ALGEMEEN NIEUWS- P.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aspirin' Oe dolende iuweelen No. 8463. WOENSDAG 11 DECEMBER 1929 69e Jaargang, B1NHENLARD. FEUIILET0N. BUITENLAND. W1ARKTDAG. hendrik verhage, om vergunning tot bet verrichten van baik- kersarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags in het perceel Van Handel daarnaar tijdig Tabletten TER NEUZENSCHE COURANT \BONNEMWTSPRIJSj Binnen Ter Neuzer. 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ..*r'r,,wT f *n :>f-r 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per Jaar 'oor Belgie en lierika f 2.25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post \>:ounementeTi voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Citgeefster: Ftrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichd's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst £er> dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA ANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kenms dat Markt in de week van 22 tot en met 28 I December as., op DINSDAG zal worden ge- houden. Ter Neuzen, den 11 December 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretans. BAKKERSNACHTARBEID. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat ter Gemeente-secretarie ter m - zage ligt een aanvrage van: Bovenstraat 22, aldaar.- On Vriidag 10 Januari 1930, des voormid dags om 10 uur, zal in het Raadlhuis gelegen- heid bestaan, om ten overstaan van den Bur gemeester bezwaren tegen de aanvrage in te brSij worden zoowel de aanvrager als zii die bezwaren inibrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling of schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvrager, als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen voor het bovengenoemde tijdstip, ter Secretane de Gemeente, van de terzake ingekomen schnf- turen kennis nemen. Ter Neuzen, 11 December 1929. De wnd. Burgemeester voornoemd, J. J. DE JAGER. VUURWAPENEN. In Groninger en Drentsche grensgemeenten vragen de burgemeesters thans inlevering van vuurwapenen. HET C ADEA USTELSEL. Als no. 9 van den jaargang 1929 der Ver- slagen en Mededeelingen van de afdeeling handel en nijverheid van het departement van arbeid, handel en nijverheid is verschenen het verslag der commissie tot onderzoek van het cadeaustelsel, waarvan voorzitter was de heer mr. A. I. M. -J. baron van Wijnbergen. Het rapport omvat zeven hoofdstukken, waarvan de eerste twee de voorgeschiedenis behandelen De actie, die indertijd uitgegaan is van het comitd van actie tot bestrijding van den ver- koop met cadeaux, een comite, dat ingesteld was door de drie middenstandsbonden, wordt summierlijk aangeduid. De commissie heeft haar arbeid aangevan- gen met het verwerken van de fcitelijke ge- gevens, die door genoemd comite verzameld waren. Zij onderscheidt in het cadeaustelsel twee hoofdvormen; het directe en het indirecte systeem Het directe systeem is aanwezig, wanneer het cadeau terstond bij aankoop van een bepaalde waar gegeven wordt; het in directe, wanneer bij het gekochte een bewijs (bon) wordt verstrekt, dat recht geeft op een prestatie om niet. Alle vorment van het cadeau-stelsel zijn tot deze twee grondtypen te herleiden. Genoemde onderscheiding ligt dan ook aan het geheele rapport ten grond- slag. *door K. R. G. BROWNE. 17) (Vervolq.) „Juist," zei Fanshawe-Smith op dat oogenblik in een onnatuurlijk-scherp aan- voelen van zijn qedachten. ,,De kans, da, je me de baas zou zijn, bestaat. Maar al bestaat de kans, dat deze eerwaarde exemiplaren van het mannelijk qeslacht door het kabaal heen zouden slapen even- eens, de kans dat de portier dat ook doen zou, bestaat niet. 't Spijt me, vriend Carr, dat ik de oorzaak van je eerste teleurstel-" ling in de haute politique zijn moet, maar zoo qaat het in het levenHij raad- pleeqde een qouden horloqe ter dikte van een penny. ,,Wel, wel, wat vlieqt de tijd toch om ,,Het spijt me," vervolqde Fans- hawe-iSmith ,,maar ik moet weq. Ik heb een afspraak met de Bynqs en dan heb ik noq 't een en ander te reqelen voor den verkoop van morqen. 'Mijn eten moet maar wachten tot ik teruqkom. Noq een tweede Benediction voor je weqqaat ,,Dank je", zei Georqe, terwijl hij bruusk opstond. Hij was er zich volko- men van bewust, dat hij tijdens dit onder- houd niet bepaald een fraai fiquur qe- slaqen had en dus had hij maar een wensch er een eind aan maken, zoo vluq moqelijk Als hij maar eerst onder den invloed van F.-S.'s hypnotiseerende per- soonlijkheid uit was Misschien dat het hem dan weer lukte, om iets te bedenken. Op het ooqenblik waren zijn hersens niets dan een neveliqe leeqte. ,,Dus je weiqert ■Het cadeaustelsel wordt in het rapport om- schreven als het stelsel, waarbij een verkoo- per bij elken individueelen verkoop van een bepaalde waar aan den kooper een zaak ten geschenke geeft of een bewijs afgeeft, dat, hetzij op zichzelf, hetzij in veelvoud, hetzij in een speciaal samengesteld veelvoud, op een prestatie om niet recht geeft. Juridisch is naar het oordeel der commissie het cadeaustelsel een schenkingsovereenkomst naast een koopovereenkomst. De commissie heeft vervolgens een schrifte- lijke enquete gehouden onder producenten, tusschenhandelaren en verbruikers, aan wie uitvoerige vragenlijsten zijn toegezonden. Mede aan de hand van de gegevens, die deze enquete heeft verschaft, bepaalt de commissie haar standpunt ten opzichte van het cadeau stelsel en ze komt tot de slotsom, dat dit stel sel althans voor een deel der producenten voordeelen oplevert, doch daarentegen voor de tusschenhandelaren en verbruikers positief schadelijk is. Voor de tusschenhandelaren is vooral de beunhazerij een nadeel, terwijl de consumen- ten, ofschoon zij het stelsel grosso modo be- geeren, hiervan vooral deze nadeelen onder- vinden, dat: lo. zij economisch gebonden zijn bij denzelfden cadeaugever of dezelfde waar te blijven koopen totdat zij zich de noodige bons verworven hebben; 2o. hun eenerzijdS het ca deau wordt opgedrongen en zij anderzijds ge- prikkeld worden om te veel te koopen, en 3o. zij cadeaux ontvangen die vaak waardeloos zijn, omdat de cadeauschenker geen vakkennis bezit van de geschenken, die hij verschaft. De commissie acht dan ook een optreden tegen het stelsel volkomen rationeel en gaat na, op welke wijze dit besnoeid kan worden. Zij meent dan, dat het stelsel niet zal uit- zieken, en wijst er o.a. op, dat het nog steeds toeneemt. De bestaande wettelijke voorschrii- ten blijken onvoldoende te zijn; een actie uit de maatschappij voortkomend heeft geen kans van slagen, zoodat alleen van een ingrijpen van overheidswege heil kan worden ver- wacht. Voldoende grond voor zoodanig ingrij pen is gelegen in de omstandigheid, dat het verbruikersbelang, dat algemeen belang is, dit vordert. De commissie onderzoekt de mogelijkheid -om de euvelen van het stelsel door een maat- regel weg te nemen en komt tot de slotsom dat door het stellen van den eisch, dat de verkooper den kooper op diens verlangen de aangegeven geldswaarde in plaats van het cadeau moet geven, ten aanzien van het di recte stelsel in voldoende mate aan de bezwa ren wordt tegemoet gekomen. Wat het indirecte stelsel betreft, zal deze eisch alleen dan effect sorteeren, wanneer den kooper de bevoegdheid wordt gegeven, om, zoQdra hij een bewijs (bon) in zijn bezit heeft, door bijstorting van de waarde der hem nog ontbrekende bons, zich het cadeau-artikel te verwerven. De commissie heeft ten slotte een maatregel ontworpen en dezen gegoten in den vorm van vijf strafbepalingen. De eerste bepaling keert zich tegen het voor de consumenten schadelijke grasduinen en be- oogt te verbieden het geven van cadeaux, die niet tot den gewonen handel of bedrijf van den cadeaugever behooren, tenzij het bestaat in geld. De tweede bepaling betreft het directe stel sel en legt den verkooper de verplichting op om voor den kooper, die geen cadeau begeert, de koopsom te verminderen met de waarde van het cadeau. De derde bepaling betreft het indirecte stelsel en regelt onder meer den bij- stortingsplicht. Met de vierde bepaling wil de commissie den voorkooper die een dividend heeft gega- randeerd, na verloop van zekeren tijd uit te betalen, verplichten, desgewenscht dit divi dend terstond te betalen bij aankoop van de waar. het eiqendom van Miss Milliqan teruq te qeven, F.-S. „Gansbloet, heer Jasper! Ik weiqer qal Fanshawe-Smith, een en al bemin- nelijkheid, ten antwoord. ,,Maar zeq, tusschen twee haakjes, t is haar eiqen dom evenmin als 't mijne 1 Als ,,ze aan iemand hooren, dan hooren ze aan de erf- genamen of nazaten van de diverse tou- risten, die zoo dom qeweest zijn om Gua- yacuador onder het Sobrero-regime als „het" land voor een plezierreisje uit te kiezen. Misschien dat je zelf dien kant ook nog wel eens uitkomt 'Kom me dan opzoeken, wil je Oud^ schoolkamera- den hebben altijd een streepje voor. Onder het praten waren ze door de deur van de rookkamer in de hall geko men en daarmee was George's laatste kans om zijn zakkenrollers-faux-pas goed te maken, verkeken. En le. omdat hij dit ten voile besefte, 2e. omdat hij zich daar- door vernederd en incompetent voelde en 3e. omdat hij begreep dat Fanshawe-Smith onder zijn pose van voorkomenden gast- heer liep te qnuiven van de pret, was hij bij het afscheid niet bepaald de vriende- lijkheid zelve. ,,Tot ziens, zullen we dan maar zeg- gen," zei Fanshawe-Smith bij de deur. „Wel bedankt voor je bezoek zoo es praten over den ouoen tijd doet een mensch qoed. Je wordt anders zoo eqo- centrisch, vin-je niet? Ik hoop...' ,,Gedag zei Georqe kortaf. Zonder verder een woord keerde hij zich om, stapte de deur uit en daalde de stoep af. iMaar eenmaal op straat bleef hij beslui- teloos staan. De meest voor de hand liq- gende manier van handelen was terug- qaan naar het Hotel en daar een ,,niet" rapporteeren. Maar voor die manier van handelen voelde hij niet veel. De kans bestond dat Carmencita niet alleen teleur- gesteld, maar verontwaardigd zou zijn... Het kassabon-stelsel of kortingstelsel in en- geren zin valt onder de derde strafbepaling, zoodat het rapport ook den. gever van kassa- bons wil verplichten, deze bons op verlangen terstond te verzilveren. De vijfde bepaling tenslotte legt den ver kooper de verplichting op, in geval hjj meer waren voor den prijs verkoopt, deze waren af- zonderlijk verkrijgbaar te stellen voor prijzen, waarvan de som niet hooger is dan de prijs, waarvoor de waren gezamenlijk te koop zijn. Door deze bepaling wil de commissie voor- komen, dat haar maatregel ontdoken wordt, doordat de verkooper de waar en de cadeau te geven zaak voor den prijs verkrijgbaar stelt. Aan het rapport is toegevoegd een over- zicht van de maatregelen en wetsontwerpen, die ter zake in het buitenland worden aange- troffen. DE BELGISCHE WERELDTENTOON- STELLING IN 1930. De data van de officieele opening der we- reldtentoonstellingen in 1930 te Antwerpen en te Luik zijn thans definitief vastgesteld: voor Antwerpen op Zaterdag 26 April, voor Luik op Zaterdag 3 Mei. Koning Albert heeft toegezegd deze beide plechtigheden te zullen voorzitten. DE ENGELSCHE LUCHTSCHEPEN. De bouw van de beide groote Engelsche luchtschepen, de R 100 en de R 101 heeft al heel wat pennen in beweging gebracht. Het is wel heel duidelijk gebleken, dat die luchtsche pen, die tezamen meer dan een millioen pond sterling hebben gekost, een mislukking zijn in allerlei opzichten. Wij hebben reeds meer- malen kunnen lezen, dat de capaciteit der schepen na de aflevering niet die zal zijn als voor den bouw was voorgesteld. En de toch- ten met de R 101 hebben dat ook wel be- wezen. Maar veel erger is, wat thans wordt open- baar gemaakt over de R 100. Die is, zooals men weet, klaar in haar hangar. Te Howden. En nu zou men redelijkerwijze kunnen ver- waehten, dat het luchtschip voor de eerste vlucht naar buiten werd gebracht. Maar dat zal wel op zich laten wachten. Wij lezen in een der Engelsche bladen een belangwekkend artikel hierover. Daarin wordt het geheim van het uitstel onthuld. Het is gebleken, dat de R 100 waarschijnlijk niet zonder emstige bescha- diging buiten den hangar zal kunnen worden gebracht. De luchtvaartcorrespondent van de Daily Mail zegt, dat het luchtschip veel over- eenkomst vertoont met een schip, zooals dat door oude zeelieden wel wordt geconstrueerd in een leege whisky-flesch. Tusschen den bovenkant van het luchtschip en het binnenste van het dak van de hal is maar twee voet, tusschen den onderkant en den grond maar zes voet ruimte. En als het luchtschip naar buiten zou worden gebracht en met een deel buiten den hangar zou uit- steken zou een heel klein zuchtje wind maar noodig zijn om het gevaarte tegen den boven- voorkant van de hal ernstige averij te bezor- gen. Zeker, het- stijgvermogen van het lucht schip is alleszins voldoende. Maar vijfhonderd man zullen dan nog niet voldoende zijn om het te houden, als het gedeeltelijk buiten de hal uitsteekt. Er zou maar een enkele kans zijn om het gevaarte heelhuids uit de loods, waar het ge- bouwd is, te krijgen. Dat zou zijn bij zoo wind- stii weer, dat ook een veertje onbeweeglijk zou blijven liggen. En die kans bestaat niet. Zoodat het er volgens dat blad niet naar uit- ziet, dat het luchtschip binnen korten tijd aan zijn element zal worden toevertrouwd. misschien zou ze hem een kerel van niets vinden... en dat zou verschrikkelijk zijn! Moest hij terwille van zijn qevoel van eiqenwaarde niet noq een poqinq waqen Ja... maar hoe? Terwijl hij op het trottoir in een lan- deriqe houdinq over die quaestie stond na te broeien, zaq hij de deur van de club openqaan en Fanshawe-Smith naar buiten komen. De onberispelijke revolutionair zaq den vriend zijner kinderjaren niet als 't half donker is biedt een brievenbus een uitstekende schuilplaats. Hij kwam fluitend de stoep af, sloeq naar links af en stapte met zijn stok zwaaiend vluq en enerqiek lanqs het trottoir voort, de rich- tinq van Piccadilly op. Georqe keek hem na... een tien tellen lanq bleef hij in die houdinq staan. Dan richtte hij zich besloten op, knoopte zijn jas dicht en haastte zich de verdwijnende fiquur achterna. HJOOFDSTUK VI. Twee honden, enz. 'Elke intelliqente lezer van detective- verhalen weet dat het succes bij het ach- tervolqen van den „verdachte" in hoofd- ?aak aihanqt van de meer of mindere han- diqheid in het verberqen van een qroot quantum oplettendheid achter een niet minder qroot quantum nonchalance. Georqe had een overqroote portie van derqelijke verhalen verwerkt als de mees- ten onder ons en dus was hij van de be- lanqrijkheid van dit voorschrift wel door- dronqen. Daarom zou hij ten zeerste ver- wonderd en niet weiniq verontwaardigd qeweest zijn als iemand hem verteld had, dat hij op dat ooqenblik, toen hij de ver- volqinq op Fanshawe-Smith beqon, even nonchalant deed als een verliefde jonqe- linq op weq naar zijn eerste afspraakje. BUNA VEERTIG JAAR ONDER DE ARABIEREN. De commissie van onderzoek inzake de on- lusten in Palestina, die nog steeds te Jerusa lem zitting houdt, heeft dezer dagen een En- gelsch gehoord, miss Newton, die sedert 1889, met uitzondering van den oorlogstijd, onder de Arabieren heeft geleefd. Volgens haar waren er v66r den oorlog geen moeilijkheden tus schen Joden en Arabieren. Toen zij na den oorlog terugkeerde bleek haar dat de Arabie ren onthutst waren over de verklaring van Balfour en het gevoel hadden dat zij door de Zionisten onder den voet zouden worden ge- loopen. De Arabieren klaagden naar zij ver- klaarde over aanmatiging der Joden. Miss Newton is een merkwaardige vrouw; zij kent de Arabieren van Palestina op haar duimpje en is volgens de Evening Standaard de geheime kracht waarop de regeering van Palestina bouwt om de rust te bewaren onder de woelige Arabische stammen in dit gebied. In haar eenzame huis op den berg Karmel houdt zij als een sultan van weleer hof, lost er rassenproblemen op, legt er emstige ge- schillen bij en neemt klachten in ontvangst. Machtige sjeiks uit de woestijn en eenvoudige leden van Arabische stammen hebben in een kring voor haar deur gezeten, terwijl zij hun verhalen aanhoorde en waar noodig beloofde in hooggeplaatste kringen te Londen haar be- middeling te verleenen. Zoowel het Britsche mandaatbestuur als het Turksche bewind daarvoor, hebben reden haar dankbaar te zijn voor haar hulp. DE CHINEESCHE ZEEROOVERS. Reuter meldt uit Hongkong: Het stoomschip Hai-tsjing van de reederij Douglas is Zaterdag door de Chineesche zee- roovers uit de Biasbaai aangevallen. Twee officieren zijn gewond. Het schip werd in brand gestoken. Nader wordt gemeld dato Zondag: De aanval der zeeroovers op het stoomschip Hai-tsjing is de allerbrutaalste uit de geschie- denis der serie overvallen. Dertig zeeroovers hadden zich als passagiers aan boord weten te begeven en op een bepaald oogenblik vielen ze gezamenlijk de brug aan, ofschoon deze uit voorzorg met prikkeldraad was beschermd. Een hevig gevecht volgde waarin menige Chi nees sneuvelde of gewond werd; de roovers werden ten slotte afgeslagen en trachtten nu de machinekamer binnen te dringen, maar ook daar werden zij verdreven. Ten slotte tracht ten zij de brug in brand te steken met petro leum, maar de wind blies de vlammen in de richting van de Chineesche passagiers op het voordek, waar een paniek ontstond, tengevol- ge waarvan talrijke passagiers over boord sprongen. Ongeveer zestig personen zijn op deze wijze verdronken. De Chineesche marc.o nist had intusschen de Engelsche torpedo jagers Sterling en Sirdar te hulp geroepen die spoedig opdaagden en troepen aan boord zon den die de vlammen doofden. Een dertig ge wonde zeeroovers zijn naar het ziekenhuis te Hongkong gebracht. Van de bemanning van de Hai-tsjing is de derde officier bij het ge vecht gedood en de eerste officier emstig ge wond. MOEDIGE DAAD VAN EEN STOKER EN EEN MACHINIST. Zaterdag hebben een machinist en een "sto ker een buitengewonen moed betoond en daarmede een groot ongeluk voorkomen. Een personentrein was uit Brussel vertrokken, toen de machinist plotseling een signaal op onveilig zag staan. Op het oogenblik echter, dat hij den trein tot stilstand wilde brengen, barstte een stoompijp, met het gevolg, dat de gloeiende stoom hem zoowel als den stoker in het gezicht spoot. Door pijn overweldigd liet hij de remmen los. Het gevaar echter inziende, wist hij nog de Gelukkiq voor hem wemelen de straten van Londen ten alien tijde van bizarre typen, zoodat het schcuwspel van een jonqmen-sch. dat een ander achtervolqde met de vastbesloten uitdrukkinq op zijn gezicht van een schuldeischer die een klant, die diep bij hem in het krijt staat, nazit en met den overdreven-voorzic-hi- tigen gang van iemand, die op eieren loopt, niemands aandacht trok. Zelfs als hij in zijn ijver tegen de menschen op- botste, schreven ze het aan teveel aan alcohol toe en daarmee liep de zaak wat hem betrof af. Op die manier kwamen achtervolqde en achtervolqer bij het Piccadilly Circus Tube Station, dat er zooals gewoonlijk uitzaq. Zooals gewoonlijk wil zeqqen, dat de inqanq qeblokkeerd was met men schen, die op andere menschen stonden te wachten. Heeren, die op hun echtvrien- dinnen stonden te wachten heeren, die op andermans echtvriendinnen stonden te wachten jongere heeren, die op iemands dochters stonden te wachten en iemands dochters, die op iedereen en niemand stonden te wachten. Al deze menschen hadden zich in rijen voor den l'nqanq ge- schaard, raadpleegden van tijd tot tijd hun horloqe en stonden den excentrieke- linqen, die het station voor reisdoeleinden qebruiken wilden, hardnekkiq in den weq. 'Fanshawe-Smith voorzaq zich onder 't loopen van 'n avondblad, qinq het station binnen en voeqde zich achter bij de qeue reislustiqen voor het loket. In zijn anqst, dat hij het wild in de volte uit het ooq zou verliezen, posteerde Georqe zich twee plaatsen achter hem. Hij hoorde Fans hawe-Smith een eerste klasse Hammer smith vraqen, zaq hem weqqaan naar de lift, kocht zelf ook een eerste klasse Ham mersmith en qinq hem achterna. De lift was stampvol, hetqeen een bui- tenkansje voor den amateur-detective dat zelfe een onschuldige verkoudheid andere ziekten tengevolge kan hebben?-Het gestel van den zieke vermag toch niet altijd uit zich zelf de krachten te putten, die noodig zijn om den strijd te gen ingedrongen ziektever- wekkers met succes op te nemen. en neem B Let er op, dat U steeds de echt© A AAgpirin.Tahletten met h°t Bayerkruis Vjf ERjontvangt. Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) kracht bijeen te garen om op den tender te klimmen, waar hij de remmen wilde aanzet- ten. Voor hij dit echter kon doen, viel hij bui ten bewustzijn van den met een snelheid van 60 K.M. voortrazenden trein af op de rails. Op dit kritieke oogenblik naderde een an dere trein, die dreigde den personentrein in de flank te rijden. Met zijn laatste kracht wist de stoker toen nog den tender te bereiken en de remmen aan te zetten, zoodat de trein tot staan kwam. De levensgevaarlijk gewonde machinist en de stoker werden spoedig naar het ziekenhuis overgebracht. De minister van spoerwegen heeft onmid- dellijk maatregelen getroffen hun beiden een welverdiende hulde te brengen. HET MEMORANDUM VAN Dr. iiCHACHT. Het ziet emaar uit, of dr. Schacht met zijn dolkstoot in den rug de Duitsche regeering ten slotte een dienst zal blijken bewezen te hebben, want uit alies wat uit den boezem der regeeringspartijen bekend is geworden spreekt schrijft de N. R. Crt. - het voornemen om het kabinet nu nog sterker dan anders te steunen, wanneer de wetsontwerpen in ver- band met het plan Young in den Rijksdag in behandeling zullen komen. De kracht van deze door het memorandum ontketende beweging moet aan den dag komen, wanneer het rijks- kabinet, gelijk men Zaterdag vermoedde, deze week, na de regeeringsverklaring over de fi- nancieele hervormingsplannen de kwestie van vertrouwen stelt. De Rijksdag zou dan te kie zen krijgen tusschen het uitlokken van een regeeringscrisis en het betuigen van inste fu ming met dr. Schacht's politiek, die, hoe men de zaak ook beschouwt, tot niets kan leiden, en hoe de keus zal uitvallen, lijkt niet twijfel- achtig. Het plan Young in zijn tegenwoordi- gen vorm stelt de resultante voor van vele krachten die in de commissie der financieele deskundigen en op de Haagsche conferentie was. Toen hij, op de schuldiqe manier van een bisschop, die een bank qaat be- stelen, het vierkante hokje binnensloop, zaq hij, dat Fanshawe-Smith, op verzoelc van den liftman doorqeloopen was en nu met zijn krant voor zijn qezicht. in den versten hoek stond te lezen. De ach tervolqer manoeuvreerde zoolanq tot hij veiliq en wel achter een qrooten, dikken man verborqen stond. Eenmaal daar haalde hij verlicht adem en beqon na te denken. Het achtervolqen van den adspirant- president was het qevolq van een opwel- linq qeweest. Hij zou niet hebben kun nen zeqqen wat hij met die handelwijze dacht te winnen. Hij. had het als een soort van noodzaak qevoeld, om den man niet uit zijn ooqen te laten qaan, al was het alleen maar omdat hij Carmencita niet onder de ooqen durfde komen zonder een tweede poqinq qedaan te hebben en dit leek de eeniqe manier om tot een tweede poqinq te komen. Zooals een kat een vischboer op zijn ronde lanqs zijn klanten naloopt, onder het motto ,,wie weet wat er qebeurt", zoo wandelde hij achter zijn ex-schoolkameraad aan. Wie weet hielp de voorzieniqheid hem een handje 1 Fans hawe-Smith had er blijkbaar qeen flauw idee van, dat hij naqeqaan werd. Alweer een reden om dankbaar te zijn 1 Of on- derschatte F.-S. de intelliqentie van zijn aewezen qast zoo, dat het hem eenvou- diqweq niet kon schelen of hij naqeqaan werd, ja of nee Die qedachte was niet bepaald streelend, dus zette Georqe haar van zich af. Maar hij kon toch niet nala- ten om over den breeden schouder van den man voor zich heen een boozen blik op den onberispelijken ruq van Fanshawe Smith te werpen. (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1