ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. zal a.s. Vrijdag Hfyhxt De dolende Juweelen Oe Leidsche Wonderdokter KLINGERS ^Uuitg'aat/ vier Abonnements-Rijwielen, binnenland. Hotel ,J)E POST" Gratis advies No. 8474. WOENSDAG 8 JANUARI 1930 70e Jaargang. FEUIIiLETON, BUITENLAND. Levering Rijwielen voor de Politie. (a.s. Woensdag verhinderd) zitting houden in van 9 en van 1 -12 uur -4 uur Ook te spreken a s Donderdag- avond 113 3 UUf steeds Wybert-tabreUeK meenemen, zoo gauur y' hebt U kou gevat, laslig - zijn de gevolgen. U RANT. i !5''V\T5Mr."NTSPR!''SBinoen Ter NeuzeL f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen *r W f 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika 2.25, avenge lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post hounementen voor het buttenland alleen or] voorultbetaltag. 'Hgeefster: Firma P. J. VAN DE 8ANDE. GIRO 88150 - TELEFOON No. 25. r- ai. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regei meer f 0,2(f Grootere letters en dich4's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertemtien bjj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave, l>IT BEAD VERSCHIJNT 1EDEKEN MA ANUAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONE Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vragen voor of op 21 Januari 1930, des namiddags 2 uur, prijsopgave voor de levering van ten dienste van de politie. Nadere inlichtingen zijn te bekomen brj den beer Inspecteur van Politie. Ter Neuzen, den 8 Januari 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris. STAAT DEIt GEMEENTE-EIGENDOMMEN Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat een afschrift van den staat van hetgeen naar het Burger- lijk Recht eigendom der gemeente is, tegen betaling der kosten, ter gemeente-secretarie verkrijgbaar is. Ter Neuzen, den 6 Januari 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. WIJZIGING BOUWVERORDENING. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat vanaf heden gedurende drie maanden op de gemeente- secretarie voor een ieder ter lezing is neder- gelegd de door hen afgekondigde „Wijziging der Verordening op het Bouwen, Sloopen enz. in de gemeente Ter Neuzen", welke wijziging in afschrift, tegen betaling der kosten ver krijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 8 Januari 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. J. HUIZINGA, Burgemeester. FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN R1JK EN GEMEENTE. Maandagavond heeft de oud-minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, mr. J. B Kan, voor de A.V.R.O. een causerie ge- houden over „de financieele verhouding tus- schen Rijk en Gemeente." Spreker bezag het vraagstuk in z n geheel in vogelvlucht. Allereerst trad hij in een historisch overzicht van het onderwerp, en be- sprak daarbij de wet van 1865 en 1897. Nader lichtte de spreker de maatregelen toe van het noodwetje-1921. Vervolgens wees mr. Kan op de ongelijk- heid in belastingheffing. Zoo betaalt men in Oude-Pekela van een inkomen van 5000 aan inkomstenbelasting 660 plus 50 opcenten personeel en 100 opcenten vermogensbelas- ting; dit is voor Wassenaar /47 en geen op centen. Tot slot zette spreker nader het doel der wet van Juli 1929 uiteen. Wanneer deze aan haar doel zal beantwoorden, hetgeen met rede verwacht mag worden, aldus de heer Kan, dan zal voortaan elke gemeente dezelfde in- komsten erlangen. De oud-minister bracht voorts nog een woord van hulde aan zijn voormaligen ambt- genoot De Geer, die in de totstandkoming dezer wet zulk een groot aandeel gehad heeft. VERBRUIKSCOOPERATIES EN LAND- EN TUINBOUWCOoPERATIES. Naar gemeld wordt is eenige weken ge- leden ten kantore van den Centralen Bond van Nederlandsche Verbruikscooperaties te 's Gra- venhage 'n bespreking gehouden over samen- werking tusschen verbruikscooperaties en land- en tuinbouwcodperaties tusschen verte- genwoordigers van het Kon. Ned. Landbouw- comite, den R. K. Nederl. Boeren- en Tuin- dersbond en het Centraal cooperatie-comite, bestaande uit de coop, groothandelsvereeni- ging de Handelskamer, den Centralen Bond van Nederl. Verbruiks-cooperaties en de Fe- tieratie van Diocesane Bonden van R. K. coop, vereenigingen. Van de zijde van het centraal cooperatie-comitS werd voorgesteld, een com- missie van onderzoek te berioemen, op welke wijze samenwerking tusschen producenten en consumenten zou kimnen worden verkregen. De boeren en tuinders zouden een beteren prijs voor hun producten kunnen maken, de verbruikers een lageren prijs ervoor betalen wat met een zoo economisch mogelijke distri- butie met uitsluiting van den tusschenhandel mogelijk werd geacht. Door het voeren van een intensieve propa ganda hoopte men de belangstelling voor deze samenwerking bij de verbruikers op te wek- ken. Met de distributie van land- en tuin- bouwproducten zou dan een begin kunnen worden gemaakt in de plaatsen, waar krach- tige verbruikscooperaties bestaan, om haar dan geleidelijk tot andere plaatsen uit te breiden. Hoewel de vertegenwoordigers der genoem- de land- en tuinbouworganisaties sympathiek stonden tegenover dit denkbeeld, heeft de vergadering van de dagelijksche besturen der drie centrale landbouworganisaties besloten, niet in de voorstellen van het centraal coope- ratie-comitd te treden, daar van de voorge- stelde samenwerking geen heil voor de land- bouiwers en tuinders werd verwacht. DE WIJZIGING DER DRANKWET? Naar de „N. Haarl. Crt." vemeemt, zou het in de bedoeling iiggen van de regeering om uit de wijziging der Drankwet, die, zooals in de Tweede Kamer is meegedeeld, half Febru- ari op de agenda der Kamer zou worden ge- steld, de bepalingen omtrent de plaatselijke keuze te elimineeren. Dit met het oog op het feit, dat men deze zaak, die reeds tweemaal bij initiatief-ont- werp aan de orde werd gesteld later liever bij een afzonderlijk wetsontwerp zou willen regelen. hetwelk dan een bijzondere beteekenis voor het succes van de nieuwe toenaderings-poli- tiek tusschen de twee landen zou hebben. Maar dan moet men zeggen, dat zulk een accoord ook door rechtstreeksche onderhande- lingen tusschen Londen sn Washington te be- reiken geweest was, ei men daarvoor geen confereiitie had behoevcte beleggen. Wakatsoeki, het hoofd van de Japansche delegatie, die al te Londen is aangekomen, heeft zich daar uitgelaten over de bereidwil- ligheid van zijn land om het aantal kapitale schepen te verminderen en hun levensduur te verlengen, maar heeft herhaald, dat Japan geen voorstander van de afschaffing van duikbooten is. Het zou er alleen vrede mee hebben, dat de afmetingen ervan beperkt worden. Op deze conferentie is de kwestie van de kapitale schepen eigenlijk niet aan de orde, maar onder de kleinere zeemogendheden be- staat neiging hun verminderde belangstelling voor dit scheepstype als argument aan te door K. R. G. BROWNE. o 28) Vervolg. HOOFDSTUK IX. Op jacht. Er bestaat een geestestoestand, die door de groote geesten onder de sc'hrij- vers ,,stomme verbazing" genoemd wordt. Die toestand komt echter in wer- kelijkheid, ondanks zijn populariteit in literaire kringen, minder veelvuldig voor dan een leek well zou denken. In den tegenwoordiqen tijd, een tijd. waarin de kinderen wijzer zijn dan hun groot- ouders en een gedienstiqe pers tweemaal per dag sensatie in alierlei vormen op- dient is het moeilijk, iemand met stom- heid te slaan. Edoch, die sim.pele paar woorden hadden, wat Carmencita be- treft, het hierbovenbeschreven resultaat, Gedurende ongeveer een kwart minuut staande ze hem aan, of hij een geesf-ver- schijning was. Daarna schudde ze per plex haar hoofd en zei: ,,Daar begrijp ik geen jota van! Zeg het nog eens?" George haalde diep adem, bedwong zich -met mannenmoed en zei het nog eens, dan ging hij voort ONTWAPENING TER ZEE. De koning van Engeland en de president der Vereenigde Staten hebben aan het begin van het jaar hartelijke telegrammen gewis- seld, waarin sprake is van de beloften die 1930 voor de bevordering van den wereld- vrede door ontwapening ter zee bevat. Presi dent Hoover zegt te hopen, dat het groote doel van een beperking der krijgstoerustin- gen ter zee dit jaar bereikt zal worden. Als men in beider hart kon zien, schrijft de N. R. Crt., zou men vermoedelijik gewaarworden, dat er naast de hoop nog voor den twijfel plaats is, want het zal een heel probleem zijn, om vijf zielen tot 6<5n gedachte te brengen. De menschen, die zich van de moeilijkheid van dit probleem rekenschap geven, opperen de mo- gelijkheid dat, zelfs al komt de vloot-confe- rentie niet toteensgezindheid, toch een ac coord tusschen de twee grootste zeemogend heden Engeland en Amerika denkbaar blijft, „Dit is de warmwaterkruik van Mr. Todid. De andere, waar jij de juweelen in gestopt helbt, was van mij. Die had ik als verjarinigscadeautje voor een tante van me gekodht en terwijl jij je haar liet bran- den, heb ik 'em verstuurd... Dus zijn ze op het oogenblik op weg naar Somerset, denk ik." Weer Meef het een kwart minuut stil. Met haar oogen strak op de gummi zak in de hand van George, zat Carmencita de mededeeling, haar pas gedaan, te ver- Werken. Haar beide metgezellen wac'htten in spanning op de dingen, die gebeuren zouden, want, te oordeelen naar wat ze van haar temperament wisten, was er nu een exploisie op handen. Maar tot hun verbazing en dit moet gezegd worden verlichting, liet ze zich opeens achter in haar stoel valllen en ladhte luid-op. Beware! Van alle ezelskoppen ben ik wel de grootste. Maar hoe kon ik weten dat jij een tante met last van koude voe- ten hadt, George! Dat heb je me nooil verteld." ,,Nee, dat is waar' zei George, met een gezicht alsof hij van gedachte was, dat hij door een zoodaiv.; verzuim het niet aanbieden van zijn stamboam met bijzonderheden van deszelfs bestandidee- len een kans op haar vriendschap ver- speeld had. i( ,,'n Volgenden keer beterzei Car mencita opgewekt. ,,Ten slotte ben ik de uil geweest. En dat, terwijl ik het zoo'n schitterende uitvinding vond! Enfin, mopperen helpt niet. We moeten ze terug gaan halen, dat is het eenige wat er op zit." Mr. Todd kwam bij uit de trance, waarin hij door de verschrikkelijke ont- dekking geraakt was en knikte toestem- mend. (Ingez. Med.) voeren voor het verkrijgen der door hen ge- wenschte concessies op het stuk der lichtere strijdkrachten ter zee. Men mompelt onder de marine-deskundigen, dat de groote linie- schepen een hoogst onzeker bezit zijln gewor- den, omdat zij tengevolge van de verbetering van het luchtwapen nauwelrjks kans meer hebben om een vastberaden aanval van zee- vliegtuigen in menigte af te slaan. Zij zijn al te groote drijvende doelen geworden, zoowel voor het lucht- als voor het onderzeesche wapen en over het algemeen neemt men reeds de neiging waar, om van lieverlee tot een he- perking van linie-schepen tot 10.000 .ton ton- nemaat te komen. Duitschland, dat aan de conferentie niet deelneemt, laat zien wat men binnen deze grens, die bet door het tractaat van Versailles gesteld is, ,,in zakformaat" kan bereiken in het bouwen van scheepstypen met geduchte aanvalskracht. Het mag ech ter volgens datzelfde tractaat geen duikboo ten bouwen en dit is een van de redenen waarom Frankrijk, welks marine-staf ervoor uit is gekomen, dat zijn grootste kruisers niet tegen de nieuwe Duitsche schepen opgewas- sen zijn, bijzondere waarde aan het behoud van het duikbootwapen hecht. Nu Wakatsoeki uit na-am van Japan eveneens dadelijk na zijn aankomst te Londen zoo sterk tegen de af schaffing van de duikboot is opgekomen, wordt het steeds duidelijiker, dat dit punt van het Engelsche program geschrapt zal wor- den. Het is niet meer te loochenen, dat de be teekenis van de lichte zeestrijdkrachten met den dag is toegenomen en tevens, dat behalve het kruiservraagstuk dat der bovenzeesche en onderzeesche torpedo-vloot een belangrijke plaats zal innemen. Ook voor Engeland. In de Sunday Expresse van Maandag zet de marine-deskundige Ferraby uiteen, dat Enge land wat het aantal torpedo-lanceerbuizen betreft bij Amerika ten achter is. Dit komt voornamelij'k hierdoor, dat een Amerikaan- sche torpedoboot-jager twaalf torpedolanceer- buizen heeft, terwijl de meeste Britsche er maar zes tellen, vele zelfs maar vier, en zelfs de nieuwste, die nog in aanbouw zijn, er maar acht zullen krijgen. Zoodoende komt hij tot het volgende totaal aan torpedo-lanceer buizen: Engeland 854 (waarvan 740 van 21 inch of ongeveer 53 c.M.), de Vereenigde Staten 2472 (alle van 21 inch), Japan 690 (272 van 21 inch), Italie 566 (104 van 21 inch), Frankrijk 452 (236 van 21 inch). Voor de duikfoootem krijgt men in dezelfde volgorde dezen staat: Engeland 328 (240), Amerika 516 (244), Japan 419 (232), Italie 254 (120), Frankrijk 642 (208). De schootsverheid van de modeme torpedo is bovendien ontzaglijik toegenomen. Een nieuwe torpedo van 21 inch kan nog op 13,500 M. doel treffem. Hierbij komt nog, dat het torpedo-wapen een belangrijke rol is gaan spelen hij de uit- rusting van de nieuwste kruisers, omdat men verwacht, dat deze scheepstypen bij torpedo- aaiwallen gewichtige factoren kunnen wor den. Frankrijk bijvoorbeeld voorziet in de nieuwe kruiser-klasse Duguay-Tronin elk schip van twaalf lanceexbuizen van 22 inch. Japan rust niWuwe kruisers uit met twaalf buizen van 21 inch, Duitschland zijn kruisers thans met twaalf buizen van 20 inch. Enge land moet dus, zoo is de slotsom, op de Lon- densche conferentie ook good op het torpedo- wapen letten. Totnogtoe hebben wij niet gezien, dat bij het gebruiken van den vermaarden „ellestok" van Amerika, als maatstaf ter vergelijking van de gevechtswaarde van scheepstypen, andere factoren dan tonnemaat, artillerie eh pantsering te pas zouden komen. Moet ook de torpedo-wapening erbij dienst doen, dan zal dit tot nieuwe verwikkelingen aanleiding geven. HET STANDPUNT VAN LABOUR. - INDIe LOSLATEN ZOU EEN RAMP ZIJN VOOR INDIe ZELF". Lord Russell, onderstaatssecretaris voor Indie, heeft Zaterdag op een bijeenkomst van de Labour-partij te Londen omtrent den toe- stand in Indie verklaard, dat niemand beter wist dan de Indiers zelf, hoe dwaas het is te spreken van „volkomen onafhankelijkheid". Hij zei, dat op het oogenblik de Dominion sta tus onmogelijk is en nog lang onmogelijlk zal zijn. Engeland ging Indie voor op den weg naar democratie. Indie plotseling aan zijn lot overlaten zou een ramp voor Indie zelf beteekenen. De Labour-partij zou niet toestaan, dat zij op zij wordt gezet bij haar streven, het een eigen bestuur te verleenen, door dwaze besluiten of andere vormen van propaganda. Naar zelf- bestuur voor Indie wordt gestreefd, maar dit wordt tegengewerkt door deze dwaze beslui ten, welke door alle vrienden van Indie in Groot-Brittannie worden betreurd. Een telegram uit Londen omtrent den toe- stand in Britsch-Indie zegt, dat van de on- langs op het al-Indische nationale congres genomen besluiten in de praktijk tot nu toe slechts weinig wordt gemerkt. Slechts enkeie leden van het congres hebben tot nu toe hun mandaten in de wetgevende lichamen neer- gelegd, zoodat men gelooft, dat een uittreding op groote schaal niet zal plaats hebben. TAALSTRIJD EN HUMOR. Trots de bitterheid, waarmede de taalstrijo' thans, in Belgie, wordt gevoerd, heeft de oude. schalksche geest van Uilenspiegel blijkhuai de Vlamingen nog niet verlaten. Een bewijs daarvan leverden, v66r een paar dagen nogv de Vlaamsche ambtenaren en bediienden van het departement van arbeid en nijverheid <&e. wetend dat een der hooge ambtenaren. hoeweS totaal Nederlandschonkundig, bij de officieeie enquete naar de talenkennis der ambtenareis,- verklaard had de taal der Vlamingen op een perfecte wijze te beheersehen, hem hunae wenschen ter gelegenheid van de jaarwiese- ling, in het Nederlandsch kwamen aanbiedea, De man, die eerst niet wist wat hij hoorcfe stamelde enkeie onverstaanbare woorden en antwoordde toen maar in de Fransche taal. aldus toegevend dat hij geen Nederlandsch verstaat. Het tweede bewijs werd geleverd dooi des oud-minister van onderwij|s, Dr. C. Huysmans die, in de socialistische Peuple, een verzonner. adres publiceerde, door de inlandsche studen- ten van de onlangs te Kampala, in Oeganda: onder Britsch protectoraat, tot stand geko men universiteit, aan de Vlaamsche student- ten te Gent gericht. In dit document verheu- gen de neger-studenten van Kampala er zidt over dat ook de blanke bevolking van Vl&acn- deren haar eigen universiteit gaat krijgen met dit verschil nochtans, dat de universiteit van Kampala, in 1929 opgericht, dan tocis altijd een jaar ouder zal blijven dan de Vlaam sche universiteit te Gent, terwijl zij verdei constateeren, dat hun regeering geen eeu»- heeft noodig gehad om haar plicht te be- grrjpen. „Da's de manier! George, jij bint op de hoogte met de post hier. Wat denk je, zou-en we dat pakje niet kunnen tegen- houen?" ..Misschien is het nog niet weg", zei George. ,,Ik zal 's even beneden gaan vragen". De informaties aan. het postloket sloe- gen echter hun laatste restje hoop den bodem in. De dienst doende beambte ver- telde George met een zekeren trots, de trots van alle functionarissen in dergelijke omstandigheden dat het postpakketje den weg van alle postpauketjes gegaan was en dat er geen kijk op was, tenzij ze zich waagden aan treinroof of iets derge- lijks, om het terug te krijgen. De gummi- kruik was door de regeeringsmachine op- geslokt en was en bleef tot den volgenden middag twee uur voor de wereld onzicht- baar - een feit, dat den beambte de grootste voldoening scheen te versdhaf- fen. Carmencita hoorde deze jobstijding met stoicijnsche kalmte aan. Het eenigfe wat ze zei, was: ,,Ziezoo, dat weten we tenminste. „In elk geval", zei Mr. Todd bemoedi- gend, ,,benne de steenen zoo net zoo vei- iig als dat we ze hier hadden. Als wij ze niet uit de postzak kenne halen, dan ken Smith het ook niet.ook al wist-ie dat ze der-in waren, wat niet het geval is.' ,,Zoo is 't", stemde Carmencita toe. ,,Maar we moeten ze terug hebben, dat is de hoofdzaak. Wat voor iemand is die tante van je, George?" ..Nogal een e'genaaidig iemand. On- gchuwd vijf en zertig heeft een stem als een misthoorn. Regeert de heele omgeving met ijzeren hand en wordt dien- tengevolge aangebeden. Adres: Briony Cottage, Ouantock Royal, Somerset". ,,As we is telefoneerden!" stelde Mr. Todd voor. George schudde zijn hoofd. ,,Telefoons, gramofoons, radio^ en vliegmachines zijn volgens tante H'elen uitvindingen des duivels. Heelemaal on gelijik geven kan ik haar niet.' ,,'n Telegram dan?" „Dat zou kunnen, maar dat krijgt ze toch vanavond niet meer. Het woorc ..Dringend" heeft voor een landeiijken postibeambte geen betee'kenis. In Quan took Royal worden de telegrammen be- zorgd als iemand toevallig dien kant op gaat, om een koe te koopen of zoo.' ,,En dan zei Carmencita, ,,hoe zouden we t moeten inkleeden! Het gaat toch niet aan om alle post- en telegrafie- menschen tusschen Londen en Somerset aan hun neus te hangen, dat er in een van de postzakken vijftig duizend dollar aan juweelen zit! En je zou uitvoerig moeten zijn, anders zou je tante denken, dat je stapel was. Nee... 't eenige is: er achter aan gaan! Ik mag niets riskeeren met Smith op het oorlogspad. Dat wil zeggen: ik ga jullie tweeen hoeven niet mee. Jij geeft me een briefje voor je tante, George..." i ,,Gebeurt niets'van zei George be- slist. ,,Waarheen gij gaat, zal ook ik gaan enz. enz. Voor wat zie je me aan? Voor een man of een ouwe vrijster met een bre; kous?... Waar is de dienstregeling?" En daar een spoorwegboekje tot de uit- rustinig van elk van de ontelbare vele ka- mers van het Regal behoorde, volgde er nu voor George een minuut of vijf van zware geestelijke inspanning. Carmencita stelde zich vlak naast hem op en luisterde geduMig naar de verscheidenheid van be- zweringen, die elke man, zoo hij tot een TER NEUZEN, 8 JANUARI 1930 GEREFORMEERDE KERK. De classis Axel van de Geref. Kerken heeU tot de evangeliebediening toegelaten den heer D. J. de Vries, beroepen predikant te Schoon- dijke. DE GEVAREN VAN DEN WEG. De meeste wielrijders hebben wel een roo- den reflector aan hun rijwiel aangebracht. maar in vele gevallen zoo, dat dit geheel geen effect sorteert, hetzij door den stand, hetzi} door de kwaliteit van den reflector. Dit brengl groote gevaren met zich mede, zoowel voor de wielrijders zelve, als voor de andere weg- gebruikers. De Bond van Bedrijfsautohouders in Neder- land heeft daarom aan den minister van Justitie het verzoek gedaan, maatregelen te willen nemen, opdat de voorschriften omtrent de plaatsing van reflectoren op rijwielen zoo- veel mogelijk worden nageleefd. (Ingez. Med.1 bevredigend resultaat wil komen. bij het raadplegen van een spoorwegboekje noo dig heeft. ,,0... hier heb je 't! Yeobury dat is het station 'it dichtst in de buurt... nota bene zes kilometer uit den koers. t Kleine 200 K.M.! Vertrek Padd. 6.15... nee, daar voor is het te laat. Vertrek Padd 8.55, aankomst Yeobury 9.15. Verduiveld, dat is vlugger dan met een vliegimaohine! O, ik zie het al, overstappen in Brander- combe, aankomst in Yeobury 1,18 nee 11.11 nee, 2.49... Wat beteekent dat nou: vandaag of morgen? En wat is ,z Alleen Zaterdags. Verdoriel... O hier hebben we er nog een. Vertrek Padd. 9.10... aankomst, verduiveld, die komt heelemaal niet aan... Waarom, bij hoog en laag, zetten ze zoo'n dienstregeling niet zoo in mekaar, dat ieder fatsoenlijk mensch eruit wijs kan! Vertrek Padd 9.5. aankomst Yeobury 6.14. Wat betee kent ,,h"? O, van af daar en daar. een locaaltje... Wat kan mij dat schelen!... Die laatste is nog de beste van den hee- len boel, die komt eerder aan dan-ie weg gaat!... Met andere woorden" zei Geor ge opeens, beu van dit dwaze tijdvermor- sen, kunnen we vanavond niet meer weg". Hij sloeg het boekje met een klap dicht en smeet het dwars de kamer door. ,,Als't zoo doorgaat. Hier viel de genoeglijke stem van Mr. Todd hem in de rede. ,,Wat is dat voor praat over treinen en nog 's treinen! Terwijl ik beneje een groote auto heb staan..." „Nee, Mr. Todd", zei Carmencita. ..dat gaat niet aan. 't Idee, dat ik u heel Enge land door mee zou sleepen! Omdat ik zoo dom geweest ben..." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1