FA J. L. JURRIJ Maatjesharing SPECIALE JUNI-PRIJSCOURANT van P. MAAS, Hoordstr. 50, TER NEUZEN SBMARIS WIELAND'S BRANDEWIJN Voer- en Drinkbakken „DE DOODENDE KUS" Ci BAAI Geraniums IN PHILIPS' WONDERLAND FA J. L. JURRIJ OnderWcedlncf VRIJDAG a.s. OPENING een Erres K.P. Radiotoestel Bouwgrond te koop een Woonhuis en Erf WAARSCHUWING! SIGAREM Kalfsvleesch. 4 pers, gesloten „Peugeot" Auto. Een groote partij BL0EMK00L BLOEMWERKEN Prijs 35 cents NOBLINE-SIROOP Ruime keuze 1 Lap prijzen! KAMERLAMPEN, Onze bekende lage prijzen Poreus Fyr\ Elasfisch gWOhelm Benger^obng .^Stulfgari yoorhanden Het mesten Yan Varkens Varkensfokkerij in Zeeland OpbrengstcontrOle en MelkYeehonderij in Zeeland Boter- en Kaasbereiding op de Boerderij Firms P. J. VAN DE SANDE Nogablokken Wie helpt van een SLAGERSWINKEL, Steenkamplaan 51. RUNDVLEESCH Inrichting voor Doofstommen-Onderwijs Bekendmaking. Bekendmaking. Kaas Kruidenierswaren Suikerwerken Mooie Bruidsuikers OnzePopulaireVolkskdaS Edammertjes Beste Volvette Gouda Voor KAAS bij MAAS Prima Hero Jam Een Kilo Suiker Een Kilo Bruine Suiker Beste Glycerine Zeep Prima Brokstijfsel Grove Tafelrijst Gebroken IJswafels Frou Frou Wafels Steeds versche Cakes Prima gebrande Olienoot Vanille Toffees Sterke Pepermunt Kwatta 5 ct. Reepen Groote Nogablokken Beste Bonbons in Staniol Prima Rumboonen Gelei-Vruchten Nogahopjes en Nogastaafjes BLOUSES VOERMAN-de PAUW, Bekend als de BESTE. Voor Kippen Kuikens DE HEILIGE BERG" Een DIENSTMEISJE Zeiffiitereerende Koffiepercolator FA P. J. VAN DE SANDE NOORDSTRAAT 58 TER NEUZEN verkrijgbaar aan scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, G. BROEKHOVEN. te ROTTERDAM. AANMELDING van LEERLINGEN Extra fijne nieuwe uitgekeurde Hollandsche A. LEUNIS, Tholensstraat 26. TER OVERNAME AANGEBODEN op DINSDAG 25 JUNI 1929, W.G.Boele (Knip deze advertentie uit en bewaart ze). 20 cent per t/2 Pond 32 cent per Pond Niet minder bekend zijn onze best van smaak (Graskaas met Rijksmerk) 55 cent per Pond Volvette Roomkaasjes Volvette Gouda, oud en jonge Edammers Vette, rood, geel en witte Leidsche Kaas, oud en Jonge 25 cent per Pond (glas medebrengen) Per emmer van 4 Kilo, slechts f1,80 Een Kilo Lichte Suiker Een flesch beste Slaolie Zeer voordeelige LUCiferS alles 2 Pond Hallo Geniet nu 28 cent per Pond 28 cent per T/j Pond Heerlijk versche KoekjeS (zeer fijn van smaak) 20 cent per Pond 19 cent per */2 Pond Fijne gesorteerde Zuurtjes 29 cent per i/2 Pond Ieder Klierlijder die geen NOBLINE-SIROOPgebruikt benadeelt zich zelf. In alle drogistzaken verkrijgbaar. Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS CREPE de CHINE i Cltme SHANTUNG naturel POPEUNE VRAAGT Havenstraat 4. PRIMA VET Fa E. A. IJSEBAERT T E KOOP T E KOOP Spruitkool- en Savoye-kooipianten bij JAC. DEES, 0. E. WOLFERT Hz. ,DE DOODENDE KUS" 99 ROOD 13 CT. PER ON$ teit, goeden brand en aroma. §0- 30 cent per stuk, U vindt bij ons steeds het mooiste en juist dat wat U zoekt in Aanb. ABRAHAMSE-JANSF.N, Bloemenmagazijn „FL0RA", Noordstr. 82, TER NEUZEN. Gevraagd voor Rotterdam Vraagt de bekende G. P. VLAANDER - Axel B 78. M. J. BRUSSE BOEKHANDEL TER NEUZEN WEET U NOORDSTRAAT 58 TER NEUZEN Prachtige als: Kronen,Bandlampen,Zijdekappen met Toplichten, Schemerlampen op eiken voet, Hanglampen, enz. Zijdekappen in verschillende kleuren 5,25 A. A. v. LEEUWEN, Uitgebreide sorteering zoowel in het goedkoope als in het betere genre. I voor den nieuwen cursus in Sept. a.s. Frobelklasse (kinderen van 3 tot 6 jaar). Leerschool (kinderen van 6 jaar en ouder). De kinderen leeren spreken en aflezen van den mond. Vakken van het Lager Onderwijs. Opleiding voor Jongens in verschillende ambachten, voor Meisjes in nuttige en fraaie handwerken, Costuum-naaien, koken en strijken. Godsdienst-onderwijs naar ieders gods- dienstige gezindheid. Verdere inlichtingen bij den Directeur C. VAN MEURS, Ammanstraat 20. Het Bestuur van den polder SLUIS brengt ter openbare kennis: dat de rekening over 1928/29 en de begrooting voor 1929/30 gedurende 8 dagen vo6r en n& de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen en in afschrift ver krijgbaar zijn dat eene vergadering van Stembe voegde Ingelanden zal worden gehouden in het Hotel Des Pays-Bas te Ter Neuzen op Dinsdag 18 Juni 1929, des namiddags ten half vier ure. Hoek, 11 Juni 1929. Het Bestuur voornoemd, D. SCHEELE, Dijkgraaf. DREGMANS, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den SM1DS-KOE- GORSCHORRE c.a. polder maakt bekend dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden gehouden op Donderdag den 20 Juni 1929, des namiddags 4 uur, ten huize van Mej. A. E. KERCKHAERT-de Cooker te Westdorpe dat de rekening en verantwoording over 1928/29 endebegrootingvoorl 929/30 met memorie tot toelichting gedurende acht dagen v66r en na de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen, en dat die stukken tegen betaling der kosten voor de eigenaren van gronden in dien polder in afschrift verkrijgbaar zijn. Westdorpe, 10 Juni 1929. Het Bestuur voornoemd, A. DE BELEIR, Dijkgraaf. RAYM. KERCKHAERT, Ontv.-Griffier. in Eikenhoutenkast met Deurtjes, com- pleet speelklaar, met accu, anodeaccu en Sterling Baby-luidspreker voor|/ 225, daar client aanschaft een toestel op wisselstroom. Bevragen Radio-Technisch Bureau H. C. A. FERMONT, Sluiskil. in het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragenBureau van dit blad. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens des namiddags 2 uur (Z.T.) te Hoek, in het cafd van A. W. Nieuwelink, publiek te verkoopen ten verzoeke van de Erven M. DE ZWARTE: in de gemeente Hoek, in den Loven- polder A 66, groot 2 A. 1 c.A. Te aanvaarden bij de betaling. De betaling der koopsom moet ge- schieden binnen 30 dagen en van de onkosten binnen 6 dagen na de toewijzing Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. SENIOR Prijs per stuk f 0,40 Franco per post f 0,45 Prijs per stuk f0,40 Franco per post f 0,45 Prijs per stuk f0,50 Franco per post f 0,55 Prijs per stuk f0,50 Franco per post f0,55 DOOR C. ZWAGERMAN Rijkszuivelconsulent in Zeeland o— Uitgeefster - - TER NEUZEN - - een prima Gouda (wegen ongeveer 3 Pond) slechts 88 cent per stuk Deze week ontvangen 60 cent per stuk Kaas van Maas houdt U gezond maakt U sterk Geeft U krachten voor Uw work voor 43 cent voor 45 cent voor 48 cent voor 85 cent 4 Pak voor 25 cent voor 25 cent Weer ontvangen in 6 diverse soorten 28 cent per r/2 Pond 7 stuks voor 25 cent 22 cent per i/2 Pond slechts 22 cent per i/2 Pond 7 stuks voor 25 cent 11 stuks voor 25 cent 6 voor 25 cent (Fijnste Dessert) 38 cent per 1/2 Pond (het fijnste merk) 29 cent per 1/2 Pond 32 cent per 1/ Verkrijgbaar bij Prijzen vanaf 64S Groote Keuze Noordstraat 51-53 TER NEUZEN. Zie etalage. Prima staat. NIEUWE BANDEN. Prijs fl 1300. Deskundig onderzoek toe- gestaan. Adres: Te bevragen Bureau dezer Courant. Baandijk 2, Ter Neuzen. prima gegalv. in havenplaatsen waar de verleiding groot is gebeurt soms, dat trots de gedachten aan alien die achter bleven en van wie men met liefde vervuld is, in een zwak oogenblik het onvermijdelijke ennameloos zijn het leed en de ellende welke er uit voort- vloeien. Een waarschuwing daarvoor is het filmwerk ii1 HET MACHTIGE GROOTSCHE SUPERFILMWERK DER UFA OVERTROF ZELFS „Variet£" en „Walsdroom" SUNT UIT DOOR RIJPS KWAU> DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLS Zaterdag te bevragen bij SCHJVIIT, Nieuwstraat 38. zij bereid U zonder het lastige bij- schenken een heerlijk gefiltreerde kop koffie, die aan de hoogste eischen van den fijnproever voldoet. NieuwPractischEconomisch 1 door met houtsnedenvan J. FRANKEN Pzn. IN TWEE KLEUREN GEDRUKT dat de hardnekkigste klier- ziekten volkomen geneest In alle drogistzaken verkrijgbaar. zijn ambtgenooten, medewerkers, collega's, employe's, vrienden en bloedverwanten herinneren aan de voortreffelijkheid der BIG-BEN PIJPEN van I 2,— Verkrijgbaar bij Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. J. DIELEMAN. P. J. VAN DEN OUDEN. zoolang de voorraad strekt. Dijkstraat 7, Ter Neuzen. ZOMER-TRICOTAGE'S

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 4