ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOQR ZEEllWSCH-i/LAANDEREN. No 8397, Woensdag 10 Juli 1929 69" Jaargang I ABQNHEHENTSPRIJS Aanbesieding ondsrhoud GEMEENTE-8EBQUWEH. BIHNENLAND. FEUILLET0N, BVITENLAHD. L 1o. Het schoonmaken en witten tier muren en plafonds in de Openbare Lagsra Scholen C te Tar Nenzen en Q te Sluiskil. 2o. Het verrichten van verfwerk aan- en in het Gemeentehuis en de kan- toortokalen onder de Gemeente- Secretarie. i DANKDIENSTEN VOOR 's KONINGS HERSTEL IN ENGELAND. IN GEZONDEN MEDEDEELINGEN. noon zonder TER NEUZENSCHE COURANT ^4*IMI.I]ij)MUBII 1 11 —i IW^^vT Neuzen fr per cost f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60 per jaar V™,'Maleen"JWrikaf2,25. "v" i« landen® 2.ei oer 3 maanden ft. pe, post - Abonnemen.en voor het buitenland alleeo bit vooruitbetalin,. Dit blad vcrschijnt iederen Maanclaq-, Woeasdaq- en Vrijdaqavond. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag 16 Juli 1929, des namiddags 3 uur aanbesteden: Het bestek en de voorwaarden zijn ter se cretaire verkrijgbaar tegen een bedrag van 50 cent. Nadere inlichtingen verstrekt de gemeente- t bouwmeester. Ter Neuzen, den 10 Juli 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, t J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, wnd. Secretaris. j iin ii i—ii mi AFSLUITING VAN OVERWEGEN. I Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen het volgende ter openbare kennis ,,Ingevolge art. 12 A. R. D. heeft de In- specteur-Generaal der Spoor- en Tramwegen bepaald, dat de roode reflectoren aan de palen van de waarschuwingsborden bij onbe- waakts overwegen moeten worden vervangen door reflectoren met oranje weerschijn. „De Directie der Nederlandsche Spoor- wegen zal ook de roode reflectoren, aange- bracht aan de ter zijde van onbewaakte over wegen geplaatste hekken, door oranje ver vangen. ,,Voorts is nog ingevolge art. 7 eerste lid A. R. D., en art. 8, eerste lid A. R. D. L. be paald, dat ook de roode reflectoren op sludt- boomen aangebracht, door reflectoren met oranje weerschijn zullen moeten worden ver vangen. Ter Neuzen, den 9 Juli 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wd. Secretaris. DE KABINETSCRISIS. De Koningin heeft Maandagmiddag ten Koninklijken paleize het Huis ten Bosch den vice-president van den Raad van State ter conferentie ontvangen. Naar de „Volkskrant" vemeemt, gaat in parlementaiire kringen het gerucht, dat men het zeer wel mogelijk acht, dat staatsraad Mr. Dr. D. A. P. N. Koolen zal worden aan- gezocht als kabinetsformateur op te treden. Maandagmiddag hebben, in verband met den uitslag der verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Kabinetscrisis, de Roomsch- Katholieke en Anti-revolutionnaire Kamer- fracties vergaderd. Naar voorts vemomen werd, zou Mr. H. P. Marchant, leider van de Vrijzinnig-Democra- ten, heden aan de Kroon advies uitbrengen. De Koningin heeft gister in verband met de Kabinetscrisis op het Huis ten Bosch ter conferentie ontvangen de voorzitters van de Tweede Kamerfracties der Roomsch-Katho- lieke Staatspartij, der Anti-Revolutionnaire partij en der Christelijk-Historische Unie, on- derscheidenlijk de heeren Minister van Staat Mgr. Dr. Nolens, Minister van Staat Mr. Heemskerk en Mr. Schokking. DE VERKIEZING VOOR DE EERSTE KAMER. In Zeeland zijn Dinsdag candidaat gesteld voor de Eerste Kamer door: de S. D. A. P.: de heeren P. Moltmaker, Utrecht; G. F. Lindeyer, Heerlen; C. W. J. v. d. Bilt, Heerlen; J. F. Ankersmit, Amster dam; P. G. Gruys, Breda; J. H. Paris, Maas tricht en L. Onderdijk, Middelburg; de vrijzinnig-democratenProf. Mr. R. Kranenburg, Leiden; Mr. J. Adriaanse, Oost- Kapelle; mevr. E. Bergsma geb. Bergsma, Zoutelande; Mr. W. H. M. Werker, s Gra- venhage en mej. A. Goudsmit, Amsterdam, de Christelrjk-Historischen: de heeren Jhr. Mr. B. C. de Savomin Lohman, Utrecht; J. J. Wallien, Breskens; Mr. Dr. H. F. J. Fro- wein, Eis-Wittem; C. Dane, Willemstad, en Mr. Dr. G. 5£olff, Geldermalsen; de Anti-revolutionairen: de heeren Mr. A. i A. de Veer, Middelburg; Jhr. Mr. H. A. M. van Asch van Wijck, Doom; Prof. Dr. J. A. C. van Leeuwen, Utrecht; J. F. Heemskerk, Middelburg; Mr. G. A. Diepenhorst, Zeist, en Mr, J, W. Goedbloed, Goes; i de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond: Mr. D. Fock, 's Gravenhage; Jhr. Ir. R. R. L. de Muralt, 's Gravenhage; Ir. J. Koster, 1 Heerlen; J. H. T. O. Kettlitz, Utrecht; mevr. 1 H. A. van Riel-Smeenge, Assen, en de heeren 1 W, Kakebeeke, Goes en Mr. F. E. Pels Rijcken; 1 de Roomsch-Katholieken: de heereb Mr. W. M. van Lanschot, Vught; Jhr. Mr. A. T. O. van Sasse van IJsselt, 'S Hertogenbosch; P. W. de Jong, Tilburg; A. C. de Bruyn, I Utrecht; H. M. J. Blomjous, Tilburg; E. B. I Dumoleijn, Hontenisse; J. C. A. M. Meynng, 's Hertogenbosch; Mr. T. J. Verschuur, Breda; I p. J. J. de Wit, Helmond, en Mr. P. W. van Hout, Helmond. HET EEUWFEEST DER GRENADIERS EN JAGERS. Naar aanleiding daarvan schrijft men ons: Toen een eeuw geleden bij de verwikkelin- gen met Belgie hoe langer hoe meer het be- zwaar naar voren trad, dat Koning Willem I vreemde huurtroepen om zich heen had staan, werden op den 7den Juli 1829, op aandringen van den Prins van Oranje, in de plaats van de Zwitsers gesteld de Grenadiers en Jagers, om zooals staat in het Konin- klijk besluit te dienen onder de oogen van den Koning, te Brussel en te 's Gravenhage. In het oprichtingsbesluit is voorts te lezen. dat de Grenadiers bestemd waren om steeds twee bataillons gamizoen te leveren voor de plaats waar de Koning verblijf hield; omtrent de Jagers wordt speciaal vermeld, dat de plaatsing daarbrj als een onderscheiding moest worden op prijs gesteld. Er was na- tuurlijk heel wat werk te doen om de pas op- gerichte korpsen geheel te organiseeren en vervolgens tot goedgeoefende troepen op te leiden. Op 29 Juli 1830 hield de Koning voor het eerst inspectie in de Maliebaan. Reeds spoe- dig daarop kregen de Grenadiers en Jagers, die te Brussel in gamizoen lagen, gelegenheid om hun goede eigenschappen te toonen. De troepen, die het negen dagen in de rumoenge stad uithielden, hebben bewijzen gegeven van hun goede militaire eigenschappen. Op 22 September begon de opmarsch naar Brussel; er werd hevig gevochten, doch Prins Frede- rik, die nog steeds hoop had, dat de Zuide- lijke Nederlanden voor Oranje behouden zou- den blijven en daarom terugdeinsde om de stad te vemielen, trok tenslotte zijn krijgs- macht terug. De Tiendaagsche Veldtocht, ongetwrjfeld een der mooiste bladzijden uit de geschiede- nis der beide regimenten, gaf vooral den •Jagers gelegenheid zich te onderscheiden. Toen op 19 April 1839 het verdrag met Bel- nccaaagaaa INOEZOIVDEN MLEDEDEELINGEN. LichteQeurige R00KTABAK P00DE-STER THEODORU5 NIEMEIJER GRONINGEN Uit het Enqelsch door PHILLIPS OPPENHEIM. 30) Vervolq. (Bliss dacht even na. ,,Met openbare vermakelijkheden be- doel iik in dit qeval hoofdzakelijk de meest bekende cabarets", qinq mr. Fancourt door. ,,0, daarteqen bestaat voor mij niet het minste bezwaar", verklaarde Bliss. Mr. Fancourt qlimlachte. „:Lk merk dat u dezelfde ideeen toeqe- daan bent als alle teqenwoordiqe moder- ne jonqelui merkte hij op. Bliss knikte. ,,Ja, het pleit niet voor je smaak als je zulke qeleqenheden bezoekt", qaf hij toe. ,,Juist", zeide mr. Fancourt qoedkeu- rend. ,,En nu ter zake. Zooals u weet, be staat het publiek van die qeleqenheden hoofdizakelijk uit... schapen. 't Is ons te doen om de qefortuneerde jonqelui uit de Erovincie. Hun manieren zijn shockinq un kleedinq is bt,*1--helijk, maar hun qeld is qoed, heel qoed. En, ze zijn als was in de handen van een qewikst iemand./Een van mijn kleine onderneminqen", qinq mr. Fancourt voort, terwijl hij in zijn stoel achterover leunde, ,,is een qemenqde brid ge-club. Om tien uur s avonds wordt die gie geteekend werd, keerden de Grenadiers naar 's-Gravenhage terug, terwijl een deel der Jagers Breda als gamizoensplaats kreeg. Op 15 October 1843 werden de beide regimen ten Grenadiers en Jagers vereenigd tot 66n regiment, met 's-Gravenhage als gamizoen. Het honderdjarig jubileum heeft in het ge- heele land de belangstelling op de Grenadiers en Jagers gevestigd, omdat deze keurkorpsen sedert hun oprichting steeds hun soldaten recruteerden uit alle deelen des lands. Velen zullen tijdens het jubileum hebben terugge- dacht aan hun diensttijd in de Residentie, voor velen een onbezorgde periode in hun leven, met als eenige onaangename herinne- ring het verblijf in de, vlak na den oorlog afgebrande Oranjekazeme, de zoo onwaar- dige verblijfplaats achter welker muren zoo- veel leed is geleden. Het is nu eenmaal een feit, dat te weinig getracht is onze weer- macht bij ons volk zoo populair te maken, zoodat zij algemeen werd gevoeld als een noodzakeljjk onderdeel in het volksbestaan. Inzake huisvesting en kleeding werd de grootste schrielheid betracht; flagrante on- billijkheden als het niet alsnog onderwerpen aan loting van de lichtingen, die in den oor- logstijd zonder loting werden ingelijfd, werden nimmer ongedaan gemaakt. En het ligt voor de hand, dat bij een „geurkorps" als de Grenadiers en Jagers in het offcierenkorps elementen kwamen, wier gebrek aan tact en soepelheid tegenover de ondergeschikten aan de gedachte van het volksleger nimmer ten goede is gekomen. Men heeft het in den oorlogstijd gezien vooral in de wijze, waarop het onderwijs aan de militairen werd tegen- gewerkt, onderwijs dat voor deze burgers in uniform een levensbelang was; men ziet het thans weer in de eenigszins onbeholpen rege- ling der herdenking, waarin men te weinig het volk zelf heeft willen betrekken. Dat is jammer, wanit het volk zelf toonde bij deze feestviering, nog altijd belangstelling te heb ben voor de weermacht en voor de paraatheid van ons leger. Wij Nederlanders houden niet van overdadig militair optreden, in ons hart is geen plaats voor leiders, die hun kracht zoeken in persoonlijik machtsvertoon. Maar wij hebben w61 liefde voor de weermacht, die waakt voor ons onafhankelijk volksbestaan, en als het moet zullen wij naar de grenzen Snellen om dit te verdedigen. Moge er in dit opzicht veel verandert zijn, wanneer de Grenadiers en Jagers voor de tweede maal him eeuwfeest zullen vieren. Het gaat wel uiterst langzaam, maar men heeft er een eeuw den tijd voor! KARDINAAL VAN ROSSUM. Kardinaal van Rossum viert het komende najaar zijn gouden priesterfeest. In de eerste week van September aldus het Dagbl. v. N.-Br. hoopt hij een bezoek te brengen aan zijn vaderland en bij die ge legenheid in de Sint Willebrord te Amster dam een pontificale H. Mis van dankbaarheid op te dragen, waama de jubileerende kerk- vorst gehuldigd zal worden in een daartoe belegde feestvergadering en hem namens katholiek Nederland een feestgave zal wor den aangeboden. De aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland hebben bereids in het eere-comitd zitting genomen, welke samenstelling, evenals die van het uitgebreid huldigings-comitd, overigens nog niet bekend is. De leden van het uitvoerend comitd zijn Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, voorzit- ter, Mgr. Dr. A. C. Schaepman, Mgr. Dr. B. Eras, Mgr. Prof. Dr. J. Hoogveld. de heer W. J. R. Dreesmann en Dr. Th. Verhoeven. LEGER des heils. Naar ons wordt meegedeeld, zal ter ge legenheid van den Nationalen Velddag van het Leger des Heils, op 14 Augustus aan- staande in het Paardenbosch, domein. van H. M. de Koningin-Moeder, de nieuwe Gene- raal van het Leger, de heer Edward J. Hig- gins, naar Nederland komen en dezen Veld dag meemaken. De heer Higgins, wiens ver- kiezing tot Generaal algemeen met hartelijke instemming is begroet, zal in twee van de diensten van dien dag het woord voeren. Zijn toespraken worden door de radio uitgezon- den, terwijl de z.g.n. „stem van den reus een geweldige luidspreker, zal maken, dat het gesprokene over vrijwel het geheele uit- gestrekte terrein te hooren zal wezen. Op deze wijze roept het Leger alle hulpmiddelen die de modeme techniek biedt, bij deze groot- sche betooging te baat. Een vier k vijf hon- derd muzikanten zullen den zang der groote vergaderingen begeleiden. club qeopend, daar kunnen dan de jonqe lui, die het qrootsteedsche leven willen leeren kennen, op heel onschuldiqe manier hun tijd zoek brengen." „Laten we achter die mooipraterij nu maar een punt zetten stelde Bliss voor. Mr. Fancourt knikte instemmend, ter wijl hij iets op een velletje papier schreef, dat hij van een stapeltje naast zich afnam. ,,'t Beste is", vervolqde mr. Fancourt, ,,dat u eerst naar de qebroeders Poullet gaat, dat zijn kleermakers in Southamp ton Row," zeide hij, „Dit briefje is qoed voor een rok- en een colbertcostuum. Uw „iachtterrein" is voor het ooqenblik de Empire". Hier heeft u een paar pond voor extra uitqaven", qinq hij door. ..Ver- der kunt u met iedereen, die u qeschikt lijkt, qaan eten bij ,,Galer u hoeft dan niet te betalen, alleen moet u de rekeninq teekenen met den naam Fancourt, met twee punten erachter. Ik zal Henri, die maitre-d'hotel daar is, vandaaq noq mijn instructies qeven. De bedoelinq is natuur- lijk, dat u uw bekenden, na afloop van het diner, naar Sidley's Bridge Club brenqt. Folkestonestreet no. 17." ..Ivlaar dat soort menschen speelt ge- woonlijk qeen bridge", wierp Bliss erte- gen in. wDaarin heeft u volkomen qelijk", ant- woordde mr. Fancourt drooqjes. ,,Ik wil u dan ook wel zeggen, dat er ook gelegen heid tot baccarat spelen bestaat. En dan moet u niet verqeten, dat deze qemenqde bridgeclub alleen wordt bezocht door menschen uit de allerhooqste krinqen. De jonqelui uit de provincie hebben heel veel over zulke qeleqenheden qelezen, maar ze hebben er noq nooit een qezien. Het zal u dus niet moeilijk vallen, om hun nieuws- gierigheid qaande te maken DE VLAAMSCHE -OPERA. De Belgische regeering heeft eindelijk ge- hoor gegeven aan het wel twintigmaal reeds herhaalde verzoek om de jaarlijksche subsidie aan de Kon. Vlaamsche Opera te Antwerpen verleend, gelijk te stellen met de njkstoelage, welke aan den Kon. (Franschen) Muntschouw- burg te Brussel wordt toegestaan. Met ingang van 1930 zal dan ook aan ieder dezer opera- schouwtburgen een jaarlijksch subsidie van 300.000 frcs. worden toegekend. 'Zondag werden in de kerken in het geheele Britsche rijk dankdiensten gehouden voor het herstel van koning George. De meeste van deze diensten hadden hetzelfde verloop ais de dienst in de Westminster Abdij, welke dienst werd bijgewoond door den koning en de ko- ningin en nog achit and ere leden der koninklijke familie. Op verzoek van den koning zelf was het gebruikelijke statie-ceremonieel achter- wege gdbleven, doch de dienst was in al zijn eenvoudigheid zeer indrukwekkend. Hoewel bijna alle vooraanstaande politici, bijna het geheele corps diplomatique en vele officieele personen aanwezig waren, zag men er geen uniformen en het schip van de kenk was voor het puibliek gewoon toegankelijk. De dienst werd draadloos uitgezonden en in vele kerken in het land werden de in de Westminster Ab dij plaats vindende plechtigheden door middel van een in de kerk aangebrachte ontvang- installatie opgevangen en in den eigen dienst ingelascht. Naar aanleiding van een opwekkmg van den koning, werden overal giften ingezameld ten bate van de ziekenhuizen. In een open rijtuig reden de koning en de koningin van Buckinghampaleis naar de Cathcdraal, waar zij door den westelijken in gang naar het presbytorium werden geleid, onder de tonen van het orgel en de kapel der grenadiers. Het hoogtepunt der plechtigheid werd bereikt toen, na een roffel der aanwe- zige kapel de Deken de woorden sprak: „God behoede den Koning, God behoede dit Ko- ninkrijk, God geve ons dankbare harten."' Deze woorden werden gevolgd door een trom- petfanfare, waarop de aanwezigen de eerste strophe van het volkslied „God save the King" aanhieven. Ook in de Dominions werden de dankdien sten druk l>ezocht. De dankdienst in de Ame- l-ikaansche kerk te Wellington werd bijge woond door een deputatie van de officieren en bemanning van den in de haven liggenden Duitschen kruiser „Emden". EEN ENGELSCHE DUIKBOOT IN DEN GROND GEBOORD. De Admdraliteit heeft gisterochtend in seinen het bericht ontvangen dat de duikhoot H. 47 in het Kanaal van St. George bij St. Davids Head door de duilcboot L. 12 in den grond is geiboord. Van de H 47 zijn twee man gered, van de L 12 wordt een man vermist. De H. 47 behoort tot de 6d'e flotielje onder- zeeers en had een bemanning van 24 koppen. De vaartuigen van de H.-klasse zijn de oudste dienstdoende onderzeeers en tusschen 1917 en 1919 gebouwd. In het Lagerhuis heeft Alexander, de minis ter van marine, Maandagmiddag meegedeeld, dat de regeering nog geen rapport had over de oorzaak of d'e toedraeht van het ongeluk met de H. 47, behalve het feit van de aanvaring zelf, waardoor de H. 47 in 50 vaam water ge- zonken is. Ofschoon het beste duikermateriaal en het oorlogsschip Rodney direct naar de plaats des onheils waren vertrokken, kon de minister tot zijn spijt niet de minste hoop ge- ven op redding van een der 22 man, die met hun boot naar de diepte verdwenen. Verschil- lende leden stonden bij deze woorden op en bleven in gebogen houding staan, toen de mi nister de deelneming der regeering jegens d'e nalbestaanden uitsprak. De botsing tusschen de twee duikbooten heeft plaats gehad in de Iersche Zee, ongeveer 20 mijl ten Noorden van de vuurtoren van Smalls en 20 mijl ten Westen van Fishguard. Zooals gemeld zijn er twee geredden; de commandant van de duikboot, luitenant ter zee Gardner, en een onderofficier-telegrafist. De chefseiner van de H. 12 wordt vermist en de toestand van den matrons Samson van dien bodem is zeer ernstig. De twee duikbooten behoorden tot het in- structieflotille. Zooals gemeld, waren zij van de oudste nog in dienst zijnde klasse. Zij wa ren op weg van Lamlash naar Portland. Men heeft in allerijl de beste duiiktoestellen naar de plaats des onheils gezonden en ook prof. Leonard' Hill, specialiteit op dit getoied, is daarheen vertrokken om adviezen te geven. Het schip ligt op een diepte van 100 meter. „Moet ik ook spelen?" vroeq Bliss. ,,Neen, voor het ooqenblik noq niet antwoordde mr. Fancourt, oorloopiq is uw werk alleen om de menschen naar de club te brenqen, daar bestelt u dan iets voor ze, en als ik of de secretaresse, mrs. j Fortescue, dan binnenkomen, stelt u ze 1 aan ons voor." ,,Maar ik ken mrs. Fortescue niet eens", wierp Bliss daarteqen in. „Maak u daar maar niet onqerust over, tegen dien tijd kent zij u wel", stelde Fancourt hem gerust. ,,Alles is nu afqe- sproken, zullen we nu maar tot ziens zeq- gen?" Bliss stond op. ,,Die bridge-club is maar een begin," ging mr. Fancourt voort, ,,want, dit lean ik u wel in vertrouwen mededeelen, t is maar een klein onderdeel van mijn eiqen- lijke onderneming. Voor het ooqenblik bedraaqt uw salaris maar vier pond per week, maar als het blijkt, dat u te vertrou wen bent, dan zal ik u over een niet al te lanqen tijd in staat stellen een salaris te verdienen, dat in overeenstemminq is met uw durf en uw handiqheid. Ik heb op het ooqenblik verscheidene jonqelui in mijn dienst", qinq mr. Fancourt na eeniqe aarzelinq voort, ,,die in dezelfde positie verkeerd hebben als u nu maar om u de waanheid te zeqqen, heb ik niet veel aan hen, ze zijn of te veel bekend of ze hebben in 't qeheel qeen eiqen initiatiefHun eeniqe doel is, veel qeld te verdienen, om in staat te zijn aan hun slechte qewoonten toe te qeven. Ze hebben qeen wil en ze hebben qeen durf. En ik moet juist iemand hebben, die van die twee eiqenschapoen, een flinke portie heeft. Ik heb zoo'n idee, dat wij beiden wel met elkaar zullen kun nen opschieten, mr. Johnson! (Even daarna wandelde Bliss weer op straat met een qevoel alsof het zooeven beleefde pure verbeeldinq was. Maar toch wist hij een dinq heel zeker. Al was de atmosfeer, welke van deze qeheimzin- niqe onderneminq uitqinq, onverkwikke- lijk en qevaarlijk teqelijk, t was niet te ontkennen, dat het avontuurlijke element ook sterk verteqenwoordiqd was. En 't leek Bliss toe, of alleen de qedachte daar- aan hem al een aanqenaam-prikkelende qewaarwordinq qaf, al was de rol, wefke hij voor het ooqenblik te spelen had, verre van avontuurlij'k. Opqewekt besloot hij nu in elk qeval eens te zien welke ver- rassinqen voor hem in deze nieuwe rol waren weqqeleqd. HOOFDSTUK XIII. Van schrik liet Mrs. Heath het tihee- iblad bijna vallen. ,,Ik heb altijd wel bij mezelf qedacht, dat u een heer was," riep ze uit. ,,Nou u echte qoede kleeren aan hebt, ziet u er net uit of u nooit iets anders qedraqen heeft." Bliss, die voor den spieqel heen en weer stond te draaien, terwijl hij met de qrootste nauwkeuriqheid zijn dasje mon- sterde, keerde zich bij die woorden om. ,,Dat is tenminste een qeruststellinq Mrs. Heath," zeide hij qlimlachend. ,,Ik moet u eerlij.k zeqqen, dat ik me bezorqd maakte over dit vest. Geen coupeur met een behoorlijk qevoel voor lijn, zou ooit zoo'n coupe hebben kunnen bedenken." iMrs. Heath zette weer het theeblad neer, terwijl ze haar huurder eeniqszins anqstiq aankeek. ..U voelt u toch wel qoed, mijnheer? vroeq ze aarzelend. ,,Dat u zoo qeboft hebt is u toch niet naar het hoofd qeste- qen op een of andere manier? EN *OA9 Prijs 75 cts I eed. Bliss beqon hartelijk te lachen. ,,Neen, daar behoeft u niet banq voor te zijn," stelde hij haar qerust. ,,Ik weet ook noq niet zeker, of ik wel zoo erq qe- boft heb. Het zijn ook eiqenlijk qeen klee ren die ik aan heb, het is een soort livrei." „0, dan bent u kellner erqens qewor- den", riep Mrs. Heath verheuqd uit. ..Ik heb vroeqer noq eens een commensaal qe- hald, die kellner was, elken Zaterdaq- avond prompt kreeq hij zijn twee pond uitbetaald.Groote qenade Achtereenvolqens haalde Bliss een hoo- qen hoed, een wit zijden boordbeschermer en een paar wit zeemleeren handschoe- nen uit een koffer, welke naast hem open- stond. ,,^Vaar bent u van plan naar toe te qaan, mijnheer?" vroeq mrs. Heatlu „Wat een mooie kleeren." ,,Ik ben van plan miijn qeluk te qaan be- proeven, mrs. Heath antwoordde Bliss. „Ik qa vanavond kennis maken met een wereld, die me tot dusver volkomen onbe- kend was." ,,Nou, in elk qeval hoop ik dat u qe luk zult hebben in uw nieuwe betrekkinq, mijnheer, wat het dan ook moqe zijn zeide mrs. Heath, terwijl ze nu den derden keer het theeblad opnam, met het plan om nu werkelijk weq te qaan. ,,Als ik had qeweten, dat u zoo uit zou qaan, dan had ik wat beters dan alleen thee en brood foovenqebracht." ,,'t Is zoo heel qoed qeweest, mrs. Heath", antwoordde Bliss, terwijl hij ach ter haar aan naar de trap liep, ,,a!s ik van avond bof. dan krijq ik over een paar uur een qratis souper." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1