ALGEMEEN NIEUWS- ^.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. UpD|NG No. 8429. MAANDAG 23 SEPTEMBER 1929. 69e Jaargang. BINNIHLAND. FKTJILLETOK. smaakt als room - VBONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen fl,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f r per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abannementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. De voorzitter, Mr. Van Schaik, aanvaardt het voorzitterschap van de Kamer met een rede, waarin hij er o.m. den nadruk op legt, dat men zich niet uit het veld moet laten slaan door bepaalde doctrines over het par- lementaire stelsel en niet te sterk aan ziekte- verschijnselen moet gelooven. Te voren had de heer Schaper den nieuwen voorzitter met eenige hartelijke woorden in- geleid. De heer L. de Visser (comm.) krijgt verlof te interpelleeren over vervolgingen van natio- nalisten in Indie en de gevangenneming van Soewardi. Hiema vindt de benoeming plaats van ver- schillende commissies. In de commissie voor buitenlandsche zaken worden benoemd de heeren Heemskerk, Nolens, Marchant, Schok- king, Vliegen en Knottenbelt. Na het trekken van de afdeelingen worden benoemd in de huishoudelijke commissie de heeren Beumer en Vliegen. De gelegenheid voor het stellen van mondelinge vragen zal bestaan des Vrijdags te kwart voor vier. Be noemd worden in de commissie voor de ver- zoekschriften de heeren Suring, Bakker, Van den Heuvel, Cramer en Joekes. De Kamer begeeft zich in de afdeelingen voor de verkiezing van voorzitters en onder- voorzitters. DE NEDERLANSCH-BELGISCHE BETREKKIN GEN. Naar aanleiding van de j.l. Dinsdag door de Koningin uitgesproken Troonrede schrijft de te Brussel verschijnende ,,Ind6pendance Beige" o.a.: ,,Wat in de rede ten opzichte van Belgie wordt gezegd, laat geen twijfel bestaan ten aanzien van den geest, waarmede de Holland- ders ten opzichte van Belgie bezield zijn. De Nederlandsohe Regeering volhardt in haar politiek, om de zaak op de lange baan te schuiven. De rechten van Belgie op een goede scheep- vaartverbinding behoeven niet meer uiteen- gezet te worden. Dze rechten staan geschre- ven in tractaten, welke de handteekening van Nederland dragen. Deze werden trouwens onomwonden erkend door het verworpen ver- drag. De verwerping daarvan was meer toe te schrijven aan de anti-Belgpsche campagne van een groep zakenlieden en politici, die ge- interesseerd zijn bij de verzwakking der haven van Antwerpen, dan aan de materieele onmogelijkheid voor Nederland, om recht te laten geschieden aan de Belgische eischen. De geheele kwestie is samengevat in de verklaringen, in Mei door Minister Hymans afgelegd op het congres van de Belgische pers, te Antwerpen, dat men n.l. in onzen tijd niet kan aannemen, dat men het graven van een kanaal onmogelijk maakt, omdat het te gemakkelijke verbindingen zou tot stand brengen, of dat men een slecht kanaal zou willen doen graven, waar met minder kosten gemakkelijk een beter kan worden gemaakt. Zonder het te zeggen, deed Minister Hy mans duidelijk uitkomen, dat Belgie van Hol- landsche zijde met een duidelijk afgeteeken- den kwaden wil te doen had, die tot uiting kwam in tegenvoorstellen welke neerkwamen op sabotage van de verbindingen tusschen Antwerpen en den Rijn. Die kwade wil doet zich momenteel weer gelden ten opzichte van de kwestie der com- pensatiepremies. Hierbij blijkt duidelijk de verblinde wensch, om de uitbreiding van de haven van Antwerpen te belemmeren, die de tegenstanders van een verbetering der Uit het Enqelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 62) Vervolq.) ,,Als je zoo dborqaat, dan komen we er, jonqmensch", zei hij dikwijls opqe- wekt, als ze met hun qewone qlas bier voor zich in het kleine cafetje z,aten. ,,Ik moet zeqqen: je slaat het record wat den verkoop van de hakken betreft en als ik den menschen nu maar wat crediet kon qeven, dan zouden we over niet al te lan- qen tijd binnen zijn. Op je qezondheid!" Een paar avonden echter na dat ge sprek, toen Bliss naar qewoonte om een lmr of zes het kleine hokje, dlat voor kan- toor dienst deed, binnen wilde stappen, bleef hij van schrik plotselinq stokstijf op den drempel staan. Aan den verveloozen lessenaar in den hoek zat zijn patroon, zooals qewoonlijk zonder vest of boord, voorover qeileund, met zijn hoofd op zijn armen. Naast hem, met haar hand op zijn schcud'er, stond een heel armoediq qekleede vrouw van een jaar of vijftiq, met dien eiqenaardiqen, scherpen trek om den mond, dien Bliss in de laatste maan den maar al te goed had leeren kennen. Toen Bliss binnenkwam, keek ze om. .Hallo," vroeq Bliss. ,,Is er wat qe- beurd?" Mr. Morgan keek op. Hij had een goediq, vollemaans-gezicht, dat qewoon lijk voor meer dan de helft met een stop- Schelde-Rijnwegen bezielt en hen aanzet om maatregelen voor te stellen, welke de Hol- landsch-Belgische betrekkingen emstig zou den vertroebelen. Van het oogenblik, dat de Hollanders ons voorstellen, een slecht kanaal aan te leggen, nemen zij aan, dat wij recht hebben op een verbeterden vaarweg van Antwerpen naar den Rijn. In de gegeven omstandigheden kunnen zij ons ook een goed kanaal geven. Willen zij dat niet doen, dan worden zij een- voudig geleid door slechte inzichten ten op zichte van Antwerpen. Belgie zal dan de maatregelen dienen te nemen, noodig voor het doen eerbiedigen van zijn rechten en de bescherming der belangen van Antwerpen, welke ook de belangen zijn van geheel Belgie. DE WERELDTENTOONSTELLING TE ANTWERPEN. Bij Kon. besluit van 18 September: is ingesteld een cerc-comitc, voor de deel- neming van Nederland aan de in 1930 te Ant werpen te houden wereldtentoonstelling voor kolonien, zeevaart en Vlaamsche kunst, en zijn in genoemd comity benoemd de Minister van Buitenlandsche Zaken, Onderwijs, Kun- sten en Wetenschappen, Waterstaat, Arbeid en Kolonie, de Nederlandsche gezant te Brus sel en de Belgische gezant te Den Haag, de burgemeester van Vlissingen; de voorzitters der Kamer van Koophamdel en Fabrieken voor Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht e.a., voor de Zeeuwsche eilanden, en de voorzitter van den Middenstandsraad. DE POSTBEGROOTING VOOR 1930. Aan de memorie van toelichting van de Postbegrooting voor 1930 ontleenen we het volgende: De werkzaamheid van den Postraad tot nu toe wettigt ook ten aanzien van de toekomst goede verwachtingen. De reorganisatie van den post-, telegraaf- en telefoondienst, waaronder hier wordt ver- staan het geheel van overwegingen en maat regelen, strekkende om de organisatie van het bedrijf als zoodanig een voorwerp van onderzoek en waar noodig, van hervorming te maken, is thans beeindigd. Men is thans bezig de vastgestelde reorganisatie-maatrege- len uit te werken en toe te passen. Het Postbedrijf blijft zich normaal ontwik- kelen. In overweging is verlaging van het peil van enkele tarieven, in het brjzonder die van drukwerken en monsters in het binnenland- sche verkeer. Verder is in onderzoek de mo- gelijkheid van een locaal tarief, belangrijk lager dan het thans algemeen geldende voor. postpakketten. Het ligt in de bedoeling de gewichtsgrens van postpakketten in het binnenlandsch ver keer ruimer te stellen, indien dit zonder be- zwaren mogelijk zal blijken. Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal rechtstreeksche pakketpostzendingen door middel van schepen van Ned. Stoom- vaartmaatschappijen, tengevolge waarvan, behalve z.g. „rustig" verkeer, lagere tarieven mogelijk worden en het transitoverkeer over Nederland wordt bevorderd. In onderzoek is de mogelijkheid door uitvoering van nacht- autodiensten het verkeer zoo te leiden, dat de correspondentie, welke in de groote steden van Noord- en Zuid-Holland, in den voor- avond ten postkantore wordt bezorgd en be- stemd is voor de belangrijke plaatsen in an- dere provincien, den volgenden dag ter plaatse van bestemming in de eerste bestel- ling kan worden opgenomen. Centralisatie van den post- kwitantie-dienst Waar mogelijk zal zoowel het binnenland- sche als het intemationale postale geldver- keer worden verbeterd en uitgebreid. In overweging is centralisatie van den post- kwitantiedienst. Mogelijke invoering daarvan zal geleidelijk geschieden. In voorbereiding is een regeling, op grond waarvan onbestelbare brieven, onmiddellijk nadat de onbestelbaarheid is gebleken, wor den geopend en zoo mogelijk aan den afzen- der worden teruggegeven. Daartoe is wijzi- ging van de Postwet noodig. Het radioverkeer met Europeesche landen ontwikkelt zich op bevredigende wijze. Wijziging telefoontarieven op 1 Januari 1930. Ten aanzien van de draadtelefonie wordt medegedeeld, dat als resultaat van gedane overwegingen thans de wenschelijkheid kan worden vastgesteld, dat het interlocale tarief meer dan tot dusver worde gedifferentieerd naar de afstanden, waarover de gesprekken worden afgewikkeld, terwijl het locale tarief zoodanig worde ingericht, dat de ingevolge daarvan verschuldigde betalingen afhankelijk zijn van de mate, waarin men aan het locale telefoonverkeer deelneemt en zulks met in- gang van 1 Januari 1930. Dienovereenkom- stig zijn de volgende tarieven ontworpen. In het interlocale verkeer zal, in plaats van de thans verschuldigde bedragen van 0,20 voor een gesprek over afstanden tot 15 K.M. en 0,50 voor een gesprek over afstanden daar- boven, betaald moeten worden: 0,10 bij afstanden tot 10 K.M. f 0,15 bij af standen tusschen 10 en 15 K.M. f 0,35 bij afstanden tusschen 15 en 35 K.M. en f 0,50 bij afstanden daarboven. Verder zullen de bezitters van locale aan- sluitingen deswege per jaar een naar den kostprijs van de aansluitingen berekenden jaarlijkschen huurprijs moeten betalen en daarnevens voor elk door hen aangevraagd en gevoerd locaal gesprek 2% cent verschul- digd zijn. Het ligt in de bedoeling om, wan- neer het aantal der door een aangeslotene aangevraagde en gevoerde gesprekken een zekere grens te boven gaat wegens de ge sprekken verschuldigde bedragen als maat- regel van overgang gedurende eenige jaren een reductie-regeling toe te passen. Van zekere netten, zal de inwerkingstelling later dan 1 Januari 1930 moeten plaats vinden in verband met nog te treffen technische voor- zieningen. Tot de wijziging van het locale tarief be- hoort voorts nog een aanmerkelijke vermin- dering van de vergoedingen voor eens voor de aanlegkosten van een aansluiting (de z.g. entree-gelden) Ten slotte worde in dit verband nog ge- wezen op de eveneens tegen 1 Januari 1930 voorgenomen wijziging van het tarief voor het voortdurende of per uur ingebruik geven van interlocale lijnen (huur en uurlijnen). De drie hiervoren bedoelde nieuwe regelin- gen met de andere nog aangebrachte tariefs- wijzigingen van minder gewicht zullen aan- vankelijk voor het staatsbedrijf een vermin- dering van ontvangsten tengevolge hebben, waarvan het bod rag wordt geraamd op 1.100.000 per jaar. DE MILEIOENEN-NOTA. Het „Hbld." ontdekt in de millioenen-nota veel teleurstellingen. Het blad schrijft: Be- vatte de vorige nota slechts waarschuwingen tegen een te groot optimisms, die, welke thans voor ons ligt, is heel wat somberder en waarschuwt te voren 's Ministers collega's niet van den hoogen boom te leven. ,,En in elk geval", zoo heet het, ,,staat wel vast, dat de uiterste spankracht van wat reorganisatie en middelaccrbs leveren kunnen", noodig zal zijn om in de nieuwe belangrijke uitgaven, waartoe men verplicht is te voorzien, wil pelbaard bedekt was, welke op zulke on- qereqeilde tijden plotselinq afqeschoren Werd, dat Bliss er dikwijls op speculeerde of hij vandaaq verdwenen zou zijn of met. Maar nu vertoohde dat qezicht alle qe wone kenteekenen van een qroot ver- driet. Zijn mondhoeken waren mistroos- tiq naar oim'laaq qetrokken. Zijn schou- ders qaven den indruk, alsof een zware last erop drukte. Hij zaq er moe en oud uit, zijn robust, wilskrachtiq type had in dien eenen daq een qroote veranderinq onderqaan. Met ooqen zonder eeniqe uitd'rukkiq keek hij Bliss gedurende eeni ge oogenblikken aan. ,,Dit is de jonge man, die de hakken verkoopt", zeide hij toen tegen de vrouw. „Iik heb je wel eens over hem gesproken. Dit is mijn vrouw, Bliss." Werktuigelijk stak Bliss haar zijn hand toe. ,,Er is toch niets verve'lends qebeurd?" vroeq hij toen. ,,Er is heel wat erqer dan iets ver- velends gebeurd", antwoordde de vrouw, terwijl ze haar man aanmoedigend op den schouder klopte, ,,maar we zullen ons er niet door laten lompen, Amos. We zullen samen naar de menschen toeqaan." Bliss hinq zijn hoed op en zette zijn tasch neer. ,.Zoudt u het mij willen vertellen". vroeq hij. ,,'Ja, iik zou niet weten waarom niet". antwoordde mr. Morgan terwijl hij 'n toe- gevouwen vel papier naar Bliss toeschoof. ,,'t Is geen geheim. Je weet, dat de qroote pers nog niet heelemaal afbetaald is. Ik heb in den laatsten tijd niets anders kun nen doen, dan het leer contant betalen ofschoon we heusch heel aardig op de hakken verdienen. Maar lees dat briefje even, dbn kan je zetf zien wat te zeqqen. Ze zijn van plan morqen de machine weq men niet tot een belastingverhooging over- gaan en het overschot van 9 millioen zal het volgend jaar meer moeten bedragen, wil het de grootere lasten, voortvloeiende uit de niewe regeling der financieele verhouding tusschen Rijk en gemeente kunnen compen- seeren. Belastingverhooging, het is 'n onaangenaam woord in de millioenennota, dat groote teleurstelling wekt evenals de reeds aange- haalde passage over de „uiterste spankracht voor reorganisatie." Bij het lezen hiervan bekruipt ons het angstige voorgevoelen, dat het streven, het normale accres der uitgaven zooveel mogelijk door bezuiniging op te van- gen men zou dit het principe-De Geer kun nen noemen voorgoed vaarwel is gezegd, omdat Minister De Geer de hoop op een wer- kelijke verdere doorvoering ervan heeft op- gegeven. In ieder geval is het programpunt, waarmede hij op 11 Maart 1926 het bewind aanvaardde: belastingverlaging door bezuini ging, door „versobering" de Troonrede ge- bruikt dit mooie woord nog eens, maar blijk- baar is dit slechts een phrase niet meer de leus der nieuwe regeering en hiermede is de doodsklok geluid over de hoop op verdere belastingverlaging. De „N. Rott. Crt." merkt op: De jaarlijksche waarschuwing, dat is: de millioenenota. Zij begint altijid den lezer in een zeer goede stemming te brengen. In het overzicht, dat van de afgeloopen dienstjaren gegeven wordt, is het verrassing op verras- sing en de belastingbetaler krijgt goeden moecL Maar, o wee! daar passeert dan de begrooting voor het aanstaande dienstjaar de revue, en komen de beschouwingen, die een beeld van de toekomst gevenHet stuk eindigt in mineur. Ook van het jaar is het geijkte schema ge- volgd. De afgeloopen dienstjaren zijn mee- gevallen. Hier openbaart zich het gewone verschijnseJ, dat den leek telkens weer ver- baasd doet staan. De millioenen-nota onder- scheidt ten aanzien van de afgeloopen dienst jaren „voorloopige cijfers", ,ycijfers" en „de- finitieve cijfers". In normale tijden zijn de voorloopige cijfers goed, de cijfers veel beter, en de definitieve cijfers best. Hoe dit mogelijk is ,zal voor den leek wel altijd onopgehelderd blijven. Stel u voor, dat in een groot bedrijf telken jare, drie jaar lang, in de balans en exploitatie-reke- ning van een verstreken jaar nog weer cor- rectie in de cijfers der millioenen zou moeten worden gebracht! De „Standaard" heeft uit de millioenen- nota den indruk gekregen, dat voor het vol gende jaar geen emstige zorgen te wachten zijn, maar dat het in 1931 met onze finan- cien op het kantje af zal zijn, zoo er al niet een tekort is. Het blad schrijft: Daaruit volgt ook, dat de regeering in de troonrede terecht gewaagde van „voorzichtig- heid" ten opzichte van wettelijke maatrege len, welke lasten op 's lands schatkist kunnen leggen. Zeker is, dat verlaging van rijksbelastingen voorloopig niet meer te wachten is en dat de betailemde Sijmen nu maar moet hooren, dat hij op zijn gemeentelijk belastingbiljet iets zal merken van de 23 millioen die het rijk van 1931 af me6r aan de gemeenten zal gaan Uitkeeren. Voor enkele onderwerpen, we denken hier b.v. aan enkele noodige verbeteringen in de Ouderdoms- en Invaliditeitsverzorging, is het te betreuren, dat het financieele perspectief niet gunstiger is. Maar het is altijd beter de waarheid te kennen, dan haar verbloemd te zien. En inmiddels is ook op sociaal terrein nuttige arbeid te verrichten die geen geld be- hoeft te kosten. Van 1932 af worden de gel- delijke vooruitzichten allicht weer iets gunsti ger. Maar... men kent het spreekwoord van INGEZONDEN MEDEDEELING^f te halen. Ik ben maar veertien daqen ten achter en ik heb er al veertiq pond op af betaald, maar dat is nu ook naar de haaien." „En zouden ze dat nu heusch kunnen doen?" vroeq Bliss. Mr. Mbrqan knikte. ,,Ja, dat kunnen ze," antwoordde hij. ,,Ik wist vooraf, dat zooiets qebeuren, kon als ik niet precies op tijd1 betaalde. *t Ging nog om z>even en negentig pond. En nu is alle kans verkeken. 't Spijt me voor jou ook, Bliss, want we konden ver- duiveid qoed met e'lkaar opschieten. En dan spijt het me voor de oude vrouw hier", voegde hij er zuchtend aan toe, terwijl hij haar op de hand klopte. ,,We hebben altijd pech gehad. in Amerika even goed als hier, maar nu dacht ik toch, dat we boven Jan waren. Als we nog zes maanden hadden kunnen volhouden, dan was deze machine niet alleen afbetaald geweest, maar dan had ik een tweede erbij kunnen koopen. Ikxken dit vak door en door en er is heusch wel geld mee te verdienen." ,,Zou het niets qeven om naar de men schen toe te gaan?" vroeq Bliss. ,,Geen steek", was het mistroostige antwoord, ,,dat briefje is door den be- drijfschef zelf gebracht." „Een echt mispunt van een vent", viel de vrouw in. „,Hij heeft ons eerst allebei laten uitpraten en toen beqon hij te lachen. En weet u wat zijn antwoord was? Morqen voor twaalven het geld of anders wordt de machine wegqehaald. Maar wat er ook qebeurd, trek je er maar niets van aan, Amos", ginq ze qewild op- gewekt door, je beqint maar weer op- nicuw en verder spreken we niet eens erover." Maar haar man bleef moedeloos voor zich uit staren. de vele nuttige dieren, die de spoeling dun male en. DE EERSTE POSTVLUCHT VOLBRACHT. Aneta-Vaz-Dias meldt: Het eerste postvlieg- tuig, de PH-AEZ is Zondag te 17.95 te Bata- via aangekomen. Maandag wordt de reis voort- gezet naar Bandoeng. Aan boord is alles wel. HET TWEEDE POSTVLIEGTUIG TE BAGDAD. Aneta-Vaz-Dias meldt, dat het tweede post- vliegtuig op weg naar Ned. Indie Zaterdag te 5.55 uur uit Constantinopel is vertrokken en te 12.07 uur te Aleppo is gearriveerd. Zondag werd de tocht voortgezet en om 2.25 plaatselijken tijd te Bagdad geland. Alles is wel aan boord. RADIO-INSTALLATIE VOOR EEN BIJZONDERE SCHOOL. Gedep. Staten van Groningen hebben in beroep gehandhaafd een beslissing van den gemeenteraad van Marum, waarbij werd af- gewezen een aanvrage van het bestuur eener Christelrjke school aldaar om gelden beschik- baar te stellen voor de aanschaffing van twee luidsprekers voor radio en de antenne en ge- leidingen met toebehooren, welke voor het ontvangen van radio-lessen noodig zijn. De gemeenteraad had deze aanvrage af- gewezen, omdat de uitgaven hiervoor te doen niet blijven binnen de grenzen, door de nor male eischen aan het geven van lager onder wijs te stellen. Het schoolbestuur voerde in zijn beroepschrift bij Ged. Staten aan, dat ingevolge de lager onderwijswet gelden kun nen worden aangevraagd voor de aanschaf fing van schoolimeubelen, leer- en hulpmidde- len daaronder begrepen, dat een dergelijke aanvrage niet afgewezen kan worden, wan- neer zij aan de formeele wettelijke eischen voldoet en de in het raadshesluit aangevoerde reden hierin allerminst verandering kan brengen. In hun uitspraak tot handhaving van de beslissing van den raad, overwegen Ged. Sta ten, dat het vraagstuk in hoeverre radioles- sen met het oog op de belangen van het on derwijs op de lagere scholen wenschelijk of noodig zijn, nog in een zoodanig stadium van onderzoek verkeert, dat thans nog niet als vaststaande kan worden aangenomen, dat zoodanige lessen behooren te worden ge geven; dit wordt ge'illustreerd door de instal ling van een door den Minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen benoemde commissie, inzake de uitzending van school- lessen door de Radio, welke commissie bestaat uit den inspecteur der gym nasia, den inspecteur van het middelbaar onderwijs, den inspecteur-generaal van het Nijverheidsonderwijs en de hoofdinspecteurs van het lager onderwijs, welke commissie nog geen rapport heeft uitgebracht. In verband hiermede oordeelen Ged. Staten met den raad dat de aanvraag niet blijft binnen de grenzen der normale eischen aan het geven van lager onderwijs te stellen. „Neen", zeide hij eind'elijk, „daarvoor ben ik te oud. Ik zal het nu wel op moe ten qeven, Harriet." Bij die woorden kreeq Bliss een heel eiqenaardiqe sensatie. Gedurende de laatste paar maanden had hij al meer zulk een qevoel gehad, maar nog nooit in zulk een hooge mate als nu. Zijn leven was nu niet langer een vervelende, een- toniqe aaneenschakeling van daqen, met demkbeefdig verdriet, denkbeeldige mi- sere. Hij stond nu midden in de werkelijk- heid waar qeleefd en geleden wend1 door echte mannen en vrouwen. Met een prop in de keel en een brandend qevoel achter zijn oogen. schoot hem door het hoofd, dat hij Goddamk helpen kon. ,,Luister eens", zeide hij. ,,Ik heb een plannetje, mr. Morgan. Als u nu even mee wilt qaan, zooalls we elken avond' doen, dan zu'lt u zien, dat ik er wel wat op vin den zal". Mr. Morgan schudde het hoofd. ,,Neen", zeide hij, ,,ik zou vanavond geen bier door mijn keel kunnen krijqen." ,„,Kom, het is veel beter als je maar even meegaat", drong zijn vrouw leven- dig aan. ,,En als ik jullie niet hinder, ik heb juist trek in een flink g'las stout. En dan kunnen we meteen hooren wat het jongmensch hier te zeqqen heeft, Amos". jPvIr. Morgan stond vermoeid op. Met Bliss in de voorhoede en het echtpaar Morgan achter hem aan, wandelde het drietal het dichtst bijzijnde cafetje bin nen. Even daarna zaten ze aan een van de kleine marmeren tafeltjes in een smoorheete atmosfeer welke nog ondraqe- lijiker was door de vele etensluchtjes. Bliss bracht zelf de drie glazen bier naar hun tafeltje. ..Prosit", zeide hij. Mr. Morgan zette zijn ongelukkiqste qezicht. Mrs. Morgan sloeg haar voile half op, zoodat een breede, zwarte strook vlak over haar neus liep en dronk haar stout met kleine teugjes. En al dien tijd zat ze Bliss angstig aan te kijken. Waar- schijnlijik had zijn groot zelfvertrouwen d'e hoop op een mogelijke aflossinq weer wakker gemaakt. ,,Luister nu eens", begon Bliss ver- trouwelijk, ,,iik heb het oog op een van mijn kennissen, of liever gezegd een van mijn bloedverwanten, een allergeksten jongen kerel. Voor mij zelf doet hij niets om de waarheid te zeggen heeft hij me in mijn leven heel wat kwaad berokkend maar hij vindt het heel prettig om zoo nu en dan eens bij andere menschen voor- zienigiheidje te spelen en hij kan het ook doen, want hij is schatrijk. En nu geloof ik wel, of eigenlijik ben ik er zeker van, dat hij u dat voorschot wel zal willen leenen." Mr. Morgan zuchtte. „Wat u daar zegt, klinkt niet erq waarschijnlijk", zeide hij openhartig. ,,Ik zou het, op zijn zachtst uitgedrukt, heel eigenaardiq vinden, dat u reiziger met een safaris van dertig shilling in de week was, terwijl u zoo'n schatrijk iemand in uw familie had." „Nu slaat u toch werkelijk de plank mis", verzekerde Bliss hem. ,,Laat u d'at zaakje nu maar aan mij over en maak u maar niet bezorgd. U heeft me tot dusver toch nog nooit op een leugen betrapt, is 't wel?" ,,Neen, dat is zoo", moest Mr. Morgan toeqeven. ,,Goed, en u beqrijpt toch wel, dat ik u in een geval als dit heusch niet voor den gek zal houden. U heeft me qezeqd, dat morqen voor twaalven het qeld er zijn moet. Goed, om elf uur, misschien iets later, heeft u het. Dat beloof ik op mijn eerewoobd1." (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1