ALGEMEEN NIEUW8- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. No. 8426. MAANDAG 16 SEPTEMBER 1929. 69e Jaargang. BINNKNLAND, PRIDIKBKURTEy SPORT. smaakt ah room GEMKHGDE BKRICHTKH. BEVOEGDHEID TOT STEMMEN BIJ VOLMACHT. TER NEUZEN, 16 Sept. 1929. HANDELSREGISTER. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. RECHTSZAKEN. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr p»r post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, cverige lan dem 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland aUeen bij vooruitbetoling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 XEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. BIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND Burgemeester en Wethouders van TEK NEUZEN maken bekend, dat een kiezer, met inachtneming van het in de Kieswet bepaalde, bevoegd is bij volmacht te stemmen, indien zijn beroep of werkzaamheden medebrengen, dat hjj herhaaldelijk of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de stemming gewoonlijk valt, werkzaarn pleegt te zijn buiten de ge- meente op welker kiezersiijst hij voorkomt, mits zijn afwezigheid, indien hij gedurende het tijdvak of de tijdvakken, waarin hij aldus werkzaarn is, een of meermalen in die ge- meente terugkomt, als regel telkens langer dan drie dagen duurt. Mede is, met inachtneming van het in de kieswet bepaalde, bevoegd bjj volmacht te stemmen de vrouw, welke, gehuwd met een kiezer, die voldoet aan de bovenvermelde voor- waarden, met haar man, in verband met diens beroep of werkzaamheden, afwezig pleegt te zijn. De kiezersiijst wijst aan, welke kiezers be voegd zijn bij volmacht te stemmen en voor welke verkiezing zij daartoe bevoegd zijn. Be aanwijzing geschiedt niet dan nadat de belanghebbende een daartoe strekkend met redenen omkked verzoekschrift aan het ge- meentebestuur lieeft ingediend; de indiening moet geselueden voor 1 Januari en niet eerder dan 1 October van het voorafgaande jaar. Formulieren voor de bedoelde verzoekschriften zijn van 15 September tot en met 31 December ter gemeente-sccretarie kosteloos voor de kie zers verkrijgbaar. De belanghebbende, die een verzoekschrift als bovenbedoeld heeft ingediend en die van de gevraagde bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan in persoon mededeeling ter secre- tarie van de gemeente, op welker kiezersiijst hij moet voorkomen, aan den burgemeester of aan den daartoe door dezen aangewezen amb- tenaar. De mededeeling kan geschieden zoo- dra het verzoek is ingediend, doch niet later dan een week na den dag der candidaatstelling. Hij geeft daarbij op naam en voornamen, dagteekening en plaats van geboorte van hem zelf en van den door hem aangewezen ge- machtigde. Van de aanwijzing wordt een schriftelijke volmacht opgemaakt. De volmacht wordt door den kiezer en door den burgemeester of den door dezen aangewezen ambtenaar ondertee- kend. Een afschrift van de volmacht wordt den kiezer uitgereikt. De gemachtigde moet in persoon ter secre- tarie van de gemeente mededeelen, dat htj de volmacht aanneemt. Van de aanneming wordt aanteekening gedaan onder het origineel der volmacht; deze aanteekening wordt door den gemachtigde en door den burgemeester of den door dezen aangewezen ambtenaar ondertee- kend. Indien de aanneming niet reeds gelijk- tijdig met de aanwijzing heeft plaats gevon- den, geeft de burgemeester of de door dezen aangewezen ambtenaar onverwijld van de aan wijzing kennis aan den gemachtigde met op- roeping om binnen vijf dagen ter secretarie de volmacht te komen aannemen; is binnen dien termijn de volmacht niet aangenomen, dan is zij vervallen en kan de kiezer niet opnieuw voor dezelfde verkiezing een gemachtigde aan- wijzen. Als gemachtigde mogen slechts aangewezen worden zij, die in de gemeente bevoegd zijn tot het deelnemen aan dezelfde verkiezing. Indien de kiezer een gemachtigde heeft aangewezen vddr de vaststelling van de kiezersiijst, en na de vaststelling dier lijst mocht blijken, dat de gemachtigde niet aan dezen eisch voldoet, wordt de volmacht als vervallen beschouwd en kan de kiezer niet opnieuw voor dezelfde ver kiezing een gemachtigde aanwijzen. Een kiezer mag niet meer dan e6n aanwij zing als gemachtigde aannemen, behoudens dat hij een tweede aanwijzing mag aannemen, in dien beide aanwijzingen zijn geschied door per- sonen, die tot zijn huisgenooten behooren. Ter Neuzen, 14 September 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. financieele verhouding tusschen Rijk en ge- meenten. De Koningin heeft mij opgedragen U Haren dank te betuigen voor Uwen ijver en Uwen toewijding aan 's Lands belangen. In naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaar ik deze Zitting der Sta ten—"Generaal te zijn gesloten. Den minister wordt door de commissie uit- geleide gedaan. De Voorzitter sluit, nadat de commj&sie in de vergaderzaal is teruggekeerd, de vereenig- de vergadering. VEREENIGDE VERGADERING VAN DE BEIDE KAMERS OP ZATERDAG 14 SEPT. De voorzitter van de Eerste Kamer, J. J. G. baron van Voorst tot Voorst bekleedt tlen voorzittersstoel. De Voorzitter doet door den griffier van de Eerste Kamer voorlezen een Koninklijk besluit van 4 September 1929 no. 13, waarbii de mi nister van staat, de minister van binnenland- sche zaken en landbouw wordt gemachtigd heden te 3 uur zich te begeven naar de ver gadering van de Staten Generaal, ten einde in de vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten. De Voorzitter benoemt tot leden der com missie, die den minister in het gebouw zal ontvangen en uitgeleide doen de volgende Kamerleden: Van Embden, de Wilde, mej. Westerman, Fransen, Krijger en Boon. De heer Ruys de Beerenbrouck, minister van staat, minister van binnenlandsche zaken en landbouw, plaatst zich, na door de commissie te zijn binnengeleid, achter de ministerstafel en houdt de volgende rede. Hare Majesteit de Koningin heeft mil op gedragen de Zitting der Staten Generaal in Haren naam te sluiten. In het afgeloopen jaar zijn, dank zij Uwe medewerking, vele maatregelen tot stand ge- komen, die naar met reden verwacht mag worden tot heil van Land en Volk zullen strekken. Met name valt te denken aan de Zdektewet en aan de wet tot regeling van de GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Op 14 September stonden als werkzoeken- den (hetgeen niet altijd beteekent dat zij werkloos zijn) ingeschreven Transport- en losse arbeiders 120; zeelieden 2; opperman 1; centrale-machinist 1; half- was-automonteur 1; kantoorbediende 1; totaal 126. De dagelijksche aanmeldingen bedroegen in de week van 9 tot en met 14 September: Maandag 12, Dinsdag 12, Woensdag 28, Donderdag 57, Vrijdag 18 en Zaterdag 25. AMUSEMENTSPARK. Voldoende aan het tot one gerieht verzoek verwijzen we hier naar de advertentie van de Gebr. Hommerson. Wat we te dezer plaatse in jaren niet heb- ben gehad, heeft de kermis thans in dezie tent een groote vermakelijkheid, vol vroolijkheid voor oud en jong, dun of dik. Rollende ton- nen, beweegbare vloer, gebroken weg, be- weeglijke trappen enz., zullen zeker tot ver- maak dienen en den lachlust opwekken. Tevens zullen er middagen voor kinderen worden ingelegd. We gelooven dan ook wel, dat het bezoek er druk zal loopen en er tal van bezoekers een pleizierige verpoozing zullen vinden. DE KERMIS is heden aangevangen. Het wafelkraam schijnt onze kermis in den steek te hehben gelaten. Dit is in zooverre jammer, dat er thans op de Markt een open plaats blijft, die, naar we vernamen, de marktmeester nog onlangs pro- ductief zou hebben kunnen verhuren. De lief- hebbers van wafels zullen overigens daarvoor toch wel terecht kunnen komen, Koppejan ver- telt het u. Overigens is de beschikbare plaats drukker bezet dan vorige jaren. Ook aan de Axelsche brug zijn nog enkele kramen ge- plaatst. Voor de inrichting van „dancings" is weer in ruime mate gezorgd. CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW. Omtrent de daar te geven tooneelvoorstel- lingen zij nader gemeld dat door het gezel schap van den Kon. Ned. Schouwburg te Gent zal worden opgevoerd: Woensdag het wereld-succes blijspel „Hoerah!... 'n jongen!" van Franz Arnold en Ernest Bach, en Donderdag het zeer boeiende tooneelspel „De Schaduw" van Darion Nico- demi, de schrijver van „Overschotje". pit gezelschap en de artisten die er toe be hooren zijn alhier voldoende bekend; men kan zich aan goed verzorgde opvoeringen ver- wachten. De regie is van Arie van den Heuvel. LUXOR-THEATER. In dit theater zullen, zooals uit de adver tentie in dit nummer blijkt, Woensdag, Don derdag en Vrijdag, tooneeluitvoeringen wor den gegeven door het gezelschap onder leiding van den Joh. Langenaken te Amsterdam. Woensdag wordt opgevoerd het volksstuk „Rooie iSien", Donderdag het blijspel „Baron von Haberniks' en Vrijdag het kluehtspel „De Kribbebijter". Dit laatste stuk is een oud'e bekende, en men kan er van verzekerd zijn dat het voor de bezoekers een amusante avond geeft. Het gezelschap van den heer Lange naken trad reeds herhaalde malen in dit thea ter op, en verwierf bij de opvoering van ,J)e witte Non" en „De gebroken Stralenkrans" goede bekendheid. HET VERGAAN VAN DE ESTELLA. De officieele Belgische scheepvaartraad, is te Antwerpen met het onderzoek begonnen, naar de oorzaak en de verantwoordelijkheid inzake de aanvaring van het Belgische stoom- schip Estella met het Duitsche schip de Indra. De geredde eerste machinist van de Estella, Degryze, uit Hoboken, bevestigde het den lezer reeds bekende verhaal van zijn redding en getuigde, dat de kapitein van de Estella Nederlandsche bevelen gaf. De Estlandsche roerganger, die eveneens werd gered, getuigde vervolgens, dat hij in het Engelsch bevelen kreeg, welke taal hij niet verstaat. Deze bevelen werden hem echter door een landgenoot vertaald. Volgens den loods van het aanvarende schip, de Indra, voer de Estella niet op den voorgeschreven kant van het vaarwater. Getuige gaf geen signalen, in de meening, dat het Belgisch schip zou uitwijken. De kapitein en de bemanning van de Indra zijn gehoord. De kapitein zeide zich niet op de brug te hebben bevonden op het oogenblik van de botsing. De eerste officier had den indruk, dat de Estella te dicht onder den oever voer. De kapitein had dadelijk een reddingboot doen uitzetten, welke twee uur bij het zinkende schip bleef. Bij het einde van de zitting complimen- teerde de voorzitter den kapitein voor de wijze, waarop de Indra aan de redding heeft deelgenomen. Op 28 September komt de uitspraak. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal gevallen van besmettelijke ziek- ten over de week van 1 tot en met 7 Sept. in de provincie Zeeland bedroeg: Roodvonk, Schoondijke 2, Vlissingen 4. In genoemde week werden zeven gevallen van encephalitis na inenting ter kennis van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gebracht. Omtrent twee van deze gevallen wordt een nader onderzoek ingesteld (St. Crt.) PIEPKUIKENFOKKERIJ. De N,V. P. Sluis pluimvee- en vogelvoeder- fabrieken te Weesperkarspel zendt ons een brochure, handelende over de Piepkuiken- fokkerij. In de ,,Inleiding" staat, dat de piepkuiken- fokkerij de laatste jaren steeds meer de aan- dacht trekt van de bedrijfspluimveehouders, waarom de firma dan ook van dezen tak van het pluimveebedrijf, vooral de laatste jaren speciale studie heeft gemaakt, voomamelrjk met betrekking tot het samenstellen van een voor dat doel geschikt voeder. In eigen proefstation heeft zij uitgebreide proeven genomen en zij meent goed geslaagd te zijn met de samenstelling van een Piep- kuikenvoer. De Piepkuikenfokkerij is een geheel op zichzelf staand bedrijf en de brochure maant den aspirant-piepkuikenfokker tot voorzich- tigheid aan, opdat alleen zij het bedrijf ter hand zullen nemen, die over voldoende vak- kennis beschikken. Dit advies vindt men onder het hoofd „De toekomst der Piepkui kenfokkerij" in deze brochure. BRESKENS. Als een bewijs dat de nieuwe lijn Breskens Hoofdplaat der Z. V. T. M. in een behoefte voorziet moge blijken, dat gister zooveel rei- zigers alhier werden aangevoerd, dat de sta- tionchef alhier bij de twee rijtuigen waaruit de gewone trein bestond een derde rijtuig moest aanvragen om de passagiers tusschen Breskens en Pyramide terug te kunnen ver- voeren. Kamer van Koophandel voor Z.-Ylaanderen te Ter Neuzen. In de week van 29 September werden de volgende zaken: Gewijzigd: Onderlinge Veeverzekering Mij. in het voor- malig Ve district van Zeeland, Hulst, Markt C 22. Overleden voorzitter K. J. A. G. baron Collot d'Escury. Uitgetreden bestuurslid: Alph. Staal. Benoemd tot bestuurslid: C. P. Staal, Graauw. Opgeheven: Alph. Kindt, Graauw en Langendam, smid en winkelier in ijzerwaren. V.: Alph. Kindt, Graauw en Langendam. ,H. Leroij, Zaamslag, handel in landbouw- werktuigen; A. Lammers, Ter Neuzen, brood- bakker; J. P. Dieleman, Axel, handel in paar- den en vee; H. de Witte, IJzendijke, kruide- nier; F. de Kock, Sas van Gent, kleermaker; F. Kamp, Hoofdplaat, aan boord schip „Risi- co", schipper; Eerste Zeeuwsche Vlasfabriek, Axel; N.V. Ter Neuzensche Inrichting tot be- werken van vellen „ZeeIandia", Ter Neuzen; „Adriana", Ter Neuzen, schippersbedrijfF. Parmentier, Sluis, steenbakker; J. B. van Hecke, Ter Neuzen, slager; A. C. Willemsen, IJzendijke, slager; J. Oosterling, IJzendijke, cafehouder; E. J. M. Lippens, Aardenburg, rijwielhersteller; F. Hamelijnck-Rademakers, Sas van Gent, broodbakker; A. Jongenelen, Hulst, installeur en handel in electro-techni- sche artikelen. DONDERDAG 19 SEPT. 1929. Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 7 u. nam., Ds. Joh. Raams, van Kloetinge. invloed is geweest op de veroordeeling van de twee mannen. Deze, die aanvankelijk zelf ook onder verdemking stonden en in arrest genomen waren, hebben dit jaar nader ge- tuigd, dat zij onder pressie of suggestie van den rechercheur De Jong een valsche verkla- ring hadden afgelagd. Deze rechercheur had ten slotte hun voor de rechtbank af te leggen verklaring op een briefje geschreven. Zij hadden aanvankelijk niet gevoeld wat daar van voor de twee mannen afhing, doch kon- den het thans niet meer over zich verkrijgen om te blijven zwijgen. Bij de behandelimg noemde de rechercheur De Jong verschillemde verklaringen van het echtpaar onjuist en totaal in strijd met de feiten. Ondertusschen wees de president hem op enkele handelingen bij het voorloopig on derzoek, het gebruiken van trues om verkla ringen uit te lokken, die de goedkeuring van het Hof niet konden verwerven. Meermalen werd door het talrijke publiek dat de zittin- gen bijwoonde tegen De Jong betoogd. Een algemeen applaus brak los toen de president j.l. Zaterdag verklaarde, dat het Hof gunstig besohikt had op het verzoek van de verdediging, om de beide mannen terstond in vrijheid te stellen. De verdediger, Mr. Roobol verklaarde daarop af te zien van zijn eisch om een vervolging wegens meineed in te stellen tegen den rechercheur De Jong en diens onmiddellijke arrestatie. De in vrijheid gestelden, hunne verdedigers en de heeren die de zaak opnieuw aan het rollen hebben gebracht, de heeren Stuy en Goudeket zijn op het Deidsche plein te Am sterdam j.l. Zaterdagavond door een groote menigte gehuldigd. Van verschillende zijden hoorden wij ook reeds de vraag: zullen de in vrijheid gestel den nu schadevergoeding krijgen. „De Telegr." schrijft daaromtrent het volgende: Nu het revisieverzoek in de bewuste Giesen-Nieuwkerk-zaak tot het resultaat heeft geleid, dat 't Amsferdamsche Gerechts- hof aan J. Theunissen en J. C. Klunder de vrijheid heeft teruggegeven en het dus te verwachten is, dat zij van den moord op den seinhuiswachter J. de Jong zullen worden j vrijgesproken, doet zich de vraag voor of de beide onschuldig veroordeelden recht op schadevergoeding zullen kunnen geldend maken jegens den Staat. Bijna vijf jaar zijn zij in de gevangenis opgesloten geweest, ge durende welken tijd zij iedere bron van in- komsfen hebben moeten missen en groot, ook moreel, nadeel hebben ondergaan. Deze materie vindt men geregeld in art. 481 van het Wetpoek van Strafvordering. Dit bepaalt, dat, indien na de vemietiging van het gewijsde geen straf of maatregel wordt opgelegd, op verzoek van den gewezen ver- oordeelde of van zijn erfgenamen ter zake van de ondergane straf, een geldelijke tege- moetkoming toegekend wordt. Dit verzoek moet worden ingediend binnen drie maanden na de beeindiging der zaak en wel bij het ge- recht, waarvoor de zaak tijdens de beeindi ging daarvan het laatst werd vervolgd. In dit geval dus het Hof te Amsterdam. De toekenning van deze schadevergoeding vindt niet plaats volgens een vast tarief, maar wordt door den rechter naar billijkheid vast- gesteld. Bij de bepaling van dit bedrag wordt o.a. ook rekening gehouden met de levensom- standigheden van den vroegeren verdachte. Het spreekt vanzelf, dat deze kwestie zich slechts hoogst zelden voordoet. Jurispruden- tie be staat ten aanzien van dit punt, althans wat revisie betreft niet. UITZENDING ONMOGELIJK MAKEN. In den avond van 30 April van dit jaar heeft iemand getracht de uitzending van de V.A.R.A. op dien avond onmogelijk te maken, door te Hilversum een draad van de licht- leiding die naar hij meende, de studio der V.A.R.A. met het zendstation verbond, te ver- nielen. Woensdag heeft, naar „Het Volk" mede- deelt, deze zaak voor den politierechter te Amsterdam gediend. De politierechter ver- oordeelde den verdachte, bij verstek, conform den eisch van het openbaar ministerie, tot een gevangenisstraf van drie maanden. VOETBAL. Den gisteren door Terneuzen I gespeelden vriendschappelijken wedstrijd tegen Hulst I werd door haar verloren met 2 tegen 3. Terneuzen nam door haar middenvoor met een fraaien bal de leiding, terwijl Hulst daar- na tweemaal d'oelpuntte. In dezen stand ging de rust in. Na de rust werd door den linksbinnen van Terneuzen uit een voorzet van reohts een prachtig doelpunt gemaakt. Ook door een der spelers van Hulst was er te voren nog een doelpunt toegevoegd. In dezen stand kwam het einde en verloor Terneuzen met 32. Terneuzen had twee invallers. De leiding was niet zooals men die zou mogen verwach ten bij een wedstrijd tusschen de twee sterkste clubs hier uit den omtrek. Als deze goed was geweest, dan had Hulst heel zeker een doel punt minder toegekend gekregen en misschien wel twee, daar de buitenspelregels hem parten speelde. DE MOORD TE GIESEN-NIEUWKERK. Voor het Gerechtshof te Amsterdam had de vorige week het getuigenverhoor plaats in de zaak van den moord te Giesen-Nieuwkerk, waarvoor Klundert en Theunissen indertijd zijn veroordeeld en nu reeds 5 jaar in de ge vangenis hebben gezeten. Tal van getuigen zijn gehoord. De zaak is opnieuw aanhangig gemaakt in hoofdzaak door de verklaringen van het echtpaar Kroon, welker getuigenis indertijd van zeer grooten DE MOORD AAN HET BEZDIDENHOUT. Aan de Haagsche Crt. is het volgende ont- leend. Deskundigen hebben onmiddellijk het be- bloede scheermes, waarmede de daad gepleegd zou zijn, aan een nauwkeurig onderzoek onder- worpen. Men heeft toen op het lemmet een stukje opperhuid ter groote van een halve vierkante centimeter gevonden. Dit stukje op- perhuid bleek noch van mevrouw Odem, noch van de huishoudster Fientje Holstein afkom- stig te zijn. De verdachte werd aan een minutieuse ob- servatie onderworpen, en men ontdekte, dat hij een stukje opperhuid van de linkerhand miste. Het stukje opperhuid, dat op het mes ge vonden is, paste precies in het wond'je, in de opperhuid van de hand van den verdachte. Voorts is wetensehappelijk vastgesteld, dat de huid van dezelfde samenstelling is. Er wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat de huishoudster verklaard heeft, Kr. v. d. M. zelf te hebben opengedaan. Zij heeft hem bij mevrouw Odem, die hem blijkbaar ver- wachtte, in de kamer gelaten. Het doel van zijn bezoek kon echter niet medegedeeld wor den. Wellicht heeft dit iets met een tekort in kas, dat de neef van mevrouw Odem bad, te maken. K. v. d. M. zou zelfs een brief daar- over aan mevrouw Odem geschreven hebben. Het blijft een raadsel, hoe het mogelijk is, dat niettegenstaande de zware verwondingen aan mevrouw 0. en haar huishoudster toege- bracht, de kleeren geen enkel bloedspatje ver- toonen. TUSSCHEN DE SCHUURMACHINE. In de schoenfabriek te Waalwijk geraakte een 15jarigen jongen bij het neuzonschuren tusschen de schuurmachine. Beide handen van het slachtoffer werden verpletterd, terwijl een duim werd afgerukt. GERAAMTE GEVONDEN. Te Berlen heeft men bij de kanaliseering van de Berlerstroom een geraamte van een man gevonden. Het is ongeveer een meter diep in zittende houding aangetroffen. SLAAPWANDELAAR GEVALLEN. Te Amsterdam is een jongen van 15 jaar, die aan slaapwandelen leed, van het dak van een woning in de Cabotstraat gevallen. Hij sliep met zijn broer op een zolderkamertje. In den slaap stond hij op, liep eenige meters door de goot en klom vervolgens op het dak. Daar is hij vermoedelijk mis gestapt, althans men hoorde een plof en vond de knaap beweging- loos op straat liggen. Het bleek, dat hij een hersenschudding had gekregen. Per auto van d'en G. G. D. is hij naar het Wilhelmina Gast- huis vervoerd. DE RAAD OPGESLOTEN. Men meldt uit Haarlem: Bij het einde van de geheime raadszitting, deed zich een vermakelijk geval voor. Toen de dames en heeren zich huiswaarts wenschten te begeven, bleek het dat de bewaarder de toe- gangsdeur tot het stadhuis gesloten had, niet vermoedende, dat de geheele raad nog zat te vergaderen. bnder groote hilariteit van alien trok mr. Heerkens Thijssen eenige malen luid aan de bel in de tijdingzaal. Gelukkig was de bewaarder spoedig te plaatse, zood'at de raad na een korte onvrijwillige gevangenschap kon worden vrijgelaten. Via schoolkinderen en schoonmaaksters zijn wij nu al bij de edel- achtbare dames en heeren beland! TRIBUNE TE BODEGRAVEN INGESTORT. Tijdens de opvoering van het openluchtspel Ceres", dat ter gelegenheid van de jaarver- gadering van de Hollandsche Maatschappij v. Landbouw te Bodegraven werd gegeven, is een deel van de tribune, waarop ongeveer 200 per- sonen gezeten waren, ingestort. Allen zijn er met den schrik afgekomen, met uitzondering van een dame, die met een voet tusschen planken bekneld raakte, waar- door dit lichaamsdeel vrij emstig werd ge- wond. Met het oog op mogelijk nieuw gevaar heeft de politie nog de rest van de tribune ge- deeltelijk ontruimd. EEN DAME AANGERAND. Vrijdag is in de Meerwijk bij Nijmegen een dame die daar fietste, aangerand door een on-, bekend persoon, die haar van haar rijwiel trok, op den grond wierp en haar keel dichtkneep. Op haar hulpgeroep heeft de man haar los- gelaten, maar uit haar tasch toch nog weg- genomeneen damesportemonnaie met drie bankbiljetten van tien gulden, een van twin- tig gulden, een zilveren gulden en eenig klein- geld. BRAND. (Op het Begijniliof te Haarlem ontstond Vrij- dagnacht om halfvijf brand. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd, die het desbe- treffende perceel binnenging en constateerde,. dat de meubelen in petroleum en benzine waren gedrenkt. De brand' was spoedig gebluscht. De bewoner werd gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld. EEN VERDWENEN SPAARPOTJE. Een aantal bewoners van de Almondestraat te Rotterdam had het besluit genomen om den Koninginnedag luisterrijk te vieren. Men zou geen goede Nederlanclers zijn, als het eerste gevolg van dit besluit niet de geboorte van een vereeniging beteekende. En bij een ver- eeniging hoort een bestuur en in dat bestuur vervult de penningmeester voor velen de be- langrijkste plaats. Kort en goed, er kwam een vereeniging, er werd een bestuur gekozen en er werd een penningmeester benoemd. Men trok aan het sparen en verbeidde vol span ning den Koninginnedag. Tegen dat de heuge- lijke dag zou aanbreken, werd een vergadering bijeen geroepen om te bepraten, wat er nu eigenlijk met al het geld zou worden gedaan. Men moest zoo ongeveer ruim 55 in kas heb ben. De vergadering kwam bijeen, maar wie niet verscheen was de penningmeester. Ook de kas was niet aanwezig. Dagen lang zijn bei- den zoek gebleven. Toen is de penningmeester zich bij de politie komen melden met een leege kas. Hij had het geld opgemaakt. Hij is op gesloten. DE ONTVLUCHTE AAP. Circa 6 weken geleden wist uit een kermis- tent te Hoeven een gezelschap van 13 apen te ontvluchten. Op een na werden korten tijd d'aarna alle deserteurs weer gevangen. Een dezer apen heeft tot dusver nog steeds den dans weten te ontspringen en vermaakt zich nog in West-Brabants vrije natuur. Dan hier en dan weer elders vertoont hij zich aan de bevolking. Vorige week ontdekte men het beest in een aardappelveld gelegen aan de Noord- hoekstraat te Bosschenhoofd. De bewoners uit de omgeving, die pogingen wilden aanwend'en om het dier te naderen ten einde het te van- gen, werden bekogeld met aardappelen, welke de aap uit den grond graaide om zijn be- lagers van zich af te houden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1