ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. N.V. Stoomwasscherij TRIO 23 Augustas 1929 695 Eerste Blad is toch goedkooper. A80MHEWENTSPBIJS: 0 BINNENLAND. FEUILLETON. BUITENLAND. smaakt aJs room PHILLIPS OPPENHEIM. CARL RABENHAUPT, GRONINGEN'S DAPPERE VERDEDIGER. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN. VLISSINGEN TER NEUZENSCHE COURANT Binnen Tcr Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetahnq^ fr. per post 6,60 per jaat Voor Belqie en Amerika f 2,25, overiqe landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij voonutbetahnq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdaqavond. OF'GAVEN VAN HET AANTAL ALASTRIM-PATIeNTEN. DE STAKING IN HET ZAANSCHE HOUTBEDRIJF. De bespreking van de patroonsvoorstellen in de vergadering der vier arbeidersorganisa- ties te Zaandam hebben Dinsdagmorgen niet de gewenschte oplossing van het conflict ge- geven, zoodat de staking voortduurt. De voorstellen van de patroons werden te ongun- stig geoordeeld voor beeindiging van het ge- schil. De Centrale Bond heeft voor Zaterdag a.s. de uitkeering met f 1 verhoogd. DE ALASTRIM. Te Herveld (Betuwe) is een geval van alastrim geconstateerd. RADIO-TELEFOONDIEN ST NEDERLANDNEDERL.-INDIe. Met ingang van a.s. Maandag zal ook te Amhem, Breda, Groningen, Deventer, Eind hoven en Hengelo aan het publiek gelegen- heid worden geboden tot het voeren van radiotelefonische gesprekken met Ned. Oost- Indie. In de wachtkamer van het telefoonkantoor zal daartoe een spreekcel worden ingericht. In deze eel kunnen niet meer dan twee per- sonen worden toegelaten. Het ligt in de bedoeling, binnenkort even- eens de kantoren 's Hertogenbosch, Leeuwar- den, Maastricht en Middelburg in dit verkeer te betrekken. DE NIEUWE AMERIKAANSCHE GEZANT. Naar Reuter uit Washington seint, is de heer Gerrit John Diekema uit Michigan be- noemd tot gezant der Vereenigde Staten bij ons Hof. De heer Diekema is 70 jaar oud en bankier van beroep. Zijn ouders zijn hier te lande geboren, waarvandaan de nieuwe gezant Nederlandsch spreekt. Hij heeft een gron- dige studie gemaakt van de politieke geschie- denis van ons land. VERKEERSTELLING OP ZONDAG. Op vragen van het Tweede Kamerlid Ds. G. H. Kersten, betreffende de verkeerstelling op Zondag heeft de Minister van Waterstaat geantwoord Evenals reeds vroeger heeft plaats gehad, zal in den loop van dit jaar op verschillende data, telkens vallende op een anderen dag der week, telling van het verkeer op de wegen plaats hebben, zoodat ook een telling op een Zondag zal geschieden. De verkeerstellingen geschieden periodiek, teneinde inzicht te verwerven in den aard en den omvang van het verkeer met het doel een goeden grondslag te verkrijgen ter beoordee- ling van de noodzakelijke wegindeeling, weg- verbetering en te treffen verkeersmaat- regelen. Ten einde het ibeeld van het ver keer, dat op de verschillende dagen der week nog al aan wisseling onderhevig kan zijn, zoo volledig mogelijk te maken, wordt een telling voor elken dag afzonderlijk gehouden. Uiter- aard kan daarbij een telling op Zondag niet worden gemist, omdat op vele wegen juist op dien dag aard en omvang van het verkeer, vergeleken bij andere dagen, sterke afwijkin- gen vertoonen. Hit het Enqelsch door 49) Vervolq. Lanqzaam aan werd het qroote zwarte bord met witte cijfers opqeheschen. In haar opwindinq qreep het meisje Bliss bij den arm. ,,Nummer acht", fluisterde ze heesch, ,,nummer acht, kunt u ook zien of het er bij is?" ,,Neen, het is er niet", stelde Bliss haar qerust. ,,'t Is er heusch niet. Kijk zelf maar." Aan alle kanten steeq er qemompel op. Plotselinq weerklonk aan den kant waar de bookmakers stonden een luid tumult. Krachteloos liet ze zieh neervallen. Een heer, die vlak naast haar stond, liet zijn kijker zakken. ,,No. 8 Mr. Pontifex schijnt niet te loo- pen", zeide hij halfluid tegen zijn buur- man. ,,Ik beqreep ©r ook niets van wat de menschen ermee voor hadden om zooveel qeld op hem te zetten. Hij heeft nooit de minste kans qehad." Even keek het meisje Bliss aan, onmid- dellijk beqreep hij wat ze wilde. Hij liet zijn motor aanloopen en lanqzaam rijden- de verlieten ze de renbaan. ,,Waar wilt u naar toe, mevrouw?" vroeq hij. ,1k weet het heusch niet", antwoordde het. meisije, terwijl ze zich op haar qemak in e?n hoekje van haar comfortabele lee- ren zitiplaats zette. ,,En 't kan me niet scheleS? ook, als het maar buiten is en een heel eind hier vandaan. Laten we eerst De Staatscourant vermeldt, dat in de week van 11 tot en met 17 Augustus in de ge- meente Rotterdam zijn waargenomen 31 ge- vallen, terwijl in het ziekenhuis aldaar wer den aangetast 17 personen van het personeel en 10 patienten. Totaal 58 personen. Een kind van een half jaar, dat in het ziekenhuis werd verpleegd voor een andere ziekte, is mede ten gevolge van de alastrim-besmetting overleden. Het kind werd op 31 Juli voor den eersten keer gevaccineerd en vertoonde op 6 Augustus de eerste verschijnselen van alastrim. Sedert het waarnemen der ziekte te Rotterdam zijn aldaar gemeld 141 ziekte- en 4 sterfgevallen, waarvan <5en torj een ouden man, die reeds aan een andere ziekte leed. Voorts zijn in genoemde week de volgende gevallen in andere gemeenten waargenomen: Delft 3 gevallen (in e6n geval is de be- smetting van Rotterdam afkomstig, in de twee andere gevallen is de oorsprong niet zeker). Amersfoort 1 geval. Apeldoom 1 geval. Valburg 1 geval. Dinteloord 1 geval. De besmetting van deze vier gevallen is te Rotterdam verkregen. Het totaal-generaal tot 18 Augustus is dus 148 gevallen met 4 sterfgevallen. DE WEIGERING VAN MR. VAN SCHAIK. Mr. J. R. H. van Schaik deelt in De Tijd mede, om welke redenen hij bezwaar heeft ge maakt in het door Jhr. Ruys te vormen kabi- net (als Minister van Arbeid, Handel en Nij- verheid) zitting te nemen. „Nog daargelaten", schrijft hij, „dat deze functie mij niet voldoende aantrok, meende ik mijzelf de vereischte deskundigheid te moeten ontzeggen, om haar te kunnen vervullen op eene wijze, die mij geboden scheen. Uitslui- tend om deze reden heb ik voor het mij ge- daan aanzoek bedankt". Naar men zich herinnert, had Het Volk be- weerd, dat de weigering was uitgelokt door het behoud van Jhr. De Geer, die weinig be- reidvaardig zou zijn geweest om financieele concessies te doen met het oog op sociale maatregelen, als Minister van Financien. Een merkwaardig feit mag het zeker ge- noemd worden, dat ongeveer ter zelfder tijd op twee plaatsen in ons vaderland, zonder dat men iets van elkanders bedoelen afwist, na- speuringen zijn gedaan naar de graven van twee beroemde Bohemers, die in denzelfden tijd geleefd hebben beiden in Nederland heb ben gearbeid, en er zijn gestorven en begra- ven. De eerste is de eminente paedagoog Come- nius, geboren 28 Maart 1592 te Uiwnitz in Bohemen, overleden te Amsterdam en begra- ven in Naarden in het jaar 1670. De tweede, Carl Rabenhaupt, Groningen's dappere verdediger, is geboren 6 Januari 1602 in Bohemen, overleden te Coevorden 12 Aug. 1675 en aldaar begraven 3 September 1675. Bij deze onderzoekingen is men er in ge- slaagd, het gebeente van Comenius op te del- ven. Rabenhaupt's overschot heeft men ech- ter niet kunnen vinden. In het najaar van 1928 werd onder leiding van Dr. Poelman, Rijksarchivaris van Gronin gen en Drenthe, een onderzoek ingesteld, het- welk tot resultaat had, dat vastgesteld kon worden, dat geen verdere nasporingen behoe- ven gedaan te worden, daar met zekerheid kon worden geconstateerd, dat de plaats, waar Rabenhaupt is begraven, niet meer valt aan te wijzen. Tot in het jaar 1796 heeft Ra benhaupt's wapenbord en helm de plaats kenbaar gemaakt waar het stoffelijk over- maar hieruit zien te komen, dan kunnen we wel verder zien. HOOFDSTUK XXI. Met qroote handiqheid wist Bliss de auto uit de qroote meniqte omrinqende voertuiqen los te werken. Even daarna reden ze lanqzaam de Newmarket Road op. Toen ze de renbaandrukte een flink eind achter zich hadden, hield hij stil. ,,Als u me nu precies zoudt willen zeq- qen, waar u naar toe wilt qaan..." be- qon hij. ,,Ik weet het heusch niet. Kunt u niet wat bedenken?" „Ja, dat qaat toch moeilijk. Voor ons liqt Newmarket. Londen liqt een heel eind achter ons en Cambridqe liqt daar erqens aan den linkerkant". zeide Bliss. Zijn metqezellin sloe" haar sluier naar achteren en keek hem aan. ,,Beslis u maar", zeide ze toen onver- schilliq. „Hoe lanq wilt u rijden? Een paar uur?" vroeq hij. ,,Hoe komt u erbij! Ik heb deze auto qehuurd om een flinken tocht, van min- stens een paar weken, te maken." Alsof hij een iklaip in 't qezich had qe- kreqen, keek Bliss haar aan. ,,En moet ik mee?" jNatuurlijk, wie denkt u, dat anders de auto besturen moet?" Met een mistroostiq qezicht keek Bliss naar den qrooten hutkoffer, die steviq achterop qebonden was. ,,,Niet om een aanmerkinq te maken, mevrouw", zeide hij toen, ,,maar ik vind dat ze me dat hadden moeten zeqqen. Ik heb niets bij me en als u er niet om qe- dacht had, was ik noq zonder overjas mee qeqaan." ,,Ze hadden het u natuurlijk moeten zeqqen", stemde ze toe. ,,Maar hoe het ook zij, ze hebben het niet qedaan en het beste wat u doen kan is, er van te maken wat er van te maken valt. Bent u qe- trouwd?" schot in een der grafkelders in de kerk te j Coevorden rustte in een looden kist. Na het uitbreken van de revolutie heeft men echter I deze kenteekenen weggenomen, het wapen bord is verdwenen, de helm is na veel om- j zwervingen in particuliere woningen tenslot- te in het museum te Assen ondergebracht. i De grafkelders zijn opgeruimd. De getuige- nissen van Coevorden's oudste inwoners om- j trent de plaats van Rabenhaupt's graf, loo- pen zoo zeer uiteen, dat het onmogelijk bleek, met eenige juistheid de grafplaats aan te wijzen. Het is wel te betreuren, dat men geduren- de 130 jaren het graf van een man als Ra benhaupt aan de vergetelheid heeft kunnen prijsgeven. Op zeer jeugdigen leeftrjd heeft hij zijn vaderland, hooge positie en rijke goederen om des Evangelies wille, verlaten en zich eerst naar Saksen en daarop naar Nederland begeven, waar hij, van jongs af groot gebracht in de leer der Hussieten, on- gehinderd voor zijn geloof kon uitkomen. Als eenvoudig krijgsman nam hij dienst in het leger, klom op tot hoogen rang en heeft in- zonderheid in zijn ouderdom ons vaderland onschatbare diensten bewezen. Het comitd, gevormd met het doel, het graf van den dapperen Boheem in eere te herstel- len, heeft besloten, een gedenkteeken te plaat sen aan den voet van een der pilaren der kerk, waarin Rabenhaubt begraven werd. Door de krachtige medewerking van Gro ningen's burgemeester en van den Commis- saris der Koningin in Drenthe, is het comitd er in geslaagd, zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Op 3 September hoopt Groningen's burgemeester in Coevorden, waar Rabenhaupt den laatsten tijd zijns levens als Drost van Drenthe en gouverneur der oude veste heeft doorgebracht, in de kerk, waar eenmaal het stoffelijk overschot zijn laatste rustplaats vond, den gedenksteen te onthullen. met kracht dient te worden bevorderd; dat mede uit een nationaal oogpunt daarbij o.a. is te denken aan Box meer, omdat de bewoners van de landstreek beoosten de Maas thans, door het ontbreken van vrije, vlugge verbin- dingen met het overige deel van Nederland. gedwongen zijn zich op het aangrenzende deel van Duitschland te orienteeren; 3e. dat de overtocht over de nog aanwezige veren in de wegen van de wegenplans van Rijk en provincien vrij behoort te zijn, de veer- booten ook des nachts regelmatig behooren te varen en dat het Rijk met zijn veren in deze het voorbeeld dient te geven; 4e. dat het maken van winsten op veren door puhliekrechterlijke lichamen bij de wet verboden dient te worden en dat ter controle afzonderlijke exploitatie-rekeningen jaarlijiks dienen te worden ingezonden aan provincie en Rijk; 5e. dat de bruggenbouw met den grootsten spoed dient te geschieden. DE NEDERLANDERS AAN HET YZERFRONT. iDe Brusselsche ..Standard" protesteert met klem tegen de instructies van den minister van Justitie om Nederlanders, die naar Belgie reis- den ten einde aan de plechtigheid te Dixmuide (den pelgrimstocht naar den IJzer) deel te nemen, aan de grens den toegang tot Belgie te weigeren. Verscheidene Fransch schrijven- de Brusselsche bladen keuren echter deze in structies goed. De ..Vingtieme Siecle" schrijft de aanwezigheid goed te keuren van geallieer- de vertegenwoordigers op patrottische plech- tigheden, omdat deze met Belgie in den oorlog stonden, maar, zoo vervolgt het blad, „dat Nederlanders officieel aan deze plechtigheden deelnemen, terwijl zij tijdens den oorlog te on- zen opzichte en ten opzichte van onze geal- lieerden in den strijd een neutraliteit hebben bewaard, die voor hen merkwaardig winstge- vend was en terwijl zij sedert den oorlog niet ophouden een kwaadaardige oppositie te voe ren tegen de bevrediging van onze rechten op de Schelde, een bevrediging, welke voor ons een quaestie is van leven of dood, dat vinden wij ongehoord". Intusschen heeft toch een Nederlander, de letterkundige Bernard Verhoeven, bij de doo- denherdenking aan den IJzer het woord ge- voerd. DE STRIJD TEGEN DE VEREN. f De Bond van Bedrijfsautohouders heeft in zijn te 's-Gravenhage gehouden vergadering een motie aangenomen, waarin de volgende meeningen zijn vastgelegd: le. Dat in de wegen van het Rijkswegen- plan geen veren, doch slechts vrije bruggen mogen voorkomen en dat daar toe ook een brug te Deventer behoort; 2e. dat in de wegen der provinciale wegen plans het tot standkomen van vrije bruggen ,,Neen, noq niet", antwoordde Bliss be- leefd. „Dan doet u volqens mij het beste, wan- neer u nu maar meteen naar huis teleqra- feert om kleeren en wat u noq meer noo- diq hebben mocht; of als u liever wat wilt koopen, dan zal ik het wel betalen. En waar zullen we dan in dien tusschentijd naar toe qaan? En waarom rookt u niet? Iik dacht dat alle chauffeurs rookten." ,,Niet wanneer ze rijden moeten, me vrouw", leqde Bliss haar uit. ,,Maar als u het qoedvindt Meteen haalde hij een doosje siqaretten uit zijn zak en stak er een op. Het meisje zat hem ondertusschen oplettend aan te kij ken. ,,En", vroeq ze toen, ,,weet u al, waar we naar toe zullen qaan?" Bliss trok een qezicht, alsof hij diep over dat probleem nadacht. „Ik qeloof, dat de weq naar Norwich heel mooi is", zeide hij ten slotte. ,,En de stad zelf heeft heel veel bezienswaardiq- heden, een mooie oude kathedraal, een..." Waarom hebt u dat niet dadelijk qe- zeqd", viel ze hem in de rede, Natuur lijk qaan we dan naar Norwich." Bliss reed weer teruq, door Newmar ket heen en kwam zoo op den weq naar Norwich. Zij stelde noq voor, om eerst bij het postkantoor te stoppen, maar Bliss schudde het hoofd. „Neen", zeide hij, ,,'t zou de moeite van teleqrafeeren niet waard zijn. Om de waarheid te zeqqen, heb ik heel weiniq kleeren. Als u me een qedeelte van mijn weekloon zou willen voorschieten, dan zou ik in Norwich alles kunnen koopen, wat ik noodiq heb." ,.Zooals u het zelf het beste vindt", antwoordde ze, terwijl ze hem scherp aan- keek. Kunt u 't nu hebben, dat ik praat?" ,,Ja, zoolanq de weq qoed is, hindert het niev", antwoordde Bliss. ,,'t Spijt me, dat ik qisteravond onheb- belijk ben qeweest. Maar u sprak noqal kortaf en ik was mezelf niet door de on- HET ONGELUK TE OOSTENDE. De commissie van onderzoek inzake het on- geluk te Oostende op 4 Augustus, heeft Woens- dagmiddag uitspraak gedaan. Van Loocke, de eigenaar van het gezonken schip Joseph 4, werd schuldig bevonden bakboord te hebben gehouden, inplaats van stuurboord, zijn rich- j ting te hebben gewijzigd zonder voidoende i seinen te geven, niet voldoende reddingstoe- I stellen aan boord te hebben gehad, te veel j passagiers te hebben toegelaten. Hem wordt i dan ook voor altijd het verbod opgelegd van de vaart op zee of in de kustwateren, terwijl hij ook drievierde van de kosten zal hebben te j betalen. Beauprez, de kapitein van de sleep- boot Knocke, werd onachtzaamheid ten laste gelegd, terwijl ook aan boord van dit schip het reddingsmaterieel onVoldoende was. Het brevet van Visschensbaas tweede klasse wordt hem voor drie maanden afgenomen. Hij zal j een vierde van de kosten moeten betalen. VERTREK VAN DE ZEPPELIN UIT JAPAN VERTRAAGD. Naar uit Tokio wordt gemeld, moest het vertrek van de Zeppelin naar Los Angelos, dat op Donderdagochtend vier uur was bepaald, worden uitgesteld. iBij de poging, het gevaarte uit de hangar te brengen, kwam Woensdagavond de achterste motorgondel namelijk in botsing met den grond tengevolge waarvan een der stangen, waar- mede deze gondel aan het luchtschip is beves- tigd, brak De Zeppelin werd in verband hier- mede in de hangar teruggebracht, ten einde eerst den omvang van de schade te kunnen vaststellen. Het vertrek zou nu waarschijnlijk hedenoch- tend in de vroegte plaatsvinden. Dit ongeval van het luchtschip moet voor Eckener en zijn reisgezelschap wel een zeer groote teleurstelling zijn. De voorbereidingen voor de reis van de „Graf Zeppelin" waren vroeg in den avond reeds zoo goed als voltooid. Reeds om twee uur had men de vereischte hoe- veelheden brandstof etc. ingenomen, terwijl ook voor zes dagen proviand aan boord was gebracht. Ook voor het vervoer van de post naar Amerika en Duitschland waren alle voor bereidingen getroffen. Het aantal passagiers voor de derde etappe der wereldvlucht bedraagt weer twintig. Er moesten wegens plaatsgebrek veertig aspirant- passagiers worden afgewezen. Zeventien hun- ner hebben de reis van Friedrichshafen meege- maakt en in plaats van de overige drie dit naren uit Duitschland komende Japanners gaan drie Japansche marine-officieren mee. Op het vliegveld bevonden zich Woensdag avond reeds tal van hooge Japansche ambte- qerustheid over mijn broer. Ik hoop, dat u het me niet kwalijk wilt nemen. Ver- tel me nu eens hoe u heet en hoe lanq u in dienst qeweest bent bij de Sun Motor Company." ,,Mijn naam is Ernest Bliss", vertelde hij haar. ,,Een paar maanden qeleden ben ik chauffeur qeweest bij de ,,Sun", maar toen hebben ze me de laan uitqestuurd, zooals ik u trouwens al verteld heb. Ten eerste had ik iemand, die me op straat aanriep, als passsaqier meeqenomen en dat is niet overeenkomstiq de voorschrif- ten en ten tweede had die iemand me met 'n valsch bankbiljet betaald. Mfear toen ze qisteravond een chauffeur noodiq had den ,,Wel, in elk qeval bent u een uitste- kend chauffeur", viel het meisje hem in de rede. ,,Bent u het al lanq qeweest?" ,,Neen, vroeqer heb ik voor me zelf qe- reden... ik bedoel, ik heb het altijd een heel interessant vak qevonden: chauf- feur." „Laten we hier lunchen", brak ze het qesprek plotselinq af. [Met een qroote bocht reed Bliss onder een typisch middeleeuwsche poort door en kwam zoo op de binnenplaats van een ouderwetsche herberq. ,,U kunt bestellen wat u wilt", zeide ze, terwijl ze uit de auto stapte. „Over een uur wilt u dan wel zorqen klaar te zijn om verder te qaan?" Bliss qinq de qroote ouderwetsche keu- ken binnen en verorberde daar zijn lunch met een buitenqewoon qoeden eetlust. Daarna schreef hij een brief aan Frances en keek de auto even na. Precies op den aanqeqeven tijd zaq hij zijn metqezellin weer verschijnen. Gelukkiq was de auto in orde, zoodat ze onmiddellijk konden vertrekken. Hebben ze u een qoeden lunch qeqe- ven?" vroeq ze. ..Uitstekend mevrouw, dank u wel", antwoordde Bliss. ,,Waar hebben ze het u qebracht?" naren, ten einde bij het vertrek tegenwoordig te zijn. Tot hen behoorden o.a. de minister van Buitenlandsche Zaken, Takarabe, admiraal Koto en andere hooggeplaatste persoonlijk- heden. Te Tokio stond een extra-trein gereed, die om middernacht de hoofdstad verliet en te twee uur op het vliegveld van Kasoemiga Oera aankwam, vroeg genoeg dus voor de start, die op 4 uur v.m. (Japansche tijd, 8 uur n.m. M.E.T.) was bepaald. De belangstelling onder de Japansche bevol- king voor de vlucht was zeer groot. Reeds in den middag trokken duizenden en duizenden in speciale treinen van Tokio naar Kasoemiga Oera, met het vaste besluit den geheelen nacht op het vliegveld te blijven, ten einde de groote gebeurtenis bij te wonen. Jammer genoeg is hun wachten niet beloond. DE STAP VAN STRESEMANN. Voor Duitschland bestaan dringende redenen schrijft de N. R. Crt. om te streven naar een spoedig resultaat van de Haagsche con- ferentie. Op 1 September a.s., dus over tien dagen, begint immers het nieuwe schadever- goedingsjaar en als het plan Young dan niet van kracht is loopt automatisch de regeling van Dawes door, wier annuiteit bijna een half milliard hooger is dan die van Young. Dit ver- klaart den wenk van Stresemann aan de con ference, dat zij in de eerste plaats is bijeen- geroepen om over het plan Young te beislissen. Dat plan, wij hebben er al eerder op gewezen, bepaalt de bedragen, die Duitschland voortaan aan het blok van de staten schuldeischers zal hebben te betalen en voorts de modaliteiten en de voorwaarden, welke voor die betalingen zullen gelden. Over dit betalingsplan bestaat ter confe- rentie geen noemenswaardige verdeeldheid. Slechts heeft Engeland bezwaren ontwikkeld tegen het voortbestaan, na 1930, van de leve- ringen in natura. Men zou dus althans in dit opzicht spijkers met koppen kunnen slaan, door het ontwenp-verdrag met Duitschland te aan- vaarden en de in de annexen aangeroerde on- derwerpen, waarvan de Internationale Bank en de aanbevolen verdeelingsschaal de voor- naamste zijn, desnoods te verdagen tot na de Volkenbondszitting, die op 2 Sept. te Geneve begint. Tot dat doel heeft Stresemann gemeend, de conferentie tot de orde te moeten roepen. Het gevolg van den stap was de belegging tegen gistermiddag om half zes van een vergadering der eerste gedelegeerden van de zes uitnoodi- gende mogendheden (Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italie, Belgie en Japan) om den geheelen toestand te overwegen. Nu lijkt de weg, door Stresemann gewezen, Regelmatige en franco afhaling en hezorglng. Nette bediening. ,,In de keuken", zeide Bliss, terwijl zijn ooqen verdacht schitterden. Ze booq zich iets voorover en keek hem onderzoekend aan. „Vondt u het niet vervelend om in de keuken te eten?" ,,Heelemaal niet", antwoordde Bliss op- qewekt. ,,'t Komt er qeen zier op aan, waar je eet, als je maar honqer hebt. Dat is de hoofdzaak." ,,'Zeq, u bent toch niet een van die jon- qelui, die eerst al hun qeld op de wedren- nen verdobbelen en die dan hun eiqen brood moeten verdienen?" vroeq ze on- verwacht. „Wel, u heeft het bijna bij het rechte eind", qaf Bliss toe. ,,Ik heb het aan een weddenschap te danken, dat ik nu chauf feur ben. ,,Dan moest u zich schamen", zeide ze. ,,Dat weet ik noq niet zoo zeker", pro- testeerde Bliss, terwijl zich bij zijn lippen een paar humoristische trekjes inqroef- den. ,,U moet qoed bedenken, dat u de voorqeschiedenis niet weet." ,,En die wil ik ook niet wetenant woordde het meisje. „Als u wilt, kunt u qerust rooken. Ik zal probeeren wat te slapen". Ze qinq wat qemakkelijker zit- ten en viel bijna onmiddellijk in slaap. Toen ze weer wakker werd, was Nor wich al in zicht. Bliss bracht haar reqel- recht naar het Maid's Head Hotel. jDenkt u den waqen vandaaq noq noo diq te hebben, mevrouw?" vroeq Bliss. ,,Neen, vandaaq niet", antwoordde ze. ,,Maar morqenochtend om half elf ver- wacht ik u weer hier, dan zal ik u wel ver dere instructies qeven. En hier heeft u wat qeld, als u soms het een of ander noodiq moclxt hebben". Meteen qaf ze hem twee pond, welke Bliss na een ooqenblik aar- zelen aannam. 1 jDank u wel, mevrouw", zeide hij. „Ik zal zorqen, morqenochtend precies om half elf hier te zijn." (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1