ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m m 100.000 K.G. SINTELS, De dolende Juweelen No. 8448. WOENSDAG 6 NOVEMBER 1929. 69e Jaargang, Eerste Blad. BiKKEMLjrinr FKUILLET.ON. lUITENL AID. Burgemeester en Wethouders van Z A A M S L A G, vragen prijsnpgnn! a voor de leverantie van te leveren franco station Z. V. T. M. Zaamslag of Axel station. to voor het VERVOER door voeriui van Zaamslag van 92500 K.G. Sintels van tramslation Zaamslag of Axel station naar de verschillende wegen in deze gemeente. Aanbiedingen worden ingewacht v66r of op 11 November a.s des voor- middags lO ure. Zaamslag, den 5 November 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, jjwachten v66r of op MAANDAG 11 NOVEMBER 1929, des voormiddags te lO1^ ure, in A. PRIJSOPGAAF met MONSTER voor de leveramie van minimum: 1. 8000O K.G. Grenailles 2. 120000 K.G. Macadam 1-3; met opgave plaats van levering; B. Het VERVOER en U1TSPREIDEN van bovengemelde en wel op de volgende plaatsen 10000 K.GGriethe De leverantie moet plaats hebben voor 17 December en het vervoer voor 1 Jan. a.s. Het gewicht wordt bepaald naar over te leggen weegbrieven. Weegioon voor rekening leverancier. Zaamslag, den 5 November 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. li 'oorbeeidige maatregelen Aspirin leenigopdewereld. TER NEUZENSCHE COURANT BONNEMENTSPRI.ISBinnen Ter Neuzen 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f, per post r I SO per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post \bonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. tntgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /O.20. Grootere letters en clich4's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien liefst e£n dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND 20000 K.G. voor Pouckepolderschen dijk 10000 K.G. het gehucht Poonhaven 20000 K.G. Othene 10000 K.GZaamslag-Veer 10000 K.G. Reuzenhoek 6000 K.G. de Val 6000 K.G. de Iniage 20000 K.G. in de Polderstraat 20000 K.G. in de Neuzenschestraat 65000 K.G. op het Dorp TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsidag. Op een vraag van den heer Wijnkoop (comm.) antwoordt de voorzitter, dat de in terpellate over Indonesie wellicht bij een vol gende regeling van werkzaambeden aan de orde" zal komen. Aan de orde komen de algemeene ibeschou- wingen over de rijksbegrooting. door iK. R. G. BROWNE. 2) Venvolq.) ,,'n Warm karweibje", zei Georqe. ,,Ja, mijn omivanq in aanmerkinq qe- nomen ,,'t Spijt me, dat ilk ot hoed zoo qe~ deukt heb. Maar daar is wel wat aan te doen". De corpulente man maakte een breed qebaar. ,,Wat is een hoed Kan net zooveel hoeden koopen al® ik wil. Maarre... ik oen aan dezen qewend, zie-je 'n Quwe kennris van me, om zoo maar 's te zeq- qen..." „Zeker, er qaat niets boven oude ken- nisisen..." Even bleef het stil. ,;Enfin", beqon Georqe. „,Mooi weertje", probeerde de corpu lente man het qesprek voort te zetten. ,,Ja, buitenqewPon." ,,Niet te warm en niet te koud..." ,,Zoo is het", stemde Georqe in. ,,Als 't niet qaat raqenen wordt 't vanavond een mooie avond... Eh... qoeden mid- daq." ,,Ooik qoeienimiddiaq", zei de corpulente man. ,,En noq wel bedanlkt". Georqe kniikte en keerde zich om. Maar noq voor hij een half dozijn stappen qe- daan had, voelde hij een hand op zijn arm en hoorde hij de stem van den corpulen- LlCHTEUEURKiE ROOKTABAK ROOM-STsR THEODORliS NIEMEIJER GRONINGEN (Ingez. Med.) De heer PI. Vos (Middenp. v. St. en L.) betoogt, dat de Tweede Kamer wetnig aan- dacht besteedde aan de belangen van hen die een plaats innemen tusschen arbeiders en kapiitalisten. Spreker zal zich ook aan de be- hartiging van die belangen geven. Hij is voor vrijhandel, voor sociale wetten, voor een po- litieleger, voor verbooging van bet belast- baar minimum in de belastingwetgeving. Spreker wenscht voorts opruiming van tol- len en instelling van een afzonderlijk depar- tement van landbouw. Zijn uur zegt bij niet te kunnen volpraten. De beer Knottenbelt (lib.) houdt bescbou- wingen over het parlementaire stelsel en constateert een lusteloosheid in de politick, die o.a. haar oorzaak vindt in de behartiging van groepsbelangen, als gevolg van bet al- gemeen kiesrecht. Spreker betoogt, dat wil het parlement het vertrouwen van het volk herwinnen, de beste mannen der natie aan bet politieke leven moeten deelnemen en er minder en korter gesproken moet worden. In de verkieizing van den heer Fl. Vos ziet spreker niet een verschuiving naar links in het liberale kamp. Diens verkiezing was meer het gevolg van zijn actie tegen de tollen dan van zijn pro gram. Voorts betoogt spreker, dat het ka- binet feitelijk rechts-parlementair is, zij het zonder dat de partijen gebonden zijn. Spreker bestrijdt de meening dat de rechtsche par tijen het monopolie zouden bezitten van een Christelijke levensbeschouwing. EEN GESCHENK VOOR DE KONINGIN. Maandag is, naar het Hbl. meldt, aan de secretarie ten paleize aan het Noordeinde te 's Gravenhage afgegeven namens d'en heer Khouw Kim An, majoor der Chineezen te Ba- tavia, een geschenk voor de Koningin, een persoonlijk cadeau van genoemden heer, dat echter ook moet worden beschouwd als een bewijs van de trouw van aJle Chineesche on- derdanen in Nederl. Indie tegenover onze Koningin. IHet geschenk is een kostbaar borduursel, vervaardigd door vrouwen te Sjanghai, het ge- heel omlijst door een geheel uit de hand ge- sneden encadreering die een meesterstukje is van Chineesche weriklieden te Batavia. Op het borduursel komen o.m. eenige Chineesche letterteekens voor, die achtereenvolgens be- teekenen: De linker letters: Khouw Kim An, Majoor van Batavia, eerbiedig aangeboden". De mid'delste letters: ,,Eeuwig blijve Neder- land machtig". De rechtsche letters: „Ter herinnering aan een lang leven van de Koningin, 31 Augustus 1929". Uit dien datum kan vermoedelijk de gevolg- trekking worden gemaakt, dat het huldeblijk tevens is bedoeid als een verjaarsgeschenk voor H. M. De heer Khouw Kim An groot vriend van Nederland en de Nederland'ers toefde, al- dus het blad twee jaren geleden eenigen tijd hier te lande en werd toen door de Ko ningin in audientie ontvangen. Na zijn terug- keer te Batavia sprak hij steeds op geestdrif- tige wijze over dit mooie oogenblik in zijn leven. I ten man aan zijn oor. ,,Wat ik zeqqen wou... als u 's mee een kop thee qdnq driniken... als u tenminste qeen haast hebt... niet dat i,k me wil op- drinqen..." Georqe bleef staan en monsterde den spreker van het hoofd tot de voeten. Hij was 'n man van ondervindinq en die on- dervindinq had hem qeleerd om voor de avances van over-beminnclij'ke vreemden op zijn hoede te zijn. Als die „prent" daar voor hem daciht, dat hij hem, Georqe Mlerriweather Ash.burnham Carr, kon ..neanen", dan zou hij van een koude ker mis tbuis komen! Zoo'n onnoozele hals was hij niet. ,,Iik zou me vereerd voelen, als u 't doen w'oti", qinq de corpulente man voort. ,,Ik ben een w*eek qeleden hier aan qe- komme en iik ben qeen mensch. Zoo waar ik hier sta, als 't zoo noq een paar daqen doorqaat, qa ik in me zdf praten, anders verleer iik het. Ik lozeer aan den overkant, in het Reqal. Ik zou het wer- kelijk fijn vinden als je miee thee qinq drinken..." Zijn vollemaans-qeziciht ver- breedde zich door een qeamuseerde qrijns ,,Maar je moet niet denken, dattet me om je portemlonnaie te doen is, jonq!... Van dat hebbiik zelvers qenoeq." Georqe qinq voort hem te bekijiken, maar nu zonder taxeerende uitdrufckinq in zijn ooqen, Niets was interessanter dan menschen en de wandelende vleesch- klomp teqenover hem verteqenwoordiqde een tot dusiver onbekend type. Een minuut nauwkeuriq bekijiken bracht aan het licht dat de man niets van een op lichter had. Inteqendeel, hij was wat men noemt een sympathieke kerel hij had zoo iets joviaais, zoo iets ikinderlijks en toch iets intelliqents. Georqe besloot de Met het overbrengen van het geschenk naar Nederland heeft zich op verzoek van den schenker de heer A. Zimmerman belast. WONINGBOUWVEREENIGINGEN EN RADIO-DISTRIBUTIE. Van de zijde van het departement van ar- beid, handel en nijverheid is indertijd hezwaar gemaakt tegen het verleenen van een conces- sie voor radiodistributie aan woningcorpora- ties, op grond van de Woningwet toegelaten als zijnde uitsluitend werkzaam ter verbetering van de volkshuisvesting. Het dagelijksch be- stuur van den Nationalen Woningraad heeft thans een adres gericht tot den minister van arbeid, handel en nijverheid, waarin wordt uit- eengezet, dat wanneer een corporatie als hier- bedoeid, zich bezig houdt met radiodistributie uitsluitend ten behoeve van haar eigen wonin- gen, zulks geenszins met haar d'oel, zooals dat in woningwet en woningisbesluit is omschre- ven, in strijd is. Op grond hiervan wordt den minister verzocht er geen bezwaar tegen te maken wanneer een ingevolge de woningwet toegelaten corporatie een radiocentrale voor haar eigen woningen wil instellen. DE ACHTDAAGSCHE SPOOR- ABONNEMENTEN. Volgens „Het Vaderland" zou er goede kans bestaan, dat de achtdaagsche spoorabonnemen- ten, tot dusver alleen des zomers te verkrijgen, het heele jaar verkrijgbaar zullen worden ge- steld. WETHOUDER HEIJKOOP. Naar gemeld wordt is de heer A. Heijkoop, wethouder der gemeente Rotterdam, van plan zijn ontslag te nemen als wethouder wegens zijn langdurige ziekte. De raads- fractie van de S. D. A. P. heeft toereids als zijn opvolger aangewezen den heer J. ter Laan. Deze zal alsdan bedaniken voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, in welke functie hij wordt opgevolgd door den heer G. van den Houven, bezoldigd bestuurder van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. ONDERWIJS IN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. De Kon. Nat. Bond voor Reddingswezen en eerste hulp bij ongelukken Het Oranje Kruis besloot in zijn jongste algemeene vergadering: lo. ter meerdere bevordering van het on- derwijs in eerste hulp bij ongeiukken, aan de plaatselijke vereeniging, die den cursus regelt, een geldelijke tegemoetkoming te verstrekken van 5 voor elken leerling, die een drieledigen cursus tot het einde toe volgt, tot een maxi mum van 50 voor een drieledigen cursus; 2o. aan die vereenigingen, die zich moeite willen geven: a. ook na het einde van den drieledigen cursus de gediplomeerde leerlin- gen in de gelegenheid te stellen zich te blij- i ven oefenen en ,b. uit deze leerlingen een blij- vende „Eerste Hulp-brigade" te vormen, voor d'it doel financieelen steun te verleenen, waar- van de grootte al naar de omstandigheden telkens door het bondsbestuur zal worden j vastgesteld. Voor aanvragen of inlichtingen kan men zich wenden tot den directeur van het Centraal Bureau van het Oranje Kruis. Keizersgracht 134, Amsterdam. inrvitatie aan te nemen hij had niets te verzuimen en nieuw'e ondervindinqen op- doen wias altijd aan te ibevelen. Als de man zich dan ten slotte toch noq als een oplichiter ontpopte, wel, dan was er noq niets verbeuxd. Georqe Merriweather Ashburnham Carr was qeen man in bonis. Van een kikker kan je qeen veeren pluk- ike n. iDus iknikte hij qenadiqlijik. ,,Met aille soorten van qenoeqen," zei hij. ..iDa's fijn", zei de corpulente man. ..Vooruit er dan miee." Hij qreep Georqe bij zijn arm en lood- ste hem steeds met zijn eene hand boven op zijn hoed door de druikte naar het imponeerende inqanqencomplex van de Reqal. Om van den kant van de Strand het Reqal Hotel een qebouw van zulke qe- weldiiqe afmetinqen en van zoo'n pom peuse praciht, dat een vreemdelinq bij den eersten aanblik er qewioonlijik paf van staat in te komen, moet de arqelooze bezoeker door een qroot qlazen tourni quet met vier vakken. Aan den buiten- kant wordt deze inqanq bewaakt door een meneer in een pakje, dat het parade- tenue van een Venezuelaan.schen veld- maarschalk zou kunnen zijn en aan den binnenkant door een kleinen jonqen in een lanqe broek en een naiuwsiuctende tuniek met een te veel aan qlknmende knoopen. Toen de corpulente man op de deur afstapte en het va,kje, dat voor stond, binnenschoof, schoot de veldmaar- sCiheV; op het toiurr-'quei af cn qaf bet een aauunioediqenden duw. Dit, oe-. het ce overtuiqinq van de hotel-bestuurderen is, dat een ,,heer" een deur die draaien moet, zonder deskundiqe hulp niet aan het HET TAALVRAAGSTUK IN BELGIE. Het Algemeen Vlaamsch Verbond, dat groo- ten invloed heeft op de Vlaamsche beweging maar vooral op de Vlaamsche Katholieken, heeft een manifest tot de regeering gericht, waarin op een spoedige en volledige oplossing van het Vlaamsche vraagstuk wordt aange- drongen. In het manifest wordt er op gewe- zen, dat de regeering heel wat hervormdngen in de verschillende gewesten kan uitvoeren zonder daarvoor wetsontwerpen te moeten in- dienen en op stemming te moeten wachten. Het manifest haalt als voorbeeld aan de her- vormingen, die in het leger, de administratie en het onderwijs kunnen worden uitgevoerd. En ten slotte dringt het manifest nad'rukkelijk aan op onmiddellijke vervlaamschdng der Gent- sche hoogeschool. Aldus wordt de regeering van Vlaamsche zijde aangespoord toch haar inzichten in de taalkwestie te doen kennen. Maar tegelijker- tijd wordt de oppositie der Walen en van Fran- sche zijde in Vlaand'eren tegen de hervormjn- gen sterker en sterker en terwijl de liberale partij tegen de eisehen der Vlamingen is ge- kant, wordt ook in de Katholieke partij de anti-Vlaamsehe oppositie weer wakker. HET KABINET TARDIEU. Tardieu heeft zijn belofte gehouden dat hij zijn nieuwe kabinet op het einde van de vorige week bijeen zou hebben en de samenstelling ervan beantwoordt schrijft de N. R. Crt. volkomen aan de verwachting dat het een lichtelijk herziene uitgaaf van het afgetreden kabinet Briand zou zijn. Het ministerie kan echter ook een zeer vermeerderde uitgaaf daar- van heeten, omdat de lijst der onderstaats- secretarissen, in vergelijking met de oud'e regeering, sterk is uitgebreid, wat ten doel heeft, den hoofden der departementen gelegen heid te geven zich voornamelijk aan de alge meene leiding te wijden en het detail-werk aan hun onderministers over te laten. De socialistisch-radicale groep uit het parle ment heeft op het laatste oogenblik met 46 tegen 28 stemmen nog het besluit genomen om aan haar leden het aannemen van porte feuilles in de nieuwe regeering te verbieden en daardoor kwam vast te staan dat Tardieu aan de linkerzijde slechts medewerking kon vinden bij de „gauche radicale", de groep van Lou- cheur en Laurent Eynac, en bij de republi- keinsch-socialistische partij waatrtoe Briand en Hennessy behooren. Deze vier namen vindt men onder de ministers en zij hebben hun por- tefeuilles uit het vorige kabinet behouden. Het rechter centrum is nu niet alleen Maginot minister van oorlog), maar ook door Pietrie (minister van kolonien) vertegenwoordigd. lAan kracht heeft het kabinet Tardieu, wan neer men het met het kabinet Briand verge- lijkt, niets gewonnen en het is duidelijk dat het reeds bij zijn eerste varschijning in de Kamer door dezelfde combinatie van elemen- ten van rechts die met de internationale poli- tiek van Briand geen vrede hebhen, en de socialistische radicalen en socialisten die Briand hun vertrouwen geweigerd hebben, om- vergeworpen kan worden. Ilntusschen hebben echter de socialistische radicalen geleerd dat zij, bij gemis van mede werking van de socialisten zelven, niet bij machte zijn een regeering te vormen en dat er geen venandering kan komen, zoo lang men het in Frankrijk ongebruikelijke middel van Kamerontbinding niet te baat neemt. Voor links biedt de aanwezigheid aan Oorlog van Maginot, den man van rechts, in plaats van Painleve die zooveel meer links stond, in ver- band met de ontwapeningspropaganda het. groote aanvalspunt op de nieuwe regeering. ;Briand die nu van het premierschap ont- last is, kan in de nieuwe regeering al zijn krachten aan de Leiding van de buitenlandsche politick geven. iBeschouwingen over het algemeene program van de nieuwe regeering, waarop verminde- ring van belasting bovenaan staat, wat dank zij het groote batig slot op den dienst van het loopende jaar mogelijk is, kunnen wach ten tot de onzekere omstandigheden waarin zij aan het roetr komt, zich gestabiliseerd heb ben. HET VOLKSPETITIONNEMENT IN DUITSCHLAND. Het volkspetitionnement in Duitschland is, tegen de verwachting in, toch nog geslaagd, daar meer dan 10 der kiezers op de lijsten hebben geteekend. Het aantal kiezers be- draagt 41.278.890. Op d'e lijsten hebben ge teekend 4.133.813 kiezers, dus 10.06 Het gevolg van deze stemming is, dat men binnenkort een referendum zal moeten hou- den over onderstaand „wetsontwerp tegen het onder slavemij brengen van het Duitsche volk" II. De rijksregeering moet de buitenland sche mogendheden onmdddellijk op plechtige |LL-L 1_L werden getroffen om het door laboratorium- proeven gevonden ASPIRIN in grooter opzet geregeld op hygienisch onberispelijke wijze te fabriceeren. Zij bieden een beslisten waarborg, niet alleen voor de hygienische vervaardiging, doch evenzeer voor de zorgvuldigste verpakking. draaien kan krijqen. De deur zette zich dus met bahulp van z'n bewaker in be- weqinq en de corpulente man kwam van buiten binnen. Nu1 was Georqe aan de beurt. Hij sloop op zijn teenen naderbij... als er iets op de wiereld was, dat hij wiantrouwde, dan was het een draaideur... en schoof een vakje binnen. Juist op het ooqenblik dat de opening achter hem zich met een zachtschiuifelend qeludid sloot, kw'am hij tot de ontdakkinq dat hij niet de eeniqe was, die zich in de qavaarlijke zone qe- waaqd had. Een ijonq meisje had hetzelf- de ooqenbliik, waarop ihij z'n entree d'hotel maakte, voor haar exil uitqekozen. En zoo kwiam het, dat de hij en zij van ait verhaal een kwJart m|inuut lanq in een cylinder van qlas, met niets dan een spie- qelruit als soherm ertusscihen, opqesloten war en. Bij het zien van het qezicht van zijn medie-qevanqene kreeq Georqe een schok van venbazinq. Noq noodt had hij zoo'n mooi meisjeslkopje qezien Hij was zoo overbluft, dat hij het noodio vond ter wijl zijn belanqstellinq in de spraakzame sekse anders nihil was om te blijwen staan en haar na te kijken. Hetqeen hem zonder qewetensbezwaar als een fout aanqerekend kan worden, aanqezien er dinqen zijn tijd, getij, ont- stemde vrouwen en tourniquets, die niet op een man wachten. De man bleef staan, miaar de deur ninq door. Georqe kreeq een stomp in zijn ruq, die hem vcor- over deed tuimelen vervolqens een stomp teqen zijn borst, die hem achterover deed tuimielen. En daarna, terwijl hij noq half versuft door dien plotselinqen aanval man- haftiqe poqinqen deed om zich op de been te houden, kreeq hij stomipen op een (Ingez. Med.) dozijn plaatsen te qelijlk. De jonqelinq met de koperen knoopen schoot toe en troik de veldmaairschalk schoot eveneens toe en duwde. Met het qevolq, dat het tourniquet tevreden-snorrend in de rondte v'lcoq. Georqe werd als een prop uit een proppescihieter de frissche lucht inqescho- ten. Boven aan de breede stoep, die naar den Strand-uiitqanq voerde. botste hij met een smak teqen iemand op, voer de een isoort van oorloqsdans op een been uit en qinq zitten. En op dat ooqenblik qeen secondc eerder kwam hij tot die ontdekkinq, dat de zij met wie hij in botsinq qekomen was, de onschuldiqe aanleiainq tot dit merkwaardiqe incident, oip de bovenste trede, met haar beenen recht voor zich uit, verw'onderd zat rond te kijken. Tijdenis de periode van de veribaasde stilte die hierop volqide, kwam de veld- maarschalk met een bezorqd qezicht op hen af suikkelen. Vol dienstijver hielp hij hen oip, vol dienstijver klopte hij hen af. vol dienstijver informieerde hij naar hun blessures tenminste als die er waren De onibekende jonqedame qaf alleen ant- woord Georqe had qeen tijd voor den vel dmaarschalik. ,,Nee zei ze, ..absoluut niet. Ik ben alleen... 'n beetje verwonderd.anders niets. Iik kreeq opeens een duw in mijn ruq en voor ik wist wat er qebeurde. zat ik ,hier. Wat iis er aan de hand 'n Aard- bevinq of zoo ,,'.t Spijt me verschrikkelijk", zei Georne. ,,Het... is heelemaal mijn schuld. Ik wist qeen raad met die idiote deur en toen verloor ik mijn evenwicht en toen kwam ik teoen u aan. Heb ik u heuiscih niet bezeerd (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1