ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. bihhehlakd. De dolende Juweelen weei* 69e Jaargang. No. 8456. MA AND AG 25 NOVEMBER 1929. RAADSVERQADERING. FEPIIiLET ON. BUITEHLAHD. door K. R. G. BROWNE. 10) DE TWEEDE HAAGSCHE CONFERENTIE. een paar Wybert- tablettenZij bescher- men tegen verkoud- heid en infectie. GEMEENTERAAD. TER NEUZENSCHE COURANT AHONNEMENT8PRMS: Binnen Ter Neuzen 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige Ian den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Aboimementen voor het bultemland alleen bjj vooruitbetaling. Ultgeef sterFirma P. J. VAN DE 8AKDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AJJVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,2O. Grootere letters en clichd's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA ANDAG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A VONI> De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag 28 November, dee namiddags 2 uur. Tor Neuzen, den 25 November 1929. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. ©e begrooting van justitie wordt aangeno- men met 74 tegen 1 stem, na korte verklarin- gen van de heeren Duys, Wijnkoop en Mar- chant, die bun ontevredenheid uitten over de houding van den Minister in de zaak Gies- sen-Nieuwkerk. De heer Drop (s.d.) vraagt een interpeila- tie aan over de staking te Sluiskil. Over dit verzoek zal Dinsdag worden beslist. A an de orde komt de begrooting voor bin- nenlandsche zaken en landbouw. De heeren Gerhard (s.d.) en Schokking (c.h.) wenschen samenvoeging van krankzin- nigenwezen en volksgezondheid. De heer Kersten (st.g.) dringt aan op verbetering van vaarten en wegen en verlaging van belastin- gen in het belang van den landbouw. Minister Ruys de Beerenbrouck ziet in de acheiding van krankzinnigenwezen en volks gezondheid geen praktische bezwaren en zal de opmerktngen van den beer Kersten bij de aPoeeling landbouw bebandelen. De heer v. d. Heuvel (a.r.) komt op tegen het te strenge verbod in Gelderland van het zitten op hondekarren en verzet zich tegen de samenvoeging van kleine gemeenten, welke door de sociale en cultureele belangen der be- volking niet gevorderd wordt. Ook komt spVeker op tegen den stemplicht en bepleit een zetelverdeeling bij verkiezingen voor de Tweede Kamer zooals die is voor de Eerste Kamer. De heer v. d. Heide (s.d.) critiseert het op- treden van den burgemeester van Sleen, die als ronselaar van werkwilligen optrad bij de staking in Oostelijk Groningen. Spreker dringt er op aan, dat een sociaal-democraat tot burgemeester zal worden benoemd, als er in Drenthe een vacature komt. De heer Fleskens (r.k.) wil pensioen voor ex-ambtenaren van geannexeerde gemeenten, wier wachtgeld is vervallen. De heer Hiemstra (s.d.) heeft bezwaar tegen benoeming tot burgemeester van per- sonen, die een bedrijf uitoefenen, omdat die b(j arbeidsconflicten in strijd zullen komen tusschen hun plicbt van onpartijdigheid en hun particulier belang. Spreker klaagt over de schorsing van raadsbesluiten tot data, waarop zij geen effect meer sorteeren. De heer IJzerman (s.d.) bestrijdt de op- vatting der regeering, dat het raadslidmaat- achap onvereenigbaar is met de betrekking van rijksontvanger. BEEEMMERING IN HET HANDELS- VEItKEER TUSSCHEN DUITSCHLAND EN NEDERLAND. Het Tweede Kamerlid Kortenhorst had den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw vragen gesteld betreffende de handels- politiek van het Duitsche Rijk en bet weg- nemen van belemmeringen in het handelsver- keer tusschen Duitschland en Nederland. Aan het zeer uitvoerige antwoord van den Minister ontleenen we het volgende: De Regeering is inderdaad van oordeel, dat de Duitsche tarieven-politiek, alsmede het stelsel van ,,Einfuhrscheine" voor granen, peulvruchten en varkensvleesch niet in over- eenstemming zijn met den geest van de be- Vervolq. Tegen de wie?„" vroeg Mr. Todd. Tegen de Byngs. Die twee, die u in de Sreppel gewerkt ilieeft. Ted Byng en Alf yng. n Paar Engelschen, die twee jaar geleden oak in Guayaeuador gekomen zijn. Ze ihadden een groot warenhuis vlak naast -het huis van den President. Vader heeft met ze overihoop gelegen van af het oogenblik waarop hij ze erop betrapt had, dat ze meer dan zeshonderd procent winst op .gecontracteerde legervoorraden -bin- ■ensleepten. 't Zijn om zoo te zeggen de rechterhanden van Smith. Op de boot had ik ze al gez-ien, maar toen dacht ik, dat ze naar Smith gingen. Maar nti weet ik be- »er. ,,Iik ben het do el. Mij moeten ze hebben. Mij en de pluk. Ze hebben me nagegaan van het oogenblik van onze ontscheping af. Dat hebben ze me trouwens zel-f ver- teld. Ja... 't zijn een paar aardige, eer- lijike jongens... maar niet heusch", ging Miss Milligan met opgetrokken neus voort. ,,En ik ben niet laf uitqevallen ik kan mijn handen gebruiken, maar tegen twee kan ik niet op. Dus heb ilk Ted een stomp in zijn middengedeelte gegeven en Alf een flinken pats om zijn ooren en toeri sluiten en de aanbevelingen van de in Mei 1927 te Geneve gehouden Internationale Eco- nomische Conferentie, noch met verschillen- de uitingen van het economisch comity van den Volkenbond, waarmede de Duitsche ver- tegenwoordigers te Geneve zich hebben ver- eenigd. Over het standpunt der verschillende regeeringen ten opzichte van een verdrag van ,,wapenstilstand" op het gebied der douane- tarieven laat zich nog niets voorspellen. Mocht echter deze tot stand komen, dan is het mogelijk, dat voor de naaste toekomst in meerdere of mindere mate aan verzwaring van handelsbelemmeringen door verhooging van douanetarieven een einde zal zijn ge- maakt, terwijl tevens rekening kan worden gehouden met de mogelijkheid, dat de ,,wapenstilstand" terugwerkende kracht zal hebben. In verband met de bezorgdheid en de ont- stemming over de Duitsche maatregelen hier te lande wijst de Minister er op, dat de tarief - verhoogingen, waardoor inderdaad speciaal aan den Nederlandschen landbouw ernstige nadeelen worden veroorzaakt, niet tot stand zijn gekomen op initiatief van de Duitsche Regeering, doch van den Rijksdag, van waar uit ook de drang is uitgeoefend om in de toe komst meer verhoogingen tot stand te bren- gen. NEDERLANDSCHEN BOND VAN DEN KLEINHANDELDRIJVENDEN EN INDUSTRIEELEN MIDDENSTAND. De Nederlandsche bond van den kleinhan- deldrijvenden en industrieelen middenstand heeft een landelijk congres gehouden te Rot terdam onder leiding van den heer Bouterse aldaar. Deze heeft in zijn openingsrede de noodzakelrjkheid betoogd, om thans 'n fun- deering te leggen voor 'n groote strijdbare or- ganisatie, aangezien er strijd gevoerd zal moeten worden tegen de groote lichamen. Als zetel van het hoofdbestuur werd Rot terdam aangewezen en met algemeene stem- men de heer Bouterse tot landelijke propa gandist gekozen. Het werkprogramma voor het komende jaar werd als volgt samengesteld: 1. Actie tegen de Rijkswet op de winkel- sluiting; 2. actie tegen het vergunningsstelsel in het algemeen; 3. het stiehten van afdeelingen in alle plaatsen en het zoeken van contact met an- dere organisaties; 4. actie tegen de Warenwet in haar ge- heel; 5. het beleggen van propaganda-vergade- ringen 6. het organiseeren eener groote demon- stratie in de residentie op den dag der aan- bieding van de Rijkswet op den winkelslui- ting in de Tweede Kamer; 7. actie tegen elke Gemeente-verordening, welke leidt tot vers] echtering van den kiein- handeldrijvenden middenstand. CLEMENCEAU. f De Fransche staatsman van grooten naam, de vroegere minister-president Clemenceau, van wiens ongesteldheid in den laatsten tijd melding werd gemaakt, is Zondagnacht in den ouderdom van 88 jaar overleden. Hij had in zijn laatste levensdagen ernstige pijnen te doorstaan. Reeds was sinds Donderdag alle hoop op herstel opgegeven. In het laatste stadium van den doodstrijd, was de grijsaard vrijwel bewusteloos. Den geheelen nacht stond buiten in weer en wind een waehtende menigte. Te drie uur kwam de minister-president Tardieu het stoffelijk overschot van zijn groo ten voorganger begroeten. Overeenkomstig het verlangen van den overledene zal geen nationale begrafenis -ben ik er vandoor gegaan... zoo hard ik kon. Mlaar ze zouden me vast gelkreqen hebben, als deze auto er niet gestaan had." ,,Dus.den... den pluk hebben ze niet?" vroeg George. „Nee, natuurlijik niet. Die zit nog in de voerinq van mijn koffer en m'n koffer is in ihet Regal. Dat leek me beter zoolang ik niet wist of Re-illy disponibel was. Maar dat wisten de Byngs niet... die dachten, dat ik ze in mijn kous of zoo had. Alf zei ook, dat ze den heelen overtocht al ge- probeerd hadden me te pa-kken te krijgen, maar dat ze nooit kans gehad ihadden. Dit was de eerste ikeer." Miss Milligan zuchtte diep. ,,Ziehier mijn verhaal, vrien- den Carr en Todd. Ik moet zeggen, dat jullie knap zijn in het Juisteren. Als een van jullie tweeen me nu een sigaret wou geven, zou ik niet nee zeggen". George vischte zijn sigarettenkoker uit zijn zak en stak hem haar toe. H'ij voelde dat het meisje met de donkere oogen de een of andere opmerking verwach'tte. maar zelfs op straffe van zonder vorm van proces opgehangen te worden. kon hij niets behoorlijks bedenken. Tot dusver was zijn leven met nu en dan een raren bokkesprong, maar dat hoort erbij langs ikeurig gebaande paden gegaan, en dus was het begrijpelijk dat de plotse- linge en onverwacihte invasie van een ..exotisch" jong meisje, twee onvervalsch- te bandieten en een ,,pluikjuweelen ter waarde van vijlftig duizend pond hem lichtelijk uit den ikoers geslagen had. Het leven was opeens een serie filmtafre c gewcrden en dus moest hij r.ich als film- acteur leeren gedragen. Als een ander plaats hebben. Van de openbare gebouwen waait echter ten teeken van rouw de vlag half stok. Gisteren trok den geheelen dag een groote menigte langs het sterfhuis, een eerbiedige hulde brengend. Hedenmorgen zou te Mouchamps de begra fenis plaats hebben. Het kanon van den wapenstilstand heeft op dat tijdstip hetzelfde salvo gelost als op 11 November 1918, ter- wijl tegelijkertijd door geheel Frankrrjk door batterijen, artillerie en scheepsgeschut salvo's werden afgevuurd. Ook uit het buitenland kwamen verschillen de telegrammen, getuigende van hulde aan den grooten Franschman en deelneming in zijn overlijden. NIKKELEN VIJF FRANK-STUKKEN IN BELGIe. De commissie voor de muntenregeling heeft besloten tot de uifgifte van nikkelen vijf- frankstukken. Deze zullen een diameter van 33 millimeter hebben en 13 gram wegen. De nieuwe stukken zullen den beeldenaar dragen van koning Albert en tot opschrift: 5 francs j of 1 Belga. Er zullen evenveel stukken met een Nederlandsch als met een Fransch op schrift worden geslagen. Deze stukken zul len ook tegenover het buitenland een munt- waarde in goud van 5 francs vertegemwoor- digen. De bankbiljetten van 5 francs zullen nop geruimen tijd in omloop blijven. Men kan nu we] als zeker aannemen, schrijft de H. Crt., dat den 3den Januari de tweede Haagsche conferentie geopend zal worden, welke aan het ontworpen tractaat en de daarmee verbonden overeenkomsten haar fiat zal hebben te geven. Duitschland heeft met den Franschen wensch instemming betuigd, om de conferentie niet eerder te houden, en de Britsche regeering zal, naar men uit uitlatingen van de Engelsche pers moet opmaken, ook geen bezwaar tegen den voorgestelden datum maken De Fransche regeering had als reden opgegeven waarom zij het korte uitstel wenschte dat Charon, de minister van financien, in December moeilijk uit Parijs weg kon, omdat hij het dan zoo volhandig met zrjn begrooting had. Parijs heeft verder voorgesteld dat de juri- dische deskundigen van de geallieerden en van Duitschland in den loop van December, vermoedelijk te Brussel, hijeen zullen komen om in het tractaat het plan Young te ver- werken in den vorm dien het op de confe rentie der deskundigen te Baden-Baden heeft gekregen. In Den Haag zoo verwacht men, zullen de kwesties van de Internationale Bank, de her- stelbetalingen voor Oostelijke landen en de praestaties in natura de voomaamste onder- werpen van beraadslaging zijn. Van Duitsche zijde is er dezer dagen in de Deutsche Allge- meine Ztg. nadruk op gelegd dat de Inter nationale Bank een instituut moet zijn, dat buiten alle poiitieke stroomingen en invloe- den zal komen te staan Het te Baden-Baden vastgestelde statuut geeft aan de regeerin gen niet den minsten invloed op het bestuur van die instelling. Men heeft alles vermeden wat de bank het karakter van een bank voor herstelbetalingem in den zin van een agent- generaal op aandeelen zou verleenen. Uit de statuten blijkt dat zij als instrument van de centrale banken ontworpen is. De Deutsche Allgemeine Ztg. betoogde dat de bank dus de met het grootst mogelijke gezag bekleede fi- namcieele instelling zal worden, wier beslis- singen bij alle toekomstige verschillen over de herstel-politiek het grootste gewicht in de schaal zouden dienen te leggen, en wel niet omdat zij „een instelling voor de verdeeling van de verschuldigde trihuten is, maar juist omdat zij lets heel anders en iets veel belang- rjjkers beteekent, namelijk een vaste ver- zamelplaats van de toongevende mannen op met een dergelijk verhaal bij hem aange- komen was, zou ihij zijn schouders opge- haald en zijn handen in zijn zakken ge- stoken hebben en weggewandeJd zijn, maar het kwam geen oogenblik bij hem op om Miss Milligan's geioofwaardiqheid in twijfel te trekken. En zoo voelde hij zich de gelukkige bezitter van een drietal tegenstrijdige emoties: overbluftheid, vol- daanheid en opwinding. Hij was over- bluft door het onverwachte van het qeval, voldaan omdat het meisje in kiwestie hem haar vertrouwen waardig gekeurd had en opgewonden door het vooruitzicht op meer avonturen. George A. Carr kwam dien dag voor de tweede maal tot de menkwaardige ontdakking, dat Ihet qoed was te leven. En toen hij bij die gedachte steelsgewijize een blik op het fijne profiel- tje naast zich wierp, merkte hij dat het niet goed, maar buitengewoon qoed was te leven. Een dergelijike serie emoties bracht de gevoelens van den ikolossus, die mr. Todd heette, blijkbaar in beroering. Want na een minuut of vijf diepzinnig naden- ken hief hij zijn hoofd op en qrinnikte sohor maar zeer vergenoegd, en keek het meisje naast hem met glinsterende oogen aan. ,,Geen twee uur geleden. Miss, ver- veelde ik me zoo gruwelijk. dat ik met plezier een half uur hard geloopen zou hebben om een paar ikatten te zien vech- ten... en nou. Nou zit ik miidden in de presidenten en juweelen. En wat uw vraag van zooeveri aanqaat, of we u zou den willen helpen, zeg ik voor mezelf: ja! Ilk ben geen jonge kerel meer en hard loo- pen kan ik niet kijk mijn omvanq maar het gebied der wereldfinancien, een vaste commissie van deskundigen die de oeconomi- sche crisis-haarden op de wereld voortdurend zal kimnen bestudeeren en met alle middelen van de bankpolitiek de euvels zal kunnen verhelpen, indien zulke middelen werkelijk nog lets kunnen uitrichten." Dit is een eenigszins ingewikkelde manier om uit te laten komen dat het plan Young en het centrale orgaan dat het in de Internatio nale Bank wil scheppen, ten doel heeft het herstelvraagstuk voorgoed buiten de poiitieke invloedssfeer te plaatsen. De financieele ont- voogding die Duitschland daardoor verzekerd is, mag zeker niet weer ten deele te niet ge- daan worden doordat men door aehterdeur- tjes nieuwe vormen van controle binnenlaat. De meerderheid van de geallieerden is, naar zich laat aanziem, trouwens voor deze opvat- ting gewonnen. TER NEUZEN, 25 NOVEMBER 1929. IN DE VERKEERDE RICHTING GEREDEN. Zaterdagmorgen jL reed een autobus van Biervliet vanaf de Korte Kerkstraat de Noord- straat in, derhalve in de verkeerde richting. De bestuurder, zekere v. W., nam daarbij blijkbaar zijn bocht te klein, waardoor hij in botsing kwam met het op dien hoek aange- hrachte verkeersbord, hetwelk uit den muur werd gerukt en waardoor die muur vrij be- langrijke schade opliep. Deze bestuurder bleek niet in het bezit te zrjn van een nummerbewijs. Bij onderzoek van zijn wagen door de poli tic bleek verder, dat zijn handrem defect was en wel zoodanig, dat de stang daarvan met een ijzerdraad aan het chassis was bevestigd. Deze man rijdt iederen morgen 14 werklie- den van Biervliet naar de nieuwe fabriek te Sluiskil. Van voorzichtigheid met eens anders leven gesproken! Het verder rijden is hem dan ook door de politie belet, totdat het gebrek was hersteld. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daar achter vermelde adressen; Damesring, J. Pladdet, Boerengat C 31, Hoek. Armband, A. Doppegieter, Tholensstraat 124, Bos sleutels. H. Marsilje, Bastionstraat 6. Directoir, P. de Roo, Othene, Achterstraat D 70, Zaamslag. Onderjurkjes, J. de Vos, Steenkamplaan 74. Spade, J. de Ruijter, Vlooswijkstraat 2. Geldstuk, W. Oostdijk, Kanaalweg 52, Sluiskil. Borstrok, J. den Exter, Vingerling C 148, Hoek. Handtasch, G. Kroon, Tholensstraat 132. Pet, R. Loof, Steenkamplaan 73. Dameshandtasch, C. Boogerd, Dekkerstr. 53 Pet, H. Heersema, Jozinastraat 14. Armband, Politiebureau. Schroefsleutel, A. Wolfert, Nieuwediep- straat 17. Muts, Politiebureau. Fietspomp, Politiebureau. Portemonnaie met geld, Wed. Scheele, Zandstraat 16. Kinderportemonnaie, J. de Feijter, Kerkhof- laan 53. Sigarettenpijp, A. Meeuwsen, Baandijk 27. School6tui, C. Klaassen, Noordstraat 93. Geldstuk, G. Naeije, Noordstraat 11/13. Dameshandschoen, J. v. d. Peijl, School- plein 21. Heerenportemonnaie, G. van Langevelde, Kanaaldijk 55. Sleutel, Politiebureau. Rijwielbelastingmerk, S. de Ridder, Be- nedenweg 2, Sluiskil. maar zooals ik ben, ben ik tot uw be- schikking. Ik spreek natuurlijk alleen voor mie zelf, niet voor me vrind George". ,,Me vrind George", zei 't jongmensch achter het stuur een tikje gepiqueerd, „is van dezelfde gevoelens. Als u nog een plaatsje in de ploeg over heeft, Miss Milligan, houd ik me aanbevolen." Buitengewoon vriendelijk van u... van u alle twee", zei Miss Milligan. ,,Ik heb blijikbaar een van m'n gelukkige dagen." Bij die laatste woorden keek ze eerst den een en dan den ander zoo aan, dat ze, als visschen op het droge, naar adem hapten „,En wat gaan we nu eerst doen? vroeg Mr. Todd, toen hij wat bekomen was, miet het air van iemand die er naar snakt handigemeen met den vijand te ra- ken. „Om te beginnen, en om door te gaan, tenminste voorloopig," zei Miss Milligan, ,,moet u ze van me af zien te houden. Dat is alles. De meeste menschen zullen 't wel idioot van me vinden, -dat -ik u alles ver- teld heb, maar wat de eiqenschappen van mannen betreft, ben ik tot de jaren des onderscheids gekomen en als ik weet dat u met u beiden in d-e b-u-urt bent, zal ik waarschijnlijik heel wat rustiger kunnen slapen. Maar u moet niet denken dat het een tarn baantje is! Die twee Byngs zijn tot alles -in staat." Anders niet?" vroe-q Todd teleurqe- steld. ,,Dus een soort van lijfwacht vor men, als ik 't goed heb. ,,Wel, als u het graag wilt, -gebeurt t..." ..Wat i-k wou zeggen", viel George hem in de redeU hadt 't over juweelen. Waaruit bestaan -die?" ..Diamanten en smaragden. Bij ellkaar (Ingez. Med.) GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Op 23 November stonden als werkzoekenden (hetgeen niet altijd beteekent dat zij werk- loos zijn) bij de arbeidsbeurs ingeschreven Transport en losse arbeiders 101, zeelieden 3, centrale-machinist 1, timmerlieden 3, schil- ders 5, zuivelbewerker 1. Totaal 114. Alzoo verminderd met 15 personen sinds 16 November j.l. In de op Donderdag a.s., des namiddags 2 uur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Ingekomen stukken: a. Bericht van H. R. J. van der Veen te Ter Neuzen, dat bij zijne benoeming aanneemt tot lid van de commissie van toezicht op het Middelbaar On- derwijs; b. Verklaring van de N.V. A. P. C. te Den Haag, betreffende aanvaarden voorwaarden, waaronder vergunmng verieend is de bestaande benzine- installatie aan de Scheldekade uit te breiden; c. het raadsbesluit van 31 October 1929 tot verkoop van een perceel gemeente- grond aan H. Heersema alhier, voor- zien van het bewijs der goedkeuring van Gedep. Staten. d. Alsvoren aan G. de Ridder alhier. Burgemeester en Wetbouders stellem voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 2. Voorstel van Burg, en Weth. tot vast- stelling van een stratenplan op de on- bebouwde gronden van het Woning- bedrijf der gemeenite. 3. Idem tot ovemame van verechillends perceeltjes Rijksgrond van den Staat der Nederiand-en, voor een bedrag van 510. 4. Idem tot wijziging der gemeente-begroo- ting, dienst 1929. 5. Idem tot wijziging der begrooting van het Woningbedrijf, dienst 1929. 6. Vaststellen suppletoir kohier hondenbe- lasting, dienst 1929. 7. Voorstel tot intrekking van bet raads besluit van 12 Juli 1927, beoogende da ontbinding van de N.V. Zeeuwsch-Vlajam- sche Waterleiding Mij. en in verband daarmede a. het aangaan van eene geldleening groot hoogstens 718.000; b. wijziging der bouwverorden-ing (ver- plichte aansluiting e. machtiging aan Burg, en Weth. om op eerste vordering 10 der aan deelen in de maatschappij te storten. KANAAL AXEL—HULST. In de vergadering der Tweede Kamer op j.l. Donderdagavond is door den Minister van Waterstaat, den heer REYMER omtrent bovenstaande het volgende gezegd: Het kanaal AxelHulst verheugt zich in en buiten de Kamer in groote belangsteiling, waarvan -de heeren Zandt, Krijger, Drop, Smeenk en Lockefeer zich tot talk hebben. gemaakt. Deze zaak is reeds geruimen tijd aanhangig en omtrent de details zijn in de Memorie van Antwoord gegevens versitrekt: dertig stuks. Sobrero was een kenner. Hallo... we zijn er al!" Zoo was het, of beter, ze waren er bijna. De Weston Winchester draaide van uit St. James Street Pail Mall in, liet zich meesleepen in de Trafalqar Spuare draaikolk, koos op zijn -gemak een weg door de dru-kte van het stampvolle Strand en kwam voor den hocufdingang van net Regal tot st-ilstand. Van alle kanten scho- ten de lijfeigenen in uniform toe. „Hoor eens", zeid Mr. Todd, terwijl hij zich steunend uit de zachte kussens van zijn zitplaats verhief. ,,We mosten nou maar met ons drieen gaan eten. Voe- len de aanwezi-gen daarvoor? Ja? Goed. Breng de omnibus dan naar bed, George en kom -ons dan achterna. Dit is het aan gewezen oogenblik voor iets met iis en kersen erin... Perdon, Miss.' Een tien minuten later, toen de Wes ton Winchester veilig en wel tusschen de geweldige collectie motor-vehikels op zijn plaats ston-d, ging George de stoep naar den hoof-dingang op. Hij had om allerlei te denken, -maar op dat oogenblik ver- drong het verlangen, o-m zoo gauw mo gelijk weer bij Carmencita Milligan te z.ijn, alles wat hem anders interesseerde. Het lot had echter qedecreteerd dat zijn verlangen niet onmid-dellijk 'bevrediqd zbu worden. En zoo ikwa-m het, dat hij, juist toen hij zijn hand naar de draa-ideur uitstak, een slag tusschen zijn schouder- bla-den kree-g en een mannenstem vlak bij zijn oor hoorde zeggen; ,,Waarachtig! George M. A. Carr! Heb ik van m'n leven!" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1