ALGEMEEN NIEUW8- C.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Oe dolende Juweeien No. 8467. VRIJDAG 20 DECEMBER 1929. 69e Jaargang. BIN N E 8 LA NO. FEFILIiETON, BUI T E N L A N D. TER NEUZEN, 20 DECEMBER 1929. "Ja?" ABONNEM35NTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen iv per post I SO per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige. Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post A lxnunementen voor bet buitenland alleen bp vooruitbetaling. Ditgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. 1 Ml ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichS's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave, DIT READ VERSCHIJNT IEDEREN MA ANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND EERSTE RAMER. Vergadering van Woensdag. In de vergadering van Woensdag zijn o.a. goedgekeura de begrootingshoofastukken I, Vila en XII. Bij het ontwerp tot verlenging van den termijn bedoeld in art. 88a der Tabakswet be- toogt de heer De Jong (r.k.) dat verlaging van die dispensatie de huisindustrie besten- digt. De minister van Financien ontkent dit, daar bet verbod van het gebruik van een werk- plaats als woongelegenheid of keuken ge- handhaafd blijft. Het ontwerp wordt aangenomen zonder stemming. Bp het ontwerp tot onteigening ten behoeve van den bouw van de brug te Keizersveer zegt de heer femeenge (lib.) te vreezen, dat de brug t$ smal wordt. De minister van Waterstaat acht de brug breed genoeg, zij moet aansluiten aan ae breedte der wegen. Een groot aantal kleine ontwerpen Wordt zonder stemming aangenomen. De voorzitter aeelt mee, dat de afdeeling- tot voorzitter hebben gekozen de heeren Van Lan- schot, Polak, Haffmans, Van Voorst tot Voorst en Smeerjge, en tot ondervoorzitters de heeren De Gijseiaar, Slingenberg, Van Cit- t»r«, Wibaut en Gelderman. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Op de agenda wordt gebracht de begrooting voor de staatsmijnen, ua verwerping van een voorstel van den heer Knottenbelt (lib.) om dit niet te doen, daar deze begrooting een post voor steun voor de stichting van de tricotage- fabriek Treebeek voorKomt, waarover belaug- ryke discussies te veiwacbten zijn, welke zijus inziens niet op den laatsten dag voor het reces kunnen worden afgedaan. Na een uitvoerig debat wordt het voorstel van den voorzitter om toe te staan het ver- zoek van den heer Wpnkoop om verlof tot het richten van vragen aan den minister van Ko- lonien in verbanu met het optreden der regee- rlug tegen de P. N. I. en de Indonesische vak- beweging en terzake van eenige gevangen ge nomen intellectueelen, verworpen met nage- ■oeg algemeene stemmen. Het voorstel van den Voorzitter om toe te staan het verzoek van den heer Wpnkoop om verlof tot het richten van vragen aan den minister van Justitie naar aanleiding van de huiszoekingen, die gedaan zijn bij de Commu- nistische Partp Holland, wordt aangenomen met 66 tegen 15 stemmen. Deze interpellatie zal worden gehouden op •em nader te bepalen dag. Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting voor het middelbaar onderwps. De heer Wijnbergen (r.k.) meent, dat de toelichting van het subsidie aan het theoso- Hsch lyceum te Naarden afbreuk doet aan de waardeering voor het bijzonder onderwijs. A1 mag de godsdienstige richting geen invloed hebben op de subsidieering, verzoekt spreker toch intrekkinjg van het voorstel en weder-in- diening het volgende jaar met een andere toe lichting. BELASTING BETALEN OP POST- KANTOREN. Verschenen is het voorloopig verslag der Merste Kamer over het wetsontwerp tot ver- hooging van het zevende hoofdstuk B der Rpksbegrooting voor 1930 (belasting betalen op postkantoren). Hieraan wordt het volgen de ontleend: Gevraagd werd lo. waarom liet de Minis ter zonder strijd toe, dat het wetsontwerp, het- welk hp zoo warm voorstond, in de Tweede door K. R. G. BROWNE. Kamer aanmerkelijk werd verandei'd en 2o. is de Minister, indien voor zijn vrij lijdelijlte hou- ding ten deze geen bijzondere reden heeft be- staan, en in geval hp eerlang tot een ander inzicht mocht komen, bereid, bij de eerste ge- legenheid die zich daarvoor aanbiedt, terug te komen tot zijn oorspronkelpk standpuht, hetwelk hij innam bij de indiening van het wetsontwerp De vrees werd geuit, dat bij betalinjg van de belasting op de postkantoren, de gelegen- heid tot het piegen van fraude door de lagere postbeambten wordt vergroot en de postboden in verleiding worden gebracht, gelden te ver- duisteren. Opgemerkt werd voorts, dat voor de belas- ting-administratie de betaling ten postkantore alleen dit zal uitsparen, dat men het bp eerst- genoemden tak van dienst niet meer zoo druk zal hebben met het ontvangen van belasting- gelden als thans, doch aan den anderen kant meer zal te controleeren krijgen. Sommige leden drongen er op aan, dat bij aannemirjg van dit wetsontwerp, naast de be taling op de postkantoren, de zitdagen van dc ontvangers op daarvoor geschikte plaatsen behouden zullen blijven, en wel als proef, om tot een juiste beoordeeling te kunnen komen, wat in ae verschillende streken des lands het meest gewenscht is. Verschillende leden betuigden hunne inge- nomenheid met den voorgestelden maatregel, welke in het bijzonder voor de plattelandsbe- woners eene groote vergemakkeiijking in het betalen van belasting zal medebrengen. BOTSINGEN MET DE POLITIE TE FRANKFORT. Sedert het vailen van den avond hielden de werkloozen Dinsdag in het centrum van Frankfort a.d. Main een betooging, die een bedenkelijken omvang aannam. Bij- het begin der gemeenteraadszitting om 5 uur, waarin over een Kerstgave aan de werkloozen, een besluit zou worden genomen, kwamen de werkloozen op twee piemen bijeen en na afloop der betooging marcheerden zij in gesloten gelederen naar het raadhuis. Ook uit de omgeving der stad hadden vele personen zich brj hen aangesloten en men schatte hun aantal op vele duizenden. De heele politie- macht was op de been. Het raadhuis was op grooten afstand door een afzetting omgeven. Bij botsingen werden enkele agenten en betoogers gewond. Uit een huis in de oude stad werd met baksteenen naar de politie geworpen, waardoor twee voorbijgangers zwaar gekwetst werden. De winkeliers in het stadsgedeelte waar betoogd werd, hebben hun zaken gesloten. 1 Er werden in den loop van den avond 40 personen gearresteerd; twee politie-beambteu werden gewond. De gemeenteraad heeft Dinsdagavond na een stormachtige zitting besloten, met Kerst- mis aan de werkloozen 20 mark en voor echt- genoote 5 mark uit te betalen. De kosten van deze Kerstgave bedragen 900.000 mark. Daar de betoogers voortdurend trachtten door de afzetting van de politie heen te bre- ken om in de buurt van het stadhuis te komen hadden steeds weer botsingen met de politie plaats. Deze veegde herhaaldelijk de straten schoon en bij de wilde vlucht, die dan telkens ontstomd, hebben talrijke personen letsel op- geloopen. Vooral de straat tot aan de hoofd- wacht was het verzamelpunt der betoogers. Bij den hoofdpost werd een patrouille der politie zoo in het nauw gebracht, dat zp van haar schietwapens gebruik «moest maken. Of daarbij personen gewond zijn, is nog niet vastgesteld. Aan de Liebfrauenstrasse werden 5 groote winkelruiten van een confectiezaak ingewor- pen. Later op den avond werden ook 2 rui- 21) Vervolg. ,,Gom, joncj", zei Mr. Todd, toen de ceremonie was afgeloopen. Tii weet de weg in dat woordenboek George glimlachte een ietsje bitter. ,,Vroeger een goede training gehad. De laatste jaren wat verleerd. Maar dit zal wel in orde zijn." Het was in orde. Zelfs zoo, dat er na het begin een periode vanvStilte ontstond, die langer dan een kwartier duurde. want ze- hadden een veelbewogen dag achter den rug en waren dientengevolge uitqe- hongerd. Na dat kwartier legde Mr. Todd die in recordtijd erin geslaagd was om zijn ergsten honger te stillen, zijn mes en vork voor een oogenblik neer, leunde achterover in zijn stoel en zuchtte tevre- den. ,,Dat is nou in de laatste tien jaar de prettigste dag dien ik gehad heb ver klaarde hij, stralend van tevredenheid. „Eerst, dat George hier op me hoed trapt, dan die president-en-juweelenge- schiedenis en nou ditEen ding me- keert er nog maar an, en dat is het gezicht van die vriend van je, Smith, assie in ze zak kijkt... assie 't tenminste nog niet ge daan heb." ,,Zijn gezicht kan me niets schelen zei Carmencita. ,,Ik zou graag willen weten, wat hij dachtSmith heeft kop... dan konden we voor zijn volgenden zet op onze hoede zijn." „Als je het „been" dezen keer maar handig genoeg verstopt hebt", zei George. „Niet dat ik niet ten alien tijde klaar sta om den verongelijkten te hulp te komen... Maar als ik het eens per dag van F.S. terug moet halen, ben ik oud voor m'n tijd." ,,Maak je maar niet bezorgd. Ze zijn veilig opgeborgen... eh... ergens onder mijn japon. En zoolang ik ze daar houd, wil ik zien, wie ze er vandaan krijqt. Danst u niet, Mr. Todd? zei Mr. Todd verbaasd. „Wat Of ik dans 1" Hij grinnikte vermaakt. „Kom nou, zeg 't Staat je mooi om een ouwe man van mijn postuur voor den gek te houen... Vraag George liever... Die zal der wel mee overweg kenne". „Ik loop zoo'n beetje mee", zei George qu^i-geestig, ,,maar meer niet. Zelfs nooit een eervolle vermelding voor ge had." „Kom dan", zei Carmencita, terwijl ze opstond. ,,Ik kan me niet herinneren, wanneer ik 't laatst gedanst heb..." Terwijl ze zaten te eten, had het groote ronde vertrek zich langzamerhand met een publiek, dat zeer duidelijk zichtbaar eerste klas was, gevuld. De lucht om hen heen roezemoesde van luide begroetingen, van gekletter van vorken en lepels, van klinken van glazen, van praten, lachen, schertsen. En op de dansvloer-oase - want het orkest had nu alle reserve laten varen, en ging te keer op een manier, die beter in Olympia of Albert Hall op haar plaats geweest zou zijn bewogen zich eenige paren met langzame, trage bewe- ginqen heen en weer. George stond op, betastte nerveus zijn dasje, trok zijn vest naar beneden en wan- delde achter Carmencita aan den dans- vloer op. Hij was een serieuse maar geen ten van het eonfectiemagazijn der firma No bel ingeworpen. Tot laat in den avond duur- den de relletjes voort en eerst na midder- nacht begon het rustiger te worden. Op het Domplein trachtten de betoogers de straat open te breken. E|ders werd een auto be- schoten. Het schot ging door een voorruit, doch niemand werd gedeerd. Op den hoek van Fahrgasse en Braubach- strasse was het plaveisel geheel opgebroken en werd het vuur der politie met een hagel van steenen beantwoord. Laat in den nacht namen de relletjes -weer gevaarlijke vormen aan, maar de politie was nu den toestand spoedig meester. De juiste grootte van het zeer groote aantal gewonden kon nog niet worden vastgesteld. In totaal werden 28 per sonen in arrest gehouden. GEEN KANAAL ZEEBRUGGE—GENT— ANTWERPEN. De Brusselsche >r8tandaard" meldt: Aan den heer Van Caenegem, minister van Openbare Werken, werd dezer dagen ge vraagd naar zijn meening, betreffende de doelmatigheid van het zeekanaal Zeebrugge Gent- -Antwerpen. De Minister verklaarde: „Zulks ware een economische en een tech- nische dwaasheid. Het gedacht er van is ont- sproten uit een politieke reden; dat men met de haven van Antwerpen en Gent over Bel- gische bodem de zee zouden kunnen bereikem. De natuuriijke zeeweg is toch wel de Wester-Schelde en het vrijhouden van dezen weg zal altijd min kostelijk zijn dan het aan- leggen en onderhouden van een nieuw kanaal dat daarenboven (en dit hedoelt den tech- nischen kant) een lijf zoude zijn zonder staart noch kop. Inderdaad, twee machtige sluizen zou men moeten bouwen, een te Zeebrugge waar men het waterwoelen en 't verzanden niet meester is en een te Antwerpen. Denk maar eens wat kostelijke tijd de zeebooten zouden moeten verspillen om binnen te komen en weer weg te gaan. Er werd den Minister nog gevraagd of het voortdurend inpolderen door Nederland, als gevolg moet hebben, dat het zand 't welk nu in den Braakman en andere Nederlandsche binnenzeeen met het trj aangevoerd wordt, zich in de Wester-Schelde ophoopt? Ik denk het niet, gaf M. van Caenegem als bescheid, want bij een versmalde water- drukking zal de ebbe ook veel meer zand naar de zee tenig meenemen. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Sinds geruimen tijd waren onderhandelin- gen gaande tusschen de P.Z.E.M. en de In- austrieele Maatscliappij te Amsterdam, welke laatste met hare eiecirische centrale de kom der gemeente Ter Neuzen van electrische stroom voorziet. Ook met het {gemeentebe- stuur had de P.Z.E.M. onderhandeiingen aan- geknoopt omtrent de voorwaarden waarop de gemeente bereid zou zijn de concessie aan haar over te dragen. Oorspronkelijk was aan de Industrieele Maatschappij concessie verleend op een basis van 30 cent per K.W.U. voor licht en 20 cent voor krachtstroom, afloopend voor groote verbruikers. Economische om- standigheden (in het leven geroepen door den oorlog) waren aanleiding dat de gemeente raad zich reeds enkele malen liet vinden om, telkens voor 5 jaar, toe te stemmen in een wijziging van den siroomprijs op maximum 40 cent voor licht en 25 voor kracht. De gemeente ontvangl voorts 2 van de bruto- opbrengst. Bij de onderhandeiingen die de P.Z.E.M. met de gemeente aanknoopte gaf zij te kennen een stroomprijs te wenschen voor den gehee- len duur der concessie (tot 1941) van 40 cent maximum. Ondertusschen hadden de buurt- schappen Sluiskil, en later ook Driewegen, Zwaantje en de Baandijk met de P.Z.E.M. zelf een contract l/esloten voor stroomleve- ring, tegen een maximum-tarief van 55 cent per K.W.U. en garantie van een minimum- bedrag. Dat garantiebedrag is volgens hei; gebruik in die buurtschappen steeds bereikt In Sluiskil is het zelfs aanzienlijk hooger. Bij de besprekingen die in den gemeenteraad des- tijds daarover zijn gehouden, sprak de raad er zich vrijwel anoniem voor uit, dat, indien te eeniger tijd met de P.Z.E.M. een contract zou warden aangegaan, de prijs voor de geheele gemeente gehjK zou moeten zijn. De raad bleek echter niet genegen om op een stroom prijs van 40 cent per K.W.U. in te jjaan, om- dat hij het gevoel had dat de kosten voor de opwekking van stroom enz. weer terugliepen en men na afloop der 5-jarige periode (1 Dec. 1930) bij de Industrieele Maatschappij billij- ker wijze weer een lageren prijs kon bedingen. De P.Z.E.M. bleek in dien tijd echter niet tot het doen van concessies met betrekkii y; tot den stroomprijs bereid, zoodat de gemeente raad niet tot het behandelen van het door Burg, en Weth. voorbereide voorstel overging. Die toestand van atwachten duurde voort, tot de P.Z.E.M. definitief besloot op welke wijze de middengroep zou worden geelectrificeerd en van de zijde der maatschappij was te ken nen gegeven dat voor Goes een prijs zou gel den van 30 cent als maximum. Burg, en Weth. hebben er toen geen gras over laten groeien en aan de P.Z.E.M. bericht, dat zij alle onder- liandelir.Jj'en als afgedaan beschouwden en in geen geval bereid zouden zijn om tegen een hoogeren prijs dan voor Goes werd gesteld te onderhanaelen. Tevens hebben omstandigheden er toe ge- leid, dat in den loop van dit jaar aan de In dustrieele Maatschappij bericht werd gezon- den, dat de gemeenteraad de bestaande over- eenkomst met einde 1930 wenschte te beein- digen en te verstaan werd gegeven, dat men dan weer tot de vroegere tarieven terug wenschte te keeren. Nu, aan het eind van het jaar werd onver- wacht nog bij den raad aanhangig gemaakt een voorstel om met de P.Z.E.M. een overeen- komst aan te gaan voor het intrekken der be staande concessie met de Industrieele Maat schappij en aan eersijgenoemde maatschappij het recht te verleenen tot het maken van wer ken enz. voor eiectnsche stroomlevering in de kom der gemeente en haar het alleen-recht voor het opwekken en distribueeren van dien stroom te verleenen. Evenals onder de vigeerende concessie be houden industrieele onuernemingen het recht voor hun eigen installaties stroom op te wek- ken en eventueel ook over of door openbare wegen te brengen. Het zal dan echter belanghebbenden vrij staan voor motorische kracht ook gebruik te maken van gas. Bij deze nieuwe overeenkomst wordt als maximumprijs 30 cent voor bent en 25 cent voor kracht bedongen, voor de kom. De P.Z.E.M. is niet genegen de prijs voor de ge heele gemeente gelijk te stellen. In de toe lichting wordt te kennen gegeven dat over- eenkomstig de bestaande regeien de stroom prijs voor Sluiskil, die thans nog 3Y cent be- Urai.[;t doch binnenkort tot 35 cent zal daien, ook voor Driewegen, Zwaantje en Baandijk zal gelden. Dit deel van het voorstel van Burg, en Weth. werd sterk aangevochten door de hee ren Colsen, Hameiink en Van Neerbos, die het een eere-zaak achtten, dat de stroomprijs voor de geheele gemeente gelijk zou zijn. De heer Hameiink en de heer Van Neerbos hadden er geen bezwaar tegen den stroomprijs voor de kom iets hooger te stellen, opdat de P.Z.E.M. daarin een equivalent zou vinden voor ver laging van den prijs in de buitenwijken, en meerdere raadsleden waren daarvoor blijkbaar wel te vinden, doch de Voorzitter wees er op, dat de zaak niet aldus gesteld kon worden, gracieuse dans-partner, en dat wist hij. Hij danste, zooals hij bokste en reed en voetbal speelde kordaat, energiek, on- vermoeibaar. Gesteld dat hij door zijn onhandigheid Carmencita's ongenoegen gaande maakte Gesteld dat hij haar bij- voorbeeld op haar teenen trapte... Hij had zich niet ongerust behoeven te maken. Van het eerste oogenblik af zette Carmencita, de beste ,,danseuse" van alle vrouwelijk Mauve-Maan-gasten, zonder dat hij het merkte, hem geheel naar haar hand en onder die competente leiding ging het zoo goed, dat George, na een keer in de rondte, zich verbaasd afvroeq, hoe hij dansen ooit moeilijk had kunnen vinden. Een poos lang zeiden ze geen van tweeen iets. George was te veel bij zijn ,,werk", om tot converseeren in staat te zijn vm Carmencita keek en deed of ze in een soort van reverie verzonktn was. Maar op een gegeven oogenblik keek ze hem aan en zei, voor haar doen ernstig ,,Ik vind me zelf op het oogenblik toch wel bar brutaal, George. Ik heb jou en leuken dikken man geannexeerd zonder te vragen of jullie misscfuen iets anders en beters te doen hebben ,,He zei George. „0, dat is in orde. We hebben niets beters te doen". ,,Maar... heb jij dan geen betrekking. of iets dergelijks Dit hier is mijn betrekking. Berenleider. Prompte bediening. Beren overal naar toe gebracht". ,,Nee, zonder gekheid vroeg Car mencita. Als antwoord deed George haar, met horten en stooten want de staat van den dansvloer liet geen geregeld gesprek toe het verhaal van zijn oneenigheid met Mr. Phipps en zijn kennismaking met en ook de heeren Streefkerk en Hartman, die vanwege de P.Z.E.M. voor het geven van in- lichtingen tegenwoordig waren wezen die regeling af, zijnde die in strijd met het prin- cipe van de P.Z.E.M. omtrent de prijzen, gel- dig voor de geheele provincie. De grondprijs is feitelijk 45 cent per K.W.U. en kan volgens die regeien dalen tot 35 cent, doch voor da kommen van de steden, Goes, Ter Neuzen en Zierikzee ziet men een economisch voordeeli- ger object, waarom voor die steden de prijs tot 30 cent per K.W.U. is verlaagd. Aangezien het een oogenblik scheen dat in den raad een meerderheid was v66r den stroomprijs voor geheel de gemeente, achtte de voorzitter het geraden eerst te stemmen over het eerste deel van art. 6 der overeen komst, waarin de stroomprijs omschreven is. Indien daarvoor geen meerderheid was, kon den de beraadslagingen over deze kwestie weer beeindigd worden. Aanvankelijk was ook bezwaar gemaakt tegen het tarief voor krachtstroom, dat bij de nieuwe overeenkomst niet tot het vroegere peil wordt terugge- bracht, en waarvoor 25 cent als maximum ook te hoog wordt geacht, doch in dit sta dium werd daarop niet meer teruggekomen. De heer Bedet wees nog op den emst van die- stemming, want indien dit deel van het voor stel werd verworpen, zou de gemeente voor 10 jaren de voordeelen, die aansluiting bij de centrale der P.Z.E.M. biedt, vooral ook om- dat deze over een onbeperkte hoeveelbeid stroom bescbikt, moeten missen. Bij de be sprekingen was naar aanleiding van een op- merking van den heer Hameiink den duur dezer overeenkomst in plaats van tot 1958 teruggebracht tot 1941. Het was op het kantje af, met 7 tegen 6 stemmen werd het artikel aangenomen. Voor stemden de heeren Van Aken, Bedet, De Jager, Geelhoedt, Scheele, Van Neerbos en Verlinde; tegen stemden de heeren De Bakker, Colsen, Hameiink, Van Driel, Van den Bulck en De Bruijne. Nu werd voortgegaan met de artikels- gewijze behandeling. In verschillende artikels werden redactieverbeteringen aangebracht, die de economische opzet der zaak niet raak- ten. Door den heer Streefkerk werden verschil lende vragen omtrent de ombouwing van het net en de vervanging van motoren en appa- raten (hetgeen voor rekening van de P.Z.E.M. komt) bevredigend beantwoord. Een niet overbrugbaar verschil ontstond over den huurprijs der meters. Die kwestie heeft bij verschillende gelegenheden in den gemeenteraad reeds veel stof opgeworpen, omdat de heer Hameiink betoogde dat de huurprijs exhorbitant hoog is, in vergelijking met den kostprijs. Voor draaistroom-motoren komt dat nog meer uit, die zijn voordeeliger bij aanschaffing en de P.Z.E.M. had voor meterhuur precies de prijzen van de Indus trieele Maatschappij overgenomen, die hooger zijn, dan de prijzen die db P.Z.E.M. elders in rekening brengt. De heer Hameiink, hoewel die prijizen hoog noemende, meende dat het dan toch minstens billijk was, dat men hier niet meer in rekening zou brengen dan elderg, en dat de P.Z.E.M. zich in deze ook aan haren regel zou houden, die zij in ander opzicht niet meende te kunnen op zij zetten. De vertegen- woordigers der P.Z.E.M. konden alleen toe- zeggen in de bestuursvergadering wijziging van het meter-tarief te zullen bepleiten, doch de raad was daarmede niet tevreden, vooral niet toen de heer Hartman mededeelde, dat men op ander gebied al had toegegeven, en daarom gemeend had het meter-tarief dat thans bestaat, te moeten handhaven. De heer Hameiink wees er echter op, dat dit met 1931 ook weer lager zou worden. Ten slotte werd met 11 tegen 3 stemmen besloten, dat moest worden opgenomen het algemeene meter- tarief der P.Z.E.M. Mr. Todd. „Dus je ziet", eindigde hij, „dat ik me precies aan het voorschrift van den dokter houd. Vacantie voor mij en bezigheid voor den ouwen heer. jij mag voor atleiding zorgen, hoe meer hoe liever. En buitendien vind ik..." Hij zweeg. ,,0, niets zei George haastig. Even bleef het stil. ,,Ik ben blij, dat jullie er zoo over den- ken" zei Carmencita dan... ,,want jullie zijn een geweldige hulp... Kijk, m'n vader rekent op me... dus ik moet zorgen dat t slaagt. Achteraf na vanmiddag en zoo ben ik niet zoo zeker dat 't me gelukt zou zijn... alleen bedoel ik... t Was riskant om jullie alles te vertellen... maar nu ben ik blij dat ik't er maar op gewaagd heb. Misschien dat Smith 't opgeeft... dan is 't uit met de afleiding... Misschien dat hij 't niet opgeeft... dan heb je kans op een te veel van het goede.Zeg eens eerlijk, George, vin-je mij n oplichtster?" George kreeg een schok van verbazing, botste met een vaart tegen een van de „Chic" op, werd woedend-verontwaar- digd aangekeken, mompelde inderhaast een verontschuldiging en zwoegde verder. ,,Een oplichtster!... Genade... Hoe kom je erbij Nee, natuurlijk niet Waarom?" ,,Niet, dat het me iets zou hebben kun nen schelen", ging Carmencita in ge- moede voort, ,,maar ik wou 't eens weten, kijk, die juweeien hooren evenmin van mij als van... bijvoorbeeld... van dien ober daar. Ze hooren niet van Vader en ze hooren in geen geval van Smith. Ze zijn... ja, hoe moet ik dat zeggen... ze zijn ,.buit", het resultaat van plundertochten... Alle kans dat de menschen van wie ze hooren, op dit oogenblik zich uitsloven om ze terug te krijgen... Mij kan dat niets schelen... maar jullie Engelschen kunnen zoo bekrompen zijn..." „Ik niet," verklaarde George. ,,Ik sta in heel Londen bekend om mijn ruime op- vattingen. Alles is bij mij een nummer grooter dan bij een ander. Ik beqrijp vol- komen dat de moraal van Kensington niet de moraal van Guayacuador is... Waarom zou 't ook voegde hij er verontwaardigd aan toe. In die opvattingen was hij volkomen eerlijk. Hij was zoo verstrikt in de be- toovering, die er van Carmencita, van haar schoonheid, van haar bekoring, haar persoonlijkheid uitging, dat het gewoon- weg niet bij hem opkwam om het avon- tuur, waarin ze hem betrokken had, wat de wel of niet wettigheid aanqinq, te be- critiseeren. Wat zij deed of wat zij een. ander zei te doen was vanzelfsprekencf goed. Als zij naar' Engeland qekomen was om den zak van den Bisschop van Canterbury wat lichter te maken, zou hii even enthousiast geholpen hebben. Prak- tisch genomen is er geen grens aan wat Eros kan volbrengen, als hij eenmaal on gang is. „Die zaak is dus gezond," zei Carmen cita... „Hallo O, 't is afgeloopen... Wei bedankt, Georgeje danst niet onaar- dig." Het orkest had den veldslag, juist. toen het er wat op begon te lijken, gestaakt en stond nu, uitgeput leunend op zijn wapensv het resultaat te overzien. De diverse leden van de Chic keerden naar hun koud- geworden soupers terug. George en Car mencita wandelden langs allerlei om- wegen haar hun tafeltje, waar Mr. Todd hen beminnelijk-grinnikend zat op te wachten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1