ALGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 8405 Maandag 29 Juli 1929 69e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: 1° BINNENLAND. FEUILLETON. BUITEILAID. fig-:. TER NEUZEN, 29 JULI 1929, NEUZEN Binnen Ter Neuzen f 1 40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling Jr. per postf 6,60 per fau Voor^ielgie en Amerika f2 25, overige landen f 2.60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het bmtenland alleen bi, vooruitbetaling. Dit blad verse hijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrifdagavond. DE VERKIEZINGEN VOOR DE EERSTE KAMER. Vrijdag h ebb en de Staten in verschillende provincies verkiezingen gehouden van leden voor de Eerste Kamer. Deze wekken geen bijzondere belangstelling, aangezien de uit- slag reeds vooraf is te bepalen. Toch bewees de uitslag in de groep Noord-Holland en Friesland, dat men ook bij deze verkiezingen verrassingen beleeft. In Noord-Holland is nl. het biljet van een lid die bedoelde voor den Vrijheidsbond te stemmen ongeldig verklaard, waardoor een zetel werd toegewezen aan de R. K., die anders aan den Vrijheidsbond zou zrjn ten deel gevallen. In Zeeland werden alle stemmen voor den Vrijheidsbond uitgebracht op no. 2 der lijst, het aftredend lid den heer De Muralt, hetgeen geen verandering bracht in de lijst waarop Mr. Fock, de voorzitter dier partij no. 1 is geplaatst, en die dus gekozen is. in de groep van deze provincie is niet her- kozen de heer Lindeijer, s. d. a. p., welke vervangen is door Prof. Mr. Van Kranen- burg, vrijz.-dem. In de groep Noord-Holland hebben de s. d. a. p. echter een zetel gewon- nen, de heer Oudegeest. Ook de voorkeur stemmen hier in Zeeland van chr.-hist. zijde uitgebracht op Dr. Fro- wein, hebben geen verandering in de lijst der chr.-hist., waarop de heer Prof. De Savomin Ionian (tegen wien in de laatste dagen op- positie was gerezen) is gekozen. Het resultaat der geheele verkiezing is, dat de anti-rev. een zetel hebben verloren, de vrijz.-dem. er een hebben gewonnen. Gekozen zijn: 11 R.-K., 3 Chr.-Hist., 2 Anti-Rev., 5 S. D. A. P., 2 Vr. B., 2 Vr.-Dem. DE KABINETSCRISIS. Naar aan de „Standaard" ter oore kwam, zou Jhr. Ruys de Beerenbrouck niet geslaagd zijn in zijn pogen tot formatie van een parle- mentair kabinet steunende op de drie partijen der rechterzijde. Het Ned. Corresp. Bureau vemeemt echter dat van eenige ontheffing van Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck van diens opdracht tot sa- menstelling van een kabinet, steunende op de rechterzijde, op dit oogenblik geen sprake STEUNACTIE VOOR DE SLACHTOFFERS TE VEENDAM. De burgemeester van Veendam, de heer De Zee, heeft met eenige anderen een steun- eomite opgericht ten behoeve van hen, die niet krachtens eenige verzekering worden geholpen en die nazorg of steun behoeven. Penningmeester is Ds. Wuite, doopsgezind predikant te Veendam, gironummer 17165. H.H. M.M. de Koningin, de Koningin-Moeder, de Minister van Binnenlandsche Zaken, oud- burgemeester Rijkens en het Kamerlid Scha- per zonden telegrammen van deelneming. De toestand van de gewonden is redelijk, behalve die van D. Kofetje. DE R. K. VOLKSP ARTIJ De Utrechtsche correspondent van het Hbld. meldt: Naar ons uit goede bron wordt medege- deeld bestaat bij Mr. Arts, voorzitter van de R. K. Volkspartij, het voomemen op het binnenkort te houden congres een voorstel te doen tot opheffing zijner partij. Zelf moet Mr. Arts in ieder geval besloten zijn tot de R. K. Staatspartij terug te keeren. In hoever- re nu ook zijn heengaan uit de R. K. Volks partij algeheele verdwijning ten gevolge zal hebben, dient te worden afgewacht. DE UITVOERING VAN DE ZIEKTEWET. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid, tevens voorzitter van het college van toezicht, be- doeld in art. 119 der Ziektewet, Mr. J, R. H. van Schaik, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's Gravenhage; en zijn Uit het Engelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 38) (VervolqT Het was merkwaardig, hoe zich zijn medegevoel gedurende die laatste maan den ontwikkeld had. Vroeger, toen hij zelf in zulke gemakkelijke omstandiqhe- den verkeerd had, had hij nooit oak maar het minste sympathie-qevoel voor het ver- driet en het lijden van zijn medemensehen gekend. En nu waren al zijn qedachten bij het dratma, dat zich te midden van die vier mtiren afspeelde, nu hoopte hij van ganscher harte, dat het Sir fames mocht gelukken om den patient, wie het dan ook mocht zijn, te redden nu leed hij mee met de menschen, die daarbinnen in de groot- ste spanning en angst zaten te wachten. Plotseling werd de voordeur heel zachtjes geopend en kwam er een bediende naar buiten. ,,Wilt u misschien iets hebben?" vroeg hij Bliss fluisterend. Dankbaar nam Bliss een whisky-soda en een handvol sigaretten aan. „Wie is er ziek vroeg hij zachtjes. ,,Mevrouw. ,De dokter is aan 't ope- reeren." benoemd tot leden van dat college: Mr. H. W. Groeneveld, hoofd van de afdeeling arbeiders- verzekering van het departement van Ar- beid, Handel en Nijverheid te 's Gravenhage; Mr. G. W. Sannes, lid van de Tweede Kamer; J. R. Snoeck Henkemans, lid van de Tweede Kamer; A. Borst Pzn., directeur van de N.V. v. d. Meer en Schoep's Bakkerijen en Han- delsmaatschappij te Rotterdam; H. P. Gel- derman C.Mzn., lid van de firma H. P. Gel- derman en Zonen te Oldenzaal; L. G. Korten- horst, algemeen secretaris der Algemeene Roomsch-Katholieke W erkgeversvereeniging Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, alge meen secretaris van het Verbond van Neder- landsohe Werkgevers; S. de la Bella Jr., secretaris-penningmeester van het Neder- lamdsch Verbond van Vakvereenigingen te Amsterdam; E. Kupers, voorzitter van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen te Amsterdam; J. S. Ruppert Jr., penning meester van het Christelijk Nationaal Vak- verbond in Nederland te Utrecht; J. A. Schutte, secretaris van het Roomsch-Katho- liek Werkliedenverbond in Nederland te Utrecht. Bij beschikking van den Minister van Ar- beid, Handel en Nijverheid is voorts aan be- doeld college als secretaris toegevoegd de heer E. M. Teenstra, oud-lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal. i BELGISCH KROONPRINSELIJK PAAR IN ONS LAND. De Hertog en de Hertogin van Brabant, j reizende onder den naam van Graaf en Gra- vin de Rdthy, zijn ten Paleize Het Loo aan- gekomen voor een bezoek aan H. M. de Ko- ningin. i De Hertog en de Hertogin logeeren ten Paleize. STIJGENDE ONTVANGSTEN DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. De ontvangsten der Nederlandsche Spoor- wegen over de maand Maart van dit jaar hebben 1.903.438,93 meer bedragen dan over deze maand in het jaar 1928. De totale ontvangsten van 1 Januari af tot 31 Maart 1929 bedroegen 42.738.758, tegen 39.712.580,78 over hetzelfde tijdsverloop in 1928, een vooruitgang dus van 3.026.176,79. DE BENOEMING VAN DEN NIEUWEN GOUVERNEUR VAN O.-VLAANDEREN. In Belgische politieke kringen is de onver- wachte benoeming van Mr. Weyler, liberaal, gewezen Senator voor Antwerpen, tot gou- vemeur van de provincie Oost-Vlaanderen, ter vervanging van den afgetreden, eveneens liberalen gouvemeur, graaf De Kerckhove de Denterghem, met verwondering vemomen. Terwijl de aftredende gouvemeur heengaat, omdat hij zich niet kon vereenigen, met het feit, dat de Gedeputeerde Staten in Oost- Vlaanderen homogeen katholiek konden blij- ven, dank zij de welwillende neutraliteit der Vlaamsch-nationale fractie van den provincie- raad heeft de regeering voor zijn vervanging de keuze laten vallen op den tot tweemaal toe bij de jongste verkiezingen van 26 Mei voor den Senaat en bij de verkiezing der provin ciate senatoren voor een tiental dagen ge stagen candidaat der Antwerpsche liberalen. Bekend is, dat verscheidene katholieke pro- vincieraadsleden hunne stem gaven aan den candidaat der Vlaamsche nationalisten Van Mierlo, uit Tumhout, die dan ook werd ge kozen. Mr. Charles Weyler is 58 jaar oud en maakt sedert 1892 deel uit van de advocatenbalie te Antwerpen. In 1908 werd hij voor het eerst door de liberale partij naar de Antwerpsche gemeenteraad afgevaardigd. Van 1918 tot 1921 was hij wethouder der Schelde-stad, en van 1921 tot de jongste ontbinding van het parlement maakte hij deel uit van den Senaat, waar hij herhaaldelijk voor de Ant werpsche havenbelangen opkwam. DE PLAATS VAN DE POLITIEKE HERSTEL-CONFERENTIE. Het weinig stichtelijk gekibbel tusschen de voomaamste deelnemers aan de politieke herstel-conferentie sohijnt, schrijft de N. R. Crt., nadat alien op hun beurt in deze kwes- tie een klein diplomatiek nederlaagje geleden hebben, zijn einde te naderen. Engeland kon zijn zin niet krijgen ten aanzien van Londen, welke stad de nieuwe regeering zoo goed ge- past zou hebben, omdat de leiders harer bui- tenlandsche politiek in beslag worden geno- men door moeilijke onderhandelingen met de Sowjet-Unie en Egypte. Frankrijk heeft de conference niet te Parijs kunnen krijgen en toen het een Zwitsersche plaats voorstelde, gingen de Duitschers hiermee wel accoord, maar vonden de Engelschen dit weer te ver van huis. Blijkbaar wilden zij een plaats waar de telefoon met Londen duidelijk was. Voor Brussel waren Engeland en Frankrijk beiden te vinden en de Belgen wilden natuurlijk graag als gastbeeren spelen, omdat zij ook hoopten dat wanneer de zaken daar hun be slag kregen, hun hoofdstad de beste kams zou hebben ,om als zetel voor de Bank voor In ternationale betalingen gekozen te worden. Maar nu wilde Duitsdhland er weer niet aan, omdat het de stemming onder de Belgen nog te weinig verzoenlijk achtte. Zoo konden drie der grootste belanghebbende mogendheden geen van alien hun zin krijgen en dientenge- volge bleef nog slechts Den Haag als con- ferentie-stad over. Onze residentie had het voordeel dat de drie grooten er geen bezwaar tegen konden aanvoeren, maar nu bleek de moeilijkheid Belgie tot den gang naar Den Haag, dien het ongaame schijnt te aanvaar- den, te bewegen. De geringe instemming der Belgen met deze keus blijkt een gevolg van de Utrechtsche publicaties. Dit lijkt niet redelijk. Ons land hoeft zich in deze zaak geen verwijten te maken, want niemand heeft, heeft de kwestie van echtheid of valsch- heid der stukken geheel daargelaten, ooit ontkend dat zij van Belgische hand waren. Nederland zal zich tegen niemand onhoffelijk toonen en heeft op het stuk van intematio- nale conferenties reeds een goed gevestigde traditie. Het ontving de eerste vredesconfe- rentie vele jaren geleden in Den Haag, de in- temationale conferentie welke op die van Genua aansloot, heeft daar vergaderd en an- dermaal zou men zich op volstrekt onzijdig terrein bevinden bij het bekrachtigen van een regeling die Europa op den weg naar defini- tieve vrede en verzoening alweer een belang- rijken stap vooruit moet brengen. Hoewel minister Hymans toen de Britsche en Fransehe zaakgelastigden Donderdagmid- dag nog eens dringende vertoogen ten gunste van Den Haag kwamen houden, zijn bezoe- kers niet dadelijk geantwoord heeft, is men toch overtuigd, dat Belgie ten slotte zal bij- draaien en de conferentie dus op 6 Augustus in Den Haag zal kunnen beginnen. Het ongeduld dat in de Duitsche pers over het langdurige gekibbel aan den dag komt, is alleszins begrijpelijk, maar er zijn nog andere belangrijker dingen vooraf te regelen en daar zijn nu slechts luttele dagen voor overge- bleven. Voor Duitschland hangt er veel van af dat de conferentie spoedig haar werk tot een bevredigend einde zal brengen en de nieuwe regeling van betalingen met 1 Sep tember zal kunnen functioneeren. Dat het zooveel voeten in de aarde heeft, het over de plaats van samenkomst eens te worden, voor- spelt weinig goeds voor het vlotte afdoen van de belangrijke kwesties van de agenda, welke laatste, naar men meent, eerst nog degelijk vastgesteld moet worden. Duitschland wenscht geen slecht voorbereide conferentie en vraagt zich af, hoe men, terwijl het zoo kort dag is ,over agenda en procedure nog vooraf eenstemmigheid zal kunnen bereiken. Naschrift. Nadat wij dit geschreven had- den, bereikt ons een bericht uit Brussel, dat Belgie, gelijk hierboven voorzien werd, „er zich bij neergelegd heeft", dat de conferentie in Den Haag bijeen zal komen. De handen van den man trilden. Bliss glimlachte geruststellend tegen hem, toen hiji de tumbler terug gaf. „Sir James staat bekend als een buiten- gewoon knap chirurg," zeide hij. ,,'t Z-ou niet <de eerste keer zijn, dat hij iemand het leven redde." Langzaam aan werd het later. Er moest ongeveer anderhalf uur verloopen zijn, toen het Bliss apviel, dat een voor een de lichten uitgedoofd werden. Even daarna ging de voordeur open. In de deurape- ning verschenen twee heeren, de een was de dokter, de andere een lange, magere man met een heel ernstig gezie'ht. Bliss kreeg een schok van verbazing, toen Sir James begon te spreken. Wat ldonk die stem nu heel anders dan op dien gedenk- waardigen dag in December. ,,Ik kan u werkelijk met de meeste stel- ligheid verzekeren," zeide Sir James, ,,dat de toestand van uw vrouw heel gunstig is. Volgens mijn opinie is er niet het min ste gevaar-. De operatie is uitstekend ge- lukt. U kunt werkelijk met een gerust hart naar bed gaan, Mr. Lanqdale." iBliss zag dat het gezicht van den man troik van emotie, toen hij den dokter zwij- gend de hand drukte met een eigenaar- dig brandend qevoel aehter zijn oogleden keek hij snel den anderen kant uit, totdat hij het korte ,,naar huis" van Sir James hoorde. -Precies om een uur hield de auto voor Harley street no. 7 stil. Sir James stapte uit en ikwam naar Bliss toe. ,,Je kunt tegen je patroon zeggen, dat je uitstekend gereden hebt," zeide hij. „Hier, dat is voor jou." Bliss nam zijn pet af, keek even met een eigenaardigen trek op zijn gezicht POINCARe GAAT HEEN. De staatsman die de Fransehe politiek door vele moeilijkheden in den tijd na den oorlog met vaste hand geleid heeft, is om gezondheidsredenen gedwongen, als minister- president af te treden. Uit vele parlemen- taire slagen is Poincard overwinnend te voor- schijn gekomen, want, hoewel hij felle tegen- standers had, is de meerderheid in het parle ment zich tot het laatst toe bewust gebleven, dat hij niet door een man van gelijk kaliber te vervangen zou zijn. Zijn laatste afmattende pleidooi voor de ratificatie van de schuldovereen- komsten met de Vereenigde Staten en Enge land heeft blijkbaar te veel van zijn krachten gevergd en hij heeft zijn laatste overwinning met een knak in zijn gezondheid moeten be- koopen. Onmisbaar is, schrijft de N. R. Crt., tenslotte niemand, maar moeilijk te missen, van het standpunt der Fransehe belangen, is hij zeker nu de politieke hersteleonferentie straks in Den Haag zal geopend worden en er Vrijdag in het Engelsche Lagerhuis het eerste onweersgerommel te hooren is ge- weest, dat doet vermoeden, dat het een nete- lige gedachtenwisseling zal worden. Er zijn trouwens meer malcontenten dan Engeland alleen. Er kan groote politieke verwarring in de volgende maand ontstaan. Bij de stabilisatie van den franc is Pom car 6 de minister van financien geweest die in orde den choas ge- schapen heeft. Bij het ratificatie-debat heeft hij zijn standpunt op het kantje doen zege- vieren. Men kan zijn opvolger niet benijden, wanneer de kwesties die met het nieuwe Duit sche betalingsplan, de ontruiming van het Rijnland en de instelling van een verzoenings- commissie samenhangen, aan de orde komen. Briand schijnt intusschen de beste man om hem op te volgen. ONTPLOFFING OP EEN KRUISER. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat Vrijdagmorgen aan boord van den Britschen kruiser ..Devonshire", tijdens schietoefenin- gen in het Oostelijk gedeelte van de Middel- landsche Zee een emstige ontploffingsramp plaats vond, waarbrj talrijke slachtoffers vielen. Het ongeluk moet aan het springen van een der nieuwe kanonnen van 15 c.M. te wijten zijn. Volgens opgave der admiraliteiten zrjn door de ontploffing een kapitein,'3 onderofficieren en 2 matrozen gedood, terwijl nog 7 matrozen tengevolge van de bekomen verwondingen overleden zijn. Bovendien zijn er nog 2 levensgevaarlijk ge- wond en 6 licht gewonden. De kracht van de ontploffing was zoo hevig, dat de geheele gesohutstoren wegge- slagen werd. De kruiser is thans op weg naar Malta. HET VERDRAG VAN KELLOGG EN DE BEPERKING DER OORLOGSVLOTEN De regie klopt. Woensdag heeft president Hoover op het Witte Huis te Washington plechtig het van kracht worden van het ver- drag van Kellogg tot uibanning van den oorlog afgekondigd en dienzelfden dag hebben MacDonald te Londen en Hoover te Washing ton verklaard, dat hun landen him vloot- programma zullen opschorten tot tijd en wijle zij samen over een definitieve overeenkomst omtrent de onderlinge sterkte hunner vloten overleg hebben gepleegd. Deze bijeenkomst schrijft de N. R. Crt., zal waarschijnlijk in October gevoerd worden. MacDonald wil er zelf den Oceaan voor oversteken en de Engel sche premier kan moeilijk zijn land voor ge- ruimen tijd verlaten voordat de regeerings- conferentie inzake de schulden en vergoedin- gen en de algemeene Volkenibondsvergadering achter den rug zijn. Daar zullen Augustus en September wel mee heengaan; zeker indien men zoo weinig haast blijft maken, met het vaststellen van plaats en datum van de regee- ringsconferentie. Belgie heeft als plaats van I samenkomst afgedaan, omdat Duitschland daar gezien de chauvinistische stemming, waarin een deel van de bevolking nog steeds blijkt te verkeeren, niet wil verschijnen. Zwit- serland is voor de Engelschen te ver weg, zoodat de kans groot schijnt te worden, dat de conferentie ten slotte in ons land gehou- den zal worden; als hier al thans in de druk- ste vacantiemaand een behoorlijk onderkomen voor de deelnemers te vinden zal blijken. Lukt dat niet, dan zal Frankrijk ten slotte toch gedwongen wezen zijn verzet tegen Lon den als plaats van samenkomst op te geven, anders komt er heelemaal niets van. Intus schen dringt de tijd; de Volkenbondsvergade- ring, die den eersten Maandag in September geopend moet worden, kan dadelijk na de opening wel voor korten tijd verdaagd wor den, maar niet voor lang, omdat zulks te ver afgelegen landen, die hun afgevaardigden overzee moeten zenden op te veel lasten zou jagen. Uit de verklaringen van MacDonald valt af te leiden, dat de besprekingen te Was hington grondig worden voorbereid, dat men reeds den weg, die tot overeenstemming leiden kan, gevonden heeft en dat men dien ook reeds een goed deel afgelegd zal hebben als MacDonald over twee of drie maanden de reis naar de Vereenigde Staten zal onder- nemen. Daar de regeling van het vlootvraag- stuk dringend noodig is om eindelijk tot de vooribereidende algemeene ontwapetoingscon- ferentie te geraken en die regeling in de eerste plaats weer van de overeenstemming tusschen Engeland en de Ver. Staten af- hangt, dient men zich over de verklaringen die Vrijdag te Londen en te Washington zijn afgelegd, te verheugen en moet lifen erken- nen ,dat hiermee waarlijk aan het verdrag van Kellogg een joyeuse entree bereid is. Deze dntree zou nog heuglijker zijn geweest zoo er niet de schaduw over viel van het Russisch-Chineesche conflict. Wel hebben beide partijen verklaard zich wel bewust te zijn van de verplichting, die zij als ondertee- kenaars van het verdrag op zich hebben ge- nomen en bestaat er ook inderdaad goede hoop, dat het niet tot een oorlog komen zal, doch het geschil stelt meteen de groote zwak- te van het verdrag in het licht; het ontbre- ken van sancties, zooals die het statuut van den Volkenbond w61 kent. Het verdrag be- rust dan ook vrijwel uitsluitend op den goe- den wil en het fatsoensbesef van de onder- teekenaars. Dat geeft echter juist waarde aan het bewijs van goeden wil, dat Vrijdag door Engeland en de Ver. Staten gegeven is. De weg tot een duurzamen vrede is lang en moeizaam en elke schrede verder op dien weg hoe klein ook, verdient van harte te worden toegejuicht. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Naar we vememen heeft de heer P. van Cadsand het voomemen te kennen gegeven met September aanstaande ontslag te nemen als lid van den gemeenteraad. Hij zal op de lijst der Staatkundig Geref. partij worden op- gevolgd door den heer B. van Neerbos Jr. HET WATER IN HET KANAAL VERONTREINIGD. Het water op het kanaal GentTer Neuzen is sinds de vorige week dermate verontrei- nigd, dat naar het zich laat aanzien de visch- stand als vermoord kan worden beschouwd. Ook de Stijfselfabriek te Sas van Gent, die voor het fabriceeren harer producten water aan het kanaal onttrekt ondervindt door deze omstandigheid groot nadeel, in de kwaliteit van dat product. Deze omstandigheden hebben ook het be- stuur der Bad- en Zweminrichting alhier, welke eveneens haar waterverversching van het kanaal moet ontvangen aanleiding ge geven de inrichting te sluiten, en inmiddela een onderzoek te laten instellen naar den aard der verontreiniging van het water. Naar verluidt zou de lage waterstand in Belgie, een gevolg van den geringen neerslag in de laatste maanden, aanleiding zijn, dat men, om de vaarten die met het kanaal in naar den halven sovereign, dien .hij ver- volgens zorgvuldig in zijn vestzakje op- borg. ,,Damk u wel, Sir James, zeide hij toen. ,,Hoe staat het met den handdruk, u bent u toch wel vlijtig aan 't oefenen Bij die woorden keerde Sir James, die bijna de voordeur van zijn huis bereikt had, zich plotseling om en staarde den spreker overbluft aan. Bliss sehakelde in op zijn eerste versnelling. ,,'t Gaat mij heel goed, dank u wel," ging hij lachend voort. ,,Kijk, u schijnt me nu toch te herkennen. „Mijn jonge vriend met de millioenen!" bracht Sir James er met moeite uit. .Met een verschrikt gezicht hief Bliss de hand op. ,,Sst", fluisterde hij. „Verraad me als- jeblieft niet. Ik ben niemand anders dan Bliss, chauffeur bij de Sun Motor Com pany, op een safaris van dertig shilling in de week, fooien niet inbegrepen. Dank u nog wel voor den halven sovereign, Sir James. Ik zal een gedeelte ervan be- steden am op uw gezondheid te drinken. Goeden avond." Bijna onhoorbaar reed de auto weg, terwijl de dokter onbeweeglijk midden op het trottoir haar overbluft stond na te staren. Op den hoek van de straat hield Bliss stil om een sigaret aan te steken. ,,Dat is nog eens een avond naar mijn hart", mompelde hij tevreden, terwijl hij den lucifer weggooide en den wagen weer in beweging bracht. Eerst Frances en toen mijn waarde vriend, de esculaap. Als ik nu..." /Haastig remde hij en bracht den wagen een paar meter verder tot stilstaan. In 't midden van de straat stond een man met uitgestrekte armen, een man, die wel uit den grond verrezen scheen te zijn, zoo plotseling was hij komen opdagen. De j verschijning was gekleed in avond- costuum, onder jas of hoed. U'Hallo", riep Bliss, ,,is er wat S Met een paar stappen was de man bij de auto. i Het was iemand met een eigenaardig i uiterlijk, aan wien men duidelijk den bui- tenlander kon zien. Zijn gezicht was be- zaaid met zomersproeten, maar de huid i daaronder was zoo doodsbleek, dat de sproeten ster.k geprononceerde bruine vlekjes werden. Met triHende handen omklemde hij het portier van de auto, ter wijl hij angstig gejaag.d begon te spreken. „Stop", zeide hij met een stem, die hij tevergeefs trachtte rustig te doen klinken. ,,Stop. Ik moet mee." Verwonderd boog Bliss zich over den zijkant van de auto heen. ,,U schijnt wel te denken", zeide hij verontwaardigd, ,,dat deze wagen uw particulier eigendom is." Bij die woorden keerde de man, die het ortier al opengemaakt had, zich weer tot iss. ,,Je bent toch een taxi?" vroeg hij ver- baasd. ,,Waara.c.htig niet", zeide Bliss met den noodigen nadruik. ,,0, maar dan kan ik je toch wel hu- ren?" vroeg de man haastig. ,,Ik zal je dubbel tarief betalen, als 't moet driedub- bel en ik heb je maar een half uurtje noo dig; vooruit, beslis nu maar gauw. Vijf pond voor jou als je nu meteen decideert," ,,Ja, eigenlijk is het een heel gewone huurauto.zeide Bliss nog wat onzeker. „Dan is in 't orde", viel de man hem in de rede. ,,Adam street no. 9 en zoo snel moqelijk, alsjeblieft". Bliss deed zooals hem gezegd was. De straten waren nu bijna geheel verlatenr waardoor de rit maar een paar minuten duurde. Toen de a.uto stilhield voor no. 9 zag Bliss, dat het een groot, doodsch uit'ziend huis was alleen op de allerbo- venste verdieping was een van de ramen verlicht. Het portier werd met een ruk opengedraaid en de nieuwe passagier sprong vlug uit de auto. ,,H.ier moet je even wachten", zeide hij kortaf. Voor de deur van no. 9 bleef de man even staan, klaarblijkelijk zocht hij naar den huissleutel. Even daarna ging hij het huis binnen. Toen Bliss, een paar minu ten nadat hij zijn passagier had zien ver- dwijnen, toevalliq omkeek, merkte hij, dat het kleine electrische lampje, binnen in de auto, uitgedraaid was. Snel qlipte hij van zijn zitplaats af, opende het portier en bleef toen gedurende eenige oogenblikken on.beweeglijk staan. Terwijl hij naar den afsluiter zocht, was zijn hand tegen iets zachts, iets weeks aanqekomen, iets dat aanvoelde als bont. Snel draaide hij het licht op. In den verst verwijderden hoek van den auto zat een vrouw, gekleed in een zwaren bontmantel, met een dichte voile voor haar gezicht. Van haar uiter lijk was niets te zien, haar stem echter was zacht en melodieus. (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1