ALGEMEEN nieuws- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. No. 8399. Maandag 15 Juli 1929 69e Jaargang eld. ABONNEMENTSPRIJS: BINNKNLAND, lUITKffLAMD. FEUILLETON. Heb jij wel eens een detective gezien. die geen proleet was," viel mr. Fancourt hem in de rede. ,,De goeie man heet Ri chard Hale en hij is een van de ijverste TER ENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post A'bonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad versdbijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. De Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergaderingen van den 2 Mei 1929 en 20 Juni 1929 is vastgesteld de volgende verordening: VERORDENING OP HET BOUWEN, SLOOPEN ENZ. IN DE GEMEENTE TER NEUZEN. Artikel 6 te lezen als volgt: 1. Het is verboden, te bouwen anders dan aan bij de inwerking treding dezer ver ordening bestaande openbare wegen, die voldoen aan de eischen in het tweede lid gesteld, of aan nieuwe wegen, die zijn aanigelegd overeenkomstig de voorschrif- ten van de artikelen 53 e. v. der bouw- verordening, of waarvan de aanleg over eenkomstig deze voorschriften naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende verzekerd is, 2. De eischen, die voor bestaande straten worden gesteld zijn: a. de wegen moeten aansluiten aan het plaatselijk net van verharde wegen en een breedte en hoogte hebben, als in elk geval door den gemeenteraad te be- palen; b. de wegen moeten over door burge meester en wethouders aan te wijzen breedte verhard zijn met keien, klin- kers, of eenig ander materiaal, -een en ander onder goedkeuring jran burge meester en wethouders, terwijl langs die wegen trottoirs, ter breedte en ter hoogte als door burgemeester en wet houders voor elke straat zal worden bepaald, moeten worden aangelegd; c. de wegen moeten behoorlijk worden gerioleerd. De riolen moeten een vol- doend afvoervermogen hebben en moe ten aansluiten aan het gemeenteriool, of uitwateren in een daartoe geschikte leiding of sloot. Burgemeester en wethouders stellen te dien aanzien na- dere eischen. De zinkputten moeten worden aangebracht op afstanden van minstens 30 Meter in de as van het riool, alsmede, daar, waar het riool van richting verandert., De van stank- schermen voorzlene syphons moeten geplaatst worden ter weerszijden in de goten van den weg en door ijzeraarden buizen, wijd inwendig minstens 15 c.M. verbonden zijn met de zinkputten. Van de eischen gesteld onder c tweede alinea, kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden ver- leend, of daarvoor kunnen minder strenge eischen worden vastgesteld. 3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, van het veibod sub 1. ontheffing te ver- leenen bij het oprichten van: a. een boerenhofstede, een fabriek met daarbij behoorende kantoren en wo- ning, eene villa, eene bergplaats, eene werkplaats, een tuinhuis of andere bij- gebouwen bij eene woning; b. een voor den openbaren dienst bestemd Rijks-, provinciaal-, gemeente- of wa- tefschapsgebouw, eene kerk, een ge- sticht of een gebouw van weldadig- heid, een schoolgebouw of eene andere inrichting van openbaar nut of van ontspanning. In het belang van veiligheid en ge- zondheid kunnen burgemeester en wet houders nadere eischen stellen omtrent de plaatsing van deze gebouwen. 4. Wanneer aan een bestaanden openbaren weg geen gebouwen zijn opgericht en door den gemeenteraad, voor dien weg nog geen rooilijn is vastgesteld, dan mag aan dien weg niet worden gebouwd v66r dat de rooilijn door den gemeenteraad is vastge steld. De gemeenteraad besluit hiertoe, ibinnen een maand nadat een verzoek om een gebouw te mogen oprichten is inge- komen. Zijn aan een bestaanden openbaren weg gebouwen opgericht voordat een rooilijn werd vastgesteld, dan moet deze voor dien weg ook nog door den gemeenteraad worden vastgesteld. Zijnde deze verordening aan de Gedepu- teerde Staten van Zeeland volgens hun be- richt van den 5/8 Juli 1929 no. 195, 3e Af deeling in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 15 Juli 1929. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Op voorstel van de heeren Wibaut, Rink en Van Emden wordt besloten, zomder hoof- delijke stemming, de behandeling van het Suikenwetje uit te stellen tot na het reces. Daarna wordt voortgegaan met de behan- deling van het wetsontwerp tot herziening I de huidige" politTeke'partijen vim advYeTte diV van de financieele betrekking tusschen he~| nen bii. en middelen aan'Je te Rijk en de gemeenten. bij de afdeeling handel en nijverheid. Aan den heer J. J. R. Schmal, hoofdcommies bij genoemde afdeeling, is opgedragen zich in het bijizonder aan de studie van de desbetreffen- de vraagstukken te wijden. DE KABINETSCRISIS. De Koningin heeft de opdracht tot samen- stelling van een kabinet, steunende op de rech- terzijde, verleend aan jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenfbrouck, minister van Staat, voorzit- ter van de Tiweede Kamer der Staten-Generaal. Jhr. Ruys de Beerenlbrouck heeft verzocht, deze opdracht in beraad te mogen houden. FORMATIE VAN EEN PARLEMENTAIRE REGEERING. iDe Nederlandsche Volkspartij voor hoofd- en handarbeidersstersheeft aan de Koningin het verzoek gericht, een deputatie te ontvan- gen van afgevaardigden uit haar midden en de met haar verbonden vak- en belangengroe- pen en medewerkende politieke organisaties der kleine partijen, welke deputatie, gesteund door 11.634 kiesgerechtigden, zich in staat acht, Hare Majesteit en de fractieleiders van huidige politieke partijen, dooh de democrati 0 spreker, dat, mocht het accres van I sche beginselen zijn toegedaan, los van partij- worden, dat de verdere ontwikkeling van de elen niet voldoende ziin om de kosten I politiek en godsdienstige richting en bij kabi- politiek van Locarno en het pact Kellog en netsformatie de politieke saamhoorigheid en de moreele ontwapening daar een nieuwe en Minister De Geer zet zijn Donderdag afge- broken rede voort. Hij zegt, dat de afschaf- fing van de forensenbelasting voor de regee- ring een der belangrijkste punten van het ontwerp was Hoogere progressie van de fondsbelasting zou met zich brengen, dat plattelandsgemeen- ten minder kregen uit de opcentenheffing. Op een vraag van den heer De Veer ant- woordt de middelen niet voldoende zijn om de kosten van het ontwerp te dragen, te overwegen ware een heffing op weelde-artikelen. Spreker antwoordt ten slotte uitvoerig den heer Wibaut en betoogt, dat de afschaffing van de gemeentelijke inkomstenlbelasting pri- mair op den voorgrond is gesteld, omdat deze het groote kwaad was, dat ongelijkheid veroorzaakte. Handhaving van de gemeen telijke inkomstenbelasting zou ook nog mee- brengen gedeelde verantwoordelijkheid, het- geen een stap achteruit zou beteekenen. Het ontwerp wordt aangenomen met 37 tegen 4 stemmen. Tegen stamden de heeren Wibaut, Rugge, Ossendorp en Mendels. De Minister wordt van alle zijden geluk- gewenscht. Hierop deelde de voorzitter mee, dat hij den tijd gekomen acht, als voorzitter af te treden hij dankte alle leden voor den hem gegeven steun. Spreker hoopte nog vele malen de leden te kunnen begroeten. Als oudste lid in jaren sprak hierop de heer Rink. Hij zeide, dat als de heer Van i Voorst tot Voorst als lid der Kamer terug- keert, hij steeds zal kunnen rekenen op aller genegenheid. Nadat Minister Kan zich bij de woorden van hulde tot den heer Van Voorst tot Voorst gericht, namens de regeering had aange- sloten, werd de vergadering gesloten. SAMENWERKING BIJ DE BEHANDELING VAN MIDDENSTANDSAANGELEGEN- HEDEN. Op uitnoodiging van den Minister van Ar- ibeid, Handel en Nijverheid hebben de heeren i Dr. J. van Beurden, Mr. H. Bijleveld en Mr. M. J. Wolff, buitengewone leden van den Middenstandsraad, zich bereid verklaard, i den chef der afdeeling handel en nijverheid van het departement van advies te dienen I bij het zoeken naar middelen en wegen, j welke kunnen leiden tot permanente samen- j werking van de organen, welke bij de be- nen bij, en middelen aan de hand te doen voor de formatie van een parlementaire regeering op een nieuwen democratischen grondslag, waartoe de afdeeling Rotterdam van de Demo cratische Partij, onder leiding van prof. mr. E. Heeres, bereids haar medewerking heeft toege- zegd. Bedoelde deputatie zou onder leiding staan van bekwame en wilskrachtige personen, die geacht kunnen worden niet te behooren tot de nog met Stresemann, toen deze de laatste maal te Parijs was. Hierin zoekt men de verklaring voor zekere uitlatingen van Stre semann in den Rijksdag op 24 Juni. De Duit- sche minister van buitenlandsche zaken heeft toen in een beschouwing over de Europee- sche vraagstukken gezegd, dat er, naar zijn overtuiiging, een tijd zou komen waarin de oeconomische toestanden van Franlkrijk, Duitschland en misschien nog andere Euro- peesche landen hen zouden dwingen samen te gaan tegen mededinging van zekere zijde, die hen zwaar trof. Maar men kon van Duitschland moeilijk verwachten, dat het in die richting stappen deed, zoolang de „won- den van den oorlog" niet geheeld waren. Toen Stresemann deze woorden sprak, heeft men er niet veel aandacht aan ge- schonken, maar achteraf meent men nu dat zij een terugslag waren op de gesprekken die hij met Briand en PoincarS gevoerd had en waarin hij met de plannen van den eerste in kennis gesteld werd. Natuurlijk zal Briand voor zijn plannen den weg ook in andere richting voorbereid hebben. De Parijsche Information weet mede te deelen, dat hij reeds van verscheidene Europeesche landen bemoediigende antwoor- den heeft gekregen, zoodat hij nu het oogen- blik rijp zou achten om de groote lijnen van zijn denkbeelden te Geneve uiteen te zetten. Het denkbeeld is zoo stout, dat het alleen in fazen in werkelijkheid zou omgezet kun nen worden, maar als voorloopig ook slechts voor de stichting van een Europeesch Tol- verbond de voorwaarden vastgesteld konden worden, behoeft niet in het licht gesteld te handeling van middenstandsaangelegenheden zijn betrokken. Het ligt in de bedoeling, te dien einde bij wijze van proef de behande ling van bedoelde aangelegenheden in meer- dere mate dan tot nu toe te concentreeren godsdienstige vrijheid van de huidige partijen zullen eerbiedigen en onverzwakt handhaven. NAAR EEN EUROPEESCHEN STATENBOND De Fransche bladen maken melding van groote plannen die Briand, de Fransche mi nister van buitenlandsche zaken, voor de aan- staande Volkembondsvergadering te Geneve heeft. Zij zouden, schrijft de N. R. Crt., op niets minder neerkomen dan op de indiening van een voorstel tot belegging van een con- ferentie, welke de mogelijkheid van de op- ridhting van de Vereenigde Staten van Europa zou moeten bestudeeren. Dit is geen oorspronkelijke illusie van Briand. Voorstan- ders van intemationale vrede en verzoening hebben de gedachte reeds lang met zich om- gedragen en haar in woord en geschrift be- pleit. Zij hadden echter niet de macht tot verweizenlijking van de gedachte, waar Briand zich thans ernstig schijnt voor te willen span- nen. De berichten over Briand's wenschen in dit opzicht zijn nog vaag, maar reeds op den dag toen hij te Geneve Duitschland als lid van den Volkenbond welkom heette, heeft hij gezegd: ,,Dit is eigenlijk het begin van de Vereenigde Staten van Europa," daarmee aanduidende dat de Europeesche kern van den Volkenbond ook het begin van een fede- ratie van de oude wereld zou kunnen worden. Uit het Noord-Duitsche Tolverbond heeft zich de Duitsche politieke eenheid ontwik- keld en ook Briand schijnt het voor den geest te staan, dat een oeconomische aan- eensluiting aan de politieke vooraf zou moe ten gaan. De oeconomische oorlogsverklaring van Amerika aan de overige wereld, die zoo talrijke protesten van de uitvoerende landen heeft uitgelokt, kan een stevigen stoot in de goede richting geven. Het afbreken van de tariefmuren in Europa zou het verschiet voor verzoening verruimen. Briand, zoo zegt men, heeft over zijn denkbeeld reeds herhaaldelijk met gezagheb- bende politici gesproken, en, naar men wil, groote aanmoediging van zouden ontvangen. Of Briand te Geneve zijn denkbeelden al leen aan den Volkenbondsraad zal voorleg- gen dan wel in de Vergadering zal ontvou- wen( de berichten hierover zijn niet duide- lijk), kan afgewacht worden. Kritiek zal aan het plan niet bespaard worden, en de moei- lijkheden voor zijn verwezenlijking zijn nog ontzaglijk, want afschaffing van invoerrech- ten brengt derving van inkomsten mede en de financieele positie van vele Europeesche landen is op het oogenlijk hachelijk. Het af breken van tariefmuren is een veel moeilij- ker werk dan him verhooging. Nauwelijks heeft de nieuwe Britsche regeering haar voor- nemen bekend gemaakt om met het vermom- de protectionisme van de rijksvoorkeurrech- ten te breken, of de Dominions vereenigen zich in protesten. Australie heeft door zijn regeering reeds het eerste officieele protest laten hooren. Men begrijpt de moeilijkheid voor de regeering van MacDonald, wanneer zij te kiezen zou hebben tusschen terugkeer tot het onvervalschte vrijhandelstelsel en het losser maken van den band met de Domi nions. Toch moet men het een voordeel voor j de kansen op verwezenlijking van Briand's federatie-plannen aohten, dat in Engeland nu een arbeidersregeering aan het bewind is, j die, hoewel in de minderheid, bij haar mede- werking met Brianid op den steun van de li- 1 beralen zou kunnen rekenen. f "Hoewel niemand de bezwaren gering zal achten, is er reden om te hopen dat Briand's denkbeelden op de gedachte van intematio nale toenadering bevruchtend zullen werken. ONTPLOFFING VAN MUNITIE- VOORRADEN. Uit Hongkong seint men aan de Times dat 1 11 Juli te Joenanfoe, in het Zuiden van China, een groote ontploffing van munitievoorraden heeft plaats gehad. Er zouden daarbij meer dan duizend personen gedood of gewond zijn. Buitenilanders werden niet gedood, doch de Britsche consul werd licht gewond. Het Brit sche consulaat werd zwaar beschadigd. Het J Fransche consulaat werd vemield. De Fran sche missiegebouwen werden beschadigd. Een V. D. berioht meldt dat het vermoeden Uit het Enqelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 32) (Vervolp.) Terwijl ze sprak, rwas mr. Fancourt het zaaltje binnen gekomen; bij haar woorden bleef hij eerst even staan en kwam toen langzaam naar haar kant op. ,,Ik heb niet veel zin, zeide hij toen, terwijl hij Bliss nonchalant goeden dag toeknikte. „Maar als jullie een vierden man noodig hebben, wil ik wel meespe- len." Toen Bliss zijn nieuwen vriend uit Lei cestershire voorstelde, viel het bem op, dat Mr. Fancourt niet bepaald voorko- mend was. ,,Mr. Sturgess voelt niet veel voor brid ge, zeide Bliss. ..Hij wil liever baccaret of zoo iets spelen." IMr. Fancourt keek den jongen man eens aan en glimlachte even. ,,Uw vriend heeft zeker al dien nonsens gelezen, die in den laatsten tijd door de kranten wordt rondgestrooid over ge- heime baccaretclubs enzoovoort. Ik voor mij geloof niet, dat zulke clubs hier in Louden bestaan. Ik ken heel wat men- schen, die veel van spelen houden, maar tot dusver heeft niemand er mij ooit over gesiproken. Wel geloof ik, dat er in Brigh ton een is. Maar misschien heeft uw vriend zin in een robber Auction Bridge, j maar dan niet hooger dan een halve stui- i ver per punt." j ,,Dat is een kapitaal idee", viel mr. Sturgess hem levendig in de rede, ,,'t Is j in elk geval beter dan niets doen". Met hun vieren gingen ze aan een leeg- staand tafeltje zitten. De eerste robber werd door Bliss en mr. Fancourt, die part ners waren, verloren. Daarna speelden ze nog eens en nu met het omgekeerde resultaat. Langzamerhand begon mr. Sturgess, die zijn gedachten blijkbaar niet goed bij: het spel kon bepalen, teekenen van ongeduld te vertoonen. Voortdurend keek hij de kamer rond. Wordt er nu werkelijk aan geen van die taifeltjes hooger gespeeld?" vroeg hij eindelijk. Mr. Fancourt schudde van neen. Fancourt en mrs. Fortescue. Op een uit- noodigende handbeweging van mr. Fan- court, ging hij naast hem op de divan zitten. ik neem het je volstrekt niet kwalijk, Ben," begon Mr. Fancourt „je vindt het zeker wel goed, dat ik je zoo nu en dan Ben inplaats van Johnson noem en je moet 't je ook niet aantrekken, maar die eerste provinciaal was nu niet bepaald een succes." Verbaasd keek Bliss hem aan. ,,'t Was natuurlijk het type van een proleet, maar..." speurhonden van Scotland Yard in de -We gaan met hooger dan een penny", campagne tegen de moderne speelhoien." twoordde hij, „u moet bedenken, dat we Overbluft keek Bliss hem aan. antwoor geen van alien gefortuneerd zijn." ,,Hoe denkt u over een spelletje poker?" opperde mr. Sturgess. Gedecideerd schudde mr. Fancourt van neen. ..Onmogelijk, niet in overstemming met ons reglement en daarbij komt, dat ik 't een beroerd spel vind." Mr. Sturgess drong niet langer meer aan. Zwijgend speelden ze nog een half uur door, waarna hij zijn winst, drie shil lings en zes pence, opstreek en opstond om te vertrekken. Op een teeiken van mr. Fancourt, zeide Bliss, dat hij nog liever wat wilde blijven. ,,Tot ziens, zullen we maar zeggen," zeide mr. Sturgess. Wanneer u mijn kant opkomt..." ,,iDan zal ik u beslist komen opzoeken," beloofde Bliss hem. Na een beleefden groet voor de andere aanwiezigen ging mr. Sturgess been. Langzaam wandelde Bliss terug naar mr. ..Allemachtig, wat spijt me dat," mom- pelde hij. ,,Maar hoe had ik dat ook kun nen weten .^Neen, dat kon je ook niet weten," zeide Mr. Fancourt kalmeerend. „Zijn vermomming was uitstekend, zelfs te goed en dat was juist zijn zwakke punt. Dat slecht zittende overhemd was onverbeter- lijk, maar die zware schoenen en dat con- fectie-dasje waren erg overdreven. Het type provinciaal, dat wij moeten hebben, spant juist al zijn krachten in. om den juis- ten toon te treffen: dat type herken je dan alleen door een zekere onhandigheid. Kijk kijk," ging hij plotselinq zachtjes door, ,,wat is dat voor een schoone fee (Door de deur aan de anderen kant van het zaaltje, kwam op dat oogenblik een jong .meisje, gekleed in een prachtigen bontimantel, op den voet gevolgd door den verbaasden major-domo. ,,Verdraaid. Maisie Linden", riep hij plotseling halfluid uit. ,,Zou ze waarach- tig... Mijn waarde vriendin," ging hij op- gewekt door ,,dat is een onverwacht ge- noegen." Met dat lichte air van verbazing, dat het toppunt is van een zekere aristocrati- j sche onbeschaamdheid, wanneer het door een expert wordt toegepast,- bracht mrs. Fortescue haar face-a-main naar de oogen en bekeek de nieuwe bezoekster van top tot teen. Maar Maisie lette zelfs niet eens op haar. Opgewonden greep ze mr. Fan- court bij den arm. ,,Zeg, Jim", fluisterde ze, terwijl ze hem even ter zijde nam, ,,ik heb hem meege- bracht." ,,Wat! Bedoel je den neger?" vroeg Fancourt enthousiast. j Zegevierend knikte ze van ja. j ,^Hij zit buiten in de auto te wachten; als je me nu eerst even mijn honderd pond geeft, dan zal ik hem zoo dadelijk gaan halen." Mr. Fancourt haalde en nonchalant ineengefrommelde knoedel bankbiljetten uit zijn rechterbroekzak en gaf er haar vijifdie ze zorgvuldig natelde en toen in haar tasch wegborg. ,,Ik zal hem nu meteen gaan halen," zeide ze, terwijl ze zich omkeerde om weg i te qaan. j Fancourt bleef haar staan nakijken met j een eigenaardige uitdrukking op zijn ge- zicht; hij zag er uit als iemand, die na lang wachten zijn dierbaarsten wensch in vervulling ziet gaan. Het onderste ge- deelte van zijn gezicht was bijna zonder eenige uitdrukking, maar zijn oogen ble- i ven met een typisch scherpen, doordrin- genden blik op de deur gevestigd. waar- door Masie Linden verdwenen was. Zijn voorhoofd was eenigzins .gerimpeld, als- of hij diep nadacht. ..Bedoelt ze den Prins van Hindore", vroeg mrs. Fortescuevzacht. bestaat dat de ontploffing een gevolg zou zijn van een aanslag van een der opstandige gene- iaals. DE BURGEROORLOG IN MEXICO. Uit Mexico-stad wordt gemeld, dat gedu- rende de laatste 24 uur ongeveer 1000 opstan- delingen in den staat Jalisco naar de regee- ringstroepen zijn overgeloopen. Onder hen be- vindt zich een der vooraanstaande leiders der opstandelingen. In verschillende deelen van het land zetten kleine gei'soleerde troepen hun strijd tegen de regeering nog voort. De.voor- malige minister van buitenlandsche zaken on der het presidentschap van Calles publiceert een oproep aan het land tot herstel van den bmnenlandsche vrede en het staken der vijan- delijkheden. Volgens zijn schatting hebben se- dert het begin van den opstand tegen president Dias in 1910 meer dan 1.200.000 Mexicanen hun leven in burgeroorlogen verloren. DE REGELING VAN DE MARKENKWESTIE TUSSCHEN BELGIE EN DUITSCHLAND. De onderhandelinigen tusschen de Belgische en de Duitsche gevolmachtigden in zake de manken-krwestie hebben geleid tot de ondertee- kening van een overeenkomst van de volgende draagwijdte: Duitschland verplicht zich aan Belgie 37 ter mijnen te betalen, waarvan de eerste vervalt op 31 Maart 1930 en 138,769,200 Belgische franken bedraagt. Dan volgen drie termijnen van 184.169.000; acht van 222.716.000; acht van 172.176.600. De zeventien laatste termij nen zullen 79.663.800 bedragen. Zes termijnen zullen den zelfden vorm hebiben als die voor- zien in het Young-plan, maar mogelijk zullen zij als leverantie in natura worden voldaan. Voorts is omtrent het in beslag genomen Duitsoh eigendom in Belgie besloten dat dit niet verder zal worden geluiquideerd, doch teruggegeven, terwijl het reeds geluiquideerde bij de annuiteiten zal verrekend worden. DE GEZONKEN DUIKBOOT. De bergingspogingen opgegeven. jDe admiraliteit heeft Vrijdag bekend ge maakt, dat na overleg met de autoriteiten ter plaatse waar de H 47 gezonken is, besloten is om alle verdere pogingen tot berging van d'e duiklboot op te geven. De lords zijn bij dit be sluit van de overweging uitgegaan, dat de ge- heele bemanning verdronken moet zijn en dat de duikboot dermate beschadigd is, dat zij toch niet meer te herstellen zal zijn. Bovendien ligt het schip zoo diep en zoo gevaarlijk wat onder- zeesche stroomingen betreft, dat de berging, gesteld dat zij zou gelukken wat zeer twij- felachtig is niet opweegt tegen het gevaar, dat de duikers en ander scheepspersoneel zou den loopen. Ten slotte zou de berging millioe- nen kosten, die zoo goed als nutteloos besteed zouden zijn. Onder deze omstandigheden heeft de admiraliteit den commandeerenden admiraal van de onderzeevloot last gegeven Zaterdag jl. met het slagschip Rodney boven de plek, waar de H 47 verdwenen is, te kruisen en met de vlag halfstok het gebruikelijke eerbetoon aan de overleden manschappen te brengen. De Rodney zou daarna, omgeven door de andere onderzeebooten en torpedojagers naar Pem broke terugkeeren, waar de stoet ontbonden zou worden. Het getuigenis van den commandant van de L 12. Bij de lijkschouwing van den matroos van de equipage der L 12, die is omgekomen, zeide de commandant van dit schip, dat hij niet op de brug stand, toen de aanvaring geschiedde. Twintig minuten vroeger was de afstand tus schen beide onderzeeers nog 3 K.M. geweest, maar de H 47 voer toen al een zigzag-koers en was plotseling op nog geen 30 M. van de L 12 verwijderd. Getuige was op dat moment gewaarschuwd, maar nog voor hij de brug had kunnen bereiken, was de aanvaring reeds een voldongen feit, en werd zijn eigen boot mee naar de diepte gesleept, waardoor zij echter weer vrij kwam en aan de oppervlakte terug- keerde. De H 47 was naar sprekers schatting in 20 seconden gezonken. Mr. Fancourt knikte even. ,.Je moest eens weten, hoeveel moeite i>k gedaan heb", antwoordde hij fluisterend „maar die vervloekte Engelschman. die door de regeering aan hem toegevoegd is, heeft wel gezorgd, dat ik een strop had! Maar op een of andere manier schijnt hij toch vanavond weggeglipt te zijn. Er wordt van hem verteld, dat hij het groot- ste gedeelte van de tachtig duizend pond, die hij in Monte Carlo gewonnen had, met een avond baccaret spelen in Parijs weer verloor, zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Wie zijn er vanavond., Esther Mrs. Fortescue noemde een paar na- men. Bliss stond op, terwijl hij vroeg ,,Moet ik ook blijven Mr. Fancourt knikte even. ,.Ja, 't beste is, dat je niet weggaat. voordat je me gesproken hebt", zeide hij. ..Iik heb vanavond menschen noodig, die hun hoofd bij el'kaar weten te houden." Op dit oogenblik ging de deur aan de andere zijde van het zaaltje weer open en kwam Maisie Linden naar binnen. dit- maal gevolgd door een klein, zeer donker aetint jongmensch met glimmend zwart haar en donkere amandelvormige oogen. Hallo Jim", riep Miss Maisie opge- wekt uit. ,,We komen vragen of je wat voor ons te drinken hebt, en dan wil de prins hier graag een gemengde bridge- club zien. Mag iik even voorstellen, mijn vriend mr. James Fancourt, de prins van Hindore." t Doet me veel genoegen u te ontmoe- ten, Hoogheid," zeide mr. Fancourt, ter wijl hij al buigend zijn hand uitstak ,,maar u treft het niet erg vanavond er wordt maar aan twee tafels gespeeld." De, prins knikte gemoedelijk. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1