ALGEMEEN NiEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Voorkomen is berer Aspirin- Eerste Blad. De dolende Juweelen a 60 cent. BERICHT. No. 8468. MAANDAG 23 DECEMBER 1929. 69e Jaargang. Wegens het Kerstfeest zal aZWoensdag GEEN nummer ran dit blad verschynen, Nieuwjaars-advertentifin 1e prijs f 10,-- FKPILLETOH. AU voor het Nieuwjaarsnummer dat Woensdagmorgen in plaats van ^oensdagavond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Dinsdag 31 dezer, des voormiddags 10 uur. Ter Neuzen, 23 Dec. 1920. Firma P. J. VAN DE SANDE. De abonne's van het Ge'illusfreerd Zondagsblad, DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders Onze abonne's in het Buitenland Handel daarnaar tijdig Tabletten UZENSCHE COURANT "^flNNKMENTSPEUS: Biranen Ter NeuzeL /1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen rr per post f 1.80 per 3 maanden Bfl voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abounementen voor net bnitanland alleen Dp vooruitbetaling. (Jltgeefster: Flrroa P. J. VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 TEUEFOON No. 25. ADVERTENTISN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzendtng van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA ANDAO-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND Evenals vorige jaren stellen wij, ter aan- moediging van hen, die voornemens zijn in ons Nieuwjaarsnununer een gedicht of vers te pdaatsen, een drietal prijzen beschikbaar n.l.: 2e is 7,50 3e ii is 5,-- De beoordeeling van deze gedichten of verzen zal geschieden door een commissie, tetwijl onze lezers in de gelegenheid worden gesteld op een biljet in te vullen welk gedicht of ve»_ naar hun meening voor een prijs in aanmerking zal komen. Voor hen wier biljet het meest in overeen- stemming met den uitslag is, stellen wij een zestal boekwerken of een gratis abonnement op ons blad, gedurende een half jaar, be schikbaar. Het desbetreffend biljet zal in het blad van 6 Januari worden afgedrukt en moet aan ens bureau uiterlijk 15 Januari zijn ingeleverd, terwijl dan in ons blad van Vrijdag 17 Januari de uitslag zal worden medegedeeld. Versjes, die niet oorspronkelijk zijn, komen niet voor een prijs in aanmerking. Inzenders van een gedicht of vers, die bui- ten mededinging willen blijven, gelieven dit bjj de inzending op te geven, dan kan dit t-egelijk hieronder worden vermeld. De gedichten of verzen moeten zijn inge- zonden Maandag 30 December. door K. R. G. BROWNE. 22) Vervolq. .iMillie, je heb 't dansen in je bloed, kind En George hier wordt qoed alsie vlijtiq oefent. Ga zitten, Georqe, en wijs me nou 's een hertoq." ,,'t Spijt me ijselijk, zei Georqe, ,,maar dat kan ik niet. Al zet je me op m'n kop..." Mr. Todd knorde teleurqesteld. ,,Hm Ik docht dat jij met de aristocra- sie bekend was. Afijn, 't doet er nie toe... Wat 'n chieke dames hier, he Ik be- jrijp alleen niet, dat ze qeen kou vatten," voeqde hij er aan toe met een peinzenden blik op een dame aan het tafeltje naast het hunne, die in minimum materiaal en een maximum poeder en schmink qehuld was. ..Objets d'art," zei Georqe, ..waarbij niet voor de deuqdelijkheid inqestaan kan worden." „De mannelijke helft vindt ik maar zoo, zoo", zei Mr. Todd, terwijl hij zich half in zijn stoel omkeerde en de verzame- linqen menschen om den dansvloer met een critischen blik van een veekooper, die een stal vee taxeert, bekeek. ,,'n Slap stelletje, als je het mijn vraaqt. Een te veel aan broek en tanden... Die lanqe vent daar bijvoorbeeld, met z'n monocle, die kijkt ofie net de heele wereld ver- overd heeft... Zeq... ik qeloof, dat het om jou te doen is, Millie... Misschien een welke het blad per post ontvanqen, wor den verzocht, hun abonnementsqeld voor 1 Jan. a.s., in te zenden daar er anders over beschikt wordt met verhooqinq van 15 cenf. worden verzocht het abonnementsqeld over het 4e kwartaal 1929 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Jan. a.s. in te zenden. Wij vestiqen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezendinq van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. worden dringend ver2ocht, het verschul- diqde abonnementsqeld voor 15 Jan. a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement qestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aanqenomen bij vooruit betaling. DE UITGEEFSTER. Het Winkeiwerktijdenbesluit. Op 1 Januari a.s. treedt het Ko: inklijk Be- sluit van 13 Juni 1929, Staatsblafi 313, het zgn. Werktijdenbesluit voor winkerin wer- king. Onder „winkels" verstaat de Arbeids- wet alle open of besloten ruimten, waar voor- werpen of stoffen aan het publiek in het klein plegen verkocht te worden. Ook zgn. „vlie- gende winkels" zijn aan de bepalingen van het Winkeiwerktijdenbesluit onderworpen, voor zoover zij lanjger dan een week worden gedreven of worden gehouden in een pand, dat reeds vroeger als winkel in gebruik was. Met den winkel worden geacht een geheel uit te maken de in het zelfde gebouw of op het bijbehoorende terrein zich bevindende ruimten, waar voorwerpen of stoffen worden bewaard voor verkoop in den winkel. De hoofdinhoud der bepalingen, waarmede de winkeliers met ingang van 1 Januari a.s. rekening hebben te houden, is als volgt: Werktijd per week. De werktijdbepalingen zijn niet van toepas- sing op winkels in de eigen woning van het hoofd of den bestuurder der onderneming, die zijn bedrijf uitoefent zonder hulp van anderen dan zijn echtgenoote en bloed- of aanverwan- ten tot den derden graad inbegrepen, die bij hem inwonen. Hierop bestaat 66n uitzonde- rir(g, n.l. dat jeugdige personen in een kap- perswinkel ook in een familiezaak niet tus- schen 20 en 8 uur mogen werken. De werktijd der winkelbedienden, door de wet „arbeiders" geheeten, mag per week nor- maal niet langer dan 53 uur bedragen. Alleen bij overwerk of in bijzondere perioden (zie hieronder onder feestdagen) kan daarvan worden afgeweken. Werktijd per dag. De dagelijksche werktijd is gesteld op hoog- stens 9% uur per dag en moet liggen: a. voor personen beneden 18 jaar tus- schen voormiddags 8 en namiddags 8 uur; b. voor personen van 18 jaar en ouder kennis van je?" Carmencita en Georqe keerden zich om, om den'man in kwestie te bekijken en kreqen, onqeveer qelijktijdiq, een schok van verbazinq. Hallo", zei Georqe. „Wel, heb ik...!" zei Carmencita. Mr. Fanshawe-Smith beantwoordde hun verbaasd kijken met een qlimlach, booq, wuifde hen allerbeminnelijkst toe en kwam, op zijn qemak, door de volte op hen af. Hij zaq er, door zijn pijnlijk cor- recte kleedinq, noq indrukwekkender uit dan anders. Op drie pas afsttnd van hun tafeltje bleef hij staan en maakte een tweede buiqinq. ,,Goeden avond, Carmencita. Blozend en frisch als een roos, zooals qewoonlijk. Ah, vriend Carr... noq aan't soupeeren... Eet smakelijk." „Wou je iets, Smith?" vroeq Carmen cita opvallend onvriendelijk. ,,Een paar woorden met m'n ouden schoolkameraad anders niets." ,Ja, wat is er?" vroeq Georqe kortaf dan: ,,0, ja... je kent Mr. Todd noq niet... (Mr. Fanshawe-Smith Mr. Todd!" Fanshawe-Smith knikte beleefd-vrien- delijk. Mr. Todd staarde, alsof hij een spookverschijninq zaq. ,,Gom zei hij. „Ik heb al zoo veel van u qehoord1" „Ik hoop", gaf Fanshawe-Smith voor- komend ten antwoord, ,,dat u binnenkort nog wat meer van me zult hooren... Aan- qenaam Hij qreep de rechterhand van Mr. Todd, die krachteloos op 't tafeltje lag, trok een stoel naar zich toe, qinq zit ten en keek George bewonderend aan. ,.Ik mag gevierendeeld worden, vriend Carr, als ik dacht, dat je dat in je had! tusschen voormiddags 6 en namiddags 10% uur (nachtarbeid is verboden). Indien echter bij gemeentelijke verordening een bepaald sluitirlgsuur geldt, wordt voor personen van 18 jaar i.H ouder het einde van den werktijd gesteld op een half uur na dat sluitingsuur, doch niet later dan tot 11 uur des avonds. Werktijd op Zaterdag. De werktijd des Zaterdags mag voor man nelijke kappersbedienden boven 18 jaar 12 uur, voor alle andere bedrijven 11 uur per bediende (alleen personen boven 18 jaar) bedragen, met inachtneming van het weekmaximum. Uit het vorenstaande vloeit voort, dat de 53urige werkweek bijv. als volgt kan worden verdeeld: 4 dagen a 9 uur per dag; 1 dag h 6 uur; 1 dag 11 uur. Zondagsarbeid. Zondagsarbeid is vefboden voor jeugdige personen, t.w. winkelbedienden beneden den leeftijd van 18 jaar. Uitzonderingen op dit verbod zijn (behalve voor Israelieten, Sab- bathisten en dergelijken) niet toegelaten. Voor winkelpersoneel, ouder dan 18 jaar, geidt het verbod niet. (Zie daaromtrent hier onder Wekelijksche rustdag.) Regeling voor algemeene Feestdagen. Wanneer in een winkel op Hemelvaartsdag, op 15 Augustus en 1 November geen arbeid wordt verricht, is toegestaan, dat door per sonen van 18 jaar en ouder op den dag, voor- afgaande aan Hemelvaartsdag, op 14 Augus tus en 31 October gediirende ten hocfeste 11 uur wordt gewerkt. Voor personen van 18 jaar en ouder mag bovendien de werktijd in die week 62 uur bedragen. Voor bloemenwinkels, brood-, koek- en banketbakkerijen bestaan eenige afwijkende bepalingen met het oog op St. Nicolaas en Kerstmis, welke echter nog voor eind 1930 eenigszins zullen worden her- zien; o.a. ligt het ook in het voornemen, voor vischwinkels op Vrijdag een langeren werk tijd toe te staan, mits het weekmaximum niet wordt overschreden en voor slagerswinkels en winkels van vleeschwaren een llurigen werk- dag op 31 December. Rusttijden. a. Wekelijksche rustdag. Aan alle, in winkels werkzame arbeiders, moet een wekelijksche, onafgebroken rusttijd worden gegeven van ten minste 32 uur. Deze behoeft niet altijd op Zondag te vallen, daar zooals reeds is opgemerkt bij het Win keiwerktijdenbesluit ZondEjgsarbeid in het al- gemeen niet is verboden. Eenmaal per 3 weken moet voor de arbei ders van 18 jaar en ouder, die op Zondag wer ken, de genoemde rusttijd van 32 uur echter wel een Zondag zijn. Sluit deze rusttijd aan op een vrijen middag per week, die iederen be diende gegeven moet worden (zie hieronder sub b), dan moet de rusttijd tenminste 41 uur per week bedragen. b. Wekelijksche halve vrije dag. Behalve de zooeven genoemde wekelijksche rusttijd van 32 uur mag een arbeider in een winkel op 6en dag per week geen arbeid ver- richten v66r of na 1 uur des namiddags. c. Nachtrust. Tusschen bet einde van den arbeid op een dag en den aanvang van den arbeid op den volgenden dag moet voor personen van 18 jaar en ouder een onafgebroken rusttijd lig gen van tenminste 11 uur. Rustpauzen. Wanneer 6 uur of langer daags wordt ge werkt, moet iederen bediende na elke 5% uur arbeid een rusttijd van een half uur worden gegeven. Eindigt de arbeid echter na 6 uur 's avonds, dan moet althans 1% uur rust wor den gegeven tusschen 11% uur des voormid dags en 3% uur des namiddags. (Er is een herziening van het besluit in voorbereiding, Een eerlijke, rechtschapen, qoeie, beste, brave kerel, dat dacht ik, maar een roo- ver, een bandiet 1 Nee ..Schijn bedrieqt", zei Georqe wijs. „Ik noem 't varen onder valsche vlaq", beweerde Fanshawe-Smith. .Zooals altijd, brutaal his de beul", viel Carmencita in. ..Waaruit trek je de con- clusie, dat je hier welkom bent, Smith?' Fanshawe-Smith keek haar met een zacht verwijt in zijn ooqen aan. ,,Niet zoozeer uit de allerliefste ont- vanqst, die me van jouw kant te beurt valt, Carmencita, als uit het weten, dat mijn intenties zuiver zijn." ..Onqetwijfeld Zoo zuiver als mod- der." Fanshawe-Smith schudde bestraffend zijn hoofd. Carmencita Carmencita Noq een paar zulke beleediqinqen en ik qa aan- stoot aan je houdinq nemen, serieus aan- stootEn qa je dan noq door, dan sta ik er niet voor in, dat ik op een gegeven ooqenblik niet met een nijdiqen kop weq- loop." ..Uitstekend ,,Maar niet", qinq Fanshawe-Smith voort, ,,v6or ik met je laatsten bekeerlinq een hartig woordje qesproken heb". Hij keerde zich weer tot Georqe. ,,Je be- qrijpt natuurlijk, dat ik je in de lift wel zaq... je was zoo onqeveer even moeilijk niet te zien als neem me de verqelii- kinq niet kwalijk 1 de Westminster Ab bey. En toen ik in den trein zat, kwam ik tot de ontdekkinq, dat „ze" weq waren. Hoe heb je hem dat geleverd Georqe schudde het hoofd. ..Beroepsqeheimen, F.-S.Ik zou moeite met den Bond van Dolende Rid- ders krijqen, als ik ze jou vertelde... O, krachtens welke deze regeling niet zal gelden voor de dagen, waarop in een plaats een jaar- markt wordt gehouden en bovendien niet op de dagen, dat de winkelbediende zijn halven vrijen dag bekomt en dien dag zijn arbeid niet voor 12 uur des middays aanvangt en tevens niet na 7 uur des namiddags eindigt. In die gevallen kan met den normalen rusttijd van uur na elke 5% uur arbeid worden vol- staan. Voorts kan het Districtsboofd toekenning van andere of langere rusttijden dan hier- boven genoemd, eischen. Verder worde in acht genomen dat rust tijden van minder dan een kwartier als werk tijd gerekend worden. Kinderarbeid. Een kind beneden 14 jaar of nog leerplich- tig mag in een winkel geen arbeid verrichten. Dit verbod geldt ook voor loopwerk. Schoonmaken van winkels. Personen van 18 jaar en ouder, die in een onderneming geen andereen arbeid verrichten dan het schoonmaken van lokalen enz. mogen die taak op alle werkdagen tot 11 uur n.m. in winkels verrichten. Afhelpen van klanten. Het bedienen van degenen, die bij het slui- ten van den winkel reeds daarin aanwezig zijn, is nog toegestaan, doch niet langer dan een half uur na het op de arbeidslijst aangegeven trjdstip van einde van den arbeid, noch langer dan een half uur na het normale sluitingstijdstip van den winkel, een en ander op voorwaarde, dat in geen geval na 11 uur n.m. arbeid mag worden verricht. Overwerk. Indien in een winkel een opeenbooping van werk voorkomt, of zich aldaar bijzondere om- standigheden voordoen, kan het Districtsboofd (of in beroep de Minister van Arbeid, Handel, en Nijverheid) afwijkingen van het Winkei werktijdenbesluit en ook verlenging van ar beid (doch alleen voor personen boven 16 jaar) toestaan, mits wordt in acht genomen, dat een jeugdig persoon niet langer arbeid verricht dan 10 uur per dag en 55 uur per week en een man en een vrouw niet langer dan 11 uren per da)j en 62 uren per week. Filiaalhouders. - De bepalingen van het Winkeiwerktijden besluit zijn van toepassing op zgn. filiaalhou ders, die dus een winkel beheeren, beboorende tot een onderneming, waarvan zij niet het hoofd of de bestuurder zijn, met dien verstan- de echter, dat de werktijdbepalingen voor den- gene, die aan het hoofd staat van den winkel of het filiaal, alleen dan niet gelden, wanneer hij uitsluitend of in hoofdzaak met de leiding van den winkel of van een afdeeling daarvan is belast, of wanneer, behalve het hoofd, ten minste 3 personen in den winkel arbeid plegen te verrichten. Die bepalingen blijven echter steeds van toepassing op al degenen (familie of vreemden) die hem bij den verkoop assis- teeren. Afdeelingschefs. Eveneens zijn vrijgesteld de chef de bureau, het hoofd van administratie, de hoofdboek- houder en de afdeelingschef, voor zoover zij aan het hoofd staan en de leiding hebben over arbeiders, werkzaam aan de administra tie, de correspondentie of de boekhouding der onderneming; verder de ma\gazijnmeester en de expeaitieehef, indien hun arbeid uitslui tend of in hoofdzaak bestaat in het houden van toezicht op de magazijnen, bij de expe- ditie of bij de ontvangst van goederen en z,, verantwoordelijk zijn voor de goede orde in de magazijnen en voor de daar aanwezige goede ren en stoffen, in al deze gevallen evenwel on der voorwaarde, dat in het arbeidsregister bij hun naam vermeld is, welken werkkring als bovengenoemd zij vervullen. Het Districtshoofd der Arbeidsinspectie kan bovendien bij bijzondere vergunning bepaalde personen met een afdeelingschef gelijkstellen ja... qelukkiq dat ik eraan denk Hier is je horloqe. Een verdienstelijk uur- werk... maar t loopt wat achter, zou ik zeqqen." „Geen wonder", zei Fanshawe-Smith, terwijl hij het kleine voorwerp in zijn zak stak. ,,'t Valt me mee, dat de veer niet van den schrik qebroken is. Maar waar- om heb je mijn horloqe ook qenomen, vriend Carr..., of liever, waarom qeef je het teruq, als je 't eerst weqqenomen hebt? Geen uitieq, als je niet wilt, dat ik als een zeepbel uiteen spat." Beste F.-S. zei Georqe, ,,als je ouder wordt, zul je tot de ontdekkinq komen, dat er dinqen zijn, waarvan het qeschre- ven staat, dat ze niet beqrepen mogen worden. Dit is er een voorbeeld van... Hoe wist je, dat we hier waren ,,Dadelijk, toen ik de prettiqe ontdek kinq deed, waarover we het zooeven ge- had hebben, ben ik teruggegaan, heb bij den portier naar het een en ander gei'n- formeerd, ben blijven wachten en heb jullie, als trouwe schaduw, naar hier ver- gezeld. Daarna ben ik naar huis qeqaan, heb me verkleed en ben teruggekomen... omdat ik vond, dat ik je beslist wat beter moest leeren kennen. Ik..." Hij brak zijn zin bij het begin af, omdat een van de keilners naar hun tafeltje was komen glijden en nu in onderdanige houdinq naast zijn stoel stond. ,,H'mO, ja Pardon, vriend Carr, maar hoe zit het Ben ik je qast ,,Waarachtig niet zei Georqe. Fanshawe-Smith zuchtte diep. ,,D'aar was ik al bang voor. In dat ge val..." Hij nam het menu aan en bestu- deerde het qewichtiq door zijn monocle. „Probeer een portie nijdiqen kop met aanstoot-saus," ried Georqe hem. Eerst dan genezen. Deze waarheid is ook U bekend. Welnu dan, gij herkent in de meeste ge vallen het begin van een verkoudheid en ook de eer ste kenteekenen van rheuma- tische pijnen. en neem bijtijds Aspirin-Ta- bletten, die Uw lichaam hel- pen in den strijd tegen in- gedrongen ziekteverwekkers* Daarom zij U nogmaals uit- drukkelijk gezegd: innemen I .Let er op, dat U steeds de echte lAspirin-Tabletten met het Bayerkruis lontvangt. Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) en dus van de werking van het Winkeiwerk tijdenbesluit vrijstellen. Bij weigering kan de werkjjever bij den Minister van Arbeid, Han del en Nijverheid in ^Iproep gaan. De ver- leende gelijkstelling kan steeds worden inge- trokken. Vervanging bij ziekte. De werktijdbepalingen zijn evenmin van toepassing op den arbeid van den persoon, die bij ziekte van het hoofd of den bestuurder der onderneming dezen vervangt gedurende die vervanging, mits van de vervanging on- verwijld aan het Districtshoofd is kennis ge geven. Bewakingsdiensten. De man, die uitsluitend of in hoofdzaak met bewakingsdiensten van winkels en magazijnen is belast, mag zulks doen gedurende ten hoogste 12 uur per dag en 72 uur per week. Hij moet echter in 8 achtereenvolgende we ken tenminste 2 Zondagen vrij zijn. Tusschen het begin en het einde van den bewakings- dienst moet een tijdsruimte van ten hoogste 12 uur liggen. V66r en na iederen bewakings- dienst moet hem een rusttijd van tenminste 11 uur worden gegeven. Israelietische winkels en Feestdagen. Voor Israelietische winkels en voor perso nen, die tot een kerkgenootschap behooren. dat den wekelijkschen rustdag op den 7den dag viert, jgeldt in het algemeen, dat de weke lijksche rusttijd minder dan 32 uur mag be dragen, doch niet minder dan 26 uur. De rege ling van den werktijd in weken, waarin Israelietische feestdagen vallen, zal vermoe- delijk nog eenigszins worden aangevuld, ten- einde betere aansluiting te vinden bij de ka- lenderperioden, die kunnen voorkomen. was hij buitenqewoon uit z'n humeur ge- weest over het verschijnen« van F.-S. Je was qewoonweq nerqens veiliq voor dien ventMaar na een paar ooqenblikken qinq hij zijn aanweziqheid anders zien. Het qaf je zoo'n weldadiqsucces-qevoel zoo'n voldoeninq, dat je dien piet van een Smith toch maar te knap af qeweest was. ,,Een baby soda-water", bestelde Fan shawe-Smith, met een hautain air den ver- baasd-toeluisterenden kellner. Dan keer de hij zich weer tot Georqe. „De quaestie is, vriend Carr, dat 't qewoonweq onbe- staanbaar is. Ik heb er den heelen weg hier naartoe over loopen denken en al sneed je me in dobbelsteentjes, dan weet ik noq niet hoe je't klaarqespeeld hebt... Het riekt naar tooverij je hebt"in Cam bridge toch qeen zwarte kunst gestudeerd. is't wel t Komt er qeen zier op aan, hoe hij het qedaan heeft". kwam Carmencita tus schen beiden. ,,Hij heeft 't qedaan en jij bent hors concours. Wat je, zooals te hopen is, inziet..." Fanshawe-Smith trok zijn wenkbrau- wen op. ,,Maar beste kind 1 Hors concours Terwijl ik noq niet eens qe-start ben Ik heb die juweelen eens in handen gehad en ik krijg ze weer in handen, al moest ik ie schaken... Over schaken qesproken," ginq hij nadenkend voort, ,,dat woord moet ik eens in een woordenboek opzoe- ken. Want als ik een aasje kijk op de vrouwelijke psyche heb, draaq je ze voor het vervolg bij je..." ,,Waar ik ze draaq of verstop of ver- berq, doet niets ter zake. Jij hebt qeen kans meer om ze te bemachtigen en 't duurt noq maar een week..." (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1