De zware storm. GEHEWGDE BERICHTEN. AUTO DOOR VALLENDEN BOOM GETROFFEN. TEGEN DEN TREIN GELOOPEN. SCHEEP V AARTBE WEGIN G. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- WAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. WISSELKOERSEN. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- tolereeren van het werken in 2, in plaats bet beleid van enkele burgemeesters in 22, 23, 24 en 25 vooral de algemeene maat- regel van bestuur, die daarop gevestigd is De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid, de heer VERSCHUUR: en daarbij bleek de situatie werkelijk zoo te zijn, dat voldoende personeel om de ovens op gang te bouden met aanwezig was. Dat onderzoek beeft plaats gebad door het technisch perso neel der inspectie, met name door den hoofd- inspecteur uit Dordrecht, den heer Sieren- bergh de Boer. De heer DROP: Geen technicus op dat terrein. De iMnister van Arbeid, Handel en Nijver- heid, de beer VERSCHUUR: De Arbeids- inspectie, met de zeer uitgebreide technische kennis, waarover zij beschikt, heeft aange- nomen, dat het afkoelen der ovens, langzaam of snel, kortom, afkoeling in welken zin dan ook, tot vemietiging der ovens moest leiden, zoodat men moest aannemen, dat hier een geval van overmacht aanwezig was volgens art. 83 der Arbeidswet. En dat men jurat heeft gezien, is later helaas door de feiten bewezen. Ik wil hierbij nog even zeggen, dat dat overmachtsartikel de beteekenis heeft om het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het bedrijf te voorkomen, niet ten bate van den werkgever of der arbeiders, maar van beide partijen. Men kan het vergelijken met het in werking houden van de pompinstallaties by een mijnstaking; dat zijn maatregelen, die algemeen gebillijkt en door de arbeiders ook gewenscht worden. Hier ging het om het tolemreeren van het werken in 2, in plaats van in 3 ploegen, om het bedrijf in stand te houden, opdat men niet na het einde der sta king geen bedrijf meer zou hebben. Een tame- lrjk uitvoerige en belangrijke toepassing dus van het overmachtsartikel. Dat de Arbeidsinspectie juist heeft gezien wat die technische aangelegenheid betreft, ten aanzien waarvan zij volgens den heer Drop niet bevoegd was, is gebleken uit de feiten, want thans zijn na afkoeling van een stel oude ovens die ovens waardeloos en ze worden dan ook reeds afgebroken. In gewone omstandigheden zou dit ten gevolge hebben gehad de werkloosheid van meer dan 100 ar beiders. Men kan dus achteraf betreuren, dat het behoud van het bedrijf niet in grooteren omvang heeft plaats gehad, omdat het voor die ovens reeds funeste gevolgen heeft gehad. Zoo was dus de situatie en zoo was de kijik van de Arbeidsinspectie, welke kijk later be wezen is de juiste te zijn. In October heeft nog tweemaal een bezoek plaats gehadik zal de data maar niet noemen, want anders wordt het tamelijk langwijlig; toen heeft de directie telkens de mededeeling gekregen, dat de tolerantie, het ndetr opmaken van proces- verbaal, een einde zou nemen, indien niet af- doende maatregelen werden genomen, want het is duidelyk, dat het overmachtsartikel in de Arbeidswet de bedoeling heeft om aan meer acute gevallen te gemoet te komen, maar niet om chronische tolerantie mogelijk te maken. Het doet mij zeer veel genoegen, dat de geachte afgevaardigde de heer Kuiper op dit meest essentieele deel van de zaak reeds den vinger heeft gelegd. Terwijl in October een- en andermaal de directie er op gewezen is, dat zij maatregelen moest treffen en daartegenover werd toegezegd, dat maat regelen getroffen waren, dat arbeiders op komst waren en dergelijke dingen meer, is ten slotte het geduld der inspectie uitgeput en is langzamerhand het oogenblik gekomen, dat die tolerantie, omdat zij te chrondsch werd, haar reden van bestaan heeft verloren, welke emstige en funeste gevolgen dit ook zou kun- nen hebben, want naarmate die tolerantie lamger duurt, wordt de toestand ten nadeele van de arbeiders veranderd. Dit is een ele ment, dat het langer tolereeren ondoenlijk maakte, en dat is de reden geweest waarom verleden week op mijn last de inspectie het eerste proces-verbaal heeft opgemaakt, zoo dat ik op de vraag van den heer Drop, of de houding van de Arbeidsinspectie mijn goed- keuring heeft, moet antwoorden, dat die hou ding m.i. volkomen juist is geweest tot op het oogenblik, dat zij proces-verbaal meende te moeten opmaken, waama ik uiteraard even- eens mijn goedkeuring aan een dergelyk be leid hecht. Men zou zich nu in subtieele en willekeurige overwegingen kunnen begeven ten aanzien van de vraag, of het ingrijpen eerder had moeten geschieden, maar dan begeven wij ons op een terrein, waarbij wij moeilijk tot een conclusie kunnen komen. Zoodra de tolerantie een chronisch karakter krijgt, moet men op- houden ze voort te zetten. De heer Drop heeft aan de vragen, die hij mij gesteld heeft, nog verbonden enkele an- dere vragen, die meer betrekking hebben op het beldi van enkele burgemeesters in Zeeuwsch-Vlaanderen. Daaromtrent heb ik hedenmorgen een omvangrijk dossier ontvan- gen van mijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken. De korte conclusie uit dat dossier is, naar ik meen, dat de beide burgemeesters zelfstandig opgetreden zijn in overleg met de partijen om tot een oplossing van het conflict te geraken, maar tot eigenlijke bemiddeling is het in geen van de beide gevallen gekomen. De burgemeesters hadden daarbij, zooals te begrijpen is, de menschlievende bedoeling om het geschil tot een einde te brengen en om den voor hun gemeenten zeer schadelijken toestand te doen beeinddgen. In het algemeen echter zou ik van deze gelegenheid wdllen gebruik maken om de opmerking te plaatsen, dat het werk van de officieele arbeidsbemid- delaars door het optreden van welwillende personen, ook al zijn die personen burge meesters, buitengewoon kan worden ge- schaad. De bemiddeling by geschiUen is by de wet by voorkeur niet uitsluitend op- gedragen aan arbeidsbemiddelaars en ieder, die weet hoeveel tact en kennis van omstan digheden daarvoor noodig is, zal beg ry pen, dat men die bemiddelaars niet voor de voeten moet loopen en men kan ook begrijpen, dat de Rijksbemiddelaars zich terug moeten hou den zoolang de een of ander de allures aan- neemt van met bemiddeling bezig te zyn. Dit is een opmerking, die ik in het algemeen plaats, en het zou mij zeer aangenaam zijn, indien verschillende personen, die zich nu en dan geneigd gevoelen om als bemiddelaars op te treden, ongevraagd, hiervan doordron- gen werden. De derde vraag van den ge- achten afgevaardigde den heer Drop is, welke artikelen van de Arbeidswet zijn overtreden. Het zijn de bepalingen van de wet in de artt. 2, 23, 24 en 25 vooral de algemeene maat- regel van bestuur, die darop gevestigd is en de samenvattende bepaling van art. 68, 8ste lid. De bepalingen zijn overtreden. Het komit in hoofdzaak hierop neer, dat aan de ovens is gewerkt met het tweeploegen-stelsel, in plaats van met drievoudige ploegen, wegens gebrek aan een aantal arbeiders. Ik geloof, dat ik het geval te Sluiskil thans voldoende heb belicht en dat ik daarvan mag afstappen. De heer DROP: De lezing, die ik omtrent het gebeurde te Sluiskil gaf, heeft de Minister bevestigd. Op 66n punt na. De tachtig ovens, die men koud heeft laten worden, zouden zijn vemield. Ja, wat is nu vemield? Ik ontken, dat ze zijn ingestort. Maar nu ze eenmaal koud zijn, zal wel herstel noodig zijn; men kan ze zoo niet meer in bedrijf brengen. Die ovens werken 16 jaar. Van 1922 af alleen met een onderbreking tijdens <ae Engelsche kolen- staking. Ze waren dus vdor de staking dicht bij het tijdstip, dat ze voor herstel toch bud- ten werking moesten worden gesteld. Het gebeurde bij de staking heeft dit verhaast, meer niet. Maar de staking duurt 10 weken en herstelling zou 8 weken hebben gevorderd. Hiermede rekening houdende, was er niet de acute toestand, waarop art. 83,. 6de lid, van de Arbeidswet doeit. Trouwens meer dan een maand v66r de staking heeft het con flict zich ontwikkeld. Men kan dus veilig zeggen, dat de werkgever zelf maar met de gevolgen voor zijn bedrijf rekening had moe ten houden en dat de hulp, die de Arbeidsin spectie verleende, meer was dan bij het hoog- geroemde neutraliteitsstandpunt der Arbeids inspectie toelaatbaar was. Sterker, uit het antwoord van den Minister blijkt, hoe de inspectie om den tuin geleid is. Men heeft van week tot week van optreden afgezien, omdat de directie mededeelde, dat er arbeiders onderweg waren. Zoo zeide de Minister het. Maar reeds op 15 Octboer 1929 plakte de directie de wanhoopskreet aan voor ,,het gewezen personeel", waaruit ik oiteerde en waaruit bleek, dat men geen personeel had. Men heeft de zaak laten gaan. De Minister heeft geen woord gezegd over de positie van den Rijksbemiddelaar, behalve dan, dat de burgemeesters dezen te goeder trouiw een beetje voor de voeten hebben geloopen. Maar dat de Rijksbemiddelaar van 9 October tot 29 October niets van zich kon doen hooren, is, dit staat voor mij vast, ook een gevolg van het toelaten der wetsover- treding door de Arbeidsinspectie. Het contact tusschen de inspectie, arbei- dersorganisaties, Rijksbemiddelaar, enz. was onvoldoende. Eerst nu hooren we welke artikelen der Arbeidswet eigenlijk zijn overtreden. Waarom is dat door de inspectie niet dadelijk mede- gedeeld? Waarom heeft men meer dan drie weken noodig gehad om het eerste bezwaar der organisatie te beantwoorden Waarom wordt ook nu elk overleg blijkbaar gewei- gerd? Ware dat overleg er geweest, dan zou het oogenblik van ingrijpen, waarvan de Mi nister sprak, waarschijnlijk vroeger zijn ge komen. Was dat vanwege de neutraliiteit Dwaasheid. In het verleden en het heden en in de toekomst heeft de Arbeidsinspectie ge- steund, steunt ze en zal ze moeten steunen op de kraohtige medewerking der vakvereeni- gingen hij de toepassing der wet. Neutraliteit beteekent in een geval als dat steun voor den werkgever in een conflict. En de bepaling uit de instructie, die de Minister niet heeft ontkend: de inspectie mag zich in arbeidsgeschillen niet mengen, komt daardoor niet tot haar recht. De Arbeidsinspectie deed dit hier wel en ze gaf daarmee de wapens aan den werkgever tegen de arbeiders in handen. Dat feit staat nu vast. Overigens doet het mjj natuurlijk genoegen, dat de Minister heeft gezegd, dat een kennis- geving ex art. 83, 6de lid, der Arbeidswet niet meer wordt aanvaard. Er kan dus aan de cokesfabriek alleen gewerkt worden met drie ploegen en met volledige inachtneming van de Arbeidswet. Ik hoop, dat de directie dat al- thans zal begrijpen en dat de Arbeidsinspectie met de noodige gestrengheid elke afwijking zal voorkomen. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid, de heer VERSCHUUR: De geachte af gevaardigde de heer Drop is teruggekomen op de staking te Sluiskil en het deed mij genoe gen, dat ik den geachten afgevaardigde, wat de hoofdzaken betreft, heb mogen bevredigen. Het deed mij ook veel genoegen, dat in alge meene termen hij het beleid der Arbeids inspectie hoog acht, al meent hij, dat in dit geval de Arbeidsinspectie hier en daar minder juist zou hebben gahandeld. De Arbeidsin spectie zou in het streven naar neutraliteit haar onpartijdigheid ten slotte hebben ver loren. Mynheer de Voorzitter! Ik blyf er by, dat de Arbeidsinspectie zooals steeds haar streven is, er ook in dit geval in geslaagd is, de neu traliteit te betrachten, maar het is aan ons eigen vaderland wel bewezen, in den tyd van den werldoorlog, hoe buitengewoon moeilijk het is om de neutraliteit te betrachten. Er is niets moeilijker. En wanneer er nog een twaalftal maanden waren bijgekomen wij herinneren ons, dat wij er met de N.U.M. en met de grindquaestie steeds dieper inkwamen dan was er groote kans geweest, dat met den besten wil, am de neutraliteit te hand- haven, wij ten slotte toch in moeilijkheden zouden zijn geraakt. Geen wonder, dat de Arbeidsinspectie met den besten wil, waar iedere dag het arbeids- geschil van karakter verandert en andere proporties aanneemt, hier en daar misschien niet geslaagd is in haar opzet. Maar ik moet den geachten afgevaardigde toch er op wijzen, dat hij aan de Arbeidsin spectie een eisch stelt, die uit een oogpunt van neutraliteit onmogelrjk is toe te geven. Hy zou wenschen, dat de Arbeidsinspectie in casu zou hebben geconfereerd met den Rijks bemiddelaar en met de arbeidersorganisaties." Nu zou ik die beide stappen, die hij van de Arbeidsinspectie wenscht, in strijd achten met de neutraliteit. Niet met een der oorlogvoe- rende partijen mag de Arbeidsinspectie zich inlaten. Wanneer zij een gesprek heeft moeten voeren met de directie, dan heeft dat uitslui tend betrekking gehad op de naleving der Ar beidswet, want de Arbeidsinspectie kan de wet niet doen naleven, wanneer zij niet de on- dememing binnengaat. De heer DROP: Maar als de organisacie verzoekt, te worden gehoord, moet zij ook worden gehoord. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid, de heer VERSCHUUR: Maar als de organisatie, een der oorlogvoerende partijen, als zoodanig wenscht te worden gehoord door de Arbeidsinspectie, dan moet by een ordely- ken toestand de Arbeidsinspectie niet thuis geven, anders komt de neutraliteit der inspec tie absoluut in het gedrang. Elk gesprek over de staking met de directie moet zij ook afwijzen. De heer DROP: leeren. Dat kunt u nooit contro- De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid, de heer VERSCHUUR: Ik heb het over de verplichtingen van de Arbeidsinspectie, niet over mijn middelen om de naleving dier verplichtingen te controleeren. En ook in een ander opzicht xnoet ik den geachten afgevaardigde bestrijden. Hy heeft gesproken over de quaestie der ovens en nu wil het my voorkomen, dat zijn technische adviseurs niet beschikken over die gegevens, waarover de technische adviseurs der Regee- ring beschikken. De ovens, die thans buiten gebruik zijn gekomen en door de afkoeling zyn vemield en het is treurig genoeg, dat de aanvankelijke opvatting der Arbeidsinspec tie hierin bevestigd is zijn niet ingestort maar zijn niettemin volslagen vemield. Dat komt door de interne fouten, die zij hebben gekregen, doordat bepaalde kanalen niet meer op andere kanalen passen en de reparatie daarvan is duurder dan de afbraak. Zij zijn niet ingestort, zoodat de eerste de beste burgerman zou kunnen zien, dat zij ver- nield zijn, maar men mag zeggen, dat zij totaal zijn vemield. Hetzelfde gevaar van de afkoeling dreigt in sterkere mate bij de nieuwe ovens. Dat komt door de bepaalde bouwwijze. Achter den mantel van vuurvasten steen is n.l. materiaal gebruikt, dat bij de eerste verbranding ver- teert en dat dient om de uitzetting van den steen op te vangen. Zoodra men tot afkoe ling van de ovens overgaat, heeft het goede systeem van de nieuwe ovens al zijn nadeelen en zijn de ovens zeker bedorven. Wanneer de nieuwe ovens zouden moeten afkoelen door de maatregelen, die thans worden genomen, zouden zij een algeheele vemietiging onder- gaan, als zy niet door het personeel van de fabrjek op temperatuur zouden kunnen war den gehouden. Indien de directie gevolg geeft aan de nieuwe houding van de Arbeids inspectie, is het geschil er te grimmiger door geworden, en dat moet den geachten afge vaardigde wel voor den geest staan. Het ge volg zou kunnen zijn, dat niet honderd, maar alle arbeiders van het bedrijf buiten werk zouden geraken. IN ENGELAND. Schip in nood. De omroep van Londen heeft een S.O.S. uitgezonden, meidend, dat het Spaansche stoomschip „Majoro", dat zich op vyf zee- mijlen van Haestings bevindt, naar de rotsen wordt gedreven daar de machines niet meer werken. Britsch stoomschip verlaten. Het jongste slaohtoffer van den storm is het Britsche s.s. „Volumnia", metende 5000 ton, dat in het Noorden van den Atlantischen Oceaan is verlaten toen het op het punt stond te zinken. De uit 45 koppen bestaande be- manning werd door een ander Britsch schip gered. De gevolgen te land. Er dreigt ernstig gevaar door de overstroo- ming van de Theems tengevolge van de lang- ste regenperiode ooit geregistreerd. De buitenlandsche iuchtdiensten van de Imperial Airways zijn stopgezet. Er zijn een aantal telefoonlijnen en telegraaflijnen ver- niield. De vijfde stormdag. Het was Dinsdag de vijfde dag, dat het Zui- den van Engeland door stormen geteisterd werd. Te land werden windvlagen geregis treerd van 70 tot 80 mijl (112 tot 128 K.M.) per uur. Zondagmiddag woeien er in de Westelijke toegangen van het Kanaal nog winden met de kracht van een orkaan. Verscheidene schepen waren stuurloos door averij aan de stuurinrichting en vroegen om sleepboothulp. De kleine kotter „Honden Pilot" is sedert Vrijdag buiten gebleven en heeft voortdurend bij Dungenesse Point, waar tal van schepen in nood hebben verkeerd. De schepen, die in het Engelsche Kanaal in nood verkeerden, hebben ook hulp ontvangen van de groote Oceaanbooten. Het Britsche s.s. Britannia" wordt door een treiler naar Swansea gesleept, die eenige uren in de naibijheid is gebleven v6<5r er een tros kon worden overgebracht, tengevolge van den storm. Kerktoren ingestort. Te Glasgow is tijdens een hevig onweer een kerktoren ingestort, waardoor drie personen ernstig" gewond werden. Door aardverschuivingen en omgevallen boomen is in sommige streken het spoorweg- verkeer en het wegenverkeer gestoord. Bcduchtheid voor overstroomingen. Men maakt zich vooral bezorgd over den gezwollen toestand der rivieren, die in alle deelen van Engeland abnormaal hoog staan. In sommige plaatsen is het verkeer gedes- organiseerd. De bewoners der laaggelegen streken hebben hun huizen moeten ontruimen. De overvloedige regenval. In het Theemsdal is in de laatste weken schier evenveel regen gevallen als anders in de zes wintermaanden. Er zijn 325 man spe- ciaal aangewezen om te beletten, dat de rivier versperd wordt. Een verdere stijging in de eerstvolgende dagen is onvermijdelijk, zelfs als het ophoudt met regenen. De lang- durige droogte van dezen zomer heeft het mogelijk gemaakt, dat de rivier den hevigen regenval in November opnam zonder buiten haar oevers te treden, doch de December- regens hebben hoogwater veroorzaakt. Een Italiaansch schip vergaan. De emstige rampen, die Maandag gemeld werden, waren die van het uit Glasgow af- komstige stoomschip ,,Volumnla", dat in den Atlantischen Oceaan te gronde ging, en van het Italiaansche stoomschip „Chiieri", dat voor de kust van Ushant zonk. Een Fransche treiler redde vijf leden der bemanning van de ,,Chieri", van 41 koppen, die werden gevon- den zich aan het wrakhout vastklemmend. De bemanning van de „Volumnia" werd door het stoomschip Manchester Regiment" ge red. De kapitein van het Zweedsche stoom schip „Frieda", welks hachelijke positie voor Deal Maandag zorg baarde en dat thans te Dover is binnengebracht, werd door een golf overboord geslagen en verdronk. Overstroomingen. Uit vele streken van Engeland wordt mel ding gemaakt van emstige overstroomingen. Het water van de Theems stijgt nog steeds. Reading is omringd door het water. Honder- den mensdhen in Somerset zijn dakloos. De mijnarbeid in de Forest of Dean is stopgezet. Een groot aantal treilers vermist. Een groot aantal treilers en tien stoom- treilers, die alle uit de haven van Lowestoft zijn vertrokken worden vermist. Men gelooft, dat de eerste een deel hunner zeilen hebben verloren en dat de andere haast geen kolen meer hebben. Draadloos is aan de schepen op de Noordzee gevraagd naar de vermiste trei lers te zoeken. Een later bericht meldt, dat negen treilers in de haven van Lowestoft zijn teruggekeerd. IN BELGIe. Huizen ingestort. Op het vliegveld te Ans, bij Luik, is de muur van een loods omgewaaid. Een arbeider werd onder het puin bedolven en gedood. Te Brussel zijn in de Voorzorgstraat drie krotwoningen ingestort; een dezer woningen was onlangs, op bevel van de politie, ont- ruimd. In de ingestorte huizen bevonden zich slechts een vrouw en twee kinderen. Een der kinderen werd gewond. In de provincie heeft de tweede storm, die Zondagochtend vroeg opstak, veel stoffelijke schade teweeggebracht. IN DUITSCHLAND. De Eiderdijk op drie plaatsen doorgebroken. Tengevolge van de stormvlagen, welke Za- terdag en Zondag hebben gewoed, is het wa ter van de Beneden-Eider zeer hoog gestegen. De Eiderdijk werd ten slotte door het water overstroomd en is op drie plaatsen doorge broken. IN FRANKRIJK. De storm aan de Atlantlsche kust houdt aan. Berichten uit Brest, Trouville en Concar- neau melden dat de hevige storm aanhoudt, Hij richt groote schade aan en belet alle scheepvaart. IN DENEMARKEN. Een veerboot stukgeslagen. De storm in Denemarken houdt onvermin- derd aan. Vele stoomschepen zijn met enorme vertraging aangekomen. Het verkeer der spoorwegveren over de Groote en de Kleine Belt ondervond eveneens groote vertraging. In Nyborg werd een veerboot bij het binnenloo- pen van de haven te pletter geslagen. Zij voer tegen de kademuur die over een lengte van vele meters werd geraakt. IN AMERIKA. Groote vertraging in de aankomst van schepen. Door den storm op den Westelijken Atlan tischen Oceaan hebben dertien groote passa- giersschepen, die Maandag of gisteren moes ten aankomen, een vertraging van een tot drie dagen. De .Bremen", die gisteren verwacht werd, zal eerst morgen (Donderdag) binnen- loopen. MET EEN MES GESTOKEN. De 42jarige havenarbeider W. L. uit de Ouduaenstraat te Rotterdam heeft eenigen tijd samengewoond met de vrouw J. van G. De vorige week wachtte hem bij zijn thuis- komst 'n onaangename verrassing; de vrouw was verdwenen en met haar waren de meube- len wag. L. is er toen op uitgetrokken om de vrouw te zoeken. Zondagavond zag hij haar in het caf6 van De Boer, aan het Stokvisch- water. Hij ging naar huis en haalde een mes, waama hy naar het caf6 terugkeerde. De vrouw was daar in gezelschap van een man. Er ontstond een ruzie tusschen L. en de vrouw, waarin zich ook de medeminnaar mengde. De twist werd bijgelegd en men dronk gezamenltjk een glas. Van de gele genheid, dat de medeminnaar zich even ver- wijderde, maakte L. echter gebruik, de vrouw met het meegebrachte mes een steek toe te brengen ter hoogte van den rechterfheup. Na zijn daad zette L. het op een loopen. Hij werd door twee bezoekers nagezet, die hem juist voor het politiebureau aan de Galerij te pak- ken kregen. Door toegeschoten agenten van politie werd hij gearresteerd. De vrouw, die niet ernstig gewond was, werd naar het ziekenhuis gebracht waar zij is opgenomen. VROUW DOODGEREDEN. In de Linnaeuistraat te Amsterdam is Vry- dagavond te omstreeks halfzeven een ernstig ongeluk gebeurd. Op den hoek van de tweede Van Swindenstraat wilde daar een omstreeks 50jarige vrouw oversteken naar den vlucht- heuvel, ten einde op lijn negen te stappen. Zij liep den rrjweg over, zonder blijkbaar acht te slaan op een eveneens uit de richting van het Oosterpark komenden huurauto. Hoewel de chauffeur nog uit alle macht remde, kon een aanrijding niet vermeden worden; de wielen gingen haar over het lichaam en een juist voorbijgaand geneesheer moest den dood oon- stateeren. Wat haar identiteit betreft, hier- omtrent was de politie Vrijdagavond laat nog niets bekend. Het lijk is per autobrancard van den G.G. en G.D. naar het Binnengasthuis vervoerd. GROOTE BRAND TE HELMOND. Maandagnacht is te Helmond brand uitge- broken in enkele pakhuizen, gelegen aan Laan Vredelust nabij de Molenstraat. Door den storm breidde het vuur zich geweldig uit. In allerijl werd de brandweer gealarmeerd, die spoedig ter plaatse was. Het vuur bleek te woeden in een stal, die gebruikt werd door den heer A. Maas en eigendom was van den heer J. Hormans. Drie varkens en twee wa- gens werden een prooi der vlammen. Naast dezen stal was een pakhuis van den heer J. Leloup gelegen, waarin de heer Bom- beek meubelen had opgestapeld. Het vuur tastte ook dit gebouw aan en baande zich een weg naar een volgende opslagplaats van den heer Bombeek, waarin eveneens meubelen waren geborgen. Niets bleef gespaard. Een kippenhok, met verschillende hoenders, een kooi waarin twee vossen zaten en een duiventil met 40 postduiven, werden ook nog een prooi der vlammen. Hiema kon het vuur worden gestuit. AUTOBUS OMGESLAGEN. Maandagmorgen is een autobus der Gelder- sche tramwegmaatschappij, vermoedelijk door een defect van de stuurinrichting, die meisjes naar de Eerste Nederlandsche Kunstzijde- fabriek vervoerde bij Laag-Keppel omgesla- gen. De twaalf inzittende meisjes zijn alien op 6en na door glasscherven min of meer ernstig gewond. Alle gewonden zijn naar huis vervoerd. DOOR EEN BINT GEDOOD. Op het terrein van de Eerste Nederland sche Kunstmestfabriek te Vlaardingen waren arbeiders bezig een kuip, gevuld met 110 K.G. kunstmest, te openen, toen een ijzeren bint van 300 K.G. los schoot, De 29jarige J. J. van Dijk struikelde en kreeg de bint op zijn borst. Hij is binnen een kwartier overleden. Hij laat een vrouw en vier kinderen na. ZIJN ZOON GESTOKEN. Zaterdagnacht heeft in het Bosscherveld bij de Sandersbrug te Maastricht zekere Willems zijn 25jarigen zoon bij een worsteling vier messteken toegebracht, waarvan een in de long. De zoon is in emstigen toestand naar het ziekenhuis gebracht. ONWEER. Zondagavond is te Heemskerk aan den Kuikensweg het dubbele woonhuis van de familie V. en P. door den bliksem getroffen. Het dak werd daarbij ernstig beschadigd. Maandagnamiddag omstreeks halfvijf had op den Rijksstraatweg in het dorp Rijsoord een auto-ongeval plaats dat geheel op reke ning van den storm kan worden geschreven. De 25-jarige chauffeur Van Luiven van een autobus-onderneming die elken dag werkvolk van Rotterdam haalt, bevond zich met 6ea passagier op weg naar Rotterdam. Ter hoogte van Rijsoord woei door den storm een boom om, die juist op den wagen viel, waardoor de carosserie van het chassis gescheiden werd. De chauffeur kreeg een hoofdwonde en een ernstige armfractuur. De mannelijke passa gier bekwam geen letsel. f 80.000 VERDWENEN. Maandagnamiddag tegen 1 uur heeft zich op het Koningsplein te Amsterdam een zon- derling voorval voorgedaan. Een 16-jarige jongen, werkzaam bij een groote bankiers- firma aldaar, die aan verschillende kantoren een groot bedrag aan contanten en een klei- ner bedrag aan cheques had opgehaald, reed volgens zijn verhaal op den hoek van de Heerengracht, tegen een auto aan. HQ zegt, dat hy daardoor kwam te vallen en versuft geraakte. Zoo gedroeg hij zich ook toen hij eerst door een man naar het trottoir werd ge leid en daarna binnengebracht in een kunst- handel op de Heerengracht, waar men hem een glas water gaf, en hij wat bij kwam. Toen verklaarde hij, dat hij zijn tasch, waarin 76.000 aan contanten (bankpapier) en 4000 aan cheques was, kwijt was. Het laatst was hij geweest bij de firma Gillissen. Men raadde hem aan naar de politie te gaan en aangifte te doen van de vermissing. Aldus deed hij ook. De politie, die voorloopig den jongeman op het politiebureau aan den Singel heeft vast- gehouden, stelt een onderzoek in deze zaak in. De commissaris van politie van dit bureau verzoekt den heer, die dezen banklooper hulp verleende zoomede een ieder, die nadere inlich- tingen geven kan, zich zoo spoedig mogelijk bekend te willen maken en bericht te willen geven aan het naast bijzijnde politiebureau. Behalve de heer, die den jongen heeft ge- holpen, zouden nog een andere heer en een meisje in de nabijheid zijn geweest en het ongeval hebben gadegeslagen. Hoewel in de onmiddellyke nabijheid van de plaats, waar de jongen door den auto moet zijn aangereden, een politieagent op post stond, heeft deze van het ongeval niet be- merkt. De jongen was niet gewond en ook de fiets van den jongen was niet beschadigd. De jongeman kon verder niets mededeelen door welken auto hij was aangereden. ENGELSCH POSTVLIEGTUIG ZWA.AR BESCHADIGD. Een Engelsch postvliegtuig, dat Zaterdag- middag in de nabijheid van Hoechst, tenge volge van de duisternis een noodlanding moest doen, is bij de landing op een aardappelveld, zwaar beschadigd. Het landingstoestel en de middelste motor zijn vernield. Het vliegtuig. is ter plaatse gedemonteerd. Er bevonden zich geen passagiers aan boord. De lading bestond uit ongeveer 600 K.G. vrachtgoed en 365 K.G. post. De bemonning, 4 koppen, bleef ongedeerd; de postbeambte, die zich ook aan boord bevond, zette per trein zyn reis naar Weenen voort. HET SPOORWEGONGELUK BIJ NAMEN. Bij den ingang van het spoorwegstation te Namen is Dinsdagochtend even vdor zeven uur een vreeselijk spoorwegongeluk gebeurd. Wegens een defect aan de remmen is de trein BrusselAarlen, die omstreeks zes uur uit Brussel was vertrokken, met ontzettende snelheid van de helling tusschen het hooge plateau van Gembloers en de vallei van de Maas te Namen naar beneden gereden. Bij den ingang van het station kantelde de loco- motief en werden drie volgende wagens vol passagiers letterlijk versplinterd. Ook de rest van den trein ontspoorde. Hartverscheurende kreten stegen van uit het puin op. Onmid- dellijk snelde het stationspersoneel toe, terwijl ook verscheidene geneesheeren spoedig ter plaatse kwamen. Volgens een eerste bericht zouden achttien personen dood van onder de overblijfselen van den trein zijn opgehaald, maar later deelde de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen mede, dat het aan tal dooden, waaronder zich ook de machinist en de chef-trein-conducteur bevinden, negen bedraagt. Vijf-en-zeventig personen liepen verwondingen op. Een der gewonden was spoedig overleden, waardoor het aantal doo den tot tien is gestegen. Veertien gekwetsten verkeeren in stervensgevaar. Onder de doo den en gewonden zijn tot dusver geen vreem- delingen. Het spoorwegverkeer op de lijn BrusselLuxemburg is tengevolge van deze ramp geheel gestremcT Zondagavond heeft op het perron te Hoom een treurig ongeval plaats gehad. De heer H. Sindram ging met zijn zoon naar den voetbal- wedstryd te Amsterdam, waarbij laatstge- noemde vermoedelijk te licht langs een aan- komenden trein heeft geloopen, met het ge volg, dat hij werd gegrepen en met een ver- brijzelde hand en een gapende hoofdwonde werd opgenomen. De verwondingen waren van dien aard, dat de arm gedeeltelijk moest worden geamputeerd. Voor Gent: 9 Dec. Eng. s.s. ROSALIE, 130, ledig, Londen; Eng. s.s. CHARLUS, 177, ledig, Londen; Duitsch s.s. FRIECKA, 1583, ledig, Duinkerken; Duitsch s.s. HEINRICH AR, 813, ledig, Rouaan; Relg. s.s. JAN VAN RIJSWIJK, 696, ledig, New-Castle; Eng. s.s. WHARFE, 387, stukg., Goole. 10 Dec. Duitsch s.s. ARNOLD KOEPKE, 430, hout, Stolpmunde; Duitsch s.s. .HERMA, 311, ledig, Rotterdam. Van Gent: 9 Dec. Eng. s.s. BELLE MA RIE, 1211, ledig, New-Castle; Eng. s.s. BARON AILSA, 1428, ledig, Tyne. 10 Dec. Grieksch s.s. GARDELAHI, 1431, ledig, Antwerpen; Noorsch s.s. FIORELLA, 769, ledig, Antw.; Eng. s.s. ALLIE, 738, ijzer, Port Talbot; Eng. s.s. SHILDON, 1215, ledig, Dunston; Duitsch s.s. BORKUM, 652, ledig, Hamburg; Lett. s.s. BIRUTA, 1091, ledig, Gdynia; Eng. s.s. WALLSEND, 1739, ledig, Tyne; Grieksch s.s. DESPINA LEMOS, 1895, ledig, Sunderland; Eng. s.s. CHARLUS, 177, fosfaat, Invergardi; Eng. s.s. ROSALIE, 130, fosfaat, New-Castle; Eng. s.s. DONA ISA BEL, 210, yzer, Middlesborough. s.s. HELENA van Swansea naar Duinkerken paseerde 11 dezer Lands End. s.s. MAGDALENA in lossing te Kambo. s.s. TERNEUZEN in lading te Bilbao voor Rotterdam. Amsterdam, 11 December 1929. Londen 12,09 12,10 Berlijp 59,30 59,32% Parijs 9,70 9,75 Brussel 34,67 34,69 Weenen (100 sh.) 34,85 34,90 Vreemd Bankpapier. Duitsch 59,30 59,32% Fransch 9,70 9,75 Belgisch 6,92 6,95 Oostenryksch (100 sh.) 34,85 34,90

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 3