ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREH. zal a.s. Vrijdag De dolende Juweelen De Leidsche Wonderdokter KLINGERS No. 8473. MAANDAGL6 JANUARI 1930. 70e Jaargang. F BjU-I IjL E T 0 H. BINNEN LAUD. J weei Hotel „DE POST" Gratis advies Be Burgemeester en Wethoudeis van TER NEUZEN. DE TWEEDE HAAGSCHE CONFEUENTIE. ij (a.s. Woensdag verhinderd) zitting houden in van 9 en van 1 -12 uur 4 uur Ook te ?preken a.s Donderdag- avond 113 8 Ulll" ESPERANTO OP DE LA GERE SCHOOL! URANT xBONNEMENTHPR1JSBinnen Ter Neuzel. 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen -r r?er post 1.30 per 3 maanden - B« voor uitbetaling^per post 6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerlka 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Aboimementen voor het buiteoland alleen op voorultbetaling. tiitgeefster: Flrnaa P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken re-gel meer 0,2C- Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermlnderd tarief, betwelk op aanvraa® verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien llefst Mn dag voor de nltgave. DIX BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND doen te weten, dat door den Raad dier ge- meente in zijne vergadering van den 28 November 1929 is vastgesteld de volgende verordening: VERORDENING OP HET BOUWEN, SLOOPEN ENZ. IN DE (iEMEENW TER NEUZEN. Artikel 18 te lezen als volgt: le lid. Elke woning moet voorzien zijn van een middel tot watervoorziening, dat deug delijk drinlk- en huishoudwater in voldoende mate veirschaft; de bewoners moeten steeds daarvan gebruik kunnen maken. 2e lid Het in het vorige lid van dit artikel fcedoelde middel tot watervoorziening moet bestaan in een aansluiting op de drmkwater- Jeiding der Zeeuwscb-Vlaamsche Waterlei- ding Maatsehapptj indien eenig deel van de woning niet meer dan 40 Meter is verwijderd van een boofdbuis dier waterleidmg of van de as van den weg, waarin een zoodanige hoofdbuis aanwezig is. Deze af stand wordt gemeten over den kort- sten weg langs welken naar het oordeel van "ester en Wethouders eene aanslmt- lelding zonder overwegende bezwaren kan worden gemaakt. 3e lid Voor het geval aansluiting aan de drinkwaterleiding niet verplicht is, geldt be- halve de bepaling van het le lid, het navol- S6Bye en ten behoeve van elke woning moet een regenbak zijn van niet minder dan 4 M>. inboud, gemetseld van klinkers in sterke tras- of cementspecie, met waterkeerenden vloer, muren en gewelf of vervaardigd van ander deugdelijk waterkeerend materiaal, te beoor deelen door burgemeester en wethouders. De toevoer van water naar een regenbak mag niet geschieden door looden buizen, ter- wijl evenmin in den bak looden voorwerpen aanwezig mogen zijn. „r„_j0n Een regenbak mag met gebouwd worden 0D minderen afstand dan 1.50 M. en een wel- put op geen minderen afstand dan 2.50 M. van een beer of zinkput, een urinoir een mest- out een stal of schuurbank, terwijl binnen die afstanden van een regenbak of welput geen beer- of zinkput, urinoir, mestput, Stal ot schuurbank mag gemaakt of aangelegd wor den. Na hoofdstuk IV invoegen een nieuiw hoofd- stuk IVa te weten: Hoofdstuk IVa. Voorschriften ten aanzien van de drink- watervoorziening voor alle bij het in werkmg treden der verplichte aansluiting bij de drink waterleiding voltooide woningen. Artikel 42bis. le lid. Elke woning moet voorzien zijn van een middel tot watervoorziening, dat deugdelijk drink- en huishoudwater in vol doende mate verschaft; de bewoners moeten steeds daarvan gebruik kunnen maken. 2e lid. De bepaling var artikel 18, 2e lid betreffende aansluiting op de drinkwaterlei ding is hier eveneens toepasselijk. 3e lid. Indien door of vanwege den eigenaar of beheerder ten genoege van burgemeester en wethouders wordt aangetoond, dat de woning deugdelijk drink- en huishoudwater in vol doende mate bezit kunnen burgemeester en wethouders, gehoord de gezondheidscommis- sie, van de in artikel 18, 2e lid bedoelde ver- plichting, tot wederopzegging, ontheffmg ver- leenen, doch alleen, indien de woning oven- gens voldoet aan de bepaling vervat in he le lid van dit artikel. door K. R. G. BROWNE. 4e lid. Indien daarvoor een chemisch of bacteriologisch onderzoek van het water noo- dig is, zal dit moeten geschieden door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige. Ingeval van ontheffing of ingeval een woning niet onder de verplichting tot aangesloten zijn bij de drinkwaterleiding valt en overigens voldoet aan de bepaling van lid 1, van dit artikel, gelden de bepalingen van lid 3 van artikel 18. 5e lid. Moet ingevolge dit artikel een nieuw middel van drinkwatervoorziening ge maakt worden, dan wordt voor woningen, vallende binnen den afstand in artikel 18 lid 2 bedoeld, geen ontheffing van de daar be doelde verplichting tot aansluiting bij de drinkwaterleiding verleend, wanneer naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen overwegende bezwaren daartegen kunnen worden gemaakt. Voor woningen niet onder deze verplichting vallende, gelden dan de bepalingen van lid 3 van artikel 18. Na artikel 79 moet worden ingevoegd: Artikel 79bis. Indien een woning, bedoeld bij artikel 42bis, niet voldoet aan een der daarin genoemde voorschriften of aan eenigen kracbtens dat artikel gestelden naderen eiacb wordt de eigenaar of beheerder gestraft met hechtenis van ten boogste twee maanden of geldboete van ten boogste drie honderd gulden. Na artikel 87 toe te voegen: Artikel 87bis. De wijzigingen en aanvullingen vastgesteld bjj bealuit van den raad d.d. 28 November 1929 treden in werking op den tienden dag na bare afkondiging. Zoolang de waterleiding in de gemeente nog niet in exploitatie is, blijven de oude be palingen van kracht. Zijnde deze verordening aan de Gedepu- teerde Staten van Zeeland volgens bun be- ricbt van den 20/28 December 1929, No. 192, 3e Afdeeling, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 6 Januari 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Vrijdagmiddag heeft de heer Henri Jaspar Belgisch premier en voorzitter der conferen ce, de openingsrede gehouden op de tweede herstelbijeenkomst, die ditmaal in het Tweede Kamergebouw zitting boudt. Jaspar herdacht allereerst minister Stre- semann, die sinds de vorige zitting der con- ferentie is overleden. Hij bracht een diepge- voelde hulde aan de nagedachtenis van den overledene, die gedurende vele jaren zicb be- ijverd heeft om den vrede te bevorderen, niet slechts van zijn land, maar van de gansche wereld en die op alle bijeenkomsten, zoowel te Geneve als hier ter stede en elders, den- zelfden verheven geest toonde, welke zijn ge- dragslijn bebeerschte en die bier in Augustus van hetzelfde verlangen blijk gaf om tot een overeenkomst te geraken, teneinde het Young- plan ten uitvoer te leggen. Niet zonder ontroering volgden wij de ge- leidelijke verwoesting, welke de ziekte bij hem teweegbracht. Toch bleef hij gestadig met ons medewerken en bracht ons zijn be- zielend woord en volbardend streven, zijn hel- dere gedachten. Tbans buigen wij ons eer- biedig voor zijn graf. Vervolgens richtte de president een harte- lijken welkomstgroet tot de gedelegeerden die de eerste zitting niet hebben bijgewoond, zich daarbij in de eerste plaats richtend tot den president van den Franschen ministerraad, den heer Tardieu, die vopr de oplossing van de problemen, welke de' conferentie bezig- houden, dat optimisme medebrengt dat het succes vormt voor alle conferenties. Ook begroette hij de nieuwe Duitsche minis ters Moldenhauer en Schmidt, alsmede de nieuwe gedelegeerden van Oostenrijk, Honga- rije en Boelgarije, op welke 3 laatste landen de conferentie een beroep heeft gedaan ter verdere uitvoering van de opdracht, welke aan de conferentie te Geneve is gegeven. De eerste conferentie heeft moeilijke uren doorgemaakt, zoo vervolgde de beer Jaspar, maar ondanks die moeilijkheden in den loop onzer discussies, hebben wij gevoeld, dat de verschillende natien onderlinge toenadering verlangen, en dat de wil tot vrede overheer- schend was. Wij z(jn besloten, ook thans alle krachten in te spannen, om te komen tot het gemeenschappelijk doel, den vrede, waarnaar de volken zoo vurig streven. Dit is ongetwij- feld een moeilijke taak. Daarbij roert de Haagsche Conferentie niet alle problemen aan, welke op den vrede betrekking hebben, maar ook die andere problemen zal men trachten op te lossen. De vrede is een langzaam werk, maar het is een levend' werk, dat zich geleidelijk ont- wikkelt. Wij hopen bier een groot en nuttig werk te verrichten. Bij dit werk kunnen wij op aller medewerking rekenen. Gij hebt mij, zeide de heer Jaspar, in Augustus tot president willen benoemen en mij belast met de voorbereiding van deze tweede zitting. Sinds eind Augustus is de daartoe noodige arbeid voortgezet met ijver en deskundigbeid. Verschillende commissies zijn daarvoor bijeen geweest. Dank zij dien voorbereidenden arbeid van deskundigen, van- gen wij deze tweede zitting der conferentie aan in een staat van voldoende voorbereiding. Straks zullen wij van bier moeten vertrekken om elders andere zijden van het vredesvraag- stuk te bezien. Onze tijd is ons dus krap toe- gemeten. Het is noodig, dat we in een snel tempo werken. Wij moeten werken zonder tijd te verliezen. Spreker verzekerde, dat hij zelf den groot- sten ijver zou betoonen, om het welslagen der conferentie te verzekeren. De conferentie-arbeid begint. Kort na de sluiting der openbare bijeen- komst ging de conferentie over in een zitting met gesloten deuren voor het organiseeren van haar werkzaamheden. Zij heeft besloten twee groote commissies te vormen, die respec- tievelijk de Duitsche en de Oost-Europeesche herstelvraagstukken zullen behanaelen. Op voorstel van den heer Snowden, is de heer Jaspar met algemeene stemmen be- noemd tot president van de commissie betref fende de Duitsche herstelvraagstukken. Daar- na is besloten, dat alle bij bet plan-Young be- trokken Staten in die commissie vertegen- woordigd zullen zijn. Op voorstel van den president is de heer Loucheur met algemeene stemmen benoemd tot president van de commissie betreffende de Duitsche herstelvraagstukken. Alle staten die hierbij belang hebben, zullen in den boe- zem dier tweede commissie vertegenwoordigd zijn. De eerste commissie heeft nog Vrijdag ver- gaderd en de tweede commissie Zaterdagmor- gen te half elf. De* Poolsche gedelegeerde, de heer Mro- zowski, gaf aan den de conferentie kennis van het tusschen Duitschland en Polen getroffen verdrag van Warschau van 31 October 1929, waardoor de partijen, in overeenstemming met de beginselen, vervat in het plan der experts, definitief de kwesties, bedoeld in de para- grafen 143 en 144 van het plan der experts, hebben geregeld. Overeenkomstig art. 1 van bet verdrag legde spreker den tekst van het verdrag met het eindprotocol aan de confe rentie over. De gedelegeerde van Duitschland, de heer Curtius, verklaarde in te stemmen met het deponeeren van het Duitsch-Poolsche verdrag, zooals voorzien in dit verdrag. De heer Jaspar nam acte van het deponee ren van het verdrag. In de eerste vergadering der commissie voor de Duitsche herstelvraagstukken, die on- middellijk na de plenaire zitting is gehouden, Is besloten, een commissie van financieele deskundigen te benoemen. Deze zal belast zijn met bet onderoek der rapporten van de con ferentie. Deze commissie heeft Zaterdagmor- gen vergaderd en zal haar werkzaamheden zonder onderbreking voortzetten tot haar taak volbracht is. Ter bespreking van de overgangsmoeilijk- heden betreffende de Dawesleening, zullen worden uitgenoodigd Parker Gilbert, de trus tees van de Dawesleening en het Baden- Badenscbe comite voor de Internationale Bank. De voorzitter van dit comity, de beer Reynold, ging Vrijdag te New York scbeep en kan op 10 dezer bier verwacht worden. Omtrent den duur der conferentie deelde de 'een paar Wybert— "tabletten! Zij bescfier- men tegen verkaudL- heid en infectie. (Ingez. M**S- (Ingez. Med.) Duitsche perschef, dr. Zechlin, mede, dat, daar sir Maurice Hankey, secretaris-generaal der conferentie, ook secretaris-generaal del Londensche Vlootconferentie zal zijn en hij den 18en dezer naar Londen moet vertrekken met zijn staf, de conferentie uiterlijk 17 dezer moet zijn geeindigd. DE SUIKERBIETENTEELT. Op vragen van bet Tweede Kamerlid Van 27) Vervolg. Fanshawe Smith 'bekeek hem met een humoristische tintelinp in zijn oopen. ,,D.at bepin ik te menken, Een zeer prij- zenswaardiq standpunt. In voorspoed en tepenspoed, enz.... Wei, doe Carmencita mijn complimenten en zep. dat ik met haar wil onderhandelen. Als ze toestemt is mijn voorstel dit: we verkoopen de juyeelen, deelen het bedrap dat ze opbrenpen en zetten den oorlop op den pebruiikeli;ken voet voort. Geen schakerijtjes meer alleen politiek. Zij heeft dan penoep om haar leper te betalen en ik heib penoep om me een leper aan te schaffen. Een sportief aanbod, alls je t mij vnaapt. Ik zal hier well even op haar antwoord blijven wachten." tt ,,Je hoeft niet te wachten, F.S. zei Georpe. FanshaweSmith keek hem een kwart minuut zwijpend aan, dan knikte hij en stond op. ,Jk was banp, dat jullie niet voor rede- neerinp vatbaar zouden zijn". zei hij kalmpjes. Jullie zijn zoo koppip als muil- ezds. Enfin, ik heb m'n best pedaan, en best pedaan is al pedaan. Goeden mid- dap, Mr. Todd. Ik hoop dat de Bynp- deuk niet permanent mope zijn. O ja, wat ik zeppen wou, vriend Carr ik moet je van Ted de complimenten doen en je bij deze mededeelen, dat hij je den volpenden keer levend hoopt te villen. Ik zal nabuur- lijk allies doen om hem te kalmeeren, maar een mensch is maar een mensc'h. Au revoir, messieurs! Hij zette zijn hoed onder den hoek, die op dat oopenblik mode was, op, knikte Mr. Todd en George plimlachend toe en wandelde elegant-langzaam weg. iMeer dan een halve minuut lanp bleven de twee afgezanten van Carmencita staan of ze in' zoutpilaren veranderd waren. Mr. Todd was de eerste. die meer con tact met de werkelijkheid ikreep. „Gommenikkie... die snuiter hiepnoti- seert je pewoonwep! Ik had zoo n boel te zeppen en ik heb me montd niet openge- daan, eigenlijk peen gelegenheid voor pe- had." „Ja, hij is welbespraakt zei Lreorge. „Enfin, laten we teruppaan en verslap uitbrengen." Maar toen ze in de zitkamer kwamen, was er peen Carmencita te bekennen. Mr. Todd knikte als iemand, die er alles van begreep. ,,Die zien we niet voor over een uur ot twee terup. Dat haar-opmaken tepen- woordip heb wat voeten in de aard. Ik bin elke-dap-die-God-pee ft danikbaar, dattik... Gom! iKij'k daar is!" Hij gebaar- de met z'n eene hand, proot en massief als die van een slagc r, naar z n slaap- kamer, waarvan de deur wat erp wijd op een kier stond. Door d en kier zap men een voeteneinde van een bed, waaraan door iemand, met een cop voor symme tric, twee groote rcoi-gummi warm- waterkruiken, ieder aan een leant, waren opgehangen. ..Buitenpewoon aardip pevonden zei Georpe goedkeurend. „De hand eener vrouw! Voor alles een plaatsje en bijna alles op z'n plaats." Mr. Todd prinnikte. „Ze is in elk peval opeens bezorgd voor mijn welzijn. IMaar daarom zullen we^jouw tante Helen toch maar niet met kouwe voeten laten zitten. Hij sjokte de slaapkamer binnen en kwam even daarna met een van de gumimi-tkruiken weer terug. ,,Wel be- dankt", zei George. ,,Dan verdwijn ik nu maar meteen eventjes naar beneden om 'm te laten wegsturen." Elijkbaar verstond Mr. Todd de kunst om den tijd, noodig voor het reconstru- eeren van een jongenskop, te scihatten. Het duurde bijna een uur, voor Carmen cita naar het uiterlijlk dezelfde van voor de operatie van de plechtigheid terugikwam. Bij haar binnenkomen knikte ze Mr. Todd voldaan toe en liet zich met een zucht van tevredenheid in een van de fauteuils neervallen. ,,Blij, dat ik 't maar doorgezet heb! Ik voel me een heel ander mensch!" Mr. Todd legde zijn hoofd op een kamt en bekeek haar critisch. ,,Je ziet er geen stedk anders uit, Mil lie", verklaande hij. „Daar gaat het niet om", zei George. „Om met den grooten Napoleon te spre- ken: de invloed van een shampoo op de psyche van een individu... ,,Als je jou hoort spreken, George' zei Carmencita, ,,zou je denken, dat je al jaren getrouwd was... Wat had Smith te beweren?" Ze luisterde met een aandacht, die vleienid voor Smith genoemd kon worden, naar George's reproductie van het ge- sprek in de hall. Toen het afgeloopen was, lachte ze luid-op. ,,Met 'em deelen! Heilige Mozes! Den volgenden keer komt hij met een huwe- lijksaanzoek!... Maar wat zou hij nu gaan doen?" ..Iets origineels, of ik heb het mis zei George. Carmencita glimlachte zelrvoldaan. ,,Niet dat het er nu nog op aan komt. Toen u met z'n tweeen beneden was, heb ik een gedachtengolf gehad. Die ii-wee- len zijn nu ergens verstopt waar hij ze nooit vindt. den Heuvel: 1. Is de regeering reeds in staat en benaa* mede te deelen welk resultaat het overleg van den Minister van Binnenlandsche Zaken at Landbouw, dat deze bewindsman. toegezsegA heeft bij de behandeling van hoofdstuk V der Rijksbegrootimg met de Ministers van Fboaa- cien en van Arbeid, Handel en Nrjverheiif *fB zake steunmaatregelen aan de suikerbietjsa- teelt, heeft gehad? 2. Is de regeering toereid, met het oog <ig de steeds moeilijker wordende toestanden de suikerproductie, het naderende seizoen den uitzaai en de nu weer kort geleden Frankrijk vergroote bescherming van de kerindustrie, binnen zeer korten tijd met vaor- stellen tot steun hij de Volksvertegenwoorxfi- ging te komen? heeft de Minister van Binnenlandsefee Zaken en Landbouw, voorzitter van den raad van ministers, geantwoord: I. Het door den ondergeteekende hij ate behandeling van hoofdstuk V der Staatsbe- grooting 1930 in de Tweede Kamer toegezegde overleg met zijn ambtgenoot van Finantneo heeft plaats gehad. Daarbij is aangenomsa. dat met het voorstel om de helft van de w«r- iaging van den suikeraccijns te geh mites voor bescherming van de suikerindustrie werd bedoeld de voorgenomen accijnsverlagmg voor de helft niet te doen doorgaan en het <jp die wijze te vinden geld te besteden voor steim aan de suiikerindustrie. Aan dat voorstel kan edhter geen worden gegeven, omdat de opbrengst van crisisheffing alleen mag worden besteed w<or de betaling van rente en aflossing van ensis- leeningen. Inmiddels is het wetsontwerp m zaKe de hovenbedoelde accijnsverlaging door de Twee de Kamer aangenomen. n. Het ligt niet in de bedoeling van ot regeering om binnen zeer korten tgd met voorstellen tot steun aan de suikerindustrie bij de Voliksvertegenwoordiging te komen. Op den voorloopigen beschrijvingsbrief voor de algem. vergadering der Vereen. v. Hoof- den v. Seholen in Nederl., te houden 19 April a s te Amsterdam, komt o.a, in behandeling het voorstel van het hoofdbestuur in te leidsai door den heer Ph. Ewouds te Amsterdam: De algem. vergadering spreekt als haar meeaujg uit dat aan de leervakken genoemd in de L. O.-wet 1920 behoort te worden toegevoegd" het Esperanto. HET ADVIES VAN DEN RADIO-RAAD. Naar het Hbl. vemeemt is de Radio-Raas er niet in geslaagd om een meerderheids- advies aan den Minister van Waterstaat nil te brengen over de verdeeling van den zend- tijd. Er zouden aan den Minister dus bij ge- brek aan beter een aantal minderheidsadvie- zen zijn voorgelegd, waaronder ook een waaromtrent reeds sedert eenige dagen gp- ,,Waar?" vroeg Mr. Todd nieuwsgie- rig. Carmencita inspecteerde met een ge- heimzinnig gezicht de heelle kamer, boog zich dan met een samenzweerdersair naar haar beide metgezellen toe en fluis- terde: „In een van de gummi-'kruiken. Een paar oageniblikken bleef het zoo stil, dat men een spelid had kunnen hoo- ren vallen. ,,In een van de gummi-kruiken?" her- haide Mr. Todd dan suffig. Carmencita knikte opgewonden-iblij. Jk heb ze er een voor een ingestopt. U kunt 'em gewoon aan den knoip van uw bed laten hangen, niemand komt erop om ze daar te zoeken. 't Is nog beter dan een safe." ,,Zoo, vin-jezei Mr. Todd obstinaat. ,,En hoe mot't dan met me kouwe voeten? As je 't mijn vraagt... Gommie!^ H'cj brak z'n zin middenin af en keek George met een eigenaardige uitdrukking op z'n vollemaansgezicht aan. ,,He... wees nu niet zoo kinderac'htig, Mr. Todd"! zei Carmencita verwijtend. „U kunt toch altijd de andere gcbruiken. U heeft er toch geen twee noodig, is 't wel?" Uit den mond van George A. M. Carr kwamen een serie onsamenhangende klanken, die zich in een volzin oplosten. ,,De... de..an.andere! In welke van de twee heb je ze gestopt? „In wellke Net of ik dat weet! Ze zijn allebei precies hetzelfde. 1 oen jullie thuis kwamen zag ik, dat jullie gedaan hadden wat ik gezegd had, dat jullie er twee gekocht hadden en toen heb ik de steenen in een van de twee gestopt... le kunt ze gemakkelijk genoeg voelen zitten en dan kan hij de andere gebruiken... Dat is toch zoo gewoon als wat, zou ik zeg- gen." Mr. Todd zat als een visch op het droge naar lucht te happen. Hij probeerde paar maal op te staan, maar viel teNeas weer terug. „Ga kijiken, jong...' verzocht hn zun hiuip op zijn pleziertochtjes zwalkjes. George deed zijn mond open, deed hem weer dicht, gebaarde hulpefaos. sprong opeens op en rende de kamer Hit. Carmencita keerde zich. een en al ver- bazing, naar Mr. Todd. ..Jullie lijken wel niet goed wijs!... Wat is dat allemaal opeens! Heillige Mozes! Iemand die me niet kende zou denken dat ik iemand vermoord had of... Ze maakte haar zin niet af. omdat op dat oogenblik George in de deuropenin verscheen. Genoemd jongmensch z.g ei uit als iemand, die in een toestand van wat je ,,de hoogte hebben" noemt, tegeas een lantaarnpaal opgeloopen is. Zijn ge zicht zag lichtelijik groen, zijn oogen putl- den uit, zijn onderkaak zat op een plaats. twee centimeter lager dan waar ah hoorde. Tusschen duim en wijsvinger van zijn rechterhand bungelde een groote warmwaterkruik, een zak van gummi met een keurige, rood-flanellen huls. Hij George gocht steun bij den deurpost ers keek Carmencita met groote, glaztge oogen aan. ..Wat mankeert jou, George? vroey de jonge dame in kwestie, qeprikkeid. „Wat be..." George steunde en schudde de kmiK dwaas-ihulpeloos heen en weer. (iZe ze zijn er niet". hakkelde hij. ,,Waf zijn ze er niet!" viel Carmen cita uit. ,,En ik heb ze zelf erin gestopt.. Hoe..." t*__ George steunde nogmaals en wankeld* de kamer in. „Ze zijn weg... naar Somerset zei nij. (Wordt vervolqd. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1