ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. FRIESCHE HEERENBAAI mn VOOR FIJNPROEVERS No. 8424. WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1929. 69e Jaargang. B 1 I N III 4 I D, FETJILLETON. e«enbaai.^ auw halfons roen INGEZONDEN MEDEDEELINGETSL Tableften TER NEUZENSCHE COURANT. ABONNEMENTSPKIJS: Bmnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan dan f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbet&ling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertemtien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrigbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN "MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND HINDERWET. Burgemeester fn Wethouders van TER NEUZEN brengen ter opembare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. F. VAN STRIEN te Ter Neuzen, om vergunning tot het plaat- sen en in werking brengen van een electro motor van 3 P.K. in zijn bestaande bakkerij in het perceel kadastraal bekend in sectie L no. 61. Op Dinsdag 24 September a.s. des namid- dags drie uur zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijd'stip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd ziin. zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 10 Sept. 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJELE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van ANTOINE ALLOROINE MARSILJE te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, No. 431 ziin bestaande slagerij te mogen uitbreiden met een worstmachine, gedreven door een electro motor van een P.K., door hen voorwaardelijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 10 September 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 37, juncto artikel 12 eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om verlof voor den verkoop van al- coholhoudenden drank anderen dan sterken drank van CORNELIS JOSEPHUS VAN DINTEiRiEN, van beroep schipper, wonende te Ter Neuzen, voor de benedenlokaliteit van het perceel Nieuwediepstraat No. 101. Bmnen twee weken nadat deze bekend- making is geschiedt, kan ieder tegen het ver- leenen van het verlof schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders. Ter Neuzen, d'en 11 September 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. NEDERLAND EN BELGIE. In een lang stuk, geschreven naar aanlei ding van de Nederlandsche perscommentaren op de verleening van compensatiebijslag door de Belgische regeering aan de scheepvaart tusschen Antwerpen en den Rijn, zegt de Brus- selsche Soir dat, indien men tot nieuwe on- ferhandelingen tusschen Brussel en Den Haag Tocht besluiten, de Belgische regeering voor Uit het Enqelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 57) (Vervolq.) ,,En vindt u werkelijk," vroeq hij toen, ,,'Jat de qelijkenis tusschen mii en dien mijnheer Bliss ivoor zoo iets qroot qenoeq is ,,0, ja zeker, qroot qenoeq, ofschoon er natuurlijk wel kleine verschillen zijn," antwoordde Mr. Dorrinqton. „Uw type is iets... ruwer, iets minder qesoiqneerd, maar oppervlakkiq is de qelijkenis zoo volkomen, dat het slaqen van mijn plan verzekerd is, vooral als u er op 't drukst van den daq naar toe qaat en u qoed in- pakt, net alsof u ziek qeweest was. Eerst was ik van plan om niet hooqer te qaan dan twee of drieduizend pond en dan maar te hopen, dat zij de echtheid van de handteekeninq niet in twijfel zouden trek- ken. Maar door uw toevalliqe qelijkenis met Bliss, wordt de qeheele zaak anders. We moeten nu probeeren in een slaq de heele pluk binnen te krijqen. Zooals ik u zooeven al qezeqd heb, aan een vreemd iemand zouden ze natuurlijk nooit een werkelijk qroote som uitbetalen, maar als ze denken. dat u 't zelf bent, die om uw eiqen qeld komt, wel, dan zie ik niet in, waarom ze zouden aarzelen. Ik ben dus nu van plan om een cheque van tachtiq duizenid pond uit te schrijven en dan stel ik voor zoo te deelen: u twintiq en ik zes- waarom 11 brt alles van den heer Beelaerts v. Blokland den moreelen waarborg dient te krijgen, dat de d'iplomatieke besprekingen op de basis van erkenning van de historische rechten en volle- dige eerbiediging van de oeconomische belan- gen van Belgie worden gevoerd. Imimers, een hervatting van de onderhand'elingen in het vage zoowel wat betreft het regime over de Schelde als den aanleg van de kanalen zou de Belgen gevaar doen loopen, nogmaals de waar- digheid van het land in het gedrang te zien brengen. Dit zou de publieke opinie niet meer gedoogen. De Soir beweert verder, dat de Nederland sche pers een vij.andige houding ten opzichte van Belgie heeft bewaard en geeft de Bel gische regeering nogmaals den raad, de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. De correspondent van de N. R. Crt. te Brus sel meldt: Naar ik uit de beste bron verneem slaat het in het Avondblad D. van 5 dezer uit het Brusselsche Laatste Nieuws overgenomen be- richtje, als zouden de Belgische ministers in Den Haag de aandacht gevestigd hebben op de inmenging door sommige groot-Nederlan- ders in binnenlandsche politieke aangelegen- heden, op een onderhoud dat minister-presi dent Jaspar en minister Hijmans 14 of 15 Augustus te 's-Gravenhage hadden met den Nederlandschen minister van buitenlandsche zaken. Aanleiding tot dit onderhoud was het door den Belgischen gezant te 's-Gravenhage aan Jaspar medegedeelde feit dat als ieder jaar trouwens een Noord-Nederlandsch spreker op de tiende Vlaamsche bedevaart naar de graven aan den IJzer het woord zou voeren en een aantal Nederlanders zich voor- stelden, deze grootsche Vlaamsche betooging van pieteit tegenover de dooden en vertrouwen in de toekomst van het Vlaamsche volk bij te wonen. Den leid'ers van een Noord-Neder- landsche jongeliedenvereeniging werd toen, van officieele Nederlandsche zijde, ter kennis gebracht, dat het verboden was, met vaandels of insignes aan de Vlaamsche bedevaart deel te nemen, en de Belgische grensautoriteiten kregen van Brussel uit bevel, Bernard Ver- hoeven, door het Vlaamsche bedevaartcomite als spreker gevraagd, niet in Belgie binnen te laten. Dit bevel kwam echter, naar men weet, te laat en d'e heer Verhoeven hield zijn rede, welke van zeer neutralen aard was, zonder dat de surete ter plaatse een poging deed om hem het spreken te beletten of hem later lastig viel. DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE BETREKKINGEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel seint: Naar aanleiding van in de bladen versche nen berichten betreffende besprekingen, welke in Den Haag zouden hebben plaats gehad tusschen leden van de Nederlandsche regee ring en Belgische gedelegeerden ter herstel- conferentie, schrijft d'e Nation Beige, dat on- middellijk voor den aanvang en ook tijdens de conferentie alle persaanvallen op Belgie in- de Nederlandsche couranten werden stop gezet en de hartelijikste betrekkingen heerschten tus schen de Nederlandsche en Belgische journa- listen gedurend'e gansch den duur van de con ferentie. „Thans worden de pennen benoorden den Moerdijk echter weer gescherpt en in een sterk met azijn vermengden inkt gedoopt in verband met den compensatiebijslag door den Belgischen staat aan de scheepvaart van Ant werpen naar den Rijn toegekend". DE R.-KATH. VOLKSPARTIJ. Zondag hield de R. K. Volkspartij te Zwolle een huishoudelijk congres. Door geen der af- gevaardigden werd een voorstel tot opheffing of ontbinding der partij gedaan. Tot voorzit- ter werd benoemd d'e heer mr. Arts uit Til- burg. Tot secretaris werd herbenoemd de heer J. Houtsma te Zwolle, terwijl de afgetreden noodiq heeft, dan kunt u zeqqen, dat u een landqoed wilt koopen." ,,En hoeveel jaar staat er op valsch- heid in qeschrifte vroeq Bliss. ,,Ze kunnen je veertien jaar qeven," antwoordcle Mr. Dorrinqton. ,,Mbar u zou er mec de helft afkomen. Nu is de quaestie dus alleen noq maar, wiilt u het riskeeren of niet. Ik voor mij moet u eerlijk zeqqen, als ik niet kan leven als heer, dan heeft het leven voor mij niet de minste waarde. Ik zou liever veertien jaar opqeborqen zitten, dan in armoede te moeten leven, dan elk qeldstukje twee- maal te moeten omkeeren, dan de kans te loopen, dat mijn vrienden me niet meer wilden kennen, dat mijn clubs en alles wat het leven voor mij aanqenaam maakt, te moeten opqeven. Ik heb over deze quaestie heel veel naqedacht en ik kan u zeqqen, dat het al jaren qeleden bij me vast stond, dat ik zonder eeniq aarzelen mijn slaq zou slaan, als ik ooit de kans kreeq een qewaaqde zet en dan uit. En nu heb ik de kans, dank zij Clowes, die me deze kamers aanbood, en dank zij u, door uw qelijkenis met Bliss." ,,Waar zit hij toch vroeq Bliss, „ik bedoel Clowes." ,,0, die zit veiliq opqeborqen in een of andere kroeq." ,,En Mr. Bliss Bent u er absoluut van overtuiqd, dat hij niet op een of ander ooqenblik plotselinq vocr u kan staan ,,Dat is menschelijkerwijs qesproken uitqesloten, antwoordde Mr. Dorrinq ton. ,,Er wordt alqemeen beweerd, dat hij in Amerika zit. Niemand weet er eiqenlijk het fijne van, maar de bespot- telijkste verhalen doen de ronde. Som- miqen zeqqen weer, dat ze hem hier in Lorden hebben zien loopen, oekleed als een schooier. In elk qeval zit hij in moei- lijkheden, dat staat vast. In de eerste plaats zal hij niet voor niets verdwenen ziin pn in de tweede nlaats is het toch 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. friesche T voorzitter, de heer C. W. Setteur te Utrecht, werd gekozen tot penningmeester. Het partijcongres heeft aan het nieuwe be- stuur opgedragen allereerst te zorgen voor de uitgave van een orgaan en de positie zuiver te stellen ten opzichte van de katholieke staatspartij door een uitspraak e.v. van de hoogste kerkelijke autoriteit. DE Z.G. COMPENSATIEBIJSLAG. iHet lid van de Tweede Kamer de heer Krij- ger heeft aan de ministers van Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken de volgende vragen gesteld: Is den ministers bekend, en, zoo ja, zijn hun Excellenties dan bereid, mede te deelen: lo. de wijze, waarop door de Belgische regeering op Nederlandsch gebied uitvoering wordt of zal worden gegeven aan den Belgi schen maatregel van bestuur inzake het ver- leenen van een zg. „c*mpensatietoeslag" voor scheepsvracht uit Duitschland, hestemd voor Antwerpen, en 2o. of tusschen de Nederlandsche en Bel gische regeeringen ter zake overleg is ge- pleegd? EIEREN NAAR ENGELAND. Het Tweede Kamerlid de heer Kortenhorst heeft den minister van Binnenl. Zaken en Landbouw de volgende vragen gesteld: IHeeft de minister kennis genomen van het rapport, voorkomend in .„Handelsberichten" van 29 Aug. 1929, van den Rijkslandbouw- consulent ir. Gerritsen, te Lond'en, waarin ten aanzien van den uitvoer van Nederlandsche eieren naar Engeland o.m. wordt gezegd, dat het aantal absoluut versche eieren opvallend niet waarschijnlijk, dat hij al dien tijd weq zou blijven en dat hij plotselinq zou komen opdaqen op hetzelfde ooqenblik. idat wij beziq zijn ons plannetje ten uit voer te brenqen. Zoo, en nu jouw opinie, Brown. Heb je lust mee te doen (Met qefronste wenkbrauwen zat Bliss voor zich uit te staren. „Dat kan ik maar niet zoo een, twee, drie beloven", zeide hij. ,,Als u banq bent voor het risico..." beqon Mr. Dorrinqton. ,.Neen, dat is het niet", vie! Bliss hem in de rede. ,,Maar ik zat er zoo over te denken." „Nu ,,Het lijkt me toch wel verduiveld on- aanqenaam voor dien Bliss, vindt u ook niet ,,Och wat onzin", viel Mr. Dorrinqton uit. ,,De vent rolt qewoonweq in zijn duiten. Hij is een millionair en daar- bij een doeniet, die noq nooit een spat werk uitqevoerd heeft met al dat qeld heeft hij noq nooit iets qoeds qedaan. Weet u wel, dat ziulik slaq menschen hun medemenschen tot socialisten maakt?" Met een critisch qezicht bekeek Bliss zijn handen. Zijn naqels waren hier en daar leelijk inqescheurd, zijn vinqers zaten vol qroeven, de palmen van zijn handen waren hard en vereeld. ,,}a, misschien heeft u qelijk", stemde hij toe. ..Wanneer wou u dat plannetje ten uitvoer brenqen ..Wanneer Zoo qauw moqelijk", antwoordde Mr. Dorrinqton. ,„Oe hand teekeninq qaat schitterend, en u behoeft toch ook op niets te wachten. Zullen we het dan maar meteen vandaaq doen Al les stent prachtiq voor elkaar. Waar- sch;jnijk zal het wel een paar daqen duren, voordat ze de zaak ontdekken. In elk qeval heb ik vandaaq den tijd om de bankbiljetten in te wisselen. En dan snij ik ZQC Qauw moaeliik uit.Ik heh pen klein is, dat bij weinige, door hem gecontro- leerde partij en het gewicht in orde was, dat hij zonder eenig voonbehoud tot de conclusie is moeten komen, dat het Nederlandsche ei niet reclamewaardig is en dat de toestand van de Eingelsche markt voor onze eieren hoogst kritiek is Acht de minister deze schildering van den toestand van d'en export van eieren naar Enge land in het algemeen juist? |Kan de minister de in Nederland zelf aan- we-zige eerzaken mededeelen, die tot dezen hoogst ongewenschten toastand hebben ge- leid? Is de minister niet van oordeel, dat naast de f negatieve mid'delen, die reeds zijn ingevoerd, om den goeden naam van het Nederlandsche product op de buitenlandsche markten hoog te houden (de wet betreffende den in- en uit- voer van kippen- en eendeneieren). de tijd i dringt, om ook de in het vooruitzicht gestelde positieve voorzieningen te treffen, die het Ne- derlandsch product voor het doorstaan van een vergelijking met buitenlandsche producten in staat moeten houden? iKan de minister mededeelen, in welk sta dium de organisatie der controle op den ex- j port van Nederlandsche eieren zich thans be- vindt en welk resultaat d'e invloed der Regee ring op de totstandkoming daarvan heeft ge- j had? I I Is de minister bereid om, wanneer belang hebbenden zelf niet binnen korten tijd tot een afdoende regeling geraken, maatregelen voor te bereiden, waardoor op meer afdoende wijze aan den kritieken toestand van den Neder landschen eierenhandel op Engeland een eindo wordt gemaakt? prachtiqe schuilplaats ontdekt, waar die is, dat vertel ik zelfs jou niet. Jij moet maar je eiqen aftocht dekken." ,,Zoo", mompelde Bliss. ,,Decideer nu. Doe je mee of niet vroeq Mr. Dorrinqton. ,,Ik doe mee", besliste Bliss. ,,.Dan moeten we niet lanqer kletsen", zeide Mr. Dorrinqton, terwijl zijn ooqen opqewoniden beqonnen te schitteren. ,,Ga nu meteen mee naar de bad- kamer," vervolqde Mr. Dorrinqton, ,.dan kan je het meest qeschikte pak van al die kleeren uitzoeken. In dien tusschen- tijd zal ik dan de cheque schrijven, dan zijn we zoo onqeveer teqelijk klaar. Je doet t beste om met een taxi te qaan, dan kun je onqeveer om twaalf uur weer hier teruq zijn en! dan is hetbeenen maken. Verduivelid, als ik er aan denk, word ik ijskoud. Dat is nou de kans, waarop ik mijn heele leven qeloerd heb. Tot nu toe heb ik het nooit aanqeduffd. maar met een kerel als dien Bliss, die spoorloos verdwijnt, terwijl hij honderd zestiq duizend pond op de bank heeft, voel ik niet de minste qewetensbe- zwaren." ,,iDat kan ik me beqrijpen," stemde Bliss toe. Met een dood ernstiq qezicht liep hij achter zijn qastheer aan, eerst naar de badkamer, toen naar zijn eiqen kleed- kamer, waar hij met schri.k constateerde dat zijn voorraad kleeren sterk aan 't ver- minderen was. Daarna deed hij de qroote spieqelkast open, monsterde de rij keuriq qepoetste schoenen, inspec- teerde zijn collectie dassen en voelde of zijn overhemden niet te veel qesteven waren. ,Je hebt een venduivelde handiqheid orn de dinqen te vinden", merkte Mr. Dorrinqton op. Bliss knikte. ,De betrekkinq van bediende heeft HOE EEN DOKTER ZELF ALASTRIM KREEG. Het heeft naast de schaduwzijd'e ook ziin lichtzijde als de geneeskundige zelf eens het slachtoffer is van een ziekte, aldus schrijft dr. J. Sanders, arts te Rotterdam, in het Ned. Tijdschr. voor Geneesk. en in het bijzonder is dit het geval, wanneer het een ziekte be treft, die tot nu toe weinig bekend was. Daar ik het ziekteproces, dat met den naam van alastrim word't aangeduid, heb gehad, meen ik, dat het misschien van belang is, wanneer ik als patient mijn ervaring vertel. Op 2 Aug. ben ik 's morgens ingeiint. nadat ik 2 jaar geleden het laatst was gevaccineerd. Deze inentinig van 2 Aug. had helaas geen re sultaat. Ik dacht, dat ik dus nog voldoende immuum was, doch, achteraf is gebleken, dat de gebruikte entstof niet voldoende virulent was. Denzelfden middag heh ik enkele patien- ten in de stad en in het ziekenhuis gezien. Ik moet toen besmet zijn. Was ik met gunstig gevolg 's morgens ingeent, dan was ik zeer waarschijnlijk niet ziek geworden. Want de imimuniteit ontstaat 710 dagen na de inen- ting, terwijl de incubatietijd van alastrim 1012 dagen bedraagt. Hevige hoofdpijn. Dinsdag 13 Aug. kreeg ik 's avonds hevige hoofdpijn. zooals bij influenza. Ik schreef dit toe aan de groote drukte van dien dag, en toen ik's avonds 12 uur naar bed ging, had ik nog steeds hoofdpijn. Deze behield ik den ge- heelen nacht, 's morgens stond ik er mede op, nam 2 aspirinetabletten, waarop de hoofdpijn iets verminderd'e, alhoewel zij niet geheel ver- dween. Ik werkte des Woensdag hard, deed onsreveer 1500 inentingen cn toen ik 's avonds half tien thuis kwam, voelde ik mij moe. De hoofdpijn was weer iets toegenomen. Ik voel de me ook wat warm en nam voor alle zeker- heid eens de temperatuur op. Tot mijn ver- bazing was deze 39.2 gr. rectaal. Ik had dus met flinke koorts 's avonds nog 400 inentin gen verricht, zonder dat ik daar eenigen em- stigen hinder van had ondervonden. In den nacht van Woensdag op Donderdag sliep ik niet, dronk veel en transpireerde. Den volgenden morgen kwam collega Burgerhout bij mij, die evenals ikzelf mijn ziekte voor alastrim hield, zonder alsnog eenig positief bewijs ervoor te hebben, Ik had geen lenden- pijn, geen keelpijn, geen beklemd gevoel op d'e borst; alleen koorts (39 gr.) en hoofdpiin. Vlekjes of blaasjes waren er nog niet. lOp mijn verzoek ben ik toch onimiddellijk in het ziekenhuis Coolsingel opgenomen. Tot Za- terdag 17 Aug. had ik een temperatuur tus schen de 39 en 40 gr.; daarbij echter een pols- frequentie van ongeveer 80. Dus een lang- zame pols, een verschijnsel, dat bij alastrim veel voorkomt. Er ontwikkelden zich in het geheel 4 kleine puistjes, waarvan een enkele met een blaasje, op mijn rug. Meer puLstjes heb ik niet gehad. en licht gekleed neemt U plaats. Een verkoud- heid is dan vaak het gevolg. Neemt dan te juister tijd Let op den oranje band en hef Boverkruis. Prl)s 75 cts. me altijd wel aanqelokt... M&ar als u 't qoed vindt, zou ik nu eerst wel qraaq een bad wdllen nemen. Er is tijd qenoeq." Na verloop van drie kwartier kwam hij de zitkamer binnen wandelen. Toen Mr. Dorrinqton, die al dien tijd op hem had zitten wachten, de deur hoorde open- qaan, keek hij onqeduldiq op, maar toen hij de verschijninq in de daurcpeninq zaq, drukte zijn qezicht een qroote voldaan- heid uit. .Verduiveld kerel, wat maakte je me eerst aan 't schrikken," riep hij uit. ,,Maar je behoeft je niet in 't minst on- qerust te maken, je bent 't sprekend ,,Geef me de cheque nu maar," zeide Bliss onqeduldiq. Hoe eerder het qedaan is. hoe beter." Mr. Dorrinqton schoof hem het be- wuste document over tafel toe. Bliss be keek het nauwkeuriq, daarna vouwde hif het op en stak het in zijn vestzakje. ,.Als er iets qebeurt, dat niet in den haak is," zeide Mr. Dtorrinqton, ..probeer me dan te telefoneeren. Mayfair 1372. En hoe voel je je Kalm ,,Zoo kalm als 't maar zijn kan," stelde Bliss hem qerust. ..Je behoeft ook werkelijk niet banq te zijn, je bent 't precies," verzekerde Mr. Dorrinqton hem noq eens. ..Natuurlijk ben je niet zoo verwijfd en zoo fatteriq als die Bliss zelf. maar overiqens, als je dat uitschakeld, ben je zijn sprekend" evenbeeld. Je kunt ervan overtuiqd zijn, dat ze je qeen ooqenblik zullen verden- ken. Het zou me niets verwonderen. als het weken zou duren, voordat ze er ach ter kwiamen. Hier, alsjeblieft," qinq hij door, terwijl hij Bliss een handvol zilver- qeld qaf. ,,Dat is voor de taxi heen en teruq. En denk er om. dat je zoo qauw moqelijk teruq komt. Je kunt wel be qrijpen, dat ik al dien tijd op heete kolen zal zitten.". (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1