het Ron. besluit tot vaststelling van de door de Raden van Arbeid te heffen premie voor de verplichte ziektever- zekering. De premie zal voor de groote meerderheid der verzekerde arbeiders bedragen 2,3 pCt. van hun loon voor de arbeiders, werkzaam in een 30-tal bedrijven, met verhoogd ziekte- risico zijn hoogere premies vastgesteld ten beloope van 4,9 pCt. voor het mrjnbedrijf en het hoog-ovenbedrijf en 3,4 pCt. voor de overige- bedrijven. PLAN OM DE NOORDZEE TE DEMPEN. In kringen van Britsche experts wordt thans een gfcweldig" plan, dat door de Dutt- sehe ingenieurs zou zijn ontworpen, bespro- ken, en dat hierop zou neerkomen, dat men ter oplossing van het Kanaal-probleem ertoe zou overgaan een gedeelte van de Noordzee te dempen! Indien deze plannen werkelijkheid worden zou Engeland mijlen van de kust verliezen, tot groot nadeel der hotelhouders en andere exploitanten van badplaatsen. Ook zal geen onbelangrijk probleem worden uit te maken aan wie het vrijkomende land behoort. Verder kan worden vastgesteld, dat door demping van de Noordizee een geweldig stuk land zal vrijkomen, rijk aan mineralen en ruimte biedend aan een bevolking van meer dan twin tig millioen menschen! De plannen zijn echter nog niet tot de kleinste bijzonder- heden uitgewerkt. Want bij de uitvoering van een dergelijk plan rijzen direct tientallen van groote pro- blemen. In de eerste plaats, op wiens kosten zullen de werken worden uitgevoerd en wie zal het vrijkomende land beheeren? Volgens het schema der Duitsche ingenieurs zullen voorts twee reusachtige dammen wor den gebouwd. Een dezer dammen zou zich uitstrekken van Hunstanton (Norfolk) tot de kust van Denemarken, terwijl de andere dam zou loopen van Kent over het Kanaal langs Belgie en de Hollandsche kust ter hoogte van Scheveningen. zijn plaats achter het stuur. De auto zette zich in beweging, juist een seconde voor George uit zijn zoutpilaar-toestand bij- kwam en onder het uiten van allerlei vreemdsoortige geluiden op het portier af- spronq. ,,He!... Helal... Wacht even, tante. Nee, maar! Stop, zeq ik !De groote auto gleed langs hem heen, vemneenderde haar vaart. Van uit de luxueuse diepte van grijsfluweelen kus- sens vertelde de stentor-stem. van tante Helen hem nog)i( „Geen tijd... Vanavond... Dag!" De auto draaide om een vrij scherpe bocht in den Yeobury-weg heen en ver- dween uit het gezicht. HOOFDSTUK X. De hospita, die niet te vermurwen was. Voor het kleine, witte hek bleven drie menschen achter, die tot niet veel anders in staat waren dan elkaar hopeloos aan- kijken. Het noodlot had even zijnik ben baas gedemonstreerd en had hen verdoofd en ontmoedigd achtergelaten. Er verstreek een minuut, anderhalve minuiut. Toen zei Carmencita ,,En wat nu Met den moed der galanterie probeer- de George zijn gedachten te regelen. Aan- gezien Tante Helen zijn tante was, voelde hij zich, 't zij indirect, verantwoordelij/ voor de catastrophe. Op hem rustte dus de plich-t, om deze onverwachte hinder- nis op hun weg naar het goede einde te verwijderen. Hij begon Carmencita kleintjes verontschuldigend aan te kijken. ,,'t Spijt me, meer dan ik zeggen kan. 't Is natuurlijk allemaal mijn schuld, maar hoe kon ik weten, dat tante... 'Carmencita lachte Carr toeeen glim moest wel fen deel vallen aan een product als ASPIRIN, dat bij alle verkoudheidsziek- len, rheumatiek, hoofd- en kiespijn, griep, zenuwpijn enz, een zoo zekeren en genees- krachtigen invloed uitoefent, zonder schadelijke bijwerking. Het is daarom geen wonder, dat thans de roem van Aspirin tot in de meest afgelegen landen is doorgedrongen. (Ingez. Med.) Dover en Calais zullen dan voortaan ver- bonden zijn door reusachtige bruggen, zoodat een Kanaaltunnel voor goed overbodig zal zijn. Tusschen de dammen strekt zich een nieuw land uit, dat een oppervlakte heeft van meer dan 100.000 vierkante Engelsche mijlen, met een rijkdom aan mineralen en waar- schijnlrjk rijke olievelden. De meeningen van Britsche experts, die omtrent deze plannen geinterviewd zijn, loopen nogal uiteen. Tegenover de meening van hen, die de plannen uiterst fantastisch en practisch niet uitvoerbaar achten bestaat ook die van hen, die de mogelijkheid niet zoozeer in twijfel trekken. De Daily Mirror heeft een onderhoud gehad met een van Engeland's beroemdste inge nieurs. Deze heeft verklaard de plannen on- gerijand te vjpden. De Zuiderzee dempen, aldus deze expert, is kostbaar, doch practisch, doch de helft van de Noordzee droogleggen, behoort tot de onmo- gelijkheden. Professor Low, de bekende uitvinder, denkt er anders over. Hij acht de uitvoering wel mogelijk. Het zal alleen de vraag zijn of de economisfche voordeelen, zullen opwegen tegen de ontzaglijke kosten, welke de reuzen-arbeid zal eischen. HET INCIDENT SCHAOHT. Het incident dat verwacht werd om de eenigszins saaie beraadslagingen van de Haagsche conferentie te verlevendigen, is schrjjft de N. R. Crt. Maandag losgekomen en de bewerker ervan is Dr. Schacht, de presi dent van de Duitsche Rijksbank, geweest. In een brief aan Reynolds, den voorzitter van de commissie voor de Internationale Bank van Betalingen, welke brief Maandag openbaar is gemaakt, heeft hij de deelneming van de Rijksbank aan het kapitaal van die bank ge- weiigerd, indien niet aan drie door hem ge stelde voorwaarden voldaan wordt: 1°. oftge- wijzigde aanneming van het plan-Young; 2 henziening van de met Engeland en Polen gesloten liquidatie-overeenkomsten betreffen- de vroegere Duitsche eigendommen; 3°, afzien van politieke eh militaire sancties in elken vorm. Een overweging van de twee laatste voorwaarden zou-de conferentie voor de nood- lach die, zooals Mr. Fanshawe-Smith het zoo karakteristiek uitgedrukt had. mannen hulpeloos in 't rond deed loopen. ..Welnee, George,' zei ze, ,,'t is jouw schuld niet. Ze is een snoes van een oude dame en je moet t waardeeren, dat ze zoo goedhartig is, niet t land erover te h ebb en. Wie is die Mrs. Zoo-en-Zoo, die heete-baksteenen expert, die mijn juweelen heeft?" ,,Een Mrs. Turtle, volgens tante zei George, na, dien glimlach weer een en al energie. ,,Een idiote naam voor de vrouw van een politie-agent, maar het is nu een- maal zoo. Ik ken ze niet zeker na mijn laatste bezoe'k hier komen wonen." ,,De vrouw van een politie-agent", her- haalde Mr. Todd bijna plechtstatig. ,,'t Kon niet ongelukkiger |Maar zoo gemakkelijk was Carmen cita niet te imponeeren. ,,Ik had het prettiger gevonden als ze de vrouw van een handelsreiziger ge weest was, natuurlijk Maar zoolang ze die juweelen maar niet vindt, kan me de rest bitter weinig sohelen. En nu de tante van George ze niet gevonden heeft, ben ik geen ooqenblik bang, dat Mrs. 1 ortoise ze wel zal vinden." ,,Dat is zoo", zei George. Zullen we dan nu maar meteen naar de koude-voe- ten-dame toegaan ,,Goed", zei Carmencita. En dan moet jij het woord maar doen om de men schen hier te verstaan heb je routine noo- dig. Maar als je haar laat merken, waar om we die warmwaterkruik willen heb- ben, krijg je met mij te doen. We heb- ben geen echtgenooten van de vrouwen van politie-agenten ehbij noodig." ,,I,aat t maar aan mij over," verzeker de George haar met meer aplomb dan waartoe hij door zijn gevoel van zelfver- zakelijkheid plaatsen van voren af te begin- nen met behandeling van netelige vraagstuk- ken, waarvan nu tot voldoening van alle be- trokken partijen de oplossing vrijwel gereed is, en het is te begrijpen, dat daar niemand, ook de Duitsche delegatie, meer lust in heeft. Dan zou de conferentie, inderdaad tot in den treure gerekt worden en het heele herstel- vraagstuk vlak voor de definitieve regeling weer op losse schroeven komen te staan. Ge- lukkig zit Dr. Schacht niet meer in de Duit sche delegatie en heeft hij alleen gesproken als de onafhankelijke president van de cen- trale financieele instelling van het rijk. De delegaties der geallieerden hebben zijn brief tertzij'de gedegd en het besluit genomen het werk voort te zetten, in de verwachting, dat de leemte in het kapitaal die de niet-deel- neming van de Rijksbank in het kapitaal van de Internationale Bank zou laten, hoe dan ook wel aangevuld zal worden. Er was Maandag sprake van, dat als andere Duitsche bankin- stellimgen het kapitaal niet verschaften, Frankrijk het benoodigde bedrag desnoods aan Duitschland zou voorschieten. Het ^s nu de derde maal, dat Dr. Schacht den voet dwans heeft gezet en daarbij telkens politieke factoren in het geding brengt. De eerste maal heeft hij het gedaan in de com missie der financieele deskundigen toen hij de mobilisatie van een deel van de Duitsche annu'iteiten o.a. afhankelijk stelde van terug- gave van eenige van Duitschland's vroegere overzeesche bezittingen en een herziening van de Oostelijke grenzen. Den eersten eisch lichtte hij toe met de noodzakelijkheid om Duitschland aan nieuwe bronnen voor grond- stoffen te helpen. Ten aanzien van den twee- den voerde hij aan, dat Duitschland eensdeels gebied had verloren dat een overschot aan levensmiddelen produceerde en dat anderdeels een heele provincie van het rijk was geschei- den, welker welvaart hierdoor zoo geleden had, dat het Rijk verplicht is, haar geregeld subsidies te verleenen. Deze crisis in de commissie der deskundigen is overgewaaid, omdat bij de geallieerden niet de minste lust ondersteid kon worden om tot zulk een herziening van het tractaat van Ver sailles mede te werken, die de Poolsche kwestie heropenen zou met heel het onrust- trouwen op dat ooqenblik gerecntigd was „met tact en diplomatiek-zijn kom je n heei eind." 'Na voorzichtig informeeren kwamen zc tot de ontdekking, dat het buisje vlak naast het Wapen van Croyde de woon- stee van Mr. en Mrs. Ezechiel Turtle was. Het buisje in quaestie zag er benauwend netjes uit en prijkte met een blikken plaatje, waarop vermeld stond, dat ach ter de keurig groen geverfde deur erviak onder, de plaatselijke vertegenwoordiger van de Graafschaps-Politie woonde. Met een blik op het plaatje, die niet van ap- preciatie van die aankondigmg getulque, duwde George het hekje open en liep, met Carmencita en Mr. 1 odd vlak acbter zich aan, het paadje op. ;Geen seconde na George s bescheiden 'klopje werd de deur opengeworpen en verscheen er een reusachtig exemplaai van het vrouwelijk geslacht, gehuld in een eenigszins te wij'd boezelaar, op den drem pel. „0...! eh... 'he'b ik het genoegen met Mrs. Turtle vroeg George, terwijl hij zijn hoed afnam op een manier, die hij zeer ten onrechte voor hoofsdhe gratie versleet. ,,Joa zei de verschijning met het boe zelaar, ,,dat bin ik, moar wie uwes bint weit ik neit, want ik he je nooit nie eirder zien." ,Dat was niet bepaald een aanmoedi- gend begin George keek de kordate iiguur op den drempel eenigszins hulpe loos aan en hoe langer hij haar aankeek, hoe meer hij zijn zelfvertrouwen voelde slinken. Haar voorkomen was dan ook wel merkwaardig, even merkwaardiq als haar naam. Hoe was het mogelij'k, dat er zulke vrou'wen bestonden Zooals ze daar in den deurpost stond een recht barend vooruitzicht van hevig conflict in den Europeesohen stormhoek. Ten slotte heeft Dr. Schacht toch op de eerste Haagsche con ferentie in de Duitsche delegatie meegewerkt om het> nieuwe plan-Young in elkaar te zetten. De tweede maal dat Schacht roet in het eten wierp was, toen hij op het einde van het jaar het befaamde memorandum in zee stuur- de, dat men als een bom tegen het plan-Young^ kenschetste. Hrj kwam op tegen de nieuwe offers die het plan aan Duitschland had op- gelegd, verklaarde 't onuitvoerbaar en eischte vrijlating van het overschot uit geliquideerde Duitsche eigendommen, waarop de Engelsche regeering aanspraak maakte. Zijn aanval was toen echter nog meer een aanval op zijn eigen regeering dan op het Europeesche be- vredigingswerk en Dr. Hilferding, de rijks- minister van financien, is dientengevolge ge- tuimeld. De Duitsche regeering is na diens vervanging door Moldenhauer, lid van de Duitsche volkspartrj, wat haar parlementaire- positie betrof, sterker komen te staan, zoodat Schacht's tusschenkomst voor haar het tegen- deel van kwade gevolgen heeft gehad. In intemationaal opzicht heeft zijn actie de voor- uitzichten op een bevredigende regeling niet kunnen vertroebelen. Dit laatste zal men ook met eenige gerust- heid van zijn brief aan Reynolds kunnen voor- spellen. Den Haag is er over tot de orde van den dag overgegaan, met het gevoel, dat Dr. Schacht nog altijd geen orgaan voor de inter- nationale atmosfeer heeft. Voor hemzelf kan zijn brief echter nog een onaangenaam staar- tje hebben. Want in de Duitsche pers is er sprake van, dat de regeering in Berlijn de nieuwe wet op de Rijksbank zoo zal wijzigen. dat de rechten van den president van die in stelling beperkt zullen worden. Dan kan het nog gebeuren, dat de Duitsche Rijksbank over zijn hoofd heen deelneemt aan het kapitaal van de Internationale Bank van Betalingen. Naschrift. Nadat wij dit geschreven hadden, bereikte ons een bericht uit Den Haag vol gens hetwelk het incident reeds op bevredi gende wijze is opgelost. Door een verande ring in het plan-Young is aan de Duitsche Rijksbank thans de verplichting opgelegd bij de oprichting van de Internationale Bank mede te werken. Schacht moet zich voor deze dwingende bepaling buigen en is geeindigd met zich in den nieuwen toestand te schikken. De wettelijke beperking van zijn bevoegdheid is nu onnoodig geworden. SCHELDEDIENST OPGEHEVEN. De in het belang van de scheepvaart inge- stelde Scheldedienst op de kantoren Hans- weert, Ter Neuzen, Riiland en Walsoorden voor de wisseling te alien tijde van telegram- men en telefoongesprekken tusschen deze kan toren onderling of het kantoor Vlissingen, dan wel met Belgische kantoren, is opgeheven. LEZING OVER CANADA. Zooals te verwachten was bestond er veel belangstelling voor de aangekondigde lezing met lichtbeelden over Canada, zoodat het ruime Concert- en Bioscoopgebouw gister- avond zeer goed bezet was met een aandach- tig publiek. De heer Van Ark begon met het doel van de lezing uiteen te zetten, n.l. om meerdere publiciteit, meerdere bekendheid te geven aan het werk, dat het Kolonisatie-departement van de Canadian Pacific in Canada verricht. Zij, die naar Canada gaan, hebben de verze- kering direct bij aankomst aldaar in goed betaalden loondienst op boerderijen geplaatst hoek van hout, waarin ze paste, alsof het huisje oorspronkelijik am haar heen ge bouwd was stak ze boven hem uit als een mailboot boven een boeier. Hear gezicht, een bijna cirkelvormig vlak met twee rood geaderde wang-heuvels, kleine. zwarte kraaloogen en een knopneus, werd ten Zuiden bagrensd door een driedub- bele onderkin en ten Noorden door grauw vetiig haar, dat glad naar achteren qe- karnd en op de kruin in een klein knoe- deltje ineen gedraaid was. Een compaq- nie so'ldaten zou zich onder haar boeze laar hebben kunnen versehuilen en haar rechteronderarm zag eruit, of ze gemak kelijk een os knock-out zou kunnen siaan. Over het geheel genomen een van de for- midabele dochteren Eva's. Maar ze hadden a qezeqd, dus ze moes- ten ook b zeggen. En achter haar in hei huisje bevomd zich de oorlogs-kas van den President van Guayacuador Dus ■kuchtte George een paar niaai, scha.tcide door een zij deling schen blik op Carmen cita z'n inspiratie in en opende het vuur. ,,Mijn naam is Carr. Ik ben de neef van Miss Pringle, die in Briony Cottage woont. U weet wel." ,,0, joa," zei Mrs. Turtle, ,,'n bar aorig. mensch net as ik van marrige teugen me man ok ezait heb, 'n bietje in de wereld teruguut egoan, moar da s hoar schuld neit." Zeker, zeker", viel George haar n tikje geagiteerd in de rede. ,,Ik... eh..- wij... als we 't goed hebben, heeft mijn tante u vanmiddaq een... warmwaterkruik gegeven." Dat maakte de machine aan het draaien. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1