LUISTERVINKEN Firma i. L IURR1J f G. P. VLAANDER - Axel aSsS** *oo M. DEES - OilKSTRAAT 31 - TER NEUZEN Heeren- en Kinder-Overjassen <2*28: Puike Zuurkool Opberg Ordeners Concert •en Bioscoopgebouw •S. Vreemde Duivels KOVO Uifgebreide Sortsering STALEN voor Kleeding naar Maat en Bouwgrond te koop I J, VAN DIXHOOM Dankhetuiging, r~ NOBLINO-SIROOP Onze bekende lags prijzen ONTVANGEM Ter ^euzen. Hedenavond. Aanvang 8 uur. Hedertandsche-EIank AARDAPPE.LEN A. van Wijck, Az. Piano's MER1JNTJE GIJZEN'S JEUGD (HET VERRAAD) Firma'GEBRs TAZELAAR 50.000 Kg. Suskerbieten TER NEUZEN. R. J. PLATTEEUW ERICH MARIA REMARQUE FIRMA P. J. VAN DE SANDE TER NEUZEN Fluweelen Stoffen Loge 80 cent, Parket 60 cent, Eerste Rang 45 cent, Tweede Rang 30 cent, Deide Rang 20 cent. 4m i Zendt onverwijld Radioraad, van Bleiswijckstraat 16, Den Haag telegram of brief met dringend verzoek te bevor- deren dat zendtijd A.V.R.O., die alien voldoet, niet worde besnoeid ten bate der V.A R.A., waaraan wij niets hebben. Gewestelijk Bestuur A,V R.O. Zeeland. &O0RDSYRAAT 58 TER NEUZEN CONCERT- EN BI0SC00PGEB0UW *lle b'jb *h0 Beleefd aanbevelend, ALS BOVEN otfe AUG. DAELMAN, Dijkstraat 73. mooie zure Appels. M. VAN ORIEL, Axel M 2. TER NEUZEN Verkrijgbaar op monster Puike Zeeuwsche Blauwe bij BAREMAN-VERLINDE, 0ns programme bestaat thans uit twee sterke, span- nende hoofdnummers, die de voile aandacht van onze bezoekers zullen trekken. ALS EERSTE HOOFBNUMMER Romantische avonturenfilm naar den gelijkmatigen bekenden roman van PETER B. KYNE. In de hoofdroi de bekende TIM MAC COY. N00RDSTR.78, TER NEUZEN ,,Lindenez Chiffon Velvets" en ..Lindenez koper Velvets" COMPOSE STOFFEN ALS TWEEDE HOOFDNUMMER Prijs gebonden f 3,50 Prijs ingenaaid f 2,50 import bij Handelsagent - Ter Neuzen ANTOINE MES, Spanneride Cow-boy film. In de hoofdroiTOM MIX. Humor un vro.liikheid sp.len in doze film do hoofdroi. torwijl tot bosl.it otn sohittoroodo race wordt gohoodon mot alio mogolijko en onmngollike voertmgon. PRIJZEN DER PLAATSEN Plaatsbespreking van 6 tot 7 uur. TcegankeSijk voor personen boven jaar. - V... TER NEUZEN Ter voorkoming van teleurstelling deelen wij mede, dat voor de Voorstelling op Vrijdag a.s. van do or hot Gezelschap Nap de la Mar te Amsterdam, de plaatsen Eerste Rang zijn UITVERKOCHT, terwijl bij het verschijnen van dit nummer nog slechts een paar plaatsen Tweede en Derde Rang beschikbaar zijn. Daar de voorstelling om 8 uur aanvangt, verzoeken wij beleefd tijdig aanwezig te zijn, en zal het Concert- en Bioscoopgebouw reeds om 7 uur voor de bezoekers toegankelijk zijn. J# Met groote dankbaarheid deel ik U mede dat ik op 't oogenblik, na gebruik van 25 flacons NGBLINO-SiROOP geheel hersteid ben van mijn idieren. Ik ben blij, dat ik in plaats van een tijd lang in den zon te liggfn, zooals de "dokter, ten einde raad, mij voorschreef, Uw middel genomen heb. Mijn gezondheid is thans uiistekenri en ik doe mijn werk met genoegen en zonder last van vermoeidheid, zooals voorheen. A Is U mij niet door een bewijs van genezing er toe gebracht hadt, was ik er toen zeker nog niet toe besloten Nu echter ben ik er zeer blij om en daarom geef ik U volkomen vrijheid om van dit schrijven gebruik te maken, daar het zou kunnen dienen om anderen, die aan klieren lijden er toe te brengen Uw uitstekend geneesmiddel tegen klieren te gebruiken. Achtend, H. O. BOUWHUIS, Klompenhandel, Molenwijk, Heerenveen. Verkrijgbaar, ook voor engros, bij C. RIEMENS, Wulpenbek, gem. Hoek. Fabriek „NOBLINO" Scheldestraat 165, Den Haag. in de laatste Stoffenkleuren en Nieuwste Modellen, nette afwerking alsmede Motorjekkers en Zwarte Bonkers VOORRADIQ PRACHTCOLLECTIE BELEEFD AANBEVELEND □DC Off! Groote voorraad. Alle typen BUBBELE circuiatie. Ruime modellenkeuze Eigen inmaak TE KOOP voor aannemelijk bod te leveren op tram of trein. Tevens nog een partij voor den Girodienst Voorhanden Fa P. J. VAN DE SANDE, Kantoorboekhandel. VLEK'S KINAWM r Onze productie biijft onovertrefbaar. Het woord op Uw bankbilletten geeft U verirotiwen en zsekerheld. Dit zelfde woord op de banderolle van Uw sigaar geeft U vertrouwen dat U de beste kwaliteit ontvangt en zeker- held dat U er niet te veel voor betaalt Nederlandsche-Bank Sigaren koopt U bij Fa A. VAN OVERBEEKE-LeuniS. Verkrijgbaar bij voor Winterprovisie, NOORD3TRAAT 92. in het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragenBureau van dit blad GEAUTORISEERDE VERTAL1NG DOOR ANNIE SALOMONS DIT BOEK WIL NOCH EEN AANKLACHT NOCH EEN BEKENTENIS ZIJN, HET WIL ALLEEN EEN POG1NG WAGEN, EEN BEELD TE GEVEN VAN EEN GENERATIE, DIE DOOR DEN OORLOG VERNIELD WERD, OOK ALS ZIJ AAN ZIJN GRANATEN WIST TE ONTKOMEN. VOORHANDEN BIJ Wij ontvingen bpnieuw groote zending in alle moderne dessins en tinten waaronder de alombekende het beste wat op dit gebied gemaakt wordt, deze namen zijn op iedere meter aan de zelfkant gedrukt. Let hierop. Voorts brengen wij een enorme sor- teering andere kwaliteiten. Verder brengen wij een aan- zienlijke keus in Keus uit meer dan 70 kleurstellingen Beleefd aanbevelend. De handeling van deze boeiende avonturen film geschiedt in China, tijdens den beruchten Bokseropstand in 1900. De Boksers waren fanatieke Chineezen, die ten koste van alles de vreemdelingen uit China wilden verdrij- ven. In Mei 1900 was alles (in schijn) rustig en kahn in Peking en werd er in het Engel- sche gezantschapsgebouw een groot bal ge- geven ter eere van den verjaardag van Koningin Victoria. Een der gasten op dit feest was de moedige en jonge kapitein van het Amerikaansche leger Robert Kelly, waarop ook tegenwoordig was Lady Patricia Rutledge. Lady Patricia ging veel om met een Engelschen, eenigszins geaffecteerden luitenant van adellijken bloede, Lord Vivien Cholmondeley. Lady Patricia en Lord Vivien zijn voor- nemens een bezoek te brengen aan een ouden Chineeschen tempel, docb Kelly raadt ben af erheen te gaan met bet oog op de onvriende- lijke gezindheid der Chineezen. Zij gaan echter toch, maar worden er door de vijan- dige priesters overvallen. Kapitein Kelly, bespeurend, dat er onraad is, snelt naar den tempel om Lady Patricia en luitenant Chol mondeley te helpen. Hi) weet hun belagers tegen te bouden en laat het lot beslissen, door het opgooien van een geldstuk, wie der beide mannen met Lady Patricia vlucbten zal naar bet gezantschap en wie achter zal blijven om de woedende Chineezen tegen te bouden. Terwijl deze weddenschap plaats beeft, is Lady Patricia flauw gevallen, dus weet zij niet, dat Kelly, die achter gebleven is, haar feitelrjk het leven redde, en eerst later, als zij den doodgewaanden Amerikaan weerziet, vemeemt zij wat hrj voor haar heeft over gehad. De legaties der Europeesche mogendheden worden thans door de Boksers belegerd. Als geweld niet baat, trachtten zij door list de „vreemde duivels" uit den weg te ruimen. Zij doen het voorkomen, alsof de Keizerin him vrijgeleide tot de kust bad toegestaan, maar zijn vast besloten om geen enkele blanke in leven te laten, die op dit verrader- lijk aanbod zou ingaan. Gelukkig dat kapitein Kelly, die, na tot den basis der Amerikanen te Shanghai te zijn teruggekeerd, vooruit- snelt om de blanken in Peking van bet op- maroheeren der Amerikaansche bulptroepen op de hoogte te brengen en hen ervan weer- boudt bet aanbod van vrijgeleide te aanvaar- den. De Chineezen doen opnieuw een ver- woeden aanval op de legaties der verbonden mogendheden en dwingen de verdedigers in het hospitaal te vlucbten. Kelly begrijpt, dat of hij, of Vivien Lady Patricia zal moeten dooden om te voorkomen, dat zij levend in handen van de Boksers valt. Vivien weigert dit te doen en Kelly is op 't punt de zoozeer geliefde vrouw dood te scbieten, als kanon- gebulder de aankomst der hulptroepen aan- kondigt. Thans worden de Boksers ver- dreven en is orde en rust in Peking terug gekeerd. BIEUWE PIANO'S vanaf 525, - j met 10 jaar schriftelijke garantie. Ook op leer gemakkelijke betalingsvoorwaarden Oortstraat. -*.- MIDDELBURC TOM, de Wervelwind

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 4