Handuw excises PUROL L ANDBOU WBEEICHTENr ^IHKMODI BBRIGHTEN. TER NEUZEN, 23 OCTOBER 1929. RECHTSZAKEN, PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. AUTO VAN EEN HOOGTE VAN 30 M. doen pijn bij den arbeid en leiden vaak tot verzwering of bloed- •vergiftiging. Beinig ze altijd dade- lijk en behandel ze verder met Boos 30-60-90 ct. (Ingez. Med.) nauwste zullen samenwerken op de a.s. vloot- conferentie te Londen. Mac Donald brengt uit Ottawa een copie mee van het ianger dan esn eeuw oude verdrag tusschen Amerika en Ca nada dat nu den laatsten strijd tusschen de twee landen in 1812 tot stand kwam dat met 6 maanden opzegbaar was en dat nimmer is ©pgeaegd, daar Amerika en Canada het geheim hebben gevonden in vrede naast elkaar te leven. In dit verdrag zijn alle voorwaarden zooals gelijkheid en wapenbeperking, die in- temationale vriendschap kunnen maken in het jklein aanwezig en Mac Donald schijnt de be- doeling te hebben de beteekenis van dit ver drag meer universeele bekendheid te geven. DRANKWET-OVERTREDINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Gedurende het fiscale jaar, geeindigd 30 Juui j.l., zijn door de Amerikaansche gerechts- hoven 56.787 overtredingen der drankwet be handeld, het hoogste cijfer, dat ooit werd be- reikt. In het voorafgegane jaar was het aan- tal gevallen 1.057 minder. In 1921, het eex- ste jaar van het drankverbod, was het totaal aantal geconstateerde overtredingen vijftig procent van het jongste cijfer. In 46.100 gevallen werden de verdachten veroordeeld, hetgeen 1720 veroordeelmgen minder is dan in het voorafgegane jaar. Vol- gens mededeelingen van het ministerie van Justitie vormen de drankwetovertredingen 51,3 procent van alle strafrechtelijke en civiele zaken. Het bedrag der opgelegde hoe ten bedroeg 7.476.300 tegen 7.303,563 dollar in het vooraf gegane jaar. Het grootste bedrag aan boe ten, 939.934 dollar, werd opgelegd in den staat New York, gevolgd door Michigan met 833.900 dollar, Illinois met 744.532 dollar, terwijl hier- na volgen Kentucky, Pennsylvania, Califomie, en Texas. DE EDISON-FEESTEN BEGONNEN. iDe feesten voor het Bdison-jubileum zijn Maandag overal in de Ver. Staten begonnen. In het middelpunt van de belangstelling staat de stad Deatborn, waar in het Forddorp een bijzondere plechtigheid werd gehouden, waar- aan president Hoover met zijn gemalin en de leden van het kabinet, die per extra-trein wa- ren aangekomen, deelnamen. Ook Owen Young hehoort tot de eere-gasten. Hoover en Edison hielden redevoeringen, die door de radio verspreid werden. Ook de Duit- sche geleeide prof. Einstein, zal een toespraak [houden, welke door de radio van Duitschland naar Amerika wordt overgehracht. Aan het feest te Dearborn nam Edison zelf szeer opgewekt deel en hij verkocht ook, even- als een aantal jongelui, vruchten en couran- ten aan de gasten, waarvan de opbrengst voor weldadige doeleinden was bestemd. Des avonds herhaalde Edison voor de feestvergadering, nadat alle liohten gedoofd waren, met zijn oude medewerkers zy.n eerste proefnemingen voor de vervaardiging van de gloeilamp. Het op- vlammen van de lamp werd door de aanwezi- gen met luiden bijval begroet. President Hoo ver huldigde Edison in een geestige rede, waarin hij aan den tijd van de petroleumver- iichting herinnerde. Owen Young las bij het feestmaal de ingekomen begroetingstelegram- men voor, waarbij zich o.a. telegrammen van den prins van Wales en van rijkspresident von Hindenburg bevonden. Het orkest speelde daarop het lievelmgslied van Edison: „0, Suzanna". De redevoeringen en de muziek waren per radio over het geheele land overgehracht. EEN STAP TOT GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN OP DE VLOOTCONFERENTIE. Naar verluidt heeft de Italiaansche regee- ring te Parijs een stap laten doen om met Frankrijk tot overeenstemming te komen over de houiting welke beide mogendheden gemeen- schappelijk op de conferentie te Londen zullen aannemen. Het is nog niet bekend welk resultaat deze stap heeft gehad, doch men neemt aan, dat Frankrijk in ieder geval zal wenschen Italie tegemoet te komen, teneinde te verhinderen, dat beide mogendheden op de Londensche con ferentie tegen elkaar worden uitgespeeld. Overigens betoogen de Fransohe bladen dat het niet mogelijk is Italie algeheele vlootge- Rjkheid toe te staan, ook niet wat betreft kleine schepen, kruisers en duikbooten. Frankrijk heeft niet alleen de kust aan de Middellandsohe Zee, doch ook zijn kust aan den Atlantischen Oceaan en zijn kolonien te ver- dedigen, zoodat bij een gelijke verhouding een Italiaansche vloot in de Middellandsche Zee de overhand zou hebben en in staat zou zijn de verbinding tusschen Marseille en Afrika ieder oogenblik af te snijd'en. De „Petit Parisian" verklaart, dat het aan- vaarden van de Engelsche uitnoodiging tot deelneming aan de vlootconferentie voor Frankrijk sleehts een geste is geweest. Frank rijk zal verder niet toegeven en indien de Ver. Staten en Engeland den eisch stellen om de duikbooten af te schaffen, zal Frankrijk van zijn kant den eisch tot afsohaffing van de groote slagschepen stellen. ■De „Echo de Paris" valt Briand opnieuw beftig aan wegens de aanvaarding van de En gelsche uitnoodiging zonder eenige voorwaar- de te stellen. Hij schrijft dat Briand zich van het eene politieke avontuur in het andere Btort. TE WEINIG BET.AAI.DE BELASTINGEN. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is antvangen wegens: over vorige jaren te weinig betaalde be- lastingen naar inkomen en/of vermogen (ge- wetensgeld), bij: den inspecteur der directe belastingen Ter Neuzen 196,59, 55,45; te weinig betaalde rechten bij den ontvanger der registratie en domeinen te Hulst f 200. BENOEMIN GEN. In de op 17 October 1.1. te Zaamslag ge houden vergadering van den Groote Huijs- senspolder werd benoemd tot Dijkgraaf de heer K. de Koeijer Fz., tot gezworene de heer J. Riemens Pz., en tot lid van den Dijkraad van het waterschap Serlippens e.a., de heer S. de Putter Lz. alien te Zaamslag. DE TWEEDE FERRYBOOT OVER DE SCHELDE. Door de „opbouw-commissie", ingesteld vanwege den kring Oostburg der Z. L. M., den P K Boerenbond in Westelijk Zeeuwsch-Vlaan- ren en de Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen is aan Prov. Staten het verzoek gericht in het door de Prov. Bootcommissie in te stellen onderzoek aangaande de tekort- komingen. van de motorboot „Komngm Wii- helmina" zulks in verband met de wen- schelijkheid voor den veeidienst Vlissingen Breskens een tweede mcderne veerboot te doen bouwen ook te hetrekken het aanbrengen van breedspoor en hetgeen daaruit verder voortvloeit. De mogelijkheid zou daardoor geopend wor den spoorwagens aan te voeren te Breskens en deze van daar, geladen met land- en tuin- bouwprodiucten mede te nernen, met bestem- ming voor overig Nederland of Duitschland. OOSTBURG. Tot tijdelijk leerares in de wis- en natuur- kunde aan de Rijkskweekschool voor onderwij- zers en onderwijzeressen te Oostburg is aan- gesteld mej. I. H. Schipper te Vlissingen en tot tijdelijk leeraar in teekenen de heer D. M. van Leeuwen leeraar aan de R. H. B. S. te Middelburg. SAS VAN GENT. Alweer bekroond. Onze beide plaatsgenooten, de heeren A. J. Inghels en A. J. de Vliegher, zijn twee onver- moeide exposanten op het gebied der konijnen- fokkerij. Op dat gebied schijnen zij zelfs op weg om beiden recordhouders te worden. Hun namen hebben overigens reeds als koniinenfokkers zoo'n .goeden klanik, dat zelfs uit verafgelegen plaatsen in het buitenland gegadigden zich hij hen vervoegen om voor geld en goede woor- den een ras-exemplaar machtig te worden. iZaterdag en Zondag kwamen zij met een keurzending uit op de Konijnententoonstelling te Comines, waar de Konijnenfokkersbond „De Vereenigde Fokkers" uit de provincie Oost- Vlaanderen, die onder het beschermheerschap van den Koning van Belgie, den Minister van Landbouw, den Gouvemeur der Provincie en den Burgemeester der stad op genoemde dagen een groote expositie georganiseerd had, weer met schitterende bekroningen voor den dag gekomen. De heer Inghels verwierf o.a. met een Lotharinger Ram eerste prijs. Met een blauwe Weener voedster 14 maan den oud eerste prijs en met een blauwe Wee ner voedster, oud 7 maanden, een tweede prijs. De heer De Vlieger is specialiteit in An gora's. Hij verwierf met een Angora-ram (oud) de eereprijs. |Zoo viel hem ook een eereprijs ten deel met een jonge Angora-ram. We staan met opzet eenigszins langer stil bij deze schitterende bekroningen, omdat beide exposanten hun streven erop richten den naam van de plaats hunner inwoning tot zelfs ver naar het buitenland met eere op te houden, een streven, waarvoor beiden den lof niet mag ont- houden worden, dien hun rechtens daarvoor toekomt. Politierechter te Middelburg. De volgende zaken werden in de zitting van 22 October behandeld: A- P- A., oud 43 j., koopman te Hontenisse, werd ten laste gelegd, dat hij op 26 Augustus 1929 te Hontenisse Alphons Weesepoel heeft heleedigd. Eisch 10 boete of 10 dagen hecht. Uitspraak idem. K. L. v. P., oud 29 j., klompenmaker te Clinge, werd verdacht, dat hij op 9 Sept. 1929 te Clinge J. A. Bouwens heeft heleedigd. Eisch 10 boete of 10 dagen hecht. Uitspraak idem. |J. F. V., oud 51 j., bakker te Axel, werd ten laste gelegd, dat hij op 14 Sept. j.l. te Axel eenige houten staken, toebehoorende aan C. Wiemens, heeft weggenomen. lEisch 20 boete of 20 dagen hecht. Uitspraak idem. iN- H. H., oud 29 j., loods te Ter Neuzen, werd beklaagd, dat hij op 17 September j.l. te Ter Neuzen Minikus Michiel de Bruijn heeft geslagen. Eisch 15 boete of 15 dagen hecht. Uitspraak idem. Ter civiele terechtzitting der Arrondis- sements-Rechtbank te Middelburg van heden Woensdag 23 Oct. 1929 werden beeedigd: de heer Mr. J. A. E. Rink, als substituut-Griffier bij die Rechtbank en de heer Mr. W. H. T. C. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg als waarnemend griffier. DE CULEMBORGSCHE MOORDZAAK. Voor het gerechtshof te Den Bosch stond Maandag terecht M. de Smale, 47 jaar, arbei- der te Buurmalsem, thans te Amsterdam, door de reclitbank te Tiel veroordeeld tot 2 jaar ge- vangenisstraf wegens meineed op 2 Mei 1927 gepleegd in de strafzaak tegen J. Vroege en Klaas Sweris, verdacht van den d'ubbelen moord, te Culemborg gepleegd. Als getuige werden gedagvaard Sweris en mej. Haveman. De procureur-generaal, mr. Coucee, vroeg ver- nietiging van het vonnis van de rechtbank te Tiel en van het arrest van het Hof te Arn- hem, en vroeg veroordeeling van verdacbte tot 2 jaar gevangenisstraf met bevel tot onmid- dellijke gevangenneming. Uitspraak over 14 dagen. [Air. Roobol pleitte een nieuw onderzoek in de Culemborgsche moordzaak, waardoor zal komen vast te staan wie de werkelijke daders waren en waarbij dan meteen verklaringen worden gedaan omtrent den valschen ver- dachte. i Dinsdagavond werd de tweede zitting van de Prov. Staten in 1929 door den Commissaris der Koningin, den heer Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, in naam der Koningin geopend, waama hij het ambtsgebed voorlas. Evenals de vorige malen bleven de Vrij- heidsbonders en de S.D.A.P.-ers zitten. Hiema deelde de VOORZITTER mede, dat de heeren De Baere en Boender met kennis- geving wegens ongesteldheid in deze verga dering niet aanwezig konden zijn en sprak hij de wenscl^ uit, dat beide spoedig mogen herstellen. Ingekomen stukken. Ingekomen waren Kon. besluiten tot goed- keuring van de Statenbesluiten tot vaststel- ling der rekening over 1927, tot wijziging der verordening op de heffing en ihvordering van leges ter Prov. Griffie; tot wijziging van het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland en tot wijziging van het reglement voor het waterschap De-Damespolder. Nog was ingekomen en werd voorgelezen het adres van de commissie voor de land- bouwbelangen in Westelijk Zeeuwsch-Vlaan- deren inzake den nieuwe motorveerboot. Na de gebruikelijke mededeelingen van Ged. Staten over uitgaven uit onvoorzien 1928 en 1929; onderhandsche aanbestedingen, presentielijsten van de vergaderingen van hun college en den staat van de Prov. amb- tenaren en -bedienden, was aan de orde de mededeeling over het aantal passagiers op Zondag, vervoerd met den stoombootdienst VlissingenBreskens in casu met den in Augustus ingestelden Zondagmiddagdienst. De heer ADRIAANSE zeide, dat hij vol- daan is over het feit, dat Ged. Staten aan zijn verzoek om inleg van een middagdienst op Zondag op de lijn BreskensVlissingen heb ben voldaan, en hij meent, dat daarover aller- wege voldoening was, vooral onder de inge- zetenen der provincie. Spreker is dankbaar maar niet voldaan. Het was sleehts een proef en spreker heeft nooit begrepen waar- om het een proef moest zijn, evenmin als het verzoek van een lid der Staten om opgave van het aantal personen, dat van dien dienst gebruik maakt. Het doen varen van de boot mag niet afhangen van het aantal passagiers, omdat het hier geen commercieel bedrijf geldt. Hoogstens is het gemiddelde van belang. Op den dienst Ter NeuzenVlissingen is dit, den Zondag inbegrepen 19; op den dienst Breskens-Vlissingen alles bijeen 43, en voor den op 4 Augustus begonnen en op 29 Sept. geeindigden Zondagmiddag dienst was het VlissingenBreskens 20 en BreskensVlis singen 25, dus nog meer dan voor Vlissin genTer Neuzen. Spreker vindt in een en ander aanleiding om de volgende motie in te dienen: ,,De Staten der Provincie Zeeland, uit overweging, dat de Zondagdienstregeling boot VlissingenBreskens ook buiten den Zomentijd met een middagdienst behoort te worden aangevuld, dragen Ged. Staten op de Zondagdienstregeling, gegolden hebbende van 4 Augustus tot 29 September j.l., onder- wijld, althans zoo spoedig mogelijk, te her stellen." De VOORZITTER stelde voor deze motie te behandelen gelijk met de begrooting voor 1930. Aldus werd z.h.s. besloten. Autobusdienst SluiskilHulst. Aangenomen werd het voorstel van Ged. Staten tot aanhouding van de aanvraag om subsidie voor den autobusdienst Sluiskil Hulst. Overige voorstellen. De overige reeds gepuibliceerde voorstellen en het na te noemen voorstel inzake wijziging verordening tot regeling der bezoldiging van de ambtenaren in dienst der Provincie, wer den naar de afdeelingen verwezen, die daar- na getrokken werden. In de eerste afdeeling hebben zitting de heeren v. d. Beke Callenfels, De Baere, De Pauw, Van Waesberghe, Van 't Hoff, Tim- merman, Boonman, Wallien, Dumoleijn, v. d. Wart, Welleman, Laemoes, en de leden van Ged. Staten Dieleman en Van Rompu. In de tweede afdeeling mevrouw Bergsma en de heeren Adriaanse, Doeleman, Moelker, Boender, Bosselaar, Hendrikse, Mes, Joziasse, Koster, Kodde, Van Dixhoom en de leden van Ged. Staten v. d. Weijde en v. d. Putte. In de derde afdeeling de heeren Erasmus, Kakebeeke, Sonke, Vogelaar, Vienings, De Jonge, Reilingh, De Ridder, Overhoff, Staver- man, Catshoek® Onderdrjk, en de leden van Ged. Staten van Dusseldorp en Stieger. Besloten werd de volgende vergadering te houden op Dinsdag 12 November, des voor- middags te 1114 uur. In de seotievergaderingen worden heden (Woensdag) behandeld de voorstellen tot het te gelde maken van bet reservefonds van de Prov. Stoombootdiensten en aangaan van een geldleening; tot gedeeltelijke overdracht aan Ged. Staten van de bevoegdheid, opgedragen aan de Prov. Staten bij art. 132 der Prov. wet; tot vaststelling der begrooting voor 1930 en tot heffing van opcenten op de Rijks- belastdngen voor 1930. Deze voorstellen komen dan op 12 Novem ber in de opembare vergadering, en dan worden dien dag of den volgenden de overige voorstellen in de afdeelingen behandeld, om op een nader te bepalen datum in de open- bare vergadering te komen. Hiema werd deze vergadering gesloten. Wijziging jaarweddeverordening. Bij de algemeene herziening der jaar- wedden, die in 1919 en 1920 baar beslag kreag, zijn over bet algemeen de jaarwedden van bet personeel in dienst der provincie op een zoodanig peil gebracht, dat er van ge- zegd mag worden, dat zij in hoofdzaak aan redelijke eischen voldoen. Van enkele boofd- ambtenaren zijn destijds evenwel de wedden, zoowel op zich zelf beschouwd, als in ver houding tot anderen, aan den lagen kant ge- bleven, een herziening dier wedden acbten Ged. Staten daarom thans alleszins gerecbt- vaardigd. Ged. Staten doelen meer bepaald op de wedden van den Griffier en van den hoofd- ingenieur van den Prov. Waterstaat. Verge- leken bij andere provincies blrjkt, dat beider aanvangswedde de laagste is, terwijl de maximumiwedde in acbt der elf provincies meer of minder ver uitgaat bovem de hunne. Een verbooging van minimum en maximum, zoo, dat de wedde gemiddeld bedraagt het geen elders wordt genoten, acbten Ged. Sta ten daarom niet sleehts wenscbelijk, doch zelfs geboden. Voor den griffier stellen zij voor 65008000 met 3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500 en voor den hoofd- ingenieur eveneens. Ook stellen zij wijziging voor in de jaar wedden van de hoofdeommiezen en van de ingenieurs. Voor beide betrekkingen be draagt bet minimum f 4000, voor de hoofd eommiezen het maximum 4500 en voor de ingenieurs f 5000. Voor de hoofdeommiezen wenschen Ged. Staten ,met behoud van een algemeen mini mum van f 4000 onderschedd te maken tus schen de hoofdeommiezen, die aan bet hoofd eener afdeeling zijn geplaatst en de overigen gezien de grootere verantwoordelij'kheid voor eerstbedoelde groep. Daarbij komt dat in alle andere provincies nh den rang van hoofdeommies nog die van referendaris en in enkele provincies die van administrateur kan worden verkregen, en in Zeeland, behoudens den uitzonidering, de rang van hoofdeommies de hoogste is, die kan worden bereikt. Ook voor de ingenieurs is hunne betrek- king in vele gevallen een eindbetrekking, doch de verantwoordelijke en gewicbtlge positie die, vooral in dit gewest, de inge nieurs innemen, wettigt bovendien een rege ling, waarbij het tot dusver bestaand hebbend verscbil in maximumwedde tusschen hen en de hoofdeommiezen blljft geband- haafd. Voor de hoofdeommiezen stellen Ged. Staten voor 4000—f 5000, met 4 tweejaar lijksche verhoogingen van 250 en daarna voor een hoofdeommies, die aan het hoofd van een afdeeling is geplaatst nog twee twee jaarlijksche van 250, aan hem, wien de rang van referendaris wordt verleend nog 500. Voor de ingenieurs wordt voorgesteld f 4000f 6000 met zes maal f 300 verhooging en Cenmaal 200 telkens na twee jaar. De voorgestelde wijzigingen maken een wijziging in de wedden van de directeuren van de Provinciale stoombootdiensten, en wel voor dien van den Wester-Scheldedienst tot f 4000f 5800 met 6 tweejaarlijksche ver hoogingen van 300 en voor dien van den Ooster-Scheldedienst tot f 1500f 2500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van 250, zooal niet bepaald noodzakelijk. dan toch gewenscht, wil men het verband niet veibre- ken, dat tusschen verschillende, min of meer met elkander op een lijn te stellen betrek kingen in acht behoort te worden genomen. Tenslotte heeft de commissie voor de Prov. bibliotheek een voorstel gedaan tot nadere regeling van de jaarwedde van den aan die instelling verbonden assistent, ge-* zien zijn veraneerdering van werk en het feit, dat hij aan de zooveel hoogere eischen, die langzamerhand aan hem zijn gesteld, ten voile voldoet. Ged. Staten kunnen zich hier- mede vereenigen en stellen voor dezen amb- tenaar voor f 1500f 3000 met 7 tweejaar lijksche verhoogingen van f 200 en van f 100. Ged. Staten hebben advies ingewonnen van de commissie van overleg. Ged. Staten heb ben met dit advies zooveel mogelijk rekening gehouden, doch haar zienswijze, dat het on- gewenscht zou zijn thans partieele voorstel len tot salarisverbetering te doen, zonder dat eerst de geheele salarisregeling van alle ambtenaren der Provincie andermaal onder het oog is gezien, is evenwel niet die van Ged. Staten. Wijziging zooals door hun voorgesteld oordeelen zij niet alleen wen- schelijk, maar zelfs bepaald noodzakelijk; de jaarwedden van de thans bedoelde ambte naren hebben bij de verhooging, welke des tijds over de geheele linie plaats vond, met de overige wedden geen gelijken tred ge houden. De jaarwedden der overige ambte naren voldoen, althans in hoofdzaak, aan redelijke eischen, herziening daarvan achten Ged. Staten mitsdien niet bepaald geboden. Nu evenwel de Commissie van Overleg een andere opvatting blijkt toegedaan, verklaren Ged. Staten zich bereld, alsnog een onder zoek naar de noodzakelijkheid eener zoo- danige herziening in te stellen, indien dit althans ook door de Prov. Staten wordt ge wenscht, en omtrent den uitslag van dat onderzoek en de overwegingen, waartoe hun dit eventueel mocht leiden, in de e erst vol- gende zitting verslag te doen. Zij zouden het evenwel op prijs stellen, indien thans, onaf- hankelijk van den uitslag van bedoeld onder zoek door de Staten een beslissing werd ge nomen ten aanzien van de thans aanhangige voorstellen, waarvan de billijkheid immers ook door de commissie wordt erkend. In de commissie van overleg had een lid er verder o.a. op gewezen, dat het maximum der hoofdeommiezen zou worden verhoogd van 4500f 5500 en dat van den directeur van den Wester-Scheldedienst van f 4800 op f 5500, dus resp. 1000 en sleehts 700. Voor een dergelijke anomalie achtte het be- trokken lid der commissie geene aanleiding, aanwezig, waar het toch in beide gevallen hoofden van dienst betreft. De commissie acht het wenschelijk, dat, mocht thans van eene partieel herziening worden afgezien, de thans in functie zijnde ambtenaren daarvan geen schade zouden lijden. Dit zou kunnen worden voorkomen door, wanneer later tot eene algeheele herziening mocht worden overgegaan, aan deze terugwerkende kracht te verleenen tot 1 Januari 1930. Wijziging Reglement Waterschap Schouwen. In verband met het voorstel om het bijz. reglement voor het waterschap Schouwen zoo te wijzigen, dat ook van het gebouwd dijkgeschot kan worden geheven, zijn adres- sen ingekomen van de gemeenteraden van Zierikzee en van Brouwershaven. De raad van Zierikzee heeft vooral ook bezwaar tegen het hooge bedrag van f 5,13 per 100 belastbare opbrengst, gezien in Walcheren maar /2,20 wordt geheven. Brouwershaven meent, dat de heffing daar onbillijk is, omdat die gemeente haar eigen waterkeering onderhoud (havenidijken), de kom der gemeente gelegen is buiten de wa- terkeeringen van het waterschap Schouwen en de inwoners, die wonen aan de Haven, het Havenplein en de Markt ook kosten hebben voor maatregelen tegen hooge vloeden. DE SUIKERBIETENTEELT IN FRIESLAND. Ter behandelmg in den winter 19281929 had de Friesche Maatschappij van Landbouw aan hare Afdeelingen ter behandeling gezonden het vraagpunt: Welke is de beste wijze van suikerbieten verbouwen, en wat is de oecono- mische beteekenis van de bietenteelt voor het Friesche landbouwbedrijf Over dit vraagpunt hebben, volgens het Frie sche Landbouwhlad, 10 Afdeelingen een rapport uitgetoracht, n.l. Barradeel, Het Bildt, Oost- dongeradeel, Kollumerland, Leeuwarden, Fer- werderadeel, Franeker, Hennaarderadeel, Menal- dumadeel en Westdongeradeel. Aan de samen- vatting hunner rapporten ontleenen wij het vol gende: De meest gebruikelijke voorvrucht is de aard- appel. Diepe grondbewerking, indien noodig moet liefst in den herfst gebeuren. In het voor- jaar moet het zaaibed tijdig klaar zijn. Het vooraf rollen wordt aanbevolen. De zaaitijd omstreeks 20 April wordt het meest aanbevelenswaard geacht. De rijen- afstand is in den regel 35 a 40 cM. de af stand in de rij meestal 33 a 35 cM. Ontsmetten van het zaad is noodzakelijk; de natte methode van ontsmetten vindt de meeste aanhangers. Vroeg- tijdige bemestinig, vooral wat het fosforzuur betreft, wordt aanbevolen. Als normen worden genoemd per HA: kali: gemiddeld 450 KG, kalizout 40 pOt., fosforzuur: 600 h 650 KG, superfosfaat; stikstof in salpetervormgemid deld 600 KG. Machinaal schoffelen wordt gunstig beoor- deeld, maar nog ver van algemeen toegepast. De kosten van het rooien bedragen f 25 k f30 per pondemaat. Een onvoldoend suikergehalte wordt vaak veroorzaakt door te late of te zware bemesting, vooral met stikstof, te laat zaalen of ongunstige weersgesteldheid, weiardoor de bieten niet tijdig „uitgerijpt" zijn. Aan een flinke fosforzuurbemesting wordt een gunstigen invloed op het suikergehalte toegeschreven. De beteekenis van den suikerbiet is voor de arbeidsverdeeling van het Friesche gemengde bedrijf zeer gering of zelfs negatief, doordat de intensieve aardappelverbouw en de hooioogst, eveneens vrij veel arbeidskracht en paardenwerk vorderen op gelijke tijdstippen. Voor verbeterimg van de structuur en voor onikruidbestrijding is de suikerbietenteelt zeer nuttig, doch hieraan is weinig behoefte naast de aanzie'nlijke teelt van aardappelen en den be- perkten verbouw van granen. De waarde van het loof als veevoeder wordt hoog aangeslagen en de grootte van den veestapel in het gemengde bedrijf houdt dan ook verband met den suiker- bietenbouw. De rentabiliteit der bietenteelt laat de laatste jaren te wenschen, zoodat van uitbreiding der teelt geen sprake is. Echter dient te wor den bedacht, dat in den regel sleehts 1015 van het bouwland met suikerbieten wordt be- teeld en dat de aardappelcultuur een 3 k 4 maal zoo groote oppervlakte Inneemt. Daarbij ge- voegd de beteekenis voor de veehouderij en de leveringsverpllchtingen voor de cooperatieve fabriek, zal de onvermijdelijke inkrimping zeer zeker niet dadelijk groote afmetingen aan nemen. Dit wordt door de meeste afdeelingen ook niet wenschelijk geacht. Behalve op over- heidssteun wordt gehoopt op nieuwe soorten, welke minder gevoelig zijn voor ziekten en on gunstige groei-omstandigheden. MA CEO ON J:A rs C 0ARETTO3 (Ingez. Med.) EEN GOED NOTENJAAR. Ten bewijze, dat 1929 een goed notenjaar is, diene, dat dezer dagen een inwoner van het dorp Ellecom van zijn notelaar 13.000 vruchten oogstte, die hij voor 50 ct. per 100 verkocht. HET GELD DAT TERUGKWAM. De heer R. te Rinsumageest (Fr.) vermiste dezer dagen een bedrag van 1000. De politie werd in de zaak gekend en enkele dagen later lag 's morgens een portefeuille met 1000 gulden onder het raam doorgeschoven. EIGENAARDIGE VERZAMELWOEDE. Natuurlijk in Amerika, te Neenah, stierf og hoogen leeftijd een zekere vrouw Eidger- ton, die haar erfgenamen een eigenaardige verrassing bereidde. De overledene gold al gemeen als weinig bemiddeld en er werd dan ook weinig baar geld gevonden. Bij de ope ning van het testament bleek de vrouw ech ter niet minder dan elf onbewoonde huizen te bezitten. Toen men deze opende, bleek hoe de vrouw haar geld belegd had. De huizen waren namelijk van onder tot boven volge- propt met meubelen van allerlei soort. Men telde niet minder dan duizend ledikanten, veer- tig harmoniums en dertig piano's. GROOTMOEDERS TWISTEN OM EEN JONGGEBORENE. Toen de arbeidersweduwe Wilhelmina Wodrick te Friedland (Mecklenburg) een bezoek bracht aan haar schoondochter, ten einde deze geluk te wenschen met de ge- boorte van haar kind, ontmoette zij daar de andere grootmoeder. De beide grootmoeders kregen twist, omdat de eene beweerde, dat de jonggeborene op den vader leek, terwijl de andere staande hield, dat het kind op de moeder leek. Er ontstond een vechtpartij, zoodat de politie er aan te pas moest komen. De weduwe Wodrick trok zich het gebeurde evenwel zoo aan, dat zij zich onmiddellijk na het voorval op zolder ophing. DE PETROLEUMBRAND TE MORENI. De brand van de boorgaten te Moreni, welke nu al bijna vjjf maanden duurt, wekt groote bezorgdheid in de kringen der des- kundigen. De druk, in den beginne van 220 atmosfeeren, is nu al tot 260 gestegen; de uitbarstingen geschieden nu niet meer alleen door de bestaande boorgaten, maar banen zich een weg door den grond, en worden door geweldige onderaardsche donderslagen vergezeld. De deskimdigen weten niet meer wat aan te vangen, daar alles, beproefd tot blusschen van het vuur tevergeefs is gebleken. Tot nu toe heeft men twee tunnels gegraven naar het boorgat, waar de brand is ontstaan; maar ze zijn beide vemield, dadelijk toen ze het vuur bereikt hadden. Op het oogenblik is men aan het graven van een derden tun nel bezig, maar dat werk gaat zeer lang- zaam, daar de heele grond in den omtrek van de brandende boorgaten gloeiend heet is. Talrijke deskundigen zijn uit Amerika naar Moreni gekomen, om de toestand op te nemen, en zoo mogelijk van dienst te zijn. De schade bedraagt nu al reeds verre over een milliard lei (bij de 150 millioen gulden). NEERGESTORT. De „Breslauer Neuesten Nachrichten" meldt, dat een auto uit Schweidnitz in de nabijheid van de ,,Sieben Kurfursten" van ongeveer 30 M. hoogte is neergestort, waar bij de wagen verscheiden malen over den kop sloeg. Van de drie inzittenden kwam de eigenaar om het leven, terwijl zijn zoon, die den wagen bestuurde, en zijn vrouw emstig gewond werden. EEN BELGISCH SCHIP VERGAAN. Men vreest dat negen leden der beman- ning van het Belgische stoomschip „Lola" zijn omgekomen, toen het schip Zondagavond hij Selsey Bill schipbreuk leed. De geweldige golven sloegen een gat in het ruim, maar de pompen konden niet verhinderen dat het schip zich met water vulde en omsloeg. Drie overlevenden werden, nadat zij zich verschei- dene uren hadden vastgeklemd aan wrak- hout, door het Zweedsche stoomschip .Scan dinavia" gered, dat hen te Dartmouth aan land zette. BLOEDIGE ZONDAGNACHT TE WEENEN. Zondagnaoht hebben te Weenen eenige bloedige botsingen plaats gehad. In de voorstad Hemals kwam het tot een schiet- partij tusschen beschonken personen, waar bij een hunner werd gedood. Voorts werd een voorbijganger door een groep aangescho- ten mannen overvallen en zoozeer verminkt, dat hij aan de verwondingen bezweek. Ook op de Schmelz had een vechtpartij plaats, waarbij eenige gewonden vielen, zoodat m totaal in den afgeloopen nacht twee men- schen werden gedood en acht gewond van wie vijf emstig. Te Langenwang in Stiermarken ontmoette de ingenieur Anton Mayr, die terugkwam van een bijeenkomst der burgeirwachten, een arbeider, die den ingenieur uitschold. Toen de ingenieur hem terechtwees, trok de werk- man zijn mes en wilde zich op hem storten. De ingenieur schoot hem echter door het hart, zoodat de arbeider dood neerviel. Mayr meldde zich bij de politie aan, die hem arresteerde. LUCHTVAARDER NEERGESTORT IN DUITSCHLAND. Volgens de Fransche bladen zou in Duitsch land een Fransche luchtschipper uit zijn ballon zijn omlaag gestort. Het betreft hier den luchtvaarder, wiens ballon onlangs on- beheerd in Joego-Slavie is aangetroffen. Uit bloedsporen aan de ballon meent de Fransche politie te kunnen opmaken, dat de vermiste luchtvaarder reeds lang voor het neerkomen van den ballon uit de mand moet zijn ge vallen en wel ongeveer in den tijd, dat de ballon zich op het traject Stuttgart-Ulm- Munchen-Salzburg voortbewoog. Voor het vinden van het stoffelijk overschot van den luchtvaarder is een belooning van 3500 mark uitgeloofd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 2