ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m binnenlamdT" No. 8420. MAANDAG 2 SEPTEMBER 1929. 69e Jaargang. FEUILLET0N, smaakl als room INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bultea Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belg-ie en Amerika f 2,25, overige lan eten f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooniitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. k ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND GEMEENTE TER NEUZEN. Op Woensdag 4 September a.s., des namid- dags l'/j uur zal te Ter Neuzen in de Open- bare Lagere School (voormalige school A) op het Schoolplein, door den Gemeente-Genees- heer zitting worden gehouden tot het nazien van de kosteloos gevaccineerden en gerevac- cineerden. Te Sluisikil zal hiertoe gelegenheid gegeven worden in de Openbare Lagere School aldaar, op Donderdag 5 September, des namiddags 4 '/2 uur. Ter Neuzen, 2 September 1929. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester iB. I. ZONNEVIJLLESecretaris. HET KAMERLID KERSTEN EN DE INENTING. Het Tweede-Kamerlid Kersten heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid gevraagd, of bet hem bekend is, dat na vacoinatie te Rotterdam zich emstige ziekte- verschijnselen hebben voorgedaan, waarvan reeds met doodelijken afloop en of hij bereid is, tegen elke uitoefening van dwang afdoen- de maatregelen te nemen. Acht de Minister, zoo vraagt de heer Ker sten verder, het om het belang van het volk niet noodzakelijk, tegen de gevaren, die de vaccinatie met zich brengt, te waarschuwen fen zoo noodig in overleg met zijn ambtge- noot, den Minister van Binnenlaadsche Zaken en Landbouw, burgemeester en wethouders van Rotterdam onder het oog te brengen, dat zij zich hebben te onthouden van elken dwang, op schoolgaande kinderen uitgeoefend? Bestaat de indirecte vaccinatie- dwang te Rotterdam nog? Voorts vraagt de heer Kersten aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw of het hem bekend is, dat de toegang tot openbare scholen te Rotterdam aan leer- lingen geweigerd is, die niet gevaccineerd zijn en of de Minister dit verwijderen van de school niet in strijd acht met de wet, die den dwang tot inenting (zij het dan ook tijdelijk) ophief Is de Minister bereid, wordt tenslotte ge vraagd, maatregelen te nemen tegen het slui- ten der school voor ongevaccineerde kinderen en het besluit van B. en W. van Rotterdam, dat tot die sluiting leidde, te vemietigen? Het antwoord van de Regeering. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid, de heer Verschuiur, heeft aanstonds reeds deze vragen beantwoord. Het is hem bekend, dat zich te Rotterdam in een paar gevallen, na vaccinatie, ziekte- verschijnselen hebben voorgedaan, waarvan een enkel geval met doodelijken afloop. De Minister is bereid, om, indien hem mocht blijken, dat door de overhead dwang tot vaccinatie wordt uitgeoefend, de betrok- ken autoriteiten te wijzen op de geldende wettelijke hepalingen, die dwang tot vacci natie uitsluiiten. Van eenigen dwang, door burgemeester en wethouders van Rotterdam op schoolgaande kinderen uitgeoefend, is hem intusschen niets gebleken. In de circulates, gericht tot de hoofden van de openbare scho len en van de hijzondere scholen, voor zoover de besturen van laatstbedoelde scholen toe- stemming hebben verleend, dat op hun scho len op gelijke wrjze wordt gehandeld als ten aanzien van de openbare scholen het geval is, alsmede in de circulates aan de ouders, wordt slechts gewezen op de wenschelijkheid, Uit het Engelsch door PHILLIPS OPPENHEIM. 53) Vervolg. Met Frances als rem op eventueele bui- tensporigheden naast zich, stelde Bliss het menu op en toen ze na een kwartier genoegelijk zaten te eten, bracht hij een getrouw verslag uit van alles, wat hij in die maand beleefd had. Langzamerhand begon het verhaal haar te interesseeren. Haar geheele manier van doen werd iets levendiger en tot zijn groote genoegen zag Bliss, -dat ze ook weer wat kleur be gon te krijgen. ,,Wat heerlijk, dat je weer terug bent zeide ze, toen zijn verhaal uit was. ,,Ik begin nu langzamerhand dat ellendige eenzame gevoel, dat Londen tot zoo iets verschrikkelijks maakt, ook weer kwijt te raken. Ik geloof stellig en zeker dat ik vannacht goed slapen zal. ,,Dan stel ik voor, dat je zoo spoediq mogelijk de proef op de som neemt ant- woordde Bliss. ,,Dadelijk als we klaar zijn met eten, zal ik je naar je kamer brengen, maar van te voren moet je me een ding beloven." ,,In de stemming, waarin ik nu ben qeloof ik, dat ik je wel alles zou willen beloven," zeide ze zachtjes. ,,Je moet me beloven, dat je niet zon- der mijn medeweten naar mr. Masters zal terug gaan." de kinderen te la ten vaccineeren of revacci- neeren, waartoe op de scholen de gelegenheid is opengesteld. Vaccinatie of revaccinatie heeft slechts plaats, indien de ouders zulks wenschen. Van eenigen dwang is geen sprake, dus er bestaat naar de meening van den Minister derhalve geen aanleiding een aan- schrijving te dier zake tot het gemeente- bestuur te richten. De Minister acht het, met het oog op de alastrimgevallen, die zich den laatsten tftd voordoen, in het belang van de bevolking niet wenschelijk, om tegen de vaccinatie, in ver- band met de daarbij sporadisch voorkomende ziektegevallen, te waarschuwen. HET SLOT DER CONFERENTIE. De zitting van de financieele commissie is Zaterdagochtend te 10 uur 15 door Houtart geopend. Adatci bracht dank aan het secretariaat, dat den geheelen nacht had gearbeid om den tekst van de overeenkomst op te stellen. De discussie bepaalde zich in hoofdzaak tot een punt. In hoofdstuk 9 van paragraaf 151 van het Young-plan verklaren de experts, dat Duitschland zijn aanspraken uit het ver- leden (schadevergoeding wegens liquidatie van eigendommen) laat vallen. De reden hiervoor is, dat het Young-plan de Duitsche verplichtingen vermindert. Dit zou de Duit sche delegatie thans in de overeenkomst moe- ten verklaren. Zij heeft dit echter afgewezen, daar de draagwijdten eener dergelijke ver- klaring thans moeilijk te overzien is en Duitschland voorbehoud wenscht te maken, daar anders alleen Duitschland van al zijn vorderingen zou afzien, terwijl die der andere mogendheden zouden blijven bestaan. De delegatie weaschte daarom, dat een commissie zou worden ingesteld voor het on- derzoek van deze zaak. Daartoe is besloten, Voorts is besloten, dat de Vrijdag benoem- de commissies samen zullen komen op uit- noodiging van den voorzitter der conferentie. Aan het slot der vergadering dankte Chfe- ron Houtart voor diens leiding. De plenaire slotzitting. Omtrcnt de vcrg-adermg van de conferentie van Zaterdag is in een Engelsche persconfe- reoitie het volgende meegedeeld: Eerst is de financieele commissie bijeenge- komen, die haar arbeid heeft beeindigd en de laatste hand aan de stukken heeft gelegd. Te half twaalf was deze vergadering afgeloopen. Daarop is de vergadering een half uur ge- schorst voor het typen van de definitieve Te kwart over twaalf kwamen de gedele- geerden in voltallige vergadering bijeen. Dr. Stresemann was president. Hij zei, dat gedurende weken van werk en gedurende al de zeer moeilijke beraadslagingen, welke zij hadden gehouden, zij het goed geluk hadden gehad, den heer Jaspar als president te heb ben, en deze had gewerkt met de uiterste toewijding en op een wijze, welke in mime mate had bijgedragen tot de thans bekende resultaten. Als uitdrukking van hun dank aan den heer Jaspar voor zijn arbeid, stelde hij voor, dat de heer Jaspar zou worden uitgenoodigd om president te blijven en den voorzittersstoel in te nemen. Dit voorstel werd met applaus begroet, waama Jaspar den voorzittersstoel innam en zei, dat dit voorstel hem recht naar het hart was geweest en dat hij gaame een nieuw be- wijs wilde geven van zijn toewijding aan de gemeenschappelijke zaak, door alles te doen wat hij kon om te verzekeren, dat de bijeen- komst kort en vmchtdragend zou zijn. De conferentie besloot hierop een telegram aan de Koningin te zenden, waarin de confe rentie H. M. haar hulde en haar zeer eerbie- dige gelukwenschen aanbiedt en haar erken- telijkheid uitspreekt voor de gastvrijheid, haar bewezen, gedurende haar verblrjf in den Haag. Daarop nam de vergadering den tekst aan van het rapport en de bijlagen van het werk der commissies en besloten werd, dat deze stukken niet door alle gedelegeerden zouden worden geteekend, omdat zij niet een slot- akte vormden, maar slechts het eerste ge- deelte van het werk der conferentie. Daarom zou de onderteekening geschieden door Jas par als president ,en door sir Maurice Han- key, als secretaris-generaal der conferentie, terwijl copieen van de stukken aan alle dele- gaties zouden worden toegezonden. Snowden stelde hierop voor, in verband met het feit, dat er door den president nog be- langrijker werk moest worded verricht, dat Jaspar benoemd zou worden tot president van de Conferentie. Dit voorstel Averd gesteund door Cheron. Snowden zeidaarop, dat hij, waar het voorstel was uitgegaan van de Brit- sche delegatie, speciaal vo'or zijn eigen per- soon zich bij dit voorsteF WenSchte aan te sluiten als dankbetuiging asm Jaspar. ,,Er is geen lid van de Conferentie zei hrj, die den heer Jaspar, zooveel werk en zooveel last heeft veroorzaakt, als ik, (gelacfa), des te aangenamer is het mij, deze gelegenheid te hebben, om te zeggen, hoezeer ik zijn tact, zijn humor en zijn onveranderlijk goed hu- meur op prijs heb gesteld", De heer Mosconi en andere gedelegeerden der ter Conferentie vertegefiwoordigde lan- den, hielden vervolgens redevoeringen in den- zelfden geest, waarna werd^wergfegaan tot de onderteekening van heLjjj^oQo! met de bijlagen door Jaspar en sir"1 ivlaiirice Hankey. Nog een bijeenk(4as{ in Den Haag. In een Duitsche persconferentie over de plenaire zitting, der conferentie is nog mee gedeeld, dat eenige commissies reeds aan het werk zijn en« dat Jaspar voor de andere tijd en plaats van vergadering nog zal vaststellen, waarschijnlijk nog heden.. De commissies zul len de geheele maand September vergaderen en vermoedelijk zal de conferentie dan nog eenmaal in Den Haag hijeenkomen, omstreeks lO Ootob^if, voor oon- friotBitting. Over de Saarkwestie zijn reeds nota's tus- schen Frankrijk en Duitschland uitgewisseld; de besprekingen zullen binnenkort te Parijs beginnen eh ononderbroken teneinde worden gehracht. Snowden over het resultaat. De Haagsche vertegenwoordiger van de „Daily Herald" heeft een onderhoud gehad met Snowden, die o.a. verklaarde: De aanvaarding van het plan Young tege- lijk met de overeenkomst inzake de beeindi- ging van de bezetting van het Rijnland, zal er veel toe bijdragen, den oorlog definitief te liquideeren. Het plan-Young biedt aanmerkelijke voor- deelen, zoowel voor Duitschland als voor zijn crediteur-staten. Het feit alleen, dat Duitsch- lands financieele verplichtingen thans defini tief zijn vastgesteld, zal verbetering teweeg brengen in den economischen toestand van alle landen. Een van de groote voordeelen is voor Duitschland, dat alle buitenlandsche controle op zijn financien en economic wordt opge- heven. Het vertrek van Stresemann. We veremen, dat minister Stresemann Zondagochtend de residentie zou verlaten en zich rechtstreeksch naar Geneve zal begeven. EEN GROOTE STAP NAAR DEN WERELDVREDE IS BEREIKT. De heer Arthur Henderson heeft uit Geneve aan de Koningin het volgende telegram ge- zonden Majesteit, Het moge mij vergund zijn U mijn nederige gelukwenschen aan te bieden op Uwer Majesteit's geboortedag en mijn op- rechte wenschen voor Uw gezondheid en voor de welvaart van Uw land. Ik grijp deze gelegenheid aan om Uwe Majesteit de verzekering te geven van mijn diep gevoelden dank voor de ware gastvrij heid door Nederland jegens mij en mijn collega's op de jongste conferentie betoond. Het is bijzonder passend, dat Uwer Ma jesteit's Residentie, welke zoo nauw en ge durende zoo langen tijd verbonden is ge weest aan de zaak van den wereldvrede, nu de plaats is geweest van een conferentie, welke terecht kan beschouwd worden als een groote stap naar dat doel. w.g. Arthur Henderson. JHR. S. VAN CITTERS LID DER EERSTE KAMER. Het centraal stembureau voor de verkiezing van leden van de Eerste Kamer heeft in zijn in de voonmalige raadaaal te 's Gravenhage gehouden openbare vergadering ter voorzie- ning in de vacature, ontstaan door het bedan- ken door den heer H. Colijn, die zijn benoe- ming tot lid van de Tweede Kamer heeft aan- vaard, benoemd verklaard tot lid van de Eer ste Kamer jhr. S. van Citters te Brummen, oud-Commissaris der Koningin in Gelderland. STRANDINGEN OP DE SCHELDE. Door den heer Vliegen zijn aan den minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: Is bet den minister bekend, dat in verschil- lende Belgische bladen van 23 en 24 Juli j.l. berichten voorkwamen over strandingen bij Vlissingen, althans op Nederlandsch gebied, van Duitsche en Engelsche schepen, wiaarover volgens die bladen in Antwerpsche scheep- vaartkringen groote verontwaardiging heerschte, wijl die strandingen werd'en gewe- ten aan het gebrekkige onderhoud van d'e be- vaarbaarheid der Schelde? Kan de minister mededeelen, of, en zoo ja, welke strandingen omstreeks dien tijd hebben plaats gevonden op de aangegeven plaats, en of imL^daad de oorzaken in bovenbedoelde berichten juist >•-. --Hen weergegeven? En, zoo ja, welke maatregeie,. B;in^'-zlJus zijn of zullen worden om in dien toestand ver betering aan te brengen DENK TIJDIG AAN HET VEE BIJ BRAND IN DE STALLEN. Het bestuur der Vereeniging voor Wette lijke Dierenbescherming heeft aan de ge- meenteraden in ons land een adres gezonden, waarin wordt medegedeeld, dat bij de vele branden in boerderijen tallooze dieren een prooi der vlammen werden. Uit onlangs ge- publiceerde cijfers is de noodzakelijkheid van het nemen van afdoende maatregelen duide- lijk gebleken. De vereeniging is van oordeel, dat in de gemeentelijke bouwverordening eischen moeten worden gesteld, waaraan vee- stallen hebben te voldoen. In ieder geval zou geeiseht kunnen worden, dat de dieren zooda- nig worden vastgebonden, dat in geval van brand alle gelijktijdig kunnen worden losge- koppeld. In de practijk aldus het adres zijn reeds zeer doelmiatige toestellen in ge- bruik. Verder zouden nooduitgangen kunnen worden voorgeschreven, terwijl daarenboven eischen omtrent licht en lucht zeker niet als overbodig mogen worden beschouwd. MAG EEN WETHOUDER WERKLOOZEN- STEUN ONTVANGEN? Men schrijft uit Coevorden: iDezen winter heeft zich te Sleen (Dr.) een eigenaardig geval voorgedaan. Wethouder Van Tellingen is arbeider en voor hem gelden dus dezelfde regelingen als voor andere wenklooze en uitgevroren arloeiders. Hij is dus ook be- handeld als andere arbeiders en heeft ook een uitkeering gehad krachtens de algemeen gel- Ze kniikte even, terwijl ze hem heel ernstig aankeek. ,,Dat wil ik je zeker beloven; maar zie je, Ernest 't is veel -beter als je de waarheid maar weet sinds je vertrek nu een maand -geleden ben ik bui- ten ibetrekking geweest en op het ooqen- blik bezit ik geen penny meer. Het is nu al ruten vijf weken geleden, dat ik voor het laatst wat naar huis gestuurd heb en mijn hospita moet ook al geld van me hebben. Neen, neen, alsjeblieft niet' riep ze ineens wanhopig uit, toen ze de linkerhand van Bliss heel voorzichtig naar zijn vestzakje zag gaan. ,Je mag me niets leenen. Ik wil t niet. „Waarom niet?" vroeg hij smeekend. „Ik heb toch wel het recht om je geld te leenen, is 't niet, Frances? En onze ver- houding nu nog daargelaten, onder vrienden is zoo iets toch ook wel geoor- loofd, nietwaar kind? Op het oogen'blik heb ik toevallig iets meer geld dan jij. Over een paar maanden is 't misschien net omgekeerd. Wees toch verstandig, meiske. Ik heb op het oogenblik vier gou- den sovereigns in mijn zak en qeen cent schuld. Eerlijk deelen, alsjeblieft." Zonder hem aan te kijken duwde ze zachtjes zijn hand weg, daarna bleef ze gedurende een paar' ooqenblikken zwij- gend voor zich uit staren. ,,Toe Frances, neem het toch", drong hij smeekend aan. „]e zult zien, binnen een paar dagen heb ik weer werk en je weet niet hoe lanq ik wel met twee pond toe kan. ]e maakt me dood-ongelukkig door nog langer te weigeren." Hij zag dat haar lippen trilden. Ze voelde dit als een van de meest pijnlijke ooqenblikken van haar leven. ,,Laat ik er dan een nemen, Ernest", fluisterde ze. ,,Dan is mijn hospita ten- minste tevreden." Toen hij haar het geldstuk onder tafel door zoo voorzichtig mogelijk gaf, voelde hij, dat haar vingers ijskoud waren. ,;De andere zal ik voor je bewaren", zeide hij toen. Zullen we nu maar gaan, als je tenminste klaar benL" Langzaam wandelden ze naar haar kamer, waar ze voor de deur afscheid namen. Bliss gang dien avond ook vroeg naar bed. Hij had morgen een langen dag voor den boeg, want hij besefte, nu meer dan ooit, dat hij zoo gauw moge lijk weer werk moest zien te krijgen. HOOFDSTUK XXIV. Den volgenden morgen om tien uur staple Bliss, zonder vooraf aangediend te zijn dit wonder had hem een halve crown gekost het prive-kantoor van Mr. Mlontague binnen. Ten hoogste ver- baasd over dit ongehoorde feit keek Mr Montague op, maar toen hij zijn bezoeker herkende, werd hij donkerrood van drift. ..Wat moet jij hier?" vroeg hij. Als eenig antwoord haalde Bliss een korte stevige zweep uit zijn binnenzak te voorschijn. Die zweep had hem ook een havle crown gekost. ..Neern je pen en schrijf op. wat ik je zal dicteerenzeide hij kortaf. „Wat verbeeld jij je wel om zoo het kantoor van een fatsoenlijk mensch bin nen IMet het harde ondereinde van de zweep gaf Bliss een harden slag op tafel. Schrijf op", herhaalde hij. Mr. Montague nam zijn vulpenhouder ..Frances Qayton is bij mij ,in betrek- king geweest Mr. Montague legde zijn vulpen neer en u-itte op hetzelfde oogenblik een kreet van pijn, toen Bliss hem met het harde dende uitvriesregeling, welk door de gemeente wordt betaald en waarvoor het rijk een sub- sidie verleend heeft. De gemeenteraad vend dit in strijd met de wet, daar artikel 94 van de Gameentewet be- paalt dat een wethouder uit de gemeentekas niets anders mag omtvangen dan zijn j-aar- wedde, vastgesteld door Ged. Staten, gehoord den Raad. Uit zijn midden heeft de Raad een commissie benoemd, welke een rapport heeft gemaakt en aan den Raad voorgelegd. Dit rapport is echter in een maohtelijke vergade ring behandeld. Deze behandeling heeft echter niet geleid tot besluiten. Men bleef van mee ning dat de wethouder in strijd met de Ge- mic-entewet had gehandeld en geschorst diende te worden. Wij vernemen thans dat men in die verga dering ook besloten heeft de meening van Ge- deputeerde Staten van Drente te vragen, aan- gezien men niet tot schorsing wenschte te be sluiten vooraleer vaststond dat de kans groot is, dat Gedeputeerde Staten daarop een be sluit tot vervallenverklaring van het lidmaat- schap van den Raad zouden doen volgen. Ged. Staten moeten thans aan de personen die bij hen terzake informeerden hebben me degedeeld, dat naar hun meening het ont- vangen van een uitvriesregeling, geldende voor alle werklooze arbeiders die uitgevroren zijn, niet is te beschouwen als een overtreding van artikel 94 der Gemeentewet en derhalve geen grond voor schorsing oplevert. DE TWEE HOOGSTE ONDER- SCHEIDINGEN. De twee hoogste onderscheidingen, die ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin verleend zijn wer/ten tne-eekepJ a^ den hear H Colijn, oud-mmister van financien, die ne- werd tot minister van staat en aan den heer dr. H. W. A. Deterding, directeur- generaal dor Koninklijk^ Nederlandsche Maiatschappij tot Exploitatie van Petroleum- bronnen in Nederlandsch-Indie, die benoemd werd tot groot-officier in de Orde van Oranje Nassaiu. TEGEN OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMUM-SNELHEID. De Haagsche politie zal met ingang van deze week een geregeld gebruik maken van snelheidsmeters, die de daarmee toegeruste agenten in staat stellen, hoogst nauwkeurig de snelheid van auto's te controleeren, zonder dat ztj zelf hun standplaats verlaten. Er is omtrent deze vemuftige apparaten, die het geestesproduct zijn van den Haagschen politie-inspecteur J. M. Waltman, die voor de tenchnische en wetenschappelijke constructie ervan de deskundige voorlichting had van Dr. J. F. Sirks, adviseur-verificateur van 's Rijks zee-instrumenten, in de pers destijds het noo- dige geschreven. Wij brengen in herinnering, dat bij arrest van den Hoogen Raad de gel- di-gheid van het apparaat is erkend en dat de werking ervan berust op de vorming van een dubbel beeld van den naderenden of vertrek- kenden auto, die men wil controleeren, welk dubbel beeld bij het dicht naderen van den wagen ineenvloeit en bij het verwijderen uit- eengaat. De kijker ikan gesteld worden op afstanden van 130 M. en van 30 M.; het ver- schil bepaalt aan de hand van een aan het apparaatje verbonden stopwatch, de rijsnel- heid van den gecontroleerden wagen. uiteinde van de zweep een korten, venij- nigen slag op de knokkels van zijn hand gaf. Snel reikte hij naar de bel, maar Bliss was 'hem voor. ,,Als je om hulp durft te roepen, of ook maar de telefoon aanraakt", zeide hij, ,,dan krijg je een pak ransel, dat je heu- gen zal. Als je zonder onnoodiqe drukte opschrij-ft wat ik je dicteeren zal, dan loop je het misschien vrij". Mr. Montague opende zijn mond, maar bedacht zich en nam zijn vulpenhouder weer op. Frances Clayton is bij mij in betrek- king geweest als typiste begon Bliss opiiieuw. „Volgens mij is zij zeer cons- cientieus en intelligent. Op haar eigen verlangen heeft ze mijn dienst verlaten. Als een gehoorzame schooljongen schreef mr. Montague o-p, wat Bliss dic- teerde, daarna zette hij zijn handteeke- ning eronder. Nauwelijks had hij de laatste letter gezet, of Bliss nam het vellet-je papier onder zijn neus weg en vouwde het op. „Goeden morgen, mr. Montague." ,,Wacht maar kereltje, ik zal het je wel eens betaald zetten", tierde mr. Mion tague, terwijl hij opstond. iBliss bleef staan en bekeek diep in ge- dachten de zweep. Blijkbaar was hij het nog niet met zichzelf eens of hij haar zou gebruiken of niet. Je verdient het eigenlijk wel zeide hij toen, terwijl hij zich tot zijn vroegeren patroon keerde. Mr. Montague deed van schrik een paar passen achteruit. Zijn ge zonde gelaatskleur was een tintje blee ker geworden. Met een minachtenden lach keerde Bliss zich af. ,,Neen". zeide hij toen, ,,'t zou zonde van de zweep zijn." Met die woorden ging hij de deur uit. Buiten, voor de deur van het wachtka- rnertje, zat pog steeds hetzelfde jong- mensch. Bliss kiaakte van de gelegenheid gebruik om een enveloppe aan hem te vragen en het getuigschrift aan Frances te adresseeren, waarna hij het meteen in de brievenbus wierp. Daarna stapte hij het eerste het beste bureau voor werk- verschaffing binnen en maakte een lijstje van de adressen, die hem noqal qe- schikt toeleken. In de volgende vier uur meldde hij zich echtereenvolgens voor de verschillende betrekkingen aan, maar of hij kwam juist te laat, of hij was onge' schikt. Toen -hij bij een van zijn laatste adressen eenigen tijd moest wachten het ging hier om een plaats als monteur in de montage-afdeeling van een groote automobielfabriek kreeg hij van een van zijn medesollicitanten een chauf feur een paar nuttige wenken. ,,Die bureaux voor werkverschaffing zeide de man, „zijn heel goed voor losse werklui, bijvoorbeeld bij een van de bouwvakken, maar voor menschen van ons slag zijn ze niets gedaan. Als ik u. een raad mag geven, ga dan naar Hol- lins in Shaftesbury Evenue. 't Is een soort arbeidsbeurs, hoofdzakelijk voor chauffeurs. Ze zijn wel duur, maar bent u tenminste aan het goede adres. Bliss bedankte den man voor zijn qoe- den raad en begaf zich zonder tijd te ver- liezen naar Shaftesbury Avenue. Toen Bliss, in ruil voor vijf shillings, gehoord had, dat er geen enkele chauf- feursplaats vacant was, merkte hij, dat het onderbusschen zeven uur geworden was. Zoo snel als hij kon liep hij naar zijn kamer terug, knapte zich wat op en ging Frances halen. Ze kwam de trap af met het getuigschrift van Mr. Mon tague in de band. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1