ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. STE R-TABAK Eerste Blad. Aspirin* II! No. 8430. WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1929. 69e Jaargang. CeeffroeAyeitcf BIHIE NLA N D. F1UILLET0N. BTJITENLAHD. e (993a De abonne's van het Geillustreerd Zondagsblad, 15 DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders Onze abonne's in het Buitenland INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Geen ander middel Tablcttcn tegen hoofd- en kiespijn, rheumatiek, jicht, v e r k ou dh e d e n. NSCHE *BONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen ,-'180 per-3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar - Voor BeM^'en Araerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Ahonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0.20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertemtien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAY ONI) juiaaw wii'~. '"Mi welke het blad per post ontvangen, wor den verzocht, hun abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s, in te zenden daar er anders over beschikt wordt met verhooging van INQEZONDEN m.EDEDEEL<INQEN. LlCHTEQEURKiE R00KTABAK R00DESTER theodorus NIEMEIJER GRONINGEN worden verzocht het abonnementsgeld over het 3e kwartaal 1929 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Oct. a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangs. van eene onbetaalde kwitantie, onmiddei- lijk de toezending van het blad zullen staken. D£ UITGEEFSTER. worden dringend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 15 Oct. a.s. in te zenden. Bij niet-ontvanqst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruit betaling. [)E UITGEEFSTER. ke aldaar wordt gebouwd, voor de stad Ant- werpen, stond 50 centimeter water. Verschei- dene scheepswerven, uit den omtrek, liepen eveneens schade op. |Te Zele-Durmen, in Oost-Vlaanderen, hadden niet, zooals in het officieele communique luidde, eenige doorsijpelingen plaats, maar werd wel degelijk een g"at, van 20 meter breed,te ongeveer, in den dijk geslagen, liepen weiden en landerijen onder en drong het water enkele huizen binnen. Dertig door het ge- meentebestuur opgeroepen inwoners der ge- meente Zele zijn er in geslaagd het gat te stoppen. De stemming onder de bevolking is zeer treurig en ontmoediging maakt zich van velen meester die met angst de winterstormen tegemoet zien. ERNSTIG AANGEDRONGEN OP VACCINATIE. De idireeteur van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst deelt aan de Telegr. mede, dat hem na persoonlijik onderzoek, ingesteld, is gebleken, dat de gevaUen van alastrim te Rotterdam een steeds emstiger karakter aannemen, dat er verschillende patienten zijn met den haemorrhagischen vorm van deze pokziekte, zoodat deze klinisch niet te onder- scheiden zijn van echte pokken. Hij moet dan ocxk nogmaals ernstig raden zich te laten inenten. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het Tweede Kamerlid dr. I. H. J. Vos heeft den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de volgende vragen gesteld: lo. Is het waar, dat zooals in het open- baar is medegedeeld op 24 Juni 1929 de Rotterdamsche geneesheer dr. PH. Kramer bij een employe van het lichtschip De Maas een geval van pokken heeft verondersteld en dat het Geneeskundig Staatstoezicht toen daarvan „waterpokken" heeft gemaakt? 2,0. Waarom zijn in het besluit van 16 Aug. 1929 (Staatsblad no. 421), waarhij de wet op de besmettelijke ziekten van toepassing is ver- klaard op de z.g. alastrim, onderscheidene be- palingen van die wet o.a. ,,het briefje op de deur", bedoeld in art. 20 van die toepas- selijkheid uitgezonderd 8o. Is de minister bereid, de indienmg te bevorderen van een wetsvoorstel met de strek- king de voorwaarden van inenting tegen de pokken voor toelating van kinderen en onder- wijzers in de scholen zoo spoedig mogelijk weder van kracht te d'oen worden? DE NIEUWE OVERSTROOMING IN DE SCHELDESTREEK. De schade door de onverwachte overstroo- ming der Schelde, tusschen Antwerpen en Dendermonde teweeggebracht, blijkt volgens de N. R. Crt., heel wat aanzienlijker te zijn dan men, van officieele zijde, wel wil toe geven. Te Schelle, in de provincie Antwerpen, liep het water, mede ten gevolge van een zware Noord-Westerbries, over den grooten Scheldedijk die ditmaal, gelukkig stand hield. Het dorp liep gedeeltelijk onder en ook op de werken aan de groote electrische centrale, wel- HET SPOORWEGONGELUK BIJ MEPPEL. Omtirent het vanwege de Nederlandsche Spoorwegen inigestelde onderzoek naar de oorzaalc van het spoorwegongeluk op 5 Sep tember bij Meppel, waarbij trein 1309 door onveilig sein reed en daardoor in de Smilde- vaart terechtkwam vemeemt het Hbld., dat het onderzoek heeft uitgewezen, dat, toen op den bewusten morgen den dienstdoenden sta- tionchef te Meppel was gebleken, dat de brug- wachter van de Smildevaart niet te toereiken was, hij den ondermachinist en den hoofd- conducteur daarvan in kennis heeft gesteld en den laatsten tevens heeft bevolen, op de machine plaats te nemen. Voorts gaf hij een rangeerder mee om den trein door het on veilig uitrij-sein te loodsen. Zoowel de onder-machinist als de hoofd conducteur hebben bij het onderzoek het bovenstaande bevestigd. Op ongeveer 900 meter afst&nd hebben bei- den bemerkt, dat het afstandssein A. van de brug op oniveilig stond, terwijl het voorsein langzaam rijden aangaf. Beiden verklaarden dat de trein met een snelheid van ongeveer 40 K.M. reed tusschen de beide seinen. De machinist verklaarde in de (onjuiste) meening te hebben verkeerd, dat hij tot den bedieningspost van de brug mocht doorrijden, daarin versterkt omdat de hoofdconducteur niet ingreep. Hij had geen idee ervan, dat de brug zou openstaan; toen hij het zag, remde hij, doch de trein gleed volgens hem door, de Smildevaart in. De hoofdconducteur verklaarde evenmin geweten te hebben, dat de brug open was; hij dacht, dat de machinist wel voor het onveilig afstandssein zou stoppen. Hij zag pas, dat de brug open was toen de trein vlak voor het sein A was, waarop hij van de machine sprong. De commissie is tot de conclusie gekomen, dat het gebeurde een gevolg is van het zich 1 verslapen van den brugwachter, waardoor deze stratbaar is wegens te laat in dienst i komen; de hoofdconducteur en de onder- machinist hebben zich aan verregaande on- j achtzaamheid schuldig gemaakt. De commissie stelt voor, den hoofdconduc- teur te straffen met terugstelling tot conduc- teur, den onder-machinist met terugstelling tot stoker in de locomotiefloods en den brug wachter met een geldboete wegens te laat in dienst komen. EEREPENNING VOOR 1ENSCHL1EVEND HULPBETOON TOEGEKEND. Aan den Javaanschen infanterist Sambijo van het gamizoens-ibataljon van Palembang is door de Koningin de bronzen eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon toegekend. De infanterist Sambijo maakt deel uit van een vanuit Sarolangoen (Djambi) te Soeroe- langoen Rawas voor steun aan het Civiel Be- stuur gedetacheerde brigade. Op 13 Maart j 1928 werd hij met den iirl. sergeant Karmin op patrouille gezonden om een tijger te doo- den, die een dessaman had aangevallen en gedood. Terwijl beide mannen den tijger be- slopen, werd plotseling de sergeant Karmin door het dier van achteren besprongen en op den grond gewoipen. Schieten kon Sambijo j niet, uit vrees ook de sergeant te raken, en bovendien speelde alles zich in volslagen duis- temis af. (Hij had een Erverready-lamp bij zich en hier- I mee begon hij den kop van den tijger te be- werken. De tijger liet echter niet los, waar op Sambijo het dier met zijn lamp om de ooren sloeg. Toen koos de tijger het hazen- pad. Sambijo droeg den zwaargewonden ser geant naar het bivak. Eenige maanden later was Kl&rmin volkomen hersteld. HET KANAAL LUIK—-ANTWERPEN. (De gunning voor de eerste werkzaamheden voor het kanaal, dat een directe verbinding zal vormen tusschen Luik en Antwerpen, is vastgesteld op 29 November a.s. Deze gun- ning, die een bedrag beloopt van ongeveer 500 j millioen Belgiscbe francs, omvat o.m. het gra- i ven van een tranchee, dat het Maasdal en de rivier de Geer (in de Belgische provincie Luik en Limburg na een loop van 6 mijlen uitmondende in de Maas bij Maastricht) zal verbinden, zoodat bet kanaal om het gebied van Maastricht heen zal loopen. Slechts een enkele Belgische ondememing is, naar men zegt, in staat aan de gunning deel te nemen, 1 waartoe zij haar kapitaal op 100 millioen francs moet hrengen. DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE. Wij lezen in het Brusselsche „Laatste N'euws": Onderhandelinger zijn aangeknoopt door de Maatschappij van Zeehrugge met twee _En- gelsche zeevaartmaatschappijen, die terrejnen willen koopen op den dijk om er kantoren te vestigen. |De „London and North Eastern Railway I heeft hcsloten dat de zomerdienst Zeehrugge Harwich ook in den winter zal voortgezet worden. iDe treinbooten, die tot dusver enkel voile wagonladingen meevoerden, zullen nu ook kleinere ladingen opnemen. INaar verluidt heeft een Fransche zeevaart- maatschappij Zeehrugge aangewezen als aan- legplaats voor haar schepen en zouden ook de terugkeerende Kongoleesche hooten aanleg- gen aldaar, opdat de passagiers 24 uur vroe- ger kunnen ontschepen dan wanneer zij ver- plicht zijn tot Antwerpen te varen. De werken aan het open gedeelte van den havenmuur zijn bijna voltooid. De uitslagen zijn bevredigend: de verzanding neemt op die plaats af. Men heeft daar ook diepten vast gesteld, welke toelaten dat de groote schepen ongehinderd de kade bereiken. WATERGEBREK TE LONDEN. ILonden heeft van de grootste droogte sinds zeventig jaar te lijden. Gedurende 31 dagen is in de City geen regen gevallen en de bron in het Lea-dal is nagenoeg droog. Er is een dringend beroep op de inwoners van Londen gedaan om zoo zuinig mogelijk met het water te zijn. Er worden maatregelen voorbereid om het water te rantsoeneeren. PRIESTER IN RUSLAND TER DOOD VEROORDEELD. Het gerechtshof te Rjezan heeft den ortho- doxen priester Tsjoegoenof ter dood veroor- deeld. Deze was indertijd wegens verzet tegen de onteigening van de kerk van zijn dorp door de rechtbank tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld, doch de Sovjetregeering vond d'it vonnis te mild, verwees de zaak naar het ge rechtshof en gaf dit hof, volgens een publica- tie in de „Istwestia", uitdrukkelijk opdracht, den verdachte ter dood te veroordeelen, daar hij voor het maatschappelijk leven in Rusland gevaarlijk was. Het hof heeft thans het bevel der regeering opgevolgd. WEER MIJNEN STOPGEZET. De eigenaren van de Worsleymijn bij Wigan in Lancashire hebben Maandag hun onderne- ming, waarbij ruim 500 arbeiders werk von- den, moeten sluiten, omdat de steenkool, of- schoon overvloedig aanwezig, zoo diep en ver van de schacht verwijderd zit, dat de onkos- ten van het naar boven brengen te groot wor den. Veertien dagen heeft de mijn te koop ge- staan, maar er zijn geen liefhehbers opge- daagd. Cook heeft onmiddellijk uit dit feit de gevolgtrekking gemaakt, dat bij betere samen- werking tusschen de patroons en betere outi- lage der ondememingen, deze 500 man niet het slachtoffers van een plaatselijke economi- sche moeilijkheid zouden geworden zijn. Ook te Abertillery in Wales zijn 5000 mijnwerkers Maandag met 2 tot 4 weken wegens stopzet- ting van het bedrijf, opgezegd. DE ONTWAPENING TE LAND. Lord Cecil, die in de Engelsche arbeiders- regeering als minister voor Volkenbondsaan- gelegenheden is opgenomen en als zoodanig Lord Cushendun opvolgde (die Cecil op zijn beurt vervangen had toen deze zich niet meer met de ontwapeningspolitiek der conservatieve regeering van Baldwin kon vereenigen), heeft schrijft de N. R. Crt. te Geneve een knuppel in het hoenderhok geworpen door daar de kwestie van de geoefende reservisten bij de berekening van de sterkte van de legers in een ontwapeningsschema opnieuw aan de orde te stellen. In een door hem ingediende resolutie herriep hij de door Cushendun aan de staten met dienstplichtlegers gedane con- cessie, dat die reservisten niet meegeteld zou den worden. Van een regeering uit de arbei- derspartij was te verwachten dat zij dat be- ginsel niet zou omhelzen, maar toch was er op deize herroeping een en ander af te dingen. De voorbereidende ontwapeningscommissie had door het verschil van meening over de geoefende reserves met haar werk niet meer kunnen opschieten en toen de Engelsche regee ring haar verzet tegen het niet medetellen_ van reserves eindelijk opgaf, werd dit beginsel door de voorbereidende ontwapeningscommis sie overgenomen en kon men verder gaan, overtreft de origineele EiVc vcrpaklving moet den bckenden oranje band met het Eiaycr-kruis dragen, en op elke taMet moet duidelijk het woord „BHYER m- gcstempeld zijn. Men lette dus bij het koopen op deze onleilbare kenteekenen. Prijs 75 cts. omdat Frankrijk, Italie, Japan en andere klei nere mogendheden bevredigd waren. Het terugkrabbelen van de Engelsche regeering op dit stuk zou dus nieuwe stagnatie in het werk van de voorbereidende commissie veroorzaken, aangezien er niet de minste kans op is dat Frankrijk, Italie en Japan zich toch nog tot het standpoint van Cecil zouden laten over- halen. Men izou dus opnieuw vastzitten. Dan is er aanmerking gemaakt op de met- hode die Cecil volgde. De hevoegdheid van de derde commissie (ontwapeningscommissie) van de Volkenbondsvergadering tot hehande- ling van principieele kwesties op het stuk van ontiwapening is bestreden. De groote vraag- stukken kunnen, zoo voeren de vertegenwoor- digers van het Fransche, Italiaansche en Japansche standpunt aan, alleen in de voor bereidende ontwapeningscommissie behandeld worden, daar in deze commissie naast de Vol- kenbondsleden ook niet-leden als Sowjet-Rus- land, de Vereenigde Staten en Turkije zitten^ voor wie de besluiten van de Vol kenhond'sver- gadering of haar commissies niet verbindend zijn. De taak der derde commissie moet dus beperkt blijven tot het doen van voorstellen aan de Volkenbondswergadering voor het bij- eenroepen der voorbereidende ontwapenings commissie en mag niet zijn, om aan die voor bereidende commissie algemeene beginselen voor te schrijven, zooals in de Engelsche reso lutie gebeurd is. De tegenstanders van de resolutie zijn van meening dat de totnutoe door de voorbereidingscommissie genomen be sluiten, in welke commissie Engeland verte- genwoord'igd was en aan welke een vroegere Engelsche delegatie eenmaal haar goedkeu- ring gehecht had, een verbindend karakter dragen en dus niet meer voor wijziging vat- baar zijn. Deze laatste opvatting heeft, ter- loops gezegd, ook blijkbaar jhr. Loudon, den voorzitter der voorbereidingscommissie, be- wogen zich tegen de Engelsche resolutie te verklaren. (Lord Cecil moet zelf ingezien hebben dat zijn resolutie niet meer dan een gebaar kan blijven en daarom is hij nu blijkbaar tot een compromis bereid. Na ovei'leg tusschen hem en den Griek Politis heeft de laatste een voor- stel in de derde commissie ingediend dat de netelige kwestie van de reserve onvermeld laat en, na geconstateerd te hebben dat de oplos- Uit het Engelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 63) Vervolg. De beid'e menschen keken hem met heel wat vroolijker oogen dan een half uur ge- leden aan, maar toch waren ze nog niet volkomen overtuigd. Bliss liet er zich echter niet door terneer slaan, oipgewekt stond hij op, om een tweede glas bier te halen. Elken avond gaan uw man en ik hier naar toe om een glas bier te drinken", vertelde hij aan mrs. Morgan. ,,Vandaag springen we eens uit den band en drin ken we er jeder twee. Natuurlijk gelooft u beiden me nu nog niet, maar omdat ik stedlig van plan ben m'n woord te hou- den, zijn lange gezichten niet meer toe- gestaan. Morgenochtend om elf uur pre- cies heeft u het geld." ,,Als u dat lukt", zeide mrs. Morgan, terwijl ze hem de hand toestak en alle mogelijke moeite deed om haar tranen in te houden, ,,dan weet ik werkelijik niet, hoe we u dan bedanken moeten." Den volgenden morgen om tien minu- ten over elf duwde Bliss de deur van het kleine kantoortje open en stapte naar binnen. Mrs. Morgan stond voor het raam naar buiten te kijken. In een en al verwachting keek ze hem aan. Bliss knikte lachend. ,,'t Is in orde hoor zeide hij, terwijl hij een handrvol bankbiljetten uit zijn zaik haalde, ,,hier is het." ,Zoo hard ze kon, liep ze naar de andere deur, welke toegang tot den kelder gaf. ,,Amos", riep ze opgewonden, „Amos. de jonge man is er. Hij heeft het geld. Met een vaart, die voor een man van zijn type bijna ongelooflijk was, kwam Mr. Morgan de trap opholilen. Toen hij boven was bleef hij staan en keek Bliss vol angstige verwachting aan, terwijl hij aanhoudend zijn handen aan zijn voor- afveegde. ,,Ja. 't is in orde," verzekerde Bliss hem. ,,Ik heb het geld. Ga zitten, dan zal ik het u even voortellen." Plotseling kon Mr. Morgan zich niet langer bedwingen. ,,Wat," stotterde hij. ,,U heeft het U heeft het geld?" Als antwoord liet Bliss hem den in tweeen gevouwen bundel bankbiljetten zien. Natuurlijk heb ik het", antrwoordde hij. ,,Dat heb ik gisteren toch gezegd. Gaat u nu maar zitten, dan zal ik het uit- tellen." Automatisch liep Mr. Morgan naar zijn lessenaar. Maar toen hij langs zijn vrouw kwam, greep hij plotseling haar hand. Meteen sloeg ze haar armen om zijn hals. Beschaamd keerde hij zich naar het ven- ster en bleef zoo met haar een paar minu- ten staan. ,,Wel heb ik van mijn leven," zeide hij heel langzaam. Met den noodigen omslag stak Bliss eerst een sigaret op. Toen trok hij een stoel tot naast den lessenaar en toen ze zich eindelijk omkeerden, deed hij net als- of hij die beweging niet zag. Zonder hun kant op te kijken begon hij te spreken. Gelukkig trof ik vanmorgen dien ken nis van mij juist in een goede stemming aan," zeide hij. .Eerst heb ik hem alles uitgelegd, de moeilijikheden die we had den met den verkoop van de hakken, om dat alles contant betaald moet worden. Toen ik hem alles verteld had, kwam hij met een voorstel voor den dag, waarmee u allicht zult instemmen. Ten eerste heeft u hier honderd pond om de machine af te betalen. en ten tweede, en dat is het eigenlijke voorstel van dien eigenaardi- gen vent, wil hij u vijfhonderd pond lee- nen tegen vijf procent en tegen afgifte van een schuldbekentenis. Ik heb het geld maar vast meegebracht. Gaat u daarmee accoord, Mr. Morgan ,,Ga ik daarmee... wat?" bracht Mr. Morgan er met moeite uit. „Of u ermee accoord gaat herhaalde Bliss. ,,Of u het geld tegen die voor waarden hebben wilt?" Mr. Morgan gaf het op, om zijn ge- voelens nog langer te verbergen. Hij liet zijn hoofd op zijn armen valien en snikte het uit. Zijn vrouw ging naast hem zit ten en klopte hem kalmeerend op zijn schouder. ,,'t Beste is, om voor een paar oogen- blikken geen notitie van hem te nemen, Mr. Bliss," zeide ze. ,,We hebben een heel meielijiken tijd achter den rug, tel- kens als we er een beetje bovenop w'aren, kwam er weer een nieuwe tegenslag. En hij heeft zijn heele leven hard gewerkt, zonder zich door iets te laten ontmoedi- gen. Ik heb toch verscheidene keeren meegemaakt, dat we geen cent meer had den en heusch niet door eigen schuld, maar altijd heeft hij zich goed gehouden, nooit heb ik hem gezien, zooals hij nu is. Maar 't zal hem opkichten. We zijn nu zeventien jaar getrouwd en nooit hebben we meer dan twee of drie pond per week gehad en bij tijden hadden we geen cent. Maar dit schijnt toch wel een beetje te bar voor hem geweest te zijn. Maar in elk geval is het geld er nu... het is er toch, jongmensch Je neemt het toch niet weer mee?" Met een lachend g-ezicht stapte Bliss den opgevouwen bundel bankbiljetten in den zak van Mr. Morgan. ,,U behoeft alleen nog maar dit te tee- kenen", zeide hij, ,,en dan, ofschoon het pas twaalf uur is, gaan we met z'n drieen kijken of het cafetje om den hoek er nog staat. Mr. Morgan is nog een beetje de kluts kwijt en zelf heb ik ook een dr.uk- ken morgen achter den rug." (Bij die woorden keek Mr. Morgan op. Hij was nu weer de oude, opgewekt, vol energie om opnieuw te beginnen. Eerst las hij de paar regels, die Bliss opgeschre- ven had, door en zette er toen meteen zijn handteekening onder. Daarna borg hij de bankbiljetten in den binnenzaik van zijn jas en maakte zorgvuldig alle knoo- pen dicht. Toen stak hij Bliss beide han den toe. ,,Mijn beste kerel", verklaarde hij toen met een stralend gezicht, „die tramrit van Camberwell is de gelukkigste inval van mijn leven geweest. En dat wij beiden, oude menschen, die ons heele leven hard gewerkt hebben en altijd geprobeerd heb ben eerlijk te blijven, jou hebben leeren kennen, dat is ons grootste geluk geweest. Dat is alles. wat ik te zeggen heb. Het is niet veel, maar ik heb altijd beter kun nen werken dan praten. Kom moeder, qeef jij hem een arm aan den anderen kant, dan gaan wij zoo met ons drieen een glas bier drinken." En op die .manier met Bliss tusschen hen in, gingen ze de straat op. Het was een armelijke buurt, het weer was druk- kend warm, de eigenaardiqe bierlucht van de vele kroegjes was nog duidelijker merkbaar dan anders. Mrs. Morgan liep aan zijn linkerkant, met haar arm door den zijne, zijn rechterarm werd zoo stevig vastgehouden door zijn patroon, dat het Bliss toeleek alsof zijn arm in een schroef zat. Het kapotje van Mrs. Morgan zat op haar eene oor, haar keelbanden hm- gen los. haar handsehoenen had ze ver- geten. Beiden hielden ze Bliss vast alsof hij hun laatste steun en toeverlaat was, De geheele situatie was, uit een verstan- delijk oogpunt beschouiwd, meer dan be- lachelijk. En toch liep Bliss rechtop, met schitterende oogen, hij was zich bewust van een bijna onbedwinbaar verlangen om te zingen. 't Was of de misere-tijd, die achter hem lag, niet meer telde. Op dat oogenblik voelde hij zich de gelukkiq- ste starveling ter wereld. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1