J I NA 50 JAAR I BEZOEKT DE EDISON LICHT WEEK TE AMSTERDAM VAN 21 -26 OCTOBER VERVOLG- BUNDEL advertentiCn iii een goed onderhouden Woonhuis Manufacturenzaak. Laatste Berichten, Diverse Oude Materialen HEERENHUIS MET MA6AZIJN HEERENHUIS MET SOUTERRAIN Die het weten kunnen PHILIPS AanbestedSng. 2 LOODSEN Timmerlieden P. J.v. d.SANDE A. C. LENSEN'S STOOMVAART MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. SCHEEPVAARTBEWEGING, MARIA PIETERNELLA DEN TENTER, MARIA DEN TENTER. ABRAHAM FREDERIKSEN, Mej. JANNEKE PLADDET, Een-en-twintig October is het vijftig jaar geleden, dat Thomas Alva Edison de eerste practisch bruikbare gloei- lamp uitvond. on- Den 21en October 1879 was het groote oogenblik aangebroken. Terwijl er een groote schare genoodigden ademloos om den grooten uitvinder heen stond, schakelde Edison langzaam den stroom in. De kooldraad gaf een zwak licht en brak niet. De voile stroom werd inge- schakeld: de lamp verspreidde een helder wit licht - de gloeidraad bleef heel. Twee dagen achtereen bleef de lamp branden. Het groote moment, waardoor onze tijd de eeuw van tret licht z<ju golden, was voor bij Vijftig jaar zijn sindsdien verloopen. De kooldraad met haar groot stroom- verbruik maakte plaats voor den En in al deze nieuwe verbeteringen, Wolfraammetaaldraad - de vacuum- gerieht op de steeds grootere volma- lamp werd achterhaald door de lamp king van de door Edison geschapen met edelgasvuliing - er werd een gloeilamp - staat onze nationale indu- glassoert uitgevonden, die het ver- blindend helle licht van den gloeidraad op volmaakte wijzri verstrooit, zonder strie, Philips Gloeilampenfabrieken, met haar in de geheele wereld ver- maarde product, de PHILIPS ARGENTA, mede aan de spits de iichtsterkte ai uk te doen 0 Het B O U W E N van te Ter Neuzen. Ter overname aangeboden VOORHANDEN EVANGELISCHE GEZANGEN EEN NIET ALLEDAAGSCHE „LXJ CHTSXORIN G". Een bekende Amerikaansche sopraanzan- geres, die voor het station KDKA van de Westinghouse Company te Pittsburgh eenige liederen ten beste gaf, deed de volgende niet alledaagsche ondervinding op. Zij had reeds eenige nummers ten beste gegeven, toen de beambte, die haar van de controlekamer uit gadesloeg, plotseling zag, dat zij met zingen ophield en haar vingers krampachtig naar haar mond bracht. Tege- lijkertijd klonk uit den controle-luidspreker een heesch gerochel. Hij schakelde den zender uit en spoedde zich naar de studio, waar de zangeres met een hevige benauwdheid worstelde. Nadat ze bijgebracht was, bleek, dat haar gebit ten gevolge van de inspanning om een hooge C te halen, los was geraakt en haar in de keel was geschoten. De luisteraars, die het gerochel natuurlijk ook hadden gehoord, dachten, dat een der zendlampen den geest had gegeven! HET NUT VAN OUDE KRANTEN. Geen verstandige huisvrouw zal er gemak- kelijk toe overgaan, kranten weg te gooien. Er zijn immers honderd en 66n gelegenheden waarbij een oude krant van pas komt. En hier zijn nog een paar goede wenken, voor het nuttig gebruik van kranten. Bijvoor- beeld bij het weghangen of wegbergen van kleeren, die men van motten wil vrijwaren. Pak ze in kranten! Dat is veel beter dan met kamferballetjes te werken. Want de motten hebben veel meer hekel aan drukinkt dan aan kamfer! Kranten nemen verder bijzonder goed roet af. Ook is het verstandig, als er een of andere vloeistof pp kachel of fomuis heeft overgekookt, dit met kranten te ver- wijderen en weg te wrijven. In de meeste ge- vallen blijven dan geen viekken of moeten achter. Kranten, in verschillende lagen neer- gelegd, kunnen ook heel goed viltpapier on- der kleeden of zeilen vervangen. BRUTALE BANKROOF. Te Peru in den Amerikaanschen staat zijn 6 bandieten met de revolver in de vuist het gebouw van de First National Bank binnen- gedrongen. Zij dwongen het personeel op bediende na plat op hun buik te gaan liggen, waama zij den eenen bediende nood- zaakten de brandkast te openen. De bandie ten wisten zich meester te maken van een bedrag van 10.000 dollar. Toen de politie en burgers trachtten tusschenbeide te komen, werden zij door de bandieten met revolverschoten op een afstand gehouden. De dieven konden ten slotte ontvluchten. CORRESPONDENTIE. )De heer A. 't Gilde te Axel zond ons ter op- name een sohrijven waarin hij protesteert tegen een berichtgeving uit Axel in „Het Volk" omtrent de staking te Sluiskil, en waar in zonder meer op „hooren zeggen" wordt ge- schreven, dat hij zijn invloed aanwendde om tot onderkruipen te bewegen. Hij noemt het schandelijk om op dergelijke wijize op te hit- sen tegen willekeurige personen. Wij volstaan met het vermelden van boven- staande. Oveneenko-mstig de gebruiken, be- i hoort het protest in de eerste plaats tot het betrokken blad te worden gerieht. In zijn ver- j weer haalt de schrijver er een aantal zaken i bij, die aanleidinjg zouden kunnen gevpn tot i een geheel buiten de zaak zelf staande on- j verbwikkelijke polemiek, waarvan het eind niet te oveizien is. RED. DE MOORD IN DEN BLIJDORPPOLDER. ROTTERDAM. De, in verband met den moord in den polder Blijdorp, gearresteerden en naar hier overgebrachten 31-jarigen tui- nier W. V., is ter beschikking van de justitie gesteld, die hem in het huis van bewaring heeft doen insluiten. Verdachte werd een dag voor den moord op een fiets gezien, die echter na de mis- daad niet meer te vinden was, waarvoor geen aannemelijke verklaring kon worden gegeven. Ook was hij in het bezit van een trouw- boekje, dat eveneens verdwenen is. De politie - en deskundigen zijn overtuigd, dat de ver dachte bij het aanvoeren van bewijzen voor zijn alibi liegt, daar hij den schakel van de dagen, die hij in Limburg vertoefde niet kan aanvullen met den Woensdag, den dag van den moord, tot des Donderdagsmiddags. Op aanwijzing van een logementsgast uit Amsterdam werden de nasporingen nauw- keuriger. Deze had verdachte in de Coolschestraat gezien, terwijl hij een meisje op de fiets zette. Bij V. gebracht, herkende hij dezen terstond als den man, dien hij met het meisje gezien had, voomamelijk, omdat, ofschoon beiden elkaar onbekend, verdachte toch twee- maal zijn hand ten groet had opgestoken. Een belangrijke getuige verkreeg men nog door de verklaringen van een doofstomme uit Hillegersberg. Deze had verdachte op de Melkmarkt gezien met het meisje op de fiets gezeten, waama de boschjes werd ingereden. Thuis gekomen werd dit aan familieledeo verteld, die aan het verhaal in het begin weinig waarde hechtten, omdat het moeilijk verstaanbaar was. De politie beschouwt hem thans als een zeer geloofwaardig getuige. Omtrent de con- frontatie met de kinderen laat de politie zich niet uit. s.s. HELENA van Jakobstad naar Barry passeerde 22 dezer Brunsbuttel. s.s. MAGDALENA vertrok 21 dezer van Messina naar den Donau. s.s. TERNEUZEN wordt heden te Cardiff verwacht. Voor Ter Neuzen: 21 Oct. Belg. s.s. RENe, 1544, kolen, Newcastle. Van Ter Neuzen: 22 Oct. Eng. s.s. CITY OF CHAMLElROI, 198, ledig, Antwerpen. Voor Gent: 21 Oct. Eng. s.s. NYROCA, 634, stukg., Glasgow; Ned. s.s. MERWEiDE, 181, kolen, Boston; Eng. s.s. MERANNIO, 563, stukg., Londen; Eng. sjs. DA GEE CASTLE, 3277, stukg., Havre; Eng. s.s. MIOKLETON, 364, ledig, Londen; Spaansch s.s. DOLFINA, 1855, pyriet, Calais; Eng. s.s. ESSEX JUDGE, 2283, hout, Archangel; Deensch s.s. PARIS, 900, hout, Bragastad; Belg. s.s. SOHELDE- SOP, 248, kolen, Boston. 22 Oct. Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Manchester; Eng. s.s. CHARLWOOD, 600, kolen, Swansea; Duitsch s.s. OLYMPIA, 794, hout, Kotka; Eng. s.s. TINTERN ABBEY, 845, kolen, Swansea; Lettisch s.s. SPORTS, 1551, hout, Fredrikshavn; Eng. s.s. THERESE, 607, kolen, Goole. Van Gent: 21 Oct. Belg. s.s. PRES. FRAN- CQUI, 2425, ledig, Batoem. 22 Oct. Ned. s.s. JOBSHAVEN, 2151, ledig, Kirkenaes; Eng. s.s. BAYTREE, 1115, ledig, Tyne; Eng. s.s. MIOKLETON, 364, steen, Londen; Eng. s.s. DACRE CASTLE, 3277, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. STANISLAS, 572, ijzer, Grangemouth; Ned. s.s. SGHIE- LAiND, 1202, ledig, Tyne; Belg. s.s. LEOPOLD DE WAEL, 627, ijzer, Newcastle; Eng. s.s. TRESHMOOR, 560, ledig, Rotterdam; Eng. s.s. REDCAR, 794, ledig, Tyne; Eng. s.s. MER SEY, 438, stukg., Goole; Duitsch s.s. MAGDA LENA REITH, 1305, ledig, Sunderland. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig en geduldig lijden, na meermalen voorzien te zijn van de H.H.Sacra- menten der Stervenden, onze ge liefde Dochter en Zuster, in den leeftijd van bijna 27 jaar. Uit aller naam, Wed. P. DEN TENTER-de Nijs en Kinderen. Ter Neuzen, 21 October 1929. Schoolplein 9. Tot ons innig leedwezen overleed heden, Mejuffrouw Wij zullen haar steeds in genegen- heid gedenken. Fam. VAN DER VALK. Ter Neuzen, 21 October 1929. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader, Behuwd-, Oroot- en Overgrootvader d e heer in den ouderdom van bijna 92 jaren. Namens de Familie, ANDR. FREDERIKSEN. Ter Neuzen, 22 October 1929. Tholensstraat 10. Heden ontsliepzacht en kalm, onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Wed. van J. Tholens, in den ouderdom van 88 jaar, 3 maanden en 18 dagen. Hare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. Ter Neuzen, 23 Oct. 1929. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Hulst zal op Woensdag 30 dezer om 2 uur te Neuzen bij opbod zonder onkosten ver- koopen als: oud Ijzer, Zink, Brandhout, Electriciteitskabel, Vaten en afge- werkte Smeerolie. Aanvang van den verkoop bij de kolk van den middenschutsluis. KIJKDAG 29 dezer en op den dag van verkoop van 12—1 uur. Nadere inlichtingen bij genoemden Ontvanger. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van den heer G. A. STANDAERT, op Woensdag 13 November 1929, namiddags 3 uur, in het Hotel „Des Pays-Bas" te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen KOOP 1. en verder aanbehooren, op en methet recht van erfpacht tot 31 December 1989 op 1,66 Are Erf en Tuingrond aan de Nieuwstraat te Ter Neuzen, met uitgang naar de Dijkstraat, kadaster sectie L no. 2066. KOOP 2. en verder aanbehooren, op en met als voor op 1.93 Are Erf en Tuin grond aan de Nieuwstraat te Ter Neuzen, met uitgang naar deachter- zijde, kadaster sectie L no. 1627. Beide perceelen zijn modern ingericht en voorzien van electrisch licht, zijn beiden thans onbewoond en direct te aanvaarden, na betaling koopsom uiterlijk een maand. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. zeggen, dat het uit een BIG BEN pijp van 2,— heerlijk rooken is. Koop een BIG BEN bij Fa A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS P. J. VAN DEN OUDEN J. OIELEMAN Door den Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens zijn princi- paal op DONDEROAG 31 OCTOBER 1929, des voor- middagsll uur, in Hotel „Du Commerce" aan de Markt te Ter Neuzen in 2 per ceelen en in massa worden aanbesteed: le perceelDe massa van een Loods groot pl.m. 405 M2. 2e perceel: De massa van een Loods groot pl.m. 330 M2. Massa De beide Loodsen. Bestek en teekening k f 1,50, ver- krijgbaar bij den Architect. Terstond gevraagd werk Sluiskil Te melden: A. P. BUTLER, Aannemer, Axel. TE KOOP met Schuur, staande Kanaaldijk. Te bevragen bij J. JANSEfV, Hoek, Goeschepolder. Een sedert jaren gevestigde en bestaan opleverende Zaak in Manufacturen en aanverwante artikelen, gelegen in het centrum van een der welvarendste dorpen van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Plaatselijk de grootste zaak in deze branche. Overname van inventaris niet verplicht. Brieven onder No. 324, aan het bureau van dit blad. OP DE PRIJS 50 en 85 cent BOEKHANDEL

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 3