Tar Neuzensche Courant Tweede Blad. BUITEILAHD. eSHEKGDE HBKBIBB. Wo&nsiag 23 Oct. No. 8442, DE LEUVENSCHE BALUSTRADE. KOE DOOR EEN TREIN GEDOOD. TWEE AUTOBUSSEN TEGEN ELKAAR GEREDEN. taai leven. BRUTALE INBRAAK TE STOCKHOLM. EEN BERGTREIN IN EEN RAVIJN GESTORT. BADPAKJESREVOLUTIE IN MACHESTER. HOOGOVEN IN DE LUCHT GEVLOGEN. VAN IN AFGANISTAN, Koning Nadir, de nieuwe gebieder van Af- ganistan, heeft schrijft de N. R. Crt. na zijn verdrijwing van Habiboella nog een moei- lijke taak voor zich, want na den Jdoedigen stammen-oorlog is de schatkist leger dan ooit en vele stammen hetoben zich in aen tijd /an beroering van het gezag van Kaboel onafhan kelijk gemaakt. De in het gebergte bii de pasisen wonende stammen zijn aan voiledige anarchic gewend geraakt, zij zijn uit de tuig- huizen van Kaboel van wapens voorzien en goede kenners van het land zijn van meening dat het werk van een halve eeuw voorloopig te niet is gedaan. Voor de nieuweregeering zich weer vaste inkomsten kan verzekeren moet aan de Hindoesche en andere ko op lied en, wier hand el geheel te niet is gegaan, nieuwe veiligheid op de oude handelswegen verzekerd worden, opdat zij hun bedrijf kunnen hervat- ten. Toen emir Abdurrahmen in 1880, na een tijdvak van dergelijke beroering, van Fmge- land groote geldmiddelen en yeel wapens kreeg, duurde het nog voile tien jaar voor de normale toestanden hersteld waren. Er komen berichten dat Nadir's positie door betuigingen van trouw van de stammen ten Zuiden en Zuidooosten van Kaboel versterkt is en andere stammen uit de bergen in het mid den van het land afgezanten naar Kaboel heb- ben gezonden, om hem steun toe te zeggen. De vraag is maar, of die trouw bestand zal blijken tegen de heffingen welke hij hun zal moeten opleggen, om aan geld te komen. Bovendien heeft hij, zooals wij al eerder heb- ben opgemerkt, nog niet met Habiboella afge- rekend, die reeds bezig zou zijn in het district Charikar een nieuwe strijdmacht te verzame- len. Een man die, hoewel van zeer nedenge afkomst, erin slaagde, zich op te werken tot omrverwerper van een gevestigde dynastie, moet wel iemand met meer dan gewone eigen- schappen zijn. Het feit dat hij met zijn trouw- ste volgelingen nog uit de belegerde citadel te Kaboel heeft kunnen ontsnappen, levert mede een bewijs van zijn niet alledaagsche ^eest- kracht. De nieuwe Koning heeft tegenover een cor- respondente van de Petit Parisien, die uit Tasjkent met een vliegtuig te Kaboel was aan- gekomen, de verzekering herhaald dat hii met naar Afganistan terug was gegaan, om den troon te veroveren, maar om het land te red den. Ondanks zijn wankele gezondheid zal hij zijn best doen den zwaren last van het koning- sohap te dragen. Hij hoopt het land voor te gaan op den weg van vrede en vooruitgang en het ah onafhankelijken en beschaafden staat te bevestigen. De scholen zullen heropend, wegen en spoorwegen aangelegd en de nijver- heid zal hersteld worden. Een ambitieus pro gram voor welks uitvoering het geld nog ge vonden zal moeten worden. 'Opmerkelijk is dat de Sowjet-regeering blijk- baar de eerste is geweest die rechtstreeks van den nieuwen Afgaanschen minister van bui- tenlandsche zaken een mededeeling langs draadloozen weg heeft ontvangen, waarm Moskou met de verkiezing van Nadir chan tot koning in kennis gesteld en de wensch tot handhaving van zoo vriendschappelijk moge- ljjke betrekkingen met de Sovjet-unie uitge- sproken werd. Karachan, de adjunct-commis- saris van buitenlandsche zaken der Unie, heeft geantwoord dat Afganistan op voortdurende betrekkingen en goede buurtschap van den kant van Sowjet-Rusland kan rekenen. POINCARE WEER GEOPEREERD. Poincare heeft Maandagochtend acht uur de tweede operatie ondergaan, welke reeds lang van te voren was aangekondigd. De operatie is goed verloopen. DE VERLOVING VAN P RINSES MARIE JOSE. Den 24en dezer, den verjaardag van het huwelijk van koning Victor Emanuel en konin- gin Helena van Italie, zal, naar men in hooge Brusselsdhe kringen verzekert, de verloving van prinses Marie Jose en prins Umberto wor den aangekondigd. Uit Rome is tevens bericht ontvangen, dat prins Umberto een bezoek bracht aan den Paus, welk bezoek eveneens verband houdt met zijn aanstaande huwelijk. Naar verluidt zal de Paus bij de plechtigheid die in Sint Jan van Lateranen zou worden ge- celebreerd, aanwezig zijn. „OUD-BELGIE" TE ANTWERPEN. Zaterdagnam id dag is op het tentoonstel- lingsterrein te Antwerpen de eerste steen ge- legd van de expositie-wijk, Oud-Belgie, welke een middeleeuwsch uitzicht zal h ebb en en waar, naast een reconstitutie van het huis van Rubens de Belgische provincien en vele steden ieder haar eigen huis zullen hebben. De wijk zal een oppervlakte van 4 hectaren beslaan. Een der voorzitters van het comite, Albert Kreglinger voerde het woord in het Fransch; baron Holvoet, gouverneur der provincie, ant- woordde in dezelfde taal; senator Lebon, waar- nemend burgemeester, deed het in het Neder- landsch. De werken zijn reeds aangevangen. Het geheel moet een halve maand voor de opening der tentoonstelling klaar zijn. DE EX-KEIZERIN ZITA. Ex-keizerin Zita van Oostenrijk is verge- zeld van haar oudsten zoon ex-kroonprins Otto te Brussel aangekomen. De ex-keizerin zal zich te Brussel definitief vestigen onder den naam „hertogin von Bale" op het kasteel van Steenockerzeel bij Brussel. Het werd haar door markies De Croix ter beschikking ge steld. |De 17-jarige aartshertog heeft zich in de faculteit der wijsbegeerte te Leuven als stu dent laten inschrijven. Het kasteel van Steenockerzeel is een histo- risch gebouw uit de middeleeuwen, omgeven door breede vijvers. HET „GOTT ERHALTE-" WORDT WEER HET OOSTENRIJKSCHE VOLKSLIED. Wegens de herziening van de Oostenrijksche grondrwet, is het waarschijnlijk, dat het tegen- woordige volkslied van de repuibliek, waarvan de woorden het werk waren van den toen- maligen sociaal-democratischen bondskanse- lier Renner, zal worden afgeschaft en in de plaats daarvan het oude „Gott erhalte..." van Haydn, weer in eere zal worden hersteld. De woorden zullen dan voor Oostenrijk extra met Ottokar Kernstock worden herzien. LEVENSMIDDELEN-BOEKJES VOOR KINDEREN. Met het oog op het steeds toenemende ge- brek aan levensmiddelen, heeft de sovjet van Moskou besioten speciale levensmiddele^- boekjes voor kinderen onder de 12 jaar in te voeren. Melk, eieren, boter, griesmeel en an dere prodiucten voor kinderen zullen alleen afgegeven worden aan hen, die een kinder- boekje bezitten. Voor volwassenene zijn eieren, boter, melk, e.d. een onibereikbare weelde. LIEFDE IN HET BEZETTE GEBIED. Dat de taal der liefde intemationaal is, bleek wel ten duidelijkste trjdens de bezetting door de geallieerde troepen. Al was het cockney" voor de Keulsche meisjes even moeilijk te begrijpen, als het ,,Kolsch" voor de Engelschen, die zoovele jaren in Keulen gelegerd waren, dit verhinderde niet, dat zij elkaar al spoedig begrepen en na de succes- sieve ontruiming, is menig Duitsch meisje als echtgenoote van een Engelsch soldaat mee naar Engeland gegaan. Begin December zullen de laatste Engel- sche soldaten het Duitsche gebied hebben verlaten en menig „Gretchen"-hart zal ge- broken worden, of treuren over het verlies van den ontrouwen Tommy. Het Engelsche hoofdkwartier ziet namelijk ongaame, dat er te veel Duitsche vrouwen ge'importeerd wor den en aangezien het een huwelijk niet kan verbieden, worden andere middelen te baat genomen. Wordt het bekend, dat er zich een idylle ontspon, dan bespoedigt men het ver- trek en komt de betreffende soldaat direct in aanmerking om naar zijn land terug te kee- ren. Dezer dagen nog kwam de liefde van twee broers tot een ontijdig einde, toen zij onverwacht bevel kregen hun ransel te pak- ken en naar het vaderland terug te keeren, omdat het bekend was geworden, dat zij lief de hadden opgevat voor twee meisjes. Een speciale verslaggeefster van de .Daily Chronicle" had een onderhoud met adjudant Trendell van 't Leger des Heils, die dikwerf als tolk is opgetreden, en zelfs als postilion d'amour, wanneer twee eerlijke harten elkaar hadden gevonden. Een Iersch soldaat werd verliefd op een allerliefste Duitsche en wenschte niets liever dan dit in woorden uit te drukken. In het begin kwam hij met zijn brieven bij adj. Trendell, die ze vertaalde en vervolgens ook het antwoord in het Duitsch opstelde. Spoedig had hij door den omgang voldoende Duitsch geleerd. En al was zijn vader een oud-strijder, die in den grooten oorlog gestaan had tegenover den vader van het Duitsche meisje, de liefde overbrugde de oude vijandschap, beider ouders hebben reeds hun toestemming gegeven en het zal het En gelsche hoofdkwartier niet gelukken hier roet in het eten te gooien. BELASTING OP LEDIGGANG. Een lid van den gemeenteraad van Dinan in Frankrijk heeft een gemeentelijke belas- ting der lediggangers voorgesteld, die ook door den raad is aangenomen. Verder heeft de raad, oordeelende dat het niet aangaat, inkomsten uit zwaren arbeid met gelrjke maat te belasten als het inkomen van men- schen, die niets uit voeren, bij het parlement een request ingediend, luidende: „Met het doel, een sociale onrechtvaardigheid af te schaffen en opdat de traagheid niet langer door den Staat worde beloond, terwijl de ver- dienste der werkende menschen zoo zwaar wordt belast, verzoekt de gemeenteraad van Dinan het Fransche parlement, onmiddellijk een luxe-belasting op den lediggang in te voeren". De rechtbank te Leuven heeft zich aange- sloten bij het requisitoir van het O. M. in- zake de balustrade der Leuvensche univer- siteit. Deze zal dus op haar kosten de tegen- woordige balustrade moeten laten vervangen door een, zooals in het ontwerp van den Amerikaanschen architect Withney-Warren is voorzien, welke het bestreden opschrift (,,door Duitsch geweld vemield") draagt. Naar verluidt zal de universiteit in hooger beroep gaan. LIJK GEVONDEN IN DEN VIJVER VAN HET UTRECHTSCHE WILMELMINA PARK. Personeel van den plantsoendienst te Utrecht heeft, toen het Zondagmorgen aan den vijver in het Wilhelminapark kwam, om de zwanen van voedsel te voorzien, daar het lijk gevonden van een man. Daar de voeten met een doek samengebonden bleken, dacht men aan mis- drijf en waarschuwde men de politie, die oogenblikkelijk de noodige maatregelen nam. Het onderzoek leverde dit resultaat op, dat ge- melde doek een zijden zakdoek was, waarmee de man zijn voeten had aaneengebonden, om beter in zijn verdrinkingspogingen te slagen. Sporen van geweld bleken op het lijk niet aan wezig. Het lichaam moet eerst sedent Zater- dagavond in het water gelegen hebben. lOnder een hoop bladeren vond men een ron- den zwarten hoed en een regenjas, in den zak waarvan men papiersnippers vond, afkomstig van een pas. Ook eenige snippers van een portret werden daarbij gevonden. In het nog zoo goed als nieuwe goed bevond zich geen enkel merkteeken, behalve de narnen van win- keliers. Door de papiersnippers aan elkaar te passen heeft de politie kunnen vaststellen, dat de naam van den man is A. G. N., vermoede- lijk thuis behoorend in Groningen, leeftijd 60 jaar. GROOTE BRAND TE HAARLEM. Door tot nog toe onopgehelderde oorzaak is Zaterdagmiddag brand ontstaan in de kisten- fabriek van de fa. Kaub, gevestigd aan het Noorder Buiten Spaame in den Veerpolder te Haarlem. De fabriek was ondergebracht in een gedeelte van de fabriek der N.V. Industrieele en Handelsmaatsohappij, v.h. Hilarius en Co., waar o.m, draadnagels gemaakt worden en handel gedreven wordt in carbid en loodgie- ters-artikelen. ISpoedig stond de fabriek in vlammen. Deze vonden gretig voedsel in den grooten voorraad hout der timmerfabriek. De Haarlemsche brandweer had groote moeite om tot de bran- dende perceelen te naderen, omdat er nog steeds geen goede verkeersweg ligt en ook geen waterleiding. Groote hoeveelheden water- slangen moesten uitgelegd worden om water aan te voeren van de fabriek der Gebr. Figee, terwijl ook met een kleine motorspuit water uit het Spaarne gegeven werd. De groote spuit kon niet dicht genoeg naderen. Een en ander werd oorzaak, dat zoowel de fabriek van Kaub als die der finma Hilarius geheel vemield werden. De schade voor de eerste bedraagt on- geveer 25.000, voor de tweede tegen de 50.000. Verzekering op de gebouwen en het materieel dekt de schade. Er was echter geen bedrijfsverzekering. Totaal zijn een 40 per- sonen zonder werk gekomen. EEN LIJNWACHTER DOOR EEN TREIN GEGREPEN. Zaterdagmiddag is de Hjnwachter Kr. nabij den overweg te Zevenbergen door een uit de richting Rotterdam komenden sneltrein ge- grepen. Den ongelukkige werd een arm flfge- reden en hij bekwam voorts eenige emstige verwondingen. Hij is op last van den genees- heer onmiddellijk per auto naar het ziekenhuis te Breda vervoerd. Het slachtoffer is gehuwd en vader van zes kinderen. AAN DE VERKEERDE ZIJDE VAN DEN WEG GEREDEN. Op den Amersfoortschen weg reed ter hoogt- van den Godelindeiweg met een vaart van 30 a 35 K.M. de heer B. uit Amsterdam, toen uit dien weg mevr. van der H. uit Bussum op haar fiets aan de verkeerde zijde van den weg kwam aanrijden. Een botsing was niet meer te voor- komen. Met een zware hoofdwonde werd de wielrijdster in een naburige villa binnengedra- gen, waar geneeskundige hulp werd ontboden. ONGELUK OP EEN GYMNASTIEKLES. Te Delft is in de r.k. school aan de Raam het 16jarige meisje A. G. Beuman uit de Laan van Overvest op een gymnastiekles uit de rin- gen gevallen en op het hoofd terecht geko men. Zij kreeg een hersenschudding en is en- kele uren daarna overleden. EEN DIEF AANGEHOUDENJ Te Delft werd bij een onderzoek der politie in logementen en cafe's een persoon aange- troffen, die zich niet kon legimiteeren. Ter vaststelling van" zijn identiteit werd hij mee- genomen naar het politiebureau. Het bleek, dat hij gezocht werd door den brigade-com mandant van de Kon. Mareohaussee te Almelo wegens diefstal van f 500. De man is naar Al melo overgebracht. EEN KIND GEDOOD. Te Hillegom is het driejarig zoontje van den scheepsbouwer Akerboom door het vallend gewicht van een ijzerschaar op het hoofd ge- troffen, tengevolge waarvan de kleine terstond dood was. Vrijdag heeft de trein die om 7.54 uur van Zutphen te Dieren aankomt, juist voor d'e spoorbrug over het kanaal Dieren-Apeldoorn een zware koe die op de spoorbaan liep, ge- grepen en aan stukken gereden. De machinist die ongeveer een 100 tal meters verder den trein tot stilstand bracht, kon een gedeelte van het verminkte beest, dat uit de weide ontsnapt zou zijn, tusschen het raderwerk verwijderen. lOp den Sonschen weg onder d'e gemeente Son bij Eindhoven reed Maandagmorgen een vrachtwagen, ingericht voor autobus, toebe- hoorende aan Bouman te Eindhoven, met per soneel uit den omtrek van Appeltem, werk- zaam aan den woningbouw te Eindhoven. De Chauffeur wilde een voor hen uit rijdende auto bus passeeren, maar de wagens kwamen met elkaar in aanrijding. De autobus van Bouman liep tengevolge hiervan tegen een boom; door den schok werden nagenoeg alle tien inzitten- den uit den wagen geslingerd en liepen ver wondingen op. Ze zijn naar het ziekenhuis te Eindhoven overgebracht. Maandagmiddag konden zij alien het ziekenhuis verlaten om naar hun woning te worden gebracht. Zij had den lichte verwondingen bekomen. Een hunner moest in het ziekenhuis achterblijven; deze heeft een ernstige inwendige verwonding be komen, zoodat zijn toestand zorgwekkend is. WILDDIEVEN GEVANGEN. Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat de jachtopzieners W. H. Scholts en C. van Harten, te Nederwoud bij Bameveld, den laat- sten tijd niet minder dan 45 bunzings en her- melijnen hebben buitgemaakt. In de nesten, welke werden uitgegraven, werden talrijke overblijfselen van gedoode hazen, konijnen en ander wild gevonden. GEVAARLIJKE STRANDVONDSTEN. Aan het Zandvoortsche strand spoelen nu en dan bliikken bussen aan, waarop een koperen dop beivestigd is. Deze bussen blijken een ge- vaarlijke springstof te bevatten. Een inwo- ner van Zandvoort, die zulk een bus mede naar huis nam en met een hamer trachtte de dop te verwijderen kreeg ernstige wonden aan ge- zicht en aan zjjn buik toen de bus ontplofte. Hij moest zich onder geneeskundige behan- deling stellen. Zijn toestand is niet levensge- vaarlijik maar wel ernstig. ERNSTIG AUTO-ONGELUK BIJ TETERINGEN. Zaterdagmiddag is op den Oosterhoutschen Steenweg bij Teteringen een ernstig auto-on- geluk ge'oeurd. Een personen-auto, komende uit de richting Oosterhout en bestuurd door de 18-jarige mej. Z. uit Oosterhout reed in voile vaart tegen een boom. Een der inzittenden, de schoonmoeder van den heer Z. werd zoodanig gewond, dat zij een half uur later aan de bekomen verwon dingen is overleden. Mej. Z. zelf bekwam een zeer ernstige hoofdwonde. Het ongeluk moet te wijten zjjn aan het feit dat mej. Z. plotse- ling het stuur kwijt raakte. IN DE MODDER GESTIKT. IDonderdagmorgen te halfzes heeft te Oudenkerk aan den IJsel een auto-ongeluk plaats gehad, dat den' chauffeur, den 29-jari- gen melkrijder J. Dekker het leven kostte. lederen morgen ging Jan Dekker nog voor het dag was in dienst van zijn vader de melk ophalen bij de boeren in den omtrek. Zoo was hij Donderdagmorgen te halfzes met zijn vrachtauto aan het erf van Van der Bas geweest. Na de melk geladen te hebben wil de hij achteruit over den vlonder weer naar den weg rijden. Daarbij had hij het ongeluk met een der achterwielen naast de brug te komen,ten gevolge waarvaan de auto achter uit omsloeg in de sloot. Dekker zat opgeslo- ten in de cabine, welke onder de modder ver- dween. IHings schoten Van der Bas en zijn huisgenooten te hulp. Met veel moeite slaag de men er eindelijk in Dekker uit de cabine te verwijderen. Doch zijn gelaat was zwart be- modderd. Het was reeds te laat. Een ge- neesheer, die onmiddellijk ter plaatse kwam kon slechts den dood door verstikking con- stateeren. De zwaar beschadigde vrachtauto is later met vereende kraohten weer op het droge ge bracht. GAS ONTSNAPT. Vrijdagmorgen bleef de gashouder van de gasfabriek der N.V. Continental Gas Mij. te Oosterbeek haken, waardoor ruim 5000 M3 gas verloren ging. Het omliggend terrein werd onmiddellijk af- gezet, terwijl de gemeentelijke motorbrand- spuiten werden ontboden met het oog op het groote brandgevaar. VERZONNEN AANRANDING IN HEEZER BOSCH. ,In verband met de in de dagbladen vermeRle aanranding in de Heezer bosschen, waarbij ze- kere J. G. te Roermond door een onbekend per soon zou zijn aangevallen, die hem bij de ont- stane worsteling de kleeren zou hebben stuk gesneden, is door de politie een onderzoek in- gesteld. Daarbij is gebleken, dat van eenige aanranding geen sprake is geweest. G. had dit verhaal gefantaseerd en rond gestrooid' om in zijn dorp voor een flinken kerel te kunnen doorgiaan. De wondjes aan zijn airmen en een soheur in de broek, die dienden om zijn ver haal wat kleur te geven, had hij, zooals hii thans bekende, bekomen toen hij den betref- fenden avond van zijn rijwiel was gevallen. Tegen G. is thans proces-verbaal opgemaakt. EEN INBOEDEL VERDUISTERD. Eci. gen tijd geleden verkeerde d'e eigenaar van een pension in de Utrechtschestraat te Amsterdam in geldnood en hij wendde zich daarom tot een kennis, die in de Zacharias Jansestraat woonde, met het verzoek hem vijf- duizend gulden te leenen. De kennis was daar- toe wel bereid, maar verlangde een onderpand. De pensionhouder bood hem daarop het meubi- lair van het pension aan, dat een waarde van ongeveer vier en een half duizend gulden ver- tegenwoordigde, en hierop ging de geldschie- ter in. Toen echter de terugbetaling van het geleende geld achterwege bleef, "begon de geld- schieter argwaan te koesteren, een argwaan, I die nog toenam, toen hij verleden week ver- nam, dat de pensionhouder de stad verlaten had zonder zijn nieuw adres achter te laten. Hij besloot daarom den inboedel van het pen sion in beslag te nemen. Dit stuitte echter op moeilijkheden, omdat bleek, dat de pen- 1 sionhouder, voor zijn vertrek met de Noorder- zon, de meubelen aan een derde had overge- daan en met het geld verdwenen was. Hij deed daarop bij de politie aangifte van deze verduistering. Be politie zoekt thans den verdwenen pensionhouder. EEN TRAGISCH ONGEVAL. Vrijdagmorgen heeft in het Zuiderbad te Amsterdam een tragisch ongeval plaats ge had. Te ongeveer 9 uur speelden eenige hee- ren krygertje langs het bassin. Plotseling viel de 25-jarige H. Stobbe in het bassin. De heer Stobbe staat in het Zuiderbad bekend als een uitstekend zwemmer en men verwonderde er zich dan ook over dat hij recht naar beneden viel en zonder te zwemmen zonk. Onmiddel- I lijk sprong men hem na en hij werd buiten kennis opgehaald'. De in de nabijheid gesta- tionneerde brandweer rukte uit met een zuur- stofapparaat en trachtte de levensgeesten weer op te wekken. Ook de geneeskundige dienst en een arts verleenden hulp. Een half uur paste men kunstmatige ademhaling toe, doch zonder resultaat. Het ongeval is waarschijn lijk niet te wijten aan verdrinking, zoodat de dood al ingetreden moet zijn voor hij in het water viel. Hij had reed's voor hij te water ging geklaagd dat hij onwel was. Het stof- felijk overschot is naar het Binnengasthuis overgebracht. EEN JUWEELENROOF. De groothatidelaar in juweelen Isaacsen te Hamburg, heeft aangifte gedaan, dat een on bekend man zijn kantoor is binnengedrongen en hem met de revolver in de vuist heeft ge- dwongen de brandkast te openen, waaruit de indringer juweelen ter waarde van 100.000 M. zou hebben ontvreemd. t KERKROOF IN BEIEREN. Te Nuemarkt a.d. Rott is in de kloosterkerk Sankt Veit de glazen doodkist van den heili- gen Lucius opengebroken en geplunderd. De roovers hebben de verbindingsdeelen tusschen het gebeente verwijderd, en een kroon, het met juweelen bezette borstkruis en voorts kost- bare kant uit de zestiende eeuw gestolen. Toen brandweerlieden en assuradeurs den romp van het finaal uitgebrande stoomschip Oklahoma in een der dokken van Liverpool betraden om te zoeken naar mogelijke voor- werpen van waarde, hebben ze geen enkel voorwerp gevonden, dat aan het vuur ontsnapt was. In een kleine holte van den romp, dicht bij de kiel werd echter nog een levend wezen aangetroffen nl. de scheepskat, die er alweer rustig lag te slap en; het dier heeft echter den geheelen brand, die zeven uur duurde, meege- maakt, hetgeen bewezen werd door het feit, dat de rugharen lichtelijk gezengd waren even- als de zooltjes; toen het dier een schoteltje melk had gekregen, was het volkomen opge- knapt en weigerde het den romp te verlaten. Te Stockholm is een inbraak gepleegd in het gebouw van een ziekteverzekering, waarbij de dieven effecten en baar geld voor een totaal bedrag van meer dan 300.000 kronen wisten te bemachtigen. De inbraak geschiedde door middel van dynamiet. Een groot deel van de effecten bestaat uit stukken, die de inbrekers niet kunnen verkoopen. Twee dames, die in hetzelfde huis wonen, hadden verschillende ontploffingen gehoord, maar dorsten niet uit haar bed te komen. Politieonderzoek had tot nu toe geen resultaat. EEN PARTICULIERE VLIEGBOOT. De bekende Amerikaansche millionair Gar field Wood (Detroit), die onlangs met zijn be kende race-boot Miss America haast veronge- lukte, heeft de Dornier Werken in Friedrichs- hafen opdracht gegeven, een vliegboot te bou- wen. Hij wenscht haar geheel van metaal met vier Amerikaansche motoren van 500 P.K. ge maakt van het Amerikaansche lichte metaal alclad. iDe boot krijgt een spanwijdte van 31 M. en een lengte van 25 M. Twee dekiken maken het mogelijk, de be- manning boven het hoofddek onder te bren- gen, onafhankelijk van de passagiersruimte. De gemiddelde uursnelheid zal 180 K.M. be- dragen met een maximum van 220 K.M. DE DO X. Het groote vliegtuig Do X is Maandagmor gen bij prachtig weer om kwart over elf op het Bodenmeer opgestegen voor een tocht met 150 passagiers. Er was een bemanndng van 10 koppen aan boord. Na drie kwartier boven het Bodenmeer te hebben gevlogen is het vlieg- schip om 12 u. 5 weer vlot geland. De moto ren hebben zeer goed gewerkt. VIER VISSCHERS VERDRONKEN. Zondag waren 19 visohkotters te Neukuhren ter vischvangst uitgevaren. In den storm is een der kotters omgeslagen en zijn de opva- renden, vier visschers, verdronken. De andere kotters zjjn 's morgens behouden teruggekeerd DE OPEN GASKRAAN. (In New York (stad) is in een logement in een armenwijk dezer dagen een ernstig onge luk gebeurd. 's Ochtends vond men een man en zes kinderen dood in hun bed liggen. De gaskraan had opengestaan. MASSA-VERGIFTIGING DOOR BEDORVEN VLEESCH. Door (het eten van paardenjvleesch, waanvan naderhand kon worden uitgemaakt dat het be- dorven was, zijn meer dan 50 inwoners van het Oost-Vlaamsche stadje Temsche ziek ge worden. Vele moesten ter verpleging in het ziekenhuis worden opgenomen. Een der ver- giftigde personen verkeerde in levensgevaar. AARDBEVING IN CHILI. Uit Chili wordt een flinke aardbeving ge meld. Verseheidene steden en dorpen, w.o. Antofagasta, hebben het zwaar te verduren gehad. De aardbeving geschiedde Zondagoch- tend in de vroegte (pi. tijd). Te Antofagasta werd een kind gedood, terwijl negen volwasse- nen gekwetst zijn. Verder zijn o.m. geteisterd de steden Calana, Cbupuicamata en Topopilla. De stooten her- haalden zich telkens en de geheele seismische storing hield acht uren aan. Ook uit de stad Union kwam het bericht dat daar zware schok- ken waren gevoeld. De aardbeving heeft haar gebied niet be- perkt tot Chili. Ook in het Noorden van Ar- gentinie zijn krachtige stooten gevoeld. Slechts enkele persoonlijke ongelukken worden ge meld. Verscheiden huizen echter, zijn ver- nield. Naar uit Boekarest wordt gemeld is op een bergspoorweg een trein, die arbeiders naar hun werkplaatsen bracht, door een ontsporing in een ravijn gestort. Vier arbeiders zijn ge dood, terwijl 14 anderen emstige kwetsuren hebben opgeloopen. RESTAURANT-BEZOEKERS DOOR ROOVERS UITGEPLUNDERD. Vijf jeugdige bandieten zijn te New-York een duur restaurant binnengedrongen en hebben er de gasten beroofd. Dit feit wordt door de bladen aangehaald als bewijs, dat ook te New-York de misdadigheid toeneemt. Het was een der meest brutale overvallen, die er ooit zijn voorgevallen. De 5 roovers kwamen met de revolvers in de vuist het restaurant binnen en dwongen de gasten, een 50-tal dames en heeren zich tegen de muren te plaatsen. Daarop werden zij door de bandieten zorgvuldig uitgeplun- derd. Een der roovers zag, dat een dame poogde 2 diamanten ringen heimelijk aan haar echt- genoot te geven. Met de revolver sloeg hij den man bewusteloos. Totaal maakten de bandieten ongeveer 2500 dollars aan geld en waardevolle voorwerpen buit. Drie der slachtoffers poogden de plun- deraars aan te vatten, toen dezen de trap af- liepen, maar zij werden teruggeslagen. In het handgemeen gelukte het toch een der roovers, een jongen van 16 jaar, vast te houden. Hij werd aan de politie overgeleverd. JONGE DRONKAARDS. In het Finsche stadje Frederikshaven kwamen alle kinderen van een schoolklas stomdronken op school. Bij een jongen vond men nog 20 liter gesmokkelden alcohol. DUEL MET LEEGE BIERFLESSCHEN. In een dorp bij Ling aan de Donau kregen 3 boerenzonen, waaronder 2 broers, ruzie. Men besloot een duel met z'n drieen uit te vechten met leege bierflesschen. In een bosch ranselden de 3 met hun wapenen el kaar af. Toen alle 3 reeds bloedige hoofd- wonden hadden, sloegen de beide broers op den derden los en bewerkten hem zoolang met de gebroken bierflesschen, tot hij aan de verwondingen bezweek. De gemeenteraad van Manchester heeft een revolutionnair besluit genomen. Tot dus- ver was het betreden van de zwembaden slechts geoorloofd in zwarte of marine blauwe badpakjes. De raad heeft deze verordening gewijzigd en ook andere en zelfs veelkleurige badpakjes toegestaan. De bepaling blijft echter bestaan, dat ze van den hals tot aan de knieen moeten reiken. VECHTPARTIJ IN EEN GEMEENTERAAD. In de buitengewone zitting van den ge meenteraad van Pressburg, waarin als voor- naamste punt het aftreden van den burge meester dr. Okanik aan de orde kwam, kwam het tot heftige tooneelen, die op een vecht- partij uitliepen. De wethouder Masar noem- de den communist Koren, die, ondanks het feit, dat hij sinds jaren uit zijn partij is ge- etooten, nog steeds niet als gemeenteraadslid bedankt heeft, een politieke deerne en besloot zijn rede met een kraohtig ,,Ba!" Hierop ontstond een ontzettend lawaai, dat de voor- zitter slechts met de grootste moeite kon on- derdrukken. Plotseling vloog het gemeente raadslid Koren op en viel Masar aan, dien hij eenige harde klappen toediende. Eerst na eenigen tijd gelukte het de beide mannen te scheiden. De zitting moest worden verdaagd. EEN BELGISCH VLIEGTUIG BRANDEND GEDAALD. (Zaterdagmiddag zijn twaalf personen, die per vliegtuig een tocht maakten boven de provincie Antwerpen, ternauwemood aan een vreeselijken dood ontkomen. Nabij de stad Antwerpen vloog de machine op 300 M. hoogte in brand. De piloot bewaarde echter zijn koelbloedigheid en daalde op een veld; een der passagiers werd gewond, doch zijn leven verkeert niet in gevaar. Toen de machine brandend deelde, gaf een priester, die zich aan boord bevond, alien de absolutie. HOTEL AFGEBRAND. Te Seattle (staat Washington) brak brand uit in het Portland-hotel, het grootste hotel der stad. Het vuur verspreidde zich met een groote snelheid en spoedig was het geheele gebouw in de asch gelegd. Zeven personen kwamen in de vlammen om, terwijl 15 an dere zware verwondingen opliepen. Men vreest, dat er nog slachtoffers onder de puin- hoopen liggen. VADERMOORDENAAR TER DOOD VEROORDEELD. Na een zitting van twee dagen heeft de rechtbank te Ravensburg den 25-jarigen boe- renzoon Julius Zeil ter dood veroordeeld wegens moord. Wegens een verduistering werd hij bovendien tot vijf maanden gevange- nisstraf veroordeeld. Zell had zijn 64-jarigen vader met een karabijn uit een hinderlaag doodgeschoten en het lijk op de boerderij ver- borgen. De beklaagde, die gedurende het ge heele proces uiterst koelbloedig bleef, nam ook het doodvonnis met stoi'cijnsche kalmte op. Te Baracaldo is een hoogoven in de lucht gevlogen. Er werden 12 personen gedood en 24 zwaar gewond. Uit Baracaldo wordt gemeld, dat ten gevol ge van een barst in een smeltoven met vloei- baar metaal, hetwelk zich met water vermeng- de, een geweldige ontploffing ontstond, die een hoogoven, een naburige loods en een groot aantal machines vemielde. Twaalf personen werden gedood, een vijf- tigtal gewond, waarvan er zes stervend zjjn. De hoogoven is nog slechts een vlammende puinhoop. Men vreest dat er nog meer slacht offers zijn. POSTDUIVEN MISBRUIKT VOOR CHANTAGE. De rechtbank te Moers hield zich dezer dagen bezig met de behandeling van een eigen- aardige poging tot chantage. 1 Sept. 1.1. werd in de woning van den gen.-directeur Pattberg in Homberg een pakket gevonden, waarin zich twee postduiven bewonden en een brief, lui dende: „Wij eischen van u de postduiven 5000 mark mee te geven, anders kunt u uw testa ment maken." De politie te Homberg liet een der postduiven los en door een vliegtuig ach- tervolgen. De duif streek neer op het dak van een huis in Hochheide. De politie drong het huis binnen, vond de duif en arresteerde twee jonge mijnwerkers Wilhelm Greven en Bemhard FeLdman, 17 en 18 jaren oud. De

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 5