ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. nrnmutmm 69e Jaargang. De dolende Juweelen 8454. WOENSDAG NOVEMBER 1929. I I N N E N L A W D~ FBUILLKTON. BUIT INLAND. Onder voortdurende controls door K. R. G. BROWNE. an f») rrs A BONNEMENTSPRUSBixmen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen "r-cr r.s: n 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar 3?lgie m Arnerlka 2,25, overige ian den f 2,60 per 3 maanden fr. per post :;onnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefsfer: Firma P. J. VAN DE 8ANDE. GIRO S8150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0.2C-. Grootere letters en clicln5's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlen bg regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzemding van advertenti&n liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAI) VERSCHIJNT IEDEREN MA ANDAG-, WOENSDAG- en VKIJDAGAVOND HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de verzoeken van: 1. M. DE JONGE te Ter Neuzen, tot het oprichten en in werking brengen van een boek- en handelsdrukkerij met twee electro- motoren van respectievelijk twee en van Ms P.K. op het perceel kadastraal bekend ge- meente Ter Neuzen, Sectie L no. 1824; 2. F. J. VAN DE PLASSCHE te Ter Neuzen, tot het plaatsen en in werking bren gen van een electro-motor van twee P.K. in zjjn bestaande bakkerij op het perceel ka dastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1818; 3. D. J. MEIJER te Ter Neuzen, tot het plaatsen en in werking brengen van een kneedmachine met een electro-motor van 1% P.K. in zijn bestaande bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 883; 4. H. VERHAGE te Ter Neuzen, tot het plaatsen en in werking brengen van een electro-motor van 1,9 P.K. in zijn bestaande bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1175, door hen voorwaardelijk zijn ingewilligd. Ter Neuzen, 19 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. BIJBEWIJZEN MOTOR- EN RIJWIELWET. De rijlbewijzen afgegeven voor 1 November 1927 vervallen twee jaar en acht maanden na den datum van afgifte. Voor de vernieuwing van deze rijbewijzen moet worden overgelegd een doktersverkla- ring en een bewijs van rijvaardigheid. Is de aanvrager in het bezit van een rijbewijs af gegeven voor 1 Mei 1924, dan behoeft hij geen bewijs van rijvaardigheid over te leggen. De rijbewijzen afgegeven na 1 November 1927 vervallen twee jaar na den datum van afgifte. Een doktersverklaring of bewijs van rij vaardigheid is voor de vernieuwing van de na 1 November 1927 afgegeven rijbewijzen als regel niet noodig. Steeds moeten overgelegd worden, bij aan- vrage van <5en rijbewijs, twee goed gelijken- de foto's, van ongeveer 4 c.M. hoogte en on- geveer 3 c.M. breedte. Bij aanvrage van twee bewijzen (A en B) moeten drie van deze foto's overgelegd worden. De oude rijbewijzen moeten worden inge- leverd, zoo mogelijk bij de aanvrage van het nieuwe bewijs. De leges, voor elk rijbewijs 1,50 bedra- gende, worden hij de uitreiking van het be wijs geind. De aanvrage dient een maand voor het vervallen van het oude rijbewijs te geschie- den en heeft plaats door tusschenkomst van de gemeentesecretarie. Deze is geopend alle werkdagen tusschen 9 en 14 uur. Ter Neuzen, den 20 November 1929. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Bij den aanvang van de vergadering deelt de voorzitter mede, dat is ingekomen een 8) Vervolg. ,,Ga je gang, joncj", zei Mr. Todd wel- willend. „We zijn bier in een vrij land. Iedereen is weikom. Wil u meerijden, julfrouw!" ,,Graag, als ik mag. Ik moet naar het Regal Hotel..." ,,Het Regal!" herhaalde Mr. Todd. ,,Jeminee, nou weet ik, waarom u me zoo bekend voonkomt. Daar lozeer ik ook." „0, des te beter." Ze keek hem zoo strak aan, dat hij begon te blozen. ,,U bent een ler of ik moest me al heel erg vergissen." Mr. Todd straalde. „Een ler? Ja, dat ben ik, zoowaar as ik hier zit. Geboortig uit Ballygunnion, County Kildare. Maar ik ben van dat ik jongen was af in Amerika geweest." ,,En ik ben een Iersohe", zei het meisje. ,,Dat wil zeggen: mijn vader was een ler. Mijn moeder was een Spaansche. Ik ben geboren in Zuid-Amerika, maar ik ben hier in Engeland op kostschool geweest. Wat prettig, dat u een ler bent..." (George kuchte bescheiden. ,,Iik heb een Iersch kindermeisje ge- had", vertelde hij hoopvol. ,,En ik heb een tante die een lerschen terrier heeft en wanneer ik het krijgen kan eet ik Irish stew. Kom ik in aanmerking voor eerelid bij deze nieuwe Iersohe vereeni- fling?" mededeeling van den heer J. ter Laan, dat hij ontslag neemt in verband met zijn benoe- ming tot wethouder van Rotterdam. Bij de regeling van werkzaamheden wordt besloten Vrijdagochtend in de afdeelingen de begrooting van het Wegenfonds te onderzoe- ken. Op een vraag van den heer Wijnkoop (comm.) deelt de voorzitter mee, dat de heer De Visser in zooverre is hersteld, dat hij wel- licht volgende week zijn interpellatie zal kun- nen houden. Voortgezet worden de algemeene beschou- wingen over de begrooting van justitie. De heer Sannes (s.d.) bespreekt de leeken- rechtspraak en wenscht deze nu aangepakt te zien, omdat men leeft in een overgangstijd. waarin tal van staatsfuncties worden over- gebracht naar organisaties, uit het bedrijf voortgekomen. De heer Duijs (s.d.) bespreekt de rechts- positie van het natuurlijke kind en dringt aan op een betere organisatie bij het opsporen van misdrijven. Wie ziet wat in de moordzaak- Lans te Rotterdam is gebeurd, vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat in Nederland nog misdrijven ontdekt worden. Inzake de preven- tieve hechtenis wordt het nieuwe Wetboek van Strafrecht op zij gezet. Spr. verzoekt een krachtig ingrijpen van den minister. De heer Rutgers van Rozenburg (c.h.) be spreekt de kwestie van het muziekauteurs- recht en sluit zich dienaangaande aan bij mr. Knottenbelt. Voorts meent hij, dat de wet de echtscheiding niet te gemakkelijk moet ma ken. Mej. Groeneweg (s.d.) wenschte de vrouw de beschikking te geven over haar eigen in- komsten en in sommige gevallen ook over een deel van de inkomsten van haar man. De heer Beumer (a.r.) bespreekt eveneens de kwestie van het muziekauteursrecht en klaagt over de ongepaste concurrentie van het Fransche bureau. AFZONDERING EN VERPLEGING LIJDERS AAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid is voornemens zich zooveel mogelijk per- soonlijk op de hoogte te stellen van de gele- genheid in verschillende gemeenten voor af- zondering en verpleging van lijders aan be- smettelijke ziekten, zulks in verband met eventueele toepassing van artikel 18 der be- smettelijke ziektenwet 1928. De minister zou voorts met dat doel heden met den directeur- generaal der volksgezondheid en den hoofd- inspecteur der volksgezondheid (bestrijding van besmettelijke ziekten) in Zevenaar be- zichtigen de pas gebouwde afzonderings- en verplegingsinrichting in het ziekenhuis. PROF. MR. P. A. DIEPENHORST. Bij zijn zilveren jubileum als hoog- leeraar gehuldigd. Op een zeer druk bezochte "receptie in het Paviljoen Vondelpark is het Eerste Kamerlid prof. mr. P. A. Diepenhorst gehuldigd ter ge- legenheid van zijn zilveren jubileum als hoog- leeraar aan de Vrije Uuiversiteit. Niet alleen uit universitaire kringen waren de talrijke belangstellenden gekomen om den jubilaris en mevrouw Diepenhorst geluk te wenschen, uit de wereld van den handel, de politiek, den landbouw, enz. verschenen zjj eveneens. Zoo zagen wij, om slechts enkele voorbeelden te noemen, de oud-ministers Idenburg en Van Dijk, den president van de rechtbank te Amsterdam, mr. P. Coninck Westenberg, den president van de Nederland- sche Bank, mr. G. Vissering, leden en oud- leden van de Eerste Kamer, de Prov. Staten, den gemeenteraad, vele hoogleeraren van ver schillende universiteiten, bestuursleden van de Ver. v. actieve handelspolitiek, van den Chr. boeren- en tuinderbond, van studeutenorgani- saties. Er waren bloemstukken en telegram- men van minister Ruys de Beerenbrouck en (Het meisje keek hem aan op die speci- fiek vrouwelijke manier, doordringend en toch met iets streelends in haar oogen, die haar eigen was. Dan lachte ze. ,,Welja, waarom niet! Hoe meer hoe... Wat is dat?" Ze keerde zich met een ruk om en keek door het raampje in den ach- terwand. ,,Genade! Daar heb je ze." Daar hadt je ze werkelijik! Dophoed en Deukhoed in een grooten, groenen, open wagen, die met een vaart, alsof er qeen snefheidsvoorschriften bestonden, op hen af kwam stuiven. En terwijl George, die in het spiegeltje naast de vooruit ai deze feiten geconstateerd had, instinctmatig zijn remmen afzette en naar de inschake- ling greep, 'kwam de groene auto een an- derhalven meter aan bakboord knarsend tot stdstand, sprongen de twee paar hand- vat-ooren, zooals mr. Todd hen al vaak genoemd had, eruit en kwamen ze, nu weer in galop, op den Weston Winches ter af. lOpeens hoorde George een stem vlak bij zijn oor: „V ooruit! Ik moet die twee zien kwijt te raken, anders hanq ik. Pak aan, asje- blieft." En George ipakte aan. Want de per- soonlijikheid van de onbekende jonge dame was van zoo'n gehalte, dat het een- voudig-weg niet bij hem opkwam om niet te gehoorzamen. Ze had hem in haar zak, zooals mr. Todd het noemde. Eerst doen, dan praten was haar motto blijfcbaar. Maar op het oogenbnk, dat de Weston Winchester zich in beweging zette, verscheen er voor het raampje naas hem een rood, bezweet en verontwaar- digd gezicht met een dophoed er 'boven- uit. En gelijktijdig hiermee werd het opei vierkant naast mr. Todd door een derge- lijke versiering, met dit verschil, dat de andere ministers, van Kamerleden en van ver schillende instellingen. Als leider der receptie trad oud-minister Bijleveld op en als woordvoerder der feest- commissie oud-minister mr. S. de Vries Czn., in w'iens gezelschap o.a. de commissieleden jhr. mr. dr. A. Roell, commissaris der Konin- gin in Noord-Holland ei burgemeester W. de Vlugt ter receptie verschenen. Na een hartelrjk woord tot mevrouw Die penhorst gericht te hebben, zeide mr. de Vries dat men den jubilaris ook een stoffelijk be wijs van vereering en vriendschap heeft wil- len geven. Een geschilderd portret wenschte hij niet. Zijn wil was wet; hij verlangde er naar een studiereis door Indie te mogen ma ken. Om hem daartoe in de gelegenheid te stellen overhandigde spr. prof. Diepenhorst een couvert met inhoud, waarbij een album met de handteekeningen dergenen, die tot dit geschenk hebben brjgedragen, gevoegd was. In een bij uitstek geestige redevoering be- dankte hierna prof. Diepenhorst voor de on- dervonden overgroote belangstelling. Hij be- gaf zich in allerlei deels emstige, deels lui- mige economische en politiek beschouwingen en uitte daarbij o.a. als zijn meening, dat men geen persoonlijke politiek moet voeren en dat in de politiek geen groepsbelang de leidende factor mag zijn, doch dat beoogd moet worden het samenbinden dergenen, die dezelfde begin- selen willen doen triumfeeren. In 't bijzonder zeide spr. getroffen te zijn door het feit, dat uit den universitairen kring negen vertegenwoordigers in het huldigings- comite hadden zitting genomen. Zijn leer- meester prof. Fabius wijdde spr. hulde en dank en ten slotte richtte hij zich met woor- den van oprechte erkentelijkheid tot curato- ren, directeuren, ambtgenooten en studenten van de Vrije Universiteit. DE AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT, f Wij lezen in het U. D. over het overlijden van Mgr. Van de Wetering: Niet alleen de Katholieken, ook andersden- kenden, zijn vervuld van dit verlies. Want Mgr. Van de Wetering was een ver- draagzaam en ruim denkend man. Nauwkeu- rig heeft hij zich bepaald tot zijn kerkelijke domein, als politieke figuur wilde hij niet op den voorgrond treden. Beminnelijk en hulpvaardig was hij bij iedere aanraking met andersdenkenden, een persoonlijkheid, die, strijdvaardig en vurig Katholiek zijnde, zijn kracht zocht in tege- moetkomendheid en, zoo het kon, in samen- werking, niet in toespitsing van tegenstellin- gen. Behalve de echt christelijke geest, die aan deze levensverhouding ten grondslag lag was het ongetwijfeld des aartsbisschops warme, nationale gezindheid, die voor deze milde ver- draagzaamheid de verklaring geeft. Weinige Nederlanders zijn zulke warme vaderlanders geweest als mgr. Van de Wetering. En daar- om wordt deze slag te heviger gevoeld, door alien, die de eenheid der natie in het hart dra- gen, de eenheid der natie, die niet kan leven zonder de medewerking van het machtige Katholieke volksdeel. Het is ook voor niet-Katholiek Nederland geen onverschillige zaak, wie er zetelt op de hooge plaats, die mgr. Van de Wetering in- nam. En wanneer wij als niet Katholieken onze bewondering uitspreken voor dezen ont- slapene, dan geschiedt dat in de overtuiging, dat een juister begrip van de tact-vereischen- de positie, die hij bekleedde in het midden van onze bontgeschakeerde Nederlandsche samen- leving, moeilijk denkbaar is. De teraardebesteliing zal a.s. Vrijdag plaats hebben, des morgens te 11 uur op de R. K. begraafplaats te Utrecht. DE PLAATSVERVANGENDE AARTS BISSCHOP VAN UTRECHT. Door het kapittel van het Aartsbisdom Utrecht is benoemd tot vicarius capitularis kanunnik J. H. G. Jansen, deken der stad Utrecht. bekroninq een deukhoed en geen dop- ihoed was, verdudsterd. ,,Hei! Niet zoo haastig!" zei de dop hoed. ,,Ik mot <dat meisje daar hebben." ,,Ruk op"! zei het meisje niet zeer par- lementair. Dan tegen George: ,,Door- rijden, astublieft." ..Luister 's hier..." begon de deukhoed dreigend. Verder dan die drie woorden kwam hij niet, want op dat oogenblik plantte iMr. Todd z'n reusachtige rech- terhand plat tegen het indringeriqe ge zicht voor het raampje en duwde. De deukhoed uitte een half gesmoorden noodkreet, wamkelde, verloor zijn even- wiclht, greep in de lucht naar steun en verdween met overbluffende plotseling- heid van de treeplank. Een serie van kraalkgeliuiden vertelde van zijn aankomst in de greppel. In een verbazing overhet feit, dat hij zoo dom; geweest was om niet aan iets dergelijiks te denken, nam George z'n eene hand van het stuur om den dophoed het voorbeeld van zijn andere helft te doen volgen. Maar de dophoed was hem te vlug af. ,,Goed," snauwde hij. ,,Wacht maar. Ik krijg jullie wel." Bij ihet laatste woord sprong hij van de treeplank, zonder ei bij te denken, dat de auto, tijdens de con- versatie, harder was gaan rijden. Hi, kwam onhandig neer, draaidie als eei danseres op zijn eene been een slag in de rondte en ging met een smak, die aan- kwam, zetten. „Ziezoo, dat 's iklaar", zei de jonge dame in quaestie tevreden. „Dank u alle- bei wel Na een aanloop van een honderd mete kreeg de V/eston-Winchester den smaa van het racen beet. George zat gebc gen over zijn stuur, met een oog op der snelheidsmeter en het andere op den ron- DE NOG STEEDS DREIGENDE KABINET8CRISIS IN BELGIE. Maandag bleef de politieke toestand onver- anderd. De atmosfeer in regeeringskringen was echter iets minder pessimistisch dan vorige week. Men blijkt van oordeel te zijn, dat het kabinet-Jaspar en de betrokken par- tijen nog wel wat tijd hebben, daar de Kamer eerst nog de betwiste verkiezingen moet be- handelen en vervolgens haar praesidium en haar commissies moet samenstellen, zoodat het wel 26 November kan worden, alvorens de eigenlijke Kamerwerkzaamheden een aan vang nemen. Allerlei mogelijkheden voor op- lossing van het universiteitsvraagstuk wor den thans overwogen. Een dezer mogelijk heden is, dat de regeering alleen het principe der vernederlandsching van de rijksuniversi- teit te Gent voor het parlement zou brengen en aan het parlement zelf verder zou over- laten de modaliteiten dezer hervorming te be- palen. Van de zijde der banken zijn zoowel bij de Vlaamfsche katholieken als bij de liberalen stappen gedaan om beide partijen tot toege- vingen te bewegen, maar tot dusver blijken zij zonder succes te zijn gebleven. In strijd met wat men verwachtte, werd Maandag geen kabinetsraad gehouden. Wel confereerde Jas- par met zijn liberale collega's Forthomme, Janson, Lippens en met het Kamerlid Sap, den huidigen directeur van de katholieke Vlaamsche courant ,,De Standaard". Na af- loop verzekerde Sap, dat de katholieke Vla- mingen geen stap zullen terugwijken en de toegevingen maar van den kant der liberalen moeten komen. Koning Albert, die het verloop der gebeur- tenissen met groote belangstelling volgt, heeft dezer dagen verscheidene vooraanstaande politici achtereenvolgens ten paleize ontbo- den. Met Jaspar en Tschoffen, den huidigen minister van kolonien, die door velen als op- volger van Jaspar wordt genoemd, had de Koning langdurige gesprekken. DE TENTOONSTELLING TE ANTWERPEN. De afdeeling land- en tuinbouw van de wereldtentoonstelling te Antwerpen in het volgende jaar wordt ondergebracht in het paleis van den landbouw, het land- en tuin- bouwpaleis voor tijdelijke tentoonstellingen gedurende de wereldtentoonstelling en in de stallingen en op de terreinen voor het vee. Naast Belgie hebben tot dusver Duitschlarid Engeland, Frankrijk en Zwitserland inzendin- gen voor de landbouwtentoonstelling to.ege- zegd. EEN MISLUKTE AANSUAG OP DE CHINEESCHE EEGATIE TE BRUSSEE. Door den Chineeschen student Sje Poen- Kono, geboren te Sjan Sjien in 1900, is een mislukte aanslag gepleegd op de Chineesche legatie te Brussel. Hij beweerde recht te heb ben op een studietaeurs en had met dit doel om een onderhoud verzocht, dat hem door den legatieraad Kong toegestaan werd. Toen Sje Poen-Kono geen voldoening verkreeg, trad hij een andere zaal binnen, haalde er verschei dene zwarte bollen, die naderhand ontplof- bare stoffen bleken te bevatten, te voorschijn en trachtte een lont aan te steken. Leden vgn het legatiepersoneel doofden en verwij- derden den lont en grepen den student vast. Zij leverden hem over aan de politie. De ge- arresteerde bekende vroeger reeds den Chi neeschen vice-consul te Parijs slagen toege- bracht te hebben, wat hem 6 maanden ge- vangenisstraf kostte. Hij werd opgesloten en zal Maandag voor den rechter van instructie verschijnen. VROEGE WINTER IN ENGELAND. In een groot gedeelte des lands heeft het Vrijdagavond en Zaterdagnacht stevig ge- vroren. Op sommige plaatsen werd 11 gra- den vorst gerigistreerd. Vrijdagavond woedde over een gedeelte van Engeland een hevige storm uit het Zuid-Oos- ten, die gepaard ging met hagelbuien. EEN FRONDE IN DE ENGELSCHE ARBEIDERSPARTIJ. I Donderdag zal in het Engelsche Lagerhuis de tweede lezing van het nieuwe wetsontwerp op de verzekering tegen werkloosheid begin- nen, en het laat zich aanzien, schrijft de N. R. Crt., dat de regeering uit de arbeiderspartij dan in een moeilijk hoewel niet noodzakelijk gevaarlijk parket zal komen. De linkervleu- gel van de regeeringspartij, de zoogenaamde „Clyde-siders", hebben bij bonde van David Kirkwood aan de regeering de gehoorzaam- heid opgezegd. De Clyde-siders zullen het zelfs niet bij lijdelijk verzet laten, maar met daden V V 9 van een staf chemikers siaat de fabricatie van ASPIRIN. Dagelijksche onderzoekingen en proef- nemingen geven een voile garantie voor de zuiverheid, altijd gelijkblijvende samenstelling, goede verdraagzaamheid en werking van hef product. U kunt daarom steeds Uw voile verfrouwen aan Aspirin schenken. (Ingez. Med.) den spiegel, die een film te zien gaf van twee ikorte, dikke kereltjes die naar een groote, groene auto toeliepen en gesti- euleerend als gekiken ieder aan een kant binnen tuimelden. ,,Daar komien ze aan", zei het meisje, van haar observatie-post af voor het raamipje in den achterwand. ,.Hoe raken we ze kwijt ,,We raken ze kwijt", zei George met een extra harden trap op ihet gas-pendaal. Met een schoik, zoo onverwacht en zoo hevig, dat Mr. Todd tegen de leuning van zijn zitplaats aansloeg en zoo - in zijn gevoel bijna zijn ruggegraat brak, schoot de groote wagen vooruit. Op dat punt was de weg smal en vol bochten een hebbelijkheid voor buitenwegen, die zich altijd op een ongewenscht oogenblik demonstreert maar daar trok de Wes ton-Winchester zich niets van aan. Hij ronkte en bromde en gromde tot Mr. Todd, na een laatsten nerveusen blik op den trillenden speedometer ihet noodig vond te protesteeren. ,,Zeg... een beetje kalm aan, George... Ik heb nog geen zin om dood te gaan." ,,Kalm blijven", zei George, terwijl hij nog wat meer gas gaf. ,,Over een paar minuten zijn we ze kwijt en dan kunnen we het op ons gemak doen." iDe auto ,,nam" een scherpen hoek op twee wielen ten minste zoo leek het Mr. Todd race-de een stuk rechten weg met een vaart van een dikke tachtig kilometer op zijn gemaik af, gleed dwars, op de „rechterhand", over een kruispunt been en schoot een laan in, die zoo smal .vas, dat de takken van de flankeerende ragen langs de portieren zweepten. ,,Z:ezoo, die zaak is gezond", zei jeorge tevredeji. ,,Ze w^ten niet wel- ;en weg we ingegaan zijn.'" De voorspellinq bleek juist. En na een poosje werd de laan een breede hoofd- weg en kon de Weston-Winchester vaart minderen. ,,Iets van ze te zien?" informeerde George over z'n schouder heen. ,,Nee was het antwoord. ,,Knap ge daan George glimlachte bescheiden. Met een handigen draai bracht hij den wagen op den hoofdweg en voort ging het weer, nu langs een rechte route op Londen af. ,,Kijik eens hier", zei Mr. Todd, opeens. „Niet dat ik me met uw zaken bemoeien wil, jiuffie, maar eerlijik gezegd zou ik toch wel willen weten waar we zoo hard voor weg loopen." IDe stem van het meisje met de donkere oogen gaf antwoord, maar zoo vlak bij het linkeroor van George, dat hij van schrilk een decimeter van zijn zitplaats, cpsprong. ,,iSchik een beetje op, dian kom ik erbii Zoo kunnen we niet praten." En voor 't goed tot George en Mr. Todd doordrong, wat ze van plan was, was ze behendig over den rug van de voorzitplaatsen heengeklommien en liet ze zich als een su'bstantieele wig tusschen hen in glijden. Deze nieuwe regeling was van een praktisch standpunt geen succes. Want al was zij slank, de om~ vang van Mr. Todd hief het teveel aan ruimte in den Weston-Winchester op en dus was George bij het manipuieeren van zijn diverse handles en pedalen aardig ge- handicapt, waarbij dan nog niet eens ver- meld is, dat de oranje sjaal telkens voor zijn oogen woei en hem zoo het vrije uit- zicht geducht belemmerde. Maar George dacht niet aan mopperen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1