ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. c No 8395 Vrijdag 5 Juli 1929, 69 Jaargang Eerste Blad. binnenland. ABONNEOENTSPRIJS: B 91T 11 AMD. 8 FOB T. Feuilleton-vertellingen. PREDIKBEURTEH. Financieele BericLten, m Dit blad verschijnt iedcren Maandaq-, Woensdag- en Vriidaqavond. TER NEUZEN, 5 JULI 1929. YOETBAL. BRABANTSCHE BRIEVEN. jgkv.h RECHTSZAKEN. NEUZENSCHE COURANT HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N."V. BATAAFSCHE IMPORT MIJ. te a Gravenhage, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1117 een benzinetankwagentje te mogen plaatsen en in werking brengen door hen is geweigerd, Ter Neuzen, den 2 Juli 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. VERDEELING DER OMROEP- GOLFLENGTEN. In afwachting van den datum van 1 Januari 1930, waarop het Radiotelegraafverdrag van Washington voor zooveel de lange golfomroep betreft en dientengevolge ook de nadere deli- nitieve verdeeling der omroepgolven in Neder- land in werking zal treden, is het in verband met de besluiten, welke op de conferentie te noodzakelijk, dat zoo Terwijl Eur op a in eigen tolgebieden met meerendeels stevige versperringen is verdeeld, komt nu de economische oorlogsverklaring van Amerika aan de oude wereld. In een hoofd- artikel van de Times werd dezer dagen ge- zegd, dat allerlei land en te Washington teg-en het nieuwe tarief geprotesteerd hetbben en dat Canada, Amerika's beste klant, overwoog er „practischer maatregelen" tegen te nemen. Het beginnen van tariefoorlogen stoort echter de intemationale betrekkingen, die tusschen Canada en de Vereen. Staten zoo lang uitste- kend waren gebleven en doet afbreuk aan de zaak van de moreele ontwapening, zonder welke het niet tot rust en vrede in de wereld kan komen. Bruee, de Australische eerste-minister, is evenzeer verontrust door bet vooruitzicht van de iravoering van het nieuwe Amerikaansche tarief. Dins-dag heeft hii een verklaring erover afgelegd, waarin hij het economische gevaar dat van Amerika de wereld bedreigt, ernstig Week in te zien. „Ln den oorlog", zoo zeide hp, „is Amerika veribazend rijik geworden en het heeft na dien tijd veel van dit" nieuwe geld g-ebruikt om de protectie te versterken. Ame rika heeft de toestrooming van nieuwe land- verhuizers verhinderd, met het onvermijdelijke gevolg, dat de binnenlandsche markt hoe lan- ger hoe minder de geweldige voortbrenging van Amerika zal kunnen opnemen, zoodat de Amerikaansche voortbrengselen in de eerst- j komende jaren de wereld zullen beginnen te overstroomen. Voor alle landen zal dit een noodlottige bvers'trooming worden." Bruce zag geeh ander middel om zic-h hiertegen te ver- dedigen dan kr-achtige gamenweiiking tusschen de deelen van het Britsche rijk om elkaar door het koopen van Britsche producten te helpen. Sterkere bevoorreehting dus nog, maar dit beteekent voor de andere landen dat de muur wereld in het algemeen juist wil bestrijden. De bedenkelijkste kant van de zaak is natuur- lijk, dat Amerika met zijn economische politiek het den landen die bij de Unie in de schuld' staan, op den duur steeds moeilijker zal ma ken die schiulden af te lossen, omdat zij hun voortbrengselen weert en tenslotte alleen nog maar Europeesche kunstschatten en oudheden zal toelaten. De weldadige, vredestichtende vrijhandels- leer zien wij allerwege in verd'rukking en het economische onverstand regeert bijna aller wege dit is de sombere slotsom. STORM EN SNEEUW IN NOORD-ITALIe. Dinsdagavomd en Woensdag woedde een door hevige wolkbreuken begeleide Noorder- storm, die in den aanvang een snelheid van 45 K.M. per uur en tegen middernacht een snelheid van 90 K.M. per uur bereikte. De storm heeft telegraafpalen omgeworpen, boo- men ontworteld, en aan daken en huizen groote scbade toegebracht. Op den weg van Lavarone naar Ottigliano zijn 50 op elkaar volgende telegraafpalen door den bliksem ge- troffen, een verschijnsel dat nog nooit waar- genomen was. PRACTIJK EXAMEN BOEKHOUDEN. Voor het practijkexamen Vereeniging van Leeraren in het Boekhoudem, slaagde de heer G. F. C. Goethals, alhier. EINDEXAMEN CHR. K WEEK SCHOOL. Voor het eindexamen der Chr. Kweekschool te Middellburg, slaagde de heer C. Pol, alhier. Praag zijn genomen, spoedig mogelijk een tijdelijke regelmg worat om Britsche rijk verhoogd zal worden en tot stand gebracht, die zich reeds thans zoo- toepassing van een beginsel dat men in de veel mogelijk aanpast aan die, welke nn 1 1 jr» Vio-f Qiio-^m^p-n imst. wil Has,- Jan. 1930 in werking zal moeten treden. Derhalve is, naar gemeld wordt, de hiema volgende tijdelijke regeling, welke niet voor- uitloopt op de uiteindelijke definitieve rege ling van de omroepgolven, getroffen: 1. Aan den zender te Hilversum wordt het gehmiik toegewezen van de golf van 298 M.; 2. De zender te Huizen zal gebruik maken van de golf van 187*5 M. 3. De Rijkszender te Scheveningen aake- lijike omroep) zal werken op de golf van 1071 Meter; 4. Ten einde zooveel mogelijk rekemng te houden met de belangen van de omroeporga- nisaties wordt den zender te Hilversum toe- gestaan na 18 uur de 1071 M. golf te gebrui- ken; 5. iDe gebruikers van de beste omroepzen- ders Hilversum en Huizen wisselen driemaan- delijiksch van station. Deze regeling treedt in working op 15 Juli a.s., tot dat tijdstip geschieden de uitzendingen als totduisver, m.d.v. dat het station Huizen na 30 Juni avonds werkt op 1875 M. golf, welke golflengte gedurende het tijdvak van 30 Juni tot en met 14 Juli tot 18 uur eveneens door den zakelijken omroepzender zal worden gebruikt. Tenslotte is door lotmg bepaald, dat de om- roepvereenigingen, die tot d-usver door middel van het omroepstation te Hilversum haar uit zendingen verrichten, gedurende de eerstvoi- gende <lrie maanden (van 15 Juli 1929 tot en met 5 Oct. 1929) op den zender te Huizen zullen werken en de organisaties van Huizen op dien te Hilversum. Op 6 October wordt door de betrokken or ganisaties van zender gewisseld en zulks voor het tijdvak 6 October t.m. 31 December 1929. DE STJIKERCONFERENTIE TE BRUSSEL. De vertegenwoordigers der suikerprodu- centen van Belgie, Duitschland, Polen, Hon- garije, Tsjecho-Slowakrje en Cuba hebben te Brussel vergaderd met het doel om tot een nieuwe verdeeling van de productie te ge- rakem. De Europeesche producenten stelden voor, het in 1928 te Amsterdam bepaalde cijfer voor Europa met 250.000 ton te verhoogen en aldus op 1.750.000 ton te brengen. Tot over- eenstemming blijkt men echter niet te zijn gekomen. TARIEFVERHOOGINGI ,N. Het wordt een heel vraagstuk, schrijft de N. R. Crt., voor de wereld waar het heen moet, wanneer zoovele landen met de verhoogingen van hun tarief van invoerrechten voortgaan. Woensdag hebben wij gemeld dat de Duitsche Rijksnaad de door den Rijksdag aangenomen verhooging der invoerredhten voor boter, aard- appelen en vleesch had goedgekeurd, niettegen- staande de Duitsche regeering vroeger op grand van de besluiten der economische con ferentie te Geneve heeft verklaard dat zij voor wilde gaan in het afbr-eken der tariefmuren. De Vereen. Staten maken zich gereed een nieuw tarief in te voeren dat aan de inkomen- de rechten een vrijwel prohibitief karakter zal geven en het meest protectionistische tarief g-enoemd is dat in onzen tijd door een groote mogendheid fri elkaar is gezet. Dit zijn weer twee sprekend'e voorbeelden uit den laatsten tijd en als eenig gunstig teeken staat hier slechts tegenover dat de nieuwe Engelsche ar- beidersretgeering het voomemen te kennen heeft gegeven, om met het vermomde bescher- mingsstelsel van „beveiligings"-rechten voor zekere in het gedrang gekomen industrieen te breken. De vooruitgang dien alle landen in de richtinig van den vrijen handel heeten na te streven, is dus in werkelijkheid slechts op ach- teruitgang neergelcomen en nog wel sedert het economische comite van den Volkenbond aan den wensch naar verlaging d'er tariefmuren officieel uiting heeft gegeven. De in/ternationale samenwerking is zoo poo- ver geweest dat kort voor dit comite opnieuw bijeen moet komen, de conventie tot afschaffing plan een verruim'ing beteekenen die de thans bestaande opslagruimte met meer dan 100 j overtreft, en worden de kosten geraamd op circa 3 mi'llioen. Zooals steeds bij dergelii'ke I werken het gebruik is, zal van de provincie en de gemeente eene bijdrage in de kosten worden gevraagd. Indien men de beteekenis van dergelijik werk nagaat en de invloed die dit kan hebben op de ontwikkeling der haven van Ter Neuzen met de daarmed'e gaandewerk- gelegemheid voor d'e bevolking van Ter Neuzen en omgeving, is dit ook een financieel offer ruimschoots waard. BESPUITING TEGEN DE AARDAPPEL- ZIEKTE. Aangezien de weersom'standigbeden gunstig geworden zijn voor het op treden van de aard- appelziekte, de aanwezigheid van deze ziekte in hot loof van vroege aardappelen reeds is waargenomen en door de ontwikkeling van het aardappelloof, vooral bij de vroege soorten, bij gunstig weer een zeer snelle ui-tbreiding der ziekte in de hand kan worden gewerkt, raadt de Plantenziektenkundige Dienst te Wagenin- gen alien aardappeltelers en in het bijizonder dien van vroegere aardappelen ten sterkste aan, het aardappelloof te besproeien met Bour- gondisohe- of Bordeauxsche pap. Nadere aanwij-zingen over d'eze bespuiting worden gaarne door voornoemden dienst ver- strekt. PHILIPPINE. Toen de heer Smeets uit Oostburg, Donder- dagmorgen het dorp binnenreed kwam hij in de Weststraat plotseling voor het rijtuig van den heer Kindt. Hij wierp zijn stuur om en kwam daardoor met zijn auto terecht in den tuin van den heer D. Dit kon echter een aan- rijding niet voorkomen. Een der treemen van het rijtuig was in den auto ged'rongen, die overigens belangrijke sohade opliep; het rijtuig werd slechts licht beschadigd en de bestuur- ders kwamen er zonder letsel af. Zondag a.s. 7 Juli, heeft hier de returnmatch plaats voor den wisselbeker tusschen het eerste elf-tal van Terneuzen en een selectie-elftal van het Gentsch Korporatief Sportverbond. Zoo als men zioh wel zal herinneren is de eerste wedstrijd, welke voor dien beker te Gent is gespeeld, gewonnen door Terneuzen met 2-0. Waar deze beker ieder jaar in twee wedstrijden wordt verspeeld, heeft Terneuzen alle kans hot eerste jaar in het bezit van den beker te blij- ven, daar Gent nu winnen moet met b.V. 30, terwijl als de wedstrijd eindigt met een gelijk spel of een overwinning van Gent met 1-0, Terneuzen toch de eigenaresse blijft. Moest de Gentsche club echter winnen met 20 dan wordt door loting den winnaar aangewezen. Terneuzen staat er dus goed voor, maar dat mag voor de spelers geen reden zijn er te licht over te denken, daar het dan wel eens gebeuren kon, dat de beker verhuisd naar over de grenzen. Het Bestuur van Terneuzen heeft gemeend aan d-ezen wedstrijd meer luister bij te zetten door het muziekgezelschap „De Vereenigde Werklieden" uit te noodigen hiervoor hare medewerking te verleenen. Deze medeiwerking werd' gaarne gegeven en nu zal vanuit de Nieuwstraat in optocht met de beide elftallen naar het terrein worden gewandeld, terwijl na afloop van den wedstrijd door verschillende straten naar het ohiblokaal wordt terugge- keerd. Voor den aanvang van den wedstrijd, in de rust en na afloop zullen eenige muziek- nummers ten gehoore worden gebracht. Wanneer het weer meewerkt belooft het voor de voetbalvereeniging een prettige dag te wor den. UITBREIDING HAVEN WERKEN TE TER NEUZEN. Zooals onze lexers zich vermoedelijk zullen herinneren is in het vorig jaar bij gelegenheid der besprekingen van den economischen toe- stand van Zeeuwsoh-Vlaanderen en den toe- stand der haven van Ter Neuzen, van wege de Regeering medegedeeld dat eene verruiming van de bestaande los- en laadplaatsen zou worden tot stand gebracht door verlenging van de bestaande steigers aan den kanaaloever, terwijl voorts op<iracht was verstrekt voor het ontwerpen van een verdere uitbreiding. Voor het verlengen van het steiger ten zui- den van de z.g. nieuiwe kade is inmiddels een post van f 100.000 op de staatsbegrooting van dit jaar uitgetrokken. Doch ook in de verdere plannen begint naar we vememen teekening te komen. Verschillende plannen zijn ontworpen, waar- over welke reeds eenigen tijd geleden met het gemeentebestuur, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Maritieme Vereeniging en de betrokken spooi-wegmaatsohappijen zijn be- sproken. Als resultaat dier besprekingen schijnt door de Minister van Waterstaat uit de ontwerpen een keuze te zijn gedaan voor de richting waarin de uitbreiding- zou plaats hebben en zijn daaromtrent onderhandelingen geopend met Ged. Staten van Zeeland, aangezien voor het uitvoeren dezer uitbreiding een bijdrage van de provincie en de gemeente Ter Neuzen alis voorwaarde zal worden gesteld. In verband daarmede kwamen j.l. Dinsdag alhier met de prov. boot Walsoorden de Com- missaris der Koningin en de leden van Gede- puteerde Staten, met den hoofdingenieur-di- recteur van 's Rijkswaterstaat, de heer Van Oordt, om een ond'erzoek in loco in te stellen. Alhier sloten zich bij het gezelschap aan het lid van Ged. Staten de heer Van Rompu, en de hoofdingenieur van 's Rijkswaterstaat alhier, de heer Witteveen. Naar we vernamen betreft het ontwerp de uitvoering van een belangrijke verruiming der kadelengte en opslagplaatsen, waaraan alhier groote behoefte bestaat. Gedurig kan niet vcldaan worden aan aanvragen om ruimte en ,het het In het Clublokaal zal tevens de herdenking plaats hebben van het door het eerste elftal behaalde kampioenschap 3e klasse A en wor den vender de leden en donateuns in de gele genheid gesteld den avond genoegelijk door te -brengen. Een duettistonpaar zal door vooi- d'racht, muziek en zang voor de noodige afwis- seling zorgen. Zooals uit de advertentie blij'kt, zijn op het terrein de nieuwe donateurskaarten ook weer verkrijgbaar, terwijl er ook gelegenheid be staat zich op te geven als lid. Verder wordt er de aandacht op gevestigd dat het verboden is zich tusschen de afspanningsd'raden op te houden vanaf 1% uur tot na het einde van den wedstrijd. Ulvenbout, 2 Juli 1929. Menier, van prohibitieve en beperkende bepalingen op in- en uitvoer slechts door twee van jle dertig I vooral is er behoefte aan terrein voor staten is goedgekeurd, terwijl een minimum stichten van magazijnen, ten bate van van aChttien retificaties voor 30 September veembedrijf, dat reeds een flinken omvang van dit jaar noodig is, als de conventie in wer- heeft verkregen. king wil treden. Indien onze inlichtingen juist zijn, zou het Ik schrik me daar 'n aap nouw ik d'n datum bo- ven 'deuzen brief neerkalk. Sappe- rejabel, amico, wa vliegt da jaar weer rap over on zen kop. Me zijn, veur me-n-et goed beseffen, alweer fiks aan de twee- de helft begon- nen. De dagen zijn alweer aan 't korten en wemmen d'n vorigen winter nog in onzen kop zitten. Ik ken er tenminste ge- nogt, die nouw en dan nog 'nen scheut deur d'ren achterkop krijgen zooas ze zeggen en die ze aan de leste griep wijten. „Zui- nig op zijn, jong", zee ik lest teugen zo'nen griepscheutkopper. „Waarom?" vroeg ie. Ik zee: „g'oef me niet af te snaauwen", zee ik „maar over ennigten tijd is 't weer winter en dan kunde gij tenminste gin griep krij gen," zee ik. ,.En waarom nie!" ,,Omda ge'm dan al hdt," lachte-n-ik, waarop ie iets zee, dat ik maar niet zal schrijven, en da- d-eto ik, hoe hartelijk ok gemeend, toch maar nie gedaan! Maar da tusschen twee hokskes. En om nie van m'n apperepoo af te geraken, wa vliegen de tijen toch gaauw. 'k Kan me d'n dag nog herinderen da'k Trui d'r haand gong vragen bij d'r vader op dieen rengel- achtigen Zondagmiddag. Ja, amico, ge zul meschient denken: wie- des, zukke dagen vergitte nie makkelijk..., maar z66 bedoel ik 't toch nie. 'k Wil er maar mee zeggen: 't lijk me zoo kort ge- lejen, terwijl ik nouw toch meer dan dartig jaren mee Trui d'r haand (en de rest) zit opgescheept! Toen ik dan ok veur 'n jaar of tien gelejen grotvader gemokt wier deur een van m'n zeuns, toen hC'k weuzelijk m'n eigen 's goed bekeken in d'n spiegel, m'n haren 's deurmekaar gegooid, op m'n haan- den gaan staan, op d'n Bles gesprongen en zonder zadel rondgedraafd, allemaal om er m'n eigen zekerheid van te geven of ik nouw toch. echt 'nen opa was Nouw jong, laat ik oew nouw maar eer- lijk zeggen: as 't er 'n heksamen aan verbon- den was gewiest om oew eigen opa te meu- gen noemen, dan was ik gezakt as 'n peer- devrachtJbaksteenenWant toen ik mee Bles laangst de boschkaanten draafde in 'nen galop dat de stof opvloog tot de boomen- kruinen toe, toen ik 'nen sloot ,,nam" mee j m van 'n paar meters hridte en over 'n heg sprong, in vollen galop, van zekers 'nen meter hogte, toen ik op da mement Mieke van Keeje zag, die mee groote glaanzende oogen naar m'n ruiterkunst sting te kijken (keb indertijd Mieke veur Trui in d'n steek gelaten, onider ons gezeed!) en toen Mie die ongetrouiwd is gebleven in d'r haan- den klapte, nouw amico, toen ha'k de hapse- luute zekerheid da 'k veur grotvader was gesjeesd. Lot oew da genogt zijn! Na al die griemassen ha'k 't zoo werm ge- kregen, da-d-et zweet mee stralen van m'nen rug liep en toen hC'k d'n Bles in de wei ge- stuurd, eb m'n eigen uitgekleed en mee'nen plons de Mark ingedoken en 'n ketierke ge- ziwommen in God's vrije natuur, laangst de botterblommen en deur de waterlelies, ter wijl ik de veugeltjes boven m'nen boofd deur de loebt zag scheeren, de kikvorschen in 't sappig gruun laangst ae waterkaanten sprongen. Ein toen 'k daar zoo te drijven lag, d'n Bles heurde hinneken wa verderop, 'nen zwaluw vlak boven m'n boofd schoot, toen hC'k daar 't bogste lied uitgekweeld, t water laten scbuimen deur te trappen mee m'n voeten of ik 'n stoombootje was, onderge- dompeld en geduikeld as'nen bruinvisch en toen 'k weer aan den kaant kwam en mee m'n rug in 't malsche, zachte gras lag en 't onderstuk in 't water hiew, toen docht ik zoo: wa krijgen m'n kleinkinders n'en aarigen grotvader. Ziedaar, amico, hoe 'k heksamen eb ge mokt veur d'n graad van opa. Maar om dan (veur de aarigheid zoo maar) nog 's effekes trug te komen op toen 'k om Trui d'r haand gong, da was 'nen geven bak, amico. Ge snapt: Trui en ik badden samen al lang de kachel aangemokt. Me waren 't er gloeiend over eens: gij en gin ander! Tot over m'n ooren, amico; tot m'nen nek! Trui dieto. Me scharrelden al 'n jaar zekers, maar gin borke op m'nen kop da verder docht as mee Trui waandelen en wat daar allemaal zoo bijhoort. Maar Trui da kreeg 'k later in de gaten docht veul verder. Ja, amico, zoo zijn de wefkes. Ge denkt da-ge huilie nimt, maar ze nemen jouw. Ik verstopte m'n eigen nog acbter 'nen boom as m'nen schoonvader in spee aan kwam stappen, maar m'n schoon- moeder had al laang mee Trui uitgemokt hoe ze mijn moes dresseeren as ik eenmaal in 't slagnetje zat. Maar goed dan, 't was kermis, en 'k ging Trui „vragen". ,,Zoozoo", zee d'n ouwen Peeren, ,,en hoe oud zijde gij, menneke?" „Nege..." Twin- tig!" viel Trui in m'n rede. „Hedde-al ge- aiend bij de suldaten?" ,,Keb eh..." perfbeer- de-n-ik te zeggen, maar Trui riep weer: Vader schiet nouw asteblieft 'n bietje-n-op, waant de kermis is al open!" 'k Kreeg ge- woonweg gin kaans om wa te zeggen. ,,En wit oew vader d'r al wa van, da gij aan 't vrijen gaat?" Toen kreeg ik toch 'n bietje de juu in, amico. Ik docht zoo: hij wil me zo'n bietje veur Piet-Sno.t zetten in 't bijzijn van m'n meske en toen zee ik: „hoor es ier van Pee ren, hedde gij in jouwen tijd oew vader ok alles aan z'n neus gehangen?" Toen krabde- n-ie's op z'n hoofd en zee: „eerlijk gezeed: neee!" „Legt dan teugen mijn ok niet te zeeveren," zee ik, „as ge nouw maar ja zegt, is alles kits!" „Dan za'k eerst moeder nog 's roepen," lachte-n-ie, ,,want die mot ok maar 's zeggen, wa ze'r van denkt.'" Nouw, amico, toen docht ik bij me-n-eigen: Dre wa bende begonnen en as ik 'n gat had gezien om ongemerkt weg te komen, ha'k 'm stie- kum maar zekers gesmeerd. (En onder ons gezeed, jaren later he'k nog dikkels gedocht: ha'k da gat maar kunnen yinden destijds Maar 't viel erg mee. Moeder wist overal van, da zag 'k aan d'r gezicht, en ze moest niks emmen van lang bakeren. Net as Trui. Maar lillek, lillek; toen Trui op de kermis vroeg: „wa zulle me veur moeders meebren- gen?" toen viel 't uit m'nen mond: ,,'nen aander gezicht." 't Was bekaanst al hf, veur me van onzen eersten offesjeelen uitgaank thuiskwaampenMaar eerlijk is eerlijk: ,'n goei wijf, amico. En ze had ok 'n goei haart onder d'nen borstrok zitten; da-d- ad-zc! „Zoo DrC", viel ze binnen, „ga-de gij ker mis houwen mee ons Trui, jonk?" ,,As ge 't goed vind, gere," zee ik. „OUee, netuurlijk is da goed, wa zegde gij vader?" „Gift de flesch maar", zee van Peeren, en zoo' was ik verrajen en verkocht veur ik 't goed en wel wiest! Maar affijn, daar nie over murmereeren, kad et slechter kunnen treffen. Maar in ieder geval, ge wit dan ok hoe ik aan den haak geslagen ben, want 't is mee kermis begon nen en 't is kermis gebleven. En de vroo- lijke keukenhier-kunde-doen-of-ge-thuis- bent, die rendeert kollesaal. Affijn, deur- rijen! Nie kwaadspreken, wa gij? En da doe me aan iets denken, amico. Ze willen hier mee alle geweld 'n Bra- baantsch orkest oprichten. 'n Soort van 'n Herremenie zooas 't Amsterdamsch Orkest van Wullem Bengelmerg. En as 't kan nog 'n borke be ter! Da's netuurlijk 'n schoon idee! Ik veur mijn, ik ben d'r vlakveur. D'r kan gin meziek genogt gemokt worren en hoe schonder hoe liever. De kraanten staan vol mee artiekeltjes over die Herremenie die er dan komen mot en iedereen die 'n penneke kan vasthouwen schrijft er lappen in de kraant over vol mee cijferkes en berekeningen. Al kennen ze soms gin noot zoo groot as 'n koei, ze zeggen: we mdtten, we zdllen 'n Herriemenie waar ge van omvalt. Artiesten zijn er mee de vleet. Meziekaanten genogt ier en goeie-n ok! En nie olleen meziekaanten, amico, wemmen ier van alles. Beeldhouwers, ververs, boeken- potloolers, meziekaanten, van alles! En witte waar die jongens allemaal zitten? In 't Buiitenlaand of in Hollaand. En witte waarom? Omda wij onze Brabaantsche artiesten laten sukkelen. Da's nie mooi, amico, da weet ik zeer goed, maar 't is veul wA&r, 'nen Bra- baander die 't ongeluk heet om 'n bietje uit te blinken in z'n vak, zo'nen Brabaander die word ier weggejaagd.. En geleufde me nie soms? Vraagt et aan die jongens zelvers! As g'as Ollaander ier binnenkomt om 'n mopke muziek te maken, om schiilderijen te bekspeseeren, om 'n gebouw neer te zetten, of weet ik veul, dan is 't allemaal even goed en schoon. Maar as 'nen Brabaantschen jongen wa lot zien van z'n moksel, waar ze in Ollaand gere veul centen veur geven, dan amico, dan krijgt zo'nen kerel nog gin stukske in de kraant! Dan zwijgen ze'm dood, de kaffers! Kaffers, ja! Want ze moesen snappen dat de Brabaantsche kunsten^ers, Brabaant be- roemd en bemind motten maken. En da kan nooit as zo'nen mensch in d'n' vrimde z'n eigen schamen mot veur z'nen geboorte- grona om aeti. ci te veui Kailern uucu. En daarom, ier mee veul centen zo'n or kest oprichten, allebonneur! Maar dan de jongens die wa beteekenen 'n kaanske geven en nie wegjagen! Amico, da moes is van m'n haart! Kom, ik schei-d'r-af. Veul groeten van Trui en as altij gin borke minder van oewen toet a voe DR<§. ZONDAG 7 JULI 1929. Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 9% u., geen dienst, 2 u., Ds- Maais, van Kloosterzande, voorbereiding H. Avondmaal, en 6 u., Ds. Hartjes, van Vlissingen. Sluiskil. 9% u. en 2 u., de heer L. Dek. Hoek. 9% u., Ds. E. Raams, en 2% u., Ds. W. L. Hermanides, van Hulst. Zaamslag. 9% u., Ds. G. van Dis, H. Avond maal, en 2% u., Ds. G. van Dis, Dank- zegging. Sas van Gent. 9% u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaeleu. Zaamslag. 9% u. en 2% u., Ds. A. B. W. M. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., leesdienst. Axel. 9% u. en 2% u., leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., leesdienst. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen. Nam. 5% u., Evangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Per Neuzen. Zondag zjjn de H.H. Diensten om 7, 8% en 10 uur. 's Namiddags om 2% uur Lof. VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK. Door de Vierde Kamer der reohtbank te Amsterdam werd heden uitspraak gedaan in de zaak van de Veendammer Hypotheekbank. De heer S. Liebermann werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. t LEENING DUITSCH KALISYNDICAAT. Toewijzing uiterst gering. Naar wij vernemen is bij de 1 Juli gehouden inschrijving op 200.000 6Yz obligaties van het Duitsche Syndicaat tegen 96% het aangeiboden bedrag verschillende malen vol te ekend, zoodat de toewijzing uiterst gering zal zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1