Slulskil. P1LLEN Voor Kaas bij Maas. CANADAPLANTSOEN NOSUNO-OUE Speciale Kaas-Reclame Een F K f1,10 PIANO'S - HUISORGELS N.V. Algemeene Nederiandsch-lndische Electriciteit Maatsciiappij [A.N.I.E.M.) P, MAAS - Noordstr. 50 - Ter Neuzen. BELANGR1JKE MEDEDEELING door den BRAND ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK Kerstboomen REGENSEIZOEN ^Concert- en Bioscoopgebouw Laatste Commando Het Grensstation Zwarte COSTUUMS Elke dag een goede daad EEN KOFSTEDE Bouwgrond te koop ARIA-ALUMINIUM Vette Witte Edammers Een Pond Prima Gouda Volkskaas DAMMER l\AAS VOOR GELDLEENING I 5000 Obligatien in stukken van 1000,- Eet nu weer „Kaas van Maas". LANGE GORTSTRAAT bii de VARKENSMARKT, I. FONTEIJN g "tER NEUZEN. Aanhesteding. sullen dadilyk Ds W. TEEUWISSEN uit Brugge. UITLOTING UITLOTING. UITLOTING. Prijskamp op de Biljart, Firma GEBRs TAZELAAR I. FONTEIJN, INSTEL op Vrijdag 13 December 1929, \eachte Medeleden I den heer C. D. van Wijck. Een HUIS Een nette KOSTGANGER Naaisters en Leerlinpaaisters Een Dagmeisje. GENEZING Fa GEBRs TAZELAAR, EEN HOEFJE, Geregeld 10 diverse soorten voorradig. Donderdag 12 en Vrijdag 13 Dec. 85 gulden VAN DAMME'S Piano- en Orgelhandel, JAN DONZE. Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. VLEK'S KINAWIJN Voor den Handel Gabardine Jassen French Coat's Gummi Jassen Gummi Pijpen HEDENAVOND. Het Aanvang 8 uur. ■ggggg EMU JANNINGS 23 - 32 - 69 202 - 277 335 - 403 en 507. 22 - 164. de nummers 6 en 10. de nummers 25 en 66. A.s. Zondag 15 December, bij P. MEERT, nabij de Kerk. Ml 36 TER NEUZEN Noordstraat 22, Ter Neuzen Vrijdag den 13 December 1S29, des namiddags te 3 ure, in het hotel Du Commerce" bij den heer A. DE Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen, trachten aan te besteden 1e. Graaf-; en Metselwerk 2e. Timmer- en IJzerwerk en in combmatie van ge- noemde 2 perceelen, J. DEIJ C.Lzn., Bouwkundige, 2.00.00 H.A. (4 gem, 147 roeden) BOUWLAND 2.50.00 H.A. (5 gem. 183 roeden) BOUWLAND 2.50.00 H.A. (5 gem. 183 roeden) BOUWLAND VERBLIJF op Vriidag 20 December 1929, ZWAARSTE YERKOUDHEDEM. Prijs: 35 cent. Te koop by alle vocrTverkooperj der Poeders van he! W1TKR1IIS. vstss Breng met mij bij de a.s. verkiezing Uw stem uit op Een man die nu zeer onderscheidelijke malen candidaat is geweest, en zal wanneer wij hem de meerderheid bezorgen, dit voor hem en voor diegenen welke hem steeds candidaat stellen een zeer groot genoegen zijn. Een Lid. LIEFST ZOO SPOEDIG MOGELIJK Wed. BOGAART, Fijne MADAIRA MALAGA TOCAYER A, VAN WIJCK, Handelsagent, Zandstraat 14 voorhanden in extra kwaliteiten SMALLEGANGE SCHOUTEN, Electrische Confectie-lndustrie „De Kroon". n den dag van alle pijn verlost TER NEUZEN. Uit de hand te koop FIJNE SORTEERING alsook SOLA ZILVER an verzilverd Tafelgerief. Roestvrije Staalwaren. D. E. WOLFERT Hz. van 11 tot en met 21 Dec. a. s. Reclameprijs 55 cent per Pond. Reclameprijs 40 cent per Pond. Onderwerp „REBEKKA DE BRUID VAN IZAAK". „ALS IN DE DAGEN VAN NOACH". Vakkundige garantie, stemmen, repareeren, verhuren, omruilen gevestigd te AMSTERDAM Verder onze beste belegene Volvette Gouda's Hoogfijne Gele Edammers Prima Leidsche in soorten VOLVETTE Roomkaasjes, enz. Koortswerend - Eetlustopwekkend. Voor den handei bij: A. VAN WIJCK, Handelsagent, TER NEUZEN. Voorloopige verplaatsing van den IJzerhandel der Firma D. DE JAGER Jr. in het pand vroeger bewoond dcor dhr Doets, Sigarenhandel, in welk pand de zaken zulltn worden voortgezet. Kantoor v..orloopig Molenwater M 262, waar ook de betalingen kunnen geschieden. 4'/2 °/o Pandbr. I Hyp. kapitaal beschikbaar Dir.: Mr. S. J. VAN ZIJST, Mr. J. F. VERSTEEYEN in allerlei maten, aan spotprijzen. Kweekerij SMALLEGANGE SCHOUTEN, Samos, Zoete Spaansche, Bergerac, Roode en Witte Port A. VAN WIJCK - Handelsagent - TER NEUZEN Koopt alleen goede regenkleeding. Ik heb voor U een speciale aanbieding in aan zeer lage prijzen. ZIE ETALAGE. *IE ETALAGE. EVELYN BRENT en WILLIAM POWELL, Sensationeel en spannend drama. In de hoofdrolFRED THOMSON. Loge 80 ct, Parket 60 ct, Eerste Rang 45 ct, Tweede Rang 30 ct, Derde Rang 20 ct. plaatsbeBpreklng van tot 7 uur. Toegankelijk voor personen boven 18 jaar. Het Bestuur van den CAN1SVLIET- POLDER maakt bekend dat van de eeldleening dezes polders van 1899 groot 12 000,— zijn uitgeloot de Nrs 24 25 51 en 57. Het bedrag dezer uitgelote aandeelen met de verschenen intrestcoupons zijn betaalbaar vanaf 2 januari 1930 ten kantore van den Ontv.-Griffier A 182. Het Bestuur voornoemd, A. E. GOETHALS, Dijkgraaf. PR. KERCKHAERT, Ont.-Griffier. Westdorpe, 9 December 1929. De Commissie van den Steenwegvan Westdorpe maakt bekend aan de Aan- deelhouders, dat van de gsldleening 1899 op dien weg zijn uitgeloot de nummers: en van de geldleening 1927 op dien weg zijn uitgeloot de nummers: en die uitgelote aandeelen zoo ook de verschenen intrestcoupons betaalbaar zijn vanaf 2 Januari 1930i ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te West dorpe, Wijk B 5. Namens de Commissie voornoemd, H. GOVAERT, Voorzitter. RAYM. KERCKHAERT, Secretaris- Ontvanger Westdorpe, 9 December 1929. Het Bestuur van den AUTRlCHEN- POLDER maakt aan de Aandeelhouders bekend, dat van de geldleeningen, ten laste des polders aangegaan, zijn uit geloot als van de leening 1899 groot 14000,— van de leening 1908 groot 110.000,— en dat het bedrag der uitgelote aan deelen en verschenen intresten betaal baar zijn vanaf 2 Januari 1930, ten kantore van den Qntvanger-Griffier te Westdorpe, Wijk B 5 Het Bestuur voornoemd, TH. DAELMAN, Dijkgraaf. RAYM. KERKHAERT, Ontvanger- Griffier. Westdorpe, 9 December 1929. Inschrijving van uur. RIESl DE EER5TEM IN DEM WED 5TRU0 VAM DE FRlESCNE EUFSTEDENTOCMTd.d. 12 FEBRI92S Altljd in voorraad voor de rouw, Overal te ontbieden. Hedert een BIG BEN koopen. De mooiste pijp voor twee gulden. Reserve-systeem gratis. Verkrijgbaar bij Fa A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS P. J. VAN DEN OUDEN J. DIELEMAN DE Ondergeteekende zal namens zijn last- gever, op voor een te bouwen WONIISG op een perceel gelegen ia den Goesche- polder, gemeente Hoek. Bestek en teekening vanaf heden ver krijgbaar k f 1.-, bij den heer Nieuwediepstraat It, Ter Neuzen. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer C. B. MEL te Boschkapelle, in het openbaar verkoopen met Bouw- en Welland in den Van Lyndenpolder onder de gemeente Boschkapelle, kadaster sectie A nos 247, 251, 259 en 260, samen groot 9.50.00 H.A. (21 gem. 96 roeden), verdeeld in vier koopen als volgt: KOOP 1. DE HOFSTEDE bestaande uit Woonhuis, Schuur, Wagenhuis en verdereaanbehooren, Erl, Tuin, Boomgaard en Weiland aldaar, kadaster sectie A no. 251, groot 2.50.00 H.A. (5 gem. 183 roeden). KOOP 2. aldaar, kadaster sectie A no. 247. KOOP 3. aldaar, kadaster sectie A no. 259. KOOP 4. aldaar, kadaster sectie A no. 260. Aanvaarding direct, na betaling koopsom. Betaling koopsom uiterlijk een maand na toewijzfng. namiddags 2 uur, in het Hotel „De Linde" bij Mej. de Wed. P. van Mieghem te Kloosterzande. namiddags 2 uur, in het Hotel „Verbist" bij den heer H. A. van Leuven te Kloosterzande. Nadere inlichtingen tep kantore van genoemden Notaris. T E H U U R gevraagd, 4 h 5 gulden per week. 2e Kortestraat No. 3. in het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragenBureau van dit blad Wilt U een heerlijke wijn voor een billijke prijs Vraag ons eens prijs in: Wijnen die U bevredigen, waar U eer mee iniegt. aan billijken prijs. in de kweekerij te zien. Kweekerij TER NEUZEN. ge traagd. Adres Bureau van dit Blad. GEVRAAGD wegens uitbreiding. Noordstraat 66. GEVRAAGD Westkolkstraat 30 Ter Neuzen. Nu de tijd van Speculaas voorbij is, willen wij thans weer als gewoon Uwe bijzondere aandacht vragen voor onze verschillende soorten beste Kaas. Wij zijn, als a'tijd, steeds ruim voorzien van de beste kwaliteit, tegen zeer con- cnrreerende prijzen. Naast het artikel NOBL1NO- S1ROOP voor klieren, waarmee we een overweldigend succes hebben, brengen we thans in den handei een middel, dat verrassende re- sultaten geeft bij pijnlijk urineeren en bij galsteenen. Vraagt inlichtingen of brochure a/d Fabriek „Noblino" Schelde- straat 165, Den Haag. WACHT U V03R NAMAAK. Let op den naam I. EELMAN. Verkrijgbaar bij C. RIEMENS, Wulpenbek, (gem. Hoek) en verder bij alle goede drogistzaken. Groote voorraad. Alle typen DUBBELE circulatie. Ruime modellenkeuze. groot ongeveer 7"2 gemeten land, tuin- bouw, weiland en boomgaard, met inbegrip van Huis en Schuur. Te bevragen bij de Wed- A. P. ZEGERS, Mosselpolder,Philippine Onnoodig te poetsen. des avonds halt aseven, hoopt in het Zondagschool- gebouw te AXEL., op te treden Toegang vrij. nieuwe en gebruikte, in prijzen vanaf VLISSINGEN MIDDELBURG Walstraat 74 Lange Noordstraat L 187 (bij het Stadhuis). GEROOKTE PALING ten laste van de tot den koers van 973/4 Inschrijvingen op deze leenir.g worden kosteloos aange- nomen tot IWaandag 16 December 1929, 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. Verkrijgbaar bijPlatteeuw, Wemaer, de Mul, Cooperatie te ER NEUZEN* Gez Leunis, I. R. de Fouw, J. C. van Hermon, C. R.emens te HOEK. K. Dieleman te ZAAMSLAG. Tiici/n W. Hamelink, CI. Schelstrate, Wed. Ch. Tacq te SLU1SK1L. D. de Blaaij, D. van Tatenhove, W. Ruijtenburg te AXEL. Worden franco thuis bezorgd. HULST met Bessen. TER NEUZEN. hebben we speciale offerte in de goedkoope Wijnen als: Vraag bij ons eens prijs en condities. Franco levering. ALS EERSTE HOOFDNUMMER .no i c. nwi x Regie: JOSEPH VON STERNBERG. IN DE HOOFDROLLEN Aan dit schitterend en hoogst pakkend filmwerk gaat vooraf: i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 4