ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. MEMEIJER's FRIESCHE HEERENBMS No. 8409. Woensdag 7 Augustus 1929. 69e Jaargang bT¥ jTF¥1TAirir~ 15 cU Sijbs. Bi lOcts 12cls 18 ds VOOR FIJNPROEVERS FEUILLETON. ri INGEZONDEN MED EDEELINGEN. @33, g@@3Qi auw r pep half ons pep half ons C3roen_r pep ha If ons (jeel j r§8^ pep half ons Kood i £en koelelucktstfccrn, die in het warme jaar- getijde zoo weldadig aandoet, heeft vaak een _verkoucLheid ten gevolge. Neemt dan Tabletten a NEUZENSCHE COURANT A ontl&ir&JFUTCDD IIC- Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post J 6,60 per jaar A80NN£MtN lOrnlJo, Voor Belgie en Amerika f 2,25, overiqe landen /2,60 per 3 maanden fr. per post A'bonnementen voor het buitenland alleen bi) vooruitbetalmq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdagavond. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een ver- zoek met bijlagen van ANTOINE ALLA- ROINE MARSlCiJE te Ter Neuzen, om ver- gunning tot uitbreiding van zijn slagerij met een worstmachine gedreven door een electro motor van 1 P.K. in het perceel kadastraal bekend in Sectie L no. 431. Op Dinsdag 20 Aug. a.s. des namiddags drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid be- staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben,, kunnen gedurende drie dagen voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretaire der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- korr.en schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie met tot beroep gerec/htigd zijn, zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten,. Ter Neuzen, den 6 Aug. 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. AMERI CAN PETROLEUM COMPANY te 's Gra- venhage, om vergunning tot het uitbreiden van de bestaande ondergrondsche benzine- bewaarplaats met aftapinrichting met een tweeden ketel op de perceelen kadastraal bekend in Sectie L no. 2119 en 2268. Op Dinsdag 20 Augustus a.s. des namid dags drie uur zal in het Gemeentehuis ge legenheid bestaan om bezwaren tegen de in williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 6 Aug. 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE ZUIDERZEEWERKEN. Maandag hebben de Koningin en Prinses Juliana een bezoek gebracht aan de Zuider- zeewerken. Van den Oever uit zijn de Ko- ninklijke bezoeksters met de stoomiboot „Zil- vermeeuw" gevaren langs de werken op het Breezand, de Middelgronden en het Kom- welderzand. Het is geen wonder, dat de drooglegging der Zuiderzee, die de aandacht heeft getrok- ken tot ver over de grenzen van ons land, ook de Koningin bewogen heeft om met haar dochter de uitvoering van dit Nederlandsche werk, door Nederlandsche ingenieurs geleid, in oogenschouw te nemen. Zij brengen aan dit grootsche werk een tweedaagsch bezoek van Schagen uit. Uit het Enqelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 42) (Vervolq.) Nadat het jonqmensch was weqqeqaan, keek hij eens om zich heen. Het kleine wachtkamertje hinq vol met aanplaikbil- jetten en schouwburq-affiches. Blijkbaar waren Mssrs. Montaque en Flibbert im presario's. Volqens de aanplakbiljetten enqaqeerden ze artisten van allerlei qenre, zoowel voor t qewone tooneel als voor het cabaret, oak waren zij de tusschen- personen voor 't verkrijqen van het cp- voerinqsrecht van tooneelstukken en een- akters. Onder de artistennamen las Blis heel wat qoede bekenden en toen hij aan het einde van de lijst qekomen was, merkte hij tot zijn niet qerinqe verbazinq. dat hij een heviqe antipathie teqen mr. Montaque had opqevat. Plotselinq qinq de deur open. ,,iDezen kant uit, jonqmensch", zeide de kleine loopjonqen. Gedurende een paar ooqenblikiken keek Bliss zwijqend op den veel kleineren jon- qen neer, toen zeide hij opqewekt: ..Alsjeblieft, mijnheer." Een paar scherpe. lichtqrijze ooqen ke- ken hem een ooqenblik achterdochtiq aan, maar Bliss vertrok qeen spier op zijn qe- zicht. ,,Ik maq het niet toestaan dat mijn zorq- DE CONFERENTIE GEOPEND. Aan de groote ronde tafel in de vergader- zaal van onze Eerste Kamer is Dinsdag- ochtend de Haagsche conferentie geopend met een kort welkomstwoord van Minister Bee- laerts van Blokland, die de hoop uitsprak, dat de heeren in Den Haag de atmosfeer van rust en vrede zouden vinden, die zij voor hun belangrijk werk behoeven. In zijn antwoord was Briand zoo vriendelijk, schrijft de N. R. Crt., Den Haag het symbool van den vrede te noemen, wat volkomen strookt met het doel van de conferentie om de solidariteit der volken te versterken, en van de machtsdenk- beelden af te zien. De oorlog, zeide Briand, heeft voor de volken nog nimmer wat goeds gebracht. Ook Stresemann gewaagde van een blijvende organisatie van den vrede. Daar- mee is de beteekenis der conferentie wel ge- schetst. Na de beide vroegere schreden, die met de namen Dawes en Locarno geken- sghetst zijn, en waarvan de eene het werk van de oeconomische reconstructie op pooten stelde, het andere dat van de politieke ver- zoening inluidde, volgt thans een nieuwe stap, die ten doel heeft alle oeconomische en poli tieke struikelblokken, die de oorlog nog heeft achtergelaten, uit den weg te ruimen. Naar de Times terecht opmerkte, valt er nog veel te doen. Het blad wekt de deelnemers aan de conferentie op den blik meer voorwaarts te richten, op de toekomstige ontwikkeling van Europa, dan achterwaarts en zooveel moge- lijk de uitgangspunten, voor zoover die niet volstrekt noodzakelijk in het oog gehouden moeten worden, te vergeten. Van eenzelfden gedachtengang ging Stresemann uit toen hij zeide, dat de conferentie in Den Haag van nuchtere overwegingen uitgaat, voortbouwt vuldiqe verdeelinq van de ochtenduren in de war qestuurd wordt," qinq het jonq mensch op meesterachtiqen toon door. ,,Over een qroot half uur heb ik een af- spraak qemaakt met een paar van onze voornaamste clienten. Dus maak een beetje voort, dan ben je een beste vent. Dezen kant op." iAl pratende was hij £ot vlak bij een deur qenaderd; hij klopte even aan, deed de deur open en qinq naar het wachtkamer tje teruq. Bliss bevond zich nu in de teqenwoordiqheid van zijn toekomstiqen heer en meester; tot zijn groote erqernis merkte hij, dat Frances vlak naast zijn schrijftafel zat met een open notitieboekje in de hand. Mr. Montaque deed zijn ras eer aan. Hij had een frissche qelaatstint, zijn haar en wenkbrauwen waren heel donker, bij zwart af, zijn neus onloochen- baar semietisch. Zijn kleedinq qaif blijk van een noqal opzichtigen smaak en was tot in de puntjes verzorqd. ,.Zoo, is dat het jonqmensch," zeide hij op een neerbuigenden toon, toen Bliss bin- nenikwam. Frances keek van haar noti- tieboeikje op en knikte iBliss vriendschap- pelijk toe. ,,Ja, mr. Bliss is de kennis, dien ik u qe- recommandeerd heb," zeide ze stijfjes. (Mr. Montaque qlimlachte beminnelijk. waardoor hij een kostelooze exhibitie qaf van zijn qeheele qebit. ,,En een recommandatie van Miss Clay ton beteekent veel. heel veel," verklaarde hij complimenteus. ,,Maar toch moet ik noq eeniqe kleiniq- heden weten. Ben je er zeker van, dat je behoorlijk met een auto kunt omqaan, jonqmensch Ilk heb het tenminste heel veel qe- daan", qaf Bliss kalm ten antwoord. Mr. Montaque qino op zijn qemaik ach- terover in zijn stoel zitten. op wat sinds Londen tot de oeconomische li- quidatie van den oorlog verrieht is, maar ten slotte toch een doel heeft, dat ver boven de financieele en oeconomische resultaten, die zij wellicht af zal werpen, uitgaat. Uit de oeco- nomische resultaten moeten politieke voort- vloeien, zulks niet alleen ten bate van de deel- nemende landen, maar van alle volken. Stre semann zag in de huidige conferentie al een overgang van het kleinzielige loven en bie- den der volken naar verhevener betrekkin- gen. Dacht hij daarbij aan Briands droom- beeld van een Pan-Europa? Zeker is dat deze redevoeringen bij de opening den besten in- druk wekken nopens den geest, waarvan de leiders van de voornaamste delegaties bezield zijn. Moge die bezieling gehandhaafd zijn, toen Dinsdagmiddag het gezelschap achter gesloten deuren opnieuw bij een zou komen tot het aanvatten van de eigenlijke werk- zaamheden! Er loopen geruchten, dat er op de bijeenkomst bij Briand al min of meer ge- krakeeld is over de vraag wie voorzitter wor den zou en dat men daarom voorloopig maar besloten heeft het voorzitterschap bij toer- beurt te vervullen. Laat ons hopen, dat der- gelijke futiliteiten niet te zeer zullen worden opgeblazen en dat de conferentie zich de schoone woorden, bij haar opening gehoord, zal blijven herinneren. Moge inderdaad de j naam van Den Haag een symlbool blijken, het symbool van Europa's herwonnen vrede! BURGEMEESTER VAN ZIERIKZEE. Tot burgemeester van Zierikzee is benoemd de heer J. C. A. Bannink. De nieuw-benoemde burgemeester is te Den Haag woonachtig. Hij is oud-hoofdoffi- cier van het leger in Ned.-Indie en thans .Volqens imij bestaat het qrootste qe- nocqen van het auto rijden daarin, om den qrootst moqelijken afstand met de kleinst moqelijke onkosten af te leqqen," zeide mr. Montaque met een air van qe- wicht. „Omdat Miss Clayton je recom- mandeert, zal ik je qp proef aannemen. Je zult het heel qemakkelijk bij me hebben en je krijqt een qoed salaris, om te be- qinnen is dat twee pond per week, maar en dit moet je qoed onthouden daar- voor verwacht ik dan ook een wekelijk- sche onkostenrekeninq, qespecificeerd tot op een halve penny toe. Ik weet precies hoeveel benzine de auto per duizend kilo meter verbruikt, maar toch probeer ik al- tijd weer om het minimum record te slaan. Hier heb je mijn kaartje", qinq hij door, terwijl hij iets er achterop schreef, ,,qa daarmee naar de qaraqe van Elliman in Ensdellstreet, kijk den waqen na en kom me precies om een uur hier vandaan halen. Zoolanq ik noq niet weet of je me wel qoed bevallen zal, moet je maar in je eiqen kleeren rijden. Is 't zoo qoed. Miss Clay ton Frances lachte even teqen Bliss en stond meteen op. Maar mr. Montaque had blijkbaar haar diensten noq noodiq. ,,;Dan zijn we zoover klaar, jonq mensch", zeide hij teqen Bliss. ,,Als je vanmorqen noq tijd over hebt, kon je met een het koiperwenk een flinke beurt qeven. Ik houd ervan, dat de auto er keuriq uit- ziet". Meteen bukte hij zich en sloeq met de punt van zijn zijden zakdoek een denk- beeldiq modderspatje van zijn modieuse lakschoenen af. ,,Wilt u noq even hier blijven, Miss Clayton?" qinq hij door, „ik moet u noq een brief opqeven. En dan noq iets Bliss, i)k houd ervan, dat alles heel ordelijk en reserve luitenant-kolonel bij het leger hier te lande. Hij is 51 jaar oud en te Lochem (Gld.) geboren. DE GEVALLEN VAN ALASTRIM. Een redacteur van ,,De Standaard'' heeft een onderhoud gehad met den waamemend directeur van den G. G. en G. D. te Amster dam, Dr. C. J. Brenkman, naar aanleiding van de gevallen van Alastrim, welke zich te Rotterdam hebben voorgedaan. Wat de herkomst der ziekte betreft, aldus Dr. Brenkman, staat voor ons zoo goed als vast, dat de ziekte, die veel overeenkomst vertoont met de niet kwaadaardige gevallen van pokken, die in Engeland voorkomen, uit dit land naar Rotterdam is overgebracht. Te Rotterdam heeft men het nog niet noodig geoordeeld, de aangetaste patienten te isolee- ren en dus als gewone pokken-patienten te behandelen. Hoewel de gevallen, welke zich te Rotter dam hebben voorgedaan, misschien van iets lichteren aard zijn, is het toch onjuist de ziekte anders dan met pokken aan te duiden. Mochten zich te Amsterdam gevallen van deze ziekte voordoen, dan zullen wij natuur- lijk alle mogelijke maatregelen nemen om uit breiding te voorkomen. Wij zullen deze ziek te dus als gewone pokken heschouwen, ver klaarde Dr. Brenkman, en de patienten, die erdoor aangetast zijn, onmiddellijk isoleeren. Tot zoover Dr. Brenkman. Het geval doet zich dus voor, dat de geneeskundige diensten van de twee grootste steden van ons land een verschillende opvatting hebben over de be- smettelijkheid van Alastrim. Intusschen meldt de ,,N. R. Crt.' nog, dat te Hilligersberg een der plaatselijke geneeshee- ren een geval van ,,kafferpokken" heeft vast- gesteld, welke diagnose door den inspecteur van de volksgezondheid is bevestigd. De in specteur van de volksgezondheid raadt een ieder, die met den besmettingshaard in aan- raking komt, aan, zich te laten vaccineeren en hervaccineeren. Verder heeft zicih ook te Leiden een geval van Alastrim voorgedaan bij iemand, die uit het Westland te Leiden is gekomen. Het vermoeden bestaat, dat hij door iemand uit Rotterdam is besmet. t PEN SIOENWET 1922. Men schrijft aan de N. R .Crt.: Eenigen tijd geleden heeft de Pensioenraad in de dagibladen de organen en de ambtenaren geiwezen op de nadeelige gevolgen, w»lke voor hen voortvloeien uit het niet uitreiken van een schriftelijke aanstelling. De Pen sioenraad deelt thans mee, dat het dien Raad nochthans herhaaldelijk blijkt, dat niet de hand is of wordt gehouden aan het voor- schrift, dat aan iederen ambtenaar en aan ieder, die benoemd is in tijdelijken (lossen) dienst of in een onbezoldigde betrekking) een schriftelijke aanstelling moet worden gegeven (art. 27 der Pensioenwet). In verband hiermee vestigt de Pensioen raad er nogmaals met nadruk de aandacht van belanghebbenden op, dat dit voorschrift nauwlettend moet worden nageleefd, wil men zich niet gesteld zien voor het feit, dat te zijner tijd het deel van den diensttijd, waar- voor niet tijdig een aanstelling uitgereikt is, voor het pensioen verloren gaat, terwijl toch over dien tijd pensioensbijdragen moeten wor den betaald. Het pensioen wordt derhalve lag-er, kan zelfs geheel te loor gaan, terwijl toch, zonder eenig daartegenover staand voordeel, moet worden bijgedragen. Ter voorkoming van moeilijkheden bij latere pensionneering wende men zich, wan- neer men meent een schriftelijke aanstelling te moeten habben, terstond tot zrjn chef en, bij weigering van dien chef om een aanstel ling te geven, tot den Pensioenraad te 's Gra- venhage. precies qaat. iDe menschen, die in mijn dienst zijn, moqen nooit een ooqenblik te laat komen. Je doet dus't beste, om eerst te eten, voordat je met de auto voorkomt. Je moet me dan naar het restaurant bren gen, waar iik gewoonlijk lunch en daar moet je op me wachten. Dus denk er om, precies om een uur." HOOFDiSTUK XVII. Van af het eerste ooqenblik van zijn in dienst tredinq, vatte Bliss een heviqe an tipathie teqen mr. Montaque op. En daar bij kwam, dat hij indien tijd ook noq een geheel nieuwe sensatie leerde kennen. Het was voor iederen buitenstaander duidelijk te zien, dat mr. Montaque, die blijkbaar meer dan qenoeq had van de niet altijd qedistinqeerde aantrekkelijkheden van zijn vele zaikelijike en niet zakelijke vriendin- nen, veel neiging vertoonde om zijn be- wondering op zijn typiste over te brengen, terwijl hij in 't geheel niet scheen te be- grijpen, dat zijn attenties izeer onwelkom waren. Op een van zijn vrije avonden bracht Bliss dit netelige onderwerp ter sprake. ,,Hoor eens even", zeide hij, ,,toen ik vanmorqen binnen kwam, probeerde de vent voortdurend je hand te qrijpen Frances fronste de wenkbrauwen. ,,Vrouwen die hun eiqen brood moeten verdienen, raken aan dat soort dinqen wel gewend," antwoordde ze verbitterd. ,,Je merkt het meestal heel gauw, wanneer je chef in dat stadium is. Gewoonlijk kan je het heel qemakkelijk den kop indruk- ken." Even zuchtte ze, terwijl de uitdrukkinq op het qezicht van Bliss hoe lanqer hoe onheilspellender werd. ,,lk kan aan je heele manier van doen INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN. Let op den oronje band lis. PrfJs 75 ctv hef Bayerkruis. II—llll'JUSFMSi Hoewel wellicht ten overvloede, wordt nog maals de aanijacht van de besturen der in de Pensioenwet 1922 bedoelde organen (artike- len 3 en 4 dier wet) gevestigd op de bepaling van art. 29, vierde lid. DE BELGISCHE RIJNVAART EN HAAR KUNSTMATIGE BEVOORDEELING. De corresponden der N. R. Crt. te Brussel meldt De compensatiepremies welke, met ingang van 1 September, aan de Rijnscheepvaart worden verleend (voor de laatste vier maan den van dit jaar is een totaal bedrag van 5 millioen francs op de begrooting voorzien), gelden voor al de uit Belgische havens, langs de Zeeschelde of het kanaal van Ter Neuzen naar de havens aan den Rijn of diens zij- rivieren, stroomopiwaarts van Emmerik, ver- voerde ladingen. Zooals reeds is gemeld bedraagt de premie frs. 2.50 per ton voor voile ladingen graan en zaden en frs. 1.50 per ton voor alle andere ladingen. Er zal geen onderscheid worden gemaakt voor het toekennen van deze pre mies, tusschen de schepen varende onder Bel gische vlag en deze welke tot een andere na- tionaliteit behooren. De uitkeering van de premie zal plaats hebben op vertoon van een speciale verkla- ring, gestempeld bij het vertrek uit Gent of Antwerpen, evenals te Hansweert en te Ruhrort. Ieder rechthebbende moet een post- rekening nemen; het bedrag der premie zal, geregeld, op deze rekening worden gestort. Te Antwerpen zal het controle-bureau ge vestigd worden in het gewezen kantoor van den ontvanger der havenrechten aan de Bo- napartesluis, waar ook alle andere inlichtin- gen, de compensatiepremies betreffend, zullen worden verstrekt. FINANCIeELE VERHOUDING TUSSCHEN RIJK EN GEMEENTEN. Bij Koninklijk besluit zijn benoemd voor den tijd van vijf jaren tot lid der commissie van advies, bedoeld in art. 37 der Wet tot herzie- ning van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten (Staatsblad 1929, no. 388) Prof. Mr. C. W. de Vries, hoogleeraar aan de Handelshoogeschool te Rotterdam; Mr. A. Veen, administrateur van de afdeeling Belastingen en Statistiek ter gemeente- secretarie van Rotterdam; Mr. A. Donker, directeur-secretaris van de Vereeniging voor Nederlandsche Gemeenten te 's Gravenhage; Mr. H. W. J. Mulder, referendaris brj het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland, te 's Gravenhage; J. D. A. Visser, hoofdeom- mies bij het Centraal Bureau voor de Statis tiek te 's Gravenhage; J. Walch, administra teur der gemeentefinancien, te Amsterdam; W .Wagenaar, referendaris bij het departe- ment van Financien, en is tot voorzitter van de voormelde commissie aangewezen, het lid Prof. Mr. C. W. de Vries, voornoemd. merken, dat de kerel het je lastiq maakt," zeide hij toen driftiq. ,,Ja, hij is van de volhoudende soort," qat Frances half lachend, half verdrietiq toe. ,,En ofschoon ik toch werkelijk wel een zekere handiqheid heb, om dat slaq menschen op een afstand te houden, moet ik nu toch eerlijk toeqeven, dat ik wat hem betreft, teneinde raad ben. De man heeft zoo'n dikke huid, dat alles erop af- stuit." „Ja, daardoor wordt dat slaq menschen juist zoo rijk," zeide Bliss. „Iik zal je eens wat zeqqen, Frances, qeen van tweeen kunnen we er blijven." ,,Dat is alles nu qoed en wel. prote- steerde ze, ,,maar voor elke betrekking van typiste, welke er vrij komt, zijn er sollicitanten te over, tenminste voor de betrekkinqen waar je een behoorlijk sala ris krijqt. En je weet toch zelf ook wel hoeveel moeite ije hebt moeten doen, voor dat je een behoorlijk baantje veroverd had." ,,lDat is waar, maar dan verhonqer ik liever, dan dat ik daar blijf," antwoordde Bliss driftiq. ,,Denik je, dat ik zal kunnen duiden, dat de vent jou in mijn teqen woordiqheid het hof maakt Vanmorqen hoorde ik hem iets zeqqen over Zondaq en Brighton, wat was dat ,,0, zoolanq iik bij hem ben, iheeft hij me al elken Zondaq qevraaqd om mee naar Brighton te gaan," antwoordde ze ontwij- kend. ,,Wel ja, naar Brighton," mopperde Bliss. ,,Plannen maken zou noq qaan, maar er komen zouden jullie er nooit, ten minste niet zoolanq ik daar chauffeur ben, Zullen we naar een bioscoop qaan?" Frances schudde van neen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1