ALGEMEEN HIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De ggheele wsreld /Aspirin Eerste Blad. De dolende Juweelen m: - No. 8451. WOENSDAG 13 NOVEMBER 1929 69e Jaargang. BIHHKHLAHD. fgyiLLBTo'ir. BUITEN LAHD. een echte Maar van even veel belang /S). wo VNEMENTSPRIJSBlimen Ter Neuzen /1.40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen ™,t m so per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - v~nr Betgie en Amerika f 2,25. overige lan den /2,60 per 3 maanden fr. per post A bono em en ten voor het buitenland aUeen bij voomitbetallng. itgeef ster Flrma P. 3. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTKN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken re&e' mper Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte bereken, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA ANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND DRANKWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN brengen ter openibare kennis inge- volge artikel 12, eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om vergun- ning voor den verkoop van sterken drank m het klein voor gebruik ter plaatse van ver koop van FREDERIC A ANNA VAN DEN AKKER, van beroep verlofhoudster, wonende te Ter Neuzen, voor de benedenvoorlokaliteit van het pereeel Baandijk No. 1. Binnen twee weken nadat deze bekend- m airing is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning, schriftehjk be zwaren indienen bij Burgemeester en Wet- houders. Ter Neuzen, den 13 NovemSber 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVLJLiLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Bij de voorbgezette algemeene beschou- wingen over de rijksbegrooting antwoordt de Minister Ruys de Beerenbrouck, dat hiji, spe- ciaal op landbouwgebied, de cooperatieve be- weging van groote beteekenis acht. Van ombuiging van de bandelspolitiek in Neder- land is geen sprake. De regeering wacht het advies van den Nijverheidsraad inzake een onderhandelingstarief af. Spreker bestrijdt den heer Kersten, die het kabinet een vermomd coalitie-kabinet noem- de. Komende tot het karakter van het kabi net, betooigt spreker, dat het extra-parlemen- tair is en dat voorafgaand overleg met de partijen niet heeft plaats gehad. Inzake onze verhouding tot Belgie is het kabinet homo- geen. De goede wil der regeering is gebleken uit haar memorandum. De tijd voor het wis- selen van lange schrifturen is voorbij. In de toekomst is mondeling overleg meer aange- wezen. De sociale maatregelen, die geld kosten, zullen ieder afzonderlijk worden bekeken, •want de handhaving van het financieel even- wicht staat op. den voorgrond. Wijziging van de Invaliditeitswet zal worden ondemomen. De vrijwillige ouderdomsverzekering zal ver- beterd worden en de Arbeidswet zal verder worden doorgevoerd. Ten aanzien van deze laatste denkt spreker aan arbeid op kanto- ren, in apotheken en in cafe's. Intrekking van het stopartikel ten aanzien van het nijverheidsonderwijs is niet ge- wenscht. Inzake de regeling van het aanvul- lend onderwijs voor de rijpere jeugd wordt het rapport der staatscommisie afgewacht. Spreker eindiigt met de hoop uit te spre- ken, dat een band van vertrouwen zal ont- staan tusschen regeering en Kamer. Wat betreft het karakter van het kabinet kan niet ontkend worden, dat ter rechter- zrjde minder verschil van meemng is over gezag, gezin, huwelijk enz. Om die reden heeft spreker het oog doen vallen op perso- nen met rechtsche beginselen voor de noo- dige homogeniteit. HET GESPREKKENTARIEF OP DE LOCALE TELEFOONNETTEN. Op de vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Van den Heuvel in verband met de invoering van het gesprekkentarief op de locale telefoonnetten, heeft de Minister van Waterstaat o.m. geantwoord: Het gesprekkentarief is de tariefvorm dien de locale telefonie in een bepaald stadium harer ontwikkeling voor haar verderen groei behoeft. De ervaring, in andere landen op- door IK. R. G. BROWNE. LichteOeuric-e ttOOKTABAK R00DE-STER THEODORUS NIEMEIJER GRONINGEN (Ingez. Med.) gedaan, bevestigt, de juistheid van dit oor- deel. Tegen elk tariefstelsel kunnen gegron- de bezwaren worden ingebracht; de vraag is slechts of het algemeene verkeersbelang, dat de locale telefonie dient, een verandering van stelsel wettigt en eisdht. Zulks was naar de overtuiging van den Minister hier het geval. De Minister zou ter bepaling van de waarde der aangevoerde bezwaren thans het woord aan de praktijk willen laten. De Minister is overtuigd, dat de beslissing tot de invoering van het gesprekkentarief op voldoend betrouwbare grondslagen steunt. Een tariefvorm, die in het electriciteits- bedrijf toepassing vindt, maar daar allengs wordt verlaten is bij de voorhereiding van j het gesprekkentarief overwogen. Verwezen- lijking van dit denkbeeld ibleek, o.m. omdat zijn doorvoering het bedrijfsleven onevenredig zwaar zou belasten, niet raadzaam. DE GEHUWDE AMBTENARES. Volgens de „Centrale", weekblad voor rijkspersoneel, is door den Ministerraad be- slist, dat een algemeene maatregel van be- stuur in het leven zal worden geroepen, waarbij zal worden bevorderd, dat de ge- I huwde Rijksambtemares bij zwangerschap en bevalling dezelfde geldelijke voordeelen zullen worden toegekend als waarop de gewijzigde Ziektewet de gehuwde loonarbeidster bij zwangerschap en bevalling aanspraak geeft. Voor zoolang deze maatregel van bestuur n^et is vastgesteld, zal bij eventueele aan- vrage om verlof in bovenstaanden zin worden beslist DE GRONDBELASTING. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van art. 25 der wet van 26 Mei 1870 betrekkelijk de grond- belasting. In de toelichtinig zet de Minister van Justitie uiteen, dat bij er bezwaar tegen heeft evangelisatievereenigingen en andere veree- nigingen met een godsdienstige strekkmg te handhaven op de lijst van Kerkgenootschap- pen van welker gebouwen geen grondbelas- ting wordt geheven. Echter vindt de Minister dat er geen aanleiding bestaat de kerkge- bouwen van vereenigingen met een gods dienstige strekking in de gromdbelasting te betrekken. Hij stelt daarom voor, dat de vrrj- stelling, vervat in art. 25 der wet op de grondbelasting, wordt uitgebreid in dien zin, dat die vrijstelling ook zal gelden voor de gebouwen, uitsluitend dienende tot opembaren eeredienst en de amtotswoningen van voor den vasten openlbaren eeredienst aangesteide godsdienstleeraars en verdere dienaars in- dien die eigendommen toebehooren aan in- stellingen of vereenigingen, die rechts per- soonlijkheid bezitten. Vrouwekerk, te Antwerpen omringt, voort- gang gemaakt. Deze afbraak zal nog een paar maanden vergen. Na de tentoonstelling i zal de werksteiger echter opnieuw moeten worden aangebracht voor het herstellen van de vier torentjes op de eerste en tweede ver- diepinigen. HET BELGISCHE KABINET EN DE TAALKWESTIE. Op het congres der Federation des associa tions et cercles catholiques Zondag te Bergen voortgezet, waar de minister van staat Ren- kin het woord zou voeren over bet Vlaam- sche vraagstuk wend, bij ontstentenis van den spreker, tot verdaging van deze bespreking, tot het nieuwe congres in December besloten. Aan het feestmaal, dat op de congreswerk- zaamheden volgde, nam de ministerpresident Jaspar het woord om mede te deelen, dat, zoo er voor 19 December geen eensgezindheid omtrent een oplossing van de taalkwestie in den schioot van de regeering is bereikt, het geheele kabinet ontslag zal nemen. Jaspar legde nadruk op het gevaar, dat een derge- lijke gebeurtenis aan de zo6 kort voor de viering van het Belgische eeuwfeest zou kunnen opleveren en hesloot met de hoop uit te spreken, dat dit nog zal kunnen worden vermeden. 5) Vervokj. ,,Vijiftip wat?", vroep Georqe op een manier alsof hij in trance was. ..Vijftip wat? Dollars natuurlijk, jonp". Vijftip dollars?... Tien pond?... Be- la-chelijik!" ,,Goed, zestiq danEen paar dol lars meer of minder!" ,,Dat bedoel ik niet. 't Is veel te veel. Tien pond per week voor..." ,,Bepaal het dan zelf', stelde Mr. Todd voor. ..Maar doe 't. Jie lijikt me, jonp. Ik zou het allemachtip laulk vinden, als je het wou doen. Ik hen een wildvreemd iemand in een v/'ildivreemd land en dus heb ik een kindermeisje noodip. En daar ben jjj voor peknipt... Nou, wat vin-je ervan?" Het eerste oopenbliik wist G. M. A. Carr niet wat te antwoorden. Iemand van het type Todd haid hij nop nooit eer- der ontmoet en dus was hij lichtelijik de ikluts kwijit. Maar toch was het of iets hem aanspoorde, om dit merkwaardipe voorstel aan te nemen. Z'n symipathie voor de menschelijke vleeschklomp werd met de minuut prooter hij was zonder betrekkinp en dientenpevolpe zou het zeer verkeerd zijn om een kans op ver- meerderinp van zijn reserve!onds voorbij te laten paan en ten derde was hij in a'lle opzichten voor de taaik, die hem te wach- ten stond, berekend, of Londen moest al heel erp veranderd zijn. Hij wist dat hij als DE LIEVE-VROUWETOREN TE ANTWERPEN. Met het oog op de in 1930 te houden wereldtentoonstelling wordt thans met het afbreken van den steiger die de spits van den in reparatie zijnden toren der Lieve gilds naar, zooals mir. Todd het noemde. de pelepenheden waar je de bloemetjes buiten kon zetten, zijn safaris waard was en terze'lfder tijid kon hij den gerepa- trieerden bannelinp beschermen tegen hen onder zijn landpenooten, die gerepatrieer- de banneliinipen als een hun reehtmatig- toekomende prooi beschouiwen. En dan was Georipe een jonkmensc.h met een nei- ging tot het avontuurlijke en de betrek kinp" die hem- in den schoot qeworipen werd, bood onpetwijifeld veel kans op avonturen. En ten leste was het voor- uitzidht om voor hoe korten tijd ook als ,,heer" te leven voor iemand, die drie jaar lan,g door menschen van het type Osbert Pihipips bewerkt was, buitenpe- woon verleidelijik. iDius keek hij den adspirant-werkqever aan en kniikte. ,,Aanpenomen!" zei hij. ,,En van harte bedankt". Mir. Todd liet een leknor van blijd- schap hooren. „Dat's fijn, jonpmensch. Een bof, dat me hoofiddeksel daar straks aan den haal gepaan is. Ik ben je ten zeerste verplicht, livlr. Crr. Hier, mijn hand." (Met een zekere plechtstatipiheid druk- ten ze elkaar de hand. ,,We zullen het maar zonder een con tract of een dergelijke schriftelijike ver- klaring doen stelde Mr. Todd vast. .Jou'w1 woorid is mij genoep, en mijn woord mioet jou maar genoep zijn... Maar een klein voorschot is missdhien we'l ge- wenscht... wat jij, jonpDoor een soort van krampacihtige samentrekkinp van een kant van zijn zwaar. log lichaa.a, haalc'e hij een lijvipe portefeuille uit zijn heup zaik te voorschijn. ,,Nee, dank u", zei George beslist. ,,Ik DR. CURTIUS MINISTER VAN BUITENLANDSCHE EN PROF. MOLDENHAUER VAN OECONOMISCHE ZAKEN. Op voorstel van den rij'kskanselier heeft president Hindenburg Dr. Curtius met cmt- heffing van zijn ambt als minister van oeco- nomische zaken tot minister van buiten- landsche zaken en in zijn plaats professor Dr. Paul Moldenhauer tot rijksminister van oeconomische zaken benoemd. Dr. Julius Curtius, die thans de portefeuille van oeconomische zaken met die van buiten- landsehe zaken verwisselt, is evenals Prof. Paul Moldenhauer lid der Duitsche volks- partij. Hij is op 7 Februari 1877 te Duishurg geboren en thans dus 52 jaar. Hij heeft te Kiel, Straatsburg en Bonn gestudeerd; aan de universi'teit te Bonn is hij in 1898 tot Dr. in de rechts- en staatswetenschappen ge- promoveerd. In den wereldoorlog heeft hij als kapitein der infanterie gediend. Sedert 1920 is Curtius lid van den Rijksdag geweest en in de laatste kabinetten was hij minister van oeconomische zaken. Curtius is een groot voorstander van wijlen Stresemann's politiek van toenadering en verziening en heeft met hem aan de Haag- sche conferentie over de schadevergoeding deelgenomen. Sedert den dood van zijn voor- ganger was hij reeds met de waameming van het mhiisterie van huitenlaniische zaken belast. Professor Moldenhauer is 2 December 1876 te Keulen geboren en studeerde rechten en staatswetenschappen in zijn vaderstad, waar hij in 1919 tot hoogleeraar in de verzekerings- wetenschappen ibenoemd werd. Van 1919 tot 1921 was hij lid van de commissie die de Pruisische grondwet heeft herzien en sedert werk voor qdel omdat ik t noodip heb en ik accepteer 't omdat ik 't verdiend heb, dus nadat ik t vendiend heb, niet bij vooruitibetafinp. En peen vijktip dollar per week... dat is te bespottelijk. En stop die mdniatuur-mjunt asjeblieft niet weer in dien heupzak.zoo bent u hem den eer- sten den besten keer, dat u in een bus stapt, kwijt." Mr. Todd keek hem wel een halve mi nuut schaapachtip onnoozel aan. Dan prinnikte hij bewonderend, liet de porte- teuille in zijn binnenzalk verdwijnen. ,,Je bent aardip bij, he jonp! Zoo map ik het zien. Wat dat safaris aanpaat... maak voor jezelf uit wat je hebben moet en zep het me dan... Dat spaart een hoop woorden uit... Zep ping hij opeens ver- trouwelij'k door, ,,ik ,,mijnheer je niet langer. Ik pa je George noemen, als je der tenmjnste niets oip tepen hebt. Dat klinkt veel pezelliper... ,,Iik voef me ten zeerste pestreeld zei George, met een kleine buiping. ,,En nu! Wat paan we het eerst doen? Mr. Decimus Todd dacht diepzinnip na. ,/Kan je met een auto omipaan, Geor- ge ,,Lk denk van wel. In mm poeien tijd tenminste hdb ik heel wat varieteiten qe- hanteerd." „Zie je", zei Mr. Todd, met een pe- zicht of hij zich sohaamide. ,,Ik heb er een. Bij ongeluk een dap of drie peledei pekocht." „Wat is het voor een wagen?" „Eeii zes-cy'hnder Wesuon-Winches- tepai M-. iOui vei'iOpcn ten am oord, „en je kan 't er aan zien Een paar r en peleden zap ik een rijt va., one voor een etafaperaam en toei. 1920 ook lid van den Rijksdag, waar hij zich bij de volkspartij aansloot. INTERNATIONALE VOORUITZICHTEN. Wij hebben den laatsten tijd sohrijft de N. R. Crt., in en buiten de parlementen on- gewoon veel redevoeringen over intematio- nale aangelegenheden aan te hooren gehad en nu is de tijd aangebroken am, na al deze woorden, tot helangrijke handelingen over te gaan. In de eerste plaats moet voortge- maakt worden met de voorhereiding van de Vlootconferenties te Louden. Een week tijd zal daarvoor gewonnen worden, indien, zoo als berichten uit Washington doen voorzien, deze conferentie niet den 20sten Januari, maar den 27sten bijeen zal komen, omdat de Raad van den Volkenbond juist op 20 Januari zijn eerstvolgende zitting te Geneve zal be- ginnen. De vertrouwelijike gedachteniwisse- ling die bij zulk een gelegenheid steeds tus schen de leiders der intemationale x>olitiek wordt gehouden, zou ertoe kunnen hijdragen om mogelijk overgebleven moeilijkheden op het laatste oogenblik nog uit den weg te ruimen. Intusschen heeft MacDonald Zater- dag in zijn rede in den Gildenhal aan het banket ter eere van den nieuwen Lord Mayor ontkend, dat in zijn gesprekken met Hoover de kwestie van de vrijheid der zeeen was aangeroerd en gezegd, dat hij ook niet dacht dat zij op de vlootconferentie ter sprake zou komen. Eerlijk gezegd, staan wij hier voor een raadsel, want wij hebben pas uit den mond van MacDonald zelf bij het debat in het Lagerhuis iets vemomen wat hiermee in strijd is. In antwoord op vragen van Lloyd George heeft de Britsche eerste-minister im- mers Lloyd George gerustgesteld, dat hij zich in zake de vrijheid der zeeen tot niets gebon- den had, maar „slechts afgesproken heeft, dat het probleem het onderwerp van nadere overwegingen zal uitmaken". Wij moeten ons voorloopig ertoe hepalen de tegenspraak tus schen MacDonald's woorden op 5 en op 9 dezer vast te stellen, maar zullen afwachten tot wij den tekst van zijn verklaring van Zaterdag voor ons hebben. Voorts moet haast gemaakt worden met de afdoening van het werk dat de Haagsche conferentie onvoltooid heeft gelaten. De Duitsche Rijksdag zal nog deze maand de behandeling van de wetsontwerpen die op het in werking stellen van het plan Young he- trekking hebben, beginnen. Op de plaats van den betreurden Dr. Stresemann zal dan Dr. Curtius, de nieuwe Duitsche minister van buitenlandsche zaken, staan, op wien de hoop is gevestigd, dat hij diens werk ook in zijn geest zal voortzetten, daar hij steeds zijn medewerker is geweest. Aan de sensatio- neele berichten, dat de nieuwe Fransche regeering in de ontruimingspolitiek een zwenking zal maken, behoeft men geen waarde te hechten. De Sunday Express wist te vertellen, dat op bevel van den Fransohen opperbevelhebber in het Rijnland de ontrui- ming van de tweede zone gestaakt was en dat Frankrijk niet met de ontruiming van de derde zone zou beginnen, v66r het plan Younig aangenomen was en Frankrijk „de noodige waarborgen voor zijn veiligheid" ontvangen heeft. Dit laatste is een zeer rek- baar begrip. MacDonald was Zaterdag in zijn rede in de Gildenhal vol moed, dat de geheele ontruiming in de helft van het vol- gende jaar haar beslag zou hebben gekregen, en de bijzondere lof dien hij aan Briand toe- zwaaide, was een weerspiegeling van de alge meene verwachting, dat diens politiek het richtsnoer voor de nieuwe Fransche regee ring zal blijven. De eenjge verontrustende factor sedert de Haagsche conferentie is de verandering die er in den toestand van de intemationale geldmarkt is gekomen. Voor de mobilisatie en commercialisatie van de Duitsche obliga tes, waaraan Frankrijk zoo groote waarde heoht, is een stabiele intemationale finan- kent Aspirin-Tabletten en hun uitstekende werking bij alle verkoudheidsziekten en rheu- matische pijnen. is het te weten, dat er maar bestaat. Het onmisbare ken* teeken is het Bayerkruis op iedereverpakking en opelke tablet. Is dit niet het geval, dan hebt ge niet de echte A,spirin. Bovendien komt op iedere verpakking de U be- kende oranje band voor. Let in Uw eigen belang op \deze onbedriegelijke ken* teekenen. Prijs75cts. cieele toestand noodig, en na de zenuwachtige gedragingen van de New-Yorksche beurs, die overal elders haren temgslag gehad heb ben, vraagt men zich af, of het gemakkelijk zal zijn een groote intemationale leening te plaatsen, ook al is het vooruitzicht wat wil- ligheid van het bVleggend publiek betreft voor obligaties tegenover effecten ten gevol- ge van de daling van de koersen van deze laatste gunstiger geworden. NLTSAVOND. Gisteren werd in het Concert- en Bioscoop- gebouw van wege het Departement tot Nut van 't Algemeen de aangekondigde tooneel- avond gegeven. De leden en introducee s waren in grooten getale opgekomen. De buitengewone vergadering werd geopend met een inleidend woord door den voorzitter, den heer Priems, die een en ander mededeelde omtrent de plannen voor de dezen winter van wege de afdeeling te geven avonden en ook omtrent de bibliotheek. Het voomemen bestaat na deze nog 3 avonden te geven, ojn. ook een avond gewijd aan de muziekkunst. Daarop volgde de opvoering van het tcx>- neelspel in 3 bedrijven Levensstroomingen van mevr. J. A. Simons—Mees, door het Frits Bouwmeester-ensemble. t Stuk, geheel opgebouwd uit dialogen, kan aanleiding geven tot zeer uiteenloopende beoordeelingen. De figuren zijn echter geheel naar het modeme leven geteekend. Inderdaad: er zijn er zoo. En de spelers hebben van de verschillende karakters een zeer goede uitbeelding gegeven. We noemen in de eerste plaats die van Bettie Verveer, de liefhabbende vrouw en moedei, door Mej. Sophie Stein, die van haar man, door* Coen Hissink, en meenen dat ook de vertoi- king van Ada, hun dochter, door Mej. Rie Gilhuys te loven valt, evenals die van den zoon door den heer Frits Bouwmeester en de kleinere rol van Bron door den heer Adolf Rijkens Aan het eind der bedrijven toonde kreep ik ineens zin om naar binnen te paan en ze te bekijtken. Binnen was er een jonpmensch, net een zoon van een hertop, zoo n air! en voordat ik wist wat- tie van zins was, had hij me der een ver- kocht. Zoo iemand als makelaar in vaste poederen! Binnen de vijf jaar was die schatrijk. Iik wed dat 't hem zou iukken om iemianid, die naar een peschikte plaats voor een kerk zociht, een paar duizend meter m-oeras te verkooipen en dattie dan nadenhand nop vrij zou zwaaien ook. Eerpisteren kreep ik het dinp thuis en nu staat-ie in de parage. Ilk ben pisteren paan kijken, maar jee'tje!... ik wist niet wat ik zap! Zoo'n ramimelikast op wielen durf ik wel aan, maar een heel huis... Zuflen we es paan kijiken, jonp?" Georpe w'eifelde even. De eenipe wensch, waarvan hij zich op dat oogen blik bewiust was, was, am erpens naast den Ihooifdingang te paan zitten en daa, te blijven zitten tot het meisje met de donkere oopen terupkwam. Maar even nadenken deed hem begrijpen, dat dat niet ping. Ten eerste had hij qeen enkel excuus am voor zeker aan te nemen, dat ze in het Regal logeerde of om een an dere reden er zou terugkeeren en ten tweede was hij sinds vijf minuten in be- treklkinp bij Mr. Todd en had hij te doen wat zijn joviale werkpever hem beval te doen. Dus knikite hij bereidwillig en sit on d op. ,,Graap. Ik heb nog nooit een Westoi onder miijn handen gehad, maar ik bei lopal goed van aannemen... Na u, Mr Todd." IrA: parage van het Regal bevundt zic ncer het hotel ..e.i, war een r..tter: ooa practisciie op ossing is. Het Is ee eusachtige, wit-pestucte ruimte, waa. elke vo^tstaip en elk woord en dozrjn echo's wakker roept en te alien tijde kan men er een collectie van het allermooisfe en allenmodernste op het pebied van auto's ibewonderen, Toen Georpe en Mr. Todd met de onhandipheid van een paar oppeschoten jonpens, die voor het eerst een kerk binnenpaan, over de rails van de groote, vierkante schuifdeuren heenqe- sta.pt waren, doken ze onmiddefiijk onder in wat je een zee van motorvoertuiqen zou kunnen noemen. Auto s van e,k mo del. elke kleur, elke grootte; open wa- pens, pesloten wapens, coupe s en landau- iettes, racewapens. toerwapens. clhars-a- bancs, dozijnen, tientallen. honderden auto's. m ,,Daar heb je em! zei Mr. I odd op een toon, die het midden hield tusschen trots en ontzaq. ,,Hoe vin je em?" Georpe paf niet dadelijik antwoord, omdat hij er, eerlijk gezegd, te verbaasd voor was. In den goeden ouden tijd. voor de financieele catastroiphe, had hij suc- cessievelijik met zoo onpeveer elk soort wapen kennis gemaakit. Maar een auto zooals daar voor hem, had hij nog nooit geziien. De zes-cyliiTder Weston was een auto van het salon-type, van buiten don- kerbruin en van binnen teergrijs. Zij was groot, zij zag er duur uit, zij imponeerde. zij overbliufte. Het electrische licht werd overal door flitsend zilver weerkaatst, de lange, blanke motorkap waarin de iktadht van veertig paarden op de lichte aanralking, die ze aan het werk zou zet ten, lag te wachten glom aanmatigend, oa.ieu op - e treeplamken zagen eruit, c qced voor een aaiirakim ,'sche sch 1 voel— len. (Wordt vcvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1