AL6EMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. liijd Zo*gers No. 8442, WOENSDAG 23 OCTOBER 1929. 69e Jaargang. BINHEHLAKD. PEFIILETON. BPITENLAN D~ Uit het Enfielsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. tot I f. K fcff, ien can'didaat der POST, TELEGRAFIE EN TELEFONIE. Wybert-tabletten on der het oefenen ter bescherming van de keel, voor het op- treden ter zuivering van de stem. - jsoNNEMENTSPRWS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f- per rxjst f 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per Jaar yoor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Vbonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Cltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertemtien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIdDAGAVOND n—i in hi imii ii i HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van C. MEIJER te Ter Neuzen om op bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1741 in zijn bestaande graan- malerij een electromotor van 12% P.K. te mogen plaatsen en in werking brengen door hen voorwaardelijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 22 October 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van JAN VAN STRIEN te Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 61, in zijn bestaan- de bakkerij een electro-motor van 3 P.K. te mogen plaatsen en in werking brengen door hen voorwaardelijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 22 October 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage is neder- gelegd een verzoek met bijlagen van: 1. F. J. VAN DE PLASSCHE te Ter Neuzen, om vergunning tot het plaatsen en in werking brengen van een electro-motor van twee P.K. in zijn bestaande bakkerij op het perceel kadastraal bekend: gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1818; 2. M. DE JONGE te Ter Neuzen, om ver gunning tot het oprichten en in werking brengen van een boek- en handelsdrukkerij met twee electro-motoren, respectievelijk van twee en van een half P.K. op het perceel kadastraal bekend: gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1824. Op Dinsdag 5 November 1929, des namid- dags drie uur zal in het gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van deze verizoeken in te brengen en deze mondeJing en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen voor het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake in- gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet op den boven bepaalden dag voor het Gemetenbebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezware mondeling toe te lich ten. Ter Neuzen, 22 October 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De voorzitter deelt mede, dat benoemd is tot voorzitter van de commissie van voorbe- reiding tot herziening van de Gemeentewet Vervolg.) 75) ,,Je bent toch niet je betrekking kwijt. Ernest?" riep ze angstig uit. Bliss schudde geruststellend van neen. Ik ga een tijdje vacantia nemen," ver- klaarde hij, „en jij gaat mee." „Wat praat je over vacantie," zeide ze verbitterd. „Je weet heel goed, dat zoo iets voor mij niet mogelijk is. ,,Hoe kom je aan dien onzin", ant- woordde hij opgewekt. ,,Ik weet jurist, dat zoo iets voor jou heel goed mogelijk is. Wil je nu voor vandaag eens precies doen, wat ik je zeg, kind Dhn begin je met naar je kantoor te telefoneeren, om ze te laten weten, dat je vandaag onmo- gelijk kunt komen. En dan zullen we meteen erbij zeggen, dat het heel p°ed mogelijk is, dat ze je niet meer terugzien. Met groote oogen keek ze hem aan, toen begonnen haar lippen verraderlijk te trillen. Voor het oogenblik was ze niet in staat een woord uit te brengen en ter wijl ze zoo tegenover hem stond, kon hij niet nalaten, om haar persoonlijkheid, zooals die nu was, nog eens goed in zich op te nemen. Haar zwarte mantelpak met de vele kale plekken, het kleine kan- ten kraagje aan den hals, dat teekenen de heer De Wilde, tot onder-voorzitter de heer Van Vuuren. Mevrouw de VriesBruins (s.-d.) krijgt verlof te interpelleeren over de verspreiding en de behandeling van pokken. De ihterpel- latie zal worden gehouden na die van den heer Wijnkoop. Hierna wordt voortgezet de discussie over het ontwerp-Ambtenarenwet. De heer Beumer (a.-r.) bestrijdt het amen- dement-ter Laan om ambtenaren met een salaris van f 2000 of minder vrij te stellen van griffierecht. Spreker wenscht dit recht terug te betalen als de ambtenaar in het ge- lijk wordt gesteld. Het amendement wordt verdedigd door den heer Sannes (s.-d.) en bestreden door den heer Boon (lib.) Minister Donner wil eenige rem tegen lichtvaardig procedeeren behouden en wijst op de vele administratie, die beroepen met zich brengen. Hij wijzigt echter het artikel zoodanig, dat het griffierecht geheel wordt teruggegeven in geval de ambtenaar in het gelijk wordt gesteld. Het amendement-ter Laan wordt verwor- pen met 66 tegen 20 stemmen. Het art. wordt aangenomen met 63 tegen 20 stemmen. De heer van den Bergh (s.-d.) verdedigt een amendement ter verbreeding van den grondslag van het beroepsrecht. Hierdoor worden de ambtenaren ook verdedigd tegen kennelijk onredelijke behandeling door de overheid. DE R.K. STAATSPARTIJ. In de 22 en 23 November te houden ver gadering van den partijraad der R.K. Staats- partij zullen o.a. prae-adviezen worden be- handeld betreffende het militaire vraagstuk. De gemeenschappelijke conclusies der prae- advieseurs (Mr. W. van Lanschot, Mr. D. Beaufort O.F.M., Mr. Dr. J. W. Beuns S.J., Generaal-Majoor P. J. van Munnekrede, en Luitenant ter zee le kl. L. A. C. M. Door man) luiden: I. In het verkeer tusschen de volken zegeviere de Christelijke liefde en rechtvaar- digheid over willekeur, wantrouwen en on- recht. Mitsdien is gewenscht: krachtige medewerking in den geest der Vredesnota van Benedictus XV met de plannen van den Volken bond, ter oplossing van intematiOnale geschillen door scheidsrechterlijke uitspraken of andere vreedzame middelen en ter gelijk- tijdige en wederzijdsche vermindering van bewapening. II. Oorlog kan ook volgens de Katholieke beginselen gerechtvaardigd zijn. III. Instandhouding van eene militaire weermacht in het Koninkrijk der Nederlan- den is in de tegenwoordige omstandigheden geboden. De organisatie van leger en vloot dient echter, ook om de zware offers, die zij van de bevolking vraagt, beperkt te zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neutraliteit en voor de verdediging der onafhankelijkheid, binnen de grenzen door in- temationale regelingen te stellen. IV. Bij de huidige intemationale verhou- dingen druischt dienstplicht, zooals die in Nederland bestaat, niet in tegen het natuur- recht. Het verdient echter aanbeveling over te gaan tot gelijktijdige en wederzijdsche vervanging van de militie- door vrijwilligers- legers, zoodra daardoor de handhaving der neutraliteit en de verdediging der onafhan kelijkheid niet worden in gevaar gebracht. Voor de Katholieken van Nederland is dienst- weigering ongeoorloofd. V. Het bezigen van bacteriologische strijdmiddelen is ongeoorloofd. Eveneens het bezigen van chemische strijdmiddelen tenzij als repressaille-maatregel. Op deze vergadering zal ook worden be- handeld een verzoek van de rijkskieskring- organisatie Middelburg: van slijtage begon te vertoonen door het vele wasschen overal zag hij bewij- zen van den strijd, dien haar echt vrou- welij'ke behoefte aan netheid met haar be- krompen geldelijke middelen aanqebon- den had; in het verschoten lint, dat zoo zorgvuldig om den bol van haar hoed ge- leqd was, in de gestopte handschoenen, in de schoenen, die nu beide met een zoo- gienaamd onzichtbaar lapje prijkten. Uit eigen ondervinding wist hij nu, waaruit haar ontbijt dien ochtend bestaan had. lets in haar manier van loopen deed hem denken aan die duizenden en duizenden meisjes, die elken morgen weer, op weg naar hun werk, de Londensc'he straten vullen. Niets van wat hij doorgemaakt had, beteekende iets, in vergelijking met het geluk, dat hij haar een ander leven kon geven. „Ernest", bracht ze er eindelijk met moeite uit, „is er nu werkelijk iets ge- beurd iHij gaf haar geen antwoord, maar stak zijn arm door den hare en riep een voor- bijgaande taxi aan. ,,Er is niets gebeurd, dat niet goed is, lieve schat", stelde hij haar gerust. En alles wat nu gaat gebeuren is voor ons beider gcluik. Als jij nu even in de taxi wilt blijven wachten, dan zal ik aan den overkant naar je kantoor telefoneeren." Zonder tegen te spreken voldeed ze aan zijn verzoek, maar toen hij terug kwam was t haar nog duidelijk aan te zien, dat ze zich verre van gerust yoelde. Hij ging naast haar zitten en nam met vasten greep haar hand in de zijne. ,,Luister eens, kind", zeide hij, „je moet dezen dag moedig beginnen. |e hebt van- daag heel wat door te maken, maar alles I zal je gemakkelijker vallen,- als je mij wilt vertrouwen en als je een gedachte maar steeds voor oogen wilt houden, De moei- LlCHTEQEURIGE R00KTABAK HOODE-STIR THEODORU5 NIEMEIJER GRONINGEN (Ingez. Med.) „De R. K. Staatspartij dringe er ter be- voegder plaatse op aan, dat er bij de uit- gifte der in wording zijnde Zuiderzeepolders, die regelingen zullen worden getroffen, die zoowel landbouwers als arbeiders en midden- standers ten goede kunnen komen." Het partijbestuur verklaart geen bezwaar te hebben aan het verzoek van Middelburg te voldoen. EEN BOODSCHAP VAN EDISON AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK. Ter gelegenheid rvan de Edison lichtweek, stuurde Edison de volgende boodsdhap aan het „Handelsblad", welke wij in vertaling over- nemen „Aan het Nederlandsche volk! Het doet mij genoegen in st€at te zijn tot sche pogingen deed om zich tusschen demenigte een weg te banen. Wie dan ook haast had, ver- liet zijn taxi of auto en spoedde zich langs de niet verlichte straten en grachfen naar zijn doel. Het spreekt vanzelf dat bij deze drukte het tramverkeer van tijd tot tijd en op som- mige punten vastliep. Vooral het Stations- 1 plein leek op sommige oogenblikken een wa- genpark der gemeentetram, van alle hier sa- menkomende trams, die niet konden weg- komen. Op vele plaatsen in de stad had hien j een tijdelijk een-richtingverkeer ge'improvi- seerd, door op deze plaatsen iemand met een een kaarslicht verlicht transpirant neer te zetten. Dat bij deze drukte vanzelf een feeste- 1 lijke stemming in de stad heerschte, waar het drukker was dan de laatste jaren op Koningin- nedag het geval was, is te begrijpen. Ook de spoorwegen hebben voor de komen- u te spreken door middel van het Algemeen j qg (jagen hun maatregelen getroffen. Aan het Handelsblad te Amsterdam en u mijn bewon- dering te uiten voor de vorderingen door u ge durende de laatste halve eeuw gemaakt op alle gebieden van het menschelijk streven. Centraal Station was de toevloed van aanko- mende reizigers tusschen half acht en half negen veel grooter dan normaal, terwijl tus schen half elf en twaalf uur het aantal ver- Onder leiding van een bekwanie regeermg, trekkende reizigers zeer groot was. die haar taak emstig opvat, en van een groote schare mannen en vrouwen der wetenschap, schaart Nederland zich in de eerste rijen onder de besohaafde volkeren. Ik beschouw het als een persoonlijk voor- recht dat ik, zij het dan op de meest beschei- den wijize, heb mogen medewerken aan uw vooruitgang op het gebied van comfort en be- vredigende levensomstandigheden, en ik uit den wensch, dat Nederland steeds moge voort- gaan om deze mensehelijke bedrijvigheid te ontwikkelen, die het in het verleden waarlijk groot heeft gemaakt. THOMAS EDISON." AMSTERDAM IN LICHTTOOI. De toevloed van belangstellenden uit de provincie zal waarschijnlijk in den loop van de komende week zijn hoogtepunt bereiken. Voor dit geval zijn de verloven van het stationsper- soneel ingetrokken en werden facultatieve I treinen gereed gehouden om zoo noodig den normalen treinenloop te kunnen ontlasten. DE UNIVERSITEIT TE GENT. In de Moniteur Beige is het koninklijk be- sluit verschenen, waarbij prof. Meuwissen, de candidaat der Vlaamsche hoogleeraren tot rec tor der gemengde universiteit te Gent is be- m j noemd voor het academisch jaar 19291930. Voor de eerste maal ^raa de Amsterdam i benoeming geschiedde trots het verzet Maandagavond m de f^stelijke lichttooi, yan den la>er8aleBn minister van kunst en waarm de ho g Vnrpivlao-nvnnd 1 wetenschap, Vauthier, die de voorkeur gaf aan Edison-lichtweek, as. gestoken zal zijn. Men had verwacht, dat het publiek veel belangstelling zou toonen, doch dat deze belangstelling reeds den eer- sten avond zulke afmetingen zou aannemen, had men waarschijnlijk niet voorzien; de ge sche en Waalsche professoren en blijkt er op te wijzen, dat het kabinet-Jaspar wel degelijk de geleidelijke, maar volledige, vemederland- sching der faculteiten van de rijksuniversiteit tr^feT yeA^geli^en lietek op so^e te^nt wil toepassen en aldus de in de troon- plaatsen althans wenschen oyer. November 1919 gedane belofte plaatsen althans te wenschen over. jln de versehillende buitenwijken, waar de buurtvereenigingen gei'llumineerd hadden, was de belangstelling der buurtbewoners groot. Deze concentreerde zich op de lichtzuilen, die in de centra der betrokken wijken staan opge- steld', en waarin luidspreker-installaties zijn aangebracht, die straten ver hun muziek doen hooren en zoo de buurt in feestelijke stemming brengen. Niettemin was de trek naar het cen trum der stad zeer groot. Trams en autobus- sen, die in de richting Dam en Leidscheplein gingen, waren overvuld met passagiers. In het centrum der stad waren de knoop- punten der drukte in de eerste plaats de Dam, De Belgische posttarieven zullen weldra ver- hoogd worden en wel van 60 tot 75 centimes voor de brieven en van 35 tot 40 centimes voor de briefkaarten. EEN TELEGRAM AAN MUSSOLINI DOOR DE BELGISCHE ARBEIDERSPARTIJ. Door den seer, van den Belg. socialistische arbeiderspartij is, naar Le Peuple meldt, het volgende telegram gestuurd aan Mussolini, hoofd der regeering te Rome: De Belgische DE ONTWORPEN GRONDWETS- HERZIENING IN OOSTENRIJK. Gisteren begon in den Nationalen Raad te Weenen, de Oostenrijksche volksvertegenwoor- diging, de behandeling van het wetsontwerp tot grondwetsherziening waarmee de nieuwe regeering van Schroder aan de wenschen van de Heimwehren nopens reactionaire verande- ringen tegemoet komt en de macht der sociaal- democraten die in Weenen hun bolwerk hebben, knot. De bepalingen van het vyetsontwerp heb ben, schrijft de N. R. Crt., diiecrlei strekking- namelijk versterking van de bevoegdheden van den Bondspresident, degradatie van Weenen van zelfstandig bondsiland tot stad, en her— vorming van den Bondsraad (den Senaat) ten nadeele van de sociaal-democraten. In de bij- zonderheden van het wetsontwerp zullen wi.i om niet te uitvoerig te worden, niet tredem De vooruitzichten van het slagen van deze grondwetsherziening zijn hoogst onzeker, want de socialisten die vuur en vlam tegen de grond wetsherziening spuwen, hebben het dank zij hun getalsterkte in den Nationalen Raad in hun hand het wetsontwerp voer welks aanne- ming een meerderheid van tweederden ver- eischt is, te verwerpen. lOpmerking verdient een bericht volgens het- welk de bondskanselier Schrober vandaag met de sociaal-democraten onderhandelingen zou beginnen „om ophelderingen over averechtsche uitleggingen van de hervorming te geven". De- sociaal-democraten hebben hem vooraf te ken- nen gegeven dat zij geruststellingen wenschen aangaande de buitengewone bevoegdheden die de nieuwe wet aan den bondspresident toekent; dat zij de verkorting van de rechten van de gemeente Weenen als onaannemelijk beschou- wen; en dat zij het evenredig kiesrecht in de plattelandsgemeenten waar hun partij zwak is en thans de afschaffing van dit kiesstelsel wordt voorgesteld, gehandhaafd willen zien. Ook de christelijk-sociale partij heeft zekere bezwaren, die echter voor de algemeene voor uitzichten minder ter zake doen. In elk geval staat Oostenrijk weer voor een fell en politieken strijd. Als het wetsontwerp verworpen wordt, schijnt de tegenwoordige regeering niet van zims, de hervorming met geweld aan het land op te dringen. Dan kan het psychologische oogenblik aanbreken voor de voortzetting van den politieken strijd met dwangmiddelen onder een andere regeering, van welke dwangmiddelen de Heimwehren zich totdusver geenszins afkeerig hebben getoond. MAC DONALD'S TRIOMFTOCHT DOOR CANADA. Volgens een bijzonderen correspondent van de Observer blijkt Mac Donald's bezoek aan Canada even succesvol te zijn wat betreft het vermogen van den premier zich bij de menigte geliefd te maken als het bezoek aan de Ver- eenigde Staten. Een der voornaamste Cana- deesche bladen noemt het een triomftooht. De besprekingen tusschen Mac Donald en den Canadeeschen eerste minister Mackenzy King zijn beperkt gebleven tot de kwestie van de ontwapening. Het vraagstuk der immigratie in Canada in verband met de werkloosheid in Engeland is niet aangevoerd daar dit aan minister Thomas was overgelaten. De voor naamste uitkomst van het bezoek schijnt te zijn dat Groot-Brittannie en Canada ten de Munt en het Leidscheplein. Deze pleinen arbeiderspartij protesteert tegen den moord op zagen op sommige tijdstippen zwart van de drukte. Langs Leidschestraat, Kalperstraat, Damrak en N.Z. Voorburgwal schuifelde voetje voor voetje een diohte menschenmenigte, ter- wjjl een onafzienbare file van automobielen, waaronder vele sight—seeing cars, vergeef- lijke tijd is achter den rug. En niet al leen voor jou, mlaar ook voor je zusters en ook voor mij. Het laatste jaar, heb ben we het hard te verduren gehad, maar die tijd is voorbij voorgoed voorbij." ,,Vertel me alles niet ineens", vroeg ze, „ik ben bang, dat ik 't niet zou kunnen verdragen. Maar een beetje meer mag je me nog wel vertellen. „Om te beginnen zullen we geen van beiden ooit meer weten wat echt „arm zijn" beteekent", zeide hij. ,,Wil je daarmee zeggen, dat je opslag hebt gekregen Of een betere betrek king Bliss begon te lachen. ,,Neen", zeide hij. ,,Gelukkig is het wat beters. Maar alles zal je vanzelf wel duidelijk worden, ails je me maar ver- trouwt en als je er maar steeds aan denkt, dat ik meer van jou houd, dan van iemand ter wereld. Wacht maar af en neem de dingen zooals ze komen, dan zal je zien, dat er niets dan goeds komt. In plotselinge spanning omklemde ze zijn handen. Haar oogen keken hem groot, vol vertrouwen aan. Plotseling hield de taxi stil. ,,Waar zijn we in vredesnaam vroeg ze. Zonder te antwoorden hielp hij haar uitstappen en betaalde den chauffeur. „Maar dat is een kerk," bracht ze er met moeite uit, terwijl ze hem met groote, vragende oogen aankeek. Tezamen gingen ze de kleine zijdeur in. Op dat uur van den dag wlas het trottoir vol met voetgangers, zoodat niemand eenige notitie van hun eigenaardige han- delwijze nam. Toen de deur achter hen dichtviel, nam Bliss zijn hoed af en bleef even stilstaan. ,,Liefste," zeide hij zaohtjes, ,,heb ik je erg verschrikt ]e begrijpt toch wel, wat Gortan. Uw speciale rechtbank zonder schijn van recht van verdediging handelend volgens uwe bevelen, is onwaardig voor onzen tiid. Door uwe misdaden zult gij vallen en de demo- cratie zal triomfeeren, omdat ze rechtvaardig- heid het wil. het beteekent Binnen een half uur zijn we getrouwd." Frances schoot in een nerveuzen lach, maar toen, voordat ze zich goed reken- schap kon geven wat er gebeurde, liep ze naast hem door den zijloop naar voren, terwijl het orgel zachtjes begon te spelen. De kerk lag geheel verlaten in het ge- dem(pt binnenvallende ochtendlicht. Even daarna lagen ze geknield voor den kan- sel en begon de geestelijke het formulier van de huwelijiksinwijding voor te lezen. Met een gevoel, alsof alles een onwlerk- lijkheid was, gaf Frances antwoord. Daarna gingen ze, voorafgegaan door den geestelijke, naar de consistoriekamer, waar ze hun handteekening zetten, Toen alles afgeloopen was, legde Bliss een op- gevouwen stukje papier op tafel en booq zich tot den geestelijke over. ,,Wilt u het niet openmaken, voordat we weg zijn fluisterde hij. ,,Het is een kleine bijdrage, waarvan ik de bestem- ming aan u overlaat." iDe geestelijke gaf hun beiden een har- telijken handdruk en even daarna liepen ze door den middenloop naar den uitganq en zoo naar buiten. Maar toen, terwijl ze nog voor de kerk stonden, greep Fran ces Bliss bij den arm. Ernest," zeide ze angstig, ,,dringt het w|el goed tot je door, wat we zooeven qe- daan hebben?" „Ik zou denken van wel", antwoordde hij la oh end, „als je in aanmerkinq neemt, dat er voor zulke dingen ook voorberei- dende maatregelen moeten worden ge troffen. Weet je wel, dat de eerste af- kondiging al een maand geleden heeft plaats gehad ,,Daar heb je me niets van verteld." ,,Neen, daar heb ik je niets van ver teld," antwoordde hij, ,,en daar had ik ook een heel goede reden voor. En als (Ingez. Med.) je nu nog een klein tijdje qeduld hebt, dan zal je al die geheimzinniqheden be grijpen." „Wat, weer een taxiriep ze uit, toen hij met zijn hand wenkte. „Hoor eens even, Ernest", ging ze door, terwijl ze haar wenkbrauwen fronste, „als je zoo doorgaat, moet ik al da delink beginnen met standjes uit te deelen. Zelfs al heb je een goede betrekking, dan kun je toch al die taxi's niet bekostigen." Lachend gaf hij den chauffeur een adres op. Toen ging hij naast haar zit ten en sloeg zijn arm om haar schouders. ,,Lieveling," fluisterde hij innig, ,,als ie eens wist, wat dit oogenblik voor mij be teekent. je bent nu van mij... je bent m'n vrouw... begrijp je t wel goed, mijn vrouw (Hij bocg zich tot haar over en kuste haar zonder aan de voorbijganqers te denken. Met groote, wijdgeopende oogen keek ze hem aan. Zijn lippen trilden, zijn oogen hadden een helle tint door onder- drukte opwinding. Eindelijk hielden ze stil in Harley Street. Hij hielp haar uit stappen, betaalde den chauffeur en drukte op het schelknopje naast de bekende voordeur, die bijna onmiddellijk door den- zelfden pompeuzen bediende van een jaar geleden werd geopend. Zou ik Sir James Alroyd kunnen spre ken ,,Wie kan ik zeggen, dat er is, miin- heer ,,Wil je zeggen, dat er een patient is, antwioordde Bliss. ,,Ik zou hem qraag in zijn kwaliteit van geneesheer willen spre- Heeft u een afspraak, mijniheer vroeg de knecht. ,,Ja", zeide Bliss kortaf, „die ik een jaar geleden gemaakt heb.' (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1