ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8402 Maandag 22 Juli 929 69" Jaargang ABQNNEHENTSPRI1S: RAADSVERGADERING. BHHHNIAHD. FEUILLSTOH. BPITBHLAJD. W ONTWAPEND DENEMARKEN EN DE VOLKENBOND. WATERGEBREK IN DE HOOFDSTAD. NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overiqe landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bi] vooruitbetaling. Dit blad verschiint iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdaqavond. axgratv froanraBw«y; De Burgerneester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag 25 Jnll 1929, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 22 Juli 1929. De Burgerneester voornoemd, J. HUIZINGA. DIEN STPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. B. De Burgerneester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat een uit spraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in be- roep worden gekomen. A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hunne wettige vertegen- woordigers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgerneester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgerneester zorgt voor de doorzen- ding. Voor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen den- zelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 22 Juli 1929. De Burgerneester voornoemd, J. HUIZINGA. DE KABINETSCRISIS. De Koningin heeft Vrijdagmiddag ten paleize bet Huis ten Bosch Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck in conferentie ont- vangen. DE STAKING TE ZAANDAM. De laatste poging van den rijksibemiddelaar om een oplossing te krijgen in het conflict in het -houtbedrijf te Zaandam heeft geen resultaat opgeleverd. Zoowel door de werk- nemers als door de werkgevers is zijn voor- stel om een loonregeling in te voeren op een met 50 cent per week verhoogd loon ver- worpen. De staking duurt thans reeds 3 maanden. DE ZUIDERZEEWERKEN. Men schrijft aan de N. Rott. Crt. De indijking van de Wieringermeer, de Noordwestelijke van de droog te leggen Zui- derizee-polders, vordert goed. Het sluitgat onder Medemiblik is reeds geruimen tijd ge- leden gedicht, zoodat thans alleen in de nabij- heid van Wieringen nog een gedeelte moet worden dicht gemaakt; ongeveer een afstand van 1 K.M. Evenals destijds bij den afsluit- drjk, staat ook hier 'n sterke stroom. Ver- scheidene sleepbooten zijn noodig om een bak met klei op zijn plaats van bestemming te ibrengen. En er moet heel wat klei worden aangevoerd; aan beide zijden van het sluit gat lagen twee groote grijpkranen, die den geheelen dag de kleileem uit de bakken in het water werpen. Als de vertoinding is tot stand gebraaht, is de dijk nog lang niet afgewerkt. Tegen de kleileemdam wordt zand gespoten, de glooiin- gen iworden dan ibedekt met krammat en een laag puin, waarop de groote blokken basaltsteen komen te liggen, die den dijk tegen den golfslag moeten foehoeden. EEN INVAL IN SURINAME Onder het opschrift „Een inval in Suri- name?" bevat ,,De West" het navolgend be- richt: „Krijgen wij, na den inval op Curasao, ook een inval in Suriname Men zou dit afleiden uit het volgend bericht, dat wij uit Albina ontvangen, gedateerd 26 Juni: Onze districtscommissaris gaat overmor- gen naar de Tapanahony. Volgens anderen houdt deze reis verband met berichten, dat een veertigtal Brazilianen over de grens ge komen zouden zijn en zich gevestigd hebben aan de Boven Tapanahony. De commissaris zou nu een ondenhoud hebben met deze hee- ren, die intellectueelen worden genoemd. De geneesheer Dr. Faverey, gaat mede. Zijn ver- vanger, Dr. Hiemcke, is reeds hier aange- komen." Uit het Engelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 35) (Vervolg.) Een uur later stapte Bliss een van de grootste garages in Long Acre binnen. Hij werd te woord gestaan door een keurig gekleed jongmensch, die met zijn handen in zijn zakken en een sigaret bungelend in zijn eenen mondhoek, verveeld heen' en weer liep te slenteren. Met een superieur air hoorde hij Bliss aan; toen schudde hij onverschillig van neen. ,,Geen sprake van." venklaarde hij kort af. ,,We hebben al poetsers te veel en op 't kantoor is ook geen plaats open, 't Eenige wat we noodig hebben izijn chauf feurs." (Bliss was al bijna bij de deur, toen hij zich plotseling herinnerde, dat hij vroeger dikwijls zelf zijn wagen bestuurd had. Hij kon met een gerust geweten zeggen, dat hij een goed chauffeur was. Met een ruk draaide hij zich om. ,,Ik kan heel goed met een auto om- gaan, mijnheer," zeide hij snel. ..Zoudt u me als chauffeur kunnen gebruiken?' ,,Voo>r wie heb je gereden?" ,,Voor mezelf", antwoordde Bliss met een terneergeslagen gezicht. ,,Ik heb vroeger zelf een auto gehad." De jonge man bekeek Bliss van top tot teen. Daarna wees hij naar een landau- lette, welke midden in de reusachtige ga rage stond. ,,Sla den motor van dien wagen dan DE DIENSTPLICHTIGEN VAN DE VOORJAARSPLOEG 1929. Het Tweede-Kamerlid K. ter Daan had aan den Minister van Defensie gevraagd of hij 'bereid was, de dienstplichtigen van de voor- jaarsploeg 1929, die ten gevolge van de toen heerschende koude en om zieikte te voor- komen niet werden opgeroepen op de oor- spronkelijk aangeiwezen dagen, waarop zij reeds gerekend hadden, doch enkele weken later, toch met groot verlof te laten gaan op de aanvankelijk daarvoor vastgestelde dagen. De Minister heeft thans geantwoord, dat hiertegen overwegend bezwaar bestaat, om- dat daardoor de geoefendheid van deze dienst plichtigen beneden het vereischte minimum zou blijven. DE TOETS DER TRACTATEN. Woensdag 24 dezer zal schrijft de N. R. Crt. het op 27 Augustus 1928 te Parijs ge- teekende multilaterale tractaat tot buiten de wet stelling van den oorlog, het pact Kellogg, in werking treden. „De hooge contracteerende partijen", zoo luidt art. 1, „verklaren plechtig uit naam van hun onderscheiden volken dat zij de toevlucht tot den oorlog voor de regeling van Interna tionale geschillen veroordeelen en er als in strument van nationale politiek in hun onder- linge betrekkingen afstand van doen'. In art. 2 erkennen de partijen dat „de rege ling of oplossing van alle geschillen of con- flicten, van welken aard en van welken oor- sprong ook, die tusschen hen mochten rijzen, nooit anders dan met vreedzame middelen mag worden nagestreefd". In heel eenvoudige en voor den gewonen man begrijpelijke termen is in deze twee artikelen de oorlog in den ban gedaan en aangezien China en Sowjet-Rusland zich Ibeiden bij de oorspronkelijke onderteekenaars (Duitschland, Amerika, Belgie, Frankrijk, het Britsche rijk met zijn dominions en Indie, Italie, Japan, Po- len en Tsjechoslowakije) hebben aangesloten, zijn zij door dit tractaat gebonden. Het doet er niet toe welke van de twee partijen zich als het voorwerp van agressie imag beschou- wen in dit geval heeft de Sowjet-Unie recht- matige reden tot grief over geiwelddadige wil- lekeur van den kant van Chineesche autori- teiten zij zijn gehouden niet naar de wa- penen te grjjpen. De grootere waarde van het pact Kellogg boven het statuut van den Volkenbond blijkt in dit geval, omdat lo. een van de twee par tijen, de Sowjet-Unie, geen lid van den Bond is; 2o. omdat Amerika evenmin lid van den Bond is, maar als vader 'van het tractaat van eens aan," zeide hij bevelend, ,,en breng hem, achteruit rijdend', op zijn plaats, stand no. 7, tusschen den omnibus en die groote Napier daar". Tot zijn groote verbazing lukte het Bliss, die order uit te voeren zonder ook maar een fout te maken. De jonge man haalde een fluitje uit zijn zak en blies er op. Even daarna ging de deur Van de wenkplaats open en kwam de voorman de garage binnenstappen. „Je moet even meegaan om te zien, of dit jongmensch hier behoorlij'k kan rij- den." zeide de jonge man. ,,Als dat zoo is, zorg dan, dat hij een rijbewijs krijgt en zet hem op de lijst." Daarna keerde hij zich onverschillig om en wandelde weg. Bliss, die al dien tijd had staan beden- ken waar hij het jonge mensch toch meer gezien had, herinnerde zich plotseling met een schok, dat hijzelf nog geen vijf maanden geleden, hier op dezelfde plaats van hetzelfde jongmensch een auto van duizend pond gekocht had. „Bdj wien ben je chauffeur geweest vroeg de voorman. .Bij niemand in den laatsten tijd," ant woordde Bliss voorzichtig. ..Maar 't zal toch wel goed gaan. Welken wagen bent u van plan te nemen Na eenig aarzelen koos de voorman, een groote magere vent met hooge juk- beenderen en half dichtgeknepen, ongun- stige oogen, een kleine landaulette uit. Daarna gaf hij Bliss een bus benzine. ,,Over tien minuten ben ik weer terug", zeide hij, „vul in dien tusschentijd het reservoir, kijk de bougies na en pro'beer of de ontsteking in orde is." Bliss deed wat hem gezegd was. Na een minuut of tien verscheen de voorman weer, gekleed in een korte jas en di'kke wollen das. ,,Nou vooruit er mee", zeide hij kortaf. Kellogg zedelijk gebonden is, bij stappen tot terzijdestelling van het oorlogsgevaar voor te gaan. De Vereenigde Staten zijn 'zich inder- daad dezen plicht bewust gebleken, want Stim- son, de secretaris van Staat (minister van bui- tenlandsche zaken) heeft diplomatieke kanalen gebruikt om de regeeringen van China en Sow jet-Rusland (ondanks het feit dat Amerika met ddt laatste niet in diplomatieke betrekking staat) aan hun verplichtingen en verbintenis- sen volgens het anti-oorlogspact te berinne- ren. Dit is voor de wertid een veiblijdend pre cedent, want het toont het machtigste land der wereid actief op den voorgrond bij het bewa- ren van den wereldvrede. Tegelijk heeft Amerika de andere deelne- mers aan het Vier-mogendheden-tractaat van Washington van 1921 (het Britsche Rijk, Frankrijk en Japan) in den arm genomen voor een gemeenschappelijke actie op grond van dat tractaat. Dit laatste is gesloten met het oog op het behoud van den algemeenen vrede en de handhaving van hun rechten met be trekking tot hun eilandbezittingen en eiland- dominions in het gebied van de Stille Zee". Ait. 2 bepaalt dat ,,indien gezegde rechten door het agressieve optreden van eenige andere mogendheden bedregd kan wor den, de hooge contracteerende partijen zich met elkaar ten voile en vrijmoedig in Verbinding zullen stellen teneinde tot overeenstemming te komen aangaande de meest doeltreffende maatregelen, gemeenschappelijk en afzonder- lijk te nemen, om aan de eischen van den bij- zonderen toestand tegemoet te komen". iDe oorlogsweer der naast betrokken mo gendheden is gealarmeerd en, indien, zooals men op grond van goede inlichtingen, meent te weten, geen van beide partijen zin heeft in oorlogvoeren, kan spoedig een bemiddeling be- proefd worden. Voor de Sowjet-Unie is het de veiligste weg om haar rechten te herkrij- gen, maar de Chineezen zullen wel degelijke waariborgen eischen, opdat de bolsjewieksche machinaties gestaakt worden. Zij beroepen zich o.m. op hun in handen gevallen telegram- men van Januari en Februari, waarbij de Sow- jets aan de Russische bestuurders van den Chineeschen Oosterspoorweg opdroegen, een uitgebreiden moorclrveldtocht te Nanking te be- ginnen en alle pogingen in het werk te stellen ten einde tusschen de regeeringen van Nan king en Moekden tweedracht te zaaien. Zoolang de Sowjet-regeering dergelijke onbeschaamde diplomatieke gebruiken toepa.-i en onder in- landsche bevolkingen in de Indien, Egypte enz. woelt, kan elk oogenblik een nieuw conflict ontstaan. De stokerij van de Sowjets is oor- zaak van reeds menig geschil geweest. Voor de rest zal men, zelfs als het tot grens- gevechten komt, geneigd zijn den toestand niet al te gauw tragisch op te vatten. Mantsjoerije is geen gunstig terrein voor snelle en beslis- sende krijgsverrichtingen, want het wordt door twee hooge bergketens doorsneden. Bo vendien zou eenig geknaag aan de Noordelijke grenzen van het Chineesche rijk dit niet veel schade doen. Oorlog heeft China al jaren ach- tereen gevoeid, maar nu zou het voor het eerst weer tegen een buitenlandschen vijand zijn. De berichten volgens welke de Russen reeds de twee Chineesche grensstations aan weers- kanten van den spoorweg bezet hebben, zijn nog niet bevestigd. Het eene in het Westen waar de Oosterspoorweg op den Transsiberi- schen spoorweg aansluit, heet Mantjoeli (of Mantsjoeria), het andere in het Oosten: Pro- granitsjnaja. Bij deze laatste plaats begint de spoorweg die door de smalle strook Sibe- risch gebied naar W'ladiwostok loopt. De be- zetting van deze Chineesche stations zou ook geen groote verandering in den toestand bren- gen, want het verkeer erover naar Russisch gebied staat stil. DE BIBLIOTHEEK VAN LEUVEN. De bilfcliotheek van Leuven, die tijdens den oorlog vernield werd, is Donderdag heropend. De nieuwe boeken, de door de verschiliende na- ties ten geschenke zijn gegeven, hebben alle hun plaats gekregen. ,,We zullen eerst den kant van Shepherd Bush opgaan. Weet je den weg?" Bliss knikte. Gedurende de eerste paar minuten was hij te zenuwachtig om te spreken, maar langzamerhand kwam zijn zelfvertrouwen weer terug. Bij Shepherd Bush stapte zijn passagier even uit, om een kort foezoek aan zijn fami'lie te bren- gen. Op hun terugrit naar de garage keek de voorman Bliss eens van terzijde aan en streek heel gewichtig langs zijn kin. ,,Wat is de betrekking je waard, jong mensch vroeg hij. Bliss was een en al verbazing. ,,'t Is me natuurlijik heel wat waard," antwoordde Jiij,,Ik ben nu al een hee- len tijd buiten werk, en om u de waarheid te zeggen, heb ik geen penny meer in mijn zak." .Xuister eens," ging de voorman door. ,,je salaris is dertig shilling per week. Als je me nu gedurende een maand elke week vijf shilling geeft, dan zal ik een gunstig verslag over je uitbrengen. Dat is zoo de gewoonte." Bliss zuchtte diep. ,,Als dat werkelijk zoo de gewoonte is," zeide hij gelaten, ,,dan zal ik het natuur lijik ook doen." ,,Hou dan voor dat cafe daar even stil, dan zullen we er een glaasje op drinken," zeide de voorman. ,,]e rijdt heel behoor lij'k. }e moet alleen nog wat meer zelf vertrouwen hebben.' ,,Maar ik heb geen geld genoeg, om voor ons allebei te betalen," verklaarde Bliss wanhopig. Nadenkend wreef de voorman langs zijn kin. ..Dat is verduiveld jammer", zeide hjj. ,,Maar weet je wat ik zal doen? Ik zail je vast een shilling leenen. Met 't geld van de eerste week mee, ben je me dan zes shilling schuldig." IMisschien is dat, econamisch gesproken, een min of meer gevaarlijke boutade; maar -. wie zou Jimmie Walker daar toch niet gaame even -de hand voor drukken? De Deensche bladen bewatten uitvoerige ar tikelen over het ontwapeningsdeibat, dat Woensdag in het Britsche Lagerhuis is ge- voerd en waarbij minister Henderson o.a. op een vraag van een afgevaardigde verklaarde, Duitschland heeft 300.000 boeken en 300 perkamente manuscripten uit de 15de en 16de eeuw, en een manuscript uit de llde eeuw ge- geiven. Van Duitschland werd alleen duplicaten van de werken, die het bezit, gevraagd; ech- j ter heeft dit land ook nog 4 millioen mark ge- geven voor het aankoopen van boeken. Engeland heeft 55.000 boeken geschonken, Frankrijk 33.000, Japan gaf 240.000 gulden. ENGELAND EN DE SOWJET-UNIE. iDe Daily Chronicle meldt dat er twee tegen- gestelde stroomingen in Britsche politieke i dat, afgezien van het Volkenbondspact, er geen kringen en de kwestie van een hervatting der andere intemationale overeenkomst bestaat, diplomatieke ibetrekkingen met Sowjet-Rus- volgens welke Engeland verplicht zou zijn, De- land zijn. De eene is ervoor am de stappen nemarken tegen een aanval te beschermen. tot hervatting der Ehgelsch-Russische betrek- Een conservatieve afgevaardigde vroeg den kingen uit te stellen tot in het Russisch-Chi- minister nog; of hij zich wel bewust is, dat De- neesche conflict klaarheid gekomen is, de an- nemarken zich heeft verplicht andere staten dere is ervoor om de toebereidselen voor de hervatting der betrekkingen te bespoedigen opdat Engeland naar weerszijden op de twee regeeringen een vredestrekkenden invloed kan aanwenden. HET CONFLICT IN DE KATOEN- INDUSTRIE. Het conflict in de katoenindustrie van Lan cashire was op het doode punt gekomen ten- gevolge van het besluit der werkgevers om de loonen te verlagen. In de Vrijdagmiddag te Manchester gehou den gemengde conferentie eischten de verte- genwoordigers der werknemers, dat de aankon- diging nopens de loonsverlaging zou worden te verdedigen, een verplichting, welke het niet kan vervullen als het het" recht verkrijgt te ont- wapenen, waarop Henderson zeide dat z.i. deze vraag in het geheel niet geimotiveerd was. In verband hiermede heeft de Deensche mi nister van ibuitenlandsche zaken tegen over een redacteur van het Kopenhaagsche blad Politi- ken verklaard, dat Denemarken bij zijn toe- treden tot den Volkenbond geen verplichtingen tot het verdedigen van andere staten op zich heeft genomen. De algemeene verplichting van het Volkenbondspact heeft slechts betrekking op het deelnemen aan zekere economische maatregelen, voor het geval een aanval wordt gedaan, welke in strijd is met het Volkenbonds- wi ,n iuu wuiucn Pact;' deelneming aan militaire maatrege- ingetrokken alvorens de onderhandelingen zou- i j®n f)etrefti is iedere staat geheel vrij zelf te den beginnen. i besi.lssen- Denemarken heeft zijn standpoint De patroons weigerden aan dezen eisch ge- volg te geven en dientengevolge werden de be- sprekingen afgebroken. De toestand is thans zoo, dat indien de ar- beiders of de regeering geen nieuwen stap doen ten einde alsnog het conflict te bezweren, alle anbeiders bij de katoenindustrie d.w.z. meer dan een half millioen personen, op 27 Juli zul len worden uitgesloten. DE HITTE. De hittegolf in Groot-Brittannie houdt aan. De temperatuur was Zaterdag 6 gr. F. hooger dan Vrij dag. Het gemeentebestuur van Londen heeft een beperking van het watergebruik in de stad ge- last en tevens een beroep gedaan op de in- woners om zoo zuinig mogelijk met water om te gaan. JIMMIE WALKER. Walker heeft zich bereid verklaard een nieu we candidatuur voor het burgemeesterschap van Groot New York te aanvaarden. Hij deed zelfs meer dan de candidatuur aanvaarden. Hij beloofde-.- Hij gaf n.l. de toezegging, dat hxj reeds bij voorbaat uiteengezet in het commis- soriale rapport, op grond waarvan tot Dene- marken-s toetred'en tot den Volkenbond is be- sloten. In dit rapport is met nadruk verklaard dat niet op deelneming van Denemarken aan maatregelen van een werkelijk militair karak- ter mag worden gerekend, noch dat een der gelijke deelneming kan worden gevorderd. Deze interpretatie van het pact is door lord Robert Cecil voor de geallieerde landen ver- dedigd en later ook bevestigd. terwijl de ple- naire vergadering van den Volkenbond haar officieel in de zitting van 1926 heeft vastge- legd. De burgemeesters der verschiliende ge- meenten, die de Brusselsche agglomeratie uitmaken hebben aan de bevolking mededee- ling gedaan van het gebrek aan drink,baar water, waarmede de hoofdstad is bedreigd. Een der groote waterreservoirs te Bosch- voorde is reeds geheel ledig, terwijl de bron- nen van de Waalsche riviertjes de Hoyoux en den Bocq, die sommige voorsteden van water voorzien, tengevolge van den drogen winter, slechts een onvoldoende hoeveelheid in het bewind gehandhaafd een program water geven. De bevolking wordt dan ook aangespoord met het waterverbruik zoo zui- van stadsverbetering zal afwerken, dat in de millioenen zou loopen. Maar zeide Walker nig mogelijk te zijn. het kon hem niet schelen, hoe hoog de be- j grooting werd, wanneer de stad maar nieuwe J tunnelspoorwegen, meer en beter onderwijs aan alien, meer parken, speelterreinen, gerechtsho- ven en gevangenissen kreeg en er geen geld zou worden Verspdld. Wat betreft de tunnel spoorwegen onthulde hij, dat er contracten wa- ren verleend tot een bedrag van 300 millioen dollars. De toewijzing was op rustige en waar- dige wijze in zijn werk gegaan. Dan zijn er contracten verleend tot een bedrag van 60 mil lioen dollars voor spoorwegen, bruggen en spoorwegtunnels onder de rivier. Lager onder- derwijs, herhalingsonderwijs en grootere en be- tere speelterreinen zijn octworpen tot een be drag van 600 millioen dollars. „Ik ben zelf geboren in een achterbuurt van New York" zeide Walker „en ik ben op- gegroeid te midden van kinderen, o.w. er wa- ren die nooit zelfs maar een gra'ssprietje had den gezien. En ik heb gezworen, dat ik deze stad de beste verkeersmiddelen en het beste onderwijs zou geven van alle steden niet alleen in de Ver. Staten, maar in de wereid". Meteen haalde hij een zeemilederen geldzakje uit zijn zak en gaf Bliss een shilling. Met een eigenaardigen trek op zijn gezioht nam Bliss het geldstuk aan en stak het in zijn zak. ,,Ben je soms nog familie van Shylock?" vroeg Bliss met het onschuldigste gezicht ter wereid, toen ze samen het cafetje bin nen gingen. i' De voorman schudde het hoofd. ,,Ik weet niet wat je bedoeld, jong mensch, maar in elk geval lijdt mijn dorst er niet onder, geef mij maar een half maatje van zeven stuiver." iDienzel'fden middag begon de volgende episode in het leven van Bliss, nu in de functie van chauffeur. De eerste dagen gingen snel maar zonder eenig bijzonder gebeuren voor hem voorbij. Doordat hij in uniform moest rijden was hij steeds warm gekleed en ofschoon het een of tweemaal weinig scheelde of hij had een ongeluk gekregen, was hij er tot dusver door kalmte en handigheid nog steeds heelhuids afgekomen. Tot driemaal toe kreeg hij een fooitie, dat hij met een ka)lm gezicht opstak; een halve crown van een dokter met wien hij visites gereden had, een shilling van een oude juffrouw, die hij van Hyde Park Square naar een meeting in Richmond moest brengen en vijf shilling van een jongmensch, een van zijn vroegere ken- nissen. die zijn auto voor een avond ge- huurd had en die hem ruim twee uur voor den ingang van zijn eigen uitrverkoren restaurant liet wachten. Ontegenzeggelij'k had hij in zijn nieuwen werkkring meer tijd tot nadenken, dan bij een van zijn vroegere pogingen om zijn capiciteiten in klinkende munt om te zetten. Urenlang zat ihij soms de eb en vloed van de groote Londensche menschenzee gade te slaan. Hij zag de onderdeelen van dat groote geheel niet langer als onderdeelen maar RUPSENPLAAG. Het Noord-Oostelijke deel van Brabant, en het Zuid-Oostelijke deel van de provincie Antiwerpen, wordt, mede ten gevolge van de droogte, door een emstige rupsenplaag ge- teisterd. Rondom Averbode en in de omstre- ken van Diest is de schade, aan den oogst en in de tuinen aangericht, bijzonder groot. DE WERELDTENTOONSTELLING TE ANTWERPEN. Er is een maatschappij opgericht met het doel, op de wereldtentoonstelling te Antwer- pen in 1930 een soort dorp te bouwen, dat bestaan zal uit reproducties van de voor- naamste historisohe en andere gebouwen van het land. In dit decor zullen volksfeesten en uitvoeringen van oude en moderne Vlaam- sche en Waalsche muziek worden gegeven. De maatschappij zal heeten: ,,Oud-Belgie op de wereldtentoonstelling van 1930". als menschen, ieder met hun eigen waar de. Nu en dan betrapte hij zich er op, dat hij sommige typen, aan wie hij vroe ger met de grootste onverschilligheid voorbij gegaan zou zijn, nu met een nieuwe •be'langstelling en soms met een gevoel van sympatbie, bekeek. Maar het eiger.aar- digste was toch wel, dat zijn vroeger be staan hem zullk een onwerkelijkheid toe- leek. Ofschoon hij nog wel zijn zwakke oogenbliikken had, waarin hij op een bijna overdrerven manier naar zijn vroegere leven terug verlangde, dankte hij toch meestal zijn goed gesternte, dat hij dien eeuwigen tredmollen van dat geestdooden- de bestaan veilig en wel ontsnapt was. Oip zijn vrije avonden ging hij bij voor- keur naar het East-End om daar eens rond te kijken. Een van zijn grootste ge- noegens was om zich onder het eigenaar- dige publiek van de groote music-halls in de buitenwijken van Londen te bege- ven. iDikwijls ging hij op een van de drukke p'leinen staan, waar hij den ge- weldigen possilag van Londen het duide- lijkst kon voelen. En toch voelde hij zich al dien tijd heel een,zaam. Op een van zijn vrije avonden ec'hter kwam hij onver- wacht Frances tegen. Einde'lij.k,riep hij bijna jubelend uit. Met een lachje gaf ze hem een hand. „Dat is nu heel aardig om ..eindeliik te roepen," zeide ze openhartig, ,.maar waarom ben je me niet komen opzoeken?" ,,Verleden Zondag ben ik nog aan de deur geweest," antwoordde hij, ,,maar ik werd niet opengedaan." Frances knikte. ..Dan ben je juist gekomen, toen ze allemaail uit waren," zeide ze. ,,en ik heb nog wel mijn adres achtergelaten. Waar ga je n,u naar toe (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1