ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW3CH-VLAANDEREN. Eerste Blad. ea g©©33. geld.. No. 8427. WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1929. 69® Jaargang. FEFILLETON. Gemeente-Geneesheer BINNENLAND, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZAAMSLAG "1? -rr;- jz&m-ly fe-S r- i EwT-ii w&Sra ABONNEMENTSPRIJS: Binmen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f.- p°r post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij voormtbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken ragel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONI) BENOEMING LID VAN DEN GEMEENTERAAD. De Voorzitter van het Hoofd-, tevens Cen- traal Stembureau, voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad, maakt bekend, dat ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd het besluit waarbij, wegens de ontslagname van den heer P. van Cadsand, is benoemd verklaard tot lid van den Gemeenteraad de heer BART VAN NEERBOS. Ter Neuzen, 16 September 1929. De Voorzitter voomoemd, J. HUIZINGA HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter opembare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van C. MEIJER te Ter Neuzen, om vergunning tot het plaatsen van een electro-motor van 12,5 P, K. in zijn be staande graanmalerij, in het perceel kada- straal bekend in Sectie L, no. 1741. Op Dinsdag 1 October a.s. des namid- dags drie uur zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hehben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijd'stip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 17 September 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter opembare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een ver zoek met bijlagen van de N. V. AMERICAN PETROLEUM COMPANY te 's Gravenhage, om vergunning tot uitbreiding van de be staande ondergrondsche benzine-bewaarplaats met bovengrondsche aftapinrichting door bij- plaatsing van een tweeden ketel van 6000 L., in het perceel kadastraal bekend in Sectie L no. 2268. Op Dinsdag 1 October a.s. des namid- dags drie uur zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meemtebestuur zijn verschenen teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 17 September 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Uit het Enpelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 60) Vervolp. 'Zonder te antwoorden pakte Bliss de hakken weer in, klapte het koffertje dicht en keek zijn buurman aan. ,,Buitengew<oon knap bedachtzeide hij droopjes. ,,Gaat u dan nou meteen mee", noodip- de de corpulente man hem uit, „dan zal ik dat ordertje meteen even voor u schrij- ven." Uit pure nieuwspieripheid ping Bliss met den man mee. Na onpeveer vijf mi nuten loopen hielden ze stil voor een klein vervallen huisje in een vies bedom- pen steepje, dat op Tannerstreet uit- kwam. Nadat ze een vochtipe, onaange- naam riekende gang waren doorpeloo- pen, kwamen ze op een met klinkers be- lepd binnenplaatsje, in het midden waar- van zich een klein onooplijk schuurtje bevond. Met een breed gebaar wees de corpulente man op het kleine, vies uit- ziend gebouwtje. jMijn paikhuis", kondigde hij aan. ,,Ik zal ze zeppen om de zakken buiten te laten staan, om reden mijn pakhuis op het moment te vol is. Nou zal ik even het ordertje schrijven." Met een korten, dikken wijsvinger vischte hij een stompje potlood uit zijn vestzakje en likte er even nadenkend aan. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van J. A. VAN ROMPU te Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie C, no. 4863, een oliebewaar- plaats te mogen oprichten, door hen voor- waardelijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 17 September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. INGEZONDEN JV1EDEDEEL.INGEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N.V. AMERICAN PETROLEUM COM PANY te 's Gravenhage om op de perceelen kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie K, nos. 256 en 258 een ondergrondsche henzine-bewaarplaats met een bovengrond sche aftapinrichting te mogen plaatsen en in werking brengen, door hen voorwaardelijk is ingewilligd, Ter Neuzen, den 17 September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van JAN KERVINK te Hoek en MARINUS ADRIANUS DEES te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neu zen, Sectie C, no. 4704 in de bestaande email- leer- en nikkelinrichting twee electro-motoren respectievelijk van 8 P.K. en 1% P.K. te mogen plaatsen en in werking brengen, door hen voorwaardelijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 17 September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van FRANqOIS ROMEUNSEN te Ter Neu zen, om in het perceel kadastraal bekend ge meente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1715 in zijn bestaande timmermanswerkplaats een elec tromotor van 4% P.K. te mogen plaatsen en in werking brengen door hen voorwaarde lijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 17 September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J.. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. BEKEND MAKING. LlCHTEGEUHKiE GOOKTABAK ROOM-STEP THEODORUS NIEMEIJER GRONINGEN roepen op sollicitanten naar de vacant komende betrekking van i op eene bezoldiging van f 500, Sollicitatien in te zenden aan den Burge- meester vodr of op 28 September a.s. Zaamslag, den 16den September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER Pzn., Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. I zegen, dien de Almachtige ook dit jaar over Mijn dierbaar Volk heeft verspreid. Die zegen zij een spoorslag te meer voor alle deelen van het Rijk en zijne inwoners van elken landaard, om hunne beste kraohten bij voortduring te blijven geven aan de vreed- zame ontwikkeling van het hechte geheel van Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat de begrooting van de plaatselijke inkomsten en uitgaven dezer gemeente, alsmede de be grooting van bet woningbedrijf, dienst 1930, aan den gemeenteraad zijn aangebodem en voor een tijdvak van veertien dagen voor een ieder zijn nedergelegd op de gemeente- secretarie, alwaar tegen betaling der kosten afschriften kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, den 18 September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. ,,Meer dan drie honderd pond is te riskant, veel te riskant", mompelde hij in zichzelf, hardop ping hij door: „Maar ik heb nop een anderen kennis iemand met een nette zaak, maar peen geld voor contant die ook praap een ordertje zou willen geven." Laten we nu met een beginnen", op- perde Bliss. De corpulente man zuchtte diep, blijk- baar speet het hem heel erp om zoo n mooi zaakje te laten voorbijgaan. „U zorgt dat de hakjes vanmiddag nog hier zijn zeide hij toen, ,,en van- avond om zeven uur zie ik u in de Goat s Head, daar om den hoek." ,,Afgesproken", antwoordde Bliss. Zoo snel als hij kon ping Bliss terup naar het kleine onaanzienlijke fabriekje in Finsbury. Na eenig zoeken vond hij zijn vriend, den fabrikant, in een ldein afpe- schoten hokje zitten, dat met den weid- schen naam van kantoor werd bestem- peld. Met een smak zette Bliss de tasch met monsters voor hem op tafel neer. ,,,Iik dank u wel", zeide hij, ,,maar ik voel me niet in staat om die vervloekte hakken te verkoopen." ..Heeft u nop aanvrapen gekregen?" Bliss diepte de order van den corpulen- ten mijnheer uit zijn zak op. ,,Ja", antwoordde hij, ,,een heb ik er gekregen. Hier heb ik een order van een zekeren mijnheer Marcus voor drie hon derd pond, nummers acht en zeven, tepen elf pence per pond." ,,Nou, dat is toch een poed begin." ,,Die mijnheer heeft een aardip planne- tje op touw pezet", pinp Bliss voort. ,,Hij heeft me voorpesteld om den heelen voorraad, dadelijk na ontvangst, van de hand te doen tepen zes pence per pond, voor ons beiden beteekende dat dan een zoet winstje van een kleine acht pond. D!at is de eenipe aanvraag, dien ik gekre- VEREENIGDE VERGADERING VAN DE BEIDE KAMERS DER STATEN-GENERAAL, op Dinsdag 17 September 1920. De heer De Vos van Steenwijk, die het voorzittersohap bekleedt, opent, nadat de leden der Staten-Generaal zich in de Ridder- zaal vereenigd hebben, des namiddags te half een uur de vergadering en doet door den griffier van de Eerste Kamer voorlezen een Kon. besluit van 11 September no. 1, houden- de zijn benoeming tot voorzitter van de Eerste Kamer gedurende de zitting, welke hedem zal aanvangen. De Voorzitter benoemt tot leden der com- missie, welke Hare Majesteit in het gebouw zal ontvangen en uitleiden, de leden der Eerste Kamer van Voorst tot Voorst, oud- voorzitter der Eerste Kamer, Van der Hoe- ven, Van Embden, Smeenge en De Vlugt, en de leden der Tweede Kamer mej. Westerman, mevrouw Van Itallie-van Embden, Heems- kerk, vain Wijnbergen, de Wilde, Krijger, Boon, Van Voorst tot Voorst, Knottenbelt en Kampsohoer. De Ministers, hoofden van ministerieele departementen, en de leden van den Raad van State, vereenigen zich te e6n uur des namid dags mede in de Ridderzaal. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, en van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden, kort daama in de Ridderzaal aangekomen, wordt door de com- missie in de vergadering binnengeleid, neemt plaats op den troon en houdt, terwijl Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins en Hare Konimklijke Hoogheid de Prinses naast Haar gezeten zijn, de volgende rede: TROONREDE. Leden van de Staten-Generaal! Te midden van U, Leden der Staten-Gene raal, voel ik Mij gedrongen uiting te geven aan ootmoedige erkentelijkheid voor den gen heb. Op het oogenblik zit hij op een stoel voor zijn pakhuis geduJdig op de hakken te wachten." jMr. Amos Morgan begon te prinniken en bekeek zijn nieuwe reiziper met heel wat meer belangstelling. ,,Van dat slap zijn er meer", zeide hij. ,,Maar hij zou bij mij toch niet aan het poede adres peweest zijn. Ik geef nooit iets af, of ik moet eerst behoorlijk naar iemand peinformeerd hebben." ,,'Enfin, hoe 't ook zij", zeide Bliss, „i»k heb vanmorpen wel gemerkt, dat ik voor dat soort werk niet deup. In dank u nop wel, dat u het met me peprobeerd hebt. Goeden morpen, mr. Morgan." Mr. Amos Morgan krabde zich naden kend lanps zijn kin. Zooals hij daar zat, zonder jas of boord, met de mouwen van zijn eenipszins smoezelig flanellen over- hemd opperold tot boven zijn ellebopen. maakte hij een slordigen, onverzorpden indruk. Hij was een proote. mapere man, wien men zijn lanpdurip verblijf in Ame rika wel aan kon zien. ,,Wacht nop eens even", zeide hij. ,,Laat me de prijscourant eens zien." Bliss haalde het bewuste document uit zijn zak en gaf het aan mr. M'orpan, die de prijzen gedurende een paar oogen- blikken nadenkend zat te bekijken. ,,'De prijeen zijn wel wat te stijf". zeide hij eindelijik. ,Ja, dat heb ik gemerkt", antwoordde Bliss droogjes. ,,En ik moet u zeppen, dat het een hondenbaantje peweest is" voeg- de hij er aan toe, toen de misere en de onhebbelijke behandelinp van den gehee- len morpen hem weer voor den geest kwamen. ,,]ia dat is mijn manier om te probee- ren of iemand te pebruiken is", zeide mr. Morgan. „Nou. dan moet ik u zeppen, dat ik het een beestachtige manier vind", wierp Moederland en Overzeesche Gewesten. De betrekkingen, welke met de andere Mogendheden worden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard. Dat de hier te lande in het belang van den wereld- vrede gehouden hesprekingen tot overeen- stemming hebben mogen leiden, stemt text groote voldoening. De verwezenlijking der plannen van den Volkenbond ter vreedzame oplossing van in- temationale geschillen zal door Mij krachtig worden bevorderd, in de overtuiging, dat ver- steviging van de Internationale rechtsorde den weg zal helpen banen tot gelijktijdige en wederzijdsche vermindering van bewapening. Pogingen, die zouden kunnen leiden tot wegneming van de belemmeringen in bet ban- i delsverkeer tusschen de volkeren, kunnen op Mijnen daadwerkelijken steun rekenen. De wensch naar totstandkoming eener nieuwe regeling met Belgie kon nog niet wor den vervuld. Ik vertrouw dat een juister be- grip van de wederzijdsche rechten en behoef- ten, waartoe de gedaobtenwisseliog, die in het vorige zittingsjaar plaats had, bevorder- lijk kon zijn, het bereiken van overeenstem- ming ten goede zal komen. De toestand van handel en nijverheid geeft in menig opzicht stof tot dankbaarheid. Niettegenstaande de oogst ook dit jaar over het algemeen niet onbevredigend mag heeten, zouden land- en tuinbouw zich bree der ontplooien, zoo de prijzen der voortbreng- selen gelijken tred hielden met de productie- kosten. Vertrouwd mag worden, dat de on- langs tot stand gekomen wettelijke maat- regelen ter bevordering van onzen uitvoer, heilzaam zullen werken op den afzet in het buitenland. Op Uwe medewerking zal een beroep wor den gedaan ter behandeling van de thans aanhanigige wetsontwerpen, voorzoover zij daartoe, g-*wijzigd dan wel ongewijzigd, in aanmerking komen. Het reeds ten vorigen jare aangekondigde ontwerp tot herziening van het huwelijks- vermogensreoht zal U thans spoedig berei ken; ook overigens zal vemieuwing van recht op onderscheiden gehied worden bevorderd. Met krachtige bestrijding van de werk- loosheid zal worden voortgegaan. Naar ik vertrouw, zal het rapport der Staatscommissie voor de herziening van de Lager-Onderwijswet 1920 binnen niet te lan- gen tijd worden ingediend. Met den meesten spoed zullen alsdan de vereischte voorstellen tot herziening van de Lager-Onderwijswet 1920 aanhangig worden gemaakt. Het zal Mijn emstig streven zijn het finan- cieel evenwicht te handhaven. Daartoe zal op Bliss er met den noodipen nadruk tepen in. ,,Wel, 't kan zijn", was het antwoord. ,,Xn elk peval stel ik u dit voor; zoolanp u nop niets anders pevonden heeft, kunt u als u dit tenminste wilt iblijven doen die prijzen twintip procent laper zet- ten, en dan zal ik u een nieuwe lijst namen peven, waar u naar toe moet paan. Hoe denkt u erover Terwijl Bliss nop stond te aarzelen welk antwoord hij zou peven, hoorde hij het speelwerk van een torenklok erpens in de buurt zijn korte half-uurlijksche deun- tje afklingelen, pevolpd door twee slapen. Half-twee Nop peen zes maanden ge- leden zou hij op dat uur in de bar van een of ander mode-restaurant zijn aperi- tief pedronken hebben, om vijf minuten daarna het restaurant binnen te komen wandelen, waar een buigende maitre d'hotel met een opsomming van de meest smakelijke dinpen zou petracht hebben zijn eetlust op te wekken. ,,Als u me een shilling op mijn moge- lijke provisie wilt voorschieten, zoodat ik wat kan paan eten," stelde hij voor, ,,dan zal ik het nop eens probeeren." |Mr. Morgan keek bij die woorden niet bepaald verheugd, maar toch pinp zijn rechterhand lanpzaam naar zijn broekzak, waarin hij ijverip rondzocht. ,,'t Beste is, dat ik maar open kaart met je speel, jonpmensch", zeide hij. ,.]ij schijnt heelemaal op zwart zaad te zitten en bij mij scheelt het niet veel. Ik zal je een shilling voorschieten, maar dan moet je voor Zaterdap ook wat verkocht heb ben. Ten eerste moet ik de loonen uit- betalen en ten tweede wordt de rekening van het leer voor de laatste maal gepre- senteerd." ..Natuurlijk zal ik mijn best doen", be- loofde Bliss, „maar u moet wel in 't oop houden, dat ik niet de minste vakkennis den weg van versobering van 'sRijks dienst behoorem te worden voortgegaan en zal voor- zichtigheid geboden zijn ten opzichte van wettelijke maatregelen, welke lasten op 'a Lands schatkist kunnen leggen. De uitgaven voor leger en vloot zullen be- perkt blijven tot het beslist noodige voor handhaving van de onzijdigheid en verdedi- ging der onafhankelijkheid van den Staat. Indiening van een wetsontwerp inzake de kanaalverbinding van Amsterdam met den Rijn wordt bespoedigd. Een voorstel tot wijziging van de Zuider- zeesteunwet zal U worden voorgelegd. De verbetering der wegen en rivierover- gangen zal krachtig worden voortgezet. Een wetsontwerp betreffende de publiek- rechtelijke regeling der collectieve arbeids- overeenkomsten zal worden ingediend. In voorbereiding is een wettelijke regeling omtrent de instelling van bedrrjfsraden.i Herziening van de sociale verzekering zal worden ter hand genomen. In voorbereiding is een wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering. Overwogen wordt verbetering der econo- mische voorlichting van nijverheid en handel. Met den middenstand zal nog nauwer dan tot heden voeling worden gehouden. Voortgezet wordt het onderzoek in hoe- verre, zoolang het vrije ruilverkeer niet in- temationaal gehuldigd wordt, door een onder- handelingstarief de nadeelen voor een deel van onze nijverheid en landbouw van elders geheven beschermende invoerrechten zouden kunnen worden getemperd. Ten aanzien van den politieken toestand in Nederlandsch-Indie blrjft waakzaamheid ge boden. Intusschen valt te wijzen op de tee- kenen van een veldwinnend inzicht, dat slechts door daadwerkelijke deelneming van alle groepen der bevolking aan het opbou- wend werk der Overheid het algemeen be lang in waarheid wordt gediend. Het bedrijfsleven in Nederlandsch-Indie on- dervond den terugslag der voor sommige landbouwproducten ongunstige verhoud-ingen op de wereldmarkt. De algemeene toestand kan niettemin hevredigend worden genoemd. Op hetgeen in de laatste jaren op het ge- bied van de ontvoogding van Nederlandsch- Indie is verricht, wordt niet teruggekomen. Afgescheiden van andere vereischten zal aan de beginselen der ontvoogding in de sfeer van het centraal hestuur geen uitbreiding worden gegeven v66r en aleer de grondslagen van die ontvoogding zijn bevestigd door verdere uit- voering van de wet op de hestuurahervorming van 1922. Aan die uitvoering zal met voortvarendheid worden gewerkt zoo door uitbreiding, over de verdere deelen van den Archipel, van het gebied, waarop haar beginselen toepassing vinden als door een krachtige toepassing van die beginselen binnen dat gebied. De economische toestand van Suriname blijft emstige aandacht vorderen. Tegenover eene voortgezette uitbreiding van de koffie- cultuur en van de hauxietnijverheid staat een' teruggang van de goud- en balatawinning. Ook voor de suikerrietteelt zijn de vooruit- zichten minder gunstig. Reden tot verheugenis biedt de voortschrij- dende opbloei van Curasao. Op een duur- zame versterking van de ter plaatse aan- wezige gezagsmiddelen tot handhaving van rust en orde blijft Mijne aandacht gevestigd. Met de innige bede, dat God Uw arbeid mildelijk moge zegenen, verklaar Ik de ge- wone zitting der Staten-Generaal geopend. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Zijne Koninklijke Hoogheidi den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg en van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden en voorafgegaan door de heb. Ik sta aldoor te twijfelen of ze me voor den pek houden of niet, wanneer ze het over jeerprijzen hebben." „iBij dit soort werk heb je peen vak kennis noodip", zeide mr. Morgan kort en bondig. Laper dan deze prijzen map je niet paan, en als ze koopen willen, dan is het motto contant betalen met vijf pro- cent korting. Zie zoo, pa nu maar mee. dan zullen we samen wat paan eten." Een paar minuten daarna zaten ze bei den aan een klein tafeltje van een naburip restaurant. Het raam aan de straat was versierd met een zeer droefgeestig uit-- ziende ham en eenipe rijen worstjes, die als een guirlande voor het raam waren opgehangen. 't Interieur van het cafetje was niet veel aanlokkelijker. De tafeltjes bestonden uit planken, die dwars over een paar schrapen pelepd waren. Het tafellaken zat vol vlekken en was rafelig aan de kanten. Het menu was op een lei geschreven en pinp van hand tot hand. En toch, merkwaardip genoeg, deed noch deze omgevinp, noch de tegenwoordig- heid van zijn onpewasschen overbuur- man, wiens tafelmanieren schitterden door afwezigheid, ook maar iets af aan den eetlust van Bliss, een eetlust, die zes maanden peleden zulke hooge eischen aan de vindingrijkheid van verschillende beroemde chefs gesteld had. Zijn mid- dagmaal bestond uit een portie hutspot en een glas bier... een drank, dien hij eenigen tijd peleden om zijn eipenaardipe samenstelling met den naam van verpif bestempeld zou hebben. Toen hij klaar was rolde hij een cigarette van eenipe restjes tabak, welke hij uit zijn zak op- diepte en nam de zwarte, glimmende monstertasch weer op. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1