I I FinanciSele Berichten. LANDBOUWBE&ICHTEJT. S P 0 B T. 2 PRE DIE BE TIE TEN. QKMEHQDE BERICHTEM. I VOETBAL. 6 RECHTSZAKEN. SUIKERBIETEN ABS VOER VOOR ZOUTERS. NEDERBANDSCHE POOTAARDAPPEBEN IN FRANKRIJK. BEWONERS AFGERANSEBD EN HET HUIS GEPBUNDERD. I'm i 1 (Ingez. Med.) De heer Drop vroeg, of er Tokening wordt gehouden met de opmerkingen, welke ter ge- legenheid van de mterpellatie-Kortenhorst zyn gemaakt. Bij die gelegenheid heeft de toenmalige Minister-President, than® Minis ter van Finaneien, letterlijk medegedeeld, dat hrj bereid was, voile aandacht aian het kanaal Axel--Hulst te wijden en emstig te over- wegen ,of de bydrage van de loealiteit niet een stuk beneden 25 pCt. kan worden ge- bracht, terwijl hij te voren had medegedeeld, dat het plan op ongeveer 3 millioen was ge- raamd en dat niet tot aanleg zou kunnen wor den overgegaan zonder de bijdrage van be- langhebbenden tot een bedrag van in de kosten. Aan deze wenschen van den Minis ter van Finaneien werd ik bij mijn bezoek aan Zeeland herinnerd. Men kwam met de Handelinigen bij mij. Met de suggestie van den Minister van Finaneien is rekening ge houden, daar op het oogenblik een bijdrage van 20 pCt. voor oogen sitaat, zooals in de Memorie van Antwoord duidelijk is aange- geven. In antwoord op wat de heer Bockefeer in zijn hooggestemd pleidooi heeft opgemerkt, die de Regeering heeft gemeend te mogen en te moeten verwijten, dat er voor Zeeuwsch- Vlaanderen niet genoeg gedaan wordit, meen ik er de aandacht op te mogen vestigen, dat deze uitspraak stellig niet juist en in haar algemeenheid niet billrjk is en dat in tal van omstandigbeden de Regeering, niet alleen de Minister van Waterstaat, de helpende hand heeft uitgestoken en getracht heeft, de eoonomische positie van dit gedeelte des lands te versterken en te bevestigen. Waar de geachte afgevaardigde zegt, te twijfelen aan de productiviteit van elders aangelegde kanalen, zooals hij noemde Twente-kanalen en Wilhelmina-kanaal, mag ik opmerken, dat eerst een uitvoerig onderzoek naar de renta- biliteit van de eerstgenoemde kanalen is in- gesteld, terwijl bet tweede is uit den tyd, waarby dergelijke vraagstukken minder nauwkeurig werden overwogen en bovendien de financieele opzet door den oorlog geheel in de war is geraakt. Niettemin werd door de betrokkenen in beide gevail en ongeveer i/3 in de aanvankelijk geraamde kosten bijge- dragen. Ik kan dus slechts herbalen, dat het niet noodig is zyn pleidooi te versterken, door een requisitoiT tot de Regeering te richten, dat onbillijk en onjuist is, maar overigens wil ik den geachten afgevaardigde zeggen, dat deze zeer belangrijke aangelegenheid een nader punt van overweging bij de Regeering uitmaakt en dat zy die met welwillendheid zial bezien. Electrificatie van de kanaalbruggen te Sas van Gent en Sluiskil. De heer BOCKEFEER bepleitte in de ver- gadering der Tweede Kamer bovenstaande als volgt: Mynheer de Voorzitter! Een kleine opmer- king moge lk plaatsen naar aanleiding van de Memorie van Antwoord omtrent de elec trificatie der bruggen te Sas van Gent en te Sluiskil. Het doet aangenaam aan te lezen in de Memorie van Antwoord, dat deze zaak de aandacht heeft der Regeering. Ik moge echter aandringen op bespoedi- ging der daartoe uit te voeren werken, want uit eigen ervaring is mij bekend, dat de tegenwoordige toestand aanleiding moet geven tot veel klachten. i De inwoners aan deze zijde van het kanaal, I de zijde van Westdorpe, loopen werkelijk de J kans, boot- en treinaansluiting te missen, g vanwege de primitieve wijze van openen en sluiten der bruggen. Het zoeken der samen- werking hierbij met de Belgische Regeering is volkomen gewettigd, maar, logisch door- redeneerend, zou men moeten opmerken, dat voor die electrificatie gemakkelijk overeen- stemming kan worden verkregen, omdat dit de scheepvaart ten goede zal komen. De welwillende houding van den Minister te mijnen opzichte, die hier hedenavond is gebleken, geeft de stellige hoop, dat spoedig tot electrificatie de noodige maatregelen in overweging zullen worden genomen. Ik be- veel deze zaak den Minister aan. Band- en scheepvaartverkeer zullen er wel bij varen. De Minister van Waterstaat, de heer REYMER antwoordde: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal met het oog op het late avonduur niet veel over deze zaak zeggen. Ik refereer mij aan de Memo rie van Antwoord, dat de quaestie van de electrificatie mijn voile aandacht heeft, want ik heb er mij bij mijn bezoek aan Zeeland van overtuigd, dat de zaak inderdaad van groot belang is. Ik heb er een ambtelijk rapport over, dat ik nu niet zal citeeren, maar dat ik den geachten afgevaardigde gaame ter in- zage wil geven. Wat het tweede punt betreft, de quaestie der vertraging, die de geachte afgevaardigde door zijn opmerkingen gevlochten heeft, ik meen, dat daarin een tikje overdrijvmg steekt. Ik geef niet voetstoots toe, wat daaromtrent in het Voorloopig Verslag is ge- zegd Ik heb onmiddellijk in Zeeland laten opvragen, hoe het met de vertragingen daar gesteld is, en ik moet zeggen, dat men op dat punt van eenige overdrijving niet vrij is. Maar, zooals geaegd, de zaak der electrifi catie heeft mijn voile aandacht. HONTENISSE. Door den Commissaris der Koningin is be- noemd tot veldwachter alhier de heer P. B. J. Waatjes, agent van politie te Breda. WESTDORPE. Bij Kon. Besluit is herbenoemd tot burge meester dezer gemeente de heer F. A. Hen- drikse. Tegen B. P., oud 19 j., workman te Osse- nisse, werd wegens onzedelijke handelingen met minderjarige meisjes te Hontenisse op 11 Augustus jl. 4 maanden gevangenisstraf geeischt. W. N. J., raadslid te Souburg, thans ge- detineerd te Middelburg, werd ten laste ge- legd dat hij in het begin van de maand Aug. j.l. te Aagtekerke een paar zeer oUde men- schen het echtpaar Koppejan heeft op- gelicht voor 2400. De verdachte had de oudjes medegedeeld, dat hij gestuurd was door den heer Sprenger uit Middelburg, dat hij Peile heette, en gezonden was om de /2400 die zij gewisseld hadden terug te halen, daar zij verloopen bankbiljetten had den ontvangen. De Officier van Justitie eischte 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Mr. J. Adriaanse, verdachte's raadsman, vroeg vrijspraak of een nieuw psychiatrisch onderzoek. Gatuige-deskundige Dr. Jansen uit Vucht, had den verdachte toerekenbaar verklaard. EEN RAADSBID VEROORDEEBD. De Groningsche rechtbank heeft het com- munistisdhe lid H. H. van. den gemeenteraad van Hoogkerk wegens ordeverstoring in de gemeenteraadsvergadering van 15 Augustus veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. In deze vergadering is een voorstel van B. en W. behandeld om het reglement van orde zoodanig te wijzigen, dat raadsleden, die de orde verstoren het verblijf in het gemeente- huis zal worden ontzegd; dit in verband met de ordeverstoring van den communist. Toen het voorstel was aangenomen, moest dit re glement direct op het communistische raads lid worden toegepast, waartegen hij protes- teerde. Onder hevig verzet is hi) toen op straat gezet. Aan verdachte was ten laste gelegd: le. In een voor den openbaren dienst be- stemd lokaal wederrechtelijk vertoeven; 2e. Zich niet op de vordering van den bevoegden ambtenaar aanstonds verwijderen; 3e. Weder- spannigheid. De eisch was twee maanden gevangenis straf. MET EEN BUKS DOODGESCHOTEN. De rechtbank te Beeuwarden heeft het 22- jarig jongmensch uit Beetgumermolen, die een neef per ongeluk met een buks dood- schoot, veroordeeld tot 14 dagen gevangenis straf voorwaardelijk met een proef tyd van drie jaar. De elsch was een week gevangenisstraf. LEENING ROTTERDAM. Inschryvingen ten voile toegewezen. Naar wij vernemen zullen de itischrijvingen op de tweede 4y2 leening der gemeeute Rotterdam ten voile worden toegewezen. BEENING GEBDERBAND. Voile toewyzing op inschryvingen. Naar wy vernemen worden de inschrijvin- gen op de 1.973.000 nom. 4% oblig. der Provincie Gelderland ten voile toegewezen. Wedstrijduitslagen van Zondag 24 Nov. Afdeeling IV. le Klasse. N.A.C.Bonga 12 N.O.A.D.P.S.V. 1—1 RoermondB.V.V. 25 WilhelminaWillem H 26 EindhovenM.V.V. 01 2e Klasse. MevoVlissingen VelocitasT.A.C. BaronieMiddelburg ZeetandiaR.B.C, 3e Klasse. ZierikzeeWalcheren Middelburg IIHulst VlissingenllZeelandia II Competitiestand 3e Klasse A. 4—0 1—5 1—2 3—5 5—2 24 2—1 gesp. gew. gelljk verl. doelp. v.—t. punt. Hulst 7 7 39-8 14 Terneuzen 6 5 1 36-6 10 Middelburg II 7 5 2 24-18 10 Zeelandia H 6 3 3 16-27 Vlissingen n 9 3 6 22-31 Walcheren 5 1 4 9-19 2 Sinoto 6 1 5 7-23 2 Zierikzee 6 1 5 9-28 2 ZEEUWSCHE VOETBABBOND. le klasse B. Terneuzen II—Hontenisse ClingeAxel 2e klasse B. Hulst IITerneuzen III Hontenisse H—Nieuw-Namen De stand is thans: le klasse B. 3—0 0—4 6—2 Axel Terneuzen II Clinge Breskens Sassche Boys Hontenisse Hulst II Axel II Terneuzen III Nieuw-Namen Hontenisse II 7 8 7 6 5 7 5 4 4 3 3 26—8 10 20—16 9 17—14 8 15—10 7 12—12 6 8—38 2e klasse B. 5 1 6 0 5 3 6 1 2 2 2 32—5 11 2 12—22 7 1 12—14 6 1 56 2 4 7—21 2 Terneuzen 2Hontenisse 1. 30. Terneuzen 2 heeft Hontenisse 1 met 30 er onder weten te houden. Het eerste doelpunt werd direct na het begin gemaakt. Het twee de doelpunt kwam eerst een half uur na de rust, met kort daarop het derde. De overwin- ning had grooter kunnen zijn, doch er was totaal geen samenspel bij Terneuzen. Elke speler ging zijn eigen gang. Verder gingen ook zeer mooie kansen verloren, doordat de rechts- binnen er geheel uit was. Hulst 2Terneuzen 3. 62. Het derde elftal is door Hulst 2 leelijk afge- straft. Nadat Terneuzen eerst met 2—1 de leiding had en toen met 22 de rust inging, maakte Hulst in de tweede helft, tegen den wind, nog 4 doelpunten, terwijl Terneuzen geen enkele maal het net meer wist te vinden. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Zibting van 22 November 1929. De volgende zaken werden behandeld: H. F. A. T., oud 43 j., machinebankwerker te Sas van Gent, werd verdacht, dat hij op 3 October 1929 te Sas van Gent, op de West- kade, waar een troep werkwilligen per rijwiel onder politie-geleide naar huis reed gevolgd •en vergezeld van een 40-tal stakers, terwijl het publiek aldaar, besbaande uit ongeveer j 600 personen, werd gescholden en gejouwd tegen de werkwilligen, toen de burgemeester hem beval terug te gaan, niet aan de vorde ring van den burgemeester heeft voldaan. Eisch 1 week gevangenisstraf. A A. M., oud 63 j., schaapherder te Bier- I vliet werd beklaagd dat hij op 7 September j.l. te Biervliet heeft weggenomen, ongeveer 5 toebehoorende aan J. C. Maas. WOENSDAG 27 NOVEMBER 1929. (Dankdag.) Ned. Herv. Kerk. Hoek: 9 u. en 2 u„ Ds. E. Raams. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. G. van Dis. Geref. Gemeente. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. B. v. Neerbos. Axel. 9 u., 1% u. en 6 u., Ds. A. van Dijk©, van Nieuw Beijerland. KATECHISATIES NED. HERV. KERK TE TER NETJZEN. De heer Dek zal zijn katechisaties aanvan- gen in Ter Neuzen op Dinsdag 26 November a.s., 's middags van 2%3% u voor meisjes van 1216 jaar en van 4%5% u. voor jon- Zuiderzee-oever by het Kinselmeer een vol komen naakt lyk is gevonden van een knaapje. Tot nu toe heeft niemand bij de politie aan- gifte gedaan, dat een kind van naar schat- ting 4 jaar is vermist. Het is na onderzoek gebleken, dat het kind niet door verdrinking is omgekomen. De dood moet reeds zijn ingetreden voor het in het" water is geraakt. Er kunnen zich dus .twee gevallen hebben voorgedaan. Het kind kan zyn gevallen en daarna in het water terecht- ken. Gezeten op zyn fiets, zette hy de ver- volging in, greep het rennende dier by den staart, en liet zich zoo meesleepen. De koe trok zich van dit alles niets aan en zette haar weg in de richting Rotterdam voort. Een motorryder, met een tweede jager op den uuo, schaarue zich by de achtervolgers en op den Rotterdamschen dijk voegden zich een paar automobilisten erby. Zij trachtten het dier in te sluiten, slaagden er in een barricade te vor- men en het gelukte zelfs het beduusde dier gekomen, maar ook kan het kind zyn gedood te binden. Dit geschiedde echter niet zoo dat VERBOUWVERBOD VAN VOOR WRAT- Z1EKTE VATBARE AARDAPPEBEN. Nu de gemeenteraad van Bisse heeft beslo- ten, niet te voldoen aan het verzoek van Ged. Staten van Zuid-Holland om de verordening houdende verbod tot het telen van bepaalde soorten aaruappeien ter voorkoming van wratziekte, in te trekken, heeft dit college deze verordening, wegens strija met de wet, aan de Kroon ter vernietiging voorgedragen. Ook de gemeenteraad van 's-Gravenzande heeft het verzoek van het hoofdbestuur der Algemeene Vereeniging van Bloembollencul- tuur, om door de vasstelling van een veror dening mede te werken aan het voorkomen van het verbouwen van kratziekte aardappel- soorten, ingewilligd. Op de proefboerderij der Friesche Maat- schappij van Bandbouw, te Rijperkerk, is een proef genomen, met het doel, de waarde van suikerbieten voor het mesten van baconvar- kens (zouters) te leeren kennen. Een groep van 8 varkens werd gevoederd met een mengsel van 60 deelen maismeel, 20 deelen gries, 15 deelen cocosmeel en 5 deelen diermeel. Een andere groep van 7 varkens kreeg bij haar rantsoen van genoemd meng sel elk 2 y2 K.G. bieten per dag en bovendien om de eiwitverhouding niet te wijzigen, nog 1 ons diermeel. Een tweede proef werd genomen met twee groepen van de biggen. De eene groep ont- ving een mengsel van 100 deelen gerst en 20 deelen diermeel, de andere daarbij 1 K.G. bie ten en y2 ons diermeel per dag en per dier. ■Bedde groepen kregen bovendien wei. By slachtingen werd de kwaliteit der bie- tenvarkens in doorsnee beter geacht dan die der andere varkens. Het Veevoederbureau concludeerde, dat, wat den groei betreft, de cyfers der gemiddelde gewichtsvermeerdering per dag by beide groepen goed overeenkomen. De meelvarkens zijn sneller gegroeid, de bie- tenvarkens echter voordeeliger, vooral bij de proef waarby 2% K.G. bieten per dag en per varken werd gevoederd. De snellere groei der meelvarkens is van invloed geweest op de mindere kwaliteit en omgekeerd de minder snelle groei der bie- tenvarkens op de betere kwaliteit van het bacon. Het voordeel is hier wat den kostprijs per K.G. betreft, aan den kant der bieteil- varkens, die ca. 2% K.G. bieten per dag heb ben ontvangen. Zoolang, als in dit geval, 0.7 K.G. mais meel, 0.23 K.G. gries en 0.18 K.G. cocosmeel duurder zijn dan 0.075 K.G. diermeel en 3.57 K.G. bieten, is het voordeeliger bieten te voe- deren, afgezien van het prijsverschil bij uit- betaling naar kwaliteit en het grootere risico door den langeren duur der mestperiode bij de bietenvarkens. Bij de andere proef was het voordeel der bietenvarkens tegenover de meelvarkens slechts gering; daarbij komen 0.37 K.G. gerst overeen met 1.39 K.G. bieten. De bieten zijn dus ook hier nog iets in het voordeel. DE SU1KERBIETENTEEBT IN ZWEDEN. In Zweden is, volgens mededeeling van den Nederl. gezant te Stockholm, een commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar den toestand van de Zweedsche suikerindu- strie en in de bietenteelt. De commissie zal tydig met haar taak gereed moeten zijn om de regeering in staat te stellen daarop be- trekking hebbende voorstellen nog by den eerstvolgenden Rijksdag aanhangig te maken. In het loopende jaar was in Zweden slechts 3/b van de normale oppervlakte met suiker bieten beteeld, terwijl de suikerfabrieken in verband met de geringe bietenproductie haar werkzaamheid belangrijk hebben moeten in- krimpen of geheel hebben moeten staken. Bij den handel in Nederlandsche pootaard- appelen in Frankrijk hebben de onregelmatig- heden thans een zoodanigen omvang aange nomen, dat de Fransche landbouwpers daar- aan herhaaldelijk mededeelingen wijdt. By de rechtbanken te Rouen, Chartres en Blois zijn volgens een mededeeling van de directie van den landbouw, ter zake klachten inge- diend, terwijl de quaestie voorts in vergade- ringen van landbouworganisaties daar te lande wordt behandeld en ook het Fransche ministerie van landbouw deze aangelegenheid in behandeling heeft genomen en een inspec- teur der service de la repression des fraudes belast heeft met een onderzoek emaar. In verband hiermede heeft de Nederland sche rijkslandbouwconsulent te Parijs een uit voerig artikel geplaatst in de hiervoor in aanmerking komende Fransche bladen, waar- in nauwkeurig wordt vermeld, welke waar- borgen hier te lande verkregen kunnen wor den door koopers, die door bevoegd te achten organisaties goedgekeurde pootaardappelen wenschen te betrekken. DOOR ZIJN EIGEN GEWEER GEDOOD. Te Ubbena heeft een droevig ongeval met doodelyken afloop plaats gehad, De jager T. uit Assen liep met een geladen jachtgeweer in het veld, vergezeld van zijn hond. Hij ont- moette een anderen hond, en beide dieren wa- ren dra in een verwoed gevecht gewikkeld, T. gaf zijn hond daarop een slag met den kolf van het geweer. Plotseling ging het wapen af en T. kreeg de voile laag in den onderbuik, Zwaar gewond werd de jager naar het zieken- huis te Assen vervoerd, doch onderweg er- heen is hij reeds overleden. JONGE MAN OP DEN VOORAVOND VAN ZIJN HUWEBIJK GEDOOD. Woensdagavond is op de Oldenzaalschesti onder de gemeente Weerselo de 28jarige heer Olde Nijeweme uit Hengelo door tot dusver onopgehelderde oorzaak met zijn motorrrjwiel tegen een met een paard bespannen wagen gereden. In zorgwekkenden toestand is de heer Nijeweme naar het R.K. ziekenhuis te Oldenzaal overgebracht, waar hij Donderdag- morgen aan de gevolgen is overleden. Als tragische byzonderheid kan worden medege deeld, dat het slachtoffer van dit droevig on geluk Donderdag te Hengelo in het huwelijk zou treden. HET GEVONDEN KINDERBIJKJE TE AMSTERDAM. en daarna in het water geworpen. De verwondingen, welke aan het hoofd van den kleine zijn gevonden, wyzen op beide ge vallen. Naar aanleiding van een oproep is by de politie te Amsterdam bericht ingekomen, dat op Maandag 4 November, 's middags om- streeks half vijf een heer en dame met een kinderwagen op den Uitdammerdijk langs de Zuiderzee zijn gezien in de nabijheid van het Kinselmeer. Het signalement van dien heer luidt: pl.m. 1.75 lang, pl.m. 30 jaar, gekleed met zwarte overjas en vermoedelijk een bol- hoed; van de dame: iets kleiner, flink pos- tuur, gekleed met grijzen langen mantel en hoed; zij droeg een bril. De kinderwagen was voorzien van een kap en is vermoedelijk groen van kleur. Een agent van politie, die in een ander deel van de stad dienst doet, maar op dien bewus- ten Maandag in de buurt familie bezocht, heeft ook dezen heer en dame gezien met den kinderwagen. Zy zaten toen tegen den dijk aan en de agent verklaart, dat de kinderwa gen was van pit-riet, dus heel licht van kleur. De politie roept thans dezen heer en dame op, om zich te melden aan het bureau aan de overzijde van het IJ, en verzoekt ieder, die iets meent te weten van deze zaak, mededeelingen aan de politie te doen. Vrydag is aan den kant van de Zuiderzee gedregd en aan den wal in den omtrek is met politiehonden gezocht naar sporen. Deze po- gingen, om licht in de zaak te brengen, heb ben geen resultaat gehad. IN HET RUIM GEVABBEN. De 18jarige A. Os, dekjongen op het Noor- sche s.s. ,,Grena", liggende in de Vulcaan- haven te Vlaardingen, is bij het dichtmaken der luiken in het ruim gevallen. De dood trad bijna onmiddellijk in. VERDRONKEN Te Dordrecht is de 82jarige B. J. Kwakkel, aldaar woonachtig aan de Merkellenweg, door een duizeling overvallen en in een sloot ge raakt. Nadat de man eruit was gehaald werd kunstmatige ademhaling toegepast, aanvan kelijk met succes. 's Avonds is de man over leden. In een familie te Schaphalsterzyl gemeente Winsum (Gr.) heerschte sedert eenige jaren een groote oneenigheid, die steeds feller werd. Vrydagavond trokken vier leden der familie naar het huis om er den boel op te scheppen. Zij werden niet toegelaten, rammeiden met een paal de deur open, gaven de bewoners een pak slaag, plunderden het huis en trokken af met een paard, een koe, een naaimachine en i een en ander huisraad. De politie heeft pro- I ces-verbaal tegen de roovers opgemaakt. het dier zich niet los kon rukken, om opnieuw den boer op te gaan. Op den breeden ayk naar Rotterdam heeft zij meerdere malen de pogingen van een moedigen fotograaf die ook al per motorfiets aan de opwindende jacht deelnam om het opstandige dier in voile glorie te kieken, weerstand geboden. Als de kiek- torador weer even vooruit geknald was op zijn motor en zich gereed gemaakt had om een opname te doen, ging de kop omlaag, de staart omhoog, en werden de meest angst- wekkende toebereidselen ingezet om fotograaf en toestel de lucht in te werken. De kiek-man die ook niet van gisteren was, borg telkens het veege lyf op een wyze die de meest geoefende banderillos hem niet zou- den hebben verbeterd. Toen naderde men 't Rotterdamsche Marconieplein. Eerst koelde de koe haar woede op een paal van een tram- halte die den geest gaf, en daarna eerst slaag- de de eigenaar van het dier, de slager P., erin, haar een zak over den kop te werken, en aan een dikke paal van het electrische net het angstige dier vast te binden. En tot straf voor die onrustige escapade, de ongebon- denheid had anderhalf uur geduurd, werd de vrijheidlievende koe met een schietmasker na kort geding afgemaakt. Ongelukken waren er onderweg niet gebeurd. MISTGEVAAR OP ZEE. Aan de monde van de Clyde, is men bezig proeven te nemen met een nieuw en zeer een- voudig middel tot vermindering van het ge- vaar voor de scheepvaart bij mist op zee. Het is een combinatie van een radio-telephoon en een misthoorn, en het middel is gebaseerd op het feit, dat geluid zich uniform en betrekke- lyk langzaam voortplant en radiosignalen fei- telijk geen afstand kennen. De uitvinder is een ingenieur der kustverlichting. Het mid- del wordt beproefd op den vuurtoren van Cumbrae, aan den mond van de Clyde. Als het mistsignaal, dat behoort tot de vuurtoren- installatie, klinkt, begint de radiotelephoon er naast automatisch terstond te tellen, met tus- schenpoozen, overeenkomende met de tyd, welke het geluid noodig heeft, om zich een myl ver voort te planten. De radiotelepho- nist hoort het tellen terstond op zyn schip en luistert dus naar de komst van het mistsig naal van den hoom. Als hy b.v. drie hoort tellen en dan tevens of even vroeger of even later het hoornsignaal vemeemt, weet hy dat hij ten naastenby drie mylen van den vuur toren is verwijderd, hetgeen uiteraard voor den kapitein van groot nut is. Het bepalen van den afstand op het gehoor, hetgeen een methode op goed geluk is, kan nu komen te vervallen. DE AARDBEVINGEN AAN AMERIKA'S OOSTKUST. Navraag op de kantoren der kabelmaat- schappijen te Bonden heeft geleerd, dat de aardbevingen op den bodem van den Atlanti- I schen Oceaan allerwegen de telegraafkabels I hebben vernield, en voor millioenen guldens I schade aan de kabels hebben toegebracht. I Nooit tevoren zyn de kabelverbindingen zoo I ernstig door de natuurmachten beschadigd. I Alle beschikbare kabelschepen in Engeland I en aan den overkant van den Atlantischen I Oceaan zijn uitgevaren, om de breuken te her- I stellen. De kabels zijn meest op verscheiden I punten gebroken. De maatsehappijen hebben I echter de middelen om de plaatsen der breu- I ken snel en op 1 meter nauwkeurig vast te I stellen. Het zal echter lang duren voor de I verbindingen weer normaal zijn en in den I tusschentijd moeten de draadlooze telegraaf- stations te hulp komen, om de vertraging in J den overzeeschen telegraafkabeldienst tot een I minimum terug te brengen. De aardbeving aan de oostkust van Ame- I rika van Maandag jl. is ook door het Woens- 1 dag te New York aangekomen s.s. ..Olympic" I waargenomen. In het logboek zijn de volgende I aanteekeningen gemaakt: „Op 18 November I 'a middags om 3 uur 30 werd op 42.12 gr. N.B. en 56.56 gr. W. B. bij een snelheid. vajn I 20 knoopen, rustige zee, lichten wind en be- I wolkten donkeren hemel, op de commando- I brug een hevige trilling, die twee minuten I aanhield, geconstateerd." Kapitein Parker verklaarde, dat hij zich in I de kaartenkamer bevond en zich direct naar I de brug begaf, doch voor of achter het schip I was niets te zien. Eerst meende hij, dat het I schip een der bladen van de schroef had ver- I loren, maar de machines werkten rustig ver- I der. Hy vreesde toen, dat het schip op een I onder water liggend wrak was gestooten, doch van wrakstukken was niets te ontdek- imvi - 0a I ken. De trillingen waren zoo krachtig, dat weer uit^zijn omgeving verjaagd. De eigenaar het electrische licht in het lokaal der poste- van de koe, die over dezen Transvaalschen rijen uitging en dat de passagiers en stewards schermutseling niet te spreken was, heeft aan- I gifte gedaan bij de politie, waardoor de land- I bouwer gedwongen werd, de koe terug te ge- I ven. De gevaarlijke wapens werden in beslag I genomen. KIND ONTVOERD. Te Baren heeft mevrouw S., tydens het speeluurtje van een der scholen, haar 8jarig dochtertje per auto geschaakt en naar Schip- hol vervoerd, vanwaar zij per vliegmachine met het kind naar Parijs is vertrokken. Zij leeft in echtscheiding met haar man en zij heeft reeds te kennen gegeven, dat het kind de wettelijk bepaalde tijd nog niet bij haar was geweest. „PARDON, IK HEB ME VEKGIST". Te Rotterdam is aangehouden de 25jarige bakkersknecht A. J. W., die in de Nador- straat aldaar op heeterdaad is betrapt, toen hij een fiets wilde stelen. Hy blijkt daarvan den laatsten tijd een gewoonte te maken en gaat daarby als volgt te werk. Hij komt aan- ryden met een oude fiets, zet deze naast het te stelen rijwiel, voor welk doel hij zooveel mogelyk een nieuwe onbeheerd staande fiets uitzoekt. Even later rijdt hij op de nieuwe fiets weg en laat het oude karretje staan. Wordt hij betrapt, dan zegt hij: „Neem me niet kwalijk, ik heb me vergist." Hij is naa.r het politiebureau overgebracht, waar hij is opgesloten. DE STRIJD OM EEN KOE. Door Y. werd dezer dagen een koe bij een landbouwer te Monster in bewaring gegeven. Toen de eigenaar het beest eenige dagen later wilde terughalen, werd hem dit geweigerd, omdat de bewaarder ruzie had gehad met Y.'s vader. Y. drong op teruggave aan, waarby de landbouwer zich zoo kwaad maakte, dat hij Y. met een mestvork bedreigde. Toen dit niet hielp, heeft hy Y. met een geladen ge naar het dek renden om de oorzaak vast te stellen. De uitkijk in den mast had den indruk, dat de machines met voile kracht achteruit werk ten. De machinist meende, dat een van de ankers was losgeraakt en hij stelde een on derzoek in het ruim in, doch alles was in orde en het schip was niet beschadigd. Hij heeft T-, v., j toen gedacht aan de mogelykheid van een In het Algemeen Pohtieblad verzoekt de I beyi welk vermoeden door de draadlooze mmiaaoxia iron Rill/onnlltlP VPrnOTTnPTI fl.fl.T1 I telegrammen, die des avonds werden ontvan- EEN GEVAARBIJK HEERSCHAP GEZOCHT. commissaris van Rijkspolitie, verbonden aan de Nederl. Centrale inzake internationale misdadigers aan het gerechtshof te Amster dam, namens de gendarme te Buxemburg, te worden bekend gemaakt met gedragingen en tegenwoordige verblijfplaats van zekeren San- tin Albino Paulo, arbeider, geb. 7 Oct. 1892 te Ospitale di Cadore (Italie). Hij heeft gewoond te Differdingen (Buxemburg) en Athus (Bel- gen, werd bevestigd. EEN ORGEB VAN 625,000 GUEDEN. De Aeolian Company te Elisabethvllle in den staat New-York heeft voor het Com«r- vatorium van Pierre du Port te Kenetti, Pennsylvania, een orgel vervaardigd, dat gie) en op 30 Oct. 1929 zou hij van Byon naar 250 000 dollar, dus 625.000 gulden kost. Het jjevaarte heeft een dengte van 20 Meter, een breedte van 12 en een hoogte van 7% meter. Het heeft 10.374 pijpen en meer dan 200 re gisters en kan tegelijkertyd de muziek van een militaire kapel, van een symfonie-orkest en van verscheidene organisten, die op ge- wone orgels spelen, weergeven. Het kan zoowel met de hand, als automatisch worden bespeeld. Toch is dit monster nog maar op vier na het grootste orgel van de wereld. Buxemburg vertrokken zyn met medeneming van een handkoffer, inhoudende ontplofbare stoffen. Einde Sept. 1929 heeft hij Athus ver- laten en beweerde van plan te zyn, zich in Ne- derland of te Antwerpen te vestigen. De in- houd van den koffer zou moeten dienen voor een aanslag op het Italiaansche gezantschap te Buxemburg. Als bijzonderheid wordt nog bericht, dat Santin met het linkeroog loenscht. EEN AVONTUUREIJKE KOE. De vorige week wandelde een koe aan het gebruikelijke touwtje achter haar geleider op het Brandpad te Schiedam op weg naar de slachtplaats. In het onbewustzijn scheen dit feit tot het dier te zijn dooigedrongen, want plotseling kreeg de koe genoeg van het leid- zaam volgen, rukte zich los en ging er van- door de Hoogstraat in. Daarna de Bange Nieuwstraat op. Daar kreeg het dier zin in een toertje op het erf van een bouwmateria- lenhandel, het liep daar een hoop steenen om- ver, en zag zich toen den terugweg ontnomen omdat men ondertusschen de poortdeuren van het erf had gesloten, twee stevige deuren. Heeft de koe zich haar vaderlandsche geschie- denis herinnerd, gedacht aan de bestorming van den Briel, in ieder geval, ze ramde de poortdeuren, die uit hun hengsels schoten en rende de richting van het postkantoor in. Inmiddels was van alle kanten de jacht be- gonnen. Een bekende voetbalsupporter „Daafje", handelende in chocolade en sigaret- MEISJE BIEDT ZICH ABS „BOKAAS" VOOR HET MONSTER AAN. De politie te Dusseldorp heeft in de einde- loos sleepende moordzaak plotseling een eigen- aardige helpster gekregen. Ten einde den orde-bewaarders behulpzaam te zyn by het vinden van een oplossing voor het grootste moord-mysterie van deze eeuw, heeft een moedige typiste, een meisje van 21 jaar, zich als „lokaas" voor het monster aangeboden. Zij heeft de politie gevraagd om een malien- kolder, dien zij onder haar kleeren wil dra- gen, en een s tal en helm, die opgemaakt" zal worden, zoodat hij er uit ziet als een hoed, naar de jongste mode. Gekleed in deze wa- penrusting wil zy de eenzame straten van Dusseldorp en de verlaten wegen rondom deze stad, 's avonds laat gaan bewandelen. Zij hoopt, dat vroegere of later de moorde- naar haar als zijn prooi zal uitklezen en ge- looft hem de baas te zullen blijven, mocht hij het wagen haar aan te vallen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 2