ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. N.V. Stoomwasscherlj TRIO No 8404 Vrijdag 26 Juli 929 69 Jaar^ pi g- Eerste Blad. om, g ABUfiHEMEMTSPRIJS: 1IIHINLAHD. BUITENLAND. FEUILLETON. LANDBOUWBEBICHTEN. QEMENQDE BEBICHTEN, is foch goedkooper. SUHADEVERGOEDING IN VERBAND MET DEN MOORD OP EEN BOERENZOON. PROVINCIATE STATEN VAN ZEELAND. VLISSINGEN jfl NEUZEN COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60 per jaar Voor Belqie en Amerika f 2,25, overiqe landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdap- en Vrijdaqavond. GEBREK AAN PRIESTERS. Wegens het gebrek aan priesters in het aartsbisdom .viechelen en in het bisdom 's-Her- togenlbosch heeft de bisschop van Breda ver schillende priesters uit het Bredasche diocees voor deze bisdommen beschikbaar gesteld. De eerste benoemingen in het bisdom Den Bosch hebben reeds plaats gehad. STIJGING VAN DE TARWEPRIJS. ;Op een telegrafisch verzoek van de directie van <len Landbouw aan het Internationaal Landlbouw'-Instituut te Rome om inlichtingen omtrent factoren, welke van invloed zijn op de stijging van den tarweprijs is het volgende telegrafische antwoord ontvangen: Uit Ottawa is op 18 dezer getelegrafeerd, dat de toestand in West-Canada slecht is we gens droogte; in Saskatchewan heeft het ge- was ernstig geleden en varieeren de vooruit- zichten van den oogst van slecht tot op zijn best gemidd'eld. In Alberta trad in sommige streken tijdelijk verbetering in, maar meer regen is noodig. In het Oosten van Manitoba is de toestand beter dan in het westen. In Oostelijk Canada blijken de omstandigheden bij voortduring gunstig. Voigens een telegram uit Washington van 17 dezer heeft de oogst van wintertarwe in de Ver. Staten van Amerika plaats onder over het algemeen gunstige condities. De zomer- tarwe heeft groote behoefte aan regen en wordt nog niet geoogst. Uit Melbourne werd telegrafisch bericht van 18 dezer ontvangen over onvoldoenden neer- slag in vele streken. De uitzaai is afgeloopen. De vooruitzichten zijn in West-Australie uit- muntend; in Zuid-Australie gemiddeld, in Vic toria bevredigend en in Nieuw Zuid-Wales be- neden het gemiddelde. Het Hof van Assisen te Antwerpen, dibmaal zeteland zonder bijstand van gezworenen, heeft uitspraak gedaan in zake den eisch van 150.000 francs schadevergoeding aan de weduwe De- zutter, moeder van den te Beernem in West- Vlaanderen vermoorden boerenzoon. Na de pleidooien der advocaten van beide partijen werd aan de weduwe Dezutter 75.000 francs, solidairlijk te betalen door de venoor- deelden Hoste en Schepers, toegewezen. DE ENGELSCHE STEENKOOL- NIJVERHEID. iDe arbeidersregeering in Engeland ziet zich al dadelijk bij den aanvang van haar bewind voor een moeilijk vraagstuk geplaatst. De partij, waaruit zij voortgesproten is, heeft schrijft de N. R. Crt. voor de verkiezingen beloofd, dat zij den werktijd' in de mijnen, die na de mislukte zevenmaandsche staking in 1920 op acht uur was gdbracht, weer gelei- delijk op zeven uur zou terugbrengen. Men zal zich herinneren, dat in Mei van dat jaar, toen het subsidie aan de Engelsche mijnen op- hield, deze verklaarden zonder een loonsverla- ging met 10 de exploitatie niet te kunnen voortzetten. Hierover brak toen de spoedig ond'erdrukte algemeene staking uit, waarvan de mijnwerkerstaking een onderdeel was, dat gehandhaafd bleef. Om uit de moeilijkheid te komen, liet de conservatieve regeering toen een wet aannemen, waarbij voor den tijd van vijf Uit het Enpelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 37) Vervolq. „Xk zal je eerlijk de waarheid zeqqen. Het qeld, dat ik voor het slaqen van mijn plan noodiq had, heb ik qeleend van mijn erqsten vijand, onder de voorwaarde, dat ik op qeen manier er persoonlijk van mocht profiteeren „Van je erqsten vijand heb je het qe leend", herhaalde ze verbaasd. ,,Wat be- zielde hem, om het jou te qeven?" „:De man had nu eenmaal zekere ver- plichtinqen aan me", leqde Bliss haar uit, ,,die hij met qeen moqelijkheid kon neqeeren. Je kunt me qelooven, als ik je zeq, dat die vijfhonderd pond voor hem evenveel beteekenden als een penny voor ons. Hij is een type, dat in een royale bui dikwijls zulke sommen weqqeeft, zonder er iets van te merken." ,,Zoo nu en dan", zeide ze, terwijl ze hem strak aankeek, ,,ben ik banq, dat je niet heelemaal qoed bij je hoofd bent". ,,Wel, qewoonlijk ben ik er zeker van", lachtte Bliss. ,,Neem vanavond bijvoor- beeld. Hier in dat kleine restaurant, ter- 1 wijl mijn eeniqe bezittinq een paar shil- linq i$ en de kleeren die ik aanheb, heb jaar een verlenging van den werktijd in de mijnen, die wettelijk op 7 uur was vastgesteld, met een uur, dus tot acht uur, mogelijk werd gemaakt. Tegen deze „moordenaarswet" ge- lijk zij het noemden verzetten de mijnwerkers zich met alle macht, totdat ten slotte hun kracht gebroken was en zij vrijwel over de ge- heele lmie moesten toegeven. In het conflict hadden zoowel de aibeiders als de eigenaars een uiterst koppige houding aangenomen; laatstgenoemden vooral door zich met hand en tand tegen elke overheidsbemoeiing te ver zetten, welke hun tot een rationeelere uitoefe- ning van het bedrijf zou dwingen. De kern van het conflict lag dan ook hierin, dat de mijnwerkers meenden, dat een behoorlijke loon- regeling en den werktijd van 7 uur wel te handhaven waren, mits men de mijneigenaars maar dwong tot een samenwerking, die eens- deels tot minder kosten, anderdeels tot een betere prijs voor het product zou leiden. In- derdaad is de uitrusting van menige Engelsche mijn verouderd en zou er door een behoorlijke verkoopsorgonisatie wel een beter rendement te verkrijgen zijn. De ongunstige resultaten van een deel der mijnen, ook na de verlenging van den werktijd tot acht uur, hebben ten slotte een deel der eigenaars gedwongen stap- pen in de goede richting te ondernemen, doch men is in dat opzicht lang niet zoover gegaan als de vroegere commissies van deskundigen hadden aanbevolen en als ook de leiders van de aibeiders zouden willen. De arbeiderspartij, die haar kiezersvolk be loofd heeft den zevenurigen werkdag in de mij nen te herstellen, ziet zich weer voor dezelfde moeilijkheden geplaatst als in 1926. Een ab rupte verkorting van den werktijd zou een loonsverlaging tengevolge moeten hebben waarin de mijnwerkers zeker niet zouden be- rusten. Hun loonen zijn er trouwens over het algemeen niet naar, dat zij zulks zouden kun nen. Omgekeerd echter kunnen de eigenaars bij behoud van het bestaande loon geen ver korting van den werktijd toestaan, daar zulk hun vaak tcch reeds noodlijdend bedrijf den nekslag zou geven. De productie van steen- kool is ruimschoots voldoende om aan de vraag te voldoen. Zij is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daar staat weliswaar ook een eenigszins grooter verbruik tegenover, doch hiervan heeft de Engelsche producent niet kun nen profiteeren, zoodat Engelands aandeel in de steenkoolvoorziening procentsgewijze ge- daald is. Alleen een versterking van den uit- voer zou de Engelsche industrie er weer boven op kunnen helpen. Dat beteekent echter, dat de prijs van het product eer verlaagd dan verhoogd zal moeten worden, m.a.w. als men den werktijd verlaagt zonder het weekloon te verlagen, kunnen de kosten daarvan niet ge- vonden worden in prijsverhooging voor den uit- voer. Ook prijsverhooging binnenslands is niet wel mogelijk, daar deze weer gepaard zou moeten gaan met allerlei protectionistische maatregelen, andere takken van nijverheid, die een zwaren concurrentiestrijd te voeren heb ben, zou benadeelen en de bevolking een belas- ting op zou leggen, die van een arbeiders regeering niet te verwachten is. De eenige uitweg, als men tot een werktijd van zeven uur per dag wil terugkeeren, is dus een ratio- nalisatie van de productie en van den ver- koop. Het schijnt, dat Mac Donald inderdaad dien kant uit wil sturen en niet voor W|f|t- gevende maatregelen om de mijneigenaren tot samenwerking te dwingen zal terugdeinzen. Dergelijke maatregelen eischen echter zeke- ren tijd van voorbereiding en werpen eerst op den duur effect af. Bij de vermindering van den werktijd zal men daar rekening mee moe ten houden, zoodat deze slechts heel geleidelijk tot stand mag komen. Ook dat schijnt de regeering in te zien. Het is te hopen, dat zij dat inzicht ook den mijnwerkers bij zal weten te brengen en dat zjj ook naar de zjjde van de eigenaars den noodigen tact zal toonen om hen niet al te zeer lcopschuw te maken voor de hervormingen, die onvermijdelijk zijn, wil zij haar verkiezingsbelofte gestand doen. In het Lagerhuis is al een steekspelletje van vra- gen en antwoorden gehouden, dat den indruk wekt, dat men zich van regeeringszijde de neteligheid van het vraagstuk en de kieschheid waarmee het aangepakt moet worden, wel be- wust is. ik een qevoel, a'lsoif ik in het paradijs zit Wat is er?" Met een ruk draaide hij zifn hoofd om. Zonder dat ze het qemerkt hadden, was een maqer jonqmensch, qekleed in een on- smakelijk uitziend werkpak, hun tafeltje qenaderd. Terwijl hij de boodschap over- pracht, leunde hij vertrouwelijk over Bliss heen. ,,'t Spijt den baas heel erq," beqon hij met een schorre stem, ,,maar twee lui zijn d r ziek en Georqe moest met een waqen naar Yorkshire. Hij is daarnet opqescheld en nou moet jij rijden." Bliss knikte. ..Over vijif minuten zal ik zorqen er te zijn", beloofde hij. De man verdween met een qrijns, die zijn sympathie moest uitdrukken. ,,I'k moet weq", mopiperde Bliss. ,.De menschen daar in de qaraqe houden er niet de minste rekeninq mee, dat ik mijn vrijen avond heb." ,,Daar is nu eenmaal niets aan te doen", antwoordde Frances, terwijl ze haar handschoenen aantrok. "Wil je daar noq even blijven zitten?" vroeq hij. ,,Ik wil je qoed in me opnemen. zooals je nu bent." De man met de mandoline was weqqe- qaan, maar aan den anderen kant van het kleine zaaltje zat een qroep jonqelui waarvan een een viool te voorschijn had qehaald, waarop hij zacht zat te tokkelen. Het zaaltje was nu stampvol, de atmos- feer was een eiqenaardiqe menqeh'nq van qauren, waarvan taibaksrook en een qe- braden vleesch en uien luchtje wel de twee hoofdbestanddeelen waren. En 't was in zulk een milieu, dat Bliss voor het eerst bewust de vrouw zaq, door wie hij een TER NEUZEN, 26 JULI 1929. R.K. GYMNASIUM EN KWEEKSCHOOL. Toegelaten tot de lste-klasse van 't Gym nasium der Eerw. Paters Augustijnen, Oscar de Rid'der, tot heden leerling der R.K. Ulo- j school alhier en tot de R.K. Kweekschool der Eerw. Zustens Urselinen te Boxtel, Gabrielle Dieleman, eveneens leerlinge van bovenge- noemde school. VRIJSTELLING VAN DIENSTPLICHT. |Bij beschikking van den Minister van De- fensie is aan den dienstplichtige A. de Jonge Hchting 1925, te Zaamslag vrijstelling van den dienstplicht voor goed verleend. DE WEGENBELASTING. Het bestuur der Kon. Ned. Automobiel Club heeft op zijn verzoekschrift aan den Minister van Financien vernomen, dat de weging op den weg van automobielen in verband met de wegenbelasting tot 15 Augustus a.s. wordt op- geschort. Tot dien datum zijn automobilisten dus in de gelegenheid hun auto's vrijwillig onder amibtelijk toezicht te doen wegen, zij vermijden zoodoende dus de latere verplichte weging op den weg, die uit den aard der zaak veel oponthoud voor hen zou medebrengen. EXAMEN HOOFDAKTE. Geslaagd te Rotterdam voor het examen Hoofdakte den heer Th. Last te Breskens. SCHUUR AFGEBRAND. Maandagmiddag tegen half zes ontstond brand in de groote landbouwschuur van den heer Am. van G. in de buurtschap Kapellebrug, gem. St. Jansteen. De schuur zat vol met vlas, dat een prooi der vlammen werd. Ook een paar palen voor electriciteitsgelei- ding raakten in brand. Huis en aangebouwde winkel en stal bleven behouden. Oorzaak van den brand onbekend. EEN GROOTE KIES. Bij graafwerk ten behoove van de haven van Vlissingen is een enorme, vijf-en-twintig c.M. lange en negen c.M. breede kies opgedolven, waarschijnlijk van een mammoeth. VLASINDUSTRIE VAN TSJECHOSLOWAKIJE. Men schrijft uit Praag aan de N. R. Crt.: De Centrale Vereeniging der Vlasproducen- ten heeft de regeering een memorandum aan- gebod'en, waarin zij er op wijst, dat de vlas- productie zou kunnen dienen om de verliezen bij den beetwortelteelt weder goed te maken. De vereeniging heeft in die richting proefne- mingen gedaan, waarbij zuivere opbrengsten van 5000 tot 7000 kr. per H.A. werden ver- kregen. Het is daarvoor echter noodig, de productie te verbeteren en gebruik te maken van prima in het bijzonder versch en Ne- derlandsch zaadgoed. In den loop der fhatste acht jaren bedrofig de invoer van vlas meer dan een milliard kro nen. Het is in het belang van de handels- balans, wanneer de inheemsche vlasbouw krachtig wordt bevorderd. Vlas- en linnen- productie worden bedreigd door de protectio nistische heffingen van Amerika, waarheen 30 der productie gaat. Om de heffings- actie te verlammen zou het noodig zijn de goederenwaarde met 50 te verlagen, het- geen slechts mogelijk is door verhoogde ratio- naliseering en verlaging van de grondstofprij- zen. Negen vlasspinnerijen met 60.000 spoelen zijn bij de algemeene bedrijfsbeperking geheel stop gezet. De Vereeniging eischt tenslotte, dat een fonds van 10 tot 15 millioen zal worden ge- sticht ten behoeve van de centralisatie van de vlasproductie, dat haar reductie op de vervoer- tarieven en belastingen zal worden verleend, en dat de invoer van met vlas concurreerende producten (kuntzijde) worden bemoeilijkt. qeheel nieuw qevoel had leeren kennen. Ze was een slank en mooi qebouwd meis- je, wat door haar slechtzdttend confectie- mantekostuum slechts ten deele verbor- qen werd. Achter teqen de blanke huid van haar mooi qeronden hals 'laq een don- kere krul, welke uit het zware qevlochten kapsel ontsnapt was. Weliswaar zaq ze wat bleek, maar haar karakteristieke wils- krachtiqe mond sprak elke qedachte aan ziek zijn teqen. Ze had qroote, hddere ooqen, waarmee ze hem nu plotselinq half-lachend, half-verontwaardiqd aan keek, toen ze zijn blik ontmoette. ,,Hoe durf je me zoo aankijken", pro- testeerde ze. ,,Nnq heel eventjes", vroeq hij smee- kend. Hij keek naar haar eenvoudiq zwartvil- ten hoedje met zijn eeniqszins verboqen rand, dat als eeniqe versierinq een fclein verreqend bosje viooltjes had. Daarna keek hij naar haar handschoenen, welke ze juist aan 't dichtknoopen was; wat wa ren ze teekenend met hun vele stoppen! Hij keek zelfs naar de eenvoudiqe rijq- laarzen met hun dikke zolen, waarvan de een met een zooqenaamd onzichtbaar lapje prijkte. Nu lachte ze vrij-uit, waar- door een rij tanden te zien kwamen, die miss Maisie Linden haar benijd zou heb ben. ,,Ik denk er niet aan, om noq lanqer te blijven zitten", zeide ze quasi veront- waardiqd, terwijl ze meteen opstond. Bliss volqde haar voorbeeld. In zijn overmoediqe bui drukte hij den kellner, die hem qedienstiq aan zijn jas hielp, stil- letjes six pence in de hand, met het pret- tiqe qevoel, dat hij eiqenlijk iets deed, wat niet mocht. DOOR DE HITTE BEVANGEN. Een driejarig meisje te Weert werd zoo- danig door de hitte bevangen, dat geneeskun- dige hulp moest worden ingeroepen. De dok- ter constateerde, dat het kind een zonnesteek had opgeloopen. De kleine is aan de gevolgen hiervan overleden. DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN EN GEDOOD. Te Hengelo werd tijdens een onweer de 73- jarige landbouwer Bergerink door den blik- sem getroffen en gedood. EEN KERK VERBRAND. Te Bernlock is brand uitgebroken in de kerk. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, slaagde er niet in het vuur te blusschen; het gebouw was dan ook weldra geheel vernield. Men denkt, dat de brand door kortsluiting is ontstaan. ZONDERLINGE BERGPLAATS VOOR GELD Onder de gemeente Ede is het woonhuis van den heer v. M. afgebrand. Deze had voor de cooperatieve eierveiling te Ede een bedrag van ongeveer f 1000 aan papier ontvangen en dit in de kachellade verborgen. Het geld is ver- koold uit de puinhoopen te voorschijn gehaald. LIEFDE IS BLIND EN DOOF. Een personenauto, die in zeer kalme vaart den weg van Valkenburg naar Meerssen pas- seerde, heeft een minnend paartje, dat zich midden op den weg bevond, aangereden. De bestuurder stelde achtereenvolgens den hoorn, den claxon en de sirene in werking zonder dat hij er evenwel in mocht slagen de jongelui in hun teedere overpeinzingen te storen. Hij reed daarop tegen het meisje aan, dat op den grond geworpen werd', zonder zich ernstig te ver- wonden. De verliefde jongeman sprong naast den bestuurder in den auto, waarschijnlijk om met hem af te rekenen. De chauffeur diende hem echter een flink pak slaag toe, en reed verder. Of de liefde er ook onder geleden heeft EEN BELEGERING. Te Widdin heeft de politie een man, die een dubbele moord begaan had en zich niet wilde laten aanhouden, urenlang belegerd in zijn huis, dat hij in een vesting had herscha- pen. Toen het schieten van de politie geen uitwerking had besloot zij het huis in brand te steken. Toen zij dit voomemen ten uit- voer bracht, pleegde de misdadiger zelf- moord. Zitting van Donderdag 25 Juli 1929. Aanwezig waren 40 leden. Afweizig de heer De Baare met kennisgeving alsmede de heer Wallien, die later ter vergadering kwam. Onderzoek geloofsbrief. Door een daartoe door den Voorzitter aan- gewezen commissie werd de geloofsbrief van den heer L. Doeleman die benoemd is ver- klaard tot lid der Staten in plaats van wijlen den heer J. W. van Oeveren, onderzocht en in orde bevonden, waama op advies van die commissie tot toelating werd besloten. De nieuw benoem.de werd daarop door den Voorzitter beeedigd en geinstalleerd. Ingekomen stukken. Ingekomen was een adhaesiebetuiging van burgemeester en wethouders van Kortgene aan adressen van de middenstandsvereenigin- gen te Goes inzake verlaging der tarieven voor goederenvervoer op het veer Kortgene Wolphaartsaijk. Verder een verzoek van het bestuur der R. K. Landbouwwinterschool te Hulst om verhooging van de toegekende bijdrage in de kosten van den bouw der school. ,.Wees maar niet boos", zeide hij la- chend, terwijl hij naast Frances de deur uitqinq, ,,ik wou je alleen maar even qoed opnemen, zoodat ik ime later precies zou kunnen herinneren, hoe je er op dat ooqenblik uitzaq". HOOPDSTUK XV. Toen Bliss aan de qrardlfre kwam, vond hij er denzelfden slanken en eleqanten jonqeman, die in het kantoor met een verveeld qezicht op hem zat te wachten. Hij keek nauwelijks op, toen hij Bliss hoorde binnenikomen. ,.Neem de zes cylinder Sun en qa naar Hanley street no. 7", zeide hij kortaf. „Moet ik den heelen nacht rijden?" vroeq Bliss. ,,Iik weet het niet", antwoordde de jon qeman, ,,je moet een dokter naar de een of andere neqorij brenqen." Na een korte inspectie van de zes cy linder Sun, welke hem volikomen in orde toeleek, spronq Bliss op de chauffeurs- plaats, sloeq het deurtje achter zich dicht en reed snel de qaraqe uit. Al dien tijd had hij een eiqenaardiq qevoel, alsof het adres hem om een of andere reden be- kend was. Toen hij den hoek van Harley street omdraaide en de nummers beqon af te lezen, beqreep hij ineens met een schok van verbazinq, dat aan dat vaqe qe voel een heele positieve herinnerinq ten qrondslaq laq. Voor het huis van Sir James Alroyd hield hij still. Met samenqeknepen lippen, inaar met ooqen, die verdacht schitterden liep hij naar de deur en drukte op het schelknopje. De deur qinq open en Bliss zaq denzelfden bediende, die hem den Zondagsdienst VlissingenBreskens. Naar aanleiding van de vraag van Mr. Job. Adriaanse in de vergadering van 25 Jimi j.l. om voor of in de volgende vergadering de meening van Ged. Staten kenbaar te willen. maken omtrent de inlegging van een middag- dienst VlissingenBreskens op Zondag, zeg- gen Ged. Staten dat dit dan een boot van Vlissingen naar Breskens moet zijn, vertrek- kende onmiddellijk na aankomst van trein 107 (aankomst Vlissingen 13.14) alzoo om 13.20. Die boot zal dan ook de passagiers kunnen meenemen, die worden aangevoerd met de treinan 303 (aankomst Vlissingen 12.22) en 138 (aankomst 12.33). Omtrent de aansluiting met de van Breskens vertrekkende trams is te rade gegaan met den directeur van de stoom- tramwegmaatschappij BreskensMalde- ghem, die heeft medegedeeld, dat na de in- dienstneming van de lijn BreskensRetran- chementKnocke, welke dezer dagen zal plaats hebben, op Zondagen een tram om 13.55 van Breskens in die richting zal ver- trekken. In gewone omstandigheden zal die tram dan aansluiting op de bedoelde boot kunnen geven. De tram naar Maldeghem, van 1 Juli om 13.20 van Breskens vertrekkende, zal, naar des directeurs mededeeling, in de bestaande dienstregeling niet meer gewijzigd kunnen worden omdat dan de aansluitingen naar de kust voor verschillende plaatsen verloren zouden gaan. Deze tram komt Ged, Staten in de gegeven omstandigheden voor van minder belang te zijn, dan die in de rich ting Knocke. De bedoelde boot zou verder de passagiers, aankomende met de tram van 12.53 uit de richting Maldeghem en met die van 13.14 uit de richting Sluis, kunnen terugbrengen naar Vlissingen voor den daar om 16.13 vertrek- kenden trein 1677. In de veronderstelling, dat bij de Staten tegen deze regeling, waardoor aan de van verschillende zrjden gerezen bedenkingen al- thans eenigermate wordt tegemoet gekomen, wel geen bezwaar zal bestaan zouden Ged. Staten bereid zijn, haar op een nader door him college te bepalen datum en voorloopig alleen voor de zomermaanden van dit jaar in wer king te doen treden. De heer VAN 't HOFF verklaarde tot zijn spijt, dat Ged. Staten gekomen zijn met een voorstel om weer een middagdienst in te leg gen. Hij wilde zijn meening over den Zon- dagdienst nog eens nader kenbaar maken. Hij wees op de taak van de overheid ten opzichte van den Zondagsdienst. De overheid moet in verschillende gevallen dwingend optreden en dat is hier ook noodig. Als de overheid den Zondagsdienst beperkt is dit haar goed recht. Men maakt meer en meer van den Zondag een dag van genot. Het standpunt van den heer Adriaanse is een heel ander dan dat van spreker, wat hij nader uiteen zette. Wij hebben ons te buigen voor het gezag van God en daardoor komen de twee beginselen tegenover elkander te staan. De Zondagsrust is het doel om te komen tot Zondagsheiliging. Meerdere leden hebben zich verklaard tegen uitbreiding van den Zondagsdienst. Missohien komt er dan nog een vijfde boot. Hij dient een motie in, waarin Ged. Staten worden uitgenoodigd op hun voorstel terug te komen. De heer ADRIAANSE zeide ,dat reeds her- haajldelijk discussie over dit onderwerp is ge- voerd. Hij meent, dat hij door het antwoord f NGEZONDEN MEDEDEFT,? NGVC Kegelmatige en frsmco afhaling en bezorging. Nette hediening. voriqen keer met zooveel qedienstiqheid ontvanqen had. „lDe waqen van de Sun Motor Com pany", kondiqde Bliss aan. „Sir James heeft qezeqd, dat je maar even moet wachten, chauffeur", ant woordde de buttler met een air van qe- wichtiqheid, ,,hij komt dadelijk. Je behoeft je motor niet stop te zetten, want hij heeft noqal haast". Bliss liep toen teruq naar de auto, qinq op zijn plaats zitten en trok zijn pet ver in zijn ooqen. Even daarna verscheen Sir James met een kleine, zwarte instrumen- tentasch in de hand. Met de hand op den knop van het portier qaf hij zijn orders. ,,Naar Walton on Thames", zeide hij kortaf. ,,Zoo snel moqelijk, maar niets ris- keereh alsjeblieft. Beqrepen?" ,,Ja, mijnheer", antwoordde Bliss, zon der het hoofd om te draaien. De dokter stapte in en trok het portier achter zich dicht; even daarna reed de auto weq. Noq binnen het uur hadden ze Walton bereikt. Even daarna draaide Bliss, volqens de instructies, welke hij door de spreekbuis ontvinq, de oprijlaan van een qroot buiten in en hield stil voor de voordeur. Alle ramen waren hel ver- licht. Voordat de auto stilhield, werd de voordeur al qeopend. ,,Je zult waarschijnlijk een uur moeten wachten zeide Sir James, terwijl hij uit- stapte en snel naar de voordeur liep. Bliss zette den motor af, leunde qernak- kelijk achterover en wachtte. Een paar keer keek hij naar al de verlichte ramen en telkens kon hij een huiverinq niet on- derdrukken. (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1